Faster Smarter - Acer Inc.static.acer.com/up/Resource/Acer/Docs/TH/hot buys/20110802/Acer… · •...

of 17 /17

Embed Size (px)

Transcript of Faster Smarter - Acer Inc.static.acer.com/up/Resource/Acer/Docs/TH/hot buys/20110802/Acer… · •...

 • 2

  Faster Smarterครั้งแรกกับเทคโนโลยีใหม เพ��มความเร็วใหการเปดเคร�่องและโปรแกรมไดเร็วกวาถึง 8 เทา ดวยการใชเทคโนโลยี Dual Storage ที่ผสมผสานการทํางานระหวางฮารดดิสกแบบ SSD และฮารดดิสกแบบ SATA ผลที่ไดก็คือ Predator G7760 สามารถเปดเคร�่องไดเร็วกวาเดสกทอปท่ัวไปถึง 8 เทา ฮารดดิสกแบบ SSD จะชวยลดระยะเวลาในการโหลดระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น และเกมที่เลนเปนประจํา

  Real Performanceเกมเมอรกบัเคร�อ่งแรงเปนสิ�งทีข่าดกนัไมได ดวยพลงัของ 2nd Generation Intel® Core™ i7 พรอมเทคโนโลย ีTurbo Boost ทีเ่ร�ยกประสทิธภิาพออกมาไดอยางเตม็ที ่พรอมกบักราฟ�กการดทีร่องรบัเทคโนโลย ีnVidia SLi และ DirectX11 ภาพและเสยีงสมจร�งกวาท่ีเคย เกมโหดแคไหนก็ไมหวั่น พรอมทุกสถานการณ

  Stun Designโดดเดนกวาใครดวยการออกแบบ ตื่นตา ดุดัน ล้ําสมัยดวยโทนสีสม-ดํา เอกลักษณเฉพาะใน Acer Predator เทานั้น

 • 3

  Hot Swapสะดวกสบายกับ HDD Bay แบบ Hot Swap ที่รองรับฮารดดิสก SATA ไดถึง 4 ตัว สลับสับเปลี่ยนฮารดดิสกไดโดยไมตองปดเคร�่อง

  Smart Coolingสุดยอดระบบระบายความรอนขั้นเทพแบบ Liquid Cooling และเสร�มดวย ฮีทซิงคแบบ Copper หมดหวงเร�่องความรอน เลนเกมไดเย็นใจ

  3 Years Warrantyมั่นใจในคุณภาพสินคามากกวาดวยการรับประกันจากเอเซอร คาแรงคาอะไหลนานถึง 3 ป พรอมประกัน 1 ป Onsite Service

 • 4

  Editor’s Talk

  LC.ADT00.005

  30 Watts, Output: 19V, 1.58A

  A0 A110, A0 A150, A0260, A0 D1x0, A0 D2x0, A0 531, A0 532, AS1810T/ AS 1410, etc.

  700.00

  สามารถใชแทน Acer Adapter รุนอื่นที่มี Output 19V.,1.57A. หร�อ ใช ไฟ 30 วัตต

  LC.ADT00.057

  65 Watts, Output 19V, 3.42A

  AS4730Z, AS4935, AS4551, AS4741, AS4745G, AS3820TG, AS4820TG, EX5235, EX5635,

  EX5635Z, TM4220, TM4320, TM4720,eMachines D525/ D725 etc.

  1,100.00

  สามารถใชแทน Acer Adapter รุนอื่นที่มี Output 19V., 3.42A. หร�อ ใช ไฟ 65 วัตต

  LC.ADT00.052

  65 Watts, Output 19V, 3.42A(For Timeline Notebook)

  AS4810T, AS5410, AS3810, AS3811, AS4820TG, TM8371, TM8331, TM8471, TM8531 etc.

  1,100.00

  ใชสําหรับโนตบุกประเภท Timeline เทานั้นที่มี Output 19V., 3.42A.

  LC.ADT01.007 / LC.ADT0A.012

  90 Watts, Output 19V, 4.74A

  AS4730ZG, AS4930G, AS4935G, AS5520G, AS5745G, TM4730G, TM5220G, TM5710G,

  TM5720G, TM7720G, TM5340 etc.

  1,400.00

  สามารถใชแทน Acer Adapter รุนอื่นที่มี Output 19V., 4.73A. หร�อ ใช ไฟ 90 วัตต

  Acer P/N

  รายละเอียดสินคา

  ใช ไดกับทุกรุน

  ราคารวมภาษี

  LC.BTP00.021

  6 cell, 4400mAh

  TM6493, TM6553, TM6593, etc.

  3,500.00

  LC.BTP00.012

  6 cell, 4400mAh

  AS2930, AS4230, AS4530,AS4730Z, AS4730ZG, AS4930G,

  AS4935, AS4935G, AS5536G, AS5740G, AS5542, AS5542G, AS5242, AS5738, AS4736G,

  AS4736, AS4736ZG, AS4736Z, 4336, AS4535G, AS4535, etc.

  3,500.00

  LC.BTP00.017

  6 cell, 5200mAh

  AO A110, AO A150,AO D1x0, etc.

  3,500.00

  LC.BTP00.072

  6 cell, 4400mAh

  eMachines D525/ G725,AS5732Z, AS5732ZG, AS5332,

  AS4241, AS5541, AS5541G, AS4232, etc.

  3,500.00

  LC.BTP00.052

  6 cell, 5800mAh

  AS4810T, AS5410, AS3810,AS3811, etc.

  3,500.00

  Adapter และ Battery รับประกัน 1 ป ลูกคาทั่วไปที่ตองการซื้อโปรดติดตอ Hard Ware House โทร 02-685-8800, 02-255-1202 ลูกคาองคกรติดตอ RTB โทร 02-615-5246สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมไดที่ตัวแทนจําหนาย SIS Distribution โทร 02-640-3000, The Value System โทร 02-661-6666

  Adapter

  Battery

  Acer Accessories for Notebook **มองหาสัญลักษณนี้ทุกครั้ง เพ�่อความมั่นใจวาเปนอุปกรณเสร�มคุณภาพของแท และรับประกันจากศูนยบร�การเอเซอรทั่วประเทศ

  Acer P/N

  รายละเอียดสินคา

  ใช ไดกับทุกรุน

  ราคารวมภาษี

  หมายเหตุ

  เพ��มความคุมครองเหนือกวาโนตบุคทุกรุนฟร�ประกันภัย 1 ปเต็มทั้งนี้ใหยึดตามรายละเอียดเง�่อนไขความคุมครองตามใบรับสิทธิของบมจ.กรุงเทพประกันภัยสอบถามรายละเอียดไดที่ ACER Call Center 02 685 4311 หร�อบมจ.กรุงเทพประกันภัย 02 258 8789

  สวัสดีลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน เดือนนี้ถือวาเปนเดือนที่สําคัญของคนไทยอีกเดือนหนึ่ง เพราะมีวันสําคัญคือวันที่ 12 สิงหาคมหร�อวันแมแหงชาติ ในชวงเวลาพ�เศษนี้ Acer อยากใหลูกๆ ทุกคนใหความสําคัญกับคุณแมใหมากๆ ครับ ใครที่ยังไมไดกลับบานก็กลับไปกราบคุณแมในชวงวันหยุดนี้ ซึ่งจร�งๆ แลววันแมสามารถทําไดทุกวันครับ ถามีความรัก ความเอาใจใสในครอบครัว ก็สามารถทําใหทุกวันเปนวันสําคัญไดครับ เอาละ มาดูผลิตภัณฑจากเอเซอรกันบาง ผมขอนําเสนอ Acer Predator G7760 เดสกทอปสุดแรง ดีไซนเท เหมาะกับเกมเมอรเปนอยางยิ�ง ดวยประสิทธิภาพจาก Intel® Core™ i7 พรอมกราฟ�กการดที่รองรับเทคโนโลยี nVidia SLi เกมส กินสเปกแคไหนก็ ไมหวั่น เลนได ไหลลื่น ไมมีสะดุด และเปนครั้งแรกกับ Dual Storage เทคโนโลยีที่ชวยใหเปดเคร�่องเร็วข�้นถึง 8 เทา นอกจากน้ันยังมี Acer ICONIA TAB A501 แท็บเล็ตดีไซนสวย ที่มาพรอมเทคโนโลยีการเชื่อมตอ 3G ไมวาจะเร�ยน เลน หร�อทํางาน พรอมเสมอทุกที่ทุกเวลา รองรับการใชงาน 3G ไดกับทุกระบบ ควงคูมากับระบบปฏิบัติการ Android Honeycomb 3.0 ระบบปฏิบัติการเพ�่อแท็บเล็ตโดยเฉพาะ และยังมีแอพพลิเคชั่น ใหโหลดอีกมากกวา 150,000 แอพพลิเคชั่น

  นิธิพัทธ ประว�ณวงศวุฒิผูจัดการอาวุโสฝายการตลาดบร�ษัท เอเซอร คอมพ�วเตอร จํากัด

 • 5

  The Modernassic Colourful Of Your Lifeผสมผสานความลงตัวระหวางความทันสมัยกับสไตลคลาสสิค เกิดเปนดีไซนใหม Modernassic ที่ลงตัว มีระดับ พรอมสีสันใหเลือกถึง 5 สี บงบอกสไตลที่ใช กับสีสันที่ชอบ

  แรงดวยข�มพลัง Intel® Core™ i 2nd Generation เสร�มพลังดวยกราฟ�ก nVidia GeForce GT540M ตอบสนองการใชงานไดทุกรูปแบบ ใชงานไดยาวนานกวา

  ครบครันดวยฟ�งกชันการใชงานไมวาจะเปน Touchpad แบบ Multi Gesture และปุม Chiclet Keyboard ที่แยกกัน ทําใหใชงานสะดวก ทําความสะอาดไดงาย ไมตองกลัวฝุนติดตามซอกปุม พรอมการเชื่อมตอที่เร็วกวา 10 เทา ผานพอรต USB 3.0

  Glossy Copper Brown

  Glossy Burgundy Red

  Glossy Olive Green

  Glossy Blue

  Glossy Black

 • 7

  Express your Passionราเร�ง สดใส กับกลิ�นไอชายทะเล ดวยสีสันใหม สไตล Tropical Fruit ที่มีใหเลือกถึง 4 สี ดีไซนเขาชุดกันทั้งตัวเคร�่องและ Touchpad แบบ Multi-Gesture

  Eco-Performanceประหยัดพลังงานดวยจอ LCD Backlit ขนาด 10.1 นิ�ว แรงดวยพลังของ Intel® Atom™ N570 ที่มาพรอมระบบประมวลผลกราฟ�ก แรงดี แถมประหยัดดวย

