ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni...

81
ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI DAN KOLOKASI OLEH MOHD SHAHDAN BIN SADIN UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 2019

Transcript of ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni...

Page 1: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA:

DEFINISI DAN KOLOKASI

OLEH

MOHD SHAHDAN BIN SADIN

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

2019

Page 2: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA:

DEFINISI DAN KOLOKASI

OLEH

MOHD SHAHDAN BIN SADIN

Kertas projek tahun akhir ini diserahkan bagi memenuhi

keperluan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Bahasa

Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa

Kulliyyah Bahasa dan Pengurusan

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

DISEMBER 2019

Page 3: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

i

ABSTRAK

Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis

domain semantik yang merupakan salah satu cabang dalam bidang semantik. Dalam

meneliti aspek tersebut, sebanyak 18 buah lagu nasyid bertemakan cinta dipilih sebagai

korpus kajian. Kajian ini mengaplikasi analisis domain semantik berdasarkan kerangka

konseptual dalam kajian Indirawati Zahid (2018) dalam “Definisi Kata Cantik: Analisis

Kolokasi”. Metodologi dalam penelitian ini ialah kaedah kepustakaan, kaedah

pemilihan bahan, kaedah analisis teks dan, kaedah penjadualan data. Objektif kajian ini

adalah untuk mengenal pasti kata yang mendefinisikan cinta dan menganalisis kata yang

berkolokasi dengan kata tersebut berdasarkan domain semantik. Dapatan

memperlihatkan bahawa definisi bagi kata cinta terbahagi kepada dua fitur, iaitu fitur

[+Tuhan] dan [+manusia]. Setiap fitur tersebut pula mencakupi tiga domain semantik,

iaitu domain perasaan, perlakuan dan sifat yang menunjukkan ciri positif manakala ciri

yang menunjukkan pertentangan, iaitu negatif diklasifikasikan sebagai tidak menepati

makna kata cinta. Dalam hal ini, domain perasaan mendominasi dengan kolokasi kata

“kasih” yang paling signifikan bagi mendefinisikan kata cinta. Kesimpulannya, kajian

ini telah berjaya mengetengahkan perkataan yang berkolokasi dengan kata cinta

menerusi lagu nasyid yang terpilih.

Page 4: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

ii

ABSTRACT

This study investigates the semantics domain of the word “love”. The data selected were

18 nasyid songs which were analysed using the semantics domain based on Indirawati

Zahid’s conceptual framework in her research entitled “Definisi Kata Cantik: Analisis

Kolokasi”. The objectives of this study are to identify the meaning of the word love and

to analyse the collocation of other words that is relatable to love. The findings have

shown two main features of love depicted from the data are Man and God. Each of the

features encompassed three different domains; emotion, behaviour and characteristics

which are considered to be a positive element. However, the negative aspect of the three

domain were not relevant to the study. Hence, in this context, the most significant word

that can define love is the word “kasih”.

Page 5: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan
Page 6: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

iv

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN

Saya dengan ini memperakui bahawa kertas projek tahun akhir ini adalah hasil kajian

saya sendiri, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Apa-apa penggunaan mana-mana hasil

kerja yang mengandungi hak cipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi

maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan, ekstrak, rujukan, atau pengeluaran

semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hak cipta telah

dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan pengiktirafan tajuk hasil kerja

tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan dalam kajian ini. Saya juga

memperakui bahawa sebelum ini atau secara serentak kajian ini belum pernah

diserahkan secara keseluruhan untuk sebarang ijazah lain di UIAM atau institusi lain.

Mohd Shahdan bin Sadin

Tandatangan: ........................................... . Tarikh: .......................................

31 Disember 2019

Page 7: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

v

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA

PERAKUAN HAK CIPTA DAN PENGESAHAN KEGUNAAN

KAJIAN YANG TIDAK DITERBITKAN

ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA:

DEFINISI DAN KOLOKASI

Saya mengaku bahawa pemegang hak cipta kertas projek tahun akhir ini dimiliki

bersama pelajar dan UIAM.

Hak cipta © 2019 oleh Mohd Shahdan bin Sadin dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hak cipta

terpelihara.

Tiada bahagian penyelidikan yang tidak diterbitkan ini boleh diterbitkan semua,

disimpan, dalam sistem pengambilan semula, atau dihantar, dalam apa jua bentuk atau

dengan apa jua cara, elektronik, mekanik, salinan, rakaman, atau sebaliknya tanpa izin

bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak cipta kecuali seperti yang dinyatakan

di bawah:

1. Sebarang bahan yang terkandung dalam atau diperolehi daripada penyelidikan

yang tidak diterbitkan ini hanya boleh digunakan oleh orang lain dalam tulisan

mereka dengan pengakuan yang wajar.

2. UIAM atau perpustakaannya mempunyai hak untuk membuat dan menghantar

salinan (cetak atau elektronik) untuk tujuan institusi dan akademik.

3. Perpustakaan UIAM akan mempunyai hak untuk membuat, menyimpan dalam

sistem pengambilan dan membekalkan salinan penyelidikan yang tidak

diterbitkan ini jika diminta oleh universiti lain dan perpustakaan penyelidikan.

Dengan menandatangani borang ini, saya mengakui bahawa saya telah membaca dan

memahami dasar Hak Pengkomersialan dan Pengkomersialan Harta Intelek UIAM.

Disahkan oleh Mohd Shahdan bin Sadin

.......................................................................................................................................

......... Tandatangan....................................................................Tarikh

31 Disember 2019

Page 8: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

vi

PENGHARGAAN

Bismillahirahmanirrahim, syukur kepada Allah SWT kerana telah mengizinkan saya

menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Di sebalik kejayaan ini, saya ingin mengambil

kesempatan untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada semua pihak yang telah

membantu dan memberikan sokongan kepada saya dalam menyiapkan Projek Tahun

Akhir ini. Justeru, terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada ibu bapa saya,

iaitu Sadin bin Serudin dan Nisah binti Awang yang tidak berputus asa memberikan

sokongan dari segi kewangan dan sokongan moral. Tidak dilupakan kepada penyelia

saya, iaitu Dr Arina binti Johari yang sangat berdedikasi mendidik dan membimbing

saya dalam menyiapkan tugasan akhir tahun ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada

pensyarah saya, iaitu Dr Zuber bin Ismail dan Dr Nor Zainiyah yang selalu memberi

sokongan moral dan ilmu kepada saya. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih saya

ucapkan kepada sahabat baik saya, iaitu Akhmal Hakim bin Mohamad dan Nomadihah

binti Harun yang turut membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Semoga tugasan

ini menjadi pembakar semangat kepada saya dan rakan-rakan untuk terus berusaha

mencapai kejayaan.

Page 9: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

vii

SENARAI KANDUNGAN

Abstrak ............................................................................................................................ i Abstract .......................................................................................................................... ii Pengesahan .................................................................................................................... iii Perakuan Keaslian Penulisan ........................................................................................ iv Perakuan Hak Cipta dan Pengesahan Kegunaan Kajian yang Tidak Diterbitkan.......... v

Penghargaan .................................................................................................................. vi Senarai Rajah ................................................................................................................ ix Senarai Jadual ................................................................................................................ x Senarai Pemendekan Kata ............................................................................................. xi

Senarai Simbol ............................................................................................................. xii

BAB SATU: PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Pengenalan .................................................................................................... 1

1.2 Latar Belakang Kajian .................................................................................. 1 1.3 Pernyataan Masalah ...................................................................................... 4

1.4 Persoalan Kajian ........................................................................................... 5 1.5 Objektif Kajian ............................................................................................. 6 1.6 Kepentingan Kajian ...................................................................................... 6

1.7 Definisi Operasional ..................................................................................... 8

1.7.1 Kolokasi ............................................................................................. 8 1.7.2 Domain Semantik ............................................................................... 9

1.7.3 Lagu Nasyid ..................................................................................... 10

1.7.4 Lirik .................................................................................................. 10

1.8 Rumusan ..................................................................................................... 11

BAB DUA: SOROTAN LITERATUR ..................................................................... 12

2.1 Pengenalan .................................................................................................. 12 2.2 Kajian Lepas ............................................................................................... 13

2.2.1 Kajian Lepas dalam Aspek Cinta ..................................................... 13 2.2.2 Kajian Lepas dalam Aspek Domain Semantik dan Kolokasi .......... 14 2.2.3 Kajian Lepas dalam Lirik Lagu........................................................ 16

2.3 Rumusan ..................................................................................................... 18

Page 10: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

viii

BAB TIGA: METODOLOGI KAJIAN ................................................................... 19

3.1 Pengenalan .................................................................................................. 19 3.2 Reka Bentuk Kajian .................................................................................... 20 3.3 Kaedah Kajian ............................................................................................ 20

3.3.1 Kaedah Kepustakaan ........................................................................ 20 3.3.2 Kaedah Memilih Bahan ................................................................... 21 3.3.3 Kaedah Analisis Teks ....................................................................... 21

3.4 Batasan Kajian ............................................................................................ 22 3.5 Bahan Kajian .............................................................................................. 22 3.6 Kerangka Konseptual.................................................................................. 23 3.7 Rumusan ..................................................................................................... 24

BAB EMPAT: ANALISIS KAJIAN ........................................................................ 25

4.1 Pendahuluan ................................................................................................ 25 4.2 Dapatan Kajian ........................................................................................... 25

4.2.1 Definisi Kata Cinta Perasaan (Manusia) .......................................... 27 4.2.2 Definisi Kata Cinta -Perasaan (Tuhan) ............................................ 30 4.2.3 Definisi Kata Cinta- Perlakuan (Manusia) ....................................... 33 4.2.4 Definisi Kata Cinta -Perlakuan (Tuhan) .......................................... 35

4.2.5 Definisi Kata Cinta -Sifat (Manusia) ............................................... 38 4.2.6 Definisi Kata Cinta -Sifat (Tuhan) ................................................... 41

4.3 Kesimpulan Dapatan Kajian ....................................................................... 43

BAB LIMA: PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN ..................... 44

5.1 Pengenalan .................................................................................................. 44

5.2 Perbincangan Dapatan Kajian..................................................................... 44 5.3 Implikasi Dapatan Kajian ........................................................................... 46 5.4 Cadangan Kajian Lanjutan ......................................................................... 46

5.5 Rumusan ..................................................................................................... 47

BIBLIOGRAFI .......................................................................................................... 48

LAMPIRAN A1 .......................................................................................................... 50

Page 11: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

ix

SENARAI RAJAH

Rajah 1: Domain Semantik Kata “Cinta”………………………………………………4

Page 12: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

x

SENARAI JADUAL

Jadual A: Lagu-lagu Nasyid dan Kodnya……………………………………………..23

Jadual 1: Fitur Kata Cinta dalam Lagu Nasyid………………………………………..26

Jadual 2: Kolokasi Kata Cinta – Perasaan (Manusia)…………………………………27

Jadual 3: Contoh bagi Kolokasi Kata “Kasih”………………………………………..28

Jadual 4: Kolokasi Kata Cinta – Perasaan (Tuhan)……………………………………30

Jadual 5: Contoh bagi Kolokasi Kata “Kasih”………………………………………...31

Jadual 6: Kolokasi Kata Cinta – Perlakuan (Manusia)………………………………..33

Jadual 7: Contoh bagi Kolokasi Kata “Setia”…………………………………………34

Jadual 8: Kolokasi Kata Cinta – Perlakuan (Tuhan)………………………………….35

Jadual 9: Contoh bagi Kolokasi Kata “Menyubur Harapan”, “Restu”, “Mungkir Janji”,

“Setia” dan “Mendamaikan Jiwa”…………………………………………..36

Jadual 10: Kolokasi Kata Cinta – Sifat (Manusia)…………………………………….38

Jadual 11: Contoh bagi Kolokasi Kata “Indah”……………………………………….39

Jadual 12: Kolokasi Kata Cinta – Sifat (Tuhan)………………………………………41

Jadual 13: Contoh bagi Kolokasi Kata “Teragung”…………………………………..42

Page 13: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

xi

SENARAI PEMENDEKAN KATA

AS Alaihis Salam

N Nasyid

SWT Subhanahu Wa Taala

Page 14: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

xii

SENARAI SIMBOL

Ø Tidak mempunyai makna yang dirujuk

Page 15: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

1

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Bab ini memfokuskan aspek-aspek yang terkandung dalam bahagian pendahuluan

seperti latar belakang kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian,

kepentingan kajian kemudian, diikuti dengan definisi operasional dan akhir sekali ialah

rumusan keseluruhan bab. Latar belakang kajian ini akan memperincikan tentang

bidang yang dikaji berserta kerangka konseptual yang digunakan sebagai asas pada

kajian. Perbincangan diteruskan dengan memperlihatkan permasalahan kajian yang

timbul berkaitan dengan bidang kajian sehingga penyelidikan harus dijalankan.

Persoalan kajian turut dipaparkan diikuti dua objektif yang perlu dicapai dalam kajian

ini. Definisi operasional mengenai tema yang diketengahkan turut dijelaskan pada

bahagian yang seterusnya. Akhir sekali, rumusan keseluruhan bab bakal dihuraikan

pada bahagian yang terakhir.(Nor Saadah Mohd Salleh, 2015)

1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN

Perkataan semantik pertama kali digunakan oleh seorang ahli filologi Perancis, iaitu

Michel Breal seawal tahun 1883 (Keith D. Foote, 2016). Menurut Breal, semantik boleh

digunakan untuk menerangkan perihal sesuatu perkataan yang mempunyai pelbagai

makna kepada orang yang berlainan seiring dengan pengalaman dan latar belakang

emosi mereka. Hal ini menjelaskan akan kepentingan bidang semantik dalam mengkaji

Page 16: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

2

makna sesuatu leksikal yang menjadikan bidang tersebut sebagai salah satu tunjang

dalam ilmu linguistik. Hal ini seiring dengan pendapat Nor Saadah Mohd Salleh (2015)

dalam tesisnya yang menyatakan bahawa bidang semantik menjadi sebahagian daripada

ilmu linguistik yang sangat penting memandangkan kajian bahasa tidak akan sempurna

jika tidak ada unsur makna. Menyedari hakikat ini, ramai pengkaji barat mahupun

tempatan meneroka bidang semantik dalam pelbagai aspek antaranya seperti medan

semantik (semantics field), perluasan dan penyempitan makna, perubahan makna,

makna konotatif dan makna denotatif, aspek kolokasi dan banyak lagi aspek penting.

