Manual 5s Miti

download Manual 5s Miti

of 47

Embed Size (px)

Transcript of Manual 5s Miti

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  1/49

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  2/49

  2

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  3/49

  KATA-KATA ALUAN

  Cabaran ekonomi global telah menukar perspektif budaya kerja

  ke arah prestasi kerja yang lebih cemerlang denganmempraktikkan amalan-amalan yang terbaik. Salah satuamalan terbaik untuk menjadi organisasi yang berdaya saingialah dengan mengamalkan Sistem Persekitaran Berkualiti(QE).

  Di organisasi yang terunggul, Sistem QE yang diamalkan telahmembawa kepada peningkatan keberkesanan operasi dan

  keyakinan pelanggan terhadap organisasi mereka.

  MITI, sebarang Kementerian pertama yang dipersijilkan amalanQE ini perlu meneraju dan terus menjejaki amalan-amalanterbaik secara berterusan dengan meningkatkan amalan QEsupaya menjadi lebih berkesan di dalam operasi seharian danseterusnya menjadi budaya kerja kepada setiap warga kerja diMITI.

  Saya percaya, buku panduan ini akan menjadi bahan rujukanuntuk menjalankan Sistem QE dan memberi faedah kepadasemua warga MITI dalam memperbanyakkan lagi aktiviti-aktivitipenambahbaikan secara konsisten dan berterusan.

  Y. BHG. TAN SRI ABDUL RAHMAN MAMATKETUA SETIAUSAHA

  KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI

  3

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  4/49

  ULASAN

  Usaha MITI untuk membudayakan amalan persekitaranberkualiti (QE) ini telah bermula sejak awal tahun 2006 lagi danusaha ini diberi keutamaan oleh pihak pengurusan apabilaaktiviti-aktiviti untuk meningkatkan amalan 5S dijadikan salahsatu cabang utama di dalam pelaksanaan Kempen Cekap danMesra yang dicetuskan pada tahun 2008.

  Pada asasnya, MITI sentiasa memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti 3S iaitu SISIH, SUSUN dan SAPU. Walau

  bagaimanapun, untuk memastikan amalan 3S ini menjadi lebihberkesan dan berkekalan, amalan ini perlu diseragamkan dandiamalkan pada setiap masa.

  Oleh itu akitiviti-akitiviti 3S yang sedang dijalankan perludipantau dan dinilai dengan kaedah yang sistematik. Di sinilahperanan amalan S yang keempat dan kelima iaitu SERAGAMdan SENTIASA AMAL perlu diterapkan. Dengan adanya buku

  panduan ini, pengurusan QE di MITI dapat dijalankan secarasistematik ke arah kecemerlangan amalan QE dan seterusnyameningkatkan prestasi setiap pekerja di dalam organisasi.

  Y.BHG. DATO KAMARUDDIN ISMAILTIMBALAN KETUA SETIAUSAHA /PENGERUSI JAWATANKUASA INDUK KUALITI MITI

  4

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  5/49

  TUJUAN BUKU PANDUAN

  Buku panduan langkah-langkah pelaksanaan QE ini adalah

  bertujuan untuk menerangkan konsep QE dalam format yangmudah supaya boleh menjadi rujukan kepada pihakpengurusan dan semua pekerja.

  Ia adalah mengenai pemindahan pengetahuan untukmemudahkan proses pembelajaran secara berterusan denganmemberikan anda garis panduan yang praktikal dan contoh-contoh sebenar daripada organisasi yang telah mendahului,

  tentang bagaimana teknik pengurusan QE berfungsi.Buku panduan ini dapat memberikan maklumat yangmencukupi tentang bagaimana sesebuah organisasi perlumenggabungkan setiap S ke dalam fungsi tugasan merekasebagai budaya kerja organisasi untuk mendapatkanpenambahbaikan yang berterusan.

  Akhirnya, cara yang paling berkesan untuk menggunakan bukupanduan ini adalah dengan membaca, membincangkan danmempraktikkannya di dalam sesi pembelajaran berkumpulandengan bimbingan daripada fasilitator5S.