  Easy Travelตัวเคร�่องบางนอยกวา 1 นิ�ว นํ้าหนักเพ�ยง 1.3 กิโลกรัม หยิบใสกระเปา สาวๆ พกสะดวก ชารจแบตตอนเชาใชยาวไดถึงเย็น เชื่อมตอไดทุกที่กับ Wi-Fi b/g/n

  Strawberry Yogurt Blueberry Shake Banana Cream Papaya Milk

  ราเร�ง สดใส กับกลิ�นไอชายทะเล ดวยสีสันใหม สไตล Tropical Fruit ที่มีใหเลือกถึง 4 สี ดีไซนเขาชุดกันทั้งตัวเคร�่องและ Touchpad แบบ

  Strawberry Yogurt Blueberry Shake Banana Cream Papaya Milk

 • 8

  ดีไซนหรู คูบานคุณ ลงตัวกับทุกมุมโปรดในบาน ดุจเฟอรนิเจอรภายในบาน ดวยดีไซนที่ทันสมัย ใชงานงาย เพลิดเพลินทุกสัมผัส ตอบสนองลงตัวทุกการใชงาน

  All-in-OneZ5761 Series

  เตม็อรรถรสกบัความบนัเทงิระดบั Full HD ดวยจอ Multi-Touch Screen ความละเอียดสูง พรอมรองรับระบบเสียง Dolby 5.1 แรงดวยพลังขับเคลื่อนจาก 2nd Generation Intel® Core™ i CPU

  เชื่อมตอทุกเคร�่องดวยเคร�อขายไรสาย แชรทุกมัลติมีเดียไฟล แบงปนทกุความสขุในบานดวย Clear-Fi เทคโนโลยเีฉพาะจากเอเซอรที่ชวยใหสงภาพ เสียง และว�ดีโอใหกันเพ�ยงแคคลิก!

  Multi Touch Screen Computer

 • 9

  • Android Honeycomb 3.0 (Upgradable to 3.1)• Nvidia Tegra 250 Dual Core 1 GHz• Stereo Speakers Dolby Mobile• Clear.fi Multimedia Sharing• 10.1” HD 1280X800 Multi-Touch LED• Flash Player• Flash Memory 16 GB built-in• 5MP A/F with LED flash 2MP Front camera• 6-axis Motion Sensing• WiFi 802.11 b/g/n• HDMI (with Dual Display)

  14,900.-* (ราคารวมภาษีมูลคาเพ��ม 7%)

  • Android Honeycomb 3.0 (Upgradable to 3.1)• Nvidia Tegra 250 Dual Core 1 GHz• Stereo Speakers Dolby Mobile• Clear.fi Multimedia Sharing• 10.1” HD 1280X800 Multi-Touch LED• Flash Player• Flash Memory 32 GB built-in• 5MP A/F with LED flash 2MP Front camera• 6-axis Motion Sensing• WiFi 802.11 b/g/n• HDMI (with Dual Display)

  16,900.-* (ราคารวมภาษีมูลคาเพ��ม 7% )

  • Android Honeycomb 3.0 (Upgradable to 3.2)• Nvidia Tegra 250 Dual Core 1 GHz• Stereo Speakers Dolby Mobile• Clear.fi Multimedia Sharing• 10.1” HD 1280X800 Multi-Touch LED• Flash Player• Flash Memory 32 GB built-in• 5MP A/F with LED flash 2MP Front camera• 6-axis Motion Sensing• WiFi 802.11 b/g/n• HDMI (with Dual Display)• รองรับ 3G UMTS/WCDMA 850/900/1900/2100 MHZ• รองรับ 3G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHZ

  20,900.-* (ราคารวมภาษีมูลคาเพ��ม 7% )

  32 GB

  16 GB32 GB

  32 GB32 GB3G

  Specification

  16

  • AMD C Series Processor C-50• Windows® 7 Home Premium ของแท• 2 GB of DDR3 system memory• 10.1” HD multi-touch screen 1280x800• Solid state drive 32 GB• AIT RadeonTM HD 6250 Graphics• 2-in-1 card reader(SD, MMC)• Dual Acer Crystal Eye webcams, HDMI• 2 USB port on the Tablet• WiFi• LAN: Fast Ethernet on the Dock• Dock: Acer FineTip keyboard

  17,900.-* (ราคารวมภาษีมูลคาเพ��ม 7%)

  • AMD C Series Processor C-50• Windows® 7 Home Premium ของแท• 2 GB of DDR3 system memory• 10.1” HD multi-touch screen 1280x800• Solid state drive 32 GB• AIT RadeonTM HD 6250 Graphics• 2-in-1 card reader(SD, MMC)• Dual Acer Crystal Eye webcams, HDMI• 2 USB port on the Tablet• WiFi• รองรับ 3G UMTS/HSPA 850/ 900/1900/2100 MHZ• รองรับ 3G GSM/GPRS/EDGE 850/ 900/1800/1900 MHZ• LAN: Fast Ethernet on the Dock• Dock: Acer FineTip keyboard

  20,900.-* (ราคารวมภาษีมูลคาเพ��ม 7%)Free • AIS Aircard 3G 3.6 Mbps Internet 600 นาที/เดือน นาน 4 เดือน มูลคา 1,490 บาท • Acer Mobi Bag

  Free • AIS Net SIM

  แถมฟร�

  Free • 1 ป ประกันภัยอุบัติเหตุ โจรกรรม และกอการราย มูลคา 3,500.

  Free • 1 ป ประกันภัยอุบัติเหตุ โจรกรรม และกอการราย มูลคา 3,500.

  Free • 1 ป ประกันภัยอุบัติเหตุ โจรกรรม และกอการราย มูลคา 3,500.

 • 10

  ICONIA Smart การผสมผสานระหวางแท็บเล็ต และสมารทโฟน ทําใหพบกับประสบการณใหม ล้ําสมัย ในมุมมองที่กวางกวาที่เคยเห็น

  เต็มตากับหนาจอที่ใหญ ถึง 4.8 นิ�ว และความละเอียด 1024x480 สามารถดูเว็บไดเต็มๆ เหมือนไมตางจากการดูผานแท็บเล็ต หนาจอ IPS ขนาด 21:9 มุมกวางกวาเดิม เต็มอารมณทั้งภาพยนตร และเกม พรอมระบบ Motion Sensor แบบ 6 แกน เพลิดเพลินกับเกมไดอยางเต็มที่

  ICONIA Smart การผสมผสานระหวางแท็บเล็ต และสมารทโฟน ทําใหพบกับประสบการณใหม ล้ําสมัย ในมุมมองที่กวางกวาที่เคยเห็น

  เต็มตากับหนาจอที่ใหญ ถึง 4.8 นิ�ว และความละเอียด 1024x480 สามารถดูเว็บไดเต็มๆ เหมือนไมตางจากการดูผานแท็บเล็ต หนาจอ IPS ขนาด 21:9 มุมกวางกวาเดิม เต็มอารมณทั้งภาพยนตร และเกม พรอมระบบ Motion Sensor แบบ 6 แกน เพลิดเพลินกับเกมไดอยางเต็มที่

  รูปลักษณทันสมัย โคงมน รับกับการถือดวยมือเดียว วัสดุ Aluminum หลอข�้นรูปเปนชิ�นเดียว แข็งแรง ทนทาน เต็มพลังดวยระบบประมวลผลความเร็ว 1 GHz ไมวาจะเกม หร�อภาพยนตร สรางความบันเทิงได ไหลลื่น ไมมีสะดุด

  เพลิดเพลินกับ Android 2.3 Gingerbread ระบบปฏิบัติการใหมลาสุดของ Android ท่ีมีแอพพลิเคช่ัน ใหดาวนโหลดมากกวา 150,000 แอพพลิเคชั่น ทําใหคุณสนุกกับแอพพลิเคชั่น ที่คุณโปรดปรานไดอยางเต็มที่

  รูปลักษณทันสมัย โคงมน รับกับการถือดวยมือเดียว วัสดุ Aluminum หลอข�้นรูปเปนชิ�นเดียว

 • 11

  SmartPhone Models and Specification

  • Android 2.2 (Froyo) (Can Upgrade to 2.3) • Qualcomm 7230,800 MHz• ROM 512 MB /RAM 512 MB• Camera 5 MP Autofocus• 3.6”WVGA Capacitive• Battery 1500 mAh• Sensor : Accelerometer,Proximity , E-Compass,Ambient lightSpecial Feature • Video Recording HD [email protected] • Dolby Mobile

  ทองไปกับประสบการณ อันเหนือชั้นระดับ Hi-def ประสบการณบนมือถือที่คุณไมมีวันลืม

  11,500.-* Free Micro SD 8GB

  NEW

  • Android 2.1 (Eclair) • ST Ericsson PNX6715,416 MHz• ROM 512 MB /RAM 256 MB• camera 3.2 MP• 2.6” QVGA (Touch Screen)• Battery 1500 mAh• FM Radio• Sensor :Gravity,E-compass

  • Android 2.1 (Eclair) • ST Ericsson PNX6715,416 MHz• ROM 512 MB /RAM 256 MB• camera 3.2 MP• 2.6” QVGA (Touch Screen)• Battery 1500 mAh• FM Radio• Sensor :Gravity,E-compass

  สมารโฟนเทรนดสนุก แชทสะดวก ไมมีสะดุด… มิติใหม แหงการสื่อสารบนมือถือคุณ

  5,990-* FREE Micro SD 2 GB

  • Android2.2(Froyo) • Qualcomm Snapdragon 8250,768MHz• ROM 512 MB /RAM 512 MB• camera 5 MP Autofocus• 3.5” WVGA Capacitive• Battery 1350 mAh• Sensor :Proximity , Gravity,E-compass, Ambient light

  • Android2.2(Froyo) • Qualcomm Snapdragon 8250,768MHz• ROM 512 MB /RAM 512 MB• camera 5 MP Autofocus• 3.5” WVGA Capacitive• Battery 1350 mAh• Sensor :Proximity , Gravity,E-compass, Ambient light

  14,900-* FREE Micro SD 8GB,Bluetooth Handset

  • เพ��มความคุมครองการประกันภัย 1 ปเต็ม กรณีเคร�่องสูญหาย หร�อเสียหายจากอุบัติเหตุ ว�นาศภัย หร�อการกอการราย (เฉพาะรุน Stream, Liquid, E Ferrari, และ Liquid Metal) ทั้งนี้ใหยึดตามรายละเอียดเง�่อนไขความคุมครองตามใบรับสิทธิของ บมจ.กรุงเทพประกันภัย• สอบถามรายละเอียดไดที่ ACER Call Center 02 685 4311 หร�อ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 02 258 8789