Dalam bidang semantik, ramai pengkaji tempatan mahupun antarabangsa telah

menjalankan penyelidikan berkenaan lirik lagu sebagai korpus kajian. Sebagai contoh,

kajian yang telah dijalankan oleh Masitah Mad Daud et al., (2017) bagi melihat bentuk

pemikiran orang Melayu menerusi makna yang terkandung dalam lagu-lagu nyanyian

Siti Norhaliza. Selain itu, kajian dalam bahasa Inggeris oleh Nelyska Nisyana (2018)

yang menggunakan analisis semantik terhadap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Celine

Dion bagi melihat makna leksikal dan makna kontekstual. Berdasarkan contoh-contoh

yang diberikan, pengkaji mengambil inisiatif untuk melihat pula aspek kolokasi dalam

lagu-lagu nasyid tempatan. Hal ini disebabkan korpus kajian yang menggunakan lirik

lagu-lagu nasyid masih kurang dijalankan kerana menurut pengamatan pengkaji,

kebanyakan lagu yang dikaji terdiri daripada lagu-lagu klasik, kontemporari dan lagu

rakyat. Selain itu, sungguhpun kajian yang melibatkan aspek definisi makna leksikal

dan kolokasi telah banyak dijalankan, namun kajian lirik lagu berkenaan aspek tersebut

masih lagi terhad. Justeru, pengkaji memilih untuk melihat aspek definisi kata ‘cinta’

dan perkataan-perkataan yang berkolokasi dengannya menerusi lagu-lagu nasyid

tempatan. (Nelyska Nisyana, 2018)

Page 17: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

3

Melihat kepada makna kolokasi, hal tersebut dijelaskan sebagai perkataan yang

lazim digunakan secara bersama-sama (Indirawati Zahid, 2018). Misalnya perkataan

“ikal” sering dikolokasikan dengan perkataan “rambut” menjadi “ikal rambut” tetapi

tidak dikolokasikan dengan bentuk badan menjadi “ikal bentuk badan”. Kolokasi turut

dijelaskan oleh Susi Yuliawati (2014) sebagai kata-kata tertentu yang cenderung untuk

berkombinasi dengan kata-kata yang lain pula dalam sesuatu konteks tertentu. Hal ini

menjelaskan bahawa kolokasi ialah kata yang wujud secara bersama-sama sehingga

membentuk satu makna perkataan yang mantap dan boleh difahami. (Susi Yuliawati, 2014)

Domain semantik atau dikenali sebagai semantic field pula merujuk kepada

sejumlah kata yang mempunyai komponen makna yang sama, iaitu sekurang-kurangnya

satu kata. Pengertian ini diperkuat lagi oleh takrifan yang diberikan oleh Indirawati

Zahid (2018) dengan menjelaskan bahawa domain semantik dapat difahami melalui

hubungan kata yang lazim digunakan secara bersama-sama. Beliau turut memberikan

contoh seperti “manusia” yang mempunyai sejumlah kata didalamnya, iaitu lelaki,

wanita, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Semua kata tersebut berkongsi ciri-ciri

yang ada pada makhluk yang digelar “manusia” misalnya mempunyai fitur [+hidup]

dan [+berakal].

Menekuni takrifan tersebut, medan semantik kata cinta akan dianalisis untuk

melihat definisi kata cinta dan perkataan yang berkolokasi dengan kata tersebut.

Penentuan fitur-fitur makna kata cinta dilakukan dengan merujuk pada tafsiran makna

kata cinta yang terdapat dalam lagu nasyid. Maka, fitur-fitur seperti [+Tuhan] dan

[+manusia] dikenal pasti bagi menentukan domain semantik kata cinta. Setiap satu kata

yang menjadi ahli dalam domain semantik kata tersebut mempunyai kolokasi yang

tersendiri bagi menjelaskan makna kata cinta, iaitu “perasaan”, “perlakuan” dan

Page 18: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

4

“sifat’”. Kemudian, setiap satu domain tersebut dilihat pula perkataan yang berkolokasi

dengan kata ‘cinta’. Perincian adalah seperti berikut:

Rajah 1: Domain Semantik Kata Cinta

1.3 PERNYATAAN MASALAH

Kamus, diketahui umum sebagai bahan bersifat rujukan dan bukan bahan bacaan.

Kamus secara dasarnya berfungsi membantu para ahli akademik untuk memberikan

makna kata, membezakan makna kata, etimologi kata, cara penyebutan, iaitu

penyediaan transkripsi fonetik dan memaparkan penggunaan kata secara ringkas

(Indirawati Zahid, 2018). Sungguhpun mempunyai fungsi tetap, sebuah kamus yang

dihasilkan hanya menerangkan makna secara dasar dan umum sahaja. Pandangan ini

dipetik berdasarkan pernyataan oleh Indirawati (2018) dalam kajiannya untuk melihat

makna kata ‘cantik’. Dalam kajian tersebut, beliau telah mengemukakan makna kata

‘cantik’ berdasarkan Kamus Dewan (2007) yang dianggap hanya memberi penerangan

Page 19: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

5

makna tersebut secara umum. Tambahan lagi, beliau menyatakan bahawa paparan

definisi kata cantik yang diberikan tidak memperlihatkan penghuraian terperinci

tentang fitur makna kata ini. Bertitik tolak dengan permasalahan tersebut, kajian ini

meneliti makna kata ‘cinta’ dan kolokasi kata tersebut menerusi lagu-lagu nasyid.

Perkataan cinta seperti yang diterangkan dalam kamus, iaitu;

1. perasaan atau berperasaan sangat sayang kpd (negara, orang tua,

kebebasan, dll): walaupun ~nya kpd keamanan amat kuat tetapi ia tetap

mengangkat senjata kalau dicerobohi;

2. perasaan atau berperasaan sangat berahi (asyik, kasih, sayang) antara

lelaki dan perempuan

Definisi yang diberikan oleh Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) ini

memberikan definisi kata ‘cinta’ secara umum tanpa memberi fitur-fitur makna secara

lebih lanjut. Hal ini dilihat menyukarkan para pelajar bahasa (bahasa kedua mahupun

asing) untuk memberikan definisi sesuatu kata jika tidak disertakan penghuraian yang

lebih terperinci (Indirawati Zahid, 2018). Permasalahan ini membuatkan pengkaji

terpanggil mengetengahkan perkataan ‘cinta’ untuk dianalisis bagi melihat kata yang

berkolokasi. Hal ini bertujuan supaya pemahaman kata tersebut menjadi lebih jelas dan

mudah difahami. (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007)

1.4 PERSOALAN KAJIAN

1. Apakah kata yang digunakan untuk mendefinisikan kata cinta dalam lagu nasyid?

2. Apakah domain semantik bagi kata cinta dalam lagu nasyid?

3. Apakah kata yang berkolokasi dengan domain kata cinta dalam lagu nasyid?

Page 20: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

6

1.5 OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini memfokuskan kepada dua objektif seperti yang berikut:

1. Mengenal pasti kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan kata cinta

2. Menganalisis kolokasi kata dalam domain kata cinta

1.6 KEPENTINGAN KAJIAN

Setiap kajian yang dijalankan mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Begitu juga

kajian di bawah bidang semantik ini khususnya bagi melihat aspek definisi kata cinta

dan kolokasi dalam lagu-lagu nasyid tempatan. Secara ringkasnya, kajian ini mengkaji

definisi kata cinta dan perkataan yang berkolokasi dengan makna kata tersebut

berdasarkan domain semantik dalam lagu nasyid bertemakan cinta. Hal ini bertujuan

untuk memberi kefahaman lagi akan definisi kata ‘cinta’ yang dilihat tidak diterangkan

fiturnya secara rinci dalam kamus. Justeru, kajian ini dilihat penting kepada bidang

semantik khususnya semantik bahasa Melayu untuk menambahkan lagi dokumentasi

berkaitan.

Selain memberi kepentingan dalam bidang semantik, kajian ini turut memberi

manfaat kepada ahli akademik khususnya golongan mahasiswa/i untuk menambah ilmu

pengetahuan dalam bidang semantik. Ramai dalam kalangan pelajar atau pengkaji

baharu masih tidak mempunyai gambaran mahupun buah fikiran untuk menjalankan

sesebuah penyelidikan. Dengan wujudnya kajian ini, hal tersebut sedikit sebanyak dapat

memberi jalan kepada para pengkaji untuk mengembangkan lagi kajian yang berkaitan.

Selain itu, kajian ini turut mengemukakan beberapa definisi yang berkaitan dengan ilmu

Page 21: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

7

semantik misalnya fitur, medan makna, kolokasi dan sebagainya. Justeru, para pelajar

boleh menjadikannya sebagai rujukan dalam bahasa Melayu.

Dalam mempelajari sesuatu bahasa, guru berperanan menerapkan pelbagai

kaedah supaya sesi pembelajaran tersebut dapat difahami oleh pelajar. Menerusi

pernyataan tersebut, kajian yang berorientasikan kolokasi dan medan makna ini dilihat

mampu membantu para pelajar dalam menguasai bahasa. Hal ini turut diterangkan oleh

Webb dan Kagimoto dalam Indirawati (2018) yang mengakui bahawa dalam

mempelajari bahasa bagi pelajar bahasa kedua, pengetahuan tentang kolokasi

merupakan aspek yang penting. Oleh hal demikian pengkaji berharap dengan

terhasilnya kajian ini, para pelajar mampu memahami peranan dan kepentingan aspek

kolokasi dalam pembelajaran sesuatu bahasa khususnya bahasa Melayu.

Akhir sekali, kajian ini dilihat dapat memberi manfaat kepada masyarakat

melalui penghasilan bahan bacaan tambahan dalam bahasa Melayu. Hal ini penting

untuk menggalakkan masyarakat memahami ilmu yang terkandung dalam bahasa

Melayu khususnya dalam bidang kajian makna. Justeru, kajian ini diharap dapat

membantu masyarakat yang mula berjinak-jinak dengan dunia penyelidikan dan

pendidikan.

Page 22: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

8

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

Bahagian ini akan menghuraikan istilah-istilah yang berkaitan dalam kajian, iaitu:

1.7.1 Kolokasi

Istilah ‘kolokasi’ atau dalam bahasa Inggeris disebut Collocation pertama kali

digunakan dalam bidang linguistik oleh John Rupert Firth sekitar tahun 1890 hingga

1960 yang bermaksud ‘place together’ dalam bahasa Latin (Nordquist, 2019). John

Rupert Firth dalam (Nordquist, 2019) menerangkan bahawa kolokasi merujuk kepada

sekumpulan item yang hadir bersama-sama sesuatu perkataan. Contoh yang diberikan

ialah perkataan ‘Blond’ yang berkolokasi dengan hair, flock (sheep), neigh (horse).

Beekman dan Callow (1974) dalam (Mona Baker, 2011) menyatakan terdapat

dua faktor utama yang mempengaruhi kepelbagaian kolokasi, iaitu tahap pengkhususan

sesuatu perkataan dan bilangan ‘deria’ yang dimiliki oleh sesuatu perkataan. Faktor

pertama, iaitu tahap pengkhususan sesuatu perkataan bermaksud, semakin umum

sesuatu perkataan itu maka semakin luas kepelbagaian kolokasi yang dimiliki sebagai

contoh perkataan “bury” memiliki makna kolokasi yang luas seperti “bury people”,

“bury a treasure”, “bury memories”, “bury your feelings”. Faktor yang kedua pula,

iaitu bilangan ‘deria’ yang dimiliki oleh sesuatu perkataan bermaksud, sesuatu

perkataan mempunyai pelbagai ‘deria’ dan cenderung berkait dengan set kolokasi yang

berbeza dalam setiap ‘deria’. Contoh yang diberi ialah perkataan ‘manage’ yang

berkolokasi dengan ‘business’, ‘institution’ dan ‘company’

Makna kolokasi turut dijelaskan oleh Nor Saadiah Mohd Salleh (2015) sebagai

pembatasan perkataan yang boleh digunakan secara bersama-sama. Menurut beliau,

Page 23: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

9

kolokasi juga tertumpu kepada hubungan makna yang wujud antara sesuatu bentuk

perkataan dengan perkataan lain yang hadir bersama-sama perkataan tersebut dalam

ayat. Bagi menjelaskan lagi penyataan tersebut, beliau memberi contoh perkataan “awet

muda”, “rahsia kecantikan” dan “selembut sutera”. Contoh perkataan ini dianggap

berkolokasi kerana gandingan kedua-dua perkataan tersebut sesuai digunakan dan

diterima sebagai perkataan yang mantap.

Menurut Indirawati Zahid (2018) pula, kolokasi merupakan kata yang lazim

digunakan secara bersama-sama ataupun secara paradigma misalnya antonimi, sinonimi

dan sebagainya. Beliau turut memberi contoh hubungan secara paradigma yang

memperlihatkan perbezaan seperti perkataan ‘lelaki’ dan ‘perempuan’, ‘dewan

peperiksaan’ dan ‘perpustakaan’.

1.7.2 Domain Semantik

Medan semantik atau dikenali sebagai semantic field merujuk kepada kawasan

makna yang spesifik, terkandung di dalamnya sejumlah kata yang berkongsi komponen

makna yang sama (Indirawati, 2018). Penerangan mengenai penyataan tersebut

ditambah dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Adrienne Lehrer (1985) yang

menyatakan semantic field more specifically as "a set of lexemes which cover a certain

conceptual domain and which bear certain specifiable relations to one another".

Contoh yang jelas untuk memahami maksud medan semantik ini adalah dengan meneliti

sesuatu leksikal yang berkongsi sekurang-kurangnya satu makna secara bersama-sama.

Sebagai contoh, domain semantik kata “organ” yang mempunyai sejumlah kata di

dalamnya, iaitu ‘kulit’, ‘tangan’, ‘jantung’, ‘perut’, ‘otak’ dan sebagainya yang

berkongsi ciri-ciri dan fungsi yang penting dalam tubuh badan manusia. Begitu juga

Page 24: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

10

bagi domain semantik kata “universiti” (seperti yang diterangkan dalam Indirawati

Zahid, 2018) mengandungi sejumlah kata di dalamnya, iaitu dekan, pensyarah, pelajar,

bilik seminar, dewan peperiksaan dan sebagainya yang turut memperlihatkan hubungan

dan kaitan. Justeru, kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk melihat medan makna

yang tercakup dalam makna kata ‘cinta’.

1.7.3 Lagu Nasyid

Lagu ditakrifkan oleh Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat (2007) sebagai

irama suara sama ada dalam bacaan, nyanyian atau percakapan. Nasyid pula

diterangkan sebagai nyanyian yang biasanya bercorak keagamaan Islam dan

mengandungi kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah, dan yang seumpamanya

(Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007). Dalam kajian ini, lagu nasyid merujuk kepada

sebuah genre lagu yang berlandaskan keagamaan yang menceritakan perihal cinta

kepada Allah atau kepada manusia.

