ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni...

of 81 /81
ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI DAN KOLOKASI OLEH MOHD SHAHDAN BIN SADIN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 2019

Embed Size (px)

Transcript of ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni...

 • ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA:

  DEFINISI DAN KOLOKASI

  OLEH

  MOHD SHAHDAN BIN SADIN

  UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

  2019

 • ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA:

  DEFINISI DAN KOLOKASI

  OLEH

  MOHD SHAHDAN BIN SADIN

  Kertas projek tahun akhir ini diserahkan bagi memenuhi

  keperluan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa

  Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa

  Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan

  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

  DISEMBER 2019

 • i

  ABSTRAK

  Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis

  domain semantik yang merupakan salah satu cabang dalam bidang semantik. Dalam

  meneliti aspek tersebut, sebanyak 18 buah lagu nasyid bertemakan cinta dipilih sebagai

  korpus kajian. Kajian ini mengaplikasi analisis domain semantik berdasarkan kerangka

  konseptual dalam kajian Indirawati Zahid (2018) dalam “Definisi Kata Cantik: Analisis

  Kolokasi”. Metodologi dalam penelitian ini ialah kaedah kepustakaan, kaedah

  pemilihan bahan, kaedah analisis teks dan, kaedah penjadualan data. Objektif kajian ini

  adalah untuk mengenal pasti kata yang mendefinisikan cinta dan menganalisis kata yang

  berkolokasi dengan kata tersebut berdasarkan domain semantik. Dapatan

  memperlihatkan bahawa definisi bagi kata cinta terbahagi kepada dua fitur, iaitu fitur

  [+Tuhan] dan [+manusia]. Setiap fitur tersebut pula mencakupi tiga domain semantik,

  iaitu domain perasaan, perlakuan dan sifat yang menunjukkan ciri positif manakala ciri

  yang menunjukkan pertentangan, iaitu negatif diklasifikasikan sebagai tidak menepati

  makna kata cinta. Dalam hal ini, domain perasaan mendominasi dengan kolokasi kata

  “kasih” yang paling signifikan bagi mendefinisikan kata cinta. Kesimpulannya, kajian

  ini telah berjaya mengetengahkan perkataan yang berkolokasi dengan kata cinta

  menerusi lagu nasyid yang terpilih.

 • ii

  ABSTRACT

  This study investigates the semantics domain of the word “love”. The data selected were

  18 nasyid songs which were analysed using the semantics domain based on Indirawati

  Zahid’s conceptual framework in her research entitled “Definisi Kata Cantik: Analisis

  Kolokasi”. The objectives of this study are to identify the meaning of the word love and

  to analyse the collocation of other words that is relatable to love. The findings have

  shown two main features of love depicted from the data are Man and God. Each of the

  features encompassed three different domains; emotion, behaviour and characteristics

  which are considered to be a positive element. However, the negative aspect of the three

  domain were not relevant to the study. Hence, in this context, the most significant word

  that can define love is the word “kasih”.

 • iv

  PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

  Saya dengan ini memperakui bahawa kertas projek tahun akhir ini adalah hasil kajian

  saya sendiri, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Apa-apa penggunaan mana-mana hasil

  kerja yang mengandungi hak cipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi

  maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan, ekstrak, rujukan, atau pengeluaran

  semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hak cipta telah

  dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan pengiktirafan tajuk hasil kerja

  tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan dalam kajian ini. Saya juga

  memperakui bahawa sebelum ini atau secara serentak kajian ini belum pernah

  diserahkan secara keseluruhan untuk sebarang ijazah lain di UIAM atau institusi lain.

  Mohd Shahdan bin Sadin

  Tandatangan: ........................................... . Tarikh: .......................................

  31 Disember 2019

 • v

  UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

  PERAKUAN HAK CIPTA DAN PENGESAHAN KEGUNAAN

  KAJIAN YANG TIDAK DITERBITKAN

  ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA:

  DEFINISI DAN KOLOKASI

  Saya mengaku bahawa pemegang hak cipta kertas projek tahun akhir ini dimiliki

  bersama pelajar dan UIAM.

  Hak cipta © 2019 oleh Mohd Shahdan bin Sadin dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hak cipta

  terpelihara.

  Tiada bahagian penyelidikan yang tidak diterbitkan ini boleh diterbitkan semua,

  disimpan, dalam sistem pengambilan semula, atau dihantar, dalam apa jua bentuk atau

  dengan apa jua cara, elektronik, mekanik, salinan, rakaman, atau sebaliknya tanpa izin

  bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak cipta kecuali seperti yang dinyatakan

  di bawah:

  1. Sebarang bahan yang terkandung dalam atau diperolehi daripada penyelidikan yang tidak diterbitkan ini hanya boleh digunakan oleh orang lain dalam tulisan

  mereka dengan pengakuan yang wajar.

  2. UIAM atau perpustakaannya mempunyai hak untuk membuat dan menghantar salinan (cetak atau elektronik) untuk tujuan institusi dan akademik.

  3. Perpustakaan UIAM akan mempunyai hak untuk membuat, menyimpan dalam sistem pengambilan dan membekalkan salinan penyelidikan yang tidak

  diterbitkan ini jika diminta oleh universiti lain dan perpustakaan penyelidikan.

  Dengan menandatangani borang ini, saya mengakui bahawa saya telah membaca dan

  memahami dasar Hak Pengkomersialan dan Pengkomersialan Harta Intelek UIAM.

  Disahkan oleh Mohd Shahdan bin Sadin

  .......................................................................................................................................

  ......... Tandatangan....................................................................Tarikh

  31 Disember 2019

 • vi

  PENGHARGAAN

  Bismillahirahmanirrahim, syukur kepada Allah SWT kerana telah mengizinkan saya

  menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Di sebalik kejayaan ini, saya ingin mengambil

  kesempatan untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada semua pihak yang telah

  membantu dan memberikan sokongan kepada saya dalam menyiapkan Projek Tahun

  Akhir ini. Justeru, terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada ibu bapa saya,

  iaitu Sadin bin Serudin dan Nisah binti Awang yang tidak berputus asa memberikan

  sokongan dari segi kewangan dan sokongan moral. Tidak dilupakan kepada penyelia

  saya, iaitu Dr Arina binti Johari yang sangat berdedikasi mendidik dan membimbing

  saya dalam menyiapkan tugasan akhir tahun ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada

  pensyarah saya, iaitu Dr Zuber bin Ismail dan Dr Nor Zainiyah yang selalu memberi

  sokongan moral dan ilmu kepada saya. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih saya

  ucapkan kepada sahabat baik saya, iaitu Akhmal Hakim bin Mohamad dan Nomadihah

  binti Harun yang turut membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Semoga tugasan

  ini menjadi pembakar semangat kepada saya dan rakan-rakan untuk terus berusaha

  mencapai kejayaan.

 • vii

  SENARAI KANDUNGAN

  Abstrak ............................................................................................................................ i Abstract .......................................................................................................................... ii Pengesahan .................................................................................................................... iii Perakuan Keaslian Penulisan ........................................................................................ iv Perakuan Hak Cipta dan Pengesahan Kegunaan Kajian yang Tidak Diterbitkan.......... v

  Penghargaan .................................................................................................................. vi Senarai Rajah ................................................................................................................ ix Senarai Jadual ................................................................................................................ x Senarai Pemendekan Kata ............................................................................................. xi

  Senarai Simbol ............................................................................................................. xii

  BAB SATU: PENDAHULUAN .................................................................................. 1

  1.1 Pengenalan .................................................................................................... 1

  1.2 Latar Belakang Kajian .................................................................................. 1 1.3 Pernyataan Masalah ...................................................................................... 4

  1.4 Persoalan Kajian ........................................................................................... 5 1.5 Objektif Kajian ............................................................................................. 6 1.6 Kepentingan Kajian ...................................................................................... 6

  1.7 Definisi Operasional ..................................................................................... 8

  1.7.1 Kolokasi ............................................................................................. 8 1.7.2 Domain Semantik ............................................................................... 9

  1.7.3 Lagu Nasyid ..................................................................................... 10

  1.7.4 Lirik .................................................................................................. 10

  1.8 Rumusan ..................................................................................................... 11

  BAB DUA: SOROTAN LITERATUR ..................................................................... 12

  2.1 Pengenalan .................................................................................................. 12 2.2 Kajian Lepas ............................................................................................... 13

  2.2.1 Kajian Lepas dalam Aspek Cinta ..................................................... 13 2.2.2 Kajian Lepas dalam Aspek Domain Semantik dan Kolokasi .......... 14 2.2.3 Kajian Lepas dalam Lirik Lagu........................................................ 16

  2.3 Rumusan ..................................................................................................... 18

 • viii

  BAB TIGA: METODOLOGI KAJIAN ................................................................... 19

  3.1 Pengenalan .................................................................................................. 19 3.2 Reka Bentuk Kajian .................................................................................... 20 3.3 Kaedah Kajian ............................................................................................ 20

  3.3.1 Kaedah Kepustakaan ........................................................................ 20 3.3.2 Kaedah Memilih Bahan ................................................................... 21 3.3.3 Kaedah Analisis Teks ....................................................................... 21

  3.4 Batasan Kajian ............................................................................................ 22 3.5 Bahan Kajian .............................................................................................. 22 3.6 Kerangka Konseptual.................................................................................. 23 3.7 Rumusan ..................................................................................................... 24

  BAB EMPAT: ANALISIS KAJIAN ........................................................................ 25

  4.1 Pendahuluan ................................................................................................ 25 4.2 Dapatan Kajian ........................................................................................... 25

  4.2.1 Definisi Kata Cinta Perasaan (Manusia) .......................................... 27 4.2.2 Definisi Kata Cinta -Perasaan (Tuhan) ............................................ 30 4.2.3 Definisi Kata Cinta- Perlakuan (Manusia) ....................................... 33 4.2.4 Definisi Kata Cinta -Perlakuan (Tuhan) .......................................... 35

  4.2.5 Definisi Kata Cinta -Sifat (Manusia) ............................................... 38 4.2.6 Definisi Kata Cinta -Sifat (Tuhan) ................................................... 41

  4.3 Kesimpulan Dapatan Kajian ....................................................................... 43

  BAB LIMA: PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN ..................... 44

  5.1 Pengenalan .................................................................................................. 44

  5.2 Perbincangan Dapatan Kajian..................................................................... 44 5.3 Implikasi Dapatan Kajian ........................................................................... 46 5.4 Cadangan Kajian Lanjutan ......................................................................... 46

  5.5 Rumusan ..................................................................................................... 47

  BIBLIOGRAFI .......................................................................................................... 48

  LAMPIRAN A1 .......................................................................................................... 50

 • ix

  SENARAI RAJAH

  Rajah 1: Domain Semantik Kata “Cinta”………………………………………………4

 • x

  SENARAI JADUAL

  Jadual A: Lagu-lagu Nasyid dan Kodnya……………………………………………..23

  Jadual 1: Fitur Kata Cinta dalam Lagu Nasyid………………………………………..26

  Jadual 2: Kolokasi Kata Cinta – Perasaan (Manusia)…………………………………27

  Jadual 3: Contoh bagi Kolokasi Kata “Kasih”………………………………………..28

  Jadual 4: Kolokasi Kata Cinta – Perasaan (Tuhan)……………………………………30

  Jadual 5: Contoh bagi Kolokasi Kata “Kasih”………………………………………...31

  Jadual 6: Kolokasi Kata Cinta – Perlakuan (Manusia)………………………………..33

  Jadual 7: Contoh bagi Kolokasi Kata “Setia”…………………………………………34

  Jadual 8: Kolokasi Kata Cinta – Perlakuan (Tuhan)………………………………….35

  Jadual 9: Contoh bagi Kolokasi Kata “Menyubur Harapan”, “Restu”, “Mungkir Janji”,

  “Setia” dan “Mendamaikan Jiwa”…………………………………………..36

  Jadual 10: Kolokasi Kata Cinta – Sifat (Manusia)…………………………………….38

  Jadual 11: Contoh bagi Kolokasi Kata “Indah”……………………………………….39

  Jadual 12: Kolokasi Kata Cinta – Sifat (Tuhan)………………………………………41

  Jadual 13: Contoh bagi Kolokasi Kata “Teragung”…………………………………..42

 • xi

  SENARAI PEMENDEKAN KATA

  AS Alaihis Salam

  N Nasyid

  SWT Subhanahu Wa Taala

 • xii

  SENARAI SIMBOL

  Ø Tidak mempunyai makna yang dirujuk

 • 1

  BAB SATU

  PENDAHULUAN

  1.1 PENGENALAN

  Bab ini memfokuskan aspek-aspek yang terkandung dalam bahagian pendahuluan

  seperti latar belakang kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian,

  kepentingan kajian kemudian, diikuti dengan definisi operasional dan akhir sekali ialah

  rumusan keseluruhan bab. Latar belakang kajian ini akan memperincikan tentang

  bidang yang dikaji berserta kerangka konseptual yang digunakan sebagai asas pada

  kajian. Perbincangan diteruskan dengan memperlihatkan permasalahan kajian yang

  timbul berkaitan dengan bidang kajian sehingga penyelidikan harus dijalankan.

