สถานที่ทํางานน าอยู น...

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of สถานที่ทํางานน าอยู น...

 • สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน

  ปรียนิตย ใหมเจริญศรี

  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

 • คนทาํงาน ผูมาใชบริการ

  ชุมชน

 • ทาทาย

  • สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางานคอือะไร

  • หัวใจของสถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางาน

  • ทําอยางไรถึงเปนสถานที่ทาํงานนาอยู นาทาํงานอยางยั่งยืน

 • โรงงาน/บริษัท

  ปมน้ํามน

  สํานักงาน สถานที่ราชการ

  สถานบันเทิงโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

 • มาตรฐานแรงงานความหมายความหมาย

  ขอกําหนดการปฏิบัติตอแรงงาน

  เกีย่วกับ

  สภาพการจางและสภาพการทํางาน

  ที่ครอบคลุมถึงสุขภาพ และความปลอดภัย

 • การประสบอนัตรายการประสบอนัตรายป 2544 มีอัตราประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 34.2 ตอ 1,000 คน

  ในป 2545 มกีารประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน

  รวม 190,979 ราย ซึ่ง ลดลง จากป 2544

  ป 2545 มีอัตราประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 29.2 ตอ 1,000 คน

  5 จังหวัดรอบกทม.

  39%

  ภาคตะวันออก

  เฉียงเหนือ 4%ภาคใต

  7% กรุงเทพมหานคร

  26 %

  ภาคกลาง

  19%

  ภาคเหนือ

  5%

 • ความรายแรงของอวัยวะที่ไดรับอนัตรายความรายแรงของอวัยวะที่ไดรับอนัตราย

  อันดบัที่ จํานวนอวัยวะที่ไดรับอันตราย

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  นิ้วมือ 57,699

  38,093

  13,684

  11,378

  11,029

  ตา

  เทาและสนเทา

  มือ

  บาดเจ็บหลายสวน

 • อัตราการเจบ็ปวยเนื่องจากการทาํงานจําแนก

  ตามลักษณะการเจบ็ปวย ป 2545

  ยกหรือเคลื่อนยายของหนัก

  57%

  โรคผื่น ภูมิแพ ลมพิษ

  27%

  อาการเจ็บปวย

  เนื่องจากการทํางาน

  11%

  โรคเนื่องจากการทํางาน

  5 %

 • โครงการสถานทีท่ํางานนาอยูโครงการสถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางานนาทํางาน

 • คือ สถานที่ทํางาน ที่มีการจัดการ

  อนามัยสิ่งแวดลอม และ สุขภาพ อยางเปนระบบ เพื่อใหผูประกอบการ ผูปฏิบัติงาน มีความสุขในการทํางาน

  รวมทั้งผูมารับบริการเกดิความสุขกาย สบายใจ

  เมื่อมารับบริการดวย

 • หัวใจ

 • การมีสวนรวม

  นายจาง/ หวัหนางาน

  เจาหนาที่ผูปฏบิตัิงาน

 • ใหความสําคัญในการดูแลที่ทํางาน

  สนับสนุน และผลักดัน

  ใหมีการทําใหสถานทีท่ํางานนาอยู นาทาํงาน

  นายจาง/หัวหนางาน

 • ทุมเท รวมแรงรวมใจกัน

  คนละไมคนละมือ ทาํใหที่ทํางาน สะอาด ปลอดภยั

  สวยงาม ทาํจิตใจใหเบิกบาน สนุกสนานในการทํางาน

  ผูปฏบิตัิงาน

 • พี่เลี้ยง

  ชวยสนับสนุนดานวิชาการ ใหคําแนะนํา

  เจาหนาที่

 • สวนที่1: การสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของพนักงาน

  1. การสนับสนุนขององคกร

  2. การติดตอสื่อสาร

  3. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล

  4. การมีสวนรวมของพนักงาน

 • * กําหนดนโยบาย เรื่อง การสงเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และ

  สิ่งแวดลอม

  นโยบายและการกําหนดแนวปฏิบัติ

  เขียนเปนลายลักษณอักษรและประกาศใหทราบโดยทั่วกนัเขียนเปนลายลักษณอักษรและประกาศใหทราบโดยทั่วกนั