1.7.4 Lirik

Lirik ditakrifkan sebagai a short poem that expresses the personal thoughts and feelings

of the person who wrote it (Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 1995). Lirik

dilihat mempunyai pelbagai fungsi dalam menghasilkan puisi seperti, sajak, cerpen,

gurindam, seloka dan sebagainya. Selain itu, makna yang sering terbayang dalam

minda apabila menyebut perkataan ‘lirik’ sudah tentunya berkaitan dengan lagu sebagai

contoh lirik lagu yang membawa maksud luahan perasaan dalam bentuk tulisan menjadi

Page 25: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

11

sebuah lagu. Lirik dalam kajian ini merujuk puisi pendek tentang cinta kepada tuhan

dan manusia.

1.8 RUMUSAN

Penerangan mengenai aspek yang terkandung dalam bab ini diharap dapat memberi

kefahaman yang mendalam berkaitan perlaksanaan kajian ini. Hal tersebut penting

kepada para pembaca untuk memahami tujuan kajian ini dijalankan, seterusnya dapat

meneruskan penyelidikan dalam bidang semantik khususnya dibawah aspek kolokasi.

Page 26: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

12

BAB DUA

SOROTAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN

Sorotan literatur atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Literature review

merupakan salah sebuah aspek yang penting dalam menjalankan sesebuah

penyelidikan. Sorotan literatur dijelaskan oleh Aveyard (2010) sebagai "comprehensive

study and interpretation of literature that addresses a specific topic" atau sebuah

tinjauan penyelidikan secara menyeluruh berkaitan sesebuah topik kajian. Sorotan

literatur turut digunakan untuk memahami bidang kajian yang akan dijalankan sekali

gus dapat mengelakkan para pengkaji terpesong daripada landasan kajian tertentu.

Tambahan lagi, dengan adanya sorotan kajian lepas para pengkaji mudah menjana idea

dan mampu menghasilkan pemikiran yang kritis hasil daripada penelitian kajian-kajian

lepas. Hal ini berhubung dengan kemampuan seseorang pengkaji dalam mengenal pasti

dan mengesan kelebihan serta kelompongan sesebuah kajian. Setelah dapat mengesan

kedua-dua kelebihan dan kekurangan tersebut, maka secara tidak langsung pengkaji

dapat memikirkan idea untuk menutup kelompongan tersebut. Oleh itu, aspek sorotan

kajian lepas ini wajar dikemukakan bagi mengelak pertindanan idea dengan kajian

pengkaji-pengkaji lepas. (Literature Review, 2019)

Page 27: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

13

2.2 KAJIAN LEPAS

Kajian yang berkaitan dengan bidang semantik khususnya di bawah tajuk kolokasi

sudah tidak asing lagi dalam dunia penyelidikan bahasa. Sungguhpun begitu, kajian

dalam aspek ini masih lagi penting dan relevan untuk dilaksanakan memandangkan

ramai pengkaji muda yang masih kekurangan idea untuk menjalankan sesebuah

penyelidikan. Justeru, dengan meneliti kajian yang pernah dilakukan oleh pengkaji-

pengkaji sebelum ini, hal tersebut bukan sahaja mampu memberi gambaran dengan jelas

kepada pengkaji malah turut membantu para pembaca khususnya pelajar-pelajar

linguistik memahami penyelidikan yang dijalankan. Oleh hal demikian, beberapa kajian

lepas yang berkaitan bakal dihuraikan dalam bahagian ini.

2.2.1 Kajian Lepas dalam Aspek Cinta

Penelitian terhadap perspektif dan konsep cinta telah dilaksanakan oleh

Nurulwahidah Fauzi et. al (2015) dengan tajuk kajian, iaitu “Konsep dan Perspektif

Cinta Hakiki: Empat Pendekatan Cinta dalam Mursyid Al-Syabab oleh Bediuzzaman

Said Nursi dan Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin”. Pengumpulan data bagi kajian

ini dilaksanakan dengan kaedah penyelidikan perpustakaan dan analisis yang

diaplikasikan oleh para pengkaji adalah berdasarkan kaedah analisis induktif dan

deduktif. Kajian ini dijalankan bagi membincangkan cinta berdasarkan pendapat ahli

falsafah dan orientalis. Selain itu, kajian ini turut dijalankan bagi memberikan

penjelasan mengenai pendekatan cinta berdasarkan perspektif Islam dan menganalisis

perspektif tersebut menggunakan pendekatan cinta oleh Said Nursi dan Imam al-

Ghazali.

Page 28: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

14

Hasil kajian mendapati bahawa konsep cinta berdasarkan perspektif agama

Islam merupakan perasaan tertinggi seorang hamba kepada tuhannya, iaitu Allah SWT

yang telah menciptakan alam semesta. Di samping itu, hasil kajian mendapati bahawa

meskipun terdapat pelbagai makna dan emosi berkaitan cinta, namun makna dan emosi

tersebut ditujukan kepada Allah SWT. Nurulwahidah Fauzi et. al. (2015) turut

berpendapat bahawa keistimewaan cinta menurut perspektif Islam berbanding dengan

yang lainnya, ialah cinta dalam Islam adalah berpaksikan kerinduan dan keinginan yang

harus hadir bersama-sama keikhlasan.

2.2.2 Kajian Lepas dalam Aspek Domain Semantik dan Kolokasi

Kajian dalam bidang semantik yang melihat makna kolokasi kata ‘cantik’ telah

dijalankan oleh Indirawati Zahid (2018). Dalam kajiannya yang bertajuk “Definisi Kata

Cantik: Analisis Kolokasi”, beliau mengkaji makna ‘cantik’ menurut perspektif

masyarakat Melayu menerusi iklan produk-produk kecantikan tempatan. Kajian

tersebut menggunakan empat kaedah kajian, iaitu kaedah pustaka, syot layar, analisis

teks dan kuantitatif, beliau membahagikan dapatan kajian tersebut kepada enam

kategori yang terdiri daripada kulit (muka), telapak kaki dan tumit, bibir, rambut,

anggota badan dan akhir sekali ialah kuku. Hasil kajian tersebut mendapati bahawa

penghasilan produk kecantikan tempatan lebih tertumpu pada kecantikan rupa paras

namun tidak dinafikan penghasilan produk pelangsingan dan kesihatan dalaman.

Dapatan kajian turut memperlihatkan definisi cantik bagi masyarakat Melayu dalam

aspek kecantikan kulit adalah cerah, gebu, putih, tiada parut jerawat dan tidak kering.

Bagi kecantikan bentuk badan pula mestilah langsing manakala aspek bibir perlu

berwarna merah dan tidak kering. Makna cantik turut dilihat menerusi rambut yang

Page 29: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

15

lebat, berwarna hitam dan harum sementara kecantikan kuku semestinya kuat, iaitu

tidak mudah patah dan akhir sekali tumit kaki yang cantik mestilah lembut dan tidak

kering. Kesimpulan daripada kajian ini memperlihatkan definisi kata ‘cantik’ yang

dianggap sebagai subjektif telah terjawab berdasarkan perspektif masyarakat Melayu.

Makna kata cantik juga dapat difahami dengan memberi fitur-fitur yang telah

dinyatakan melalui perkataan yang berkolokasi.

Kajian yang mengkaji aspek kolokasi dalam iklan produk kecantikan turut

dijalankan oleh Nor Saadah Mohd Salleh (2015) dalam tesis PhD beliau bertajuk

“Kolokasi Makna Leksikal dalam Iklan Produk Kecantikan”. Kajian ini

mengaplikasikan teori Makna Teks dan teori Fungsi Tatabahasa Sistematik untuk

melihat frasa dalam iklan kecantikan yang terdapat dalam 96 buah majalah Mingguan

Wanita. Hasil kajian ini mendapati bahawa sebahagian besar leksikal yang terdapat

dalam iklan produk kecantikan memberi pengaruh kepada wanita untuk memperoleh

produk yang diiklankan. Menurut pengkaji lagi, terdapat frasa yang digunakan tidak

berkolokasi dengan iklan kecantikan namun mempunyai keserasian dalam aspek

kolokasi. Secara kesimpulannya, kajian ini berjaya menganalisis frasa dalam iklan

kecantikan untuk melihat makna yang cuba disampaikan sekali gus berjaya

menghasilkan perkataan berkolokasi baharu yang tercakup di bawah slogan kecantikan

sesebuah produk. (Lily Hanefarezan, Ashinida, Maimun Aqsha, Mu'ab , 2019)

Seterusnya, kajian berkaitan aspek kolokasi bertajuk “Strategi Pembelajaran

Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia” turut

dijalankan oleh Lily Hanefarezan Asbulah et al., (2019) bagi meneliti tahap penggunaan

strategi pembelajaran kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar bahasa Arab di

universiti awam Malaysia. Kajian ini mengaplikasikan substrategi pengecaman, masteri

teknik, iaitu melibatkan kefahaman, pengulangan, penonjolan, kamus, sosial dan imejan

Page 30: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

16

serta aplikasi. Kajian yang menggunakan sampel kajian seramai 344 orang pelajar tahun

akhir dari lapan buah universiti ini mendapati bahawa, strategi pembelajaran kolokasi

dalam bahasa Arab adalah pada tahap yang dominan. Sungguhpun begitu, skala

penggunaan strategi ini pada tahap sederhana sekali gus memerlukan para pelajar untuk

memanfaatkan strategi tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab dengan lebih kerap.

Satu kajian yang turut melihat aspek kolokasi dijalankan oleh Susi Yuliawati

(2014) dalam kajian beliau bagi melihat kolokasi kata dalam bahasa Sunda, iaitu

perkataan “awewe”, “istri” “mojang”, “pamajikan” dan “wanoja” yang bermaksud

perempuan. Semua perkataan tersebut diperoleh daripada Majalah Mangle terbitan

tahun 2012 – 2013. Kajian yang bertajuk “Analisis Berbasis Korpus: Kolokasi Kata-

Kata Bermakna ‘Perempuan’ dalam Media Sunda (Majalah Mangle 2012-2013)”

tersebut dijalankan bagi mengenal pasti kekerapan penggunaan lima perkataan tersebut

dan perkataan yang berkolokasi berdasarkan frekuensi dan MI Score. Hasil kajian beliau

mendapati bahawa perkataan “pamajikan” mempunyai kekerapan yang tinggi jika

dibandingkan dengan empat perkataan lain bagi merujuk kepada perempuan. Susi

Yuliawati juga mendapati bahawa penggunaan kelima-lima perkataan tersebut

dipengaruhi oleh perbezaan penggunaan semantik dan kecenderungan topik yang

dibincangkan. (Masitah, Zulkifley Hamid, Nirwana, Nik Zulaiha, 2017)

2.2.3 Kajian Lepas dalam Lirik Lagu

Kajian yang melibatkan lirik lagu sebagai bahan kajian telah dijalankan oleh Masitah

Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman & Nik Zulaiha Zakaria (2017) dalam

kajian mereka yang bertajuk “Perenggu Minda Melayu Dalam Lirik Lagu: Satu

Analisis Makna”. Kajian ini dijalankan untuk melihat bentuk pemikiran orang-orang

Page 31: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

17

Melayu melalui lagu-lagu yang didendangkan sekitar tahun 1996 hingga 2010 oleh

Dato’ Siti Nurhaliza yang dipilih secara rawak. Kajian yang mengaplikasikan konsep

tujuh jenis makna yang diperkenalkan oleh Geoffery Leech (1974) dan model Six

Thinking Hats yang dikemukakan oleh Edward De Bono (1992) memperlihatkan

terdapat enam daripada tujuh penggunaan makna yang dikemukakan oleh Leech, iaitu

tematik, kolokatif, reflektif, afektif, stilistik dan konotatif. Dapatan menunjukkan

bahawa fungsi bait-bait dalam sesebuah lagu bukan sahaja bertujuan untuk

menghiburkan, akan tetapi berfungsi mewujudkan suasana yang tenang di samping

mendidik para pendengar dengan nilai-nilai murni. Bertitik tolak dengan pernyataan

tersebut, lirik lagu Melayu dapat memberi gambaran tentang pemikiran orang-orang

Melayu.

Kajian yang menggunakan lirik lagu sebagai korpus kajian turut dilakukan oleh

Hairul Anuar bin Harun dalam kajian sarjananya bertajuk “Estetika Kerohanian dalam

Seni Kata Lagu S. Amin Shahab”. Kajian tersebut meneliti hubungan kerohanian dan

kesepaduan yang terdapat dalam lagu S. Amin Shahab dengan menggunakan kerangka

konsep Estetika Bersepadu yang diasaskan oleh Abdul Halim Ali. Dapatan kajian

tersebut turut berpandukan aspek gaya kata oleh Ali Imron dan gaya bahasa oleh

Tarigan. Hasil kajian mendapati terdapat enam kelompok kata dan 10 gaya bahasa yang

dikenal pasti berhubung dengan bentuk pemikiran S. Amin Shahab menerusi lagu-lagu

beliau. Aspek kerohanian dan kesepaduan didapati mempunyai hubungan sehingga

membuktikan bahawa lagu-lagu yang dihasilkan mempunyai nilai estetika yang tinggi

dalam bidang sastera.

Akhir sekali, penelitian mengenai lirik lagu telah dijalankan menerusi kajian

yang bertajuk “Estetika dalam Lirik Lagu-Lagu Nyanyian P. Ramlee” oleh Arba’ie

Sujud. Kajian ini turut melihat aspek estetika dengan menjelaskan ciri-ciri aspek

Page 32: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

18

tersebut yang terdiri daripada keutuhan, kesempurnaan, keselarasan dan keseimbangan

serta aspek kejelasan. Dapatan kajian memperlihatkan unsur kesempurnaan dan

keutuhan merupakan unsur yang dominan digunakan dalam kebanyakan lagu P Ramlee.

Selain itu, unsur kejelasan dipaparkan menerusi pemilihan unsur tersurat atau tersirat

yang berfungsi membawa kesan mendalam terhadap mesej yang ingin disampaikan.

Pemilihan kata dalam lirik didapati beraneka ragam dan berfungsi untuk menyampaikan

isi kandungan dan mesej dalam lagu. (Arba'ie Sujud, 1999) (Hairul Anuar Harun, 2017)

2.3 RUMUSAN

Kesimpulannya, penyelidikan yang dilakukan oleh Susi Yuliawati (2014), Nor

Saadah Mohd Salleh (2015), Masitah Mad Daud et al., (2017), Indirawati (2018) Lily

Hanefarezan Asbulah et al., (2019), Hairul Anuar Harun (2017) dan Arba’ie Sujud

(1999) telah menunjukkan bahawa kajian dalam bidang semantik masih relevan dan

penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan seluruh kajian tersebut, didapati bahawa

kajian tersebut menggunakan korpus iklan, majalah, strategi dalam pembelajaran dan

lirik lagu moden bukan dalam kategori nasyid. Oleh itu, kajian ini akan menggunakan

korpus lirik lagu nasyid Malaysia bagi meneliti kolokasi kata cinta. Penelitian perkataan

yang berkolokasi dengan kata cinta dalam lagu nasyid merupakan penerokaan ilmu

baharu dalam bidang semantik. Hal ini kerana sifat bahasa adalah sentiasa berubah-

ubah (Alias Ismail, 2018). Justeru, kajian yang berkaitan aspek kolokasi ini dilihat

sebagai satu platform yang baik dalam memahami fenomena bahasa.

