OER master 2007-2008 NL

of 52

Embed Size (px)

Transcript of OER master 2007-2008 NL

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  1/52

  Onderwijs- en examenregeling

  Masteropleidingen

  Graduate School of Natural Sciences

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  2/52

  Inhoud:

  PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN.............................................................................. 5art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling .................................................................. 5art. 1.2 begripsbepalingen .................................................................................... .... 5

  PARAGRAAF 2 TOELATING ..................................................................................................... 6

  art. 2.1 toelatingseisen opleiding .............................................................................. 6

  art. 2.2 Engelse taal.................................................................................................. 6art. 2.3 toelating programmas ................................................................................. 6art. 2.4 pre-master ................................................................................................... 6art. 2.5 toelatingsprocedure ..................................................................................... 7art. 2.6 toelating voor een half jaar ...................................................................... .... 7

  PARAGRAAF 3 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING........................................ 8art. 3.1 doel van de opleiding ................................................................................... 8art. 3.2 vorm van de opleiding .................................................................................. 8art. 3.3 taal waarin de opleiding wordt verzorgd ....................................................... 8art. 3.4 stud ielast ..................................................................................................... 8art. 3.5 programmas; startmomenten ...................................................................... 8art. 3.6 samenstelling programmas .......................................................................... 9art. 3.7 onderdelen elders..................................................................................... ...10

  PARAGRAAF 4 ONDERWIJS .................................................................................................. 11art. 4.1 cursus .........................................................................................................11 art. 4.2 ingangseisen cursussen ...............................................................................11 art. 4.3 inschri jving voor cursussen .........................................................................11 art. 4.4 aanwezigheids- en inspanningsverplichting .............................................. ...11

  PARAGRAAF 5 TOETSING ..................................................................................................... 12art. 5.1 algemeen ....................................................................................................12 art. 5.2 toetsing stage of onderzoekopdracht ...........................................................12 art. 5.3 cijfers ..........................................................................................................12 art. 5.4 reparatie: aanvullende of vervangende toets ...............................................12 art. 5.5 toetsvorm....................................................................................................12 art. 5.6 handicap .....................................................................................................12 art. 5.7 mondel inge toetsen .....................................................................................13 art. 5.8 toetsvoorziening bijzondere gevallen ..........................................................13

  art. 5.9 termijn beoo rdeling .....................................................................................13 art. 5.10 geldigheidsduur.........................................................................................13 art. 5.11 inzagerecht ...............................................................................................13 art. 5.12 vrijstell ing .................................................................................................13 art. 5.13 fraude en plagiaat .....................................................................................14 PARAGRAAF 6 EXAMEN................................................................................................15art. 6.1 examen .......................................................................................................15 art. 6.2 judicium cum laude .....................................................................................15 art. 6.3 graad ..........................................................................................................15 art. 6.5 getuigschrift ................................................................................................15 PARAGRAAF 7 STUDIEBEGELEIDING..............................................................................16art. 7.1 studievoortgangsadministra tie ....................................................................16 art. 7.2 studiebegeleiding ........................................................................................16 art. 7.3 handicap .....................................................................................................16

  PARAGRAAF 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN..........................................................16art. 8.1 vangnetregeling ..........................................................................................16 art. 8.2 wi jziging .....................................................................................................16 art. 8.3 bekendmaking .............................................................................................16 art. 8.5 inw erkingtreding ...................................................................................... ...16

  1Masters programme in Agent Technology .............................................................. 18Academic Credits ........................................................................................................18 Courses ......................................................................................................................19 Research Part .............................................................................................................19

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  3/52

  Alternative programmes ..................................................................................................... 19Academic Credits ........................................................................................................20 Courses ......................................................................................................................20 Research Part .............................................................................................................21

  Alternative programmes ..................................................................................................... 21Admissions requirements ...........................................................................................22 Academic Credits ........................................................................................................22 Courses ......................................................................................................................22 Research Part .............................................................................................................23

  Alternative programmes ..................................................................................................... 23

  4 Masters programme in business informatics ......................................................... 24Academic Credits ........................................................................................................24 Courses ......................................................................................................................24 Research Part .............................................................................................................25

  Alternative programmes ..................................................................................................... 25Admission requirements .............................................................................................26 Academic Credits ........................................................................................................26 Courses ......................................................................................................................26 Research Part .......................................................................................................... ...27

  Alternative programmes ..................................................................................................... 28

  6 Masters programme in cognitive artificial intelligence ..................................... 29Courses ............................................................................ Error! Bookmark not defined.Research Part ................................................................... Error! Bookmark not defined.

  Alternative programmes ....................................................... Error! Bookmark not defined.

  7Masters programme in Content and Knowledge engineering ......................... 32Admissions requirements ...........................................................................................32 Academic Credits ........................................................................................................32 Courses ......................................................................................................................32 Research Part .............................................................................................................33

  Alternative programmes ..................................................................................................... 33

  8Masters programme in Game and Media technology ......................................... 34Admissions requirements ...........................................................................................37 Academic Credits ........................................................................................................37

  Colloquium...................................................................................................................37Courses ................................................................................................................... ...37

  Alternative programmes ..................................................................................................... 38

  9Masters programme in history and philosophy of science ............................... 39Admissions requirements ...........................................................................................39 Academic Credits ........................................................................................................39 Courses ......................................................................................................................39 Research Part .......................................................................................................... ...40

  Alternative programmes ..................................................................................................... 41

  10 Masters programme in mathematical sciences .................................................. 42Admissions requirements ...........................................................................................42 Academic Credits ........................................................................................................42 Courses ......................................................................................................................42 Research Part .............................................................................................................42

  Alternative programmes ..................................................................................................... 42

  11 Masters programme in meteorology, physical oceanography and climate....................................................................................................................................................... 43

  Admissions requirements ...........................................................................................43 Academic Credits ........................................................................................................43 Courses ......................................................................................................................43 Research Part .............................................................................................................44

  Alternative programmes ..................................................................................................... 44

  Alternative programmes ..................................................................................................... 36

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  4/52

  Admissions requirements ........................................................................................ ...45

  Alternative programmes ..................................................................................................... 46

  14 Masters programme in Software Technology ..................................................... 47Admissions requirements ...........................................................................................47 Academic Credits ........................................................................................................47 Courses ......................................................................................................................47 Software Architecture ....................................................................................................47Data base architectures..................................................................................................48Research Part .............................................................................................................48 Admissions requirements ...........................................................................................49 Academic Credits ........................................................................................................49 Courses ......................................................................................................................49 Research Part .............................................................................................................50 Admissions requirements ...........................................................................................51 Academic Credits ........................................................................................................51 Courses ......................................................................................................................51 Research Part .............................................................................................................52

  Alternative programmes ..................................................................................................... 52

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  5/52

  In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichtenopgenomen van studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het (algemeneuniversitaire) Studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden.

  PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN

  art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

  Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingenHistory and Philosophy of Science,Physics and Climate Science,

  Astrophysics,Computer Science,Information Science,Mathematical Sciences,Scientific Computing,Artificial Intelligence,Chemical Sciences voor wat betreft het programma Chemistry and Physics,(hierna te noemen: de opleidingen) en op alle studenten die voor een van deze opleidingenstaan ingeschreven. De opleidingen wordt verzorgd doordeGraduate School of NaturalSciences1binnen de faculteit Btawetenschappen, hierna te noemen: de faculteit.

  art. 1.2 begripsbepalingen

  In deze regeling wordt verstaan onder:a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs

  en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding;c. studiepunt: eenheid uitgedrukt in ECTS, waarbij een studiepunt gelijk staat aan 28 uur

  studeren;d. opleiding: de masteropleiding genoemd in art. 1.1 van deze regeling. Een opleiding kan

  bestaan uit meerdere masterprogramma's.e. programma: een samenhangend geheel van onderwijseenheden binnen een opleiding,

  zoals beschreven in art. 3.6 van deze regeling.f. onderdeel: een onderwijseenheid (cursus) van de opleiding, opgenomen in de

  Universitaire Onderwijscatalogus;g. cursus: het geheel van onderwijs en toetsing van een onderdeel;h. toets: tentamen als bedoeld in art. 7.10 van de wet;i.

  examen: het afsluitend masterexamen van de opleiding dat met goed gevolg is afgelegdals aan alle verplichtingen van de gehele masteropleiding is voldaan;

  j. contract onderwijsvoorzieningen: het door de onderwijsdirecteur (of andere functionarisnamens de opleiding) en gehandicapte student afgesloten contract waarin is vastgelegd opwelke noodzakelijke en redelijke voorzieningen de student recht heeft;

  k. Internationaal Diploma Supplement: de bijlage bij het mastergetuigschrift waarin eentoelichting is opgenomen m.b.t. de aard en de inhoud van de opleiding (mede ininternationale context).