  5

  PUAN HANIBAH AB WAHABKETUA PENYELARASSISTEM PERSEKITARAN BERKUALITIMITI

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  6/49

  Kandungan

  Kata-kata aluan Ketua Setiausaha 3

  Ulasan Pengerusi Jawatankuasa Induk Kualiti MITI 4

  Tujuan Buku Panduan 5

  Pengenalan 8

  Memahami 5S 9

  SISIH 9

  SUSUN 10 SAPU 10

  SERAGAM 11

  SENTIASA AMAL 11

  Kenapa 5S? 12

  Apa yang bukan 5S? 12

  Faedah melaksanakan 5S 12Kunci kejayaan 5S 13

  Bagaimana memulakan pelaksanaan 5S 14

  PLAN - DO - CHECK ACT

  Pelan Pelaksanaan 5S 16

  Langkah 1: Pembentukkan jawatankuasa 5S 19

  Objektif, jawatankuasa 5S, tugas dan tanggungjawab

  Langkah 2 : Memulakan Zon 5S 22

  Langkah 3 : Latihan 5S 23

  Langkah 4 : Pengumuman dan Perlancaran 5S 24

  Jawatankuasa Latihan 5S 26

  6

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  7/49

  Garis Panduan untuk latihan SISIH 27

  Huraian Garis Panduan

  Garis Panduan untuk latihan SUSUN 35

  Huraian

  Garis Panduan

  Garis Panduan untuk latihan SAPU 39

  Huraian

  Garis Panduan

  Garis Panduan untuk latihan SERAGAM 42

  Huraian Garis Panduan

  Garis Panduan untuk latihan SENTIASA AMAL 45

  Huraian

  Garis Panduan

  Penilaian kendiri dan persijilan 5S 47

  Objektif

  Garis panduan untuk Penilaian diri

  Audit Dalaman 5S

  Contoh Senarai 5S Audit

  7

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  8/49

  PENGENALAN

  Pada masa ini, teknik pengurusan persekitaran berkualiti (QE)

  semakin diiktiraf dari segi peningkatan keupayaan produktiviti

  dan persaingan yang semakin meluas. Dalam usaha untuk

  menjadi organisasi bertaraf dunia, sesebuah organisasi itu perlu

  meneruskan amalan QE ini dengan cara yang sistematik bagi:

  Mengenalpasti, mengurangkan dan mengelakkan

  pembaziran

  Membina semangat kerja berpasukan Merangsang suasana kerja yang lebih selesa

  Membentuk satu sistem ke arah penambahbaikan

  produktiviti dan kualiti.

  Teknik Pengurusan 5S bermula dengan huruf 'S.

  8

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  9/49

  MEMAHAMI PENGURUSAN SISTEM PERSEKITARAN

  BERKUALITI (QE)

  Sistem Persekitaran Berkualiti (QE) adalah salah satu kaedah

  pengurusan yang diamalkan di Jepun dengan fokus untuk

  mewujudkan satu suasana kualiti di sesebuah organisasi yang

  mampu memastikan standard yang di tetapkan serta menerapkan

  semangat untuk penambahbaikan berterusan.

  Teknik pengurusan 5S yang menjadi asas kepada mana-mana

  organisasi yang mempunyai inisiatif untuk bersaing.

  SISIH

  Menyisihkan dan membuang benda yang tidak diperlukan di

  tempat kerja secara sistematik.

  9

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  10/49

  SUSUN

  Menyusun barang yang diperlukan dengan kemas dan sistematik

  agar ia mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya.

  SAPU

  Membersih dan memeriksa tempat kerja dengan rapi agar tiadahabuk atau kekotoran di lantai, mesin dan peralatan.

  10

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  11/49

  SERAGAM

  Mengekalkan keseragaman pengurusan piawaian tempat kerja

  yang baik dengan memastikan semua barangan sentiasa bersih

  dan teratur.

  11

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  12/49

  SENTIASA AMAL

  Melatih individu untuk mengamalkan sistem 5S secara

  berterusan agar ia menjadi suatu kelaziman dan membentuk satu

  budaya dalam organisasi.

  KENAPA 5S?

  Konsep 5S mudah difahami kerana:

  Tidak memerlukan kepada pemahaman istilah-istilah

  yang sukar

  Mudah, logik dan merupakan tabiat semulajadi manusia

  Boleh dilaksanakan oleh industri atau organisasi yang

  terdiri daripada pelbagai saiz

  APA YANG BUKAN 5S?

  Latihan pengemasan

  Satu cara untuk menyalahkan orang lain sekiranya

  berlaku sebarang kecacatan

  Satu cara untuk membuat orang bekerja

  Dibuat pada bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu

  (bermusim) sebagai contoh: Bulan Kualiti sahaja atauhampir dengan tarikh audit sahaja.

  FAEDAH MELAKSANAKAN 5S

  Pada masa kini, banyak organisasi telah melaksanakan sistem 5S

  dan mendapat pencapaian yang memberangsangkan. Sebagai

  12

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  13/49

  contoh Pengarah Urusan sebuah syarikat yang telah memenangi

  Anugerah 5S di Peringkat Kebangsaan menyatakan :

  Kami belum pernah melihat satu pendekatan ke arah

  penambahbaikkan secara keseluruhan yang begitu MUDAH,

  BERKESAN dan dapat dilaksanakan dengan KOS YANG

  RENDAH.