  Persoalan kajian turut dipaparkan diikuti dua objektif yang perlu dicapai dalam kajian

  ini. Definisi operasional mengenai tema yang diketengahkan turut dijelaskan pada

  bahagian yang seterusnya. Akhir sekali, rumusan keseluruhan bab bakal dihuraikan

  pada bahagian yang terakhir.(Nor Saadah Mohd Salleh, 2015)

  1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN

  Perkataan semantik pertama kali digunakan oleh seorang ahli filologi Perancis, iaitu

  Michel Breal seawal tahun 1883 (Keith D. Foote, 2016). Menurut Breal, semantik boleh

  digunakan untuk menerangkan perihal sesuatu perkataan yang mempunyai pelbagai

  makna kepada orang yang berlainan seiring dengan pengalaman dan latar belakang

  emosi mereka. Hal ini menjelaskan akan kepentingan bidang semantik dalam mengkaji

 • 2

  makna sesuatu leksikal yang menjadikan bidang tersebut sebagai salah satu tunjang

  dalam ilmu linguistik. Hal ini seiring dengan pendapat Nor Saadah Mohd Salleh (2015)

  dalam tesisnya yang menyatakan bahawa bidang semantik menjadi sebahagian daripada

  ilmu linguistik yang sangat penting memandangkan kajian bahasa tidak akan sempurna

  jika tidak ada unsur makna. Menyedari hakikat ini, ramai pengkaji barat mahupun

  tempatan meneroka bidang semantik dalam pelbagai aspek antaranya seperti medan

  semantik (semantics field), perluasan dan penyempitan makna, perubahan makna,

  makna konotatif dan makna denotatif, aspek kolokasi dan banyak lagi aspek penting.

  Dalam bidang semantik, ramai pengkaji tempatan mahupun antarabangsa telah

  menjalankan penyelidikan berkenaan lirik lagu sebagai korpus kajian. Sebagai contoh,

  kajian yang telah dijalankan oleh Masitah Mad Daud et al., (2017) bagi melihat bentuk

  pemikiran orang Melayu menerusi makna yang terkandung dalam lagu-lagu nyanyian

  Siti Norhaliza. Selain itu, kajian dalam bahasa Inggeris oleh Nelyska Nisyana (2018)

  yang menggunakan analisis semantik terhadap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Celine

  Dion bagi melihat makna leksikal dan makna kontekstual. Berdasarkan contoh-contoh

  yang diberikan, pengkaji mengambil inisiatif untuk melihat pula aspek kolokasi dalam

  lagu-lagu nasyid tempatan. Hal ini disebabkan korpus kajian yang menggunakan lirik

  lagu-lagu nasyid masih kurang dijalankan kerana menurut pengamatan pengkaji,

  kebanyakan lagu yang dikaji terdiri daripada lagu-lagu klasik, kontemporari dan lagu

  rakyat. Selain itu, sungguhpun kajian yang melibatkan aspek definisi makna leksikal

  dan kolokasi telah banyak dijalankan, namun kajian lirik lagu berkenaan aspek tersebut

  masih lagi terhad. Justeru, pengkaji memilih untuk melihat aspek definisi kata ‘cinta’

  dan perkataan-perkataan yang berkolokasi dengannya menerusi lagu-lagu nasyid

  tempatan. (Nelyska Nisyana, 2018)

 • 3

  Melihat kepada makna kolokasi, hal tersebut dijelaskan sebagai perkataan yang

  lazim digunakan secara bersama-sama (Indirawati Zahid, 2018). Misalnya perkataan

  “ikal” sering dikolokasikan dengan perkataan “rambut” menjadi “ikal rambut” tetapi

  tidak dikolokasikan dengan bentuk badan menjadi “ikal bentuk badan”. Kolokasi turut

  dijelaskan oleh Susi Yuliawati (2014) sebagai kata-kata tertentu yang cenderung untuk

  berkombinasi dengan kata-kata yang lain pula dalam sesuatu konteks tertentu. Hal ini

  menjelaskan bahawa kolokasi ialah kata yang wujud secara bersama-sama sehingga

  membentuk satu makna perkataan yang mantap dan boleh difahami. (Susi Yuliawati, 2014)

  Domain semantik atau dikenali sebagai semantic field pula merujuk kepada

  sejumlah kata yang mempunyai komponen makna yang sama, iaitu sekurang-kurangnya

  satu kata. Pengertian ini diperkuat lagi oleh takrifan yang diberikan oleh Indirawati

  Zahid (2018) dengan menjelaskan bahawa domain semantik dapat difahami melalui

  hubungan kata yang lazim digunakan secara bersama-sama. Beliau turut memberikan

  contoh seperti “manusia” yang mempunyai sejumlah kata didalamnya, iaitu lelaki,

  wanita, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Semua kata tersebut berkongsi ciri-ciri

  yang ada pada makhluk yang digelar “manusia” misalnya mempunyai fitur [+hidup]

  dan [+berakal].

  Menekuni takrifan tersebut, medan semantik kata cinta akan dianalisis untuk

  melihat definisi kata cinta dan perkataan yang berkolokasi dengan kata tersebut.

  Penentuan fitur-fitur makna kata cinta dilakukan dengan merujuk pada tafsiran makna

  kata cinta yang terdapat dalam lagu nasyid. Maka, fitur-fitur seperti [+Tuhan] dan

  [+manusia] dikenal pasti bagi menentukan domain semantik kata cinta. Setiap satu kata

  yang menjadi ahli dalam domain semantik kata tersebut mempunyai kolokasi yang

  tersendiri bagi menjelaskan makna kata cinta, iaitu “perasaan”, “perlakuan” dan

 • 4

  “sifat’”. Kemudian, setiap satu domain tersebut dilihat pula perkataan yang berkolokasi

  dengan kata ‘cinta’. Perincian adalah seperti berikut:

  Rajah 1: Domain Semantik Kata Cinta

  1.3 PERNYATAAN MASALAH

  Kamus, diketahui umum sebagai bahan bersifat rujukan dan bukan bahan bacaan.

  Kamus secara dasarnya berfungsi membantu para ahli akademik untuk memberikan

  makna kata, membezakan makna kata, etimologi kata, cara penyebutan, iaitu

  penyediaan transkripsi fonetik dan memaparkan penggunaan kata secara ringkas

  (Indirawati Zahid, 2018). Sungguhpun mempunyai fungsi tetap, sebuah kamus yang

  dihasilkan hanya menerangkan makna secara dasar dan umum sahaja. Pandangan ini

  dipetik berdasarkan pernyataan oleh Indirawati (2018) dalam kajiannya untuk melihat

  makna kata ‘cantik’. Dalam kajian tersebut, beliau telah mengemukakan makna kata

  ‘cantik’ berdasarkan Kamus Dewan (2007) yang dianggap hanya memberi penerangan

 • 5

  makna tersebut secara umum. Tambahan lagi, beliau menyatakan bahawa paparan

  definisi kata cantik yang diberikan tidak memperlihatkan penghuraian terperinci

  tentang fitur makna kata ini. Bertitik tolak dengan permasalahan tersebut, kajian ini

  meneliti makna kata ‘cinta’ dan kolokasi kata tersebut menerusi lagu-lagu nasyid.

  Perkataan cinta seperti yang diterangkan dalam kamus, iaitu;

  1. perasaan atau berperasaan sangat sayang kpd (negara, orang tua,

  kebebasan, dll): walaupun ~nya kpd keamanan amat kuat tetapi ia tetap

  mengangkat senjata kalau dicerobohi;

  2. perasaan atau berperasaan sangat berahi (asyik, kasih, sayang) antara

  lelaki dan perempuan

  Definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) ini

  memberikan definisi kata ‘cinta’ secara umum tanpa memberi fitur-fitur makna secara

  lebih lanjut. Hal ini dilihat menyukarkan para pelajar bahasa (bahasa kedua mahupun

  asing) untuk memberikan definisi sesuatu kata jika tidak disertakan penghuraian yang

  lebih terperinci (Indirawati Zahid, 2018). Permasalahan ini membuatkan pengkaji

  terpanggil mengetengahkan perkataan ‘cinta’ untuk dianalisis bagi melihat kata yang

  berkolokasi. Hal ini bertujuan supaya pemahaman kata tersebut menjadi lebih jelas dan

  mudah difahami. (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007)

  1.4 PERSOALAN KAJIAN

  1. Apakah kata yang digunakan untuk mendefinisikan kata cinta dalam lagu nasyid?

  2. Apakah domain semantik bagi kata cinta dalam lagu nasyid?

  3. Apakah kata yang berkolokasi dengan domain kata cinta dalam lagu nasyid?

 • 6

  1.5 OBJEKTIF KAJIAN

  Kajian ini memfokuskan kepada dua objektif seperti yang berikut:

  1. Mengenal pasti kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan kata cinta

  2. Menganalisis kolokasi kata dalam domain kata cinta

  1.6 KEPENTINGAN KAJIAN

  Setiap kajian yang dijalankan mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Begitu juga

  kajian di bawah bidang semantik ini khususnya bagi melihat aspek definisi kata cinta

  dan kolokasi dalam lagu-lagu nasyid tempatan. Secara ringkasnya, kajian ini mengkaji

  definisi kata cinta dan perkataan yang berkolokasi dengan makna kata tersebut

  berdasarkan domain semantik dalam lagu nasyid bertemakan cinta. Hal ini bertujuan

  untuk memberi kefahaman lagi akan definisi kata ‘cinta’ yang dilihat tidak diterangkan

  fiturnya secara rinci dalam kamus. Justeru, kajian ini dilihat penting kepada bidang

  semantik khususnya semantik bahasa Melayu untuk menambahkan lagi dokumentasi

  berkaitan.

  Selain memberi kepentingan dalam bidang semantik, kajian ini turut memberi

  manfaat kepada ahli akademik khususnya golongan mahasiswa/i untuk menambah ilmu

  pengetahuan dalam bidang semantik. Ramai dalam kalangan pelajar atau pengkaji

  baharu masih tidak mempunyai gambaran mahupun buah fikiran untuk menjalankan

  sesebuah penyelidikan. Dengan wujudnya kajian ini, hal tersebut sedikit sebanyak dapat

  memberi jalan kepada para pengkaji untuk mengembangkan lagi kajian yang berkaitan.

  Selain itu, kajian ini turut mengemukakan beberapa definisi yang berkaitan dengan ilmu

 • 7

  semantik misalnya fitur, medan makna, kolokasi dan sebagainya. Justeru, para pelajar

  boleh menjadikannya sebagai rujukan dalam bahasa Melayu.