  Powerful Smartphone

  • หนาจอแสดงผลระบบสัมผัส ขนาด 4.8 นิ�ว ความละเอียด 1024 x 480 พ�กเซล (21:9)• Qualcomm 8255 ความเร็ว ประมวลผล 1 GHz, หนวยความจํา 8 GB (ROM)• กลองดานหนา 2 ลานพ�กเซล ดานหลัง 8 ลานพ�กเซล พรอม LED แฟลช• Very Wire Screen 21: 9 Ratio• Dolby Mobile Surround

  Android 2.3

  • Android 2.2 (Froyo) (Can Upgrade to 2.3) • Qualcomm 7227,600 MHz• ROM 512 MB /RAM 512 MB• Camera 5 MP• 3.2” HVGA• Battery 1300 mAh• FM Radio• Sensor :Accelerometer,Proximity

  7,990-* FREE Micro SD 2GB

  • Android 2.2 (Froyo) (Can Upgrade to 2.3) • Qualcomm 7227,600 MHz• ROM 512 MB /RAM 512 MB• Camera 5 MP• 3.2” HVGA• Battery 1300 mAh• FM Radio• Sensor :Accelerometer,Proximity

  7,990-*

  สุดยอดสมารทโฟนรุนเล็ก กับความสามารถเหนือระดับ มีใหเลือกถึง 5 สี

  NEW

  • Android 2.2 (Froyo) • Qualcomm 7227,600 MHz• ROM 512 MB /RAM 256 MB• camera 3.2 MP• 2.8” QVGA• Battery 1300 mAh• FM Radio• Sensor :Accelerometer,Proximity

  สัมผัสความสนุก แหงโลกมัลติมีเดีย

  4,990-* FREE Micro SD 2GB

  NEW

  COMING SOON

 • 12

  Mod

  el N

  ame

  Asp

  ire G

  7760

  -268

  G2T

  00BG

  i/200

  6

  As

  pire

  G59

  10

  -2

  54G

  1T00

  MG

  i/202

  6

  A

  spire

  G59

  10

  -2

  66G

  2T00

  BGi/2

  024

  Aspi

  re G

  5900

  -654

  G1T

  00M

  Gi/2

  036

  Aspi

  re G

  5900

  -876

  G1T

  00BG

  i/204

  3As

  pire

  310

  0-5

  64G

  1T00

  MG

  i/900

  1

  A

  spire

  361

  0

  -2

  12G

  1T00

  MG

  i/900

  1

  Aspi

  re 3

  600

  -2

  32G

  1T00

  MG

  i/900

  3IE

  Asp

  ire G

  3600

  -2

  52G

  1T00

  MG

  i/900

  1IE

  Part

  Num

  ber

  PT.S

  GR0

  2.00

  6PT

  .SFJ

  02.0

  26PT

  .SFJ

  02.0

  24PT

  .SF3

  02.0

  36PT

  .SF3

  02.0

  43PT

  .SFW

  09.0

  01PT

  .SG

  609.

  001

  PT.S

  FC09

  .003

  IEPT

  .SFC

  09.0

  01IE

  Scre

  en S

  ize/P

  latfo

  rmG

  amin

  g M

  achi

  ne

  CPU

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i7-2

  600

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-2

  500

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i7-2

  600

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-6

  55K

  (Ove

  rclo

  ck C

  PU)

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-8

  75K

  (Ove

  rclo

  ck C

  PU)

  AMD

  Phen

  om™

  II X2

  565

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i3-2

  100

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-2

  300

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-2

  500

  CPU

  Spee

  d3.

  4 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.8

  GHz

  3.3

  GHz

  with

  Tur

  bo B

  oost

  up

  to 3

  .7 G

  Hz3.

  4 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.8

  GHz

  3.2

  GHz

  with

  Tur

  bo B

  oost

  up

  to 3

  .46

  GHz

  2.93

  GHz

  with

  Tur

  bo B

  oost

  up

  to 3

  .6 G

  Hz3.

  4 G

  Hz3.

  1 G

  Hz2.

  8 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.1

  GHz

  3.3

  GHz

  with

  Tur

  bo B

  oost

  up

  to 3

  .7 G

  Hz

  OS

  Gen

  uine

  Win

  dow

  s®7

  Hom

  e Pr

  emiu

  m 6

  4-bi

  tDO

  S

  Chip

  set

  Inte

  l® H

  67 E

  xpre

  ss C

  hips

  etIn

  tel®

  H57

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  AMD®

  880

  G C

  hips

  etIn

  tel®

  H67

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  RAM

  8 G

  B (D

  DR3)

  4 G

  B (D

  DR3)

  6 G

  B (D

  DR3)

  4 G

  B (D

  DR3)

  6 G

  B (D

  DR3)

  4 G

  B (D

  DR3)

  2 G

  B (D

  DR3)

  Hard

  Disk

  64 G

  B SS

  D +

  2 TB

  HDD

  Four

  3.5

  " Eas

  y-Sw

  ap

  HDD

  Bays

  1 TB

  Two

  3.5"

  Eas

  y-Sw

  ap

  HDD

  Bays

  2 TB

  Two

  3.5"

  Eas

  y-Sw

  ap

  HDD

  Bays

  1 TB

  Two

  3.5"

  Eas

  y-Sw

  ap H

  DD B

  ays

  1 TB

  3.5"

  Eas

  y-Sw

  ap H

  DD B

  ays

  Gra

  phic

  s

  nVid

  ia G

  efor

  ce G

  TX-5

  50Ti

  1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s M

  emor

  y (DD

  R5),

  Supp

  ort

  Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1 &

  HDM

  I™ 3

  D

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D675

  0 1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  5), S

  uppo

  rt M

  icro

  soft®

  Di

  rect

  X® 1

  1 &

  HDM

  I™ 3

  D

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D687

  0 1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  5), S

  uppo

  rt M

  icro

  soft®

  Di

  rect

  X® 1

  1 &

  HDM

  I™ 3

  D

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D575

  0 1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  5), M

  icro

  soft®

  Di

  rect

  X® 1

  1

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D585

  0 1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  5), S

  uppo

  rt M

  icro

  soft®

  Di

  rect

  X® 1

  1

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D657

  0 1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory (

  DDR3

  ), Su

  ppor

  t Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1 &

  HDM

  I™ 3

  D

  Opt

  ical

  Drive

  Blu-

  Ray®

  Com

  bo D

  rive

  DVD

  Supe

  r Mul

  ti Driv

  eBl

  u-Ra

  y® C

  ombo

  Driv

  eDV

  D Su

  per M

  ulti D

  rive

  Blu-

  Ray®

  Com

  bo D

  rive

  DVD

  Supe

  r Mul

  tiDV

  D Su

  per M

  ulti +

  DVD

  RO

  M D

  rive

  Batte

  ryN/

  A

  Wei

  ght

  N/A

  Conn

  ectio

  n Po

  rts

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Rea

  r: 6

  USB

  2.0,

  IEEE

  139

  4 po

  rt (6

  -pin

  ), 5

  Audi

  o Po

  rts, 1

  0/10

  0/10

  00

  Mbp

  s, 2

  eSA

  TA, S

  /PDI

  F,

  Clea

  r CM

  OS

  butto

  n

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Rea

  r: 6

  USB

  2.0,

  3 A

  udio

  Por

  ts, 1

  0/10

  0/10

  00 M

  bps,

  HDM

  I™ P

  ort

  Spec

  ial F

  eatu

  res

  Mul

  ti-in

  -One

  , Hig

  h-De

  finitio

  n Au

  dio

  with

  7.1

  Cha

  nnel

  Su

  ppor

  t, W

  irele

  ss L

  ANM

  ulti-

  in-O

  ne, H

  D Au

  dio

  with

  5.1

  Cha

  nnel

  Sup

  port,

  Wire

  less

  LAN

  War

  rant

  y (Pa

  rts &

  Lab

  or)

  3 Ye

  ars

  On-

  Site

  Ser

  vice

  1 Ye

  ar

  Insu

  ranc

  eN/

  A

  Prom

  otio

  nTr

  end

  Mic

  ro In

  tern

  et S

  ecur

  ity (มู

  ลคา

  890

  บาท)

  Pric

  e In

  clud

  ed V

  AT 6

  5,16

  3 2

  7,71

  3 4

  1,62

  3 3

  3,06

  3 4

  9,11

  3 1

  7,65

  5 1

  8,72

  5 1

  9,79

  5 2

  1,93

  5

  OPT

  IONS

  TO

  BUY

  S

  MO

  DELS

  AND

  SPE

  CIFI

  CATI

  ON

  Ultim

  ate

  Gam

  er

  Gam

  ing

  Desig

  nO

  verc

  lock

  ปรับ

  ความ

  เร็ว

  CPU

  ไดตา

  มตอง

  การ

  Inte

  l® T

  urbo

  Boo

  st V

  .2.0

  Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  Desig

  n ให

  มสํา

  หรับค

  อเกม

  สโด

  ยเฉพ

  าะพ

  รอม

  CPU

  ใหมแ

  รงกว

  าเดิม

  Inte

  l® T

  urbo

  Boo

  st

  V.2.