  1Het onderwijsinstituut/ de school

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  6/52

  De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.

  PARAGRAAF 2 TOELATING

  art. 2.1 toelatingseisen opleiding

  a) Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diplomavan hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over de volgende kennis, inzicht envaardigheden zoals gespecificeerd per programma in de programmabijlage.

  b) In de programmabijlages wordt tevens per masterprogramma benoemd voor welkeUtrechtse bacheloropleidingen de bezitters van het betreffende diploma worden geacht tebeschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden, bedoeld in het eerste lid engenoemd in de bijlage, en uit dien hoofde worden toegelaten tot de opleiding. Dezekandidaten bezitten voor het betreffende programma een doorstroomrecht na afrondingvan de genoemde Bacheloropleiding.

  voo r Enge l s t a l ige m as t e rop l ei d i ng :

  art. 2.2 Engelse taal

  1. Deficinties in de vooropleiding in Engels worden voor aanvang van de opleidingvervuld door het afleggen van n de volgende toetsen:o IELTS (International English Language Testing System). De minimum vereiste

  IELTS score (overall band) is: 6.5 met tenminste 6,0 voor het onderdeelschrijven.

  o TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL scoreis: 237 voor de computertest; 580 voor de schriftelijke test; 93 voor deinternettest.

  oCambridge EFL (English as a Foreign Language)Examinations, met een van devolgende certificaten:- Cambridge Certificate in Advanced English; minimum score: B;- Cambridge Certificate of Proficiency in English; minimum score: C.

  2. De bezitter van een in Nederland behaald universitair bachelordiploma voldoet aan deeis met betrekking tot voldoende beheersing van de Engelse taal.

  art. 2.3 toelating programmas

  Voor de onderscheidene programmas van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1bepaalde, de toelatingsvoorwaarden genoemd in de programmabijlage.

  art. 2.4 pre-master

  1. Degenen die niet aan de toelatingseisen genoemd in art. 2.1 en 2.3 voldoen, kunnenhieraan voldoen door een op het masterprogramma toegesneden pre-mastertraject van deUniversiteit Utrecht met goed gevolg af te ronden, zoals aangegeven in deprogrammabijlage en/of zoals aangegeven in de voorwaardelijke toelatingsbeschikking vande toelatingscommissie. Het pre-mastertraject heeft een maximale omvang van 60studiepunten.

  2. De toelatingscommissie beslist in haar toelatingsonderzoek over omvang en inhoud vaneen eventueel premasterprogramma.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  7/52

  art. 2.5 toelatingsprocedure

  1. De toelating tot de opleiding en de onderscheidene programmas is opgedragen aan detoelatingscommissie van de opleiding.

  2. Met het oog op de toelating tot de opleiding stelt de toelatingscommissie een onderzoek innaar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling opschriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie bepaalde kennis,inzicht en vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit.

  3. Met het oog op de toelating tot een programma van de opleiding onderzoekt detoelatingscommissie of de kandidaat voldoet dan wel tijdig zal voldoen aan de daarvoor inart. 2.3 gestelde voorwaarden. De commissie betrekt bij haar onderzoek de motivatie enambitie van de kandidaat m.b.t. het desbetreffende programma, alsmede de kennis vande kandidaat van de taal waarin het onderwijs van het programma wordt verzorgd.

  4. Het toelatingsonderzoek vindt tweemaal per jaar plaats.5. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding en een bepaald programma wordt voor

  1 maart (voor masterprogrammas die per 1 september van start gaan) resp. 15 oktober(voor masterprogrammas die per 1 februari van start gaan) ingediend bij detoelatingscommissie.In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie een na deze sluitingsdata ingediendverzoek in behandeling nemen.

  6. De toelatingscommissie beslist voor 1 juni resp. 15 november op het verzoek. De toelatingwordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de betreffendebegindatum van de opleiding zal voldoen aan de in art. 2.3 bedoelde eisen t.a.v. kennis envaardigheden, zoals die blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen.

  7. De kandidaat ontvangt een schriftelijk bewijsstuk van de toelatings- c.q.afwijzingsbeslissing tot de opleiding en een bepaald programma. Hierin wordt gewezen opde beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens.

  art. 2.6 toelating voor een half jaar

  1. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie de kandidaat die zich voorbereidt ophet afsluitend examen van de in art. 2.1, tweede lid, genoemde bacheloropleiding, op

  diens verzoek voor een half jaar toelaten tot de opleiding, indien:- hij de verplichte onderdelen van de major heeft behaald en hij overigens van debacheloropleiding nog slechts onderdelen met een gezamenlijke studielast van tenhoogste 15 studiepunten moet behalen, n

  - de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat hij de bacheloropleiding in zeer kortetijd, doch maximaal binnen een half jaar vanaf het moment dat student voorlopig istoegelaten tot de masteropleiding zal kunnen afronden, n

  - hij ten gevolge van overmacht onvoldoende heeft kunnen doorstromen en er eenonevenredige studievertraging zou optreden indien hij niet alvast aan demasteropleiding kan beginnen.

  2. Na het behalen van het afsluitend examen van de in art. 2.1, tweede lid, genoemdebacheloropleiding wordt de toelating voor een half jaar omgezet in een definitievetoelating.

  3. Indien de student niet binnen 6 maanden na aanvang van de masteropleiding hetafsluitend examen van de in art. 2.1, tweede lid, genoemde bacheloropleiding heeftbehaald, wordt hij uitgesloten van verdere deelname aan de masteropleiding totdat hetbachelorexamen is behaald.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  8/52

  PARAGRAAF 3 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING

  art. 3.1 doel van de opleiding

  1. Met de opleiding wordt beoogd:o gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Natural Sciences,

  en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lido voorbereiding op de beroepsuitoefening in toegepast en fundamenteel onderzoek in

  de maatschappij c.q. op het gebied van de Natural Sciences, eno voorbereiding op de opleiding tot onderzoeker op het gebied van de Natural

  Sciences.

  2. De afgestudeerde:o heeft diepgaande kennis van en inzicht in het vakgebied van het masterprogrammao heeft een grondige kennis van een specialisme binnen de opleiding, dan wel een

  gedegen kennis op het snijvlak van de opleiding en een ander vakgebied;o heeft de vaardigheid om zelfstandig problemen op het terrein van het

  masterprogramma te signaleren, formuleren, analyseren en eventuele oplossingen

  aan te dragen.o heeft de vaardigheid om onderzoek op het terrein van het masterprogramma uit te

  voeren en daarover te rapporteren op een wijze die voldoet aan de gebruikelijkedisciplinaire normen.

  o beschikt over professionele en academische vaardigheden, in het bijzonder metbetrekking tot het masterprogramma

  o is in staat om kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit eenprofessionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien

  o is in staat om conclusies, alsmede kennis, motieven en overwegingen die hieraanten grondslag liggen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten ofniet-specialisten.