  Dalam mempelajari sesuatu bahasa, guru berperanan menerapkan pelbagai

  kaedah supaya sesi pembelajaran tersebut dapat difahami oleh pelajar. Menerusi

  pernyataan tersebut, kajian yang berorientasikan kolokasi dan medan makna ini dilihat

  mampu membantu para pelajar dalam menguasai bahasa. Hal ini turut diterangkan oleh

  Webb dan Kagimoto dalam Indirawati (2018) yang mengakui bahawa dalam

  mempelajari bahasa bagi pelajar bahasa kedua, pengetahuan tentang kolokasi

  merupakan aspek yang penting. Oleh hal demikian pengkaji berharap dengan

  terhasilnya kajian ini, para pelajar mampu memahami peranan dan kepentingan aspek

  kolokasi dalam pembelajaran sesuatu bahasa khususnya bahasa Melayu.

  Akhir sekali, kajian ini dilihat dapat memberi manfaat kepada masyarakat

  melalui penghasilan bahan bacaan tambahan dalam bahasa Melayu. Hal ini penting

  untuk menggalakkan masyarakat memahami ilmu yang terkandung dalam bahasa

  Melayu khususnya dalam bidang kajian makna. Justeru, kajian ini diharap dapat

  membantu masyarakat yang mula berjinak-jinak dengan dunia penyelidikan dan

  pendidikan.

 • 8

  1.7 DEFINISI OPERASIONAL

  Bahagian ini akan menghuraikan istilah-istilah yang berkaitan dalam kajian, iaitu:

  1.7.1 Kolokasi

  Istilah ‘kolokasi’ atau dalam bahasa Inggeris disebut Collocation pertama kali

  digunakan dalam bidang linguistik oleh John Rupert Firth sekitar tahun 1890 hingga

  1960 yang bermaksud ‘place together’ dalam bahasa Latin (Nordquist, 2019). John

  Rupert Firth dalam (Nordquist, 2019) menerangkan bahawa kolokasi merujuk kepada

  sekumpulan item yang hadir bersama-sama sesuatu perkataan. Contoh yang diberikan

  ialah perkataan ‘Blond’ yang berkolokasi dengan hair, flock (sheep), neigh (horse).

  Beekman dan Callow (1974) dalam (Mona Baker, 2011) menyatakan terdapat

  dua faktor utama yang mempengaruhi kepelbagaian kolokasi, iaitu tahap pengkhususan

  sesuatu perkataan dan bilangan ‘deria’ yang dimiliki oleh sesuatu perkataan. Faktor

  pertama, iaitu tahap pengkhususan sesuatu perkataan bermaksud, semakin umum

  sesuatu perkataan itu maka semakin luas kepelbagaian kolokasi yang dimiliki sebagai

  contoh perkataan “bury” memiliki makna kolokasi yang luas seperti “bury people”,

  “bury a treasure”, “bury memories”, “bury your feelings”. Faktor yang kedua pula,

  iaitu bilangan ‘deria’ yang dimiliki oleh sesuatu perkataan bermaksud, sesuatu

  perkataan mempunyai pelbagai ‘deria’ dan cenderung berkait dengan set kolokasi yang

  berbeza dalam setiap ‘deria’. Contoh yang diberi ialah perkataan ‘manage’ yang

  berkolokasi dengan ‘business’, ‘institution’ dan ‘company’

  Makna kolokasi turut dijelaskan oleh Nor Saadiah Mohd Salleh (2015) sebagai

  pembatasan perkataan yang boleh digunakan secara bersama-sama. Menurut beliau,

 • 9

  kolokasi juga tertumpu kepada hubungan makna yang wujud antara sesuatu bentuk

  perkataan dengan perkataan lain yang hadir bersama-sama perkataan tersebut dalam

  ayat. Bagi menjelaskan lagi penyataan tersebut, beliau memberi contoh perkataan “awet

  muda”, “rahsia kecantikan” dan “selembut sutera”. Contoh perkataan ini dianggap

  berkolokasi kerana gandingan kedua-dua perkataan tersebut sesuai digunakan dan

  diterima sebagai perkataan yang mantap.

  Menurut Indirawati Zahid (2018) pula, kolokasi merupakan kata yang lazim

  digunakan secara bersama-sama ataupun secara paradigma misalnya antonimi, sinonimi

  dan sebagainya. Beliau turut memberi contoh hubungan secara paradigma yang

  memperlihatkan perbezaan seperti perkataan ‘lelaki’ dan ‘perempuan’, ‘dewan

  peperiksaan’ dan ‘perpustakaan’.

  1.7.2 Domain Semantik

  Medan semantik atau dikenali sebagai semantic field merujuk kepada kawasan

  makna yang spesifik, terkandung di dalamnya sejumlah kata yang berkongsi komponen

  makna yang sama (Indirawati, 2018). Penerangan mengenai penyataan tersebut

  ditambah dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Adrienne Lehrer (1985) yang

  menyatakan semantic field more specifically as "a set of lexemes which cover a certain

  conceptual domain and which bear certain specifiable relations to one another".

  Contoh yang jelas untuk memahami maksud medan semantik ini adalah dengan meneliti

  sesuatu leksikal yang berkongsi sekurang-kurangnya satu makna secara bersama-sama.

  Sebagai contoh, domain semantik kata “organ” yang mempunyai sejumlah kata di

  dalamnya, iaitu ‘kulit’, ‘tangan’, ‘jantung’, ‘perut’, ‘otak’ dan sebagainya yang

  berkongsi ciri-ciri dan fungsi yang penting dalam tubuh badan manusia. Begitu juga

 • 10

  bagi domain semantik kata “universiti” (seperti yang diterangkan dalam Indirawati

  Zahid, 2018) mengandungi sejumlah kata di dalamnya, iaitu dekan, pensyarah, pelajar,

  bilik seminar, dewan peperiksaan dan sebagainya yang turut memperlihatkan hubungan

  dan kaitan. Justeru, kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk melihat medan makna

  yang tercakup dalam makna kata ‘cinta’.

  1.7.3 Lagu Nasyid

  Lagu ditakrifkan oleh Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat (2007) sebagai

  irama suara sama ada dalam bacaan, nyanyian atau percakapan. Nasyid pula

  diterangkan sebagai nyanyian yang biasanya bercorak keagamaan Islam dan

  mengandungi kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah, dan yang seumpamanya

  (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007). Dalam kajian ini, lagu nasyid merujuk kepada

  sebuah genre lagu yang berlandaskan keagamaan yang menceritakan perihal cinta

  kepada Allah atau kepada manusia.

  1.7.4 Lirik

  Lirik ditakrifkan sebagai a short poem that expresses the personal thoughts and feelings

  of the person who wrote it (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 1995). Lirik

  dilihat mempunyai pelbagai fungsi dalam menghasilkan puisi seperti, sajak, cerpen,

  gurindam, seloka dan sebagainya. Selain itu, makna yang sering terbayang dalam

  minda apabila menyebut perkataan ‘lirik’ sudah tentunya berkaitan dengan lagu sebagai

  contoh lirik lagu yang membawa maksud luahan perasaan dalam bentuk tulisan menjadi

 • 11

  sebuah lagu. Lirik dalam kajian ini merujuk puisi pendek tentang cinta kepada tuhan

  dan manusia.

  1.8 RUMUSAN

  Penerangan mengenai aspek yang terkandung dalam bab ini diharap dapat memberi

  kefahaman yang mendalam berkaitan perlaksanaan kajian ini. Hal tersebut penting

  kepada para pembaca untuk memahami tujuan kajian ini dijalankan, seterusnya dapat

  meneruskan penyelidikan dalam bidang semantik khususnya dibawah aspek kolokasi.

 • 12

  BAB DUA

  SOROTAN LITERATUR

  2.1 PENGENALAN

  Sorotan literatur atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Literature review

  merupakan salah sebuah aspek yang penting dalam menjalankan sesebuah

  penyelidikan. Sorotan literatur dijelaskan oleh Aveyard (2010) sebagai "comprehensive

  study and interpretation of literature that addresses a specific topic" atau sebuah

  tinjauan penyelidikan secara menyeluruh berkaitan sesebuah topik kajian. Sorotan

  literatur turut digunakan untuk memahami bidang kajian yang akan dijalankan sekali

  gus dapat mengelakkan para pengkaji terpesong daripada landasan kajian tertentu.

  Tambahan lagi, dengan adanya sorotan kajian lepas para pengkaji mudah menjana idea

  dan mampu menghasilkan pemikiran yang kritis hasil daripada penelitian kajian-kajian

  lepas. Hal ini berhubung dengan kemampuan seseorang pengkaji dalam mengenal pasti

  dan mengesan kelebihan serta kelompongan sesebuah kajian. Setelah dapat mengesan

  kedua-dua kelebihan dan kekurangan tersebut, maka secara tidak langsung pengkaji

  dapat memikirkan idea untuk menutup kelompongan tersebut. Oleh itu, aspek sorotan

  kajian lepas ini wajar dikemukakan bagi mengelak pertindanan idea dengan kajian

  pengkaji-pengkaji lepas. (Literature Review, 2019)

 • 13

  2.2 KAJIAN LEPAS

  Kajian yang berkaitan dengan bidang semantik khususnya di bawah tajuk kolokasi

  sudah tidak asing lagi dalam dunia penyelidikan bahasa. Sungguhpun begitu, kajian

  dalam aspek ini masih lagi penting dan relevan untuk dilaksanakan memandangkan

  ramai pengkaji muda yang masih kekurangan idea untuk menjalankan sesebuah

  penyelidikan. Justeru, dengan meneliti kajian yang pernah dilakukan oleh pengkaji-

  pengkaji sebelum ini, hal tersebut bukan sahaja mampu memberi gambaran dengan jelas

  kepada pengkaji malah turut membantu para pembaca khususnya pelajar-pelajar

  linguistik memahami penyelidikan yang dijalankan. Oleh hal demikian, beberapa kajian

  lepas yang berkaitan bakal dihuraikan dalam bahagian ini.

  2.2.1 Kajian Lepas dalam Aspek Cinta

  Penelitian terhadap perspektif dan konsep cinta telah dilaksanakan oleh

  Nurulwahidah Fauzi et. al (2015) dengan tajuk kajian, iaitu “Konsep dan Perspektif

  Cinta Hakiki: Empat Pendekatan Cinta dalam Mursyid Al-Syabab oleh Bediuzzaman

  Said Nursi dan Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin”. Pengumpulan data bagi kajian

  ini dilaksanakan dengan kaedah penyelidikan perpustakaan dan analisis yang

  diaplikasikan oleh para pengkaji adalah berdasarkan kaedah analisis induktif dan

  deduktif. Kajian ini dijalankan bagi membincangkan cinta berdasarkan pendapat ahli

  falsafah dan orientalis. Selain itu, kajian ini turut dijalankan bagi memberikan

  penjelasan mengenai pendekatan cinta berdasarkan perspektif Islam dan menganalisis

  perspektif tersebut menggunakan pendekatan cinta oleh Said Nursi dan Imam al-

  Ghazali.

 • 14

  Hasil kajian mendapati bahawa konsep cinta berdasarkan perspektif agama

  Islam merupakan perasaan tertinggi seorang hamba kepada tuhannya, iaitu Allah SWT

  yang telah menciptakan alam semesta. Di samping itu, hasil kajian mendapati bahawa

  meskipun terdapat pelbagai makna dan emosi berkaitan cinta, namun makna dan emosi

  tersebut ditujukan kepada Allah SWT. Nurulwahidah Fauzi et. al. (2015) turut

  berpendapat bahawa keistimewaan cinta menurut perspektif Islam berbanding dengan

  yang lainnya, ialah cinta dalam Islam adalah berpaksikan kerinduan dan keinginan yang

  harus hadir bersama-sama keikhlasan.