  0รอ

  งรับ

  Mic

  roso

  ft®

  Dire

  ctX®

  11

  Blu-

  Ray D

  iscTM

  Dr

  ive D

  VD S

  uper

  M

  ulti

  Cabl

  e Sn

  ap D

  esig

  n2

  x Ha

  rddi

  sk C

  arrie

  rsที่ส

  ุดของ

  ดีไซน

  และค

  วามแ

  รงขอ

  ง Gam

  ing

  PC แห

  งยุค

  Tech

  nolo

  gy ให

  ม บูท

  เคร�่อ

  ง และ

  เปดโ

  ปรแก

  รม

  ไดเร

  ็วกวา

  เดิม

  8 เท

  ที่สุดข

  องดีไ

  ซน แล

  ะควา

  มแรง

  ของ G

  amin

  g PC

  แหงย

  ุค

  Easy

  to re

  ach

  USB

  Ergo

  nom

  ic b

  ack

  hand

  le

  Easy

  -Sw

  ap H

  ard

  Drive

  Bay

 • 14

  MO

  DELS

  AND

  SPE

  CIFI

  CATI

  ON

  Aspi

  re M

  3970

  Aspi

  re M

  1900

  Aspi

  re M

  3910

  & A

  spire

  M39

  20

  ดีไซน

  ใหม

  เร�ยบ

  หรู ท

  ันสมัย

  พรอ

  ม Ha

  rddi

  sk C

  arrie

  r สะด

  วกใน

  การเ

  คลื่อน

  ยายข

  อมูล

  พรอ

  มเชื่อ

  มตอ

  Inte

  rnet

  ไรสา

  ยดว

  ย W

  irele

  ss L

  AN ก

  ารดใ

  นเคร

  �่อง

  Ultim

  ate

  Gam

  erEx

  trem

  e G

  raph

  ic U

  ser

  Mod

  el N

  ame

  Aspi

  re M

  1900

  -682

  G50

  00M

  /902

  4As

  pire

  M19

  00-6

  82G

  5000

  MG

  /902

  1As

  pire

  M34

  00-5

  62G

  1T00

  MG

  i/900

  2

  Asp

  ire M

  3970

  -

  212G

  1T00

  Mi/9

  003

  A

  spire

  M39

  20

  -

  212G

  1T00

  MG

  i/900

  2IE

  Aspi

  re M

  3910

  -652

  G1T

  00M

  Gi/9

  003

  Aspi

  re M

  3910

  -762

  G1T

  00M

  Gi/9

  018

  Aspi

  re M

  3910

  -764

  G1T

  00M

  Gi/2

  080

  Part

  Num

  ber

  PT.S

  DS09

  .024

  PT.S

  DS09

  .021

  PT.S

  F709

  .002

  PT.S

  G50

  9.00

  3PT

  .SFD

  09.0

  02IE

  PT.S

  DX09

  .003

  PT.S

  DX09

  .018

  PT.S

  DX02

  .080

  Scre

  en S

  ize/P

  latfo

  rmM

  icro

  Tow

  erM

  icro

  Tow

  er

  CPU

  Inte

  l® P

  entiu

  E68

  00AM

  D Ph

  enom

  ™ II

  X2 5

  602n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i3

  -210

  02n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i3

  -210

  0In

  tel®

  Cor

  e™ i5

  -650

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-7

  60

  CPU

  Spee

  d3.

  33 G

  Hz3.

  3 G

  Hz3.

  1 G

  Hz3.

  2 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.4

  6 G

  Hz2.

  8 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.3

  3 G

  Hz

  OS

  DOS

  DOS

  Gen

  uine

  Win

  dow

  s®7

  Hom

  e Pr

  emiu

  m 6

  4-bi

  t

  Chip

  set

  Inte

  l® G

  41 E

  xpre

  ss C

  hips

  etAM

  D 88

  0G C

  hips

  etIn

  tel®

  H67

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  Inte

  l® H

  57 E

  xpre

  ss C

  hips

  et

  RAM

  2 G

  B (D

  DR3)

  2 G

  B (D

  DR3)

  4 G

  B (D

  DR3)

  Hard

  Disk

  500

  GB

  1 TB

  Gra

  phic

  sIn

  tel®

  G41

  Gra

  phic

  Sol

  utio

  nAT

  I Rad

  eon™

  HD6

  450

  1GB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D657

  0 1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  3), M

  icro

  soft®

  Dire

  ctX®

  11

  Inte

  l® H

  D G

  raph

  ics T

  echn

  olog

  yAT

  I Rad

  eon™

  HD6

  450

  1GB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D545

  0 51

  2MB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  NVID

  IA G

  eFor

  ce™

  GT-

  420

  2GB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  NVID

  IA G

  eFor

  ce™

  GT-

  440

  1.5G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  3), M

  icro

  soft®

  Dire

  ctX®

  11

  Opt

  ical

  Drive

  DVD-

  Supe

  r Mul

  ti Driv

  eDV

  D-Su

  per M

  ulti D

  rive

  Batte

  ryN/

  AN/

  A

  Wei

  ght

  N/A

  N/A

  Conn

  ectio

  n Po

  rtsFr

  ont:

  2 US

  B 2.

  0, R

  ear:

  4 US

  B 2.

  0, A

  udio

  Por

  ts, D

  -Sub

  VG

  A,

  10/1

  00/1

  000

  Mbp

  s

  Fron

  t: 2

  USB

  2.0,

  Rea

  r: 4

  USB

  2.0,

  Aud

  io P

  orts

  , D-S

  ub V

  GA,

  10

  /100

  /100

  0 M

  bps,

  HDM

  I™

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Sid

  e: 2

  USB

  2.

  0, R

  ear:

  6 US

  B 2.

  0, A

  udio

  Por

  ts,

  D-Su

  b VG

  A, 1

  0/10

  0/10

  00 M

  bps,

  HD

  MI™

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Rea

  r: 6

  USB

  2.0,

  Aud

  io P

  orts

  , D-S

  ub V

  GA,

  10

  /100

  /100

  0 M

  bps,

  HDM

  (Sup

  ports

  Inte

  l® In

  Tru™

  3D

  for

  onbo

  ard

  HDM

  I®)

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Sid

  e: 2

  USB

  2.

  0, R

  ear:

  6 US

  B 2.

  0, A

  udio

  Por

  ts,

  D-Su

  b VG

  A, 1

  0/10

  0/10

  00 M

  bps,

  HD

  MI®

  (Sup

  ports

  Inte

  l® In

  Tru™

  3D

  for o

  nboa

  rd H

  DMI®

  )

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Sid

  e: 2

  USB

  2.0

  , Rea

  r: 6

  USB

  2.0,

  Aud

  io P

  orts

  , D-S

  ub V

  GA,

  10/

  100/

  1000

  Mbp

  s, H

  DMI™

  Spec

  ial F

  eatu

  res

  Mul

  ti-in

  -One

  , Hig

  h-De

  finitio

  n Au

  dio

  Supp

  ort

  Mul

  ti-in

  -One

  , Hig

  h-De

  finitio

  n Au

  dio

  with

  5.1

  Cha

  nnel

  Sup

  port,

  Wire

  less

  LAN

  War

  rant

  y (Pa

  rts &

  Lab

  or)

  1 Ye

  ar1

  Year

  On-

  Site

  Ser

  vice

  1 Ye

  ar1

  Year

  Insu

  ranc

  eN/

  AN/

  A

  Prom

  otio

  nTr

  end

  Mic

  ro In

  tern

  et S

  ecur

  ity (มู

  ลคา

  890

  บาท)

  Tren

  d M

  icro

  Inte

  rnet

  Sec

  urity

  (มูลค

  า 89

  0 บา

  ท)

  Pric

  e In

  clud

  ed V

  AT 1

  1,23

  5 1

  3,37

  5 1

  5,51

  5 1

  4,87

  3 1

  7,65

  5 1

  8,72

  5 2

  1,93

  5 2

  7,71

  3

  NEW

  -

  212G

  1T00

  Mi/9

  003

  Extre

  me

  Gra

  phic

  Use

  rEx

  trem

  e G

  raph

  ic U

  ser

  -21

  2G1T

  00M

  Gi/9

  002I

  E

 • 15

  Mob

  ile T

  rave

  ller (

  โนตบ

  ุคใชง

  านงา

  ยสําห

  รับใช

  งานท

  ั่วไป)

  Ultim

  ate

  Gam

  ing

  (โนต

  บุคสํา

  หรับค

  อเกม

  สและ

  คนทํา

  งานก

  ราฟ

  ฟ�ก)

  Mod

  el N

  ame

  Aspi

  re 4

  253

  -E35

  2G50

  Mn

  Serie

  sAS

  4350

  -B80

  2G64

  Mikk

  /C00

  4AS

  4560

  -433

  4G50

  Mnk

  k/C0

  16AS

  4750

  Z-B

  942G

  50M

  n Se

  ries

  Aspi

  re 4

  750

  -231

  2G50

  Mn

  Serie

  sAS

  4560

  G-4

  344G

  64M

  n Se

  ries

  AS45

  60G

  -634

  4G64

  Mn

  Serie

  sAS

  4560

  G-8

  354G

  75M

  n Se

  ries

  AS47

  50ZG

  -B94

  2G50

  Mn

  Serie

  sAs

  pire

  475

  0G-2

  314G

  64M

  n Se

  ries

  Aspi

  re 4

  750G

  -241

  4G64

  Mn

  Serie

  sAs

  pire

  475

  0G-2

  634G

  64M

  nkk/

  C005

  Part

  Num

  ber

  LX.R

  DT0C

  .004

  LX.R

  DU08

  .002

  LX.R

  DV08

  .001

  LX.R

  SC0C

  .004

  LX.R

  KC0C

  .016

  LX.R

  LC0C

  .007

  LX.R

  LD0C

  .005

  LX.R

  C80C

  .012

  LX.R

  JE0C

  .001

  LX.R

  KD0C

  .011

  LX

  .RKW

  0C.0

  24LX

  .RKD

  0C.0

  07LX

  .RKW

  0C.0

  06LX

  .RKD

  0C.0

  31LX

  .RKW

  0C.0

  43LX

  .RLE

  0C.0

  03LX

  .RLF

  0C.0

  03LX

  .RC9

  0C.0

  38LX

  .RJ9

  0C.0

  23LX

  .RC9

  0C.0

  04LX

  .RJ9

  0C.0

  14LX

  .RD2

  0C.0

  05

  Scre

  en S

  ize/P

  latfo

  rm14

  " HD

  LED

  (136

  6 x 7

  68 p

  ixel) A

  cer C

  ineC

  ryst

  al; 1

  6:9

  aspe

  ct ra

  tio14

  " HD

  LED

  (136

  6 x 7

  68 p

  ixel) A

  cer C

  ineC

  ryst

  al;16

  :9 a

  spec

  t rat

  io

  CPU

  AMD

  E-35

  0In

  tel®

  Cel

  eron

  ®

  proc

  esso

  r B80

  0AM

  D A4

  -330

  0MIn

  tel®

  Pen

  tium

  ® B

  940

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i3-2

  310M

  Pr

  oces

  sor

  AMD

  A4-3

  300M

  AMD

  A6-3

  400M

  AMD

  A8-3

  500M

  Inte

  l® P

  entiu

  B94

  02n

  d G

  ener

  atio

  n In

  tel®

  Cor

  e™ i3

  -231

  0M

  Proc

  esso

  r

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-2

  410M

  Pr

  oces

  sor

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i7-2

  630M

  Pr

  oces

  sor

  CPU

  Spee

  d1.

  6GHz

  1.5G

  Hz1.

  40 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  CO

  RE T

  echn

  olog

  y up

  to 2

  .30

  GHz

  2.20

  GHz

  2.1G

  Hz1.

  40 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  CO

  RE T

  echn

  olog

  y up

  to 2

  .30

  GHz

  1.90

  GHz

  with

  Tur

  bo

  CORE

  Tec

  hnol

  ogy u

  p to

  2.5

  0 G

  Hz

  1.50

  GHz

  with

  Tur

  bo

  CORE

  Tec

  hnol

  ogy u

  p to

  2.4

  0 G

  Hz2.

  20G

  Hz2.