  In de bijlage zijn de vakspecifieke eindkwalificaties van de verschillende programmasopgenomen.

  art. 3.2 vorm van de opleiding

  De opleiding wordt voltijds verzorgd.

  art. 3.3 taal waarin de opleiding wordt verzorgd

  De opleiding wordt in het Engels verzorgd. Daarbij is de gedragscode Taal van de UniversiteitUtrecht van toepassing.

  art. 3.4 stud ielast

  De opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten, met uitzondering van de opleidingScientific Computing, die een studielast van 60 ECTS heeft.

  art. 3.5 programmas; startmomenten

  1. De opleiding kent de volgende programmas:a. De opleiding History and Philosophy of Science kent n programma:

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  9/52

  - Het programma History and Philosophy of Science, dat voorbereidt op de opleiding totonderzoeker op het gebied van de Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Wiskunde en deNatuurwetenschappen.

  b. De opleiding Physics and Climate Science kent de volgende programmas:- Het programma Chemistry and Physics, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoekerop het gebied van de condensed matter and materials science.- Het programma Experimental Physics, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoeker

  en op beroepsuitoefening op het gebied van de experimentele natuurkunde.- Het programma Meteorology, Physical Oceanography and Climate, dat voorbereidt opde opleiding tot onderzoeker op de gebieden meteorologie, fysische oceanografie enklimaat.- Het programma Theoretical Physics, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoeker ophet gebied van de theoretische natuurkunde.

  c. De opleiding Astrophysics kent n programma:- Het programma Astrophysics, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoeker op hetgebied van de Sterrenkunde.

  d. De opleiding Computer Science kent de volgende programmas:- Het programma Agent Technology, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoeker enop beroepsuitoefening op het gebied van agent technology.- Het programma Applied Computing Science, dat voorbereidt op de opleiding totonderzoeker en op beroepsuitoefening op het gebied van de ontwikkeling en analyse van

  algoritmische concepten.- Het programma Game and Media Technology, dat voorbereidt op de opleiding totonderzoeker en op beroepsuitoefening op het gebied van de technologische aspecten vangaming en simulatie.- Het programma Software Technology, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoekeren op beroepsuitoefening op het gebied van de ontwikkeling van software in de brede zin.

  e. De opleiding Information Science kent de volgende programmas:- Het programma Content and Knowledge Engineering, dat voorbereidt op de opleidingtot onderzoeker en op beroepsuitoefening op het gebied van content and knowledgeengineering.- Het programma Business Informatics, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoekeren op beroepsuitoefening op het gebied van de business infomatics.

  f. De opleiding Mathematical Sciences kent de volgende programmas:- Het programma Mathematical Sciences, dat voorbereidt op de opleiding tot

  onderzoeker en op beroepsuitoefening op het gebied van de wiskunde.- Het programma Stochastics and Financial Mathematics, dat voorbereidt op de opleidingtot onderzoeker en op beroepsuitoefening op het gebied van de stochastiek en definanciele wiskunde.

  g. De opleiding Scientific Computing kent n programma:- Het programma Scientific Computing, dat voorbereidt op de opleiding tot onderzoekeren op beroepsuitoefening op het gebied van scientific computing.

  h. De opleiding Artificial Intelligence kent n programma:- Het programma Cognitive Artificial Intelligence, dat voorbereidt op de opleiding totonderzoeker en beroepsuitoefening op het gebied van de Kunstmatige Intelligentie.

  I . De opleiding Chemical Sciences kent meerdere programmas waarvan er n onder dit OERvalt, te weten:

  - Het programma Nanomaterials: Chemistry and Physics dat voorbereidt op de opleidingtot onderzoeker op het gebied van de condensed matter and materials science.

  2. De masterprogrammas starten twee keer per jaar: per 1 september en per 1 februari,met uitzondering van de n-jarige Masters in Scientific Computing die alleen op 1 septemberstart.

  art. 3.6 samenstelling programmas

  1. Elk onderscheiden 2-jarige programma bevat, tenzij in de programmabijlage andersvermeld, minimaal de volgende componenten:

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  10/52

  - een aantal verplichte onderdelen van doorgaans minimaal 30 studiepunten;- een aantal keuzeonderdelen waarvan uit de primaire keuzeonderdelen onbeperkt

  gekozen kan worden, en uit de secundaire keuzeonderdelen in beperkte mate;- een verplichte afstudeeropdracht van doorgaans 45 studiepunten.Voor het 1-jarige programma Scientific Computing gelden deze eisen naar verhouding.Meer uitgebreide informatie over inhoud en opbouw van elk programma is te vinden in deprogrammabijlage bij deze regeling.

  2. In Osiris worden de inhoud en de onderwijsvorm van de verplichte onderdelen van deonderscheiden programmas nader omschreven, onder vermelding van de voorkennis diegewenst is om aan het desbetreffende onderdeel met goed gevolg te kunnen deelnemen.

  3. De toelatingscommissie van een programma kan voor een individuele student een beperktaantal onderdelen verplichtend opleggen ter compensatie van deficinties uit devooropleiding. De studielast van deze onderdelen gaat ten koste van de secundairekeuzeruimte, tenzij dit in de specifieke programmabijlage anders aangegeven is.

  4. Onderdelen die reeds opgevoerd zijn op de cijferlijst van een voorafgaande Bachelor- ofandere vooropleiding kunnen niet nogmaals opgevoerd worden.

  art. 3.7 onderdelen elders

  1. Voorwaarde voor het behalen van het getuigschrift van het masterexamen van deopleiding is dat ten minste de helft van het onderwijsprogramma is behaald via onderdelenverzorgd door de Universiteit Utrecht.

  2. Onderdelen die tijdens de opleiding elders behaald worden, kunnen uitsluitend metvoorafgaande toestemming van de examencommissie worden ingebracht in hetexamenprogramma van de student.

  3. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de masteropleiding zijn behaald aaneen instelling voor hoger onderwijs, kan slechts op grond van art. 5.12 vrijstelling wordenverleend.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  11/52

  PARAGRAAF 4 ONDERWIJS

  art. 4.1 cursus

  Alle cursussen die deel uit kunnen maken van de opleiding zijn opgenomen in de UniversitaireOnderwijscatalogus. Cursussen die enkel incidenteel, of door andere universiteitenaangeboden worden staan in de programmabijlagen vermeld met tevens de richtlijnenbetreffende de opname van deze cursussen binnen het specifieke Masterprogramma.

  art. 4.2 ingangseisen cursussen

  1. Tenzij anders vermeldt in de programmabijlagen moeten de verplichte cursorischeonderdelen van een Masterprogramma zijn afgerond alvorens aan het onderzoek- ofafstudeerproject kan worden begonnen.

  2. De ingangseisen voor de cursussen worden vermeld in de cursusbeschrijving in deUniversitaire Onderwijscatalogus en de betreffende studiegids.

  art. 4.3 inschri jving voor cursussen

  Aan een cursus kan pas worden deelgenomen nadat de student zich tijdig daarvoor heeftinschreven. Zie: www.uu.nl/inschrijfperiodes.

  art. 4.4 aanwezigheids- en inspanningsverplichting

  1. Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus waarvoor hij staatingeschreven.

  2. Naast de algemene eis dat de student actief participeert in het onderwijs, worden deaanvullende eisen per onderdeel in de Universitaire Onderwijscatalogus omschreven.3. Bij een kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de cursuscordinator destudent uitsluiten van verdere deelname aan de cursus of een gedeelte daarvan.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  12/52

  PARAGRAAF 5 TOETSING

  art. 5.1 algemeen

  1. Tijdens de cursus wordt de student op academische vorming getoetst en wordt getoetst ofde student in voldoende mate de gestelde leerdoelen bereikt. De toetsing van de studentis afgerond bij het einde van de cursus.

  2. In de Universitaire Onderwijscatalogus staat beschreven aan welke prestaties de studentmoet voldoen om de cursus met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop destudent beoordeeld wordt.

  3. In het Reglement2 van de examencommissie staat de gang van zaken bij toetsingbeschreven.

  art. 5.2 toetsing stage of onderzoekopdracht

  De toetsing van een stage of van een onderzoekopdracht wordt verricht door de

  desbetreffende begeleider n n of meer andere interne en/of externe deskundigen,aangewezen in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de programmaleider.

  art. 5.3 cijfers

  Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10; in halve punten vanaf de 6 en inhele punten onder de 6. De eindbeoordeling van een cursus is voldoende dan welonvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager.

  art. 5.4 reparatie: aanvullende of vervangende toets

  Indien de student aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan en hem

  niettemin geen voldoende is toegekend, maar wel het eindcijfer van ten minste een 4,0, wordthij eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende of een vervangende toets af te leggen.

  art. 5.5 toetsvorm

  1. Toetsing binnen een cursus vindt plaats op de wijze als vermeld in de UniversitaireOnderwijscatalogus of de studiegids.