  2.2.2 Kajian Lepas dalam Aspek Domain Semantik dan Kolokasi

  Kajian dalam bidang semantik yang melihat makna kolokasi kata ‘cantik’ telah

  dijalankan oleh Indirawati Zahid (2018). Dalam kajiannya yang bertajuk “Definisi Kata

  Cantik: Analisis Kolokasi”, beliau mengkaji makna ‘cantik’ menurut perspektif

  masyarakat Melayu menerusi iklan produk-produk kecantikan tempatan. Kajian

  tersebut menggunakan empat kaedah kajian, iaitu kaedah pustaka, syot layar, analisis

  teks dan kuantitatif, beliau membahagikan dapatan kajian tersebut kepada enam

  kategori yang terdiri daripada kulit (muka), telapak kaki dan tumit, bibir, rambut,

  anggota badan dan akhir sekali ialah kuku. Hasil kajian tersebut mendapati bahawa

  penghasilan produk kecantikan tempatan lebih tertumpu pada kecantikan rupa paras

  namun tidak dinafikan penghasilan produk pelangsingan dan kesihatan dalaman.

  Dapatan kajian turut memperlihatkan definisi cantik bagi masyarakat Melayu dalam

  aspek kecantikan kulit adalah cerah, gebu, putih, tiada parut jerawat dan tidak kering.

  Bagi kecantikan bentuk badan pula mestilah langsing manakala aspek bibir perlu

  berwarna merah dan tidak kering. Makna cantik turut dilihat menerusi rambut yang

 • 15

  lebat, berwarna hitam dan harum sementara kecantikan kuku semestinya kuat, iaitu

  tidak mudah patah dan akhir sekali tumit kaki yang cantik mestilah lembut dan tidak

  kering. Kesimpulan daripada kajian ini memperlihatkan definisi kata ‘cantik’ yang

  dianggap sebagai subjektif telah terjawab berdasarkan perspektif masyarakat Melayu.

  Makna kata cantik juga dapat difahami dengan memberi fitur-fitur yang telah

  dinyatakan melalui perkataan yang berkolokasi.

  Kajian yang mengkaji aspek kolokasi dalam iklan produk kecantikan turut

  dijalankan oleh Nor Saadah Mohd Salleh (2015) dalam tesis PhD beliau bertajuk

  “Kolokasi Makna Leksikal dalam Iklan Produk Kecantikan”. Kajian ini

  mengaplikasikan teori Makna Teks dan teori Fungsi Tatabahasa Sistematik untuk

  melihat frasa dalam iklan kecantikan yang terdapat dalam 96 buah majalah Mingguan

  Wanita. Hasil kajian ini mendapati bahawa sebahagian besar leksikal yang terdapat

  dalam iklan produk kecantikan memberi pengaruh kepada wanita untuk memperoleh

  produk yang diiklankan. Menurut pengkaji lagi, terdapat frasa yang digunakan tidak

  berkolokasi dengan iklan kecantikan namun mempunyai keserasian dalam aspek

  kolokasi. Secara kesimpulannya, kajian ini berjaya menganalisis frasa dalam iklan

  kecantikan untuk melihat makna yang cuba disampaikan sekali gus berjaya

  menghasilkan perkataan berkolokasi baharu yang tercakup di bawah slogan kecantikan

  sesebuah produk. (Lily Hanefarezan, Ashinida, Maimun Aqsha, Mu'ab , 2019)

  Seterusnya, kajian berkaitan aspek kolokasi bertajuk “Strategi Pembelajaran

  Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia” turut

  dijalankan oleh Lily Hanefarezan Asbulah et al., (2019) bagi meneliti tahap penggunaan

  strategi pembelajaran kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar bahasa Arab di

  universiti awam Malaysia. Kajian ini mengaplikasikan substrategi pengecaman, masteri

  teknik, iaitu melibatkan kefahaman, pengulangan, penonjolan, kamus, sosial dan imejan

 • 16

  serta aplikasi. Kajian yang menggunakan sampel kajian seramai 344 orang pelajar tahun

  akhir dari lapan buah universiti ini mendapati bahawa, strategi pembelajaran kolokasi

  dalam bahasa Arab adalah pada tahap yang dominan. Sungguhpun begitu, skala

  penggunaan strategi ini pada tahap sederhana sekali gus memerlukan para pelajar untuk

  memanfaatkan strategi tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab dengan lebih kerap.

  Satu kajian yang turut melihat aspek kolokasi dijalankan oleh Susi Yuliawati

  (2014) dalam kajian beliau bagi melihat kolokasi kata dalam bahasa Sunda, iaitu

  perkataan “awewe”, “istri” “mojang”, “pamajikan” dan “wanoja” yang bermaksud

  perempuan. Semua perkataan tersebut diperoleh daripada Majalah Mangle terbitan

  tahun 2012 – 2013. Kajian yang bertajuk “Analisis Berbasis Korpus: Kolokasi Kata-

  Kata Bermakna ‘Perempuan’ dalam Media Sunda (Majalah Mangle 2012-2013)”

  tersebut dijalankan bagi mengenal pasti kekerapan penggunaan lima perkataan tersebut

  dan perkataan yang berkolokasi berdasarkan frekuensi dan MI Score. Hasil kajian beliau

  mendapati bahawa perkataan “pamajikan” mempunyai kekerapan yang tinggi jika

  dibandingkan dengan empat perkataan lain bagi merujuk kepada perempuan. Susi

  Yuliawati juga mendapati bahawa penggunaan kelima-lima perkataan tersebut

  dipengaruhi oleh perbezaan penggunaan semantik dan kecenderungan topik yang

  dibincangkan. (Masitah, Zulkifley Hamid, Nirwana, Nik Zulaiha, 2017)

  2.2.3 Kajian Lepas dalam Lirik Lagu

  Kajian yang melibatkan lirik lagu sebagai bahan kajian telah dijalankan oleh Masitah

  Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman & Nik Zulaiha Zakaria (2017) dalam

  kajian mereka yang bertajuk “Perenggu Minda Melayu Dalam Lirik Lagu: Satu

  Analisis Makna”. Kajian ini dijalankan untuk melihat bentuk pemikiran orang-orang

 • 17

  Melayu melalui lagu-lagu yang didendangkan sekitar tahun 1996 hingga 2010 oleh

  Dato’ Siti Nurhaliza yang dipilih secara rawak. Kajian yang mengaplikasikan konsep

  tujuh jenis makna yang diperkenalkan oleh Geoffery Leech (1974) dan model Six

  Thinking Hats yang dikemukakan oleh Edward De Bono (1992) memperlihatkan

  terdapat enam daripada tujuh penggunaan makna yang dikemukakan oleh Leech, iaitu

  tematik, kolokatif, reflektif, afektif, stilistik dan konotatif. Dapatan menunjukkan

  bahawa fungsi bait-bait dalam sesebuah lagu bukan sahaja bertujuan untuk

  menghiburkan, akan tetapi berfungsi mewujudkan suasana yang tenang di samping

  mendidik para pendengar dengan nilai-nilai murni. Bertitik tolak dengan pernyataan

  tersebut, lirik lagu Melayu dapat memberi gambaran tentang pemikiran orang-orang

  Melayu.

  Kajian yang menggunakan lirik lagu sebagai korpus kajian turut dilakukan oleh

  Hairul Anuar bin Harun dalam kajian sarjananya bertajuk “Estetika Kerohanian dalam

  Seni Kata Lagu S. Amin Shahab”. Kajian tersebut meneliti hubungan kerohanian dan

  kesepaduan yang terdapat dalam lagu S. Amin Shahab dengan menggunakan kerangka

  konsep Estetika Bersepadu yang diasaskan oleh Abdul Halim Ali. Dapatan kajian

  tersebut turut berpandukan aspek gaya kata oleh Ali Imron dan gaya bahasa oleh

  Tarigan. Hasil kajian mendapati terdapat enam kelompok kata dan 10 gaya bahasa yang

  dikenal pasti berhubung dengan bentuk pemikiran S. Amin Shahab menerusi lagu-lagu

  beliau. Aspek kerohanian dan kesepaduan didapati mempunyai hubungan sehingga

  membuktikan bahawa lagu-lagu yang dihasilkan mempunyai nilai estetika yang tinggi

  dalam bidang sastera.

  Akhir sekali, penelitian mengenai lirik lagu telah dijalankan menerusi kajian

  yang bertajuk “Estetika dalam Lirik Lagu-Lagu Nyanyian P. Ramlee” oleh Arba’ie

  Sujud. Kajian ini turut melihat aspek estetika dengan menjelaskan ciri-ciri aspek

 • 18

  tersebut yang terdiri daripada keutuhan, kesempurnaan, keselarasan dan keseimbangan

  serta aspek kejelasan. Dapatan kajian memperlihatkan unsur kesempurnaan dan

  keutuhan merupakan unsur yang dominan digunakan dalam kebanyakan lagu P Ramlee.

  Selain itu, unsur kejelasan dipaparkan menerusi pemilihan unsur tersurat atau tersirat

  yang berfungsi membawa kesan mendalam terhadap mesej yang ingin disampaikan.

  Pemilihan kata dalam lirik didapati beraneka ragam dan berfungsi untuk menyampaikan

  isi kandungan dan mesej dalam lagu. (Arba'ie Sujud, 1999) (Hairul Anuar Harun, 2017)

  2.3 RUMUSAN

  Kesimpulannya, penyelidikan yang dilakukan oleh Susi Yuliawati (2014), Nor

  Saadah Mohd Salleh (2015), Masitah Mad Daud et al., (2017), Indirawati (2018) Lily

  Hanefarezan Asbulah et al., (2019), Hairul Anuar Harun (2017) dan Arba’ie Sujud

  (1999) telah menunjukkan bahawa kajian dalam bidang semantik masih relevan dan

  penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan seluruh kajian tersebut, didapati bahawa

  kajian tersebut menggunakan korpus iklan, majalah, strategi dalam pembelajaran dan

  lirik lagu moden bukan dalam kategori nasyid. Oleh itu, kajian ini akan menggunakan

  korpus lirik lagu nasyid Malaysia bagi meneliti kolokasi kata cinta. Penelitian perkataan

  yang berkolokasi dengan kata cinta dalam lagu nasyid merupakan penerokaan ilmu

  baharu dalam bidang semantik. Hal ini kerana sifat bahasa adalah sentiasa berubah-

  ubah (Alias Ismail, 2018). Justeru, kajian yang berkaitan aspek kolokasi ini dilihat

  sebagai satu platform yang baik dalam memahami fenomena bahasa.

 • 19

  BAB TIGA

  METODOLOGI KAJIAN

  3.1 PENGENALAN

  Bab ini membincangkan aspek-aspek yang terkandung dalam metodologi kajian.

  Metodologi kajian atau dikenali sebagai kaedah kajian merupakan salah satu aspek yang

  penting dalam menjalankan sesebuah penyelidikan. Menurut Othman Mohamed (2001),

  metodologi merupakan suatu prosedur sistematik yang menggabungkan penyesuaian

  pendekatan kajian serta analisis data yang sealiran dengan peraturan tersendiri bagi

  memastikan prestasi penyelidikan dicapai dengan baik dan sempurna. Metodologi juga

  digunakan untuk memandu sesebuah kajian supaya mudah difahami dan jelas

  pelaksanaannya berdasarkan objektif yang telah ditetapkan.

  Aspek-aspek yang terkandung dalam bab ini dihuraikan mengikut urutan

  bermula dengan reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian dibahagikan kepada tiga

  bentuk, iaitu reka bentuk kajian kualitatif, kuantitatif dan kaedah gabungan (Othman

  Mohamed, 2001) walau bagaimanapun, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian

  kualitatif. Seterusnya perbincangan dilanjutkan dengan menghuraikan kaedah yang

  digunakan dalam menjalankan kajian ini. Batasan kajian dalam penyelidikan ini pula

  dihuraikan dalam bahagian seterusnya kemudian diikuti dengan bahan yang digunakan,

  iaitu skrip lagu-lagu nasyid yang bertemakan cinta. Akhir sekali, semua bahagian yang

  telah dihuraikan akan disimpulkan dalam bahagian yang terakhir, iaitu bahagian

  rumusan.