  1GHz

  2.3G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Bo

  ost u

  p to

  2.9

  GHz

  2.0G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Bo

  ost u

  p to

  2.9

  0GHz

  OS

  สีดํา

  : Lin

  pus L

  inux

  BE

  สีแ

  ดง,น้ํ

  าตาล

  : G

  enui

  ne

  Win

  dow

  s® 7

  Sta

  rter

  Lin

  pus L

  inux

  BE

  Linp

  us L

  inux

  BE

  Chip

  set

  AMD

  A50M

  Fus

  ion™

  Co

  ntro

  ller H

  ubM

  obile

  Inte

  l® H

  M65

  Ex

  pres

  s Chi

  pset

  AMD

  A70M

  Fus

  ion™

  Co

  ntro

  ller H

  ubM

  obile

  Inte

  l® H

  M65

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  AMD

  A70M

  Fus

  ion™

  Con

  trolle

  r Hub

  Mob

  ile In

  tel®

  HM

  65 E

  xpre

  ss C

  hips

  et

  RAM

  2GB

  DDR3

  (Max

  8G

  B)2G

  B DD

  R3 (M

  ax 8

  GB)

  4GB

  DDR3

  (Max

  8G

  B)2G

  B DD

  R3 (M

  ax 8

  GB)

  4GB

  DDR3

  (Max

  8G

  B)2G

  B DD

  R3 (M

  ax 8

  GB)

  4GB

  DDR3

  (Max

  8G

  B)

  Hard

  Disk

  500G

  B

  640G

  B50

  0GB

  640G

  B75

  0GB

  500G

  B

  640G

  B

  Gra

  phic

  sAT

  I Rad

  eon™

  HD

  6310

  Gra

  phic

  s In

  tel®

  HD

  Gra

  phic

  s AM

  D Ra

  deon

  ™ H

  D 64

  80 G

  raph

  ics

  Inte

  l® H

  D G

  raph

  ics

  AMD

  Rade

  on™

  HD

  651

  0G2

  AMD

  Dyna

  mic

  Sw

  itcha

  ble

  Gra

  phic

  s tec

  hnol

  ogy

  AMD

  Rade

  on™

  HD

  654

  0G2

  AMD

  Dyna

  mic

  Sw

  itcha

  ble

  Gra

  phic

  s tec

  hnol

  ogy

  AMD

  Rade

  on™

  HD

  664

  0G2

  AMD

  Dyna

  mic

  Sw

  itcha

  ble

  Gra

  phic

  s tec

  hnol

  ogy

  NVID

  IA®

  GeF

  orce

  ®

  GT

  520M

  1G

  B de

  dica

  ted

  grap

  hics

  m

  emor

  y

  NVID

  IA®

  GeF

  orce

  ® G

  T 54

  0M 1

  GB

  dedi

  cate

  d gr

  aphi

  cs m

  emor

  y

  Opt

  ical

  Drive

  DVD-

  Supe

  r Mul

  ti dou

  ble

  layer

  Driv

  eDV

  D-Su

  per M

  ulti d

  oubl

  e lay

  er D

  rive

  Batte

  ry4.

  5-ho

  ur

  4-ho

  ur

  4.5-

  hour

  4-

  hour

  4.

  5-ho

  ur

  Wei

  ght

  2.2

  kg

  2.3k

  g 2.

  25kg

  2.

  25kg

  2.

  25kg

  2.

  25kg

  2.

  25kg

  Conn

  ectio

  n Po

  rts

  Acer

  InviL

  ink™

  Np

  lify™

  802.

  11b/

  g/n

  Wi-F

  i CER

  TIFI

  ED™

  , 10

  /100

  /100

  0Mbp

  s LA

  N,Bl

  ueto

  oth™

  , HDM

  I Por

  t

  Acer

  InviL

  ink™

  Np

  lify™

  802.

  11b/

  g/n

  Wi-F

  i CER

  TIFI

  ED™

  , 10

  /100

  /100

  0Mbp

  s LAN

  , Bl

  ueto

  oth™

  , HDM

  I Por

  t

  USB

  3.0

  , Ace

  r Inv

  iLin

  k™

  Nplify

  ™80

  2.11

  b/g/

  n W

  i-Fi C

  ERTI

  FIED

  ™,

  10/1

  00/1

  000M

  bps

  LAN,

  Blue

  toot

  h™, H

  DMI P

  ort

  Acer

  InviL

  ink™

  Np

  lify™

  802.

  11b/

  g/n

  Wi-F

  i CER

  TIFI

  ED™

  , 10

  /100

  /100

  0Mbp

  s LAN

  , Bl

  ueto

  oth™

  , HDM

  I Por

  t

  USB

  3.0

  , Ace

  r Inv

  iLink

  Nplify

  ™80

  2.11

  b/g/

  n W

  i-Fi C

  ERTI

  FIED

  ™,

  10/1

  00/1

  000M

  bps L

  AN,

  Blue

  toot

  h™, H

  DMI P

  ort

  USB

  3.0

  , Ace

  r Inv

  iLink

  ™ N

  plify

  ™80

  2.11

  b/g/

  n W

  i-Fi C

  ERTI

  FIED

  ™,

  10/1

  00/1

  000M

  bps L

  AN,B

  luet

  ooth

  ™, H

  DMI P

  ort

  Acer

  InviL

  ink™

  Np

  lify™

  802.

  11b/

  g/n

  Wi-F

  i CER

  TIFI

  ED™

  , 10

  /100

  /100

  0Mbp

  s LA

  N,Bl

  ueto

  oth™

  , HDM

  I Por

  t

  USB

  3.0

  , Ace

  r Inv

  iLin

  k™ N

  plify

  ™80

  2.11

  b/g/

  n W

  i-Fi C

  ERTI

  FIED

  ™,

  10/1

  00/1

  000M

  bps L

  AN, B

  luet

  ooth

  ™, H

  DMI P

  ort

  Spec

  ial F

  eatu

  res

  Acer

  Sig

  nalU

  p™ w

  ith N

  plify

  ™ w

  irele

  ss te

  chno

  logy

  , Ac

  er C

  ryst

  al Ey

  e hi

  gh-d

  ef w

  ebca

  mAc

  er S

  igna

  lUp™

  with

  Npl

  ify™

  wire

  less

  tech

  nolo

  gy, A

  cer C

  ryst

  al Ey

  e hi

  gh-d

  ef w

  ebca

  m

  War

  rant

  y (Pa

  rts &

  Lab

  or)

  1 Y

  ear I

  nter

  natio

  nal T

  rave

  l War

  rant

  y1

  Year

  Inte

  rnat

  iona

  l Tra

  vel W

  arra

  nty

  On-

  Site

  Ser

  vice

  N/A

  N/A

  Insu

  ranc

  e1

  ป ปร

  ะกันภั

  ยอุบัติ

  เหตุ

  โจรก

  รรม

  และก

  อการ

  ราย

  มูลคา

  3,5

  00.-

  1 ป

  ประกั

  นภัยอุ

  บัติเห

  ตุ โจ

  รกรร

  ม แล

  ะกอก

  ารรา

  ย มูล

  คา 3

  ,500

  .-

  Prom

  otio

  nTr

  end

  Mic

  ro In

  tern

  et S

  ecur

  ity (มู

  ลคา

  890

  บาท)

  , Ace

  r Pre

  miu

  m C

  arry

  Bag

  (มูลค

  า 3,

  000)

  Tren

  d M

  icro

  Inte

  rnet

  Sec

  urity

  (มูลค

  า 89

  0 บา

  ท), A

  cer P

  rem

  ium

  Car

  ry B

  ag (มู

  ลคา

  3,00

  0)

  Pric

  e In

  clud

  ed V

  ATสีดํ

  12,

  733

  สีแ

  ดง,น้ํ

  าตาล

  13,8

  03

  12,

  900

  14,

  873

  13,

  803

  15,

  943

  17,

  013

  19,

  153

  21,

  293

  14,

  873

  19,

  153

  21,

  293

  27,

  713

  MO

  DELS

  AND

  SPE

  CIFI

  CATI

  ON

  • หนา

  จอ 1

  4” H

  igh

  Deni

  tion

  LED

  • กล

  อง A

  cer C

  ryst

  al E

  ye h

  igh-

  def w

  ebca

  m

  • ดีไซ

  นใหม

  สวยเ

  พร�ย

  วบาง

  พรอ

  มฝาป

  ด สี

  Mes

  h Bl

  ack,

  Mes

  h Br

  own,

  Mes

  h Re

  d แล

  ะ Mes

  h Bl

  ue

  -231

  2G50

  Mn

  Serie

  s

  Ultim

  ate

  Gam

  ing

  (โนต

  บุคสํา

  หรับค

  อเกม

  สและ

  คนทํา

  งานก

  ราฟ

  ฟ�ก)

  Ultim

  ate

  Gam

  ing

  (โนต

  บุคสํา

  หรับค

  อเกม

  สและ

  คนทํา

  งานก

  ราฟ

  ฟ�ก)

  -231

  4G64

  Mn

  Serie

  s

  Ultim

  ate

  Gam

  erEx

  trem

  e G

  raph

  ic U

  ser

  Mod

  el N

  ame

  Aspi

  re M

  1900

  -682

  G50

  00M

  /902

  4As

  pire

  M19

  00-6

  82G

  5000

  MG

  /902

  1As

  pire

  M34

  00-5

  62G

  1T00

  MG

  i/900

  2

  Asp

  ire M

  3970

  -

  212G

  1T00

  Mi/9

  003

  A

  spire

  M39

  20

  -

  212G

  1T00

  MG

  i/900

  2IE

  Aspi

  re M

  3910

  -652

  G1T

  00M

  Gi/9

  003

  Aspi

  re M

  3910

  -762

  G1T

  00M

  Gi/9

  018

  Aspi

  re M

  3910

  -764

  G1T

  00M

  Gi/2

  080

  Part

  Num

  ber

  PT.S

  DS09

  .024

  PT.S

  DS09

  .021

  PT.S

  F709

  .002

  PT.S

  G50

  9.00

  3PT

  .SFD

  09.0

  02IE

  PT.S

  DX09

  .003

  PT.S

  DX09

  .018

  PT.S

  DX02

  .080

  Scre

  en S

  ize/P

  latfo

  rmM

  icro

  Tow

  erM

  icro

  Tow

  er

  CPU

  Inte

  l® P

  entiu

  E68

  00AM

  D Ph

  enom

  ™ II

  X2 5

  602n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i3

  -210

  02n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i3

  -210

  0In

  tel®

  Cor

  e™ i5

  -650

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-7

  60

  CPU

  Spee

  d3.

  33 G

  Hz3.

  3 G

  Hz3.

  1 G

  Hz3.

  2 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.4

  6 G

  Hz2.