Page 33: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

19

BAB TIGA

METODOLOGI KAJIAN

3.1 PENGENALAN

Bab ini membincangkan aspek-aspek yang terkandung dalam metodologi kajian.

Metodologi kajian atau dikenali sebagai kaedah kajian merupakan salah satu aspek yang

penting dalam menjalankan sesebuah penyelidikan. Menurut Othman Mohamed (2001),

metodologi merupakan suatu prosedur sistematik yang menggabungkan penyesuaian

pendekatan kajian serta analisis data yang sealiran dengan peraturan tersendiri bagi

memastikan prestasi penyelidikan dicapai dengan baik dan sempurna. Metodologi juga

digunakan untuk memandu sesebuah kajian supaya mudah difahami dan jelas

pelaksanaannya berdasarkan objektif yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang terkandung dalam bab ini dihuraikan mengikut urutan

bermula dengan reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian dibahagikan kepada tiga

bentuk, iaitu reka bentuk kajian kualitatif, kuantitatif dan kaedah gabungan (Othman

Mohamed, 2001) walau bagaimanapun, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian

kualitatif. Seterusnya perbincangan dilanjutkan dengan menghuraikan kaedah yang

digunakan dalam menjalankan kajian ini. Batasan kajian dalam penyelidikan ini pula

dihuraikan dalam bahagian seterusnya kemudian diikuti dengan bahan yang digunakan,

iaitu skrip lagu-lagu nasyid yang bertemakan cinta. Akhir sekali, semua bahagian yang

telah dihuraikan akan disimpulkan dalam bahagian yang terakhir, iaitu bahagian

rumusan.

Page 34: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

20

3.2 REKA BENTUK KAJIAN

Reka bentuk kualitatif ialah proses penyelidikan ke arah pemahaman yang didasari

kaedah pengumpulan data yang lazim digunakan apabila meninjau sesuatu

permasalahan sosial (Creswell, 1994). Reka bentuk kualitatif juga lazimnya tidak

melibatkan angka atau penomboran seperti reka bentuk kuantitatif malah, reka bentuk

kualitatif lebih sesuai digunakan untuk kajian penerokaan seperti yang diterangkan oleh

Crawford & Irving (2009). Dalam kajian ini, reka bentuk kualitatif digunakan dengan

menganalisis lirik lagu-lagu nasyid yang dipilih untuk melihat makna kolokasi kata

‘cinta’ berdasarkan dua tema iaitu tema ketuhanan dan tema kemanusiaan. Perkataan-

perkataan yang berkolokasi tersebut dihuraikan satu persatu fungsinya berdasarkan

makna semantik yang ingin disampaikan sama ada berdasarkan rangkap atau

keseluruhan lirik. Setelah itu, perkataan yang berkolokasi tersebut dijelaskan

perkaitannya dengan perkataan ‘cinta’.

3.3 KAEDAH KAJIAN

Kajian ini memfokuskan tiga kaedah, iaitu kaedah kepustakaan, kaedah memilih bahan

dan kaedah analisis teks terhadap lagu-lagu nasyid yang dipilih. Ketiga-tiga kaedah ini

menjadi tunjang dalam menganalisis dapatan yang diperolehi.

3.3.1 Kaedah Kepustakaan

Kaedah kepustakaan merupakan kaedah yang paling dominan digunakan dalam

sesebuah penyelidikan sains sosial. Kaedah ini penting untuk mendapatkan maklumat

Page 35: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

21

yang tepat daripada kajian-kajian lepas atau merujuk sumber data yang sahih daripada

pengkaji asal. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan dengan

merujuk dan membuat pembacaan terhadap bahan-bahan sekunder seperti buku-buku

yang berkaitan dengan penyelidikan, jurnal, laman web rasmi, makalah, prosiding dan

artikel-artikel berkaitan dengan bidang semantik khususnya di bawah tajuk kolokasi.

3.3.2 Kaedah Memilih Bahan

Dalam kajian ini, sebanyak 18 lirik lagu nasyid tempatan yang bertemakan ‘cinta’

sebagai bahan kajian. Pemilihan tema tersebut ditentukan melalui tajuk lagu yang

dikenal pasti mempunyai perkataan ‘cinta’. Sebagai contoh, lagu bertajuk ‘Destinasi

Cinta’, ‘Demi Cinta Yang Suci’, ‘Atas Nama Cinta’ dan sebagainya. Selain itu, setiap

rangkap dan makna dalam lirik lagu turut diamati bagi memastikan pemilihan setiap

lagu tersebut bertepatan dengan tema. Lirik lagu diperoleh daripada sebuah laman

Youtube milik syarikat IMAN EVI SDN BHD, iaitu sebuah syarikat yang

membangunkan produk-produk Islamik termasuk penghasilan video zikir, video bacaan

ayat suci Al Quran dan lagu-lagu nasyid tempatan. Kesemua 18 lirik lagu yang dipilih

dicetak (rujuk lampiran) kemudian dianalisis berdasarkan domain semantik kata ‘cinta’.

3.3.3 Kaedah Analisis Teks

Kaedah analisis teks dilakukan dengan mencetak 18 lirik lagu yang dipilih untuk

dianalisis mengikut objektif kajian yang telah ditetapkan. Kesemua lirik lagu tersebut

diteliti bagi mengenal pasti perkataan yang berkolokasi berdasarkan domain semantik.

Proses mengenal pasti perkataan berkolokasi dilakukan dengan menentukan fitur-fitur

Page 36: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

22

yang tercakup di bawah kata ‘cinta’. Kemudian, setiap fitur tersebut dipecahkan pula

kepada tiga domain sebelum mengenal pasti kolokasi yang tercakup dibawahnya.

Penentuan perkataan yang berkolokasi tersebut dilakukan dengan mengamati

perkataan-perkataan yang menggambarkan makna kata ‘cinta’.

3.3.4 Kaedah Penjadualan Data

Kajian ini menggunakan kaedah penjadualan data, iaitu memperlihatkan dapatan data

dalam bentuk jadual dan peratusan. Hal ini bertujuan memberikan presentasi data yang

lebih sistematik dan mudah difahami.

3.4 BATASAN KAJIAN

Dalam kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan lagu-lagu nasyid yang bertemakan

cinta sama ada cinta kepada tuhan atau cinta kepada manusia. Sebanyak 18 buah lagu

nasyid tempatan dipilih sebagai bahan kajian. Kesemua data yang dianalisis

menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya.

3.5 BAHAN KAJIAN

Bahan yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada 18 buah lagu nasyid yang

bertemakan cinta. Dalam melihat makna kata ‘cinta’, pemilihan lagu-lagu nasyid yang

bertemakan cinta adalah wajar dijadikan sebagai bahan kajian kerana setiap daripada

lagu tersebut memapar tema percintaan sama ada rasa cinta kepada Pencipta atau

kepada manusia. Justeru, setiap kata yang dikenal pasti berkolokasi dengan kata cinta

Page 37: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

23

akan dianalisis berdasarkan domain semantik. Lagu-lagu nasyid yang dipilih ini terdiri

daripada 18 buah lagu nasyid tempatan seperti berikut:

Jadual 3.1: Lagu-lagu Nasyid dan Kodnya

Kod Tajuk Lagu Nasyid Penyanyi

N1 Saat Lafaz Sakinah Far east

N2 Atas Nama Cinta UNIC

N3 Aku Tanpa Cinta-Mu Mirwana & Jay-jay

N4 Impian Kasih Inteam

N5 Kasih Kekasih Inteam

N6 Bidadari Munif (Hijjaz)

N7 Permaisuri Hatiku Hijjaz

N8 Nota Cinta Saujana

N9 Hanya Tuhan Yang Tahu UNIC

N10 Nur Kasih Inteam

N11 Setanggi Syurga Inteam

N12 Kalimah Cinta Inteam

N13 Demi Cinta Suci UNIC

N14 Destinasi Cinta Mestica

N15 Layar Keinsafan Mestica

N16 Surat Cinta Inteam

N17 Kau Pemilik Cinta Hijjaz

N18 Cahaya Cinta UNIC

3.6 KERANGKA KONSEPTUAL

Kajian ini menggunakan kerangka konseptual dalam kajian yang dilakukan oleh

Indirawati (2018), iaitu Definisi Kata Cantik: Analisis Kolokasi yang menggunakan

pendekatan medan semantik dan kolokasi. Dalam kajian tersebut, perkataan yang

diperoleh daripada slogan/motto dan ayat yang digunakan dalam iklan produk

kecantikan tempatan dikenal pasti dan dianalisis bagi melihat definisi kata cantik

menurut masyarakat Melayu. Perkataan yang dikenal pasti tersebut merangkumi fitur-

fitur makna kata cantik yang diterangkan dalam iklan produk yang dipilih. Misalnya

Page 38: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

24

perkataan ‘anjal’, ‘gebu’ dan ‘licin’ yang dianggap sebagai fitur cantik bagi kulit.

Perkataan-perkataan lain yang melibatkan anggota badan termasuk rambut dan kuku

turut dikenal pasti perkataan yang berkolokasi dengan makna kata cantik. Bertitik tolak

dengan kajian tersebut, pengkaji akan melihat makna kata ‘cinta’ menerusi lagu-lagu

nasyid yang berorientasikan cinta. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Indirawati

Zahid tersebut, maka kajian ini akan menggunakan kerangka konseptual yang sama

untuk menganalisis kolokasi kata menerusi domain semantik kata ‘cinta’.

3.7 RUMUSAN

Berdasarkan metodologi kajian yang telah diterangkan, diyakini kajian ini mampu

dijalankan dengan tepat dan sistematik kerana pelaksanaannya jelas dan mudah

difahami. Semua lagu nasyid yang dipilih memaparkan tema percintaan dengan jelas.

Hal tersebut memudahkan pengkaji mengenal pasti dan menganalisis perkataan yang

berkolokasi dengan makna kata cinta. Bahan kajian yang diperoleh daripada sumber

yang boleh dipercayai memudahkan pengkaji melaksanakan kaedah-kaedah kajian yang

telah ditetapkan. Justeru, pengkaji berharap kajian ini dapat difahami dan jelas

perlaksanaannya sekali gus mampu menjadi rujukan kepada pengkaji-pengkaji yang

akan datang.

Page 39: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

25

BAB EMPAT

ANALISIS KAJIAN

4.1 PENDAHULUAN

Dalam bahagian ini, analisis akan dihurai berdasarkan objektif yang telah ditetapkan.

Pada bahagian pertama, setiap perkataan yang dikenal pasti memberi definisi kepada

kata cinta akan diperlihat dalam bentuk jadual bersama-sama peratusan kekerapan.

Perkataan yang tinggi kekerapannya adalah perkataan yang paling signifikan bagi

mendefinisikan kata cinta. Pada bahagian kedua pula, setiap perkataan tersebut akan

dianalisis kolokasi kata berdasarkan domain semantik kata cinta.

4.2 DAPATAN KAJIAN

Dapatan analisis memperlihatkan bahawa definisi kata cinta dipecahkan berdasarkan

kepada tiga fitur, iaitu [+manusia], [+Tuhan] dan [-alam]. Fitur-fitur ini wujud dalam

tiga keadaan berdasarkan sifat data, iaitu [+manusia] sahaja, [+Tuhan] sahaja dan

gabungan di antara fitur [+manusia] dengan fitur [+Tuhan]. Definisi kata cinta

berdasarkan fitur [+manusia] hadir dalam lima lagu nasyid, fitur [+Tuhan] dalam lima

lagu nasyid manakala gabungan fitur [+manusia] dengan [+Tuhan] hadir dalam analisis

lapan lagu nasyid. Fitur [-alam] pula didapati tidak signifikan, iaitu tidak memiliki fitur

makna yang dirujuk dalam lagu-lagu nasyid terpilih. Dapatan juga memperlihatkan

bahawa domain semantik bagi kata cinta terdiri daripada tiga domain, iaitu perasaan,

Page 40: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

26

perlakuan dan sifat. Perincian bagi dapatan yang dinyatakan terdapat dalam paparan

jadual 1 di bawah.

Jadual 4.1: Fitur Kata Cinta dalam Lagu Nasyid

Bil. Fitur kata cinta Domain Semantik Jumlah Peratus

(%) DS1 DS2 DS3

1. Tuhan 17 5 14 36 43.3

2. Manusia 24 7 16 47 57.0 Jumlah Keseluruhan 41 12 30 83 100

Petunjuk:

DS1: Perasaan

DS2: Perlakuan

DS3: Sifat

Jadual di atas memperlihatkan bahawa fitur kata cinta terbahagi kepada dua, iaitu

fitur [+Tuhan] dan [+manusia] dengan jumlah keseluruhan sebanyak 83 kata. Dapatan

turut mengenal pasti tiga domain semantik kata yang mendefinisikan kata cinta, iaitu

perasaan (DS1), perlakuan (DS2) dan sifat (DS3). Setiap domain tersebut berkolokasi

dengan kata-kata tertentu untuk melihat definisi kata cinta secara holistik. Fitur

[+manusia] diwakili oleh DS1 sebanyak 24 kata, DS2 tujuh kata dan DS3 sebanyak 16

kata dengan jumlah keseluruhan sebanyak 47 kata atau 57.0%. Fitur [+Tuhan] pula

diwakili oleh DS1, iaitu 17 kata, DS2 sebanyak lima kata dan DS3 sebanyak 14 kata

dengan jumlah keseluruhan sebanyak 36 kata atau 43.3%. Huraian bagi setiap domain

beserta kolokasi kata yang mengikutinya akan dipaparkan secara berturutan, iaitu

perasaan, perlakuan dan sifat [+manusia] diikuti [+Tuhan] dalam subtopik selanjutnya.

Page 41: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

27

4.2.1 Definisi Kata Cinta Perasaan (Manusia)

Dapatan memperlihatkan definisi kata cinta bagi domain perasaan diwakili oleh

perasaan yang bersifat positif, iaitu sesuatu yang tulus, bahagia, ikhlas dan sebagainya.

Manakala perasaan yang negatif seperti keresahan, kekecewaan dan penderitaan

didapati tidak mempunyai fitur makna yang dirujuk serta ditandai dengan “Ø”.

Perincian mengenai dapatan ini akan dipaparkan dalam Jadual 2.

