] vsitu World Heritage Dienstleistung im Bereich … › ... › Flyer_inistu_ge.pdfProjekte |...

of 2/2
Projekte | Auswahl Deutschland Nominierungsdossier „Ancient Beech Forests of Germany“; Trilateraler Managementplan, Management- und Monitoring- ŬĂƉŝƚĞů ƚƌŝůĂƚĞƌĂůĞƌ ďƐƟŵŵƵŶŐƐƉƌŽnjĞƐƐ (DE-SK-UA) ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ƉŽƚĞŶnjŝĞůůĞƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞƌ EĂƚƵƌǁĞƌƚĞ Ĩƺƌ ĚĂƐ hE^KͲtĞůƚĞƌďĞƺďĞƌĞŝŶŬŽŵŵĞŶ ůƚĞƐ >ĂŶĚ ʹ ĞƌĂƚƵŶŐƐƉƌŽnjĞƐƐ Österreich ŶĂůLJƐĞ ƵŶĚ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ĚĞƌ ŶĂƟŽŶĂůĞŶ tĞůƚĞƌďĞ Vorschlagsliste ƵĚŝƚ ƌĞŐĞŶnjĞƌǁĂůĚ In anderen Ländern Probeevaluierung, OUV-Formulierung, Kriterien im Nominierungsvorgang „Grand Pré“ (CA) ƵĚŝƚ ^ŝďŝƵ ;ZKͿ ZĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞ /ŶǀĞŶƚŽƌLJ tĞůƚĞƌďĞnjĞŶƚƌƵŵ WĂƌŝƐ ;&ZͿ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ DŝƐƐŝŽŶƐ Ĩƺƌ ĚĂƐ tĞůƚĞƌďĞnjĞŶƚƌƵŵ Managementplan Xochimilco (MX) WƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶ ƵƐǁĂŚů 2009: Requirements for the Management of protected areas ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ hE^K tŽƌůĚ ,ĞƌŝƚĂŐĞ ŽŶǀĞŶƟŽŶ ĂŶĚ /hE categories. 2006: ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ƉŽƚĞŶƟĞůůĞƌ EĂƚƵƌǁĞƌƚĞ Ĩƺƌ ĚĂƐ hE^KͲtĞůƚ- ĞƌďĞƺďĞƌĞŝŶŬŽŵŵĞŶ 2005: Das UNESCO-Welterbe 2004: A Programme for the Integrated Development of ^ŝŐŚŝƔŽĂƌĂ ĂŶĚ ƚŚĞ ^ĂdžŽŶ sŝůůĂŐĞƐ ŽĨ dƌĂŶƐLJůǀĂŶŝĂ ʹ ZŽŵĂŶŝĂ Weitere Projekte ƵŶĚ sĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶ ŚƩƉŝŶƐŝƚƵǁŽƌůĚŚĞƌŝƚĂŐĞĐŽŶƐƵůƟŶŐĞƵŝŶĚĞdžƉŚƉƉƌŽũĞĐƚƐ ŚƩƉŝŶƐŝƚƵǁŽƌůĚŚĞƌŝƚĂŐĞĐŽŶƐƵůƟŶŐĞƵŝŶĚĞdžƉŚƉůŝďƌĂƌLJ <ĞƌŶƚĞĂŵ Mag. phil. Bernd Paulowitz <ƵůƚƵƌƐƚćƩĞŶ ĞŶŬŵĂůƐĐŚƵƚnj '/^ DĂƉƉŝŶŐ ŬƋƵŝƐĞ Dr. agr. Alexandra Kruse <ƵůƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂŌĞŶ EĂƚƵƌĞƌďĞ WƌŽũĞŬƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Dr. rer. nat. Helmut Kruckenberg EĂƚƵƌĞƌďĞ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Dr. Niklas Schulze <ƵůƚƵƌĞƌďĞ WĞƌŝŽĚŝĐ ZĞƉŽƌƟŶŐ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƌĐŚćŽůŽŐŝĞ ĂƐ <ĞƌŶƚĞĂŵ ǁŝƌĚ ĂƵƐ ĞŝŶĞŶ WŽŽů ǀŽŶ ƺďĞƌ ϮϬ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ džƉĞƌƚĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ ŝƐnjŝƉůŝŶĞŶ ƉƌŽũĞŬƚďĞnjŽŐĞŶ ĞƌŐćŶnjƚ ƌďĞŝƚƐƐƉƌĂĐŚĞŶ ĞƵƚƐĐŚ ŶŐůŝƐŚ &ƌĂŶĕĂŝƐ ƐƉĂŹŽů >ĂŶŐũćŚƌŝŐĞ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ ŵŝƚ hE^K /hE /KDK^ tW hEW ůƉĞŶŬŽŶǀĞŶƟŽŶ ĞƚĐ hd^,>E ͳ &ƵĐŚƐŬĂƵůĞ ϭϬ ϱϭϰϵϭ KǀĞƌĂƚŚ P^dZZ/, ͳ ,ĂŶƐ tĞďĞƌƐĚŽƌĨĞƌ ^ƚƌ ϰ ϱϬϮϬ ^ĂůnjďƵƌŐ EMAIL ŝŶĨŽΛǁŽƌůĚŚĞƌŝƚĂŐĞĐŽŶƐƵůƚŝŶŐĞƵ INTERNET ŚƚƚƉinsituǁŽƌůĚŚĞƌŝƚĂŐĞconsulting.eu TEL. нϰϯϲϱϬϯϴϮϯϲϬϬ нϰϵϭϱϳϴϳϵϭϲϯϳϳ нϯϯϲϴϵϵϱϯϰϭϳ ŝŶsitu World Heritage ĐŽŶƐƵůƟŶŐ Dienstleistung im Bereich UNESCO Welterbe
 • date post

  06-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ] vsitu World Heritage Dienstleistung im Bereich … › ... › Flyer_inistu_ge.pdfProjekte |...