  8 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.3

  3 G

  Hz

  OS

  DOS

  DOS

  Gen

  uine

  Win

  dow

  s®7

  Hom

  e Pr

  emiu

  m 6

  4-bi

  t

  Chip

  set

  Inte

  l® G

  41 E

  xpre

  ss C

  hips

  etAM

  D 88

  0G C

  hips

  etIn

  tel®

  H67

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  Inte

  l® H

  57 E

  xpre

  ss C

  hips

  et

  RAM

  2 G

  B (D

  DR3)

  2 G

  B (D

  DR3)

  4 G

  B (D

  DR3)

  Hard

  Disk

  500

  GB

  1 TB

  Gra

  phic

  sIn

  tel®

  G41

  Gra

  phic

  Sol

  utio

  nAT

  I Rad

  eon™

  HD6

  450

  1GB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D657

  0 1G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  3), M

  icro

  soft®

  Dire

  ctX®

  11

  Inte

  l® H

  D G

  raph

  ics T

  echn

  olog

  yAT

  I Rad

  eon™

  HD6

  450

  1GB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  ATI R

  adeo

  n™ H

  D545

  0 51

  2MB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  NVID

  IA G

  eFor

  ce™

  GT-

  420

  2GB

  dedi

  cate

  d G

  raph

  ics M

  emor

  y (D

  DR3)

  , Mic

  roso

  ft® D

  irect

  X® 1

  1

  NVID

  IA G

  eFor

  ce™

  GT-

  440

  1.5G

  B de

  dica

  ted

  Gra

  phic

  s Mem

  ory

  (DDR

  3), M

  icro

  soft®

  Dire

  ctX®

  11

  Opt

  ical

  Drive

  DVD-

  Supe

  r Mul

  ti Driv

  eDV

  D-Su

  per M

  ulti D

  rive

  Batte

  ryN/

  AN/

  A

  Wei

  ght

  N/A

  N/A

  Conn

  ectio

  n Po

  rtsFr

  ont:

  2 US

  B 2.

  0, R

  ear:

  4 US

  B 2.

  0, A

  udio

  Por

  ts, D

  -Sub

  VG

  A,

  10/1

  00/1

  000

  Mbp

  s

  Fron

  t: 2

  USB

  2.0,

  Rea

  r: 4

  USB

  2.0,

  Aud

  io P

  orts

  , D-S

  ub V

  GA,

  10

  /100

  /100

  0 M

  bps,

  HDM

  I™

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Sid

  e: 2

  USB

  2.

  0, R

  ear:

  6 US

  B 2.

  0, A

  udio

  Por

  ts,

  D-Su

  b VG

  A, 1

  0/10

  0/10

  00 M

  bps,

  HD

  MI™

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Rea

  r: 6

  USB

  2.0,

  Aud

  io P

  orts

  , D-S

  ub V

  GA,

  10

  /100

  /100

  0 M

  bps,

  HDM

  (Sup

  ports

  Inte

  l® In

  Tru™

  3D

  for

  onbo

  ard

  HDM

  I®)

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Sid

  e: 2

  USB

  2.

  0, R

  ear:

  6 US

  B 2.

  0, A

  udio

  Por

  ts,

  D-Su

  b VG

  A, 1

  0/10

  0/10

  00 M

  bps,

  HD

  MI®

  (Sup

  ports

  Inte

  l® In

  Tru™

  3D

  for o

  nboa

  rd H

  DMI®

  )

  Fron

  t: 4

  USB

  2.0,

  Sid

  e: 2

  USB

  2.0

  , Rea

  r: 6

  USB

  2.0,

  Aud

  io P

  orts

  , D-S

  ub V

  GA,

  10/

  100/

  1000

  Mbp

  s, H

  DMI™

  Spec

  ial F

  eatu

  res

  Mul

  ti-in

  -One

  , Hig

  h-De

  finitio

  n Au

  dio

  Supp

  ort

  Mul

  ti-in

  -One

  , Hig

  h-De

  finitio

  n Au

  dio

  with

  5.1

  Cha

  nnel

  Sup

  port,

  Wire

  less

  LAN

  War

  rant

  y (Pa

  rts &

  Lab

  or)

  1 Ye

  ar1

  Year

  On-

  Site

  Ser

  vice

  1 Ye

  ar1

  Year

  Insu

  ranc

  eN/

  AN/

  A

  Prom

  otio

  nTr

  end

  Mic

  ro In

  tern

  et S

  ecur

  ity (มู

  ลคา

  890

  บาท)

  Tren

  d M

  icro

  Inte

  rnet

  Sec

  urity

  (มูลค

  า 89

  0 บา

  ท)

  Pric

  e In

  clud

  ed V

  AT 1

  1,23

  5 1

  3,37

  5 1

  5,51

  5 1

  4,87

  3 1

  7,65

  5 1

  8,72

  5 2

  1,93

  5 2

  7,71

  3

  NEW

  NEW

 • 17

  Aspi

  re o

  neAs

  pire

  Tim

  elin

  eX

  Mod

  el N

  ame

  Aspi

  re O

  ne

  522-

  C5Ck

  kAs

  pire

  One

  52

  2-C5

  8kk

  Aspi

  re O

  ne

  D255

  E-13

  Ckk

  AOD2

  57-N

  57Ck

  kAO

  HAPP

  Y2-N

  57C

  AOD2

  57-N

  578Q

  kkAO

  HAPP

  Y2-N

  578Q

  Aspi

  re 4

  830G

  -

  231

  4G64

  Mnb

  bAs

  pire

  483

  0G-

  2414

  G75

  Mnb

  bAs

  pire

  483

  0TG

  -

  2

  414G

  64M

  nbb

  Aspi

  re 4

  830T

  G-

  2624

  G75

  Mnb

  b

  Part

  Num

  ber

  LU.S

  ES0C

  .006

  LU.S

  ES08

  .010

  LU.S

  EV0C

  .067

  LU.S

  FS0C

  .003

  LU.S

  FV0C

  .003

  LU.S

  G40

  C.00

  7LU

  .SFW

  0C.0

  02

  LU.S

  G10

  C.00

  1LU

  .SFY

  0C.0

  01LU

  .SFZ

  0C.0

  01LU

  .SG

  00C.

  002

  LU.S

  FS08

  .003

  LU.S

  FV08

  .003

  LU.S

  G40

  8.00

  4LU

  .SFW

  08.0

  02

  LU.S

  G10

  8.00

  1LU

  .SFY

  08.0

  01LU

  .SFZ

  08.0

  02LU

  .SG

  008.

  002

  LX.R

  K90C

  .012

  LX.R

  K90C

  .014

  LX.R

  GM

  02.0

  16LX

  .RG

  M02

  .013

  Scre

  en S

  ize/P

  latfo

  rm10

  .1" H

  D 12

  80 x

  720(

  WXG

  A)Ac

  er C

  ryst

  alBrit

  e™ L

  ED

  10.1

  " SD

  LED

  (102

  4 x 6

  00 p

  ixel) A

  cer C

  ineC

  ryst

  al;16

  :9 a

  spec

  t rat

  io14

  " HD

  LED

  (136

  6 x 7

  68 p

  ixel) A

  cer C

  ineC

  ryst

  al;16

  :9 a

  spec

  t rat

  io

  CPU

  AMD

  C-Se

  ries P

  roce

  ssor

  C-5

  0 In

  tel®

  Ato

  m™

  N45

  5Si

  ngle

  Cor

  e CP

  UIn

  tel®

  Ato

  m™

  N57

  0 Du

  al Co

  re C

  PU2n

  d G

  ener

  atio

  n In

  tel®

  Cor

  e™ i3

  -231

  0M

  Proc

  esso

  r

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-2

  410M

  Pro

  cess

  or

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i7-2

  620M

  Pr

  oces

  sor

  CPU

  Spee

  d1.

  0GHz

  1.66

  GHz

  1.5G

  Hz2.

  1GHz

  2.3G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st u

  p to

  2.9

  GHz

  2.7G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Bo

  ost u

  p to

  3.4

  GHz

  OS

  Linpu

  s Lin

  ux

  Mob

  linTM

  MG

  enui

  ne W

  indo

  ws®

  7

  Star

  ter

  Linpu

  s Lin

  ux M

  oblin

  TM M

  Dual

  OS

  with

  Gen

  uine

  Win

  dow

  s® 7

  Sta

  rter &

  And

  roid

  Linp

  us L

  inux

  BE

  Gen

  uine

  Win

  dow

  s® 7

  Hom

  e Pr

  emiu

  m 6

  4-bi

  t

  Chip

  set

  AMD

  A50M

  Fus

  ion™

  Con

  trolle

  r Hub

  Mob

  ile In

  tel®

  NM

  10 E

  xpre

  ss C

  hips

  etM

  obile

  Inte

  l® H

  M65

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  RAM

  1GB

  DDR3

  (Max

  2G

  B)2G

  B DD

  R31G

  B DD

  R3 (M

  ax 2

  GB)

  2GB

  DDR3

  4GB

  DDR3

  (Max

  8G

  B)

  Hard

  Disk

  320G

  B50

  0GB

  320G

  B 50

  0GB

  640G

  B75

  0GB

  640G

  B75

  0GB

  Gra

  phic

  sAT

  I Rad

  eon™

  HD

  6250

  Gra

  phic

  s In

  tel G

  raph

  ics M

  edia

  Acce

  lera

  tor 3

  150

  NVID

  IA®

  GeF

  orce

  ® G

  T 54

  0M 2

  GB

  dedi

  cate

  d gr

  aphi

  cs m

  emor

  y

  Opt

  ical

  Drive

  N/A

  N/A

  DVD-

  Supe

  r Mul

  ti dou

  ble

  layer

  Driv

  e

  Batte

  ry6h

  rs (B

  atte

  ry 6

  -cel

  l)4h

  rs (B

  atte

  ry 3

  -cel

  l) 8

  hrs (

  Batte

  ry 6

  -cel

  l)9h

  rs (B

  atte

  ry 6

  -cel

  l)

  Wei

  ght

  1.3K

  g1.

  25Kg

  1.3K

  g2.

  2Kg

  Conn

  ectio

  n Po

  rtsHD

  MI w

  ith H

  DCP,

  Ace

  r Inv

  iLink

  Nplify

  ™80

  2.11

  b/g/

  n W

  i-Fi C

  ERTI

  FIED

  ™,

  10/1

  00M

  bps L

  AN, B

  luet

  ooth

  ™ A

  cer I

  nviLi

  nk™

  Npl

  ify™

  802.

  11b/

  g/n

  Wi-F

  i CER

  TIFI

  ED™

  , 10/

  100M

  bps L

  AN, B

  luet

  ooth

  ™U

  SB 3

  .0, A

  cer I

  nviL

  ink™

  Npl

  ify™

  802.