Jadual 4.2: Kolokasi Kata Cinta -Perasaan (Manusia)

Bil. Perasaan Jumlah Peratus (%)

1. Sayang 4 16.7

2. Keasyikan 1 4.2

3. Setulus hati 1 4.2

4. Bahagia 2 8.3

5. Ø resah 2 8.3

6. Ikhlas 1 4.2

7. Ø Kecewa 1 4.2

8. Ø Menderita 1 4.2

9. Rasa hati 1 4.2

10. Kasih 6 25.0

11. Ø Sengsara 1 4.2

12. Rindu 2 8.3

13. Tulus 1 4.2

Jumlah Keseluruhan 24 100

Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

Jadual 2 di atas memperlihatkan senarai kolokasi kata dalam fitur cinta

[+manusia] dalam domain ‘perasaan’, iaitu sebanyak 24 kata. Berdasarkan jumlah

tersebut, kolokasi kata kasih memperlihatkan jumlah yang dominan dengan kekerapan

tertinggi, iaitu sebanyak enam (25.0%). Ini diikuti dengan kolokasi kata sayang yang

berjumlah empat (16.7) manakala kolokasi kata seperti bahagia, Ø resah dan rindu

Page 42: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

28

masing-masingnya berjumlah dua (8.3). Selebihnya mempunyai jumlah yang paling

minimum, iaitu berjumlah satu kata atau mewakili 4.2%.

Dalam konteks lagu-lagu nasyid yang dianalisis, kolokasi kata kasih sering

dikaitkan dengan perasaan cinta. Hal ini sesuai dengan mesej yang disampaikan dalam

lagu nasyid yang menceritakan tentang perasaan kasih. Contoh ayat dalam lirik lagu

adalah seperti berikut:

Jadual 4.3: Contoh bagi Kolokasi Kata “Kasih”

Perasaan Jumlah /.Peratus

(%)

Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

Kasih 6 (25.0%) N9 Kupendamkan

perasaan ini

Kurahsiakan rasa hati

ini

Melindungkan kasih

yang berputik

N9 Kerana batasan adat

dan syariat menguji

kekuatan keteguhan

iman insan yang

berkasih

N9 Berikanlah

ketenangan abadi

Untukku

menghadapi

Resahnya hati ini

mendambakan kasih

Insan yang kusayang

N4 Hanya itu yang

kuinginkan

Dari insan yang amat

kusayang

Damaikanlah resah

hatiku

Aku rindu kasih dan

sayangmu

Terimalah seadanya

Akulah hiasan

pelamin hidupmu

Page 43: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

29

N5 Tak perlu aku ragui

Sucinya cinta yang

kau beri

Kita saling kasih

mengasihi

Dengan setulus hati

N13 Mencarimu kasih

bagai mencari

mutiara putih

Walau ke dasar

lautan sanggup ku

selami

Namun tak percaya

apa yang telah aku

terjumpa

Kau sebutir pasir tak

berharga

Petunjuk: N9 -Hanya Tuhan yang Tahu, N4 -Impian Kasih, N5 -Kasih Kekasih,

N13 -Demi Cinta yang Suci

Berdasarkan jadual 3 di atas, kolokasi kata kasih dipamerkan menerusi N9, N4,

N5 dan N13. Analisis N9 yang pertama menceritakan seorang lelaki yang

memendamkan rasa cintanya kepada seorang wanita kemudian meminta petunjuk

daripada Allah SWT supaya dihadirkan pasangan yang sejati. N9 yang kedua pula

menceritakan bahawa batasan adat dan syariat yang ditetapkan dalam Islam telah

dijadikan sebagai panduan oleh pasangan yang bercinta supaya tidak terpesong daripada

ajaran agama. selain itu, N9 yang ketiga pula merupakan kegurasan yang dirasai oleh

seorang lelaki untuk mendapatkan pasangan yang dicintai. Analisis N4 pula

menceritakan keinginan seorang insan untuk mendapat kasih sayang daripada

pasangannya melalui ikatan perkahwinan. Seterusnya, analisis N5 merupakan

penyataan seorang insan bahawa dia tidak pernah meragui cinta yang diberikan oleh

pasangannya begitu juga dengan dirinya. Akhir sekali, analisis N13 menceritakan

Page 44: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

30

kesukaran mencari seorang kekasih sehingga digambarkan ibarat mencari mutiara di

dasar laut, namun begitu usaha tersebut sia-sia apabila cinta yang diperoleh tidak kekal.

Berdasarkan contoh yang diperlihatkan dalam setiap rangkap di atas, kolokasi

kata kasih disinonimkan dengan makna kata cinta kerana makna kedua-dua kata

tersebut mempunyai persamaan makna jika dirujuk menerusi Kamus Dewan. Selain itu,

kolokasi kata kasih turut digunakan bagi menggantikan kata cinta berdasarkan rangkap

yang ditunjukkan.

4.2.2 Definisi Kata Cinta -Perasaan (Tuhan)

Definisi kata cinta bagi domain perasaan dalam fitur [+Tuhan] memperlihatkan

bahawa setiap perkataan yang berkolokasi dengan makna kata cinta terbahagi kepada

perasaan yang positif dan perasaan negatif. Perasaan ini menggambarkan rasa cinta

manusia kepada Tuhan. Justeru, perasaan positif diwakili dengan perkataan “bahagia”,

“kasih”, “nikmat”, “indah” dan sebagainya manakala perkataan negatif yang diwakili

perkataan “kecewa” ditandai dengan simbol “Ø”. Penerangan mengenai dapatan ini

adalah seperti berikut:

Jadual 4.4: Kolokasi Kata Cinta -Perasaan (Tuhan)

Bil. Perasaan Jumlah Peratus (%)

1. Nur kasih 1 5.9

2. Bahagia 3 17.6

3. Nikmat 2 11.8

4. Rahmat 2 11.8

5. Kasih 4 23.5

Page 45: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

31

6. Indah 1 5.9

7. Ø Kecewa 2 11.8

8. Reda 1 5.9

9. Jiwa merindu 1 5.9

Jumlah keseluruhan 17 100

Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

Jadual 4 menunjukkan dapatan kolokasi kata cinta dalam domain perasaan bagi

fitur cinta [+Tuhan] yang berjumlah 17 kata. Berdasarkan jumlah tersebut, kolokasi kata

kasih mempunyai jumlah kekerapan yang tertinggi, iaitu sebanyak empat (23.5%)

manakala kolokasi kata bahagia diwakili tiga atau 17.6%. Kolokasi kata nikmat, rahmat

dan Ø kecewa masing-masingnya berjumlah dua (11.8%) diikuti kolokasi kata Nur

Kasih, indah, reda dan jiwa merindu, iaitu sebanyak satu atau 5.9%. Berdasarkan

konteks lagu-lagu nasyid yang dianalisis, kolokasi kata kasih sering dikaitkan dengan

perasaan cinta seperti yang diperlihatkan dalam jadual 5.

Jadual 4.5: Contoh bagi Kolokasi Kata ‘Kasih’

Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

Kasih 4 (23.5) N12 Betapa sucinya kasih-

Mu tuhan

Betapa agungnya

kebesaran-Mu

Diri ini mengharapkan

cinta-Mu

Kekalkan rasa

kehambaan-Ku

N14 Kugelintar segenap

maya

Dambakan sebutir

hakikat

Untukku semai

menjadi sepohon

makrifat

Moga dapatku

Page 46: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

32

berteduh di rendang

kasih-Mu

N17 Semua persoalan

bertemu jawapan

Tiada lagi kebuntuan

mengganggu fikiran

Kesyukuran ini

melimpah di hati

Betapa agungnya

kasih-Mu Ilahi

N8 Kiranya aku hilang

arah jalan hidupku

berubah pula namun

kasih-Nya tak pernah

akan musnah belas

rahmatnya terus

mencurah-curah nur

hidayah-Nya semakin

cerah

Petunjuk: N12 -Kalimah Cinta, N14 -Destinasi Cinta, N17 -Kau Pemilik Cinta, N8

-Nota Cinta

Jadual 5 memperlihatkan kolokasi kata kasih menerusi rangkap lagu-lagu nasyid

yang terdiri daripada N12, N14, N17 dan N8. Analisis N12 memperlihatkan contoh

penggunaan kata kasih yang menceritakan seorang hamba memohon agar ketaatan dan

rasa kehambaan dalam hatinya dikekalkan supaya sentiasa memperoleh kasih dan reda

Allah SWT. Rasa tenang yang diperoleh menyebabkannya sentiasa bersyukur dengan

memuji kebesaran Allah SWT. Dalam N14 pula menceritakan seorang hamba yang

mencari erti cinta yang sebenar setelah menyedari bahawa hakikat cinta yang alpa

dengan dosa hanya memberikan kekecewaan. Justeru, dia nekad mencari erti cinta

sebenar, iaitu cinta kepada Allah SWT. N17 pula menceritakan kebuntuhan yang dirasai

oleh seorang hamba dalam menemukan jodoh. Setelah dipertemukan dengan jodoh

tersebut, dia berasa syukur dengan memuji Maha Pencipta, iaitu Allah SWT yang telah

mencurahkan kasih-Nya kepada hamba tersebut. Akhir sekali, N8 berkenaan kasih

Page 47: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

33

sayang Allah SWT yang sentiasa hadir untuk hamba-Nya walaupun hamba tersebut

berada dalam keadaan hina dan hilang pedoman hidup.

Berdasarkan contoh rangkap yang dikemukakan di atas, perkataan kasih dikenal

pasti berkolokasi dengan kata cinta menerusi domain perasaan. Hal ini demikian kerana

perkataan kasih bersinonim dengan perkataan cinta. Tambahan lagi, hubungan antara

kedua-dua kata tersebut adalah saling berturutan, iaitu apabila wujud perasaan cinta

secara langsung perasaan kasih hadir bersama-sama.

4.2.3 Definisi Kata Cinta- Perlakuan (Manusia)

Definisi kata cinta menerusi domain perlakuan [+manusia] menggambarkan rasa cinta

manusia kepada manusia lain. Berdasarkan jadual yang dipaparkan, kolokasi kata cinta

terdiri daripada perlakuan yang positif seperti berkasih, menyubur harapan, setia dan

sebagainya. Penerangan mengenai dapatan ini adalah seperti berikut:

Jadual 4.6: Kolokasi Kata Cinta -Perlakuan (Manusia)

Bil. Perlakuan Jumlah Peratus (%)

1. Berkasih 1 14.3

2. Menyubur harapan 1 14.3

3. Setia 2 28.6

4. Menyayangi 1 14.3

5. Janji manis 1 14.3

6. tulus 1 14.3

Jumlah Keseluruhan 7 100

Jadual 6 di atas merupakan dapatan kolokasi kata cinta dalam domain perlakuan

bagi fitur cinta [+manusia] yang berjumlah tujuh kata. Berdasarkan jumlah tersebut,

kolokasi kata setia memiliki kekerapan tertinggi, iaitu sebanyak dua atau 28.6%

Page 48: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

34

manakala kolokasi kata berkasih, menyubur harapan, menyayangi, janji manis dan tulus

menunjukkan jumlah yang minimum, iaitu sebanyak satu (14.3%). Analisis lagu nasyid

memperlihatkan kata setia dikenal pasti berkolokasi dengan kata cinta seperti yang

dipamerkan dalam jadual 7.

Jadual 4.7: Contoh bagi Kolokasi Kata “Setia”

Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

Setia 2 (28.6) N12 Adam Hawa bercinta di

Syurga

Angkara Iblis terpisah

menderita

Kerana cinta mereka

setia bertemu di dunia

N18 Cintamu tulus setia

Kasihmu tiada tara

Bertakhta buat

selamanya

Petunjuk: N12 -Kalimah Cinta, N18 -Cahaya Cinta

Jadual 7 di atas memperlihatkan kata setia yang dikenal pasti berkolokasi dengan

makna kata cinta menerusi N12 dan N18. Berdasarkan jadual tersebut, N12

mengisahkan Nabi Adam AS bersama-sama isterinya Siti Hawa yang telah dihasut oleh

syaitan sehingga mereka diturunkan dari Syurga dan terpisah di dunia. Namun begitu,

kesetiaan cinta antara kedua-dua insan mulia tersebut telah mempertemukan mereka

kembali. N18 pula menceritakan cinta seorang isteri yang digambarkan tulus setia

sehingga perasaan tersebut kekal selama-lamanya. Berdasarkan N12 dan N18 yang

dipaparkan dalam jadual, kolokasi kata setia mempunyai hubungan berkaitan antara

Page 49: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

35

perasaan dan perbuatan, iaitu apabila wujud perasaan cinta, maka kesetiaan menjadi

ukuran.

4.2.4 Definisi Kata Cinta -Perlakuan (Tuhan)

Definisi kata cinta menerusi domain perlakuan dalam fitur [+Tuhan] menunjukkan

perbuatan seorang manusia untuk menggambarkan rasa cintanya kepada tuhan. Setiap

perkataan yang berkolokasi tersebut terdiri daripada aspek positif seperti “menyubur

iman”, “restu”, “setia” dan “mendamaikan jiwa”. Aspek negatif pula diwakili perkataan

“mungkir janji” dengan simbol “Ø”, iaitu tidak mempunyai fitur makna yang dirujuk.

Perincian mengenai dapatan ini ditunjukkan dalam jadual 8.

Jadual 4.8: Kolokasi Kata Cinta -Perlakuan (Tuhan)

Bil. Perlakuan Jumlah Peratus (%)

1. Menyubur iman 1 20.0

2. Restu 1 20.0

3. Ø Mungkir janji 1 20.0

4. Setia 1 20.0

5. Mendamaikan jiwa 1 20.0 Jumlah keseluruhan 5 100

Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

Jadual 8 memperlihatkan senarai perkataan yang berkolokasi dengan kata cinta

menerusi domain ‘perlakuan’ dalam fitur [+Tuhan] yang berjumlah lima kata.

Berdasarkan jumlah tersebut didapati kesemua perkataan mempunyai bilangan yang

sama, iaitu satu kata atau masing-masingnya 20.0%. Setiap kata yang berkolokasi

Page 50: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

36

tersebut mendukung makna yang signifikan bagi mendefinisikan kata cinta. Perincian

dapatan ini dijelaskan dalam jadual 9.

Jadual 4.9: Contoh bagi Kolokasi Kata “Menyubur Harapan”, “Restu”,

“Mungkir Janji”, “Setia” dan “Mendamaikan Jiwa”

Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

Menyubur

iman

1 (20.0) N13 Baru kini ku rasai

nikmatnya cinta

yang suci

Tiada terbanding

dengan cinta yang

kau beri

Ranjau yang

berduri akan aku

tabah

menempuhnya

Menyubur iman di

dalam jiwa

Restu 1 (20.0) N10 Nur Kasih-Mu

mendamai di kalbu

Jernih setulus

tadahan doaku

Rahmati daku dan

permintaanku

Untuk bertemu

didalam restu

Ø Mungkir

janji

1 (20.0) N3 Telahku mungkiri

janjiku lagi

Walau seribu kali

Ku ulang sendiri

Aku takkan

tempuh lagi

Apakah kauterima

cintaku lagi

Setelahku

berpaling

Dari pandangan-

Mu

Yang kabur kerana

jahilnya aku

Setia 1 (20.0) N8 Cintaku kepada

Dia

Rinduku hanya

pada-Nya

Page 51: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

37

Kasihku tulus

buat-Nya

Setiaku balas

kasih-Nya

Kasihku kasih

yang setia

Pada yang punya

Mendamaikan

jiwa

1 (20.0) N18 Gemilang cahaya

cinta

Kemilau

pancawarnanya

Bagaikan kejora

Kudus sinarannya

mendamai jiwa

Petunjuk: N13 -Demi Cinta Suci, N10 -Nur Kasih, N3 -Aku Tanpa Cinta-Mu,

N8 -Nota Cinta, N18 -Cahaya Cinta

Jadual 9 di atas memperlihatkan contoh kolokasi kata bagi fitur cinta

[+perlakuan] manusia terhadap tuhan yang dilihat menerusi N13, N10, N3, N8 dan N18.