 • พัฒนา

  สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน

 • องคประกอบ

  อาคาร /สถานที่ อุปกรณ/เครื่องมือ/สารเคมี

  พนักงาน

 • * กําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด

  * กําหนดพื้นที่ใชงานอยางชัดเจน

  สวนที่ 2 : เกณฑสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา

  1. กําหนดแนวปฏิบัติ

 • 2. อาคาร

  * จัดสถานที่ อปุกรณ เครื่องจักร ใหเปนระเบียบ

  * เสา ผนงั อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือ สะอาด

 • 3. พื้น ทางเดิน

  * พื้นอยูในระนาบเดียวกัน แข็ง เรียบ ไมลื่น ไมดูดซึมน้ํา

  * ไมมีวัสดุเหลือใชหรือมูลฝอยตกคาง

  * เศษวัสดุเหลือใชหรือผลิตภัณฑกลางตองมีที่เก็บ

  * ความกวางของทางเดินเหมาะสม

 • 4. บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ

  * มแีสงสวางเพียงพอ เหมาะสมกับการทํางาน

  * มปีายบอกชนิด

  * สารเคมปีระเภทวตัถุอันตราย หรือวัตถไุวไฟ แยกเกบ็

 • 5. ที่รับประทานอาหาร

 • 6. สิ่งอํานวยความสะดวก

  * ตูเก็บของตองสะอาดและใชงานไดดี

 • * หองสวมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามมาตรฐานสวมสาธารณะ

  1. สภาพหองสวม สะอาด ไมมีคราบสกปรก และอยูในสภาพดีใชงานได

  2. น้ําใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ํายงุ ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตกัน้าํ

  สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได

  ความสะอาด ( Healthy : H )

 • 4. อางลางมือ กอกน้ํา กระจก

  สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูใน

  สภาพดแีละใชงานได

  5. สบูลางมือ พรอมใหใช ตลอดเวลา

  ที่เปดใหบรกิาร

  3. กระดาษชําระเพยีงพอตอการใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบรกิาร (อาจ

  จําหนายหรือบริการฟรี) หรอื มีที่ฉีดชําระหรือสายฉดีชําระทีส่ะอาด อยูใน

  สภาพด ีใชงานได

 • 6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูใน

  สภาพด ี ไมรั่วซึม ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือ

  หรือบรเิวณใกลเคยีง

  7. มีการระบายอากาศดี และ ไมมีกลิน่เหมน็

  8. สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถังเกบ็กกัไมรั่วแตกหรือชํารุด

  9. จัดใหมกีารทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เปนประจํา

 • ความเพียงพอ (Accessibility : A)

  10. จัดใหมสีวมนั่งราบสําหรบัผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภ

  และประชาชนทั่วไปอยางนอยหนึ่งที่

 • ความปลอดภัย ( Safety : S)

  12.บริเวณที่ตั้งสวมตองไมอยูที่ลบัตา/เปลี่ยว

  13. กรณีที่มหีองสวมตั้งแต 2 หองขึ้นไป ใหแยกเปนหองสวมสําหรับชาย – หญิง โดยมีปายหรอืสัญลักษณที่ชัดเจน

 • 14. ประตู ที่จับเปด – ปด และที่ล็อคดานใน สะอาด อยูในสภาพ ดี ใชงานได

  15. พื้นหองสวมแหง

  16. แสงสวางเพียงพอ สามารถ

  มองเหน็ไดทั่วบริเวณ

 • 7. มีการจัดการมูลฝอย

  - มีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง

  - แยกขยะอันตราย

  - ถังขยะถูกหลักสุขาภิบาล

  - มีจัดวางเหมาะสม

 • 8. การควบคมุสตัวแทะและแมลง

  * มกีารทําลายแหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุ

  การใชเครื่องมือดักจบั หรือใชยา

 • ความปลอดภัย9. การบันทกึขอมูลสุขภาพ

  * อุบัติเหตุจากการทํางานลดลงจากรอบปที่แลว ไมนอยกวารอยละ 10

  * ไมมีผูเจ็บปวยรายใหม

 • 1. รายงานอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชัว่โมง

  2. สอบสวน/วิเคราะหอุบัติเหตุ

  3. จัดทําสถิติ และนําเสนอแตละ

  หนวยงานทราบ

 • สถิติการประสบอันตราย ป 42-46

  รายการ

  คารักษา (บาท)

