ACTA NأڑM. 03/2014 - SESSIأ“ ORDINأ€RIA DE L’EXCM...

download ACTA NأڑM. 03/2014 - SESSIأ“ ORDINأ€RIA DE L’EXCM ...media.seu-e.cat/acteca/812130008/2014/d53120ba-a658-49d3-8ba7...آ 

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ACTA NأڑM. 03/2014 - SESSIأ“ ORDINأ€RIA DE L’EXCM...

 • 1

  ACTA NÚM. 03/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

  QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE FEBRER DE 2014.

  =================================================================

  Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de

  febrer de dos mil catorze, essent les 19 hores i 10 minuts de la tarda, es reuneix

  l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-

  President,

  Hi concorren els Senyors:

  JOAN MORA I BOSCH ALCALDE (CIU) JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) MIQUEL REY I CASTILLA REGIDOR DELEGAT (CIU) RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT (CIU) OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR (PSC) S’incorpora a la sessió en el punt núm. 2 de l’ordre del dia CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC) MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA (PSC) S’incorpora a la sessió en el punt núm. 2 de l’ordre del dia FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR (PSC) MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR (PSC) IVAN PERA ITXART REGIDOR (PSC) CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR (PSC) JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP) JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR (PP) BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR (PxC) ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR (ICV-EUiA) CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA (ICV-EUiA) XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR (CUP)

  No assisteix a la sessió el Sr. Carlos Fontbona Gil, regidor del grup municipal de

  Plataforma per Catalunya.

 • 2

  Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PAS-

  TOR, que dóna fe de l’acte.

  També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

  Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei

  per constituir vàlidament la sessió plenària.

  L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :

  DECRET 712/2014 de 3 de febrer

  Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 6 de febrer de 2014 Òrgan: Secretaria General

  En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca

  els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de febrer de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

  ORDRE DEL DIA

  1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 5-12-2013 i

  extraordinària de 19-12-2013.

  2 DESPATX OFICIAL

  JUNTA DE PORTAVEUS

  2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura

  d’Unitat Popular contra el tancament de Ràdio Televisió Valenciana i de suport

  als seus treballadors.

  2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura

  d’Unitat Popular i el grup municipal Socialista en contra de la reforma de la

  Llei de l’avortament.

 • 3

  2.3 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalu-

  nya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la pujada tarifària de

  l’Autoritat del Transport Metropolità..

  2.4 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals respecte del

  finançament de l’Escola Municipal de Música.

  DICTAMENS ALCALDIA

  3 Modificació plantilla personal eventual

  CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ Direcció de Promoció Econòmica 4 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora dels mercats

  de marxants de Mataró.

  CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA Direcció de Serveis Econòmics

  5 Concurs per la constitució d’un dret d’opció de compra sobre 24.100 accions

  (equivalent al 51,1% del capital social) de la societat Mataró Energia Sosteni-

  ble S.A., titularitat d’Aigües de Mataró S.A.

  Servei d’Ingressos 6 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions

  per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la

  Llei de barris, per a l'exercici 2014.

  7 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions

  per als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'e-

  xercici 2014.

  8 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions

  per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2014.

  Servei de Compres i Contractacions 9 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que

  regirà la concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de

  Mataró.

 • 4

  10 Aprovar el plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particu-

  lars per a la concessió del servei públic de construcció d'un aparcament subter-

  rani a la zona del carrer Churruca i la subsegüent conservació i explotació; així

  com aprovació del corresponent estudi de viabilitat.

  Direcció de Recursos Humans

  11 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball

  principal presentada per XAV

  Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

  12 Proposta adaptació fitxers LOPD. Requeriment Autoritat Catalana de Protecció

  de Dades. Gener 2014.

  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA Via Pública

  13 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

  CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES Direcció de Cultura 14 Canvi de representant a la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró.

  15 Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Transversal Xarxa

  d’Activitats Culturals.

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

  16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalu-

  nya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el grup municipal Socialista i el grup

  municipal de Convergència i Unió, per sancionar les entitats financeres i altres

  grans empreses que tenen immobles permanentment desocupats.

  17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Cata-

  lunya perquè l’ajuntament de Mataró no cedeixi el Padró Municipal, ni

  col•labori amb mitjans materials humans ni tècnics, per a la realització d’una

  consulta il•legal.

 • 5

  18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura

  d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró prengui mesures en contra

  l’augment de tarifes de l’Autoritat del Transport Metropolità.

  PRECS I PREGUNTES 19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre

  els nens fills d’estrangers que marxen a estudiar als seus països d’origen en

  edat d’escolarització obligatòria.

  20 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre

  l’aparició de senglars (sus scrofa) a la nostra ciutat i prevenir els problemes que

  la seva presència i proliferació poden comportar.

  21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre

  l’horari d’obertura de les terrasses de bar.

  22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de

  què es faci un pla de xoc de millora de la via pública i zones de joc i parcs de la

  ciutat amb la candelarització de les mateixes.

  23 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la segona línia de

  l’escola Joan Coromines.

  24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

  referent a l’actuació dels mossos d’esquadra contra persones que participaven a

  la concentració pacífica a l’estació de Mataró de rebuig a la pujada dels preus

  del transport públic.

  25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

  referent a l’esfondrament de la porta principal del Parc Central.

  L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un

  acord de 4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest

  Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar

  el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1

  minut de si