Analisis N13 menceritakan insan yang akhirnya menemui nikmat cinta daripada Allah

SWT sehingga setiap ujian yang dilalui membuatkan iman di dalam hati kian subur.

Justeru, kolokasi kata menyubur iman dikenal pasti berkolokasi melalui kaitan semakin

cinta terhadap sang Pencipta, maka semakin kuatlah iman dijiwa.

N10 pula menceritakan kasih sayang daripada Allah SWT yang membuatkan

hati manusia menjadi tenang ketika memanjatkan doa meminta direstui. Oleh hal

demikian, kolokasi kata restu dikenal pasti mempunyai hubungan, iaitu apabila

perasaan cinta wujud, maka restu daripada Allah akan wujud dalam kehidupan

seseorang hamba-Nya.

N3 menceritakan perlakuan seorang hamba yang berasa menyesal kerana telah

memungkiri janji dalam mentaati perintah Allah SWT disebabkan kejahilan dirinya.

Justeru, kolokasi kata Ø mungkiri janji dikenal pasti tidak memiliki fitur makna yang

Page 52: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

38

dirujuk, iaitu janji tidak akan dimungkiri sekiranya rasa cinta wujud dalam diri

seseorang.

Analisis N8 merupakan penyataan kesetiaan terhadap rasa cinta, rindu dan kasih

seorang manusia terhadap tuhan. Kolokasi kata setia mempunyai hubungan antara

perbuatan dengan perasaan, iaitu kesetiaan akan membuktikan kecintaan.

Akhir sekali, N18 pula menceritakan perihal cinta yang datang daripada Allah

SWT yang dirasa mendamaikan jiwa oleh seorang hamba. Justeru, kolokasi kata

mendamai jiwa mempunyai hubung kait, iaitu apabila timbul perasaan cinta, maka hati

akan merasakan kedamaian.

4.2.5 Definisi Kata Cinta -Sifat (Manusia)

Dapatan memperlihatkan definisi kata cinta bagi domain perasaan dalam fitur

[+manusia] diwakili oleh perasaan positif dan negatif. Contoh kolokasi kata dari aspek

positif terdiri daripada fitrah, indah, suci, abadi, tidak pernah sepi dan murni manakala

dari aspek negatif diwakili dengan perkataan keterpaksaan, tidak berharga dan

sebagainya yang ditandai simbol “Ø”. Analisis dapatan akan dihuraikan dalam bahagian

selanjutnya

Jadual 4.10: Kolokasi Kata CInta -Sifat (Manusia)

Bil. Sifat Jumlah Peratus (%)

1. Ø Keterpaksaan 1 6.3

2. Fitrah 1 6.3

3. Indah 3 18.8

4. Ø fana 1 6.3

5. Suci 2 12.5

6. Tidak pernah sepi 1 6.3

7. Abadi 1 6.3

8. Ø Buta melalaikan 1 6.3

9. Ø Penuh duri 1 6.3

10. Ø tidak berharga 1 6.3

Page 53: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

39

11. Murni 1 6.3

12. Mendamaikan 1 6.3

13. Tiada tara 1 6.3

Jumlah keseluruhan 16 100

Petunjuk: Ø – Tidak Mempunyai Fitur Makna Kata yang Dirujuk

Jadual 6 memperlihatkan kolokasi kata cinta dalam domain sifat bagi fitur

[+manusia] yang mempunyai jumlah keseluruhan sebanyak 16 kata. Berdasarkan

jumlah tersebut didapati kata indah memiliki jumlah tertinggi, iaitu sebanyak tiga

(18.8%) diikuti dengan jumlah kata ‘suci’ sebanyak dua (12.5%). Perkataan selebihnya

pula masing-masingnya mempunyai nilai yang minimum, iaitu sebanyak satu kata atau

6.3%. Perincian dapatan ini akan dihurai berdasarkan jadual 11.

Jadual 4.11: Contoh bagi Kolokasi Kata “Indah”

Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

Indah 3 (18.8) N12 Dengan cinta kenal

pencipta

Dengan cinta kenal

Rasul-Nya

Kerana cinta kenal

saudara

Bahagia keluarga

Oh indahnya cinta

N5 Kautahu

kumerinduimu

Kutahu

kaumencintaiku...

oh kasih

Bersabarlah sayang

Saat indahkan

menjelma jua

Kita akan

disatukan dengan

ikatan pernikahan

oh kasih disana

kita bina tugu cinta

mahligai bahagia

Page 54: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

40

N2 Rela aku

pendamkan

Impian yang

tersimpan

Engganku

keasyikan

Gusar

keindahannya

Merampas rasa

cinta

Pada Dia yang

lebih sempurna

Petunjuk: N12 -Kalimah Cinta, N5 -Kasih Kekasih, N2 -Atas Nama Cinta

Jadual 11 di atas memperlihatkan kolokasi kata indah menerusi rangkap dalam

lagu nasyid terpilih, iaitu N12, N5 dan N2. Analisis menerusi N12 memperlihatkan

contoh penggunaan kata indah yang menyatakan bahawa dengan wujudnya perasaan

cinta dalam diri seseorang, maka dia akan lebih mengenal Allah SWT, Rasul bahkan

saudaranya yang akan menjamin kebahagian dalam keluarga. Makna saat indah dalam

N5 pula membawa maksud perkahwinan yang akan berlaku setelah sekian lama dua

insan menyemai perasaan cinta. Akhir sekali, N2 menceritakan keinginan rasa cinta

dalam diri seseorang yang terpaksa dipendam kerana takut akan keindahan perasaan

tersebut yang mampu menghakis rasa cinta kepada Allah SWT.

Berdasarkan keseluruhan rangkap yang ditunjukkan dalam jadual, kolokasi kata

indah dikenal pasti mempunyai hubungan antara perasaan dengan sifat perasaan itu

sendiri, iaitu gambaran akan keindahan rasa cinta dalam diri sesama manusia.

Page 55: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

41

4.2.6 Definisi Kata Cinta -Sifat (Tuhan)

Dapatan analisis memperlihatkan kolokasi kata menerusi domain sifat cinta kepada

[+Tuhan] yang terdiri daripada sifat positif. Sifat-sifat tersebut terdiri daripada

mendamai di kalbu, subur, sempurna dan sebagainya. Analisis dapatan selanjutnya

diperlihatkan dalam jadual 12

Jadual 4.12: Kolokasi Kata Cinta -Sifat (Tuhan)

Bil. Sifat Jumlah Peratus (%)

1. Mendamai di kalbu 1 7.1

2. Subur 1 7.1

3. Sempurna 1 7.1

4. Hakiki 2 14.3

5. Teragung 3 21.4

6. Suci 2 14.3

7. Tiada terbanding 1 7.1

8. Kekal abadi 1 7.1

9. murni 1 7.1

10. Tiada penghujung 1 7.1

Jumlah keseluruhan 14 100

Perkataan yang berkolokasi dengan kata cinta dalam fitur [+Tuhan] menerusi

domain ‘sifat’ pula berjumlah 14 kata. Jumlah tersebut mempamerkan bahawa kolokasi

kata ‘teragung’ mempunyai jumlah kekerapan yang tertinggi, iaitu sebanyak tiga

(21.4%) kemudian perkataan ‘hakiki’ dan ‘suci’ pula masing-masing berjumlah dua

kata atau 14.3%. perkataan selebihnya berjumlah 7.1% atau mewakili satu kata sahaja.

Perincian analisis diterangkan dalam bahagian selanjutnya.

Page 56: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

42

Jadual 13: Contoh bagi Kolokasi Kata “Teragung”

Perasaan Jumlah/ Peratus (%) Kod Lagu Nasyid Contoh Rangkap

Teragung 3 (21.4) N11 Puncak cinta

teragung

Izinkan aku

melafazkan kata

Bicara hati yang

mudah diterjemah

Betapa aku gerun

pada teduh untuk

menaung

kerana awan itu

rapuh

N11 Bahagia buat mereka

Yang bertemu cinta

yang teragung

N16 Hidupkanlah hatiku

ini selalu

Dengan kalimah-Mu

Kalimah cinta

teragung

Petunjuk: N11 -Setanggi Syurga, N16 -Surat Cinta

Jadual 13 di atas memperlihatkan kolokasi kata teragung menerusi rangkap yang

diwakili N11 dan N16. Analisis N11 yang pertama memberi gambaran bahawa cinta

yang bersifat agung merupakan cinta yang datang daripada tuhan yang Esa. Analisis

dalam N11 yang kedua pula menyatakan bahawa sesiapa sahaja yang memperoleh cinta

daripada Allah SWT akan mendapat kebahagiaan yang sebenar. Akhir sekali, N16 pula

merupakan doa seorang hamba yang meminta agar hatinya sentiasa hidup dengan

kalimah cinta Allah yang teragung, iaitu Al-Quran.

Setelah melihat contoh rangkap lagu yang dipaparkan di atas, dapat difahami

bahawa kolokasi kata agung didapati mempunyai hubungan berdasarkan sifat perasaan

cinta yang hanya datang daripada tuhan. Oleh sebab itu, kolokasi kata agung hanya

sesuai untuk menggambarkan makna cinta tuhan berbanding manusia.

Page 57: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

43

4.3 KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN

Sebagai rumusan, analisis kata cinta berdasarkan lagu-lagu nasyid dapat dipecahkan

kepada dua fitur, iaitu fitur [+manusia] dan fitur [+tuhan]. Setiap fitur ini mempunyai

domain semantik yang terbahagi kepada tiga, iaitu domain perasaan, perlakuan dan

sifat. Berpandukan ketiga-tiga domain tersebut, perkataan yang berkolokasi dengan

makna kata cinta telah dikenal pasti. Setiap perkataan yang berkolokasi dengan makna

kata cinta didapati jelas mendefinisikan kata cinta berdasarkan fitur makna yang

dirujuk. Oleh itu, diharap kajian ini mampu memberi kefahaman yang mendalam

kepada ahli akademik khususnya kepada pelajar-pelajar asing untuk memahami makna

kata cinta dalam bahasa Melayu.

Page 58: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

44

BAB LIMA

PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN

5.1 PENGENALAN

Bab ini membincangkan kajian secara holistik bermula daripada bab satu sehingga bab

lima, iaitu perbincangan dapatan keseluruhan kajian. Hal ini diikuti dengan kesimpulan

kajian yang membincangkan rumusan dapatan dalam bab empat kemudian

perbincangan mengenai implikasi dapatan kajian yang diperlolehi. Bahagian seterusnya

pula merupakan cadangan berkenaan kajian lanjutan yang berkaitan dengan aspek

kolokasi, medan makna dan sebagainya sebelum membuat rumusan terakhir.

5.2 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN

Berdasarkan analisis objektif yang pertama dalam bab empat, fitur [+manusia]

mempunyai perkataan berkolokasi yang tertinggi dengan jumlah sebanyak 47 kata atau

57.0% berbanding fitur [+tuhan] yang berjumlah 36 kata atau 43.4%. Kedua-dua fitur

[+manusia] dan [+tuhan] masing-masing mempunyai domain semantik yang terdiri

daripada domain perasaan, perlakuan dan sifat. Analisis mendapati bahawa domain

perasaan daripada kedua-dua fitur merupakan domain yang paling mendominasi bagi

mendefinisikan kata cinta. Hal ini demikian kerana, definisi kata cinta dilihat lebih

menjurus kepada perasaan yang menyatakan bahawa cinta adalah sebahagian daripada

luahan emosi yang mempunyai kepelbagaian untuk menggambarkan kasih sayang dan

ketertarikan kepada seseorang. (Oxford Illustrated American Dictionary, 1998)

Page 59: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

45

Berdasarkan analisis objekif yang kedua memperlihatkan bahawa domain

perasaan daripada kedua-dua fitur yang dianalisis, iaitu kolokasi kata “kasih”

mempunyai kekerapan tertinggi dengan jumlah fitur perasaan [+manusia] sebanyak

enam (25.0%) dan jumlah domain perasaan bagi fitur [+Tuhan] sebanyak empat

(23.5%). Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan bahawa lagu-lagu nasyid bukan

sahaja memperlihatkan cinta kepada tuhan semata-mata, tetapi juga kepada manusia.

Jumlah tertinggi bagi kolokasi kata “kasih” bagi fitur manusia membuktikan bahawa

cinta adalah sesuatu yang dipandang tinggi dan menjurus kepada tautan dua hati serta

tiada dorongan nafsu. Hal ini disokong oleh Nurulwahidah Fauzi et.al (2015), iaitu cinta

yang dipandang tinggi merupakan cinta yang memperlihatkan hubungan dua hati dan

bebas daripada nafsu ragawi.

Di samping itu kolokasi kata “kasih” bagi fitur [+Tuhan] memperlihatkan

bahawa perasaan tersebut tidak dapat dipisahkan kerana ia sering digunakan untuk

menggambarkan kasih sayang Allah SWT. Pernyataan ini bertepatan seperti yang

dinyatakan dalam surah Al Hud ayat ke-90 yang bermaksud “Dan mintalah ampun

kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku

Maha Mengasihani, lagi Maha Pengasih". dan surah Al Buruj ayat ke-14 “Dan Dialah

yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih” dalam Al Quran. Tambahan lagi, setiap

surah yang terkandung dalam Al Quran (kecuali surah At-Taubah) dimulai dengan

kalimah “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. Hal ini

cukup memberi gambaran akan penggunaan kolokasi kata ini dengan fitur cinta

[+Tuhan]

Page 60: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

46

5.3 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN

Seperti yang telah dinyatakan dalam bab sebelumnya, Kamus Dewan Edisi Keempat

(2007) hanya memberi definisi kata cinta secara dasar sahaja tanpa melihat fitur-fitur

makna yang dirujuk secara mendalam. Justeru, kajian ini dilihat mampu memberikan

impak yang positif dengan memberikan definisi kata cinta secara lebih berstruktur, iaitu

melalui kerangka konseptual domain semantik beserta kolokasi. Kaedah analisis ini

dilihat lebih membantu meningkatkan kefahaman kepada para pelajar khususnya

pelajar asing supaya memahami makna kata cinta dalam bahasa Melayu dengan lebih

jelas. Selain itu, kajian ini dilihat mampu memberikan kefahaman yang mendalam

kepada para pelajar linguistik untuk mendalami ilmu semantik khusus aspek medan

makna dan kolokasi. Hal ini secara langsung dapat memperkayakan lagi bahan bacaan

dalam bidang semantik bahasa Melayu

5.4 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

Kajian yang menekuni domain semantik dan aspek kolokasi telah banyak dijalankan

dalam pelbagai sudut. Namun begitu, menurut pemerhatian pengkaji, kajian yang

menggunakan lirik lagu-lagu nasyid masih lagi terhad dijalankan memandangkan kajian

lebih tertumpu pada lagu-lagu klasik dan kontemporari. Oleh itu, kajian yang

menggunakan korpus lagu nasyid haruslah dijalankan dengan giatnya.

