งานนำเสนอ PowerPoint€¦ · กันชนติดผนัง Wall Mounted...

of 17 /17
4/10/60

Embed Size (px)

Transcript of งานนำเสนอ PowerPoint€¦ · กันชนติดผนัง Wall Mounted...

 • 4/10/60

 • Modern chic style

  เทา (GREY)

  เหลือง (YELLO)

  เขียว (GREEN)

  Floor Tiles > วสัดปุพูืน้ Wall Tiles > วสัดบุผุนงั

  Color theme

 • Modern chic style

  เทา (GREY)

  ฟ้า (BLUE)

  เขียว (GREEN)

  Floor Tiles > วสัดปุพูืน้ Wall Tiles > วสัดบุผุนงั

  Color theme

 • Modern chic style

  WOODWORK IVORY R/T WOODWORK BEIGE R/T WOODWORK BROWN R/T

  VERSO GREY R/Tเวอร์โซ เกรย์ ตดัขอบ

  B-MAN BONE R/Tบี-แมน โบน ตดัขอบ

  GRAPHIC 2.0 ELEGANTYELLOWบี-แมน โบน ตดัขอบ

  HIDEAWAY NAVY BLUE R/T

  VERSO GREY R/Tเวอร์โซ เกรย์ ตดัขอบ

  B-MAN BONE R/Tบี-แมน โบน ตดัขอบ

  Color theme

  เทา (GREY)

  เหลือง (YELLO)

  เขียว (GREEN)

  Wall Tiles > กระเบือ้งผนงั

  Floor Tiles > กระเบือ้งพืน้

  Wall Paint > สีทาผนงั

  Prime

  ZEN GARDEN BLACK R/Tเซ็น การ์เด้น แบลค็ ตดัขอบ

  HIDEAWAY NAVY BLUE R/T

 • Floor Tiles > กระเบือ้งพืน้ Prime

  Modern chic style

  พืน้ชัน้ล่าง ( ห้องรับแขก,ห้องน่ังเล่น,ห้องโถง,ห้องอาหารและห้องท างาน) กระเบือ้งแกรนิโต้ขนาด 60x60 ซม.

  พืน้ชัน้บน ( ห้องพักผ่อน,ห้องพระ,และห้องนอน) ไม้ลามิเนตหนา 12 มม.

  (ห้องครัว) กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.

  (ห้องน า้, ระเบียง,เฉลียงและห้องเก็บของ) กระเบือ้งเซรามิค ขนาด 30x30

  พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF012 พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF022

  พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF019 พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF001

  X-PORCELAIN-HIDE-AWAY-

  BLACK 30x30

  X-PORCELAIN-HIDE-AWAY-

  BLUE 30x30

  X-PORCELAIN-HIDE-AWAY-

  WHITE 30x30

  X-PORCELAIN-HIDE-AWAY-

  GREY 30x30

  ft valleybeige 12x12pm icon pd399020

  ft valley black 12x12 pm icon pd398999

  ft valley brown 12x12 pm iconpd399005

  ft valley grey 12x12 pm icon pd399002

  ft valley white12x12pm icon pd399002

  KA601-N(60x60) KD602-N(60x60) KA604-N(60x60)KA603-N(60x60)

  KC608-N(60x60)Super black nano

  KC609-N(60x60)Super white nano

  Adesivo para

  Azulejo - Zig-

  Zag Preto

  X-PORCELAIN-HIDE-AWAY-

  BLUE 30x30

  X-PORCELAIN-HIDE-AWAY-

  BLUE 30x30

  Adesivo-para-azulejo-modelo-37

 • Wall Tiles > กระเบือ้งผนงั Prime

  Modern chic style

  กระเบือ้งผนัง (ห้องน า้) กระเบือ้งเซรามิคขนาด 30x30 ซม.

  กระเบือ้งผนัง (ห้องครัว) กระเบือ้งเซรามิคขนาด 30x30 ซม.

