ICT is van strategisch belang, en nu? ICT verandert de wereld, net zoals de wereld ICT ver-andert....

download ICT is van strategisch belang, en nu? ICT verandert de wereld, net zoals de wereld ICT ver-andert. Overal

of 24

 • date post

  16-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ICT is van strategisch belang, en nu? ICT verandert de wereld, net zoals de wereld ICT ver-andert....

 • ICT is van strategisch belang, en nu?

  Rob Poels & Philip van Klaveren (Twynstra Gudde Management Consultants)

  Dit artikel is genomineerd voor de ROA-prijs voor het

  beste artikel van 2000.

  Veel organisaties onderkennen dat ICT van strategisch

  belang is. Wensen en ideeën zijn er vaak voldoende,

  maar hoe bepaal je een ICT-strategie die past bij jouw

  organisatie en jouw omgeving? In dit artikel worden

  vijf ideaaltypische aanpakken beschreven en aangegeven

  wanneer welke aanpak te prefereren is.

  ICT verandert de wereld, net zoals de wereld ICT ver-

  andert. Overal om ons heen is dit te lezen, te zien en

  te voelen. Alleen reageren op ontwikkelingen is niet

  meer voldoende, je moet pro-actief handelen anders ben

  je je business al kwijt. ICT en business zijn onlosma-

  kelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk, ICT kent zo

  zijn eigen problemen, zoals de schaarse capaciteit, de

  uitbestedingsvraag, het bewaren van evenwicht in be-

  sturing en het prioriteren binnen ICT-oplossingen.

  Maar die problemen staan niet meer los van de rest van

  de organisatie. Ze hebben impact op andere specialis-

  men omdat die afhankelijk zijn van goed functionerende

  systemen. ICT kruipt dus tot in de haarvaten van de

  organisatie en is daarom een collectieve verantwoorde-

  lijkheid van business en ICT. Die moeten samen de ICT-

  strategie 1 ) bepalen.

  1 ) Onder ICT-strategie verstaan wij de wijze waarop ICT missie

  en doelen van de organisatie beïnvloedt alsmede de weg waar-

  langs geformuleerde doelen en ideaalbeeld door middel van ICT

  worden gerealiseerd.

 • Maar hoe doe je dat? Wij denken dat er niet één manier

  is; de aanpak die je moet kiezen, is sterk afhankelijk

  van de situatie waar de organisatie zich in bevindt.

  In dit artikel, gebaseerd op het boek “ ICT op de

  bestuurstafel; strategisch kiezen in een veranderende

  wereld” zullen we ingaan op vijf ideaaltypische aan-

  pakken: de knelpuntgerichte, de conventionele, de

  innovatieve, de breakthrough en de co-evolutie aanpak.

  De laatste aanpak gaat uit van de chaostheorie, al is

  dit wellicht meer een denkkader dan een echte aanpak.

  De vier eerstgenoemde aanpakken bevatten in feite de

  situatiespecifieke inkleuring van een generiek stap-

  penplan voor ICT-strategie: waar moet de nadruk liggen

  qua resultaten, wat zijn de cruciale activiteiten,

  welke instrumenten kunnen toegepast worden? De laatst-

  genoemde aanpak kent geen stappenplan.

  Over situatie-afhankelijkheid

  Wij geven eerst een generiek stappenplan weer. Daarna

  dragen wij criteria aan die bepalend zijn voor de

  keuze van één van de ideaal-typische aanpakken. Deze

  keuze vormt tevens de afsluiting van de eerste stap

  van het generieke stappenplan.

  Voordat bepaald wordt welke aanpak geschikt is, is

  eerst zicht op de bepalende factoren nodig. Deze fac-

  toren zijn: wat je kunt (ICT-volwassenheid), wat je

  moet (externe druk) en wat je wilt (ambities) als

  organisatie (figuur 1).

 • Aanpak ICT-strategie

  Externe druk

  Externe ontwikkelingen

  H uidige

  situatieICT-

  volwassenheid M is si e

  en d oe le n

  A m bi ti es

  Figuur 1. Bepalende factoren voor aanpak ICT-strategie

  Het generieke stappenplan voor een ICT-strategie

  Het generieke stappenplan voor een ICT-strategie omvat

  de volgende vier stappen:

  - bepalen van de aanpak - uitdiepen van de bepalende factoren - uitwerken van de ICT-strategie - vaststellen van het ICT-migratieplan.

 • Bepalen aanpak

  Scannen situatie

  Afbakenen arena

  Uitdiepen beïnvloedende factoren

  Bepalen aanpak

  Uitwerken ICT- strategie

  Vaststellen ICT- m igratieplan

  Alignment met missie en doelen

  Externe ontwikkelingen: Maatschappelijk en wettelijk

  ICT

  Business en markt

  Huidig

  Richting- gevend (ICT-beleid)

  Gedetailleerd (architectuur)