Selain itu, kajian yang menggunakan korpus lagu nasyid haruslah diperluaskan

dengan penggunaan perkataan lain bagi mengkaji kolokasinya selain daripada kata

cinta. Hal ini bertujuan memperkayakan lagi kajian yang meneliti kolokasi kata dalam

Page 61: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

47

lagu nasyid. Di samping itu, kajian yang membandingkan kolokasi kata cinta bagi lagu

nasyid, lagu kontemporari dan lagu klasik haruslah dijalankan bagi memperlihatkan

perbezaan kata cinta dalam lagu-lagu tersebut.

5.5 RUMUSAN

Rumusannya, bab ini telah membincangkan kajian secara terperinci berdasarkan

Kerangka Konseptual Indirawati Zahid (2018). Kesimpulan terhadap dapatan kajian

secara keseluruhan serta implikasi dan cadangan telah dibincangkan. Pengkaji berharap

agar kajian ini dapat memberikan inspirasi kepada pengkaji lain bagi meneliti aspek

kolokasi dalam korpus berlainan.

Page 62: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

48

BIBLIOGRAFI

Alias Ismail. (2018). Perluasan Makna Kata 'Dedak': Satu Analisis Semantik Kognitif.

International Journal of Education, Psychology and Counceling, 28-39.

Retrieved 4 Disember, 2019

Arba'ie Sujud. (1999). Estetika dalam Lirik Lagu-Lagu Nyanyian P. Ramlee. Serdang:

Universiti Putra Malaysia.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (1995). England: Cambridge University

Press. Retrieved from Cambridge Dictionary.

Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.

California: SAGE Publishers.

Hairul Anuar Harun. (2017). Estetika Kerohanian dalam Seni Kata Lagu S. Amin

Shahab. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Retrieved 9

Disember, 2019

Indirawati Zahid. (2018). Definisi Kata Cantik. Language Studies, 12-13. Retrieved 1

Mei, 2019, from

http://www.ils.unimas.my/images/pdf/v7n1/ILSVol7no1_Zahid.pdf

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keith D. Foote. (12 Mei, 2016). A Brief History of Semantics. Retrieved 1 November,

2019, from Dataversity: https://www.dataversity.net/brief-history-semantics/

Lily Hanefarezan, Ashinida, Maimun Aqsha, Mu'ab . (2019). Strategi Pembelajaran

Kolokasi Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Malaysia.

GEMA Online® Journal of Language Studies, 139-159.

Literature Review. (29 Oktober, 2019). Retrieved 3 November, 2019, from Library &

Learning Commons: https://bowvalleycollege.libguides.com/literature-reviews

Masitah, Zulkifley Hamid, Nirwana, Nik Zulaiha. (2017). Perenggu Minda Melayu.

Journal of Social Sciences and Humanities , 175-187.

Mona Baker. (2011). In Other Words. England: Routledge. Retrieved 3 November,

2019, from https://www.docdroid.net/9ai3/in-other-words-by-mona-baker.pdf

Nelyska Nisyana. (2018). A Semantics Analysis on Celine Dion's Songs in Beauty and

The Beast, How Does A Moment Last Forever and A New Day Has Come.

Mataram: Universitas Mataram. Retrieved 4 Disember, 2019

Page 63: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

49

Nor Saadah Mohd Salleh. (2015). Kolokasi Makna Leksikal Dalam Iklan Produk

Kecantikan. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Nordquist, R. (20 September, 2019). Collocation. Retrieved 3 November, 2019, from

ThoughtCo.: https://www.thoughtco.com/what-is-collocation-words-1689865

Othman Mohamed. (2001). Penulisan Tesis dalam Bidang Sains Sosial Terapan.

Serdang: University Putra Malaysia.

Oxford Illustrated American Dictionary. (1998). Oxford University Press.

Susi Yuliawati. (Julai, 2014). Analisis Berbasis Korpus: Kolokasi Kata-Kata Bermakna

"Perempuan" dalam Media Sunda. Ranah Jurnal Kajian Bahasa, 107-123.

Page 64: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

50

LAMPIRAN A1

Saat Lafaz Sakinah

Far East

Heningnya...

Sunyi suasana...

Lafaz sakinah bermula

Apa rasa

Diterjemah hanya

Sebak abah, tangis ibunda

Adalah aku, wali puteriku

Serah kini amanahku ini pada mu

Nafkahilah dia, curah kasih dan cinta

Lebih dari yang kuberikan kepadanya

Dulu esakkannya sandar di bahuku

Tangisannya kini ku serah padamu

Bukan bermakna, dia bukan milikku

Fitrahnya perlukanmu

Jadikanlah dia wanita syurga

Mengerti benar akan maharnya

Taat itu bukan hanya pada nama

Indah ia pada maksudnya

Kuakur

Akan pesanmu

Puterimu kini amanahku

Iringilah

Dengan doamu

Bahagia kami dari redhamu

Dulu esakkannya sandar di bahuku

Tangisannya kini ku serah padamu

Bukan bermakna, dia bukan milikku

Fitrahnya perlukanmu

Jadikanlah dia wanita syurga

Mengerti benar akan maharnya

Taat itu bukan hanya pada nama

Indah ia pada maksudnya

Page 65: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

51

LAMPIRAN A2

Atas Nama Cinta

UNIC

Tika mata

Diuji manisnya senyuman

Terpamit rasa menyubur harapan

Dan seketika

Terlontar ke dunia khayalan

Hingga terlupa singkat perjalanan

Tersedar aku dari terlena

Dibuai lembut belaian cinta

Rela aku pendamkan

Impian yang tersimpan

Engganku keasyikan

Gusar keindahannya

Merampas rasa cinta

Pada Dia yang lebih sempurna

Bukan mudah

Bernafas dalam jiwa hamba

Dan kucuba

Menghindarkan pesona maya

Kerana tak upayaku hadapinya

Andai murka-Nya menghukum leka

Diatas nama cinta

Pada yang selayaknya

Kunafikan yang fana

Moga dalam hitungan

Setiap pengorbanan

Agar disuluh cahaya redha-Nya

Biar sendiri hingga hujung nyawa

Asal tak sepi dari kasih-Nya

Kerana sesungguhnya hakikat cinta

Hanya…Dia yang esa

Diatas nama cinta

Pada yang selayaknya

Kunafikan yang fana

Moga dalam hitungan

Setiap pengorbanan

Agar disuluh cahaya redha-Nya

Saratkan hati ini dengan cinta hakiki

Sehingga kurasai

Nikmat-Nya…syurga-Nya…cinta-Nya

Page 66: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

52

LAMPIRAN A3

Aku Tanpa Cintamu

Mirwana, Jay Jay

Telahku mungkiri janjiku lagi

Walau seribu kali

Ku ulang sendiri

Aku takkan tempuh lagi

Apakah kauterima cintaku lagi

Setelahku berpaling

Dari pandangan-Mu

Yang kabur kerana jahilnya aku

Mengapa cinta-Mu tak pernah hadir

Subur dalam jiwaku

Agarku tetap bahagia

Tanpa cintaku tetaplah Kau di sana

Aku tanpa cinta-Mu

Bagai layang-layang terputus talinya

Telahku mungkiri janjiku lagi

Walau seribu kali

Ku ulang sendiri

Aku takkan tempuh lagi

Apakah kau terima cintaku lagi

Setelahku berpaling

Dari pandangan-Mu

Yang kabur kerana jahilnya aku

Masihkah ada sekelumit belas

Mengemis kasih-Mu Tuhan

Untukku berpaut dan bersandar

Aku di sinikan tetap terus mencuba

Untuk beroleh cinta-Mu

Walau ranjaunya menusuk pedih

Page 67: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

53

LAMPIRAN A4

Impian Kasih

In-Team

Kasih dengarlah hatiku berbicara

Kasih izinkan diriku bertanya

Bisakah cinta bersemi

Mengundang restu Ilahi

Adakah bahagia yang diimpi

Menjadi satu realiti

Kasih kusedari kekurangan ini

Kasih kuinsafi kelemahan diri

Kuingin sunting dirimu

Menjadi permaisuri hatiku

Sebagai isteri yang berbudi

Kebanggaan para suami

Wanita hiasan dunia

Seindah hiasan adalah wanita solehah

Yang akan membahagiakan

Syurga di dalam rumah tangga

Hanya itu yang kuinginkan

Dari insan yang amat kusayang

Damaikanlah resah hatiku

Aku rindu kasih dan sayangmu

Terimalah seadanya

Akulah hiasan pelamin hidupmu

Hanya itu yang kuinginkan

Dari insan yang amat kusayang

Damaikanlah resah hatiku

Aku rindu kasih dan sayangmu

Terimalah seadanya

Akulah hiasan pelamin hidupmu

Wanita hiasan dunia

Seindah hiasan adalah wanita solehah

Yang akan membahagiakan

Syurga di dalam rumah tangga

Andainya tiada jodoh

Untuk ke singgahsana

Kupasrahkan segala kerana takdir yang akan menentukan impian kasih

Page 68: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

54

LAMPIRAN A5

Kasih Kekasih

In-Team

Tak perlu aku ragui

Sucinya cinta yang kau beri

Kita saling kasih mengasihi

Dengan setulus hati

Ayah ibu merestui

Menyarung cincin di jari

Dengan rahmat dari Ilahi

Cinta kita pun bersemi

Sebelum diijabkabulkan

Syariat tetap membataskan

Pelajari ilmu rumahtangga

Agar kita lebih bersedia

Menuju hari yang bahagia

Kautahu kumerinduimu

Kutahu kaumencintaiku... oh kasih

Bersabarlah sayang

Saat indahkan menjelma jua

Kita akan disatukan dengan ikatan pernikahan oh kasih disana kita bina tugu cinta

mahligai bahagia

Semoga cinta kita didalam redha ilahi Berdoalah selalu moga jodoh berpanjangan

Sebelum diijabkabulkan

Syariat tetap membataskan

Pelajari ilmu rumahtangga

Agar kita lebih bersedia

Menuju hari yang bahagia

Kautahu kumerinduimu

Kutahu kaumencintaiku... oh kasih

Bersabarlah sayang

Saat indahkan menjelma jua

Kita akan disatukan dengan ikatan pernikahan oh kasih disana kita bina tugu cinta

mahligai bahagia

Semoga cinta kita didalam redha ilahi Berdoalah selalu moga jodoh berpanjangan

Page 69: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

55

LAMPIRAN A6

Bidadari

Munif Hijjaz

Bidadari…bidadari

Temanilah resahku

Bidadari…bidadari

Tenangkanlah jiwaku

Sumpah setia hidup mati

Semuanya kerana kau isteriku

Isteriku tercinta pelengkap rusuk kiriku

Bidadari…bidadari

Jadilah pedampingku

Bidadari…bidadari

Jadilah sang setia

Kerana cinta cinta suci

Buktinya tidak pernah sepi

Sepi daripada cubaan yang tak terduga

Kauumpama bintang utara

Penunjuk jalan yang terang

Kauberi harapan saatku jatuh

Bangun semula

Dan berikan sakti cintamu

Penawar racun berbisa

Dan ikatan kita cinta

abadi hanya di syurga

Kauumpama bintang utara

Penunjuk jalan yang terang

Kauberi harapan saatku jatuh

Bangun semula

Dan berikan sakti cintamu

Penawar racun berbisa

Dan ikatan kita cinta

abadi hanya di syurga

Page 70: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

56

LAMPIRAN A7

Permaisuri Hatiku

Hijjaz

Di antara kekasih pilihan dihati

Punyai budi penghias diri

Wajahnya lembut biasan pekerti yang tinggi

Indahnya perhiasan duniawi

Diantara diriku juga dirimu

Hanya mengharapkan cinta yang Satu

Kubinakan mahligai impianmu

Oh sayang ikhlaskanlah hatimu

Malumu bernilai

Katamu berhikmah

Hatimu tulus suci dan murni

Hanya diri yang halal

Engkau serahkan segala

Untuk mencari redha Ilahi

Benarlah cinta buta melalaikan

Tanpa memikirkan batas syariatnya

Semuanya itu hanya ujian di dunia

Ia adalah mahar untuk kita ke syurga

Malumu bernilai

Katamu berhikmah

Hatimu tulus suci dan murni

Hanya diri yang halal

Engkau serahkan segala

Untuk mencari redha Ilahi

Oh kau permaisuri di hatiku

Di dunia ini engkau penghibur

Menjunjung kasih amanah Ilahi

Kupasti akan terus menyayangi

Terima kasih ucapan kuberi

kau hadiahkanku cahaya hati

Kupimpin tanganmu oh kasih meniti hari semoga kita dapat bersama sampai kepada-

Nya di syurga sana

Page 71: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

57

LAMPIRAN A8

Nota Cinta

Saujana

Andainya dapatku menulis

Nota-nota cinta buat diri-Nya

Inginku titipkan bersama

Semua kuntuman bunga

Yang indah berseri

Kusembur haruman mewangi

Bersama kata-kata puji

Sedang Dia tahu kasih dan cintanya aku

Menjalin ikatan menuju ke Syurga

Cintaku kepada Dia

Rinduku hanya pada-Nya

Kasihku tulus buat-Nya

Setiaku balas kasih-Nya

Kasihku kasih yang setia

Pada yang punya

Dambaku pada Yang Esa

Pujian hanya buat-nya

Akurku kebesaran-Nya

Teragung Maha Suci-Nya

Taatku hamba yang hina pada pencipta

Kiranya aku hilang arah jalan hidupku berubah pula namun kasih-Nya tak pernah akan

musnah belas rahmatnya terus mencurah-curah nur hidayah-Nya semakin cerah

Cintaku kepada Dia

Rinduku hanya pada-Nya

Kasihku tulus buat-Nya

Setiaku balas kasih-Nya

Kasihku kasih yang setia

Pada yang punya

Dambaku pada Yang Esa

Pujian hanya buat-nya

Akurku kebesaran-Nya

Teragung Maha Suci-Nya

Taatku hamba yang hina pada pencipta

Andainya dapatku menulis nota-nota cinta buat diri-Nya

Page 72: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

58

LAMPIRAN A9

Hanya Tuhan Yang Tahu

UNIC

Kupendamkan perasaan ini

Kurahsiakan rasa hati ini

Melindungkan kasih yang berputik

Tersembunyi didasar hati

Kupohonkan petunjuk Ilahi

Hadirkanlah insan yang sejati

Menemani kesepian ini

Mendamaikan sekeping hati

Oh Tuhanku

Berikanlah ketenangan abadi

Untukku menghadapi

Resahnya hati ini mendambakan kasih

Insan yang kusayang

Di hati ini

Hanya Tuhan yang tahu

Di hati ini

Aku rindu padamu

Tulus sanubari

Menantikan hadirmu

Hanyalah kau gadis pilihanku

Oh Tuhanku

Berikanlah ketenangan abadi

Untukku menghadapi

Resahnya hati ini mendambakan kasih

Insan yang kusayang

Di hati ini

Hanya Tuhan yang tahu

Di hati ini

Aku rindu padamu

Tulus sanubari

Menantikan hadirmu

Hanyalah kau gadis pilihanku

Kerana batasan adat dan syariat menguji kekuatan keteguhan iman insan yang

berkasih

Page 73: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

59

LAMPIRAN A10

Nur Kasih

In-Team

Bagaikan permata dicelahan kaca

Kedipnya sukar untuk dibezakan

Kepada-Mu Tuhan kupasrah harapan

Moga tak tersalah pilihan

Nur Kasih-Mu mendamai di kalbu

Jernih setulus tadahan doaku

Rahmati daku dan permintaanku

Untuk bertemu didalam restu

Kurniakan daku serikandi

Penyejuk di mata penawar di hati

Di dunia dialah penyeri

Di syurga menanti... dia bidadari

Kekasih sejati teman yang berbudi

Kasihnya bukan keterpaksaan

Bukan jua kerana keduniaan

Mekar hidup disiram Nur Kasih

Ya Allah...

