Self Assessment Report · PDF file 2018-01-18 · รายงานประจ...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Self Assessment Report · PDF file 2018-01-18 · รายงานประจ...

 • รายงานประจําป

  การประเมินคุณภาพ ประจําป

  Self Assessment Report

  SAR

  ภาควิชาอายรุศาสตร คณะแพทยศาสตร

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  2555

 • รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน Self Assessment Report (SAR)

  ประจ าปีการศึกษา 2555

  โดย ภาควิชาอายุรศาสตร์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ค ำน ำ

  วัตถุประสงค์

  รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพภายใน (Self Assessment Report ; SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการ ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามกรอบแนวทางการประกัน คุณภาพภายในที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน)

  องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณธิำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนนิกำร

  - 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน

  - 16.1 (สมศ.) ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอัตลักษณ์

  องค์ประกอบที ่2 กำรผลิตบัณฑิต

  - 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

  - 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน

  องค์ประกอบที ่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนกัศึกษำ

  - 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา

  ช่วงเวลำที่รำยงำน

  การรายงานผลการด าเนินงานด้านการศึกษาอยู่ในกรอบระยะเวลาตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ส่วนผลการด าเนินงานภารกิจด้านอื่น ๆ เป็นไปตามรอบปี งบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) และปีปฏิทิน 2555 (1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศกัดิ์ ด่านเดชา) หัวหน้าภาควิชาอายรุศาสตร์ กรกฎาคม 2556

 • สารบัญ หน้า

  ค าน า ก

  สารบัญ ข

  1. ข้อมูลเบื้องต้นของภาควิชา

  1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 1

  1.2 ชื่อหนว่ยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 3

  1.3 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค ์ 5

  1.4 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 7

  1.5 รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสภำชุดปัจจุบัน 8

  1.6 จ ำนวนหลักสูตร และรำยวิชำที่เปิดสอน 10

  1.7 จ ำนวนนักศกึษำ 11

  1.8 จ ำนวนอำจำรย์และบคุลำกร 13

  1.9 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกบังบประมำณ อำคำรสถำนท่ี 13

  1.10 เอกลกัษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน 13

  1.11 ระบบประกันคุณภำพของภำควิชำ 14

  1.12 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 14

  1.13 ตำรำงสรุปคะแนนและผลประเมินรำยองค์ประกอบของคณะ 15

  2. ผลการด าเนินงานประจ าปกีารศึกษา 2555

  องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ

  - 1.1 (สกอ.) กระบวนกำรพัฒนำแผน 16

  - ๑๖.๑ (สมศ.) ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกดิอัตลักษณ์ 20

  องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต

  - 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 22

  - 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกกำรจดักำรเรียนกำรสอน 25

  องค์ประกอบที ่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

  - 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 29

  องค์ประกอบที ่ 4 การวิจัย

  - 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 33 - 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกำรจดักำรควำมรู้จำกงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 37

  ... ข

 • - 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัยประจ ำ 39

  - ๕ (สมศ.) งำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 41