  11b/

  g/n

  Wi-F

  i CER

  TIFI

  ED™

  , 10

  /100

  /100

  0Mbp

  s LAN

  , Blu

  etoo

  th™

  , HDM

  I Por

  t

  Spec

  ial F

  eatu

  res

  Acer

  Sig

  nalU

  p™ w

  ith N

  plify

  wire

  less

  tech

  nolo

  gy, A

  cer C

  ryst

  alEye

  s hig

  h-de

  fW

  ebCa

  m, C

  ard

  Read

  erAc

  er S

  igna

  lUp™

  with

  Npl

  ify™

  wire

  less

  tech

  nolo

  gy ,

  Acer

  Cry

  stalE

  yes h

  igh-

  def

  Web

  Cam

  , Car

  d Re

  ader

  Chic

  let K

  eybo

  ard,

  Ace

  r Sig

  nalU

  p™ w

  ith N

  plify

  ™ w

  irele

  ss te

  chno

  logy

  , Ac

  er C

  ryst

  alEye

  s hig

  h-de

  f W

  ebCa

  m 1

  .3M

  Pixe

  l, Dol

  by®

  Hom

  e Th

  eate

  r® v4

  , Mul

  ti-in

  -1 C

  ard

  Read

  er

  War

  rant

  y (Pa

  rts &

  Lab

  or)

  1 Y

  ear I

  nter

  natio

  nal T

  rave

  l War

  rant

  y2

  Year

  s Loc

  al an

  d 1

  Year

  Inte

  rnat

  iona

  l Tra

  vel W

  arra

  nty

  On-

  Site

  Ser

  vice

  N/A

  N/A

  Insu

  ranc

  e 1

  ป ป

  ระกัน

  ภัยอุบั

  ติเหตุ

  โจรก

  รรม

  และก

  อการ

  ราย

  มูลคา

  3,5

  00.-

  1 ป

  ประกั

  นภัยอุ

  บัติเห

  ตุ โจ

  รกรร

  ม แล

  ะกอก

  ารรา

  ย มูล

  คา 3

  ,500

  .-

  Prom

  otio

  nTr

  end

  Mic

  ro In

  tern

  et S

  ecur

  ity (มู

  ลคา

  890

  บาท)

  Tren

  d M

  icro

  Inte

  rnet

  Sec

  urity

  (มูลค

  า 89

  0 บา

  ท)

  Pric

  e In

  clud

  ed V

  AT 8

  ,549

  1

  1,75

  9 7

  ,479

  1

  0,68

  9 1

  0,68

  9 1

  2,82

  9 1

  2,82

  9 2

  4,50

  3 2

  7,71

  3 2

  9,85

  3 3

  5,20

  3

  Ultim

  ate

  Gam

  emin

  g (โ

  นตบุค

  สําหร

  ับคอเ

  กมสแ

  ละคน

  ทํางา

  นกรา

  ฟฟ

  �ก)G

  atew

  ay

  Mod

  el N

  ame

  AS47

  55-2

  312G

  50M

  n Se

  ries

  AS47

  55G

  -231

  4G64

  Mn

  Serie

  sAS

  4755

  G-2

  414G

  64M

  n Se

  ries

  AS47

  55G

  -241

  4G75

  Mn

  Serie

  sAS

  4755

  G-2

  634G

  75M

  n Se

  ries

  AS57

  55G

  -231

  4G64

  Mn

  Serie

  sAS

  5755

  G-2

  414G

  75M

  n Se

  ries

  AS57

  55G

  -263

  4G75

  Bn S

  erie

  sG

  atew

  ay N

  V47H

  08t

  _Ebo

  ny B

  lack

  Gat

  eway

  NV5

  7H04

  tSe

  ries

  Gat

  eway

  ID47

  H04t

  Brus

  hed

  Plat

  inum

  Gat

  eway

  ID57

  H04t

  Infin

  ity B

  lue

  Part

  Num

  ber

  LX.R

  PT0C

  .010

  LX.R

  N10C

  .011

  LX.R

  RJ0C

  .006

  LX

  .RRA

  0C.0

  07

  LX.R

  NH0C

  .009

  LX.R

  NF0C

  .014

  LX.R

  RB0C

  .003

  LX.R

  RF0C

  .006

  LX.R

  NH0C

  .006

  LX.R

  NF0C

  .017

  LX.R

  RB0C

  .006

  LX.R

  RF0C

  .003

  LX.R

  NG0C

  .002

  LX.R

  NE0C

  .004

  LX.R

  RD0C

  .001

  LX.R

  RG0C

  .001

  LX.R

  NM0C

  .001

  LX

  .RNL

  0C.0

  01LX

  .RRE

  0C.0

  01

  LX.R

  RM0C

  .001

  LX.R

  PZ0C

  .009

  LX.R

  Q30

  C.00

  9 LX

  .RRS

  0C.0

  03

  LX.R

  RU0C

  .003

  LX.R

  PZ0C

  .013

  LX.R

  Q30

  C.01

  0 LX

  .RRS

  0C.0

  04LX

  .RRU

  0C.0

  04

  LX.R

  Q00

  C.00

  4LX

  .RQ

  40C.

  004

  LX.R

  RT0C

  .001

  LX

  .RRV

  0C.0

  03LX

  .WVH

  02.0

  02LX

  .WV9

  02.0

  09

  LX.W

  YX02

  .004

  LX.W

  X402

  .010

  5LX

  .WXK

  02.0

  08LX

  .WXD

  02.0

  07

  Scre

  en S

  ize/P

  latfo

  rm14

  " HD

  LED

  (136

  6 x 7

  68 p

  ixel) A

  cer C

  ineC

  ryst

  al;16

  :9 a

  spec

  t rat

  io15

  .6" H

  D LE

  D (1

  366

  x 76

  8 pi

  xel)

  Acer

  Cin

  eCry

  stal

  16:9

  asp

  ect r

  atio

  14" H

  D L

  ED-b

  ackli

  t (1

  366

  x 768

  pixe

  l) G

  atew

  ay U

  ltrab

  right

  with

  16:

  9 as

  pect

  ratio

  15.6

  " HD

  LED

  -bac

  klit

  (136

  6 x 7

  68 p

  ixel)

  Gat

  eway

  Ultr

  abrig

  ht™

  w

  ith 1

  6:9

  aspe

  ct ra

  tio

  14" H

  D L

  ED-b

  ackli

  t (1

  366

  x 768

  pixe

  l) G

  atew

  ay U

  ltrab

  right

  with

  16:

  9 as

  pect

  ratio

  15.6

  " HD

  LED

  -bac

  klit

  (136

  6 x 7

  68 p

  ixel)

  Gat

  eway

  Ultr

  abrig

  ht™

  w

  ith 1

  6:9

  aspe

  ct ra

  tio

  CPU

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i3-2

  310M

  Pro

  cess

  or2n

  d G

  ener

  atio

  n In

  tel®

  Cor

  e™ i5

  -241

  0M P

  roce

  ssor

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i7-2

  630Q

  M

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i3-2

  310M

  Pr

  oces

  sor

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i5-2

  410M

  Pr

  oces

  sor

  2nd

  Gen

  erat

  ion

  Inte

  l® C

  ore™

  i7-2

  630Q

  M2n

  d G

  ener

  atio

  n In

  tel®

  Cor

  e™ i5

  -241

  0M P

  roce

  ssor

  CPU

  Spee

  d2.

  1GHz

  2.3G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st u

  p to

  2.9

  GHz

  2.0G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Bo

  ost u

  p to

  2.1

  9 G

  Hz2.

  1GHz

  2.3G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Bo

  ost u

  p to

  2.9

  GHz

  2.0G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Bo

  ost u

  p to

  2.1

  9 G

  Hz2.

  3GHz

  with

  Tur

  bo B

  oost

  up

  to 2

  .9G

  Hz

  OS

  Linpu

  s Lin

  ux B

  EG

  enui

  ne W

  indo

  ws®

  7 Ho

  me

  Prem

  ium

  64-

  bit

  Chip

  set

  Mob

  ile In

  tel®

  HM

  65 E

  xpre

  ss C

  hips

  etM

  obile

  Inte

  l® H

  M65

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  RAM

  2GB

  DDR3

  (Max

  8G

  B)4G

  B DD

  R3 (M

  ax 8

  GB)

  4GB

  DDR3

  (Max

  8G

  B)6G

  B DD

  R34G

  B DD

  R3(M

  ax 8

  GB)

  Hard

  Disk

  500G

  B64

  0GB

  750G

  B64

  0GB

  750G

  B64

  0GB

  750G

  B

  Gra

  phic

  sIn

  tel®

  HD

  Gra

  phic

  s NV

  IDIA

  ® G

  eFor

  ce®

  GT

  540M

  1G

  B de

  dica

  ted

  grap

  hics

  mem

  ory

  NVID

  IA®

  GeF

  orce

  ® G

  T 54

  0M 2

  GB

  dedi

  cate

  d gr

  aphi

  cs m

  emor

  yNV

  IDIA

  ® G

  eFor

  ce®

  GT

  540M

  1G

  B de

  dica

  ted

  grap

  hics

  mem

  ory

  NVID

  IA®

  GeF

  orce

  ® G

  T 54

  0M 2

  GB

  dedi

  cate

  d gr

  aphi

  cs m

  emor

  y

  Opt

  ical

  Drive

  DVD-

  Supe

  r Mul

  ti dou

  ble

  layer

  Driv

  eBD

  -RW

  dou

  ble

  layer

  Driv

  eDV

  D-Su

  per M

  ulti D

  rive

  Batte

  ry4.

  5-ho

  ur

  4.5-

  hour

  4-ho

  ur8-

  hour

  9-ho

  ur

  Wei

  ght

  2.3k

  g 2.

  6kg

  2.35

  Kg

  2.6

  Kg2.

  20 K

  g2.

  50 K

  g

  Conn

  ectio

  n Po

  rtsU

  SB 3

  .0, D

  olby

  2.0

  Adv

  ance

  , Ace

  r Inv

  iLink

  ™ N

  plify

  ™80

  2.11

  b/g/

  n W

  i-Fi C

  ERTI

  FIED

  ™,

  10/1

  00/1

  000M

  bps L

  AN, B

  luet

  ooth

  ™, H

  DMI P

  ort

  USB

  3.0

  , Dol

  by 2

  .0 A

  dvan

  ce, A

  cer I

  nviL

  ink™

  Npl

  ify™

  802.