Kurniakanlah kami

Isteri dan zuriat yang soleh

Sebagai penyejuk mata

Kurniakan daku serikandi

Penyejuk di mata penawar di hati

Di dunia dialah penyeri

Di syuga menanti... dia bidadari

Kekasih sejati teman yang berbudi

Kasihnya bukan keterpaksaan

Bukan jua kerana dunia

Mekar hidup disirami Nur kasih

Ditangan-Mu tuhan kusandar impian penentuan jodoh pertemuan

seandai dirinya tercipta untukku relaku menjadi miliknya

Kurniakan daku serikandi

Penyejuk di mata penawar di hati

Di dunia dialah penyeri

Di syuga menanti... dia bidadari

Kekasih sejati teman yang berbudi

Kasihnya bukan keterpaksaan

Bukan jua kerana dunia

Mekar hidup disirami Nur kasih

Page 74: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

60

LAMPIRAN A11

Setanggi Syurga

In-Team

Percaya kata janji-Mu

Keranaku yakin apa digenggam-Mu

Keharuman setanggi syurga

Bukan kilauan sebilah belati

ouhh.

Tersiksa jiwa merindu

Bagai terkurung dibasah tengkujuh

Kewangian harum baunya

Tak menggugat keteguhan iman

Cinta tak pernah terbunggar dan terlebur

Pada redup renung mata yang menipu

Tuntas ku mendaki

Puncak cinta teragung

Izinkan aku melafazkan kata

Bicara hati yang mudah diterjemah

Betapa aku gerun pada teduh untuk menaung

kerna awan itu rapuh

Bahagia buat mereka

Yang bertemu cinta yang teragung

huu.huu.

Yang membawa ke syurga hakiki dan abadi

Cinta tak pernah terbunggar dan terlebur

Pada redup renung mata yang menipu

Tuntas ku mendaki

Puncak cinta teragung

Izinkan aku melafazkan kata

Bicara hati yang mudah diterjemah

Betapa aku gerun pada teduh untuk menaung

Dendam tak marak menyala dan membakar

Oleh putih salju yang berguguran

Kerana dosa itu lebih hitam dan kelam

Kuanyam rindu menjadi hamparan

Keranaku pasti adanya pertemuan

Di sana nanti bukti cinta suci dilafazkan

Tak bertemu pengucapan

Percaya kata janji-Mu

Keranaku yakin apa digenggam-Mu

Keharuman setanggi syurga

Bukan kilauan sebilah belati

Page 75: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

61

LAMPIRAN A12

Kalimah Cinta

In-Team

Pepohon cintaku kian merimbun

Semakin dicantas makin bertunas

Tidak mampu mendustai hatiku

Rasa cinta fitrah manusia

Siapalah aku menolak cinta yang hadir

Di jiwa tanpa dipaksa

Hidup ini tidak akan sempurna tanpa cinta

Dari tuhan yang esa

Adam Hawa bercinta di Syurga

Angkara Iblis terpisah menderita

Kerana cinta mereka setia bertemu di dunia

Dengan cinta kenal pencipta

Dengan cinta kenal Rasul-Nya

Kerana cinta kenal saudara

Bahagia keluarga

Oh indahnya cinta

Adam Hawa bercinta di Syurga

Angkara Iblis terpisah menderita

Kerana cinta mereka setia bertemu di dunia

Dengan cinta kenal pencipta

Dengan cinta kenal Rasul-Nya

Kerana cinta kenal saudara

Bahagia keluarga

Hidup tanpa cinta sengsaralah jiwa

Sengketa dan dusta yang merajai jiwa

Dibatasan cinta syariat terjaga

Tanpa keraguan tanpa kesangsian

Betapa sucinya kasih-Mu tuhan

Betapa agungnya kebesaran-Mu

Diri ini mengharapkan cinta-Mu

Kekalkan rasa kehambaan-Ku

Page 76: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

62

LAMPIRAN A13

Demi Cinta Suci

UNIC

Pernah hatiku luka pedih

Kerana dicalari cinta penuh duri

Lemas aku dalam dilema

Kata janji manis sungguh tak bermakna

Mencarimu kasih bagai mencari mutiara putih

Walau ke dasar lautan sanggup ku selami

Namun tak percaya apa yang telah aku terjumpa

Kau sebutir pasir tak berharga

Demi cinta yang suci

Ku rela korbankan kepentingan diri

Demi sinar bahagia

Ku hambakan diri pada-Nya yang Esa

Baru kini ku rasai nikmatnya cinta yang suci

Tiada terbanding dengan cinta yang kau beri

Ranjau yang berduri akan aku tabah menempuhnya

Menyubur iman di dalam jiwa

Demi cinta yang suci

Ku rela korbankan kepentingan diri

Demi sinar bahagia

Ku hambakan diri pada-Nya yang Esa

Demi cinta hakiki

Ku sanggup redahi apa yang terjadi

Apalah erti cinta suci

Andai janji-janji sering dimungkiri

Apalah ertinya cinta murni

Andai kata-kata sering didustai

Page 77: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

63

LAMPIRAN A14

Destinasi Cinta

Mestica

Menyingkap tirai hati

Mengintai keampunan

Di halaman subur rahmat-Mu, Tuhan

Tiap jejak nan bertapak

Debu kejahilan

Akan ku jirus dengan madu keimanan

Tak ternilai airmata dengan permata

Yang bisa memadamkan api neraka

Andai benar mengalir dari nasuha

nurani

Tak kan berpaling pada palsu duniawi

Destinasi cinta yang kucari

Sebenarnya terlalu hampir

Hanya kabur kerana dosa di dalam hati

Telahku redah daerah cinta

Yang lahir dari wadah yang alpa

Tiada tenangku temui

Hanya kecewa menyelubungi

Kugelintar segenap maya

Dambakan sebutir hakikat

Untukku semai menjadi sepohon

makrifat

Moga dapatku berteduh di rendang

kasih-Mu

Yaaaaa...

Lillahi rabbi

Destinasi cinta yang kucari

sebenarnya terlalu hampir

Hanya kabur kerana dosa didalam hati

ohhhhhh...

Kugelintar segenap maya

Dambakan sebutir hakikat

Untukku semai menjadi sepohon

makrifat

Moga dapatku berteduh di rendang

kasih-Mu

Namun ranjaunya tidak akan sunyi

Selagi denyut nadi belum berhenti

Durjana Syaitankan cuba menodai

Segumpal darah bernama hati

Lestarikan wadi kalbuku ya tuhanku

Leraikan aku dari pautan nafsu

Biarpun sukar bagiku melamar redha-

Mu

Namun masihku mengharap ampunan-

Mu

Wahai tuhanku ya Allah

Page 78: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

64

LAMPIRAN A15

Layar Keinsafan

Mestica

Sepi benar senja ini

Bayunya semilir, menganak ombak

kecil

Jalur ufuk pula mengemas terang

Kapal dan layar terkapar

Mengapa nantikan senja

Barukan terdetik, pulang ke pengkalan

Gusar malam menghampiri

Kutewas di lautan

Tuhan layarkanku ke arah cintaMu

Tuntuniku menggapai redhaMu

Rimbunan kasih-Mu ku berteduh

Kepada-Mu ya Tuhan

Berikan secebis keinsafan

Bekalan sepanjang perjalanan

Mencari ketenangan

Biar Kau menjadi saksi

Tulus tangisku kala dini hari

Kesempatan yang hanya sebentar

Moga keikhlasanku terlakar

Berikanlah ku hidayah

Agar dikuatkan iman yang lemah

Moga diberkati hidup ini

Menuju bahagia yang kekal abadi

PadaMu Tuhan

Kan kuserahkan cinta kepada-Mu

Tuhan layarkanku ke arah cinta-Mu

Tuntuniku menggapai redha-Mu

Rimbunan kasih-Mu ku berteduh

KepadaMu ya tuhan

Berikan secebis keinsafan

Bekalan sepanjang perjalanan

Mencari ketenangan

Biar Kau menjadi saksi

Tulus tangisku kala dini hari

Kesempatan yang hanya sebentar

Moga keikhlasanku terlakar

Berikanlah ku hidayah

Agar dikuatkan iman yang lemah

Moga diberkati hidup ini

Menuju bahagia yang kekal abadi

Harapanku moga dikurniakan

manisnya iman berpanjangan

Moga lautan hilang gelora

Untukku berlayar

Page 79: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

65

LAMPIRAN A16

Surat Cinta

In-Team

Telah ku terima surat-Mu

Yang telah Kau utus dahulu

Ayat-ayat cinta dari cahaya-Mu

Menyelimuti seluruh hatiku

Telah ku terima surat-Mu

Yang telah Kau utus dahulu

Berulang-ulang kali difikiranku

Betapa Kau mencintaiku

Pastinya

Bilaku merindu

Pada-Mu

Surat-Mu kanku baca selalu

Ku harap Kau akan menyebut namaku

Detikku rindu

Saatku baca surat-Mu

Hidupkanlah hatiku ini selalu

Dengan kalimah-Mu

Kalimah cinta teragung

Telah ku terima surat-Mu

Yang telah Kau utus dahulu

Ayat-ayat cinta dari cahaya-Mu

Sesegar murni syurga hatiku

Pastinya

Bilaku merindu

Pada-Mu

Surat-Mu kanku baca selalu

Ku harap Kau akan menyebut namaku

Detik ku rindu

Saat ku baca surat-Mu

Hidupkanlah hatiku ini selalu

Dengan kalimah-Mu

Kalimah cinta teragung

Sungguh makna cinta-Mu tiada penghujung

Surat-Mu kanku baca selalu

Page 80: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

66

LAMPIRAN A17

Kau Pemilik Cinta

Hijjaz

Oh pemilik cinta

Betapa dapatku rasa

Indahnya bahagia yang mendakap jiwa

Dalam kesepianku Kau hadirkan

dirinya

Peneman menuju syurga...

Oh Pemilik Hati

Sungguh Kau Maha mengerti

Lemah diri ini hidup bersendiri

Dirinya seperti cahaya yang menyinari

Indahnya bak bidadari...

Semua persoalan bertemu jawapan

Tiada lagi kebuntuan mengganggu

fikiran

Kesyukuran ini melimpah di hati

Betapa agungnya kasih-Mu Ilahi

Oh pemilik cinta

Betapa dapatku rasa

Indahnya bahagia yang mendakap jiwa

Dalam kesepianku Kau hadirkan

dirinya

Peneman menuju syurga...

Benar ku akui

Jarang ku lafazkan

Kata-kata penghargaan atas

pengorbanan

Namun hanya Engkau Maha

Mengetahui

Betapa dirinya amat ku hargai...

Kekasih...

Kau penawar duka

Menjadi penguat dijiwa

Walaupun bertalu diuji

Dirimu tetap setia disisi

Oh tuhan Kau yang maha tahu

Cintaku padanya tak pernahku ragu

Kupinta kekalkan cintaku

Hanya bersamanya di syurga-Mu

Kekasih...

Kau penawar duka

Menjadi penguat dijiwa

Walaupun bertalu diuji

Dirimu tetap setia disisi

Oh tuhan Kau yang maha tahu

Cintaku padanya tak pernahku ragu

Kupinta kekalkan cintaku

Hanya bersamanya di syurga-Mu

Page 81: ANALISIS DOMAIN SEMANTIK KATA CINTA: DEFINISI ... DOMAIN SEMANTIK...i ABSTRAK Kajian ini menekuni aspek definisi kata cinta dan kolokasi berdasarkan analisis domain semantik yang merupakan

67

LAMPIRAN A18

Cahaya Cinta

UNIC

Desiran angin yang bertiup

Membawa bersama khabaran rindu

Membisikkan kata-kata

Menjelmakan cintaku padanya

Cintamu tulus setia

Kasihmu tiada tara

Bertakhta buat selamanya

Di tugu kasih dan sayang

Kau ukirkan keimanan

Moga bertemu keredhaan

Gemilang cahaya cinta

Kemilau pancawarnanya

Bagaikan kejora

Kudus sinarannya mendamai jiwa

Apakah kan ku temui

Insan semulia pekerti

Setandingmu kasih

Di alam semesta yang fana ini

Kuserahkan kepada tuhan sebuah harapan bernama doa

Membisikkan kata-kata menjelmakan rinduku padanya...

Kepadanya

Cintamu tulus setia

Kasihmu tiada tara

Bertakhta buat selamanya

Di tugu kasih dan sayang

Kau ukirkan keimanan

Moga bertemu keredhaan

Gemilang cahaya cinta

Kemilau pancawarnanya

Bagaikan kejora

Kudus sinarannya mendamai jiwa

Apakah kan ku temui

Insan semulia pekerti

Setandingmu kasih

Di alam semesta yang fana inI

Semogakan menyala api cinta setia tulus membara selamanya