 • 20

  3.2 REKA BENTUK KAJIAN

  Reka bentuk kualitatif ialah proses penyelidikan ke arah pemahaman yang didasari

  kaedah pengumpulan data yang lazim digunakan apabila meninjau sesuatu

  permasalahan sosial (Creswell, 1994). Reka bentuk kualitatif juga lazimnya tidak

  melibatkan angka atau penomboran seperti reka bentuk kuantitatif malah, reka bentuk

  kualitatif lebih sesuai digunakan untuk kajian penerokaan seperti yang diterangkan oleh

  Crawford & Irving (2009). Dalam kajian ini, reka bentuk kualitatif digunakan dengan

  menganalisis lirik lagu-lagu nasyid yang dipilih untuk melihat makna kolokasi kata

  ‘cinta’ berdasarkan dua tema iaitu tema ketuhanan dan tema kemanusiaan. Perkataan-

  perkataan yang berkolokasi tersebut dihuraikan satu persatu fungsinya berdasarkan

  makna semantik yang ingin disampaikan sama ada berdasarkan rangkap atau

  keseluruhan lirik. Setelah itu, perkataan yang berkolokasi tersebut dijelaskan

  perkaitannya dengan perkataan ‘cinta’.

  3.3 KAEDAH KAJIAN

  Kajian ini memfokuskan tiga kaedah, iaitu kaedah kepustakaan, kaedah memilih bahan

  dan kaedah analisis teks terhadap lagu-lagu nasyid yang dipilih. Ketiga-tiga kaedah ini

  menjadi tunjang dalam menganalisis dapatan yang diperolehi.

  3.3.1 Kaedah Kepustakaan

  Kaedah kepustakaan merupakan kaedah yang paling dominan digunakan dalam

  sesebuah penyelidikan sains sosial. Kaedah ini penting untuk mendapatkan maklumat

 • 21

  yang tepat daripada kajian-kajian lepas atau merujuk sumber data yang sahih daripada

  pengkaji asal. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan dengan

  merujuk dan membuat pembacaan terhadap bahan-bahan sekunder seperti buku-buku

  yang berkaitan dengan penyelidikan, jurnal, laman web rasmi, makalah, prosiding dan

  artikel-artikel berkaitan dengan bidang semantik khususnya di bawah tajuk kolokasi.

  3.3.2 Kaedah Memilih Bahan

  Dalam kajian ini, sebanyak 18 lirik lagu nasyid tempatan yang bertemakan ‘cinta’

  sebagai bahan kajian. Pemilihan tema tersebut ditentukan melalui tajuk lagu yang

  dikenal pasti mempunyai perkataan ‘cinta’. Sebagai contoh, lagu bertajuk ‘Destinasi

  Cinta’, ‘Demi Cinta Yang Suci’, ‘Atas Nama Cinta’ dan sebagainya. Selain itu, setiap

  rangkap dan makna dalam lirik lagu turut diamati bagi memastikan pemilihan setiap

  lagu tersebut bertepatan dengan tema. Lirik lagu diperoleh daripada sebuah laman

  Youtube milik syarikat IMAN EVI SDN BHD, iaitu sebuah syarikat yang

  membangunkan produk-produk Islamik termasuk penghasilan video zikir, video bacaan

  ayat suci Al Quran dan lagu-lagu nasyid tempatan. Kesemua 18 lirik lagu yang dipilih

  dicetak (rujuk lampiran) kemudian dianalisis berdasarkan domain semantik kata ‘cinta’.

  3.3.3 Kaedah Analisis Teks

  Kaedah analisis teks dilakukan dengan mencetak 18 lirik lagu yang dipilih untuk

  dianalisis mengikut objektif kajian yang telah ditetapkan. Kesemua lirik lagu tersebut

  diteliti bagi mengenal pasti perkataan yang berkolokasi berdasarkan domain semantik.

  Proses mengenal pasti perkataan berkolokasi dilakukan dengan menentukan fitur-fitur

 • 22

  yang tercakup di bawah kata ‘cinta’. Kemudian, setiap fitur tersebut dipecahkan pula

  kepada tiga domain sebelum mengenal pasti kolokasi yang tercakup dibawahnya.

  Penentuan perkataan yang berkolokasi tersebut dilakukan dengan mengamati

  perkataan-perkataan yang menggambarkan makna kata ‘cinta’.

  3.3.4 Kaedah Penjadualan Data

  Kajian ini menggunakan kaedah penjadualan data, iaitu memperlihatkan dapatan data

  dalam bentuk jadual dan peratusan. Hal ini bertujuan memberikan presentasi data yang

  lebih sistematik dan mudah difahami.

  3.4 BATASAN KAJIAN

  Dalam kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan lagu-lagu nasyid yang bertemakan

  cinta sama ada cinta kepada tuhan atau cinta kepada manusia. Sebanyak 18 buah lagu

  nasyid tempatan dipilih sebagai bahan kajian. Kesemua data yang dianalisis

  menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya.

  3.5 BAHAN KAJIAN

  Bahan yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada 18 buah lagu nasyid yang

  bertemakan cinta. Dalam melihat makna kata ‘cinta’, pemilihan lagu-lagu nasyid yang

  bertemakan cinta adalah wajar dijadikan sebagai bahan kajian kerana setiap daripada

  lagu tersebut memapar tema percintaan sama ada rasa cinta kepada Pencipta atau

  kepada manusia. Justeru, setiap kata yang dikenal pasti berkolokasi dengan kata cinta

 • 23

  akan dianalisis berdasarkan domain semantik. Lagu-lagu nasyid yang dipilih ini terdiri

  daripada 18 buah lagu nasyid tempatan seperti berikut:

  Jadual 3.1: Lagu-lagu Nasyid dan Kodnya

  Kod Tajuk Lagu Nasyid Penyanyi

  N1 Saat Lafaz Sakinah Far east

  N2 Atas Nama Cinta UNIC

  N3 Aku Tanpa Cinta-Mu Mirwana & Jay-jay

  N4 Impian Kasih Inteam

  N5 Kasih Kekasih Inteam

  N6 Bidadari Munif (Hijjaz)

  N7 Permaisuri Hatiku Hijjaz

  N8 Nota Cinta Saujana

  N9 Hanya Tuhan Yang Tahu UNIC

  N10 Nur Kasih Inteam

  N11 Setanggi Syurga Inteam

  N12 Kalimah Cinta Inteam

  N13 Demi Cinta Suci UNIC

  N14 Destinasi Cinta Mestica

  N15 Layar Keinsafan Mestica

  N16 Surat Cinta Inteam

  N17 Kau Pemilik Cinta Hijjaz

  N18 Cahaya Cinta UNIC

  3.6 KERANGKA KONSEPTUAL

  Kajian ini menggunakan kerangka konseptual dalam kajian yang dilakukan oleh

  Indirawati (2018), iaitu Definisi Kata Cantik: Analisis Kolokasi yang menggunakan

  pendekatan medan semantik dan kolokasi. Dalam kajian tersebut, perkataan yang

  diperoleh daripada slogan/motto dan ayat yang digunakan dalam iklan produk

  kecantikan tempatan dikenal pasti dan dianalisis bagi melihat definisi kata cantik

  menurut masyarakat Melayu. Perkataan yang dikenal pasti tersebut merangkumi fitur-

  fitur makna kata cantik yang diterangkan dalam iklan produk yang dipilih. Misalnya

 • 24

  perkataan ‘anjal’, ‘gebu’ dan ‘licin’ yang dianggap sebagai fitur cantik bagi kulit.

  Perkataan-perkataan lain yang melibatkan anggota badan termasuk rambut dan kuku

  turut dikenal pasti perkataan yang berkolokasi dengan makna kata cantik. Bertitik tolak

  dengan kajian tersebut, pengkaji akan melihat makna kata ‘cinta’ menerusi lagu-lagu

  nasyid yang berorientasikan cinta. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Indirawati

  Zahid tersebut, maka kajian ini akan menggunakan kerangka konseptual yang sama

  untuk menganalisis kolokasi kata menerusi domain semantik kata ‘cinta’.

  3.7 RUMUSAN

  Berdasarkan metodologi kajian yang telah diterangkan, diyakini kajian ini mampu

  dijalankan dengan tepat dan sistematik kerana pelaksanaannya jelas dan mudah

  difahami. Semua lagu nasyid yang dipilih memaparkan tema percintaan dengan jelas.

  Hal tersebut memudahkan pengkaji mengenal pasti dan menganalisis perkataan yang

  berkolokasi dengan makna kata cinta. Bahan kajian yang diperoleh daripada sumber

  yang boleh dipercayai memudahkan pengkaji melaksanakan kaedah-kaedah kajian yang

  telah ditetapkan. Justeru, pengkaji berharap kajian ini dapat difahami dan jelas

  perlaksanaannya sekali gus mampu menjadi rujukan kepada pengkaji-pengkaji yang

  akan datang.

 • 25

  BAB EMPAT

  ANALISIS KAJIAN

  4.1 PENDAHULUAN

  Dalam bahagian ini, analisis akan dihurai berdasarkan objektif yang telah ditetapkan.

  Pada bahagian pertama, setiap perkataan yang dikenal pasti memberi definisi kepada

  kata cinta akan diperlihat dalam bentuk jadual bersama-sama peratusan kekerapan.

  Perkataan yang tinggi kekerapannya adalah perkataan yang paling signifikan bagi

  mendefinisikan kata cinta. Pada bahagian kedua pula, setiap perkataan tersebut akan

  dianalisis kolokasi kata berdasarkan domain semantik kata cinta.

  4.2 DAPATAN KAJIAN

  Dapatan analisis memperlihatkan bahawa definisi kata cinta dipecahkan berdasarkan

  kepada tiga fitur, iaitu [+manusia], [+Tuhan] dan [-alam]. Fitur-fitur ini wujud dalam

  tiga keadaan berdasarkan sifat data, iaitu [+manusia] sahaja, [+Tuhan] sahaja dan

  gabungan di antara fitur [+manusia] dengan fitur [+Tuhan]. Definisi kata cinta

  berdasarkan fitur [+manusia] hadir dalam lima lagu nasyid, fitur [+Tuhan] dalam lima

  lagu nasyid manakala gabungan fitur [+manusia] dengan [+Tuhan] hadir dalam analisis

  lapan lagu nasyid. Fitur [-alam] pula didapati tidak signifikan, iaitu tidak memiliki fitur

  makna yang dirujuk dalam lagu-lagu nasyid terpilih. Dapatan juga memperlihatkan

  bahawa domain semantik bagi kata cinta terdiri daripada tiga domain, iaitu perasaan,

 • 26

  perlakuan dan sifat. Perincian bagi dapatan yang dinyatakan terdapat dalam paparan

  jadual 1 di bawah.

  Jadual 4.1: Fitur Kata Cinta dalam Lagu Nasyid

  Bil. Fitur kata cinta Domain Semantik Jumlah Peratus

  (%) DS1 DS2 DS3

  1. Tuhan 17 5 14 36 43.3

  2. Manusia 24 7 16 47 57.0 Jumlah Keseluruhan 41 12 30 83 100

  Petunjuk:

  DS1: Perasaan

  DS2: Perlakuan

  DS3: Sifat

  Jadual di atas memperlihatkan bahawa fitur kata cinta terbahagi kepada dua, iaitu

  fitur [+Tuhan] dan [+manusia] dengan jumlah keseluruhan sebanyak 83 kata. Dapatan

  turut mengenal pasti tiga domain semantik kata yang mendefinisikan kata cinta, iaitu

  perasaan (DS1), perlakuan (DS2) dan sifat (DS3). Setiap domain tersebut berkolokasi

  dengan kata-kata tertentu untuk melihat definisi kata cinta secara holistik. Fitur

  [+manusia] diwakili oleh DS1 sebanyak 24 kata, DS2 tujuh kata dan DS3 sebanyak 16

  kata dengan jumlah keseluruhan sebanyak 47 kata atau 57.0%. Fitur [+Tuhan] pula

  diwakili oleh DS1, iaitu 17 kata, DS2 sebanyak lima kata dan DS3 sebanyak 14 kata

  dengan jumlah keseluruhan sebanyak 36 kata atau 43.3%. Huraian bagi setiap domain

  beserta kolokasi kata yang mengikutinya akan dipaparkan secara berturutan, iaitu

  perasaan, perlakuan dan sifat [+manusia] diikuti [+Tuhan] dalam subtopik selanjutnya.