  Ideaal

  Aanpak Assessm ent ICT-strategie M igratieplan

  Migratie- strategie

  Actie- programma

  Figuur 2. Stappenplan ICT-strategie De eerste stap van het stappenplan betreft het bepalen van de aanpak. Daartoe wordt eerst de arena afgeba-

  kend: gaat het op holdingniveau over diverse bedrij-

  ven, gaat het om de slechts enkele bedrijven binnen de

  holding of gaat het om één bedrijf of een business

  unit binnen een bedrijf? Daarna wordt de huidige situ-

  atie gescand op de factoren die de aanpak bepalen: de

  ICT-volwassenheid, de externe druk en de ambitie van

  de organisatie. Op basis van de scan van de huidige

  situatie wordt een keuze gemaakt tussen de vijf aan-

  pakken. Hier komen we nog op terug in de volgende

  paragraaf. De volgende stap is het uitdiepen van de

  beïnvloedende factoren. Dat betekent dat de huidige

  situatie gedetailleerd in kaart wordt gebracht en de

  inzet van ICT wordt aangesloten op de missie en de

  doelen van de onderneming. Ook worden in deze stap de

  externe ontwikkelingen expliciet onder de loep geno-

  men, los van de missie en doelen. Afhankelijk van de

  gekozen aanpak moeten deze factoren slechts globaal of

  heel gedetailleerd worden onderzocht.

 • Nadat de bepalende factoren uitgediept zijn, volgt de uitwerking van de inhoudelijke ICT-strategie. Dit kan

  neergezet worden in de vorm van beleidskaders (ICT

  governance rules) of gedetailleerd uitgewerkt worden

  tot een architectuur die stap voor step gerealiseerd

  moet worden. Tot slot komt de stap van het vaststellen

  van het ICT-migratieplan. Ook dit kan weer op hoofd-

  lijnen (migratiestrategie) of gedetailleerd (actiepro-

  gramma) uitgewerkt worden.

  Welke ideaal-typische aanpak past het beste in uw situatie?

  In tabel 1 worden de vijf ideaal-typische aanpakken weergegeven.

  Tabel 1. De vijf ideaal-typische aanpakken

  Factoren “ Dri- ver”

  ICT-strategie- aanpak

  ICT- volwassenheid

  Externe druk

  Ambitie

  Laag Laag Niet relevant

  Problemen Knelpuntgericht

  Niet relevant Laag Hoog Degelijk- heid

  Conventioneel

  Hoog Niet relevant

  Hoog Kansen Innovatief

  Niet relevant Hoog Hoog Voor- sprong of

  overleven

  Breakthrough

  Hoog Hoog Zeer hoog

  Samen groeien

  Co-evolutie

  De knelpuntgerichte aanpak is primair gericht op het oplossen van problemen. Er moet dus veel tijd en aan-

  dacht worden besteed aan interne zaken. Dat is alleen

  mogelijk indien de externe druk niet groot is. Een

  knelpuntgerichte aanpak wordt vaak gekozen door orga-

  nisaties met een lage ICT-volwassenheid. Die lage ICT-

  volwassenheid kan te maken hebben met een lage techni-

  sche of functionele kwaliteit of met een laag veran-

  dervermogen. Kiezen voor een knelpuntgerichte aanpak

  zegt niets over de ambities van de organisatie. Deze

 • aanpak kan namelijk leiden tot een zeer ambitieus

  actieprogramma waarin de basis wordt gelegd voor toe-

  komstige productverbeteringen of innovaties!

  De conventionele aanpak is bovenal degelijk en kost veel tijd en energie. Deze aanpak kan alleen gehan-

  teerd worden als de externe druk relatief laag is.

  Vooral organisaties met een hoge ambitie zijn gepor-

  teerd van deze aanpak. De mate van ICT-volwassenheid

  is hier geen criterium.

  De innovatieve aanpak past bij organisaties die op zoek zijn naar “ doorbraken” . Dit vergt een hoge ICT-

  volwassenheid, het fundament moet immers goed zijn,

  anders bestaat het gevaar dat de hoge verwachtingen

  niet waar gemaakt kunnen worden in termen van betrouw-

  baarheid, continuïteit of bestuurbaarheid. Het echt

  bedenken van de innovaties vraagt naast analytische

  vaardigheden vooral creativiteit. Creativiteit laat

  zich niet op ieder moment afdwingen, dus de organisa-

  tie moet een cultuur hebben waarin veel ruimte voor

  creativiteit wordt gegeven. Deze aanpak vraagt boven-

  dien een actieve betrokkenheid van een groot deel van

  de organisatie: de ambitie moet dan ook groot zijn.

  De breakthrough-aanpak is voor organisaties die met de rug tegen de muur staan en moeten veranderen óf voor

  organisaties met ambitie, lef en durf die kansen zien

  om een verpletterende voorsprong te krijgen op de

  concurrentie. In beide gevallen praten wij over orga-

  nisaties met grote ambities en met een grote (al dan

  niet zelf opgelegde) externe druk. De ICT-

  volwassenheid is in dit kader niet van belang.

  De co-evolutie aanpak kan worden gekozen als een orga- nisatie samen met haar omgeving kan doorgroeien naar

  nieuwe netwerken. Daar waar niet meer gesproken wordt

  over een WIN/WIN-situatie (want dat is oud jargon dat

  duidt op een resultaat), maar over samen groeien op

  basis van vertrouwen. Als je als organisatie kiest

  voor deze aanpak, durf je toe te staan dat de voor-

  spelbaarheid afneemt.

  Hierna beschrijven wij per aanpak de focus van de

 • activiteiten en de resultaten van