Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. Uniwersytet ... Christlich-Soziales Bildungswerk...

download Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. Uniwersytet ... Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen

If you can't read please download the document

 • date post

  23-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. Uniwersytet ... Christlich-Soziales Bildungswerk...

 • Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  St ro

  n a1

  R0AP0000.271.6.2020 załącznik nr 5 do SIWZ

  WZÓR UMOWY NR R0AP0000.271.6.2020

  zawarta w dniu: ………………. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

  Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

  ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

  NIP: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867

  reprezentowanym przez:

  ……………………………………………………………………………………………………………

  zwanym dalej ,,Zamawiającym”,

  a

  ……………………………………………………………………………………………………………

  NIP: ……………….. REGON: ………………….

  zwanym dalej „Wykonawcą”

  Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG/KRS nr

  …………………. i jednocześnie oświadcza, że ww. wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym.

  W rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy

  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wyboru Wykonawcy robót, strony zawierają umowę

  treści następującej:

  §1

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana

  sposobu użytkowania części pomieszczeń z zamontowaniem wyposażenia wbudowanego na stałe wraz

  uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku Stacji Badawczo Dydaktycznej w Radomierzu oraz

  wykonanie remontu pomieszczeń służbowych obsługi Stacji, które należy wykonać zgodnie z SIWZ, w

  szczególności na podstawie:

   Decyzji nr 245/2019 - pozwolenie na budowę z 06.05.2019r.,

   Projektu budowlanego „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

  CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU STACJI BADAWCZO- DYDAKTYCZNEJ”, stanowiącego

  załącznik do decyzji nr 245/2019,

   Projektów wykonawczych (branże: architektura i zagospodarowanie, konstrukcja, sanitarna,

  elektryczna),

   Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (branże: budowlana, sanitarna, elektryczna),

   Opisu przedmiotu zamówienia pn „Remont pomieszczeń służbowych obsługi Stacji Badawczo-

  Dydaktycznej w Radomierzu”,

   Pomocniczych Przedmiarów Robót, stanowiących jedynie opis pomocniczy mających przybliżyć

  zakres robót, ale nie stanowiących podstawy kosztorysowania wartości zamówienia,

   Tabeli Zbiorczego Zestawienia Robót-Cen,

   Tabeli zbiorczego zestawienia cen wyposażenia wbudowanego na stałe.

  2. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac:

 • Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  St ro

  n a2

  1) Zakres robót przygotowawczych dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania

  pomieszczeń:

   zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

   przygotowanie placu na materiały budowlane

   przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników budowy

  2) Zakres robót dot. przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń:

  a) roboty ogólnobudowlane

   demontaż elementów wyposażenia wnętrz

   wykonanie rozbiórki posadzek na parterze, piętrze i warstw posadzkowych

   rozbiórka stropu nad I piętrem wraz z pracami zabezpieczającymi (podparcie słupów więźby)

   wykopy pod fundament rozbudowy

   wykonanie fundamentów rozbudowy z izolacjami

   wykonanie ścian murowanych rozbudowy wraz z wykonaniem docieplenia

   wykonanie ścianek działowych w budynku

   wykonanie schodów żelbetowych oraz stropów poszczególnych kondygnacji

   osadzenie nadproży stalowych nad projektowanymi otworami w ścianach konstrukcyjnych

   wykucie nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych

   wykonanie izolacji pionowej ścian istniejących oraz wtórnej izolacji poziomej (iniekcja) dla ścian

  zewnętrznych i wewnętrznych

   przemurowania w ścianach istniejących,

   wykonanie nowego stropu nad I piętrem wraz z ociepleniem

   rozbiórka fragmentu więźby dachowej w miejscu rozbudowy, wzmocnienie i impregnacja więźby

   wykonanie nowej więźby nad rozbudową wraz z pokryciem dachówką, obróbkami i odwodnieniem

   wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach nowych i istniejących wskazanych w

  projekcie

   wykonanie uzupełnień i naprawy tynków istniejących oraz nowych tynków na ścianach i stropach

   wykonanie sufitów, zabudów i obudów w tym ppoż.

   osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana części stolarki drzwiowej na I piętrze

   prace wykończenie ścian, sufitów i posadzek w tym okładziny i malatury

   wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdowa i furtkami

   wykonanie chodnika przy budynku, opaski żwirowej, tarasu z trejażem

   utwardzenie dojazdu i placu manewrowego

   wymiana zawilgoconych tynków na elewacji, naprawa i malowanie części elewacji,

   wykonanie okładzin cokołu

   uporządkowanie terenu po budowie

   wykonanie dokumentacji powykonawczej

   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót

  b) Instalacje elektryczne:

   zasilanie zewnętrzne, w tym linie WLZ,

   demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznych

   przebudowa i budowa rozdzielnic elektrycznych,

   instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

   oświetlenie terenu zewnętrznego,

   instalacje terenu zewnętrznego,

 • Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  St ro

  n a3

   instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V, w tym instalacja gniazd wtykowych ogólna i technologiczna (w tym dla urządzeń sanitarnych),

   instalacja odgromowa,

   instalacja wyrównania potencjału,

   system przyzywowy dla niepełnosprawnych,

   instalacja oddymiania,

   montaż instalacji przycisku wyłącznika p.poż. c) Instalacje sanitarne:

   instalacja wodno-kanalizacyjna

   instalacja wentylacji mechanicznej

   instalacja ogrzewania.

   Instalacja wody i kanalizacji wewnętrznej

   Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna:

   Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna:

  d) Instalacje teletechniczne:

   instalacja LAN

   instalacja CCTV

  3) Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia montowanego na stałe.

  4) Przeglądy dwóch central wentylacyjnych w okresie udzielonej gwarancji obejmujące wykonywanie

  wszystkich czynności wymaganych przez producentów urządzeń (zgodnie z wymogami dokumentacji

  techniczno-ruchowej (DTR) z wyłączeniem wymiany filtrów) i wykonawcę systemu wentylacji dla

  utrzymania gwarancji i sprawności technicznej

  5) Zakres robót remontu pomieszczeń służbowych obsługi Stacji Badawczo-Dydaktycznej

  w Radomierzu:

  a) Robót ogólnobudowlanych

   zeskrobanie i zmycie starej farby

   rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych/kasetonów

   rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniach 007-009, 012-014

   rozebranie wykładziny ściennej z płytek i skucie tynków na ścianach

   rozbiórka posadzek z płytek, paneli, lastryka, rozebranie podłóg drewnianych z legarami, podkładów

  betonowych z pogłębieniem pod nowe warstwy posadzkowe

   rozebranie obicia ścian z boazerii oraz z płyt gk - pas wysokości 1,0 m powyżej posadzki

   usunięcie budynku gruzu i ziemi, wywiezienie materiałów rozbiórkowych z kosztem utylizacji

   pogłębienie i ułożenie nowych warstw posadzkowych z izolacją przeciwwodną z papy i termiczną ze

  styropianu

   ułożenie posadzki z płytek typu gress z cokolikami i z paneli podłogowych na podkładzie z listwami

  przyściennymi

   wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (iniekcji) w murze z cegły

   odgrzybianie powierzchni ścian

   ułożenie wielowarstwowych tynków renowacyjnych z wykonaniem szpachlówki

   wykonanie uszczelnienia pomieszczenia płynną folią uszczelniającą z ułożeniem taśmy

  uszczelniającej

   licowanie ścian płytkami na klej

   przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach

   odtworzenie zabudowy z gk przy posadzce

   okładziny stropów płytami krzemianowo - wapniowymi gr. 10 mm na ruszcie metalowym

 • Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  St ro

  n a4

   gruntowanie podłoży i dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno – krzemianowymi

   wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi płycinowe z ościeżnicą stalową i kompletem

  okuć, tulejami wentylacyjnymi

  b) instalacji elektrycznej

   demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią mieszkaniową,

   układanie przewodów instalacji elektrycznej,