  BABARA SERIES

  BABARA WHITEบาบาร่า ขาว

  BABARA BEIGEบาบาร่า เบจ

  CORDAL MORYคอรีเดียล โมรี

  MEDISON BEIGEเมดิสนั เบจ

  ORION LIGHT GREYออเรียน ไลท์ เกรย์

  CODIAL SERIES MEDISON SERIES ORION GERIES

  VILE SERIES

  VILE MORY (SD)

  วิลล์ มอร่ี (SD)VILE BEIGE (SD)

  วิลล์ เบจ (SD)VILE LIGHT GREY (SD)

  วิลล์ ไลท์ เกรย์ (SD)VILE DARKT GREY (SD)

  วิลล์ ดาร์ก เกรย์ (SD)

 • Color theme

  Prime

  พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF012

  พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF022

  พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF019

  พืน้ไม้ลามิเนต Alfa รหสั AF001

  Floor Wood

  พืน้ไม้ลามิเนต ขนาด 805 x 125 หนา 12.3 ม.ม

  Laminate Floor > พืน้ลามิเนต

  Thai Teak

  Walnut

  Beech

  Maple

 • Stair> บนัได Prime

  Stair

  ไม้เนือ้แข็ง

  ลูกนอนบันได ลูกตัง้บันได ลูกกรงบันได

  Conwood ทาสีขาว

  เหลก็รูปพรรณทาสดี าด้าน

  Molding > บวัพืน้/ผนงั/ฝา้บัวพืน้

  บัวผนัง

  White Varnished Oak

  CoffeeBean Hickory

  RusticOak Grey

  White Varnished Oak

  CoffeeBean Hickory

  RusticOak Grey

  https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.conwood.co.th/upload/product/B_THAI_Liner.jpg&imgrefurl=http://www.conwood.co.th/product/35/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B26%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&docid=rl5jXRQevYhllM&tbnid=ciALRtsfmLY7zM:&vet=1&w=428&h=314&client=firefox-b&bih=698&biw=1366&ved=0ahUKEwj_773m04fUAhWCUZQKHdvODcgQMwhGKB0wHQ&iact=c&ictx=1

 • Sanitary ware products > สขุภณัฑ์

  ก๊อกอ่างอาบน า้ ฝักบัว+ก๊อก

  ชักโครก โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า

  ราวแขวนผ้า ก๊อกน า้ผสมอ่างล้างหน้า ชุดสายฉีดช าระ ตะแกรงดักกล่ิน ที่ใส่ทิชชู่ท่ีวางสบู่ก๊อกน า้เย็นลงพืน้

  ก๊อกผสมยืนอาบ

  อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์รุ่น อะคาเซีย เอโวลชูัน่รหสั TF-0550

  ชดุสายฉีดช าระรหสั A-4800-WT

  ตะแกรงดกักลิ่นรหสั A-8200-N (2 ตวั)

  แจ๊ส-ก๊อกน า้เย็นลงพืน้รหสั A-7100C

  ก๊อกน า้เย็นอ่างล้างหน้ารุ่น ซีวา โมโน รหสั A-6501-10

  FLEXIO ONE PIECE TOILETรหสั TF-2530

  ราวแขวนผ้า SASSO รหสั TF-9485

  ROMICA ท่ีใสส่บู่รหสั TF-9251

  ROMICA ท่ีใสทิ่ชชู่รหสั TF-9253

  มนูชาโดว์ 200 ราวปรับระดบัรหสั A-6110-978-793

  Sanitary ware

  ราวปรับระดับ

  Prime

  . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  อ่างอาบน า้

  . . . . . . . . .

  ฝักบวั+ก๊อก พร้อมชดุฝักบวัสายอ่อนAgate MonoA-2612-10-A

 • Aluminium Door/Window

  Prime

  บานประตเูปิดเด่ียวSingle Casement Door

  บานประตเูปิดคู่Double Casement Door

  หน้าต่างบานเลื่อนลบัDouble Sliding Window

  ประตบูานเลื่อน 4 บานFour Sliding Door

  หน้าต่างบานกระทุ้งAwning Window

  Aluzinc Door/Window > ประต/ูหน้าต่างอลมูิเนียม

 • Exterior Doors > ประตภูายนอก /ประต ูUPVC

  Standard Colors > ชดุสีมาตรฐาน

  Exterior Doors

  Prime

  Interior Doors > ประตภูายใน / ประต ูHDFUS-1L US-51

  HS-1L HS-51

  ขนาดประต ู0.80 x 2.00 ม.

  ขนาดประต ู0.80 x 2.00 ม.