  2. Op verzoek kan de examencommissie toestaan dat een toets op een andere wijze dankrachtens het eerste lid is bepaald, wordt afgelegd.

  art. 5.6 handicap

  1. Gehandicapte of chronisch zieke studenten die toetsen af willen leggen op een zoveelmogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze, kunnen hiertoe een verzoek,ondersteund door de studieadviseur, richten aan de examencommissie.

  2. Studenten met een Contract onderwijsvoorzieningen als bedoeld in artikel 7.3 komenzonder meer in aanmerking voor de in het contract vastgelegde regeling/ voorziening.

  2 Ook wel Regels en Richtlijnen genoemd.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  13/52

  art. 5.7 mondel inge toetsen

  1. Mondeling wordt niet meer dan n persoon tegelijk getoetst, tenzij de examencommissieanders heeft bepaald.

  2. Het mondeling afnemen van een toets is openbaar, tenzij de examencommissie of dedesbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel destudent daartegen bezwaar heeft gemaakt.

  art. 5.8 toetsvoorziening bijzondere gevallen

  1. Indien het niet verlenen van een individuele toetsvoorziening zou leiden tot een bijzondergeval van onbillijkheid van overwegende aard kan de examencommissie besluiten eentoetsvoorziening toe te kennen.

  2. Verzoeken om een bijzondere toetsvoorziening moeten zo snel mogelijk metbewijsstukken schriftelijk worden ingediend bij de examencommissie.

  art. 5.9 termijn beoo rdeling

  1. De examinator stelt direct of uiterlijk binnen 24 uur, na het afnemen van een mondelingetoets het oordeel vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit.

  2. De examinator stelt het oordeel over een schriftelijk of op andere wijze afgenomen toetsvast binnen 10 werkdagen na de dag waarop deze is afgenomen, en verschaft deadministratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van hetschriftelijk of elektronisch bewijsstuk van het oordeel aan de student.

  3. Op de electronische verklaring van het oordeel over een toets wordt de student gewezenop het inzagerecht, bedoeld in art. 5.10 en op de beroepsmogelijkheid bij het College vanberoep voor de examens.

  art. 5.10 geldigheidsduur

  1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt.In afwijking hiervan kan de examencommissie voor een onderdeel, waarvan de toetslanger dan vijf jaar geleden is behaald, een aanvullende dan wel een vervangende toetsopleggen.

  2. Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een onderdeel dat niet met goedgevolg is afgelegd, vervallen 3 maanden na de datum van de eindtoets.

  art. 5.11 inzagerecht

  1. Gedurende dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke toetskrijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk.

  Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk.2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis

  nemen van vragen en opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede zo mogelijkvan de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

  art. 5.12 vrijstell ing

  1. De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffendeexaminator, vrijstelling verlenen van een onderdeel van het programma, indien destudent:

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  14/52

  a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire ofhogere beroepsopleiding voorafgaand aan de start van de masteropleiding heeftvoltooid;

  b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis envaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel.

  c. Onderdelen waarvoor vrijstelling wordt verleend dienen te worden vervangen doorprimaire of secundaire keuzeonderdelen met een overeenkomstige studielast.

  2. Credit transfer: Op verzoek van een student kan de examencommissie onderdelen dieelders zijn behaald aan een instelling voor hoger onderwijs, bijvoorbeeld in het kader vaneen uitwisselingssemester, laten bijdragen aan het voldoen van de exameneisen van hetmasterprogramma. De examencommissie beslist over het te vermelden resultaat en dedaarbij behorende studielast.

  art. 5.13 fraude en plagiaat

  1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een studentwaardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijkonmogelijk wordt.

  2. a. Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator ditschriftelijk mee aan de examencommissie en de programmaleider.

  b. Wanneer de examinator plagiaat constateert of vermoedt:- deelt hij dit schriftelijk mee aan de student;- stelt hij de student in de gelegenheid schriftelijk daarop te reageren;- stuurt hij daarna de schriftelijke stukken en bevindingen naar de

  examencommissie.c. De examencommissie stelt de examinandus in de gelegenheid te worden gehoord.

  3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt deexaminandus schriftelijk haar besluit en de sancties conform het bepaalde in het vierde lidmede, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor deexamens.

  4. Fraude en plagiaat wordt door de examencommissie als volgt bestraft:a. In ieder geval:

  o ongeldig verklaren van het ingeleverde werkstuk of tentameno berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS.

  b. En eventueel voorts, afhankelijk van aard en omvang van de fraude of plagiaat, envan de studiefase van de examinandus, n of meer van de volgende sancties:o verwijderen uit de cursuso het niet meer in aanmerking komen voor een positief judicium (cum laude) als

  bedoeld in art.6.2o uitsluiting van deelname aan tentamens of andere vormen van toetsing die

  behoren bij het betreffende onderwijsonderdeel voor het lopende academisch jaar,dan wel voor een periode van 12 maanden

  o volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen vantoetsing voor een periode van 12 maanden.

  c. Indien de student reeds eerder een berisping heeft gekregen:volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsingvoor een periode van 12 maanden en het advies de opleiding te verlaten.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  15/52

  PARAGRAAF 6 EXAMEN

  art. 6.1 examen

  1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoendebewijzen overlegt van door hem afgelegde toetsen.

  2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, kan de examencommissie zelf eenonderzoek instellen naar de kennis van de student m.b.t. een of meer onderdelen ofaspecten van de opleiding, indien en voorzover de uitslagen van de desbetreffende toetsenhaar daartoe aanleiding geven.

  3. Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor alle onderdelen eenvoldoende is behaald.

  art. 6.2 judicium cum laude

  Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het masterexamen, indien voldaanis aan elk van de volgende voorwaarden:

  - voor de verplicht onderdelen gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 is behaald- voor de onderdelen van het programma gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald- voor het afstudeeronderzoek/project tenminste het cijfer 8,5 is behaald- voor maximaal 15 studiepunten zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen, tenzij de

  examencommissie anders beslist,- er geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.13, lid 4 onder b)

  dat sprake is geweest van fraude/plagiaat

  art. 6.3 graad

  1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master ofScience verleend.

  2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

  art. 6.5 getuigschrift

  1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd wordt door de examencommissieeen getuigschrift uitgereikt.

  2. De examencommissie voegt aan dit getuigschrift het Internationaal Diploma Supplementtoe, waarmee (internationaal) inzicht wordt verschaft in de aard en inhoud van deafgeronde opleiding.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  16/52

  PARAGRAAF 7 STUDIEBEGELEIDING

  art. 7.1 studievoortgangsadminis tratie

  1.

  De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten en stelt deze viaOsiris-student ter beschikking.2. Bij de afdeling Onderwijs- en studentenzaken kan een gewaarmerkt

  studievoortgangsdossier worden verkregen.

  art. 7.2 studiebegeleiding

  1. De faculteit draagt zorg voor de studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleidingzijn ingeschreven.

  2. De studiebegeleiding omvat:- toewijzing van een tutor op verzoek en een studieadviseur- het bieden van verwijzing en hulp bij door studenten ervaren moeilijkheden tijdens

  de studie;

  - aan het einde van het eerste jaar van zijn opleiding ontvangt de student een nietbindende prognose m.b.t. de toelating tot een promotieopleiding;

  art. 7.3 handicap

  Aan de student met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden het onderwijs te volgenen de toetsen af te leggen op de wijze zoals vastgelegd in zijn Contractonderwijsvoorzieningen. Verzoeken om een studiecontract af te sluiten worden ingediend bijde studieadviseur.

  PARAGRAAF 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

  art. 8.1 vangnetregel ingIn die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, niet duidelijk voorziet of tot kennelijkeonredelijke uitkomsten leidt, wordt door of namens de decaan beslist, na deexamencommissie te hebben gehoord.

  art. 8.2 wi jziging1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en

  na overleg met de faculteitsraad of opleidingsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld.2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de

  belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere

  beslissing, die krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzienvan een student.

  art. 8.3 bekendmakingDe decaan draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling, alsmede van elke wijziging viainternet.

  art. 8.5 inwerkingt redingDeze regeling treedt in werking op 1 september 2007.

  o o o

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  17/52

  Bijlagen:

  1-16: Programma-specifieke bijlagen van alle MSc programmas inalfabetische volgorde.