  หยุดงาน (วนั)

  จํานวน (ราย)

  ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546

  95

  312.5

  26304680

  33447265

  99,616 188,616 53,884 60,995 30,024

 • การปองกันอันตรายของเครือ่งจักร

  10. เครื่องจักร/อุปกรณ/เครื่องใช

 • การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องจกัร

  แผนการบํารุงรักษา (PM)

  - ประจําสัปดาห

  - ประจําเดอืน

  - ประจําป

 • การตอสายดนิของเครื่องจกัร

 • การควบคุมพื้นที่การทํางานและพื้นที่อันตราย

 • การมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

 • การจัดทาํคูมือความปลอดภัย

  การปฏบิัติงานพนักงาน

  จะตองไดรับคูมือความปลอดภัย พรอม

  ทั้งแนวทางปฏิบตัิ เพื่อใหเกิดความ

  ปลอดภัยในการทาํงาน

 • 11. สภาพแวดลอมในการทํางาน

  * มีการจัดสภาพแวดลอม อาทิ แสงสวาง เสียง การระบายอากาศ อุณหภูมิ ใหเหมาะสมกับการทํางาน

 • ระบบปองกัน และระงับอัคคภีัย

  12. การปองกันอัคคีภัย

 • การฝกซอมดับเพลิง และแผนฉุกเฉนิ

 • ฝกซอมการควบคุมอุบตัภิัยจากสารเคมี

 • สิ่งแวดลอมดี

  - เสียงดังรบกวน

  - ฝุนหรือควัน

  - กลิ่นสารเคมหีรือกลิ่นเหม็น

  - การจัดการมูลฝอย

  - น้ําทิ้งหรือสิ่งปฏิกูล

 • การกําจัดอากาศเสีย

  เครื่องดักจับฝุนจากวัตถุดิบ กอนปลอยออกไปในอากาศ

 • การกําจัดน้ําเสีย

  บอระบบบําบัดน้ําเสยี

 • มชีวีิตชีวา

  * การจัดสถานที่เผยแพรขอมูลขาวสาร

  1. มีชีวติชีวาระดับพื้นฐาน

 • * การใหความรูดานการดูแลสงเสริมสุขภาพแกพนักงาน

 • * กิจกรรมการลด เลิก บุหรี่และสิ่งเสพติด

 • * การตรวจสขุภาพประจําป

  * กิจกรรมใหบริการรักษาเบื้องตน หรือการปฐมพยาบาล

  อุปกรณสําหรับปฐมพยาบาลอุปกรณสําหรับปฐมพยาบาล

 • * การกําหนดผูรับผิดชอบการสงเสริมสุขภาพพนักงาน

  2. มีชีวติชีวาระดับดี

 • การจัดกจิกรรมออกกําลังกาย

  3. มีชีวติชีวาระดับดีมาก

 • ปงปอง กีฬาสําหรับผูที่ไมชอบแสงแดด

 • การแขงขันกีฬาฟุตบอล และวอลเลยบอลตอตานยาเสพติด

 • การจัดกจิกรรมนันทนาการ

 • * กิจกรรมสงเสริมโภชนาการ

  * กิจกรรมดูแลสุขภาพฟน

  * กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต

  * กิจกรรมสงเสริมปองกันภาวะโลหติจาง

  * ประเมินภาวะโภชนาการ

  * กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพรางกาย

 • ขั้นตอนการขอรับรอง

  สมัครเขารวมโครงการที่ สสจ.

  ชีแ้จง/ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินการ และการประเมินรับรอง

  สถานประกอบกิจการทําการตรวจประเมินดวยตนเอง ครั้งที ่1

  วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา

  และแนวทางในการแกไขปญหา

 • แกไขดวยตนเองไมได

  ขอการสนับสนนุจาก สสจ.

  ดําเนินการแกไขปรับปรุง

  จัดทําแผนดําเนนิการ

  สถานประกอบกิจการ ตรวจประเมินดวยตนเอง ครั้งที่ 2

  แจงขอการตรวจรับรองจาก สสจ.

  คณะกรรมการตรวจประเมิน ดําเนนิการตรวจประเมิน

  มอบใบรับรอง

  ไมผาน

  ผาน

 • ใบประกาศเกียรติบัตร

 • สวัสดีสวัสดี