 • 27

  4.2.1 Definisi Kata Cinta Perasaan (Manusia)

  Dapatan memperlihatkan definisi kata cinta bagi domain perasaan diwakili oleh

  perasaan yang bersifat positif, iaitu sesuatu yang tulus, bahagia, ikhlas dan sebagainya.

  Manakala perasaan yang negatif seperti keresahan, kekecewaan dan penderitaan

  didapati tidak mempunyai fitur makna yang dirujuk serta ditandai dengan “Ø”.

  Perincian mengenai dapatan ini akan dipaparkan dalam Jadual 2.

  Jadual 4.2: Kolokasi Kata Cinta -Perasaan (Manusia)

  Bil. Perasaan Jumlah Peratus (%)

  1. Sayang 4 16.7

  2. Keasyikan 1 4.2

  3. Setulus hati 1 4.2

  4. Bahagia 2 8.3

  5. Ø resah 2 8.3

  6. Ikhlas 1 4.2

  7. Ø Kecewa 1 4.2

  8. Ø Menderita 1 4.2

  9. Rasa hati 1 4.2

  10. Kasih 6 25.0

  11. Ø Sengsara 1 4.2

  12. Rindu 2 8.3

  13. Tulus 1 4.2

  Jumlah Keseluruhan 24 100

  Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

  Jadual 2 di atas memperlihatkan senarai kolokasi kata dalam fitur cinta

  [+manusia] dalam domain ‘perasaan’, iaitu sebanyak 24 kata. Berdasarkan jumlah

  tersebut, kolokasi kata kasih memperlihatkan jumlah yang dominan dengan kekerapan

  tertinggi, iaitu sebanyak enam (25.0%). Ini diikuti dengan kolokasi kata sayang yang

  berjumlah empat (16.7) manakala kolokasi kata seperti bahagia, Ø resah dan rindu

 • 28

  masing-masingnya berjumlah dua (8.3). Selebihnya mempunyai jumlah yang paling

  minimum, iaitu berjumlah satu kata atau mewakili 4.2%.

  Dalam konteks lagu-lagu nasyid yang dianalisis, kolokasi kata kasih sering

  dikaitkan dengan perasaan cinta. Hal ini sesuai dengan mesej yang disampaikan dalam

  lagu nasyid yang menceritakan tentang perasaan kasih. Contoh ayat dalam lirik lagu

  adalah seperti berikut:

  Jadual 4.3: Contoh bagi Kolokasi Kata “Kasih”

  Perasaan Jumlah /.Peratus

  (%)

  Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

  Kasih 6 (25.0%) N9 Kupendamkan

  perasaan ini

  Kurahsiakan rasa hati

  ini

  Melindungkan kasih

  yang berputik

  N9 Kerana batasan adat

  dan syariat menguji

  kekuatan keteguhan

  iman insan yang

  berkasih

  N9 Berikanlah

  ketenangan abadi

  Untukku

  menghadapi

  Resahnya hati ini

  mendambakan kasih

  Insan yang kusayang

  N4 Hanya itu yang

  kuinginkan

  Dari insan yang amat

  kusayang

  Damaikanlah resah

  hatiku

  Aku rindu kasih dan

  sayangmu

  Terimalah seadanya

  Akulah hiasan

  pelamin hidupmu

 • 29

  N5 Tak perlu aku ragui

  Sucinya cinta yang

  kau beri

  Kita saling kasih

  mengasihi

  Dengan setulus hati

  N13 Mencarimu kasih

  bagai mencari

  mutiara putih

  Walau ke dasar

  lautan sanggup ku

  selami

  Namun tak percaya

  apa yang telah aku

  terjumpa

  Kau sebutir pasir tak

  berharga

  Petunjuk: N9 -Hanya Tuhan yang Tahu, N4 -Impian Kasih, N5 -Kasih Kekasih,

  N13 -Demi Cinta yang Suci

  Berdasarkan jadual 3 di atas, kolokasi kata kasih dipamerkan menerusi N9, N4,

  N5 dan N13. Analisis N9 yang pertama menceritakan seorang lelaki yang

  memendamkan rasa cintanya kepada seorang wanita kemudian meminta petunjuk

  daripada Allah SWT supaya dihadirkan pasangan yang sejati. N9 yang kedua pula

  menceritakan bahawa batasan adat dan syariat yang ditetapkan dalam Islam telah

  dijadikan sebagai panduan oleh pasangan yang bercinta supaya tidak terpesong daripada

  ajaran agama. selain itu, N9 yang ketiga pula merupakan kegurasan yang dirasai oleh

  seorang lelaki untuk mendapatkan pasangan yang dicintai. Analisis N4 pula

  menceritakan keinginan seorang insan untuk mendapat kasih sayang daripada

  pasangannya melalui ikatan perkahwinan. Seterusnya, analisis N5 merupakan

  penyataan seorang insan bahawa dia tidak pernah meragui cinta yang diberikan oleh

  pasangannya begitu juga dengan dirinya. Akhir sekali, analisis N13 menceritakan

 • 30

  kesukaran mencari seorang kekasih sehingga digambarkan ibarat mencari mutiara di

  dasar laut, namun begitu usaha tersebut sia-sia apabila cinta yang diperoleh tidak kekal.

  Berdasarkan contoh yang diperlihatkan dalam setiap rangkap di atas, kolokasi

  kata kasih disinonimkan dengan makna kata cinta kerana makna kedua-dua kata

  tersebut mempunyai persamaan makna jika dirujuk menerusi Kamus Dewan. Selain itu,

  kolokasi kata kasih turut digunakan bagi menggantikan kata cinta berdasarkan rangkap

  yang ditunjukkan.

  4.2.2 Definisi Kata Cinta -Perasaan (Tuhan)

  Definisi kata cinta bagi domain perasaan dalam fitur [+Tuhan] memperlihatkan

  bahawa setiap perkataan yang berkolokasi dengan makna kata cinta terbahagi kepada

  perasaan yang positif dan perasaan negatif. Perasaan ini menggambarkan rasa cinta

  manusia kepada Tuhan. Justeru, perasaan positif diwakili dengan perkataan “bahagia”,

  “kasih”, “nikmat”, “indah” dan sebagainya manakala perkataan negatif yang diwakili

  perkataan “kecewa” ditandai dengan simbol “Ø”. Penerangan mengenai dapatan ini

  adalah seperti berikut:

  Jadual 4.4: Kolokasi Kata Cinta -Perasaan (Tuhan)

  Bil. Perasaan Jumlah Peratus (%)

  1. Nur kasih 1 5.9

  2. Bahagia 3 17.6

  3. Nikmat 2 11.8

  4. Rahmat 2 11.8

  5. Kasih 4 23.5

 • 31

  6. Indah 1 5.9

  7. Ø Kecewa 2 11.8

  8. Reda 1 5.9

  9. Jiwa merindu 1 5.9

  Jumlah keseluruhan 17 100

  Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

  Jadual 4 menunjukkan dapatan kolokasi kata cinta dalam domain perasaan bagi

  fitur cinta [+Tuhan] yang berjumlah 17 kata. Berdasarkan jumlah tersebut, kolokasi kata

  kasih mempunyai jumlah kekerapan yang tertinggi, iaitu sebanyak empat (23.5%)

  manakala kolokasi kata bahagia diwakili tiga atau 17.6%. Kolokasi kata nikmat, rahmat

  dan Ø kecewa masing-masingnya berjumlah dua (11.8%) diikuti kolokasi kata Nur

  Kasih, indah, reda dan jiwa merindu, iaitu sebanyak satu atau 5.9%. Berdasarkan

  konteks lagu-lagu nasyid yang dianalisis, kolokasi kata kasih sering dikaitkan dengan

  perasaan cinta seperti yang diperlihatkan dalam jadual 5.

  Jadual 4.5: Contoh bagi Kolokasi Kata ‘Kasih’

  Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

  Kasih 4 (23.5) N12 Betapa sucinya kasih-

  Mu tuhan

  Betapa agungnya

  kebesaran-Mu

  Diri ini mengharapkan

  cinta-Mu

  Kekalkan rasa

  kehambaan-Ku

  N14 Kugelintar segenap

  maya

  Dambakan sebutir

  hakikat

  Untukku semai

  menjadi sepohon

  makrifat

  Moga dapatku

 • 32

  berteduh di rendang

  kasih-Mu

  N17 Semua persoalan

  bertemu jawapan

  Tiada lagi kebuntuan

  mengganggu fikiran

  Kesyukuran ini

  melimpah di hati

  Betapa agungnya

  kasih-Mu Ilahi

  N8 Kiranya aku hilang

  arah jalan hidupku

  berubah pula namun

  kasih-Nya tak pernah

  akan musnah belas

  rahmatnya terus

  mencurah-curah nur

  hidayah-Nya semakin

  cerah

  Petunjuk: N12 -Kalimah Cinta, N14 -Destinasi Cinta, N17 -Kau Pemilik Cinta, N8

  -Nota Cinta

  Jadual 5 memperlihatkan kolokasi kata kasih menerusi rangkap lagu-lagu nasyid

  yang terdiri daripada N12, N14, N17 dan N8. Analisis N12 memperlihatkan contoh

  penggunaan kata kasih yang menceritakan seorang hamba memohon agar ketaatan dan

  rasa kehambaan dalam hatinya dikekalkan supaya sentiasa memperoleh kasih dan reda

  Allah SWT. Rasa tenang yang diperoleh menyebabkannya sentiasa bersyukur dengan

  memuji kebesaran Allah SWT. Dalam N14 pula menceritakan seorang hamba yang

  mencari erti cinta yang sebenar setelah menyedari bahawa hakikat cinta yang alpa

  dengan dosa hanya memberikan kekecewaan. Justeru, dia nekad mencari erti cinta

  sebenar, iaitu cinta kepada Allah SWT. N17 pula menceritakan kebuntuhan yang dirasai

  oleh seorang hamba dalam menemukan jodoh. Setelah dipertemukan dengan jodoh

  tersebut, dia berasa syukur dengan memuji Maha Pencipta, iaitu Allah SWT yang telah

  mencurahkan kasih-Nya kepada hamba tersebut. Akhir sekali, N8 berkenaan kasih

 • 33

  sayang Allah SWT yang sentiasa hadir untuk hamba-Nya walaupun hamba tersebut

  berada dalam keadaan hina dan hilang pedoman hidup.

  Berdasarkan contoh rangkap yang dikemukakan di atas, perkataan kasih dikenal

  pasti berkolokasi dengan kata cinta menerusi domain perasaan. Hal ini demikian kerana

  perkataan kasih bersinonim dengan perkataan cinta. Tambahan lagi, hubungan antara

  kedua-dua kata tersebut adalah saling berturutan, iaitu apabila wujud perasaan cinta

  secara langsung perasaan kasih hadir bersama-sama.