  1. Agent Technology2.

  Applied Computing Science3. Astrophysics

  4. Business Informatics5. Chemistry and Physics6. Cognitive Artificial Intelligence7. Content and Knowledge Engineering8. Experimental Physics9. Game and Media Technology10.History and philosophy of science11.Mathematical Sciences12.Meteorology, physical oceanography and climate13.Scientific computing14.Software Technology15.Stochastics and Financial Mathematics16.

  Theoretical Physics

  o o o

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  18/52

  1Masters programme in Agent Technology

  Programme leader: Prof. Dr. J.-J.Ch. MeyerCoordinator: Prof . dr. mr. H. Prakken

  Admissions Criteria:

  At the start of the master programme, students should:

  have a basic knowledge of computer science and logic; be able to communicate facts and findings verbally and in writing, also using

  information and communication technology and audio-visual means.

  There is room (15 ects) in the master programme to remedy possible deficiencies.

  Dutch applicants must hold one of the following:

  A BSc in Artificial Intelligence or Computer Science

  A BSc in Mathematics or Information Science with a Minor in Technical ArtificialIntelligence (TKI)

  A HBO-diploma with 'Hogere Informatica Opleiding' (HIO) A HBO-diploma in Computer Science other than HIO (acceptance depends on the

  programme followed).

  Applicants from other countries must hold a Bsc in Artificial Intelligence or Computer Science(acceptance depends on the actual programme of the candidate).

  Academic Credits

  Course Part: 75 ects

  Mandatory Courses 15 ects

  Primary Optional Courses 30 ectsSecondary Optional Courses 30 ects

  Research Part:

  Research Seminar

  Thesis 45 ects

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  19/52

  CoursesMandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  Intelligent AgentsMulti-Agent SystemsA choice of four courses from:- AIBO Programming- Commonsense Reasoning- Evolutionary Algorithms- Experimentation project AT- Multi-Agent Programming- Philosophy of AI- Reinforcement Learning- Virtual Markets

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  All courses listed undermandatory courses that havenot been taken as mandatorycourse.Seminar Games and AgentsSeminar Intelligent Groupware

  Any MSc course from theComputer Science curriculumdesignated athttp://www.cs.uu.nl/education/under AT as te kiezen in vrijeruimte

  Research Part

  Research Part: 45 ectsThesis Project 45 ects

  Research can be done in the following directions: All subjects related to the lists of mandatorycourses and primary optional courses.

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, has considered it, approved of it andprovided you with a written statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  20/52

  2 Masters programme in Applied Computing Science

  Programme leader: Prof. dr ir L. C. van der GaagCoordinator: dr A.J. Feelders

  Admissions requirements

  Prerequisites for admission to the MSc degree programme in `Applied Computing Science' are:a BSc degree with a major in Computer Science (comparable to the Department's BSc-degree).

  Academic Credits

  Course Part: 75 ECTS

  Mandatory Courses 37.5 ECTS

  Primary Optional Courses 0-37.5 ECTS

  Secondary Optional Courses 0-37.5 ECTS

  Research Part: 45 ECTS

  Research Seminar

  Thesis 45 ECTS

  Courses

  Mandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  Choice of 5 from:Evolutionary ComputingCryptographyAdvanced Data MiningDecision TheoryComputational BiologyAlgorithms and NetworksProbabilistic ReasoningScheduling and TimetablingSimulationLearning from DataDatabase Architectures

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  21/52

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  All courses listed undermandatory courses that have notbeen taken as mandatorycourse.Experimentation Project.Literature study undersupervision of an ACS staffmember.Any ACS research seminar.

  Any MSc course from theComputer Science curriculum.Any MSc course offered byUniversiteit Utrecht (max 15ECTS)

  Research Part

  Research Part: 45 ECTSThesis Project 45 ECTS

  Research can be done in the following directions: All subjects related to the list of mandatorycourses.

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  22/52

  3 Masters programme in Astrophysics

  Programme leader: Prof. dr. N. LangerCoordinator: Prof.dr. F. Verbunt & Dr. O. Pols

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in Astrophysics the prospective student needs to have acompleted Bachelors of Science with a major in physics and/or astronomy, or a major inScience with strong component in physics and astronomy and should have completed 30 ECTSof elective BSc courses in Astrophysics.

  There is no automatic admission to this programme.

  Academic Credits

  Course Part: 60 ECTS

  Mandatory Courses 30 ECTS

  Primary Optional Courses 15-30 ECTSSecondary Optional Courses 15-0 ECTS

  Research Part: 60 ECTS

  Thesis & Seminar in Astrohysics 60 ECTS

  CoursesMandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  1. Stellar evolution (NS-AP434M)2. Galaxies (NS-AP432M)3. Observational astrophysics 2 (NS-AP433M)4. Stellar atmospheres (NS-AP426M)

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  o Any NS-AP courseo General Relativity (NS-TP428,

  not in combination with NS-

  AP431M)

  o Approved Astrophysics coursesfrom other NOVA Masters

  programmes.

  o Any MSc course offered by theGraduate School of Natural

  Sciences

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  23/52

  Research Part

  Research Part: 60 ECTSThesis & Seminar in Astrophysics 60 ECTS

  The research part of the Masters in AstrophysicsProgramme consists of a full year ofresearch under the supervision of a staff member of the Astronomical Institute Utrecht or of

  an external staff member formally involved in Utrecht University astronomy education atSRON (J. Bleeker, J. Heise, P. Hoyng, J. Kaastra, M. Mendez, J. int Zand) or at FOMRijnhuizen (R. Keppens).

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  24/52

  4 Masters programme in business informatics

  Programme leader: prof. dr. S. Brinkkemper and dr. R.S. BatenburgCoordinator: dr. R.S. Batenburg

  Admissions Criteria

  a BSc in Information Science a BSc in Computing Science (with specific minor) a BSc in other Science (with specific prerequisites) an HBO-I diploma an HIO diploma

  Academic Credits

  Course Part: 75

  Mandatory Courses 30

  Primary Optional Courses 0-45

  Secondary Optional Courses 0-45

  Research Part: 45

  Research Seminar 5

  Thesis 40

  CoursesMandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  Extended EnterpriseFinance or Enterprise Information ArchitectureMethod EngineeringKnowledge Management

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  Adoption and Use of ITFinance or EnterpriseInformation ArchitectureInformatics BusinessLogisticsEnterprise LabManagement ControlE-Business Summer SchoolAdvanced Research Methods

  Content DesignAnimation and 3D-modelsDevelopment of knowledgeSystemsChain-ComputarisationInformatiestrategieUse of Content and KnowledgeSystemsPlus:

  - Any MSc course from theComputer Science curriculum.- Any MSc course offered byUniversiteit Utrecht- Capita Selecta

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  25/52

  Research Part

  Research Part: 45Thesis Project 45

  Research can be done in the following directions:All subjects related to the list of mandatory courses for example:

  - Product software development, deployment and requirement management- The management of product software companies and markets- Adoption, implementation and use of IS/IT- Enterprise architecture and IS/IT architecture- IT management and IT governance- Business/IT alignment and IT maturity

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  26/52

  5 Masters programme in Chemistry & Physics

  Programme leaders: Prof .dr. J.I. Dijkhuis & P rof.dr J.J.KellyCoordinator: dr. A.A.J. van Keer

  This programme can be completed within the framework of two degrees:1) Chemical Sciences2) Physics & Climate ScienceAdmission requirements

  To be admitted to the Masters programme Nanomaterials: Chemistry and Physics theprospective student needs to have a Bachelor of Science degree with a major in physics,chemistry or materials science or a degree with a major in science and a strong component inphysics and chemistry. Applicants with a HBO-degree in chemistry/chemical technology whoapply for this masters degree first need to pass the pre-masters programme Chemistry &Physics of 30 ECTS. Students who followed this pre-masters programme and subsequentlygraduate successfully in this masters programme, will receive a degree in Chemical Sciences.