  Kelebihannya adalah :

  Tempat kerja menjadi bersih dan teratur

  Tempat kerja menjadi lebih selamat Pencapaian yang boleh dilihat secara tidak langsung

  yang dapat menggalakkan penjanaan idea yang lebih

  banyak dan kreatif

  Mengurangkan masa pencarian

  Aliran operasi kerja yang cekap

  Sebarang masalah dapat dikesan semasa proses

  pengeluaran Mengurangkan kecacatan pada produk atau

  perkhidmatan

  Kaedah-kaedah dan standard yang jelas

  Mengurangkan masa memproses inventori

  Memaksimakan penggunaan kawasan

  Mengurangkan rungutan pelanggan

  KUNCI KEJAYAAN 5S

  Perkara yang paling penting untuk memastikan sistem 5S ini

  mencapai kejayaan adalah kerjasama dan penglibatan

  menyeluruh daripada semua pihak terutama sokongan daripada

  pengurusan tertinggi. Secara am, Sistem 5S perlu dijalankan

  secara sistematik seperti berikut:

  13

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  14/49

  Mengadakan lawatan ke syarikat-syarikat yang menjadi

  model 5S untuk penambahbaikan yang berterusan

  Melatih semua pekerja untuk mengamalkan 5S Mengadakan kempen 5S

  Merangka pendekatan yang sistematik dengan

  menggunakan kitaran P-D-C-A(Rancang- buat- periksa-

  tindakan)

  Mengamalkan Penilaian Prestasi dan Sistem Ganjaran

  14

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  15/49

  BAGAIMANA MEMULAKAN PELAKSANAAN 5S

  Pendekatan yang dibincangkan dalam buku ini adalah

  mudah dan menggunakan metodologi yang sistematik dan

  sesuai untuk diperkenalkan dan dilaksanakan oleh pelbagai

  saiz dan jenis organisasi.

  Bagi memulakan 5S : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah,

  setiap fasa perlulah dikenal pasti secara menyeluruh

  mengikut kitaran P-D-C-A dan pendekatan 5W1H (What-

  Where, When, Who, How much) seperti berikut:

  PLAN- RANCANG

  Persediaan

  Memberi pendidikan dan latihan kepada

  semua pekerja

  Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksanaan 5S

  Memulakan Zon 5S

  Menentukan objektif, matlamat dan fasa

  pelaksanaan

  Merancang Pelan Tindakan 5S dan acara

  perasmian

  DO LAKUKAN

  SISIH

  Mengenalpasti apa yang diperlukan

  SUSUN

  Menentukan apa dan cara penyusunan

  15

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  16/49

  SAPU

  Mengenalpasti punca kotoran

  Mengenalpasti penyebab masalah

  Bertindak menyingkirkan punca kekotoran dan

  penyebab masalah

  SERAGAM

  Siapa yang bertanggungjawab?

  Apa tindakan yang perlu diambil bagi

  memastikan keadaan yang ingin dipelihara?

  Bila tindakan perlu diambil?

  Di mana perlu dilaksanakan?

  Apa prosedur yang perlu diikuti?

  SENTIASA AMAL

  Setiap pekerja perlu memahami, mengikuti dan

  mengamalkan peraturan dan prosedur

  Usaha yang berterusan bagi memastikan keadaan

  yang diingini berkekalan.

  CHECK PERIKSA

  Penilaian

  Menjalankan/melaksanakan Audit Dalaman5S

  Penanda arasan sesama bahagian dan dengan

  organisasi lain

  Memastikan langkah 5S yang mantap diikuti

  oleh semua

  ACT- TINDAKAN

  Penambahbaikan yang berterusan

  16

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  17/49

  Menjadikan 5S sebagai satu budaya

  Membandingkan pencapaian sebenar dengan

  yang dirancang Memberikan ganjaran dan pengiktirafan atas

  penglibatan pekerja

  Pendaftaran Persijilan 5S

  Mengambil bahagian dalam Pertandingan

  Kebangsaan 5S

  Membuat semakan kitaran P-D-C-A

  Bagi memastikan pelaksanaan 5S ini berjaya, setiap fasa

  perlulah dilaksanakan seperti yang telah dirancang dalam

  PELAN PELAKSANAAN 5S.

  PELAN PELAKSANAAN 5S

  Peningkatan prestasi dalam sesebuah organisasi adalah satu

  cabaran yang berterusan dan organisasi akan mendapat faedahyang terbaik dengan menggunakan pelbagai pendekatan.Berikut

  adalah PELAN PELAKSANAAN 5S yang sangat berguna (lihat

  muka surat 17). Ia memberikan satu rangka kerja yang terbaik

  untuk :

  Proses asas bagi peningkatan kualiti dan produktiviti

  Membentuk penambahbaikan yang berterusan

  Amalan-amalan yang terbaik

  Kunci Petunjuk Prestasi

  Fasa 1 dan Fasa 2 adalah sebagai PEMBOLEH GERAK

  (ENABLERS). Fasa 3 dan Fasa 4 adalah PENCAPAIAN

  SEBENAR. Selepas setiap kitaran perlulah disemak:

  Fasa-fasa yang memerlukan penambahbaikan

  Pendekatan yang dapat memberikan kesan ke atas hasil

  17

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  18/49

  Penilaian kendiri untuk menilai keberkesanan tindakan

  18

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  19/49

  19

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  20/49

  PLAN( rancang )

  Persediaan :

  Menyediakan latihan dan pengetahuan untuk semua. Membentuk Jawatankuasa 5S

  Menubuhkan zon 5S

  Menentukan objektif 5S, sasaran dan fasa pelaksanaan

  DO ( lakukan )

  SISIH :

  Kenalpasti apa yang penting

  SUSUN :

  Tentukan apa dan bagaimana untuk menyusun

  SAPU :

  Kenalpasti sumber kekotoran

  Kenalpasti penyebab utama

  Ambil tindakan untuk mengurangkan sumber penyebab

  kekotoran

  SERAGAM : Siapa yang bertanggungjawab?