  4.2.3 Definisi Kata Cinta- Perlakuan (Manusia)

  Definisi kata cinta menerusi domain perlakuan [+manusia] menggambarkan rasa cinta

  manusia kepada manusia lain. Berdasarkan jadual yang dipaparkan, kolokasi kata cinta

  terdiri daripada perlakuan yang positif seperti berkasih, menyubur harapan, setia dan

  sebagainya. Penerangan mengenai dapatan ini adalah seperti berikut:

  Jadual 4.6: Kolokasi Kata Cinta -Perlakuan (Manusia)

  Bil. Perlakuan Jumlah Peratus (%)

  1. Berkasih 1 14.3

  2. Menyubur harapan 1 14.3

  3. Setia 2 28.6

  4. Menyayangi 1 14.3

  5. Janji manis 1 14.3

  6. tulus 1 14.3

  Jumlah Keseluruhan 7 100

  Jadual 6 di atas merupakan dapatan kolokasi kata cinta dalam domain perlakuan

  bagi fitur cinta [+manusia] yang berjumlah tujuh kata. Berdasarkan jumlah tersebut,

  kolokasi kata setia memiliki kekerapan tertinggi, iaitu sebanyak dua atau 28.6%

 • 34

  manakala kolokasi kata berkasih, menyubur harapan, menyayangi, janji manis dan tulus

  menunjukkan jumlah yang minimum, iaitu sebanyak satu (14.3%). Analisis lagu nasyid

  memperlihatkan kata setia dikenal pasti berkolokasi dengan kata cinta seperti yang

  dipamerkan dalam jadual 7.

  Jadual 4.7: Contoh bagi Kolokasi Kata “Setia”

  Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

  Setia 2 (28.6) N12 Adam Hawa bercinta di

  Syurga

  Angkara Iblis terpisah

  menderita

  Kerana cinta mereka

  setia bertemu di dunia

  N18 Cintamu tulus setia

  Kasihmu tiada tara

  Bertakhta buat

  selamanya

  Petunjuk: N12 -Kalimah Cinta, N18 -Cahaya Cinta

  Jadual 7 di atas memperlihatkan kata setia yang dikenal pasti berkolokasi dengan

  makna kata cinta menerusi N12 dan N18. Berdasarkan jadual tersebut, N12

  mengisahkan Nabi Adam AS bersama-sama isterinya Siti Hawa yang telah dihasut oleh

  syaitan sehingga mereka diturunkan dari Syurga dan terpisah di dunia. Namun begitu,

  kesetiaan cinta antara kedua-dua insan mulia tersebut telah mempertemukan mereka

  kembali. N18 pula menceritakan cinta seorang isteri yang digambarkan tulus setia

  sehingga perasaan tersebut kekal selama-lamanya. Berdasarkan N12 dan N18 yang

  dipaparkan dalam jadual, kolokasi kata setia mempunyai hubungan berkaitan antara

 • 35

  perasaan dan perbuatan, iaitu apabila wujud perasaan cinta, maka kesetiaan menjadi

  ukuran.

  4.2.4 Definisi Kata Cinta -Perlakuan (Tuhan)

  Definisi kata cinta menerusi domain perlakuan dalam fitur [+Tuhan] menunjukkan

  perbuatan seorang manusia untuk menggambarkan rasa cintanya kepada tuhan. Setiap

  perkataan yang berkolokasi tersebut terdiri daripada aspek positif seperti “menyubur

  iman”, “restu”, “setia” dan “mendamaikan jiwa”. Aspek negatif pula diwakili perkataan

  “mungkir janji” dengan simbol “Ø”, iaitu tidak mempunyai fitur makna yang dirujuk.

  Perincian mengenai dapatan ini ditunjukkan dalam jadual 8.

  Jadual 4.8: Kolokasi Kata Cinta -Perlakuan (Tuhan)

  Bil. Perlakuan Jumlah Peratus (%)

  1. Menyubur iman 1 20.0

  2. Restu 1 20.0

  3. Ø Mungkir janji 1 20.0

  4. Setia 1 20.0

  5. Mendamaikan jiwa 1 20.0 Jumlah keseluruhan 5 100

  Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

  Jadual 8 memperlihatkan senarai perkataan yang berkolokasi dengan kata cinta

  menerusi domain ‘perlakuan’ dalam fitur [+Tuhan] yang berjumlah lima kata.

  Berdasarkan jumlah tersebut didapati kesemua perkataan mempunyai bilangan yang

  sama, iaitu satu kata atau masing-masingnya 20.0%. Setiap kata yang berkolokasi

 • 36

  tersebut mendukung makna yang signifikan bagi mendefinisikan kata cinta. Perincian

  dapatan ini dijelaskan dalam jadual 9.

  Jadual 4.9: Contoh bagi Kolokasi Kata “Menyubur Harapan”, “Restu”,

  “Mungkir Janji”, “Setia” dan “Mendamaikan Jiwa”

  Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

  Menyubur

  iman

  1 (20.0) N13 Baru kini ku rasai

  nikmatnya cinta

  yang suci

  Tiada terbanding

  dengan cinta yang

  kau beri

  Ranjau yang

  berduri akan aku

  tabah

  menempuhnya

  Menyubur iman di

  dalam jiwa

  Restu 1 (20.0) N10 Nur Kasih-Mu

  mendamai di kalbu

  Jernih setulus

  tadahan doaku

  Rahmati daku dan

  permintaanku

  Untuk bertemu

  didalam restu

  Ø Mungkir

  janji

  1 (20.0) N3 Telahku mungkiri

  janjiku lagi

  Walau seribu kali

  Ku ulang sendiri

  Aku takkan

  tempuh lagi

  Apakah kauterima

  cintaku lagi

  Setelahku

  berpaling

  Dari pandangan-

  Mu

  Yang kabur kerana

  jahilnya aku

  Setia 1 (20.0) N8 Cintaku kepada

  Dia

  Rinduku hanya

  pada-Nya

 • 37

  Kasihku tulus

  buat-Nya

  Setiaku balas

  kasih-Nya

  Kasihku kasih

  yang setia

  Pada yang punya

  Mendamaikan

  jiwa

  1 (20.0) N18 Gemilang cahaya

  cinta

  Kemilau

  pancawarnanya

  Bagaikan kejora

  Kudus sinarannya

  mendamai jiwa

  Petunjuk: N13 -Demi Cinta Suci, N10 -Nur Kasih, N3 -Aku Tanpa Cinta-Mu,

  N8 -Nota Cinta, N18 -Cahaya Cinta

  Jadual 9 di atas memperlihatkan contoh kolokasi kata bagi fitur cinta

  [+perlakuan] manusia terhadap tuhan yang dilihat menerusi N13, N10, N3, N8 dan N18.

  Analisis N13 menceritakan insan yang akhirnya menemui nikmat cinta daripada Allah

  SWT sehingga setiap ujian yang dilalui membuatkan iman di dalam hati kian subur.

  Justeru, kolokasi kata menyubur iman dikenal pasti berkolokasi melalui kaitan semakin

  cinta terhadap sang Pencipta, maka semakin kuatlah iman dijiwa.

  N10 pula menceritakan kasih sayang daripada Allah SWT yang membuatkan

  hati manusia menjadi tenang ketika memanjatkan doa meminta direstui. Oleh hal

  demikian, kolokasi kata restu dikenal pasti mempunyai hubungan, iaitu apabila

  perasaan cinta wujud, maka restu daripada Allah akan wujud dalam kehidupan

  seseorang hamba-Nya.

  N3 menceritakan perlakuan seorang hamba yang berasa menyesal kerana telah

  memungkiri janji dalam mentaati perintah Allah SWT disebabkan kejahilan dirinya.

  Justeru, kolokasi kata Ø mungkiri janji dikenal pasti tidak memiliki fitur makna yang

 • 38

  dirujuk, iaitu janji tidak akan dimungkiri sekiranya rasa cinta wujud dalam diri

  seseorang.

  Analisis N8 merupakan penyataan kesetiaan terhadap rasa cinta, rindu dan kasih

  seorang manusia terhadap tuhan. Kolokasi kata setia mempunyai hubungan antara

  perbuatan dengan perasaan, iaitu kesetiaan akan membuktikan kecintaan.

  Akhir sekali, N18 pula menceritakan perihal cinta yang datang daripada Allah

  SWT yang dirasa mendamaikan jiwa oleh seorang hamba. Justeru, kolokasi kata

  mendamai jiwa mempunyai hubung kait, iaitu apabila timbul perasaan cinta, maka hati

  akan merasakan kedamaian.

  4.2.5 Definisi Kata Cinta -Sifat (Manusia)

  Dapatan memperlihatkan definisi kata cinta bagi domain perasaan dalam fitur

  [+manusia] diwakili oleh perasaan positif dan negatif. Contoh kolokasi kata dari aspek

  positif terdiri daripada fitrah, indah, suci, abadi, tidak pernah sepi dan murni manakala

  dari aspek negatif diwakili dengan perkataan keterpaksaan, tidak berharga dan

  sebagainya yang ditandai simbol “Ø”. Analisis dapatan akan dihuraikan dalam bahagian

  selanjutnya

  Jadual 4.10: Kolokasi Kata CInta -Sifat (Manusia)

  Bil. Sifat Jumlah Peratus (%)

  1. Ø Keterpaksaan 1 6.3

  2. Fitrah 1 6.3

  3. Indah 3 18.8

  4. Ø fana 1 6.3

  5. Suci 2 12.5

  6. Tidak pernah sepi 1 6.3

  7. Abadi 1 6.3

  8. Ø Buta melalaikan 1 6.3

  9. Ø Penuh duri 1 6.3

  10. Ø tidak berharga 1 6.3

 • 39

  11. Murni 1 6.3

  12. Mendamaikan 1 6.3

  13. Tiada tara 1 6.3

  Jumlah keseluruhan 16 100

  Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

  Jadual 6 memperlihatkan kolokasi kata cinta dalam domain sifat bagi fitur

  [+manusia] yang mempunyai jumlah keseluruhan sebanyak 16 kata. Berdasarkan

  jumlah tersebut didapati kata indah memiliki jumlah tertinggi, iaitu sebanyak tiga

  (18.8%) diikuti dengan jumlah kata ‘suci’ sebanyak dua (12.5%). Perkataan selebihnya

  pula masing-masingnya mempunyai nilai yang minimum, iaitu sebanyak satu kata atau

  6.3%. Perincian dapatan ini akan dihurai berdasarkan jadual 11.

  Jadual 4.11: Contoh bagi Kolokasi Kata “Indah”

  Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

  Indah 3 (18.8) N12 Dengan cinta kenal

  pencipta

  Dengan cinta kenal

  Rasul-Nya

  Kerana cinta kenal

  saudara

  Bahagia keluarga

  Oh indahnya cinta

  N5 Kautahu

  kumerinduimu

  Kutahu

  kaumencintaiku...

  oh kasih

  Bersabarlah sayang

  Saat indahkan

  menjelma jua

  Kita akan

  disatukan dengan

  ikatan pernikahan

  oh kasih disana

  kita bina tugu cinta

  mahligai bahagia

 • 40

  N2 Rela aku

  pendamkan

  Impian yang

  tersimpan

  Engganku

  keasyikan

  Gusar

  keindahannya

  Merampas rasa

  cinta

  Pada Dia yang

  lebih sempurna

  Petunjuk: N12 -Kalimah Cinta, N5 -Kasih Kekasih, N2 -Atas Nama Cinta

  Jadual 11 di atas memperlihatkan kolokasi kata indah menerusi rangkap dalam

  lagu nasyid terpilih, iaitu N12, N5 dan N2. Analisis menerusi N12 memperlihatkan

  contoh penggunaan kata indah yang menyatakan bahawa dengan wujudnya perasaan

  cinta dalam diri seseorang, maka dia akan lebih mengenal Allah SWT, Rasul bahkan

  saudaranya yang akan menjamin kebahagian dalam keluarga. Makna saat indah dalam

  N5 pula membawa maksud perkahwinan yang akan berlaku setelah sekian lama dua

  insan menyemai perasaan cinta. Akhir sekali, N2 menceritakan keinginan rasa cinta

  dalam diri seseorang yang terpaksa dipendam kerana takut akan keindahan perasaan

  tersebut yang mampu menghakis rasa cinta kepada Allah SWT.

  Berdasarkan keseluruhan rangkap yang ditunjukkan dalam jadual, kolokasi kata

  indah dikenal pasti mempunyai hubungan antara perasaan dengan sifat perasaan itu

  sendiri, iaitu gambaran akan keindahan rasa cinta dalam diri sesama manusia.