 • Pro

  jek

  te |

  Au

  swa

  hl

  De

  uts

  chla

  nd

  No

  min

  ieru

  ngs

  do

  ssie

  r „A

  nci

  en

  t B

  ee

  ch F

  ore

  sts

  of

  Ge

  rman

  y“;

  Trila

  tera

  ler

  Man

  age

  me

  ntp

  lan

  , Man

  age

  me

  nt-

  un

  d M

  on

  ito

  rin

  g-

  (D

  E-SK

  -UA

  )

  Öst

  err

  eic

  h

  Vo

  rsch

  lags

  liste

  In a

  nd

  ere

  n L

  änd

  ern

  Pro

  be

  eva

  luie

  run

  g,

  OU

  V-F

  orm

  ulie

  run

  g,

  Kri

  teri

  en

  im

  No

  min

  ieru

  ngs

  vorg

  ang

  „Gra

  nd

  Pré

  “ (

  CA

  )

  Man

  age

  me

  ntp

  lan

  Xo

  chim

  ilco

  (M

  X)

  20

  09

  : R

  eq

  uir

  em

  en

  ts f

  or

  the

  Man

  age

  me

  nt

  of

  pro

  tect

  ed

  are

  as

  cate

  gori

  es.

  20

  06

  :-

  20

  05

  : D

  as U

  NES

  CO

  -We

  lte

  rbe

  20

  04

  : A

  Pro

  gram

  me

  fo

  r th

  e I

  nte

  grat

  ed

  De

  velo

  pm

  en

  t o

  f

  We

  ite

  re P

  roje

  kte

  Ma

  g.

  ph

  il.

  Be

  rnd

  Pa

  ulo

  wit

  z

  Dr.

  ag

  r. A

  lexa

  nd

  ra K

  ruse

  Dr.

  re

  r. n

  at.

  He

  lmu

  t K

  ruck

  en

  be

  rg

  Dr.

  Nik

  las

  Sch

  ulz

  e

  EM

  AIL

  INT

  ER

  NE

  Tin

  situ

  con

  sult

  ing

  .eu

  TE

  L.

  situ

  Wo

  rld

  He

  rita

  ge

  Die

  nst

  leis

  tun

  g im

  Be

  reic

  h U

  NES

  CO

  We

  lte

  rbe

 • - -

  Was

  ist

  UN

  ESC

  O-W

  elt

  erb

  e?

  Ou

  tsta

  nd

  ig U

  niv

  ers

  al V

  alu

  e (

  OU

  V)?

  Wie

  ers

  tellt

  man

  ein

  No

  min

  ieru

  ngs

  do

  ssie

  r?

  nic

  ht

  auf

  de

  r V

  ors

  chla

  gslis

  te s

  teh

  en

  , si

  ch je

  do

  ch m

  it d

  em

  G

  ed

  anke

  n e

  ine

  r N

  om

  inie

  run

  g tr

  age

  n.

  -

  Wie

  ers

  tellt

  man

  die

  Vo

  rsch

  lags

  liste

  nac

  h n

  eu

  est

  en

  R

  ich

  tlin

  ien

  ? I

  CO

  MO

  S u

  nd

  IU

  CN

  Üb

  ert

  rage

  n in

  die

  ne

  ue

  n A

  nm

  eld

  e-F

  orm

  ula

  re

  Man

  age

  me

  nt

  leit

  en

  . D

  ie R

  ich

  tlin

  ien

  ste

  llen

  ho

  he

  A

  nfo

  rde

  run

  gen

  . E

  s h

  and

  elt

  sic

  h u

  m d

  ie

  situ

  Wo

  rld

  He

  rita

  ge

  un

  d V

  ors

  chla

  gslis

  ten

  Sch

  ulu

  nge

  n u

  nd

  Vo

  rträ

  ge

  Ve

  ran

  stal

  tun

  gen

  Un

  ive

  rsit

  ätsk

  urs

  e u

  nd

  We

  ite

  rbild

  un

  gen

  Tra

  inin

  g im

  Be

  reic

  h W

  elt

  erb

  em

  anag

  em

  en

  t

  insi

  tu.e

  u

  -- -

  No

  min

  ieru

  ngs

  do

  ssie

  r

  -

  insi

  tu W

  orl

  d H

  eri

  tage

  b

  iete

  t ih

  ne

  n a

  n,

  das

  Pe

  rio

  dic

  -

  -m

  anag

  em

  en

  t is

  t.

  insi

  tu W

  orl

  d H

  eri

  tage

  b

  erä

  t Si

  e g

  ern

  e u

  nd

  ste

  llt d

  ie