  Apakah tindakan yang diambil untuk mengekalkan

  keadaan yang diidamkan?

  Bilakah tindakan ini akan diambil?

  Di mana mereka perlu memohon?

  Apakah prosedur yang perlu diikut?

  SENTIASA AMAL : Menerapkan amalan 5S kepada RUTIN

  Membandingkan sasaran semasa dengan sasaran yang

  yang ditetapkan.

  Memberi ganjaran dan meghargai usaha-usaha setiap

  pekerja.

  Menerima KPI ( Indeks Prestasi Utama )

  Merujuk kitaran PDCA

  20

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  21/49

  LANGKAH 1: PENUBUHAN JAWATANKUASA 5S

  Objektif:

  Mendapatkan kerjasama daripada semua pekerja di setiap

  peringkat bagi dan membentuk satu budaya penambahbaikan

  kerja yang berterusan dan semangat kerja berpasukan yang

  cemerlang.

  JAWATANKUASA 5S

  Badan 5Smeliputi yang berikut:

  Jawatankuasa induk 5S MITI

  Timbalan Ketua Setiausaha (Industri)

  Pengarah Kanan/Pengarah sebagai Ahli

  ( atau sesiapa yang telah dilantik oleh Pengerusi)

  Pengarah Pentadbiran sebagai Penyelaras

  Jawatankuasa Latihan 5S

  Jawatankuasa Promosi 5S

  Jawatankuasa Audit 5S

  Jawatankuasa Induk 5S bertanggungjawab untuk menyediakan

  satu pelan pelaksanaan dan melaksanakan pemantauan bagi

  memastikan aktiviti 5S itu dilaksanakan secara berkesan di

  seluruh organisasi. Fungsi Jawatankuasa Latihan, Jawatankuasa

  Promosi dan Jawatankuasa Audit adalah seperti yang dinyatakandi muka surat 20 dan 21.

  Tanggungjawab bagi melaksanakan 5S boleh diagihkan kepada

  semua pekerja di dalam organisasi. Setiap ahli perlu tahu

  tanggungjawab 5S masing-masing dan mengamalkannya.

  Adalah menjadi tugas pengerusi untuk mentadbir dan

  mendorong setiap pihak yang di pertanggungjawabkan seperti

  berikut:

  21

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  22/49

  Melantik:

  Koordinator 5S Fasilitatordari setiap jabatan

  Ketua 5S bagi setiap zon

  PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB:

  Pengerusi 5S:

  Berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat

  Memastikan penyertaan semua pihak dalam organisasi

  Menyokong semua aktiviti dalam perlaksanaan 5S

  Mentadbir kebertanggungjawaban pada setiap pihak

  yang dipertanggungjawabkan

  Koordinator 5S:

  Berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat

  Memudahkan pelaksanaan aktiviti berkumpulan

  Memberikan motivasi dan mengawasi aktiviti

  pelaksanaan

  Memastikan penyertaan semua pihak dalam organisasi

  Bertindak sebagai sumber pemberi maklumat

  Fasilitator 5S:

  Menyokong pelaksanaan 5S

  Berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat

  Memberikan motivasi dalam kumpulan

  Memastikan pelan pelaksanaan pekerja

  Mengawasi sistem pengukuran

  22

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  23/49

  Ketua 5S:

  Turut serta dalam proses pelaksanaan kerja berkumpulan

  Berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat

  Mengawasi perkembangan kerja berkumpulan

  Tanggungjawab pekerja:

  Memberikan komitmen yang sepenuhnya dalam gerak

  kerja kumpulan

  JAWATANKUASA LATIHAN 5SFungsi

  Mengenal pasti latihan 5S untuk semua

  Menjadualkan semua jenis latihan 5S

  Latihan Kesedaran 5S

  Pelaksanaan langkah demi langkah 5S untukfasilitator

  Pelaksanaan langkah demi langkah Audit

  Dalaman 5S

  JAWATANKUASA PROMOSI 5SFungsi

  Mempromosikan 5S

  Mengenalpasti semua jenis latihan 5S Mencadangkan dan memberi ganjaran atau pengiktirafan

  kepada individu/kumpulan yang turut serta atau memenangi

  aktiviti-aktiviti promosi

  Menilai semula keberkesanan kempen promosi

  23

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  24/49

  LANGKAH 2: MEMULAKAN ZON 5S

  Pasukan Penyelaras 5S akan membuat pembahagian zon.