 • 41

  4.2.6 Definisi Kata Cinta -Sifat (Tuhan)

  Dapatan analisis memperlihatkan kolokasi kata menerusi domain sifat cinta kepada

  [+Tuhan] yang terdiri daripada sifat positif. Sifat-sifat tersebut terdiri daripada

  mendamai di kalbu, subur, sempurna dan sebagainya. Analisis dapatan selanjutnya

  diperlihatkan dalam jadual 12

  Jadual 4.12: Kolokasi Kata Cinta -Sifat (Tuhan)

  Bil. Sifat Jumlah Peratus (%)

  1. Mendamai di kalbu 1 7.1

  2. Subur 1 7.1

  3. Sempurna 1 7.1

  4. Hakiki 2 14.3

  5. Teragung 3 21.4

  6. Suci 2 14.3

  7. Tiada terbanding 1 7.1

  8. Kekal abadi 1 7.1

  9. murni 1 7.1

  10. Tiada penghujung 1 7.1

  Jumlah keseluruhan 14 100

  Perkataan yang berkolokasi dengan kata cinta dalam fitur [+Tuhan] menerusi

  domain ‘sifat’ pula berjumlah 14 kata. Jumlah tersebut mempamerkan bahawa kolokasi

  kata ‘teragung’ mempunyai jumlah kekerapan yang tertinggi, iaitu sebanyak tiga

  (21.4%) kemudian perkataan ‘hakiki’ dan ‘suci’ pula masing-masing berjumlah dua

  kata atau 14.3%. perkataan selebihnya berjumlah 7.1% atau mewakili satu kata sahaja.

  Perincian analisis diterangkan dalam bahagian selanjutnya.

 • 42

  Jadual 13: Contoh bagi Kolokasi Kata “Teragung”

  Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

  Teragung 3 (21.4) N11 Puncak cinta

  teragung

  Izinkan aku

  melafazkan kata

  Bicara hati yang

  mudah diterjemah

  Betapa aku gerun

  pada teduh untuk

  menaung

  kerana awan itu

  rapuh

  N11 Bahagia buat mereka

  Yang bertemu cinta

  yang teragung

  N16 Hidupkanlah hatiku

  ini selalu

  Dengan kalimah-Mu

  Kalimah cinta

  teragung

  Petunjuk: N11 -Setanggi Syurga, N16 -Surat Cinta

  Jadual 13 di atas memperlihatkan kolokasi kata teragung menerusi rangkap yang

  diwakili N11 dan N16. Analisis N11 yang pertama memberi gambaran bahawa cinta

  yang bersifat agung merupakan cinta yang datang daripada tuhan yang Esa. Analisis

  dalam N11 yang kedua pula menyatakan bahawa sesiapa sahaja yang memperoleh cinta

  daripada Allah SWT akan mendapat kebahagiaan yang sebenar. Akhir sekali, N16 pula

  merupakan doa seorang hamba yang meminta agar hatinya sentiasa hidup dengan

  kalimah cinta Allah yang teragung, iaitu Al-Quran.

  Setelah melihat contoh rangkap lagu yang dipaparkan di atas, dapat difahami

  bahawa kolokasi kata agung didapati mempunyai hubungan berdasarkan sifat perasaan

  cinta yang hanya datang daripada tuhan. Oleh sebab itu, kolokasi kata agung hanya

  sesuai untuk menggambarkan makna cinta tuhan berbanding manusia.

 • 43

  4.3 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN

  Sebagai rumusan, analisis kata cinta berdasarkan lagu-lagu nasyid dapat dipecahkan

  kepada dua fitur, iaitu fitur [+manusia] dan fitur [+tuhan]. Setiap fitur ini mempunyai

  domain semantik yang terbahagi kepada tiga, iaitu domain perasaan, perlakuan dan

  sifat. Berpandukan ketiga-tiga domain tersebut, perkataan yang berkolokasi dengan

  makna kata cinta telah dikenal pasti. Setiap perkataan yang berkolokasi dengan makna

  kata cinta didapati jelas mendefinisikan kata cinta berdasarkan fitur makna yang

  dirujuk. Oleh itu, diharap kajian ini mampu memberi kefahaman yang mendalam

  kepada ahli akademik khususnya kepada pelajar-pelajar asing untuk memahami makna

  kata cinta dalam bahasa Melayu.

 • 44

  BAB LIMA

  PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN

  5.1 PENGENALAN

  Bab ini membincangkan kajian secara holistik bermula daripada bab satu sehingga bab

  lima, iaitu perbincangan dapatan keseluruhan kajian. Hal ini diikuti dengan kesimpulan

  kajian yang membincangkan rumusan dapatan dalam bab empat kemudian

  perbincangan mengenai implikasi dapatan kajian yang diperlolehi. Bahagian seterusnya

  pula merupakan cadangan berkenaan kajian lanjutan yang berkaitan dengan aspek

  kolokasi, medan makna dan sebagainya sebelum membuat rumusan terakhir.

  5.2 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

  Berdasarkan analisis objektif yang pertama dalam bab empat, fitur [+manusia]

  mempunyai perkataan berkolokasi yang tertinggi dengan jumlah sebanyak 47 kata atau

  57.0% berbanding fitur [+tuhan] yang berjumlah 36 kata atau 43.4%. Kedua-dua fitur

  [+manusia] dan [+tuhan] masing-masing mempunyai domain semantik yang terdiri

  daripada domain perasaan, perlakuan dan sifat. Analisis mendapati bahawa domain

  perasaan daripada kedua-dua fitur merupakan domain yang paling mendominasi bagi

  mendefinisikan kata cinta. Hal ini demikian kerana, definisi kata cinta dilihat lebih

  menjurus kepada perasaan yang menyatakan bahawa cinta adalah sebahagian daripada

  luahan emosi yang mempunyai kepelbagaian untuk menggambarkan kasih sayang dan

  ketertarikan kepada seseorang. (Oxford Illustrated American Dictionary, 1998)

 • 45

  Berdasarkan analisis objekif yang kedua memperlihatkan bahawa domain

  perasaan daripada kedua-dua fitur yang dianalisis, iaitu kolokasi kata “kasih”

  mempunyai kekerapan tertinggi dengan jumlah fitur perasaan [+manusia] sebanyak

  enam (25.0%) dan jumlah domain perasaan bagi fitur [+Tuhan] sebanyak empat

  (23.5%). Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan bahawa lagu-lagu nasyid bukan

  sahaja memperlihatkan cinta kepada tuhan semata-mata, tetapi juga kepada manusia.

  Jumlah tertinggi bagi kolokasi kata “kasih” bagi fitur manusia membuktikan bahawa

  cinta adalah sesuatu yang dipandang tinggi dan menjurus kepada tautan dua hati serta

  tiada dorongan nafsu. Hal ini disokong oleh Nurulwahidah Fauzi et.al (2015), iaitu cinta

  yang dipandang tinggi merupakan cinta yang memperlihatkan hubungan dua hati dan

  bebas daripada nafsu ragawi.

  Di samping itu kolokasi kata “kasih” bagi fitur [+Tuhan] memperlihatkan

  bahawa perasaan tersebut tidak dapat dipisahkan kerana ia sering digunakan untuk

  menggambarkan kasih sayang Allah SWT. Pernyataan ini bertepatan seperti yang

  dinyatakan dalam surah Al Hud ayat ke-90 yang bermaksud “Dan mintalah ampun

  kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku

  Maha Mengasihani, lagi Maha Pengasih". dan surah Al Buruj ayat ke-14 “Dan Dialah

  yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih” dalam Al Quran. Tambahan lagi, setiap

  surah yang terkandung dalam Al Quran (kecuali surah At-Taubah) dimulai dengan

  kalimah “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. Hal ini

  cukup memberi gambaran akan penggunaan kolokasi kata ini dengan fitur cinta

  [+Tuhan]

 • 46

  5.3 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN

  Seperti yang telah dinyatakan dalam bab sebelumnya, Kamus Dewan Edisi Keempat

  (2007) hanya memberi definisi kata cinta secara dasar sahaja tanpa melihat fitur-fitur

  makna yang dirujuk secara mendalam. Justeru, kajian ini dilihat mampu memberikan

  impak yang positif dengan memberikan definisi kata cinta secara lebih berstruktur, iaitu

  melalui kerangka konseptual domain semantik beserta kolokasi. Kaedah analisis ini

  dilihat lebih membantu meningkatkan kefahaman kepada para pelajar khususnya

  pelajar asing supaya memahami makna kata cinta dalam bahasa Melayu dengan lebih

  jelas. Selain itu, kajian ini dilihat mampu memberikan kefahaman yang mendalam

  kepada para pelajar linguistik untuk mendalami ilmu semantik khusus aspek medan

  makna dan kolokasi. Hal ini secara langsung dapat memperkayakan lagi bahan bacaan

  dalam bidang semantik bahasa Melayu

  5.4 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

  Kajian yang menekuni domain semantik dan aspek kolokasi telah banyak dijalankan

  dalam pelbagai sudut. Namun begitu, menurut pemerhatian pengkaji, kajian yang

  menggunakan lirik lagu-lagu nasyid masih lagi terhad dijalankan memandangkan kajian

  lebih tertumpu pada lagu-lagu klasik dan kontemporari. Oleh itu, kajian yang

  menggunakan korpus lagu nasyid haruslah dijalankan dengan giatnya.

  Selain itu, kajian yang menggunakan korpus lagu nasyid haruslah diperluaskan

  dengan penggunaan perkataan lain bagi mengkaji kolokasinya selain daripada kata

  cinta. Hal ini bertujuan memperkayakan lagi kajian yang meneliti kolokasi kata dalam

 • 47

  lagu nasyid. Di samping itu, kajian yang membandingkan kolokasi kata cinta bagi lagu

  nasyid, lagu kontemporari dan lagu klasik haruslah dijalankan bagi memperlihatkan

  perbezaan kata cinta dalam lagu-lagu tersebut.

  5.5 RUMUSAN

  Rumusannya, bab ini telah membincangkan kajian secara terperinci berdasarkan

  Kerangka Konseptual Indirawati Zahid (2018). Kesimpulan terhadap dapatan kajian

  secara keseluruhan serta implikasi dan cadangan telah dibincangkan. Pengkaji berharap

  agar kajian ini dapat memberikan inspirasi kepada pengkaji lain bagi meneliti aspek

  kolokasi dalam korpus berlainan.

 • 48

  BIBLIOGRAFI

  Alias Ismail. (2018). Perluasan Makna Kata 'Dedak': Satu Analisis Semantik Kognitif.

  International Journal of Education, Psychology and Counceling, 28-39.

  Retrieved 4 Disember, 2019

  Arba'ie Sujud. (1999). Estetika dalam Lirik Lagu-Lagu Nyanyian P. Ramlee. Serdang:

  Universiti Putra Malaysia.

  Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (1995). England: Cambridge University

  Press. Retrieved from Cambridge Dictionary.

  Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.

  California: SAGE Publishers.

  Hairul Anuar Harun. (2017). Estetika Kerohanian dalam Seni Kata Lagu S. Amin

  Shahab. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Retrieved 9

  Disember, 2019

  Indirawati Zahid. (2018). Definisi Kata Cantik. Language Studies, 12-13. Retrieved 1

  Mei, 2019, from

  http://www.ils.unimas.my/images/pdf/v7n1/ILSVol7no1_Zahid.pdf

  Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Keith D. Foote. (12 Mei, 2016). A Brief History of Semantics. Retrieved 1 November,

  2019, from Dataversity: https://www.dataversity.net/brief-history-semantics/

  Lily Hanefarezan, Ashinida, Maimun Aqsha, Mu'ab . (2019). Strategi Pembelajaran

  Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia.

  GEMA Online® Journal of Language Studies, 139-159.

  Literature Review. (29 Oktober, 2019). Retrie