  11b/

  g/n

  Wi-F

  i CER

  TIFI

  ED™

  , 10/

  100/

  1000

  Mbp

  s LAN

  , Blu

  etoo

  th™

  , HD

  MI P

  ort,

  Num

  eric

  Key

  boar

  dU

  SB 3

  .0, IE

  EE 8

  02.1

  1b/g

  /n W

  i-Fi C

  ERTI

  FIED

  ™, 1

  0/10

  0/10

  00M

  bps L

  AN,

  Blue

  toot

  h™, H

  DMI p

  ort w

  ith H

  DCP

  supp

  ort

  Spec

  ial F

  eatu

  res

  Acer

  Sig

  nalU

  p™ w

  ith N

  plify

  ™ w

  irele

  ss te

  chno

  logy

  , Ace

  r Cry

  stal

  Eye

  high

  -def

  web

  cam

  Chic

  let K

  eybo

  ard,

  G

  atew

  ay W

  ebca

  m,S

  tere

  o Sp

  eake

  rs,S

  ocial

  Ne

  twor

  k Ho

  t Key

  Num

  eric

  Key

  boar

  d,

  Chic

  let K

  eybo

  ard,

  G

  atew

  ay W

  ebca

  m,S

  tere

  o Sp

  eake

  rs,S

  ocial

  Ne

  twor

  k Ho

  t Key

  Wor

  ld S

  mal

  lest

  14”

  N

  oteb

  ook,

  Chic

  let

  Keyb

  oard

  , Gat

  eway

  W

  ebca

  m,

  Ster

  eo S

  peak

  ers,

  Soci

  al Ne

  twor

  k Ho

  t Key

  Wav

  ing

  Surfa

  ce C

  over

  , Nu

  mer

  ic &

  Chic

  let

  Keyb

  oard

  , Gat

  eway

  W

  ebca

  m,S

  tere

  o Sp

  eake

  rs,S

  ocial

  Ne

  twor

  k Ho

  t Key

  War

  rant

  y (Pa

  rts &

  Lab

  or)

  2 Ye

  ars L

  ocal

  and

  1 Ye

  ar In

  tern

  atio

  nal T

  rave

  l War

  rant

  y2

  year

  loca

  l war

  rant

  y and

  1 ye

  ar re

  gion

  al tra

  vel w

  arra

  nty

  On-

  Site

  Ser

  vice

  N/A

  N/A

  Insu

  ranc

  e1

  ป ปร

  ะกันภั

  ยอุบัติ

  เหตุ

  โจรก

  รรม

  และก

  อการ

  ราย

  มูลคา

  3,5

  00.-

  1 ป

  ประกั

  นภัยอุ

  บัติเห

  ตุ โจ

  รกรร

  ม แล

  ะกอก

  ารรา

  ย มูล

  คา 3

  ,500

  .-

  Prom

  otio

  nTr

  end

  Mic

  ro In

  tern

  et S

  ecur

  ity (มู

  ลคา

  890

  บาท)

  , Ace

  r Pre

  miu

  m C

  arry

  Bag

  (มูลค

  า 3,

  000)

  Tren

  d M

  icro

  Inte

  rnet

  Sec

  urity

  (มูลค

  า 89

  0 บา

  ท)

  Pric

  e In

  clud

  ed V

  AT 1

  8,08

  3 2

  1,29

  3 2

  4,50

  3 2

  6,64

  3 3

  0,92

  3 2

  2,36

  3 2

  5,57

  3 3

  3,06

  3

  24,9

  00 2

  6,90

  0 3

  2,90

  0 3

  2,90

  0

  MO

  DELS

  AND

  SPE

  CIFI

  CATI

  ON

  Aspi

  re O

  ne 5

  22 &

  D25

  5E S

  erie

  sAs

  pire

  One

  D25

  7 Se

  ries

  Aspi

  re O

  ne H

  appy

  2 S

  erie

  s

  NEW

  NEW

  NEW

  NEW

  • เน็ต

  บุกเล

  ็กกะท

  ัดรัดพ

  กพาส

  ะดวก

  หลาก

  สีเหม

  าะกับ

  Life

  style

  ของ

  คุณ •

  ใหมก

  วาดว

  ย W

  all M

  ount

  Ada

  pter

  ขนา

  ดพกพ

  าสะด

  วก •

  สีสันส

  ดใส

  ทองเน

  ็ตทุกท

  ี่อยาง

  อิสระ

  ไดนา

  นถึง 8

  ชั่วโ

  มง

  • Dai

  mon

  d Bl

  ack

  • Stra

  wbe

  rry Y

  ogur

  t• B

  lueb

  erry

  Sha

  ke• B

  anan

  a Cr

  eam

  • Pap

  aya

  Milk

  • ประ

  สิทธิภ

  าพแร

  งดวย

  ซีพ

  �ยู 2n

  d G

  ener

  atio

  n In

  tel C

  oreT

  M i P

  roce

  ssor

  ทําง

  านได

  นานถ

  ึง 8 ช

  ั่วโมง

  • การ

  จอแย

  ก NV

  IDIA

  GT

  540

  2GB

  ประม

  วลผล

  ภาพ

  และก

  ราฟ

  ฟ�กไ

  ดเร็ว

  และแร

  ง• ฝ

  าปดโ

  นตบุก

  ทําจา

  กวัสด

  ุ Alu

  min

  um แบ

  บ Br

  ushe

  d M

  etal

  Fin

  ished

  สวย

  งาม

  ทนทา

  นAs

  pire

  Tim

  elin

  eXAs

  pire

  Tim

  elin

  eX

  2OS

  2OS

  Aspi

  re O

  ne H

  appy

  2 S

  erie

  s

  • Stra

  wbe

  rry Y

  ogur

  t• B

  lueb

  erry

  Sha

  ke• B

  anan

  a Cr

  eam

  • Pap

  aya

  Milk

  • Pap

  aya

  Milk

  • Esp

  ress

  o Bl

  ack

  • Aqu

  amar

  ine

  • Sea

  shel

  l Whi

  te• B

  urgu

  ndy R

  ed

 • 18

  All-I

  n-O

  ne M

  ulti

  Touc

  h Sc

  reen

  All-i

  n-O

  ne N

  on-T

  ouch

  & T

  ouch

  Scr

  een

  Mod

  el N

  ame

  Aspi

  re Z

  1800

  -622

  G50

  20M

  i/900

  1As

  pire

  Z37

  30-6

  82G

  1T21

  Mi/C

  007

  Aspi

  re Z

  3750

  -552

  G1T

  21M

  i/C00

  2As

  pire

  Z37

  61-2

  14G

  1T21

  MG

  i/200

  3As

  pire

  Z57

  61-2

  44G

  1T23

  MG

  i/201

  0As

  pire

  Z57

  63-2

  54G

  1T23

  MBi

  /200

  6As

  pire

  Z58

  01-2

  68G

  1524

  BGi/2

  010

  Part

  Num

  ber

  PW.S

  H509

  .001

  PW.S

  F40C

  .007

  PW.S

  EX0C

  .002

  PW.S

  H002

  .003

  PW.S

  FM02

  .010

  PW.S

  FN02

  .006

  PW.S

  GB0

  2.01

  0

  Scre

  en S

  ize/P

  latfo

  rm20

  .1" w

  ides

  cree

  n w

  ith 1

  6:9

  Aspe

  ct R

  atio

  , 136

  6 x 7

  68 N

  ative

  Re

  solu

  tion

  21.5

  " Ful

  l HD

  TFT

  LCD,

  16:

  9 As

  pect

  Rat

  io, 5

  ms R

  espo

  nse

  Tim

  e,16

  .7 M

  illion

  Col

  ors,

  100

  0:1

  (ACM

  ) Con

  trast

  Rat

  io

  21.5

  " Mul

  ti To

  uch

  Scre

  en,

  Full H

  D TF

  T LC

  D, 1

  6:9

  Aspe

  ct R

  atio

  , 5

  ms R

  espo

  nse

  Tim

  e, 1

  6.7

  Milli

  on

  Colo

  rs, 1

  000:

  1 (A

  CM) C

  ontra

  st R

  atio

  23" M

  ulti

  Touc

  h Sc

  reen

  , Fu

  ll HD

  TFT

  LCD,

  16:

  9 As

  pect

  Rat

  io,

  5 m

  s Res

  pons

  e Ti

  me,

  16.

  7 M

  illion

  Co

  lors

  , 100

  0:1

  (ACM

  ) Con

  trast

  Rat

  io

  3D S

  cree

  n, 2

  3" F

  ull H

  D TF

  T LC

  D,

  16:9

  Asp

  ect R

  atio

  , 5 m

  s Res

  pons

  e Ti

  me,

  16.

  7 M

  illion

  Col

  ors,

  10

  00:1

  (ACM

  ) Con

  trast

  Rat

  io

  24" M

  ulti

  Touc

  h Sc

  reen

  , Fu

  ll HD

  TFT

  LCD,

  16:

  9 As

  pect

  Rat

  io,

  5 m

  s Res

  pons

  e Ti

  me,

  16.

  7 M

  illion

  Co

  lors

  , 100

  0:1

  (ACM

  ) Con

  trast

  Rat

  io

  CPU

  Inte

  l® P

  entiu

  G62

  0In

  tel®

  Pen

  tium

  ® E

  6800

  Inte

  l® C

  ore™

  i3-5

  502n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i3

  -210

  02n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i5

  -240

  0s2n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i5

  -250

  0s2n

  d G

  ener

  atio

  nIn

  tel®

  Cor

  e™ i7

  -260

  0s

  CPU

  Spee

  d2.

  6 G

  Hz3.

  33 G

  Hz3.

  2 G

  Hz3.

  1 G

  Hz2.

  5 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.3

  GHz

  2.7

  GHz

  with

  Tur

  bo B

  oost

  up

  to 3

  .7 G

  Hz3.

  4 G

  Hz w

  ith T

  urbo

  Boo

  st

  up to

  3.8

  GHz

  OS

  DOS

  Gen

  uine

  Win

  dow

  s® 7

  Hom

  e Pr

  emiu

  m 6

  4-bi

  t

  Chip

  set

  Inte

  l® H

  61 E

  xpre

  ss C

  hips

  etIn

  tel®

  G43

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  Inte

  l® H

  57 E

  xpre

  ss C

  hips

  etIn

  tel®

  H67

  Exp

  ress

  Chi

  pset

  RAM

  2 G

  B (D

  DR3)

  4 G

  B (D

  DR3)

  8 G

  B (D

  DR3)

  Hard

  Disk

  500

  GB

  1 TB

  1.5

  TB

  Gra

  phic

  sIn

  tel®

  HD

  Gra

  phic

  s Sol

  utio

  nIn

  tel®

  G43

  Gra

  phic

  s Sol

  utio

  nIn

  tel®

  HD

  Gra

  phic

  s 1.7

  0 G

  B of

  vide

  o m

  emor

  y

  ATI R

  adeo

  n™ H