  Fasilitator 5S akan menyerahkan tanggungjawab, dan

  mengagihkan aktiviti dalam bentuk tugasan mudah. Ini

  melibatkan:

  Memperoleh susun atur tempat kerja secara keseluruhan

  dan membahagikan setiap kawasan kepada zon-zon yang

  lebih kecil

  Membahagikan kumpulan mengikut kawasan,menentukan bilangan peserta dalam satu kumpulan, dan

  mempamerkan nama individu-individu yang terlibat

  dalam setiap kumpulan dan kawasan yang

  dipertanggungjawabkan

  Memastikan setiap kumpulan mempunyai ketua dan

  sekurang-kurangnya seorang ahli dalam setiap seksyen

  Memastikan saiz seksyen dan kekuatan kumpulan adalah

  selaras

  Penentuan tanggungjawab bagi kawasan yang dikongsi

  Fungsi Koordinator 5S/ Fasilitator / Ketua 5S adalah penting

  dalam mengaplikasikan 5S agar aktiviti 5S berjalan dengan

  lancar seperti yang dirancang.

  24

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  25/49

  LANGKAH 3: LATIHAN 5S

  Objektif:

  Untuk menyebarkan metodologi 5S dan menyediakan tenaga

  kerja yang dapat memberikan kerjasama yang bermakna dalam

  aktiviti 5S.

  Program latihan ini, yang mana merupakan langkah permulaan

  pelaksanaan amalan 5S. Pelaksanaan langkah demi langkah,

  merangsang pekerja untuk melibatkan diri dalammengaplikasikan usaha 5S. Program ini merupakan

  tanggungjawab jawatankuasa latihan 5S. (Lihat muka surat 20)

  Setelah selesai sesi latihan persediaan awal, setiap individu akan

  mendapat pengetahuan asas dan diberi tanggungjawab bagi

  tindakan yang akan dilaksanakan. Rancangan pelaksanaan fasa

  5S perlulah disediakan dan diumumkan semasa pengisytiharaan

  Pelaksanaan Amalan 5S.

  Kesilapan yang paling utama dilakukan apabila hendak

  melaksanakan sistem 5S adalah gagal untuk memberikan latihan

  yang secukupnya pada peringkat permulaan. Latihan perlulah

  merangkumi:

  Kesedaran tentang 5S pada peringkat pengurusantertinggi

  Kesedaran tentang 5S pada peringkat pekerja

  Pemahaman Langkah Demi Langkah untukFasilitator

  Langkah Demi Langkah Audit Dalaman 5S

  25

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  26/49

  LANGKAH 4 : PENGUMUMAN / PELANCARAN 5S

  Objektif:

  Mengumumkan rancangan promosi adalah semata-mata untuk

  mempromosikan aktiviti 5S.

  Garis Panduan untuk melancarkan aktiviti 5S

  Pada tahap ini, pihak pengurusan perlu mengesahkan Rancangan

  5S, menetapkan sasaran, polisi dan matlamat PelaksanaanLangkah Demi Langkah 5S.

  Mengumumkan Polisi, Objektif dan Matlamat 5S

  Mengumumkan Zon 5S

  Mengumumkan Slogan 5S

  Selepas pelancaran 5S dibuat dengan jayanya, pelaksanaan

  Langkah Demi Langkah 5S diteruskan mengikut apa yang telah

  dirancang.

  26

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  27/49

  27

  DASAR 5S

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  28/49

  28

  OBJEKTIF 5S

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  29/49

  JAWATANKUASA LATIHAN 5S

  Fungsi-fungsi

  Mengenalpasti latihan 5S untuk pekerja.

  Menjadualkan semua jenis latihan

  Latihan Kesedaran 5S

  Pelaksanaan Langkah Demi Langkah untuk Fasilitator

  Pelaksanaan Langkah Demi Langkah Audit Dalaman 5S

  JAWATANKUASA PROMOSI 5SFungsi-fungsi

  Mempromosikan kempen 5S.

  Mengenalpasti dan mencadangkan aktiviti promosi

  Mencadangkan dan memberi ganjaran atau pengiktirafan kepada

  individu / kumpulan yang turut serta atau memenangi aktiviti-aktiviti

  semasa promosi

  Menilai semula keberkesanan kempen promosi5S AUDIT COMMITTEE

  JAWATANKUASA AUDIT 5S

  Fungsi-fungsi

  Membina kriteria penilaian 5S, garis panduan dan

  Pelekat Peningkatan 5S.

  Membantu dalam mengekalkan aktiviti 5S melalui Audit Dalaman

  Menghantar Laporan Audit pada setiap bulan kepada pihak

  pengurusan.

  Menyediakan garis panduan untuk mengukur impak audit.

  29

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  30/49

  Garis Panduan untuk latihan SISIH

  Huraian:

  S yang pertama merujuk kepada penyisihan bahan-bahan yang

  tidak digunakan atau diperlukan lagi di tempat kerja.

  Garis Panduan:

  Ia adalah langkah-langkah untuk menyimpan mengikut:

  Apa yang diperlukan

  Kuantiti yang diperlukan

  Bila ia diperlukan

  Untuk melaksanakan S yang pertama, Proses Red-Tag sering

  digunakan. Strategi Red-Tag membantu untuk mengenalpasti

  barangan yang tidak diperlukan dan tahap keperluan sesuatu barang.

  Terdapat 6 langkah yang perlu dipatuhi bagi memastikanProsesRed-Tagdapat dilaksanakan dengan jayanya.