  HS-3L

  Oak

  Teakwood

  White

 • Bathroom Doors > ประตหู้องน า้ / ประตู UPVC

  Standard Colors > ชดุสีมาตรฐานUB-2

  Door/Window Hardware > อปุกรณ์ประต/ูหน้าต่าง

  Bathroom Doors

  Prime

  บานพบัผีเสือ้แบบมาตรฐานHutt HingeStandard

  ชดุมือจบับานเลื่อนSliding doorlock set for Entrance

  ลกูบิดประตูระบบห้องน า้Knob lock set for Privacy

  มือจบัก้านโยกสแตนเลสกลวงStainless Tube Lever Handle

  กนัชนติดผนงัWall MountedDoor Stop

  กนัชนติดพืน้Floor Mounted Door Stop

  ชดุก้านบิดระบบก่ึงมอร์ทิสSemi Mortise Locks

  UB-1

  ขนาดประต ู0.70 x 2.00 ม.

  Oak

  White Oak

  White

 • Color > สีทาผนงั Prime

  Wall Paint

  สีทาผนังภายนอก

  สีน า้อะครีลิคของ TOA 4SEASONS

  สีทาผนังภายใน

  สีน า้อะครีลิคของ TOA 4SEASONS

  สีทาส่วนที่เป็นเหล็ก

  ทาทบัด้วยสีน า้มนั TOA

  สีทารองพืน้กันสนิม

  ทาสีรองพืน้ด้วยสีน า้มนักนักนัสนิม TOA

 • Roof > วสัดมุงุหลงัคา

  Ceiling and Roof

  Ceiling> ฝา้หลงัคา

  Prime

  ฝ้าภายในทั่วไป

  ยิปซัม่บอร์ดชนิดธรรมดา หนา 9 มม. โครงเคร่า GALVANIZED รอยต่อฉาบเรียบทาสีน า้อะครีลิค TOA

  ฝ้าภายในห้องน า้

  ยิปซัม่ บอร์ดชนิดกนัความชืน้หนา 9 มม.โครงเคร่าGALVANIZED ฉาบเรียบทาสีน า้อะครีลิค TOA

  ฝ้าเฉลียง,ฝ้าโรงจอดรถ

  ยิปซัม่ บอร์ดชนิดกนัความชืน้ หนา 9 มม.โครงเคร่า GALVANIZED ฉาบเรียบทาสีน า้อะครีลิค TOA

  อิฐอ าไพพฤกษ์ :Tawny Brick(Elabana)

  แดงกหุลาบ : Red(Centurion)

  สีน า้ตาลโอ๊คแดง: Tropical Tan(Centurion)

  สีเทาปีกนางนวล : Oyster Grey(Centurion)

  สีเงินไททาเนียม: Silver

 • Battens > ระแนงกนัแดด

  w 280mm x h 40mmCode: FS28040

  w 250mm x h 100mmCode: FS250100

  w 220mm x h 50mmCode: FS22050

  w 90mm x h 25mmCode: FS09025

  w 50mm x h 75mmCode: FS05075

  w 50mm x h 50mmCode: FS05050

  w 50mm x h 50mmCode: FSC05050

  Thai Teak

  Walnut

  Maple

  Color theme

  Miscellaneous > แบตเตล็ด

 • Rocky stone

  เทอร์ร่า

  แคมเบอร์ร่ี

  ปาล์ม

  มะละกาลินิน

  สโมกกี ้ อลัมอนด์

  แบล็คแซฟไฟร์

  ไวท์แชมเปญ

  พีเจีย้นเกรย์

  ฟลามิงโก้พิงค์ ออทัม่ฮาร์เวสท์โกลด์

  Outer wall > ผนงัภายนอก

  Harmony stone

  Miscellaneous > แบตเตล็ด

 • Outer floor > พืน้ภายนอก

  Granite tile

  ธรรมชาติ

  แดง

  ฟา้

  เหลืองทานตะวนั

  บราวน่ี

  9 in 1 9 in 1

  ไวท์แชมเปญ

  พีเจีย้นเกรย์

  ซาฮาร่าเกรย์

  ออทัม่ แบล็คเพิร์ล

  คอร์ปเปอร์สโตน

  ไวลด์โรส

  คุ๊กกีแ้อนด์ครีม

  Napolie stone

  จาไมก้า ไวท์

  ซาวาน่า บราวน์

  ทาบคัโก้ โกลด์

  รีเบคก้า เรด

  ซนัตาเฟ่ แบล็ค

  Miscellaneous > แบตเตล็ด