revista romania economica 1905

Click here to load reader

 • date post

  30-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  40
 • download

  0

Embed Size (px)

description

revista romania economica 1905

Transcript of revista romania economica 1905

 • Anul (Iahrgang) 'VII. No. 5 13ucuresti, 30 Ianuarie (12. Februar) 1905

  RO ANIA ECONO ICAApare in fie-care Duminecii Redactor: 13P S. Cerbu Erscheint jeden Sonntag

  ABONAMENTE:In streintitate: j an 40 lel; 6 hull 20 letIn taut : 1 an 32 iel; 6 lunl 16 letUn numar 75 ban!

  Pedactia i Admirtistratia9 CALEA VICTORIET, 29

  ABONNEMENTS :Inland: GanzjAbrig 32 Lei ; halbjahrig 16 LeiAusland: 40 ; 20 ,Eine Nummer 75 Bani

  SUMAR : CONVENTIA COMERCIALA ROMANO-GERMANA. - PESCARI-ILE STATULUL-STATISTICA AGRICOLA PE ANUL 1904. - RELApUNILECOMERCIALE UNGARO-ROMAN& -PROIECTUL DE LEGE VAMALA (IV . -AFACERI DE PETROL. AFACERT DE BANCA. APLICAREA LEGO )ME-SERIILOR.--UN ACT FILANTROPIC.-TIRY COMERCIALE.- BILANTURI.-PROECTE NOUL- 0 SOCIETATE NOUA. STAREA SEMANATURILOR.-STATISTICA SEMANATURILOR DE TOAMNA. -..INFORMATIUNT. - A-NUNCIURI.

  eonventia comercial5 romno-lermariaCa sa avem o idee precisa despre valoarea nouei con-

  ventiuni comerciale dintre Romania si Germania si s. jude-cam in acelasi timp care sunt avantagiile qi desavantagiilesale, trebue sa ne punem inainte de toate intrebarea : Cepolitica vamala a cautat s inaugureze pentru noua pe-rioada conventionala atit guvernul german cit si cel roman,si intru cit a reusit si unul si altul s realizeze programullor ? i dupa ce vom avea un raspuns precis la intrebareaaceasta, va trebui sa examinam o alta chestiune tot atit deimportantar si anume Politicele vamale ce a putut s rea-lizeze cele doua guverne prin noua conventiune comerciala,convin ele popoarelor guvernate si fi-vor ele de folos pen-truseconomia nationala a celor doua tad ?

  Vom chuta sa` fim cit mai scurti si mai precisi in exami-narea acestor chestiunl, clef desvoltarea lor mai pe largcomport un studiti prea lung pentru cadrul unei revistesaptaminale.

  Politica vamala ce voia s inaugureze guvernul german inperioada nouilor conventii comerciale cu statele straine afost clar definiti cu prilejul discutiunii asupra noului tarifvamal german si se poate rezuma in doua cuvinte : prote-jarea mai larga a agriculturei. Contele Billow a declarat derepetite oil in Reichstag ca industria si comerciul Germa-niei afi luat in ultimele decenii, gratie conventiilor comer-ciale, o desvoltare considerabila, pe cind situatia agricultureigermane a devenit din ce in ce mai critica din cauza ca nua fost destul de aphrata prin conventiile acestea. Germanianefiind ins numai un stat industrial, ci i un stat agrar, guvernul german s'a crezut obligat s intrebuinteze toateloacele pentru ca in viitoarea perioada conventionalh sh a-sigure agriculturei o protectie vamala cit mai eficace. Deaceea a fixat in tariful vamal taxe minimale, mult mai ur-cate de cit cele actuale, la cele patru categorii principalede cereale, i pentru a le putea impune statelor streine cucare a tratat nouile conventiuni, a facut concesiuni pe altetartmuri. Asa dar, lucrul principal: inaugurarea unei ere pro-tectioniste pentru agricultura, guvernul german l'a obtinutpe deplin si are prin urmare tot dreptul sa fie multumit.