  Langkah 1: Melancarkan Projek Red-Tag

  Kebiasaannya dilakukan oleh Jawatankuasa Induk yang mewujudkan

  kawasan simpanan dan merangka cara-cara pelupusan bagi barangan

  yang tidak diperlukan lagi dengan menggunakan BorangRed-Tag.

  Langkah 2: Mengenalpasti sasaran Red-Tag

  Menspesifikasikan jenis-jenis benda atau barang dan kawasan kerja

  fizikal yang perlu dinilai semula.

  Langkah 3: Menentukan Kriteria Red-Tag

  30

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  31/49

  Tiga Soalan yang perlu disoal untuk menentukan keperluan sesuatu

  barangan.

  Adakah ia berguna ? Kekerapan penggunaan ?

  Kuantiti penggunaan ?

  Langkah 4 : MelekatkanTag

  Kerja-kerja melekatkan tag ini perlu dilakukan dengan cepat dan

  muktamad.Skop sasaran adalah diselesaikan sebelum Perasmian 5S.

  Langkah 5 : Penentuan barangan yang di Red-Tag

  Putuskan mana yang perlu dibuang dan tindakan yang perlu diambil

  seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1.

  BARANG YANG

  TIDAK PERLU

  Barang tiada nilai dan

  senang untuk di

  lupuskan

  Barangan yang tiada

  nilai dan

  pembuangannya

  memerlukan kos yang

  tinggi

  Barangan yang ada nilai

  dan boleh di jual

  Cari cara yang

  paling mudah dan

  selamat untuk

  dilupuskan

  Mencari pembeli

  yang menawarkan

  harga yang tinggi

  Buang serta-merta

  TINDAKAN

  YANG PERLU DI

  AMBIL

  Jadual 1: Pelan Tindakan S Pertama

  31

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  32/49

  Langkah 6: Dokumenkan Hasil Red-Tag

  Semua perkara yang dilakukan perlu dilaporkan sebagai salah satu prosedur perakaunan. Dengan ini, sesebuah organisasi dapat

  mengukur sebarang penambahbaikan dan penjimatan sepanjang

  proses dilaksanakan.

  Apabila kerja-kerja Red-Tag selesai dijalankan mengikut Pelan

  Tindakan seperti dijadual 1, tatacara kerja dapat dikurangkan,

  komunikasi antara pekerja menjadi bertambah baik dan produktivitidapat ditingkatkan.

  Kata kuncinya dalam penerangan ini adalah untuk melupuskan

  barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Sisih adalah

  satu teknik yang terbaik untuk mengubah struktur tempat kerja yang

  lama kepada satu kawasan kerja yang lebih efektif untuk

  mempertingkatkan kecekapan dan keselamatan di tempat kerja.

  Impak Jangkaan:

  Mengenalpasti barangan yang perlu dan menyusunnya di

  tempat dan lokasi yang betul

  Barangan yang tidak perlu dilupuskan

  Menjimatkan masa mencari barang

  Penambahbaikan suasana tempat kerja Memaksimumkan penggunaan ruang

  32

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  33/49

  33

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  34/49

  SOP OF RED

  MINTA KEBE

  MASING-MASI

  YANG TIDAKMAKLUM

  34

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  35/49

  *LENGKA

  SOP OF RE

  BAGI BAHAGI

  BARANG TEBORA

  DIISI.KEMBALI

  35

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  36/49

  Prosedur Operasi Standard ( SOP ) - Red-Tag

  Borang yang perlu diisi semasa meletakkan barang di kawasanRed-Tag

  Barang-barang yang telah didaftarkan dilekatkan denganRed-Tag

  Contoh barang-barang yang diletakkan di kawasan Red-Tagsetelah aktiviti Penyisihan 1S menggunakan Borang Red-Tag

  36

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  37/49

  Garis Panduan untuk mengamalkan SUSUN

  Huraian:

  S yang kedua ini sesuai dengan satu kenyataan yang sangat

  popular: Satu tempat untuk semua barangan dan semuanya di

  tempat yang betul. Ia menekankan aspek keselamatan, kecekapan

  dan keberkesanan cara penyimpanan dan secara tidak langsung dapat

  menambahbaik keadaan tempat kerja.

  Garis Panduan:

  Apabila S yang pertama dapat dilaksanakan dengan jayanya, apa

  yang tertinggal perlu diatur supaya memudahkan penggunaan dan

  penyimpanan seperti dalam gambarajah di bawah.

  Proses yang ditunjukkan dalam Jadual 2, menyingkir bahan buangan

  dalam proses pengeluaran atau dalam kerja-kerja perkeranian dan

  BARANGAN YANGPERLU

  Barang yang kerap di

  gunakan

  Benda yang tidak di

  gunakan

  Benda yang jarangdigunakan

  Disimpan berasingan dan

  diberi pengenalan yang

  jelas mengenainya.