  To be eligible for a degree in:

  1. Chemical Sciences the student will need to have taken at least three chemistry courses ata level corresponding to Utrecht University bachelor courses:

  a. Physical Chemistry 2 (SK-BFYCH)b. Inorganic and Solid State Chemistry (SK-BANVA)c. Advanced (Super)Structures: Scattering and Microscopy (SK-BASSM)

  Otherwise, these courses will be required as secondary optional courses in the MScprogramme.

  2. Physics & Climate Science the student should have completed at least one of the followingcourses or a similar course at the same level:

  a. Quantum Mechanics 2 (NS-356B)b. Thermal Physics 2 (NS-355B)c. Topics in Mathematical Physics (NS-357B)d. Modern Condensed Matter (NS-352B)

  Otherwise, one of these will be required as secondary optional course in the MSc- programme.

  Academic Credits

  Course Part: 60 ECTS

  Mandatory Courses 7.5 ECTS

  Primary Optional Courses 22.5 ECTS

  Secondary Optional Courses 0-30 ECTS

  Research Part: 60 ECTS

  Thesis 60 ECTS

  CoursesMandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently proficient to engage successfully in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  27/52

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  28/52

  Alternative programmesA programme that does not comply with the guidelines described above cannot be acceptedfor graduation the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, or on itsbehalf the exam committee for this programme, approved it and provided you with a writtenstatement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  29/52

  6 Masters programme in Cognit ive Art ificial intelligence

  Programme leader: dr. J.H. van LithCoord inator: dr . J.H. van Lith

  Total number of Academic Credits; 120 ECTS

  Course Part: 60 ECTSMandatory Courses 22.5 ECTS

  Primary Optional Courses 22.5 ECTS - 37.5 ECTS

  Secondary Optional Courses 0 ECTS - 15 ECTS

  Research Part: 60 ECTS

  Thesis 60 ECTS

  Courses

  Mandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Every CAI-student can propose an individual track within the programme to the Board of

  Examiners. Any individual track may not contain more than 4 courses offered by thedepartement of Computer Science, more than 4 courses offered by Linguistics or more than 4courses offered by Psychology. Students may follow courses from outside Utrecht University,with a maximum of 30 ECTS. There are three ready-made tracks.

  Cogni t ive Dynamics Termmandatory Seminar AI (Phil) year

  Conceptual Semantics (Ling) 1 and 4

  Advanced and Applied Vision Science (Psy) 3

  primary optional courses Semantic Structures (Ling) 3

  Learning from Data (CS) 3

  CS Philosophy of Science B: Laws, Models, Causation (Phil) 2

  CS Philosophy of Language B: Philosophy of Thought Content (Phil) 1

  Neurocognition of Language (Ling/Psy) 2

  Language, Speech, Brain (Ling/Psy) 3

  secondary opt ional courses History and Philosophy of Experimentation (Physics) 2

  CS Philosophy of Language A: Dynamic Semantics (Ling+Phil) 1

  Neurocognit ion of Memory and Attention (Psy) part of 3

  Biophysics of Perception and Action (Psy) part of 3

  Intelligent Agents (CS) 1

  Multi-agent systems (CS) 2

  Reinforcement Learning (CS) 1

  Evolut ionary Computat ion (CS) 2

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  30/52

  Advanced Applied Psychology (psy) 1

  Ethics and Evolut ion (Phil) 1 and 2

  Practical Reasoning (Phil) 3

  Philosophy of AI (CS/Phil) 4

  Artificial Intelligence andits foundations Term

  mandatory Seminar AI year

  Philosophy of AI (CS/Phil) 4

  Philosophy of Mind (Phil) 3

  primary opt ional courses CS Philosophy of Science B: Laws, Models, Causation (Phil) 2

  CS Philosophy of Language B: Philosophy of Thought Content (Phil) 1

  CS Applied Logic B: Type Theory (Phil) 3CS Philosophy of Language A: Dynamic Semantics (Ling/Phil) 1

  Common Sense Reasoning (CS) 2

  secondary opt ional courses Intelligent Agents (CS) 1

  History and Philosophy of Experimentation (Physics) 2

  Ethics and Evolut ion (Phil) 1 and 2

  Practical Reasoning (Phil) 3

  Agent s, Language andSpeech Techno logy Term

  mandatory Seminar AI year

  Intelligent Agents (CS) 1

  Foundations of Language and Speech Technology 1 or 2 (Ling) 1 or 2

  primary opt ional courses Philosophy of AI (CS/Phil) 4

  Mult i-agent systems (CS) 2

  Logical methods in Natural Language Processing (Ling) 4

  Foundations of Language and Speech Technology 1 or 2 (Ling) 1 or 2

  Learning and Language (Ling) ?

  Semantic Web (Ling) 3

  secondary opt ional courses Reinforcement Learning (CS) 3

  Commonsense reasoning (CS) 2

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  31/52

  Linguistic resources (Ling) 2

  Learning from Data (CS) 3

  Advanced Data Mining (CS) 1

  Research PartResearch Part: 60 ECTS

  A. In the research-oriented (-P) profile students have thefollowing options:- a graduat ion project (research assignment + thesis)

  with a credit load of 60 ECTS.- a graduation project with a credit load of 45 ECTS. In

  addition 15 ECTS on CAI courses directly related tothe graduation project

  - a graduation project with a credit load of 30 ECTS. Inaddition (either as a separate internship or inpreparation of the graduation project) a researchinternship w ith a credit load of 30 ECTS.

  60 ECTS

  B: In the societal (M-) profile or Communicationand Educational (C&E) profile students carrry out agraduation project with a credit load of 30 ECTS. Inaddition, they follow a traineeship plus optionallyone or two management or communication/didacticcourses with a total creditload of 30 ECTS

  60 ECTS

  Research can be done in the following directions (for CAI the methodological emphasis):

  - expirimental- philosophical- mathematico-logical

  The graduation project must always be an original piece of work, carried out specifically forthe completion of the CAI masters programme.Aims of the study programme

  In Art. 3.1 the aims of the study program have been given. A further specification of thoseaims has been laid down in the KION Frame of Reference, which defines the common goalsand final qualifications of all Dutch University programmes that are included in the categoryArtificial Intelligence of the Dutch register of higher education programmes (CROHO). TheKION Frame of Reference can be found here:http://www.phil.uu.nl/en/education/students/CAI/Frame_of_Reference_%20AI_2006.pdf

  Alternative programmes

  A programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Exam Committee of the Graduate School of Natural Sciences hasconsidered it, approved of it and provided you with a written statement of consent

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  32/52

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  33/52

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  Students must take at least twofrom the following courses

  - Advanced Research Methods- Semantic Web- Animation- Seminar CKE- Usability evaluation methods- Seminar Intelligent user

  interfaces

  - Seminar MultimodalPerception and Interaction

  - Seminar Intelligentgroupware

  -Enterprise Architecture

  - E-Business

  Any other of the primary optionsThe rest of the course credits canbe filled by many differentcourses (typically those offeredby the dept of ICS, but possiblyby other departments, faculties oreven universities). The programis determined uniquely for eachstudent under the final decision ofthe study advisor and programmecoordinator.At most 7.5 ECTS can be used foran individual experimentationproject or capita selecta.

  Research Part

  Research Part:

  Thesis 45 ECTS

  Research can be done in the following directions:

  - Content Engineering (Content Design & Management)- Human Computer Interaction (Cognition & Communication)- Knowledge Engineering (Knowledge Systems, Knowledge Management & Sharing)Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  34/52

  8 Masters programme in Experimental Physics

  Programme leader: Dr. F.M.C. WitteCoordinator: Dr. F.M.C. Witte

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in Physics the prospective student needs to have a completedBachelors of Science with a major in physics, or a major in Science with strong component inphysics.

  Students with a Bachelors degree in Physics & Astronomy from Utrecht University areconsidered to be admissible to this programme. These students should havecompleted one of the following courses

  Quantum mechanics 2 (NS-356B), Thermal physics 2 (NS-355B) or Topics in mathematical physics (NS-357B).