  In ce priveste Romania, se tie ca, guvernul ei care anegociat noua conventie comerciala a urrngrit 0 politica va-

  INHALT DER RUMANISCH-DEUTSCHE HANDELSVERTRAG. - DIEFISCHERRIEN DES STAATES - DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE STATISTIKIM JAHRE 1904.- DIE UNGARISCH-RUMANISCHEN H ANDELSBEZIEHUN-.GEN. - DER ZOLLGESETZENTWURF (IV). PETROLEUMGESCHAFTE.BANKGESCHAFTE. - DIE ANWENDUNG DES HANDWERKERGESETZES.EINE MENSCHENFREUNDLICHE TAT.- HANDELSNACHRICHTEN. - BILAN-ZEN. - NEUE GESETZVORLAGEN. EINE NEUE GESELLSCHAFT. - DERSTAATENSTAND.- HERBSTANBAUSTATISTIK. INFORMATIONEN.

  Der rumgnisch-deutsche Harldelsvertrag.Urn eine przise Idee von dem Werte des neuen deutsch-

  rumnischen Handelsvertrages zu haben, und urn gleich-zeing zu beurteilen, welche die Vorztige und Nachteiledesselben sind, mlissen wir vor allem die Frage stellen :Welche Zollpolittk suchten die deutsche sowie die rum -nische Regierung fr die neue Vertragsperiode zu inau-guriren,

  iundhrwie weit ist es der einen und der andern .ge-

  lungen, Programm zu verwirklichen ? Und nach przlserBeantwortung dieser Frage, werden wir eine andere ebensowichtige Frage prfen mssen, und zwar: Ist die Zollpolitik,welche die beiden Regierungen durch den neuen Handelsver-trag verwirklichen konnten, fr die regierten V51ker giinstig,und wird sie fur die Volkswirtschaft dieser beiden Landervon Nutzen sein?

  Wir werden trachten, bet der Priitung dieser Fragen sokurz und so prazis als mglich zu sein, da ihre weitlaufigereEntwicklung eine Studie erfordern wiirde, die den Rahmeneiner Wochenschrift ilberschreitet.

  Die Zollpolitik, welche die deutsche Regierung in derPeriode der neuen Handelsvertrage mit den fremden Staateninauguriren wollte, wurde anlsslich der Debatte fiber den neuendeutschen Zolltarif klar definirt und kann in zwei Wortenresumirt werden : ausgiebigerer Schutz der Landwirtschatt.Graf Billow hat zu wiederholten Malen um Reichstag erklart,dass die Industrie und der Handel Deutschlands in den letz -ten Jahren dank den Handelsvertrgen elne bedeutende Ent-wicklung genommen haben, whrend die Lage der deutschenLandwirtschaft eine immer kritischere wurde, weil sie durchthese Vertrage nicht geniigend geschlitzt war. Da Deutschlandnicht blos eat Industriestaat, sondern auch ein Ackerbaustaatist, so hielt sich die deutsche Regierung fr verpflichtet, alleMittel anzuwenden, damit in der kiinftigen Handelsvertrags-periode der Landwirtschaft ein mglichst wirksamer Schutz-zoll gesichert werde. Desshalb hat sie im Zolltarife ill- dievier wichtigiten Getreidearten die Minimalzlle welt hherfestgesetzt als die heutigen, und urn diese Lille den fremdenStaaten, mit denen sie bezuglich der neuen Vertrage unter-handelte, annehmbar zu machen, hat sie auf anderen GebietenZugestandnisse gemacht. Die Hauptsache also, die Inaugu-rirung einer Schutzzollaera tilt die Landwirtschaft, hat diedeutsche Regierung vollstandig erreicht und hat also vollenGrund, zufrieden zu sein.

  Was Ruminien betrifft, so ist es bekannt, dais seine Re-gierung, welche den neuen Handelsvertrag unterhandelte,eine ganz entgegengesetzte Zollpolitik verfolgte, narnlich

  mij-

  s. . . . . . .

  ,,

  . . . . . . .