  Boleh disusun jauh sedikitdari pekerja

  Disusun di tempat yang

  paling dekat dengan

  pekerja

  TINDAKAN YANG

  PERLU DI AMBIL

  Jadual 2: Pelan Tindakan S Kedua 37

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  38/49

  dapat memastikan semua barangan perlu disimpan di tempat yang

  terangkum dalam S yang kedua ini adalah:

  Antara aktiviti yang terangkum dalam S yang kedua ini adalah:

  Membuat tanda yang jelas agar sebarang kesilapan dalam

  menyusun barangan dapat dikesan dari jauh

  Memberikan nama atau nombor pada setiap barangan dan

  alatan.

  Menyusun alatan yang berkaitan berdekatan dengan mesinagar mudah digunakan .

  Menyusun fail dan menyimpan mengikut kod warna agar ia

  mudah dikenal sekali imbas.

  Simpan barangan yang mempunyai fungsi dan rekabentuk

  yang serupa bersama.

  Simpan barangan yang berlainan di tempat yang berasingan.

  Jangan simpan semua barangan di satu tempat, gunakan rakatau almari.

  Gunakan bekas kecil untuk menyimpan barangan yang kecil.

  Gunakan warna untuk memudahkan pengenalan barangan

  Label setiap barangan dan tempat penyimpanan (kawalan

  visual)

  Menggunakan bekas yang lutsinar untuk memudahkan

  pencarian

  Menggunakan kereta sorong yang direka khas untuk

  menyusun peralatan, kelengkapan dan alat penyukat

  mengikut jenis mesin.

  Mewujudkan papan peralatan ( tool boards ).

  Kata kunci dalam penerangan ini adalah semua orang.Label perlu

  bagi memudahkan proses pencarian barangan sekiranya pemiliknya

  tiada di tempat kerja. Faedah dapat dilihat melalui masa adalah masa

  38

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  39/49

  pencarian yang dapat dijimatkan. Dengan adanya sistem yang teratur

  ini, maka tidak berlaku pembaziran tenaga manusia atau inventori

  yang berlebihan.

  Impak Jangkaan:

  Barangan mudah disimpan ditempatnya selepas digunakan.

  Memudahkan pencarian, penyimpanan dan pencarian semula

  barangan.

  First-In First-Out(FIFO) dipraktikkan.

  Mengurangkan masa pencarian barangan 4R diamalkan.

  Right Item,Right Place,Right Quantity danRight Method

  39

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  40/49

  SISTEM FAIL DAN INDEKS DI PEJABAT

  Sistem Fail yang jelas, menggalakkan kerja yang lebihberdisiplin dan mengurangkan masa untuk pencarian

  Borang-borang yang di gunakan disusun dengan kemas dan mengikut

  nombor agar mudah diambil.

  Susunan yang teratur dan kemas untuk meningkatkan disiplin kerja

  40

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  41/49

  Garis Panduan untuk melatih SAPU

  Huraian :

  S yang ketiga menekankan aspek kebersihan kerana ia dapat

  menjamin tempat kerja menjadi lebih selesa dan selamat,

  termasuklah penyimpanan yang lebih jelas yang mana dapat

  mengurangkan masa pencarian dan menjamin kualiti kerja, produk

  dan perkhidmatan yang tinggi.

  Garis Panduan:

  S yang ketiga merujuk kepada kebersihan di tempat kerja. Rutin

  harian membersih adalah penting untuk mengekalkan persekitaran

  yang kita inginkan dan tidak berselerak. Semua orang suka bekerja

  dalam suasana kerja yang bersih yang mana ini dapat meningkatkan

  semangat dan produktiviti.

  Untuk memastikan S yang ketiga dapat dilaksanakan dengan

  jayanya sebagai aktiviti harian yang berfaedah, langkah berikut

  perlulah diamalkan:

  Langkah 1: Tugasan kerja-kerja Pembersihan

  Kebersihan adalah tanggungjawab SETIAP pekerja dalam sesebuah

  organisasi dan ia perlulah dibahagikan mengikut kawasan kebersihan

  yang berbeza, seperti:

  Zon 5S :

  Mewartakan semua kawasan kebersihan dan nama orang

  yang bertanggungjawab ke atas kawasan tersebut.

  Jadual 5S :

  41

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  42/49

  Menerangkan dengan lebih terperinci kelainan kawasan dan

  nama pekerja yang telah ditugaskan termasuklah jadual

  tugasan harian mereka

  Langkah 2: Mengenalpasti apa yang perlu di bersihkan.

  Tentukan sasaran dan kategorikan agar mudah digunakan.

  Langkah 3: Mengenalpasti kaedah yang akan di gunakan.

  Mengenalpasti alatan dan bahan yang diperlukan dan apa yang perlu

  dibersihkan di setiap kawasan. Kerja-kerja pembersihan perlu

  dilakukan mengikut keperluan dan kesesuaian tanpa mengambil

  masa yang agak lama. Satu standard pembersihan perlu diwujudkan

  dan ditanamkan pada setiap pekerja bagi memastikan pekerja

  melakukan kerja-kerja pembersihan dengan lebih efisien.

  Langkah 4: Menyediakan Alatan dan Bahan Pembersihan

  Menyediakan alatan mencuci dan bahan yang diperlukan agar ianya

  mudah digunakan apabila diperlukan.

  Langkah 5: Perlaksanaan Kebersihan.