  If not, one of these will be required as secondary optional course in the MSc programme.

  Academic CreditsThe Masters in Physics can be obtained by completing one of the tracksSub Atomic Physics,Physics of Man, Computational Physics. It is possible to choose an individual track inconsultation with the programme leader, the prospective thesis supervisor and after approvalof the Board of Examiners.

  Course Part: 60 ECTS

  Mandatory Courses 22.5 ECTS

  Primary Optional Courses 15-37.5 ECTS

  Secondary Optional Courses 22.5-0 ECTS

  Research Part: 60 ECTS

  Thesis 55 ECTS

  Graduate Research Seminar 5 ECTS

  CoursesMandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. The programme hasone common mandatory course. In addition the student selects a specializations that comeswith another two additional mandatory courses;

  Mandatory Courses

  1. Modelling and simulation (NS-EP438M)Track: Sub-Atomic Physics2. NS-EP430M Strong interaction in subatomic physics3. NS-EP 431M Elementary particle dynamicsTrack: Physics of Man2. Physics of man, vision science (NS-EP435M)3. Neurophysics of vision (NS-EP436M)Track: Computational Physics2. NS-CP432M Computational Materials Science3. NS-EP439M Geometric Algebra with Applications.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  35/52

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  36/52

  Research in Computational Physics is spread among various people in various research groups.The list below is indicative and not complete, up-to-date information can be obtained from theprogramme leader. Computational physics research can be supervised by:

  o Prof.dr.Gerard Barkemao Prof.dr. Marjolein Dijkstrao Prof.dr. Henk Dijkstrao Dr. Frank Witte

  Other experimental research at, for example, AMOLF, CERN, SRON, IMAU and otherinstitutions affiliated with the Department of Physics & Astronomy is eligible for thesis researchwith formal consent of the programme leader.

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  37/52

  9Masters programme in Game and Media technology

  Programme leader: Prof dr M.H. Overmars / Dr. Ir. Frank van der StappenCoordinator: Dr. Ir. Twan Ma intz

  Admissions requirements

  To be admissible the candidate must have a BSc degree with a major in computer science, or a major in mathematics, information science, or artificial intelligence, with a minor in

  computer science.Other candidates can be accepted depending on their actual program, for example graduateswith a BSc degree in other exact sciences and other HBO graduates.

  At the start of the master program, students should:

  be able to analyze and model computer science problems be able to make a computer program of reasonable complexity and size, in an object-

  oriented programming language such as Java or C++

  have knowledge of data structures and algorithms (sorting algorithms, O(..)-notation,balanced binary search trees, ...)

  have knowledge of basic computer-graphics techniques be able to communicate facts and findings verbally and in writing, also using

  information and communication technology and audio-visual means

  have a good level of English understanding, speaking and writingPre-master programme

  Candidates that do not meet the master program entrance requirements may be eligible for apre-master program. The pre-master program consists of a number of undergraduate courses,typically totalling around 30 ECTS. The particular program taken is determined by the masterprogram coordinator; it is individual and tailored to the deficiencies of the candidate.Successful completion of the pre-master program provides the candidate with admission to themaster program.

  Academic Credits

  ColloquiumAll students must attend the colloquium offered by the center for GIVE.

  Course Part: 60-67.5 ECTS

  Mandatory Courses 37.5 ECTS

  Primary Optional Courses 22.5-30 ECTS

  Secondary Optional Courses 0-15 ECTS

  Research Part: 52.5-60 ECTS

  Experimentation project 7.5-15 ECTSThesis 45 ECTS

  CoursesMandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  38/52

  Mandatory Courses

  Each student must attend at least 30 ECTS out of the followingcourses

  Multimedia retrieval Geometric algorithms 3D Modelling Geographic information systems Game design Motion and manipulation Image processing Virtual Worlds Game Programming in C++

  Each student must attend at least 7,5 ECTS from the followinglist of seminars:

  Graph drawing Advanced graphics Pattern recognition Games and agents Animation Multimodal perception and interaction

  Optional Courses Primary Optional CoursesAny of the courses or seminars listedunder Mandatory courses that havenot been taken yet.

  Secondary Optional CoursesAny MSc course at the GraduateSchool of Natural Sciences

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, or on itsbehalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  39/52

  10 Masters programme in history and philosophy of science

  Programme leader: Prof. D.G.B.J. DieksCoordinator: Dr. F.M.C. Witte

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in history and philosophy of science the prospective studentneeds to have completed either 1) a Bachelors of Science with a major in physics, or a majorin Science with strong component in physics, and a minor in history and/or philosophy, or 2) aBachelors with a major in history and/or philosophy, and a minor in one of thenatural or lifesciences.

  There is no automatic admission into this programme.

  Academic Credits

  Course Part: 60 ECTS

  Mandatory Courses 15 ECTS

  Primary Optional Courses 30-45 ECTSSecondary Optional Courses 0-15 ECTS

  Research Part: 60 ECTS

  Research Seminar 7.5 ECTS

  Thesis 52.5 ECTS

  CoursesMandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  o History, role and impact of the natural sciences NS-HP401M

  o Philosophy of Science NS-HP402M

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  40/52

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  o Foundations of QuantumMechanics, NS-HP428M

  o Foundations of StatisticalPhysics, NS-HP429M

  o History and Philosophy of Spaceand Time, NS-HP430M

  o History and Philosophy ofExperimentation, NS-HP431M

  o Science and the Public, NS-HP436M

  o Science and the Dilemma's ofModernity (Part I and II), NS-

  HP438M

  o Einstein, NS-HP440Mo CS Philosophy of Language B:

  Philosophy of Thought Content,WBMD3063

  o Evolution and Ethics, WBMD4075o CS Philosophy of Science B:

  Laws, Models and Causation,

  WBMA3062

  o Ethics and Technology,WBMA4071

  o CS Philosophy of Social Science,WBMD3041

  o Philosophy of Mind, CKMW4o CS Philosophy of Nature II,

  WBMA4002

  o CS AMP Theme: Physics andCosmology in the Aristotelian

  Tradition, WBMA3058

  o CS Pure Logic B: Tense andModality, WBMA3052

  o Philosophy of AI, WBFAIo History of Mathematics,

  WISB281

  o Seminar History of Mathematics,WISM481

  o Foundations of Mathematics,WISB323

  o Any MSc course offered by theGraduate School of Natural

  Scienceso Any other choice of secondary

  optional courses has to be

  approved by the Exam

  Committee.

  o Suggestions for other coursescan be found on

  www.phil.uu.nl/HPS

  Research Part

  Research Part: 60 ECTSThesis NS-HP510M 52.5 ECTSResearch Seminar NS-HP501M 7.5 ECTS

  Research can be done in the following directions:

  o Foundations of Physicso History of Science

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  41/52

  o Philosophy of Scienceo History and Philosophy of Mathematics and LogicAlternative programmes

  A programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  42/52

  11 Masters programme in mathematical sciences

  Programme leader: Dr. J.A.C. KolkCoordinators: Dr. M. Ruijgrok

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in mathematical sciences the prospective student needs tohave a completed Bachelors of Science with a major in mathematics.

  Students with a Bachelors degree in Mathematics from Utrecht University are considered to beadmissible to this programme.

  Academic Credits

  Course Part: 75 ECTS

  Mandatory Courses 0 ECTS

  Primary Optional Courses 75 ECTS

  Secondary Optional Courses 0

  Research Part: 45 ECTS

  Thesis 45 ECTS

  CoursesPrimary optional courses reflect the body of knowledge in which a student must be sufficientlyprepared to successfully engage in research. Secondary optional courses are considered to bepure electives but may also be used for further specialization.

  Students should choose their courses in consultation and agreement with their tutor.

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  All MSc courses in MathematicalSciences

  Any MSc course offered by theGraduate School of NaturalSciences

  Research Part

  Research Part:

  Thesis

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  43/52

  12 Masters programme in meteorology, physical oceanography and climate

  Programme leader: Prof. dr. J. OerlemansCoordinators: Dr. A van Delden , Dr. M.R. van den Broeke

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in meteorology, physical oceanography and climate theprospective student needs to have a completed Bachelors of Science with a major in physics,or a major in Science with strong component in physics.