  ;

  www.dacoromanica.ro

 • 2 ROMANIA ECONOMICA

  malg cu totul contrarie, adeca o protectie mai largg pentruindustria romang existenta si pentru cea care se poate creiaintr'un viitor mai apropiat. Dar guvernul acesta roman a maiurm5rit si un alt scop, care nu a fost marturisit pe fat5,dar era usor de recunoscut: de a urea cit mai multe din ta-xele vamale pe articolele de importatiune spre a creia sta-tului venituri mai marl. Si trebue s adgogarn imediat cgguvernul roman a avut un succes deplin, ca si cel german,cgci a reusit s obtie, prin noua conventie, mentinereamensei majoritatl a taxelor vamale sporite. Natural c5 re-zultatul acesta ar li fost mai grea de obtinut, daca guvernulgerman ar fi pus mai mult greutate pe protejarea indus-triei germane cad atunci conflictul ar fi fost inevitabil ;dar cum negociatoril germani a fost suit1 s lupte pentruca guvernul roman sg accepte taxele urcate pe cereale, elac si fost nevoiti sa cedeze asupra taxelor vamale 4ircatepe produsele industriale din tariful general roman.

  Concluzia acestor constatari e ca, in ce priveste politica va-malg ce volati sa inaugureze guvernele Germaniel si Romaniel,ele ai reusit pe deplin prin noua conventie comerciali.

  Dar tendinta generalg a fie-caruia din cele doug guverneavea i parti laterale, care nu puteait fi nici ele negligiate.Ast-fel, guvernul german nu se putea multumi numai cuprotectia larga a agriculturei sale, ci trebuia s caute caindustria german sa nu fie lovita prin noul regim vamal,precum i guvernul roman nu putea fi satisfacut numal cuinaugurarea unel protectiuni mai marl a industriel sale sicu taxele fiscale menite a spori veniturile statului, ci tre-buia sg faca tot posibilul pentru ca agricultura romang snu sufere in noua perioada conventionala. Azi cind cu-noastem precis textul nouei conventiuni germano-romane,putem sa ne dam bine seama de cele obtinute de ambeleguverne pe tgrimul acesta i iaig ce se poate deduce deaci : nici guvernul din Berlin n'a reusit sa satisfacg astepta-rile legitime ale industriel germane, si nici guvernul din Bu-curesti nu a protejat indeajuns agricultura roman5. Nu cer-cet5m aci dacg si unul si altul a putut sail nu sg obtie maimult ; ne mgrginim a constata faptul.

  In adevir, industria germang nu poate fi multumiti cuputinele reduced de taxe vamale ce a obtinut guvernul elprin noua conventie, din cauza ca in totalitatea sa noul ta-rif vamal roman constitue, chiar cu reducerile acestea, osporire generalg a taxelor vamale pe aproape toate marfu-rile industriale exportate de Germania in Romania, sporirecare va avea ca prim efect inevitabil o micsorare conside -rabila a consurnatiunel din R ominia i deci si a exportuluigerman. Tot asa de nemultumita e si agricultura ro-mana, din cauza ca, de si guvernul nostru a obtinut un tra-tament egal cu cele-l'alte tari exportatoare de cereale in cepriveste taxele varnale pe cereale, el nu a reusit insa s5 in-chee si o conventie veterinarg cu Germania, care s'a acor-dat insg. Austro-Ungariei, asa ca Romania este pusg sub ra-portul acesta pe un picior de inferioritate.

  Din cele expuse ping aci se invedereazg deci ca pe de oparte atit Germania cit i Romania a5 reusit sg'si aperesa'si stabileasca noua lor politica vamalg, apgrind una agri-cultura, cea-l'alta industria si fiscalitatea ei, dar ca nici una

  nici cea-l'alta nu ail reusit cu aceasta de cit sg impaceniste interese unilaterale, iar nu interesele generale ale am-belor tari. Aceasta e signatura nouei conventiuni comercialegermano-romane.

  den weitgehendensten Schutz filr die bestehende, sowie fiir die-jenige Industrie, die in einer naheren oder ferneren Zukunftgeschaffen werden kann. Di