  Semua peralatan yang tidak berfungsi atau yang rosak perlu di

  perbaiki supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Matlamat utama

  di sini adalah untuk memastikan tempat kerja dan segala-galanya

  dalam keadaan bersih dan boleh berfungsi dengan baik. Ini dapat

  diperolehi melalui kombinasi aktiviti membersih dan mengenalpasti

  sebarang kerosakan sebelum ia berlaku.

  42

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  43/49

  Sistem perlabelan yang kemas dan mengikut sistem yang tersusun dengankod warna tertentu

  Impak Jangkaan : Kualiti kerja dan produk yang tinggi.

  Persekitaran kerja yang lebih selesa dan selamat

  Mudah dilihat dan mengurangkan masa pencarian

  Mengurangkan kos penyelenggaraan

  Memberikan gambaran yang positif kepada pelanggan

  43

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  44/49

  Garis Panduan untuk mempraktikkan SERAGAM

  Huraian:Penerapan 3S yang pertama secara berterusan dapat menjamin

  kelancaran proses kerja yang berkesan.

  Garis Panduan:

  Sekiranyan 3S yang pertama telah dilaksanakan, langkah

  seterusnya adalah memberi tumpuan terhadap amalan keseragamankerja yang terbaik. Pelan ini mestilah merangkumi prosedur dan

  senarai semak harian yang perlu dipamerkan di setiap tempat kerja.

  Senarai semak ini perlu sebagai panduan untuk memberi gambaran

  yang jelas bagi memastikan 3S diamalkan ditempat kerja secara

  berterusan. Contoh-contoh garis panduan seperti:

  Tanggungjawab dalam kerja yang merangkumi: Siapa yang bertanggungjawab? (Ownership)

  Langkah yang perlu diambil bagi memastikan

  keadaan yang diinginkan dapat dikekalkan.

  Bila sesuatu tindakan perlu diambil?

  Kawasan mana perlu diberi penekanan?

  Prosedur yang perlu dipatuhi untuk menjamin

  kesungguhan pekerja? Kerja-kerja yang sedang dijalankan/ peraturan inventori

  Prosedur pembersihan.

  Jadual Penyelenggaraan.

  Aktiviti harian yang bersangkut paut dengan tugas 3S

  Kata kuncinya adalah untuk memperkukuhkan 3S dengan

  mengadakan prosedur dan piawaian. Aktiviti ini dilaksanakan untuk

  44

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  45/49

  mengenalpasti cara kerja yang terbaik dan memastikan setiap orang

  menjalankan tugasan yang telah diberikan di tempat kerja.

  Impak Jangkaan:

  Standard tempat kerja yang baik

  Sistem Kawalan Visual yang baik

  Memperkukuhkan peraturan dan Standard Operation

  Prosedur(SOP)

  Perkongsian maklumat dalam standard yang diperlukan Penambahbaikan operasi dan aliran kerja

  Diatur dengan lebih tersusun supaya lebih mudah digunakan

  45

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  46/49

  Contoh kod warna untuk setiap bahagian dalam syarikat

  Garis Panduan untuk mempraktikkan SENTIASA AMAL

  Huraian:

  Memastikan kesemua 5S seperti dijelaskan sebelum ini sentiasa

  dapat diamalkan dan dikekalkan secara berterusan dengan

  menggunakan P-D-C-A secara efektif.

  Garis Panduan:

  STORE

  46

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  47/49

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  48/49

  Penilaian Kendiri 5S dan Persijilan 5S

  Objektif:

  Memastikan organisasi dapat menggunakan kekuatan yang ada

  dalam membuat penambahbaikan yang perlu disamping

  menunjukkan dimana kedudukan sesebuah organisasi dalam

  pergerakan 5S.

  Garis Panduan untuk Penilaian Kendiri 5S

  Aktiviti dalam Fasa 2 sepatutnya telah dapat menunjukkan kemajuan

  dalam momentum 5S. Penilaian kendiri 5S perlu di awasi dan

  didokumenkan melalui metodologi Audit Dalaman.

  AUDIT DALAMAN 5S

  Audit Dalaman 5S dalam sesebuah organisasi adalah bahagian yang

  terbaik untuk membuat Penilaian Kendiri 5S. Organisasi yang telah

  mempunyai aktiviti 5S yang berjaya, mengaudit prestasi mereka

  melalui audit secara mingguan atau bulanan dengan menggunakan

  Senarai Semak 5S, Lembaran Ringkasan Audit dan Pelekat

  Penambahbaikan 3S.

  Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak audit perlulah dipamerkan di

  setiap sudut 5S setiap bahagian.Ini secara tidak langsung dapat

  mewujudkan persaingan secara sihat sesama bahagian dan

  menimbulkan rasa bangga pada kumpulan terbabit.

  Penilaian dan persaingan ini perlulah disusuli dengan sistem

  ganjaran. Kebanyakan organisasi yang berjaya, menawarkan

  48

 • 8/6/2019 Manual 5s Miti

  49/49

  ganjaran secara bulanan pada setiap pasukan yang berjaya dalam

  pelbagai kategori.