  Students with a Bachelors degree in Physics & Astronomy from Utrecht University areconsidered to be admissible to this programme. These students should have completedelective BSc courses in geophysical fluid dynamics; otherwise they will be required to takethese as secondary optional courses in the MSc programme.

  Academic Credits

  Course Part: 60 ECTS

  Mandatory Courses 30 ECTS

  Primary Optional Courses 15 - 30 ECTS

  Secondary Optional Courses 0 - 15 ECTS

  Research Part: 60 ECTS

  Research Seminar 15 ECTS

  Thesis 45 ECTS

  Courses

  Mandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  Dynamical Oceanography (NS-MO401)

  Dynamical Meteorology (NS-MO402)

  Turbulence, mixing and Boundary Layers (NS-MO403)

  Aerosols, clouds and radiation (NS-MO404)

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  44/52

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  Topics in Meteorology (NS-

  MO430, see study guide for

  course contents)

  Ocean Waves (NS-MO428)Coastal Zone Physics (NS-MO426)Climate Dynamics (NS-MO429)Ice and Climate (NS-MO427)Caput Courses (NS-MO432/3,see study guide for coursecontents)

  Any MSc course offered by the

  Graduate School of NaturalSciences

  Research Part

  Research Part:

  Simulation of Ocean, Atmosphere and Climate (NS-MO501)Making, analyzing and Interpreting observations (NS-MO502)Thesis

  Research can be done in the following directions:

  Ice and Climate Ocean Circulation and Climate Atmospheric Physics and Chemistry Atmospheric Dynamics and Boundary Layer Meteorology Physical Geography and Oceanography of the Coastal Zone

  Alternative programmes

  A programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  45/52

  13 Masters programme in Scientific Computing

  Programme leader: Dr. R. H. BisselingCoordinator: Dr. M. Ruijgrok

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in Scientific Computing the prospective student needs to havea completed Bachelors of Science with a sufficient background in analysis, algebra, numericalmethods and programming.

  Students with a Bachelors degree in Mathematics from Utrecht University are considered to beadmissible to this programme.

  Academic Credits

  Course Part: 37.5 ECTS

  Mandatory Courses 37.5 ECTS

  Primary Optional Courses 0 ECTS

  Secondary Optional Courses 0 ECTSResearch Part: 22.5 ECTS

  Research Seminar 0 ECTS

  Thesis 22.5 ECTS

  CoursesAs the MSc in Scientific Computing is a one-year programme there are no optional courses.The mandatory courses reflect the body of knowledge in which a student must be sufficientlyprepared to successfully engage in research. Secondary optional courses are considered to bepure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  Wavelets and Fourier Transforms WISM 453Scientific Computing Laboratory WISM 454Parallel Algorithms WISM 459Numerical Linear Algebra WISM 458Numerical Partial Differential Equations WISM 457

  If any of these courses have already been completed as part of a Bachelor's degree, then theprogramme leader will assign a suitable alternative course of equal number of credits and atthe same level.

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  46/52

  Research PartDuring the research year participation in the numerical mathematics and scientific computingseminar is encouraged.

  Research Part: 22.5 ECTSThesis 22.5 ECTS

  Research Seminar 0 ECTS

  Research can be done in the following directions:Internship carrying out a research project in industry or at a research institute in the area ofscientific computing, numerical analysis, or computational scienceCarrying out a research project at a university in the area of scientific computing, numericalanalysis, or computational science

  Alternative programmesA programme that is not in accordance with the above cannot be accepted for Graduationunless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, or on its behalf theexam committee for this programme, approved of it and provided you with a writtenstatement of consent

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  47/52

  14 Masters programme in Software Technology

  Programme leader: Prof. dr. S.D. SwierstraCoordinators: Prof. Dr. S.D. Swierstra (temporary)

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in Software Technology the prospective student needs tohave a completed Bachelors of Science with- A major in computer science, or- A major in information sciences, or artificial intelligence, with a minor in computer science.BSc students with a major in other Sciences, HIO graduates, and students with a backgroundin business informatics who show to have affinity and experience in programming in additionto their formal education may be admitted to the programme depending on the details of theirundergraduate programme.

  Academic Credits

  Course Part: 75 ECTS

  Mandatory Courses 22.5 ECTS

  Primary Optional Courses37,5 ECTS in total:- 22,5-30 ECTS courses- 15-7,5 ECTS seminars

  Secondary Optional Courses15 ECTS in total-7,5 ECTS free choice

  Research Part: 45 ECTS

  Thesis project 45 ECTS

  Courses

  Mandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  Software EngineeringSoftware ArchitectureImplementation of Programming Languages

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  48/52

  Optional Courses Primary Optional Courses

  Advanced functional programmingAutomatic program analysisData base architecturesDistributed object systemsGeneric programming

  Program verificationSoftware specification

  Semina rs

  Efficient Implementation ofFunctional LanguagesFeedback Oriented Static AnalysisNetworked ObjectsAspect Oriented ProgrammingData Base Architectures

  Secondary Optional CoursesAny primary optional courses nottaken yet.

  Any MSc course at the GraduateSchool of Natural Sciences

  Free Choices

  In order to allow for sufficientflexibility in your planning you canchoose between the followingoptions

  An extra seminar An experimentation Project An additional ST-course

  Research Part

  Research Part: 52.5-67.5 ECTSThesis proposal 10 ECTSThesis 30 ECTSSoftware Technology Colloquium. 5 ECTS

  After the colloquium obligations have been fulfilled, and with at most 7.5 ECTS op courseobligations left, a topic for a thesis project can be chosen

  Alternative programmesA programme that is not designed in accordance with the above guidelines cannot be acceptedfor Graduation unless the Board of Examiners of the Graduate School of Natural Sciences, oron its behalf the exam committee for this programme, approved of it and provided you with awritten statement of consent.

  Website:Detailed information (course content, what to do in case of deficiencies, timetable, etc) aboutthe curriculum of Software Technology 2007-2008 can be found onhttp://www.cs.uu.nl/wiki/Master/CurriculumSoftwareTechnology

  http://www.cs.uu.nl/wiki/Master/CurriculumSoftwareTechnologyhttp://www.cs.uu.nl/wiki/Master/CurriculumSoftwareTechnology
 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  49/52

  15 Masters programme in Stochastics & Financial Mathematics

  Prog ramme leader: Dr K Dajani (temporary)Coordinator: Dr. K Dajani

  Admissions requirements

  To be admissible to the Masters in mathematical sciences the prospective student needs tohave a completed Bachelors of Science with a major in mathematics.

  Students with a Bachelors degree in Mathematics from Utrecht University are considered to beadmissible to this programme.

  Academic Credits

  Course Part: 84 ECTS

  Mandatory Courses 8 ECTS

  Primary Optional Courses 38 ECTS

  Secondary Optional Courses 38 ECTSResearch Part: 36 ECTS

  Research Seminar

  Thesis 36 ECTS

  Courses

  Mandatory courses and primary optional courses reflect the body of knowledge in which astudent must be sufficiently prepared to successfully engage in research. Secondary optionalcourses are considered to be pure electives but may also be used for further specialization.

  Mandatory Courses

  Measure theoretic probability

 • 8/14/2019 OER master 2007-2008 NL

  50/52

  Optional Courses Primary Optional Courses Secondary Optional Courses

  --stochastic processes

  --stochastic integration

  --stochastic optimization--asymptotic statistics

  --stochastic processes for

  finance

  --simulation methods in

  statistics

  --nonparametric statistics

  --Bayesian statistics

  --financial stochastics

  --control of stochastic systems in

  continuous time

  --industrial staistics

  --financial time series

  --random networks for telecomsystems

  --statistical genetics

  --critical percolation, conformal

  invariance and stochastic loewner

  evolution

  --combinatorial stochastic

  processes

  --ergodic theory

  --applied analysis: financial

  mathematics

  --derivatives and asset

  management

  --investments--Any MSc course offered by the

  Graduate School of Natural

  Sciences

  Research Part

  Research Part: 36 ECTSThesis/ internship 36 ECTS

  The thesis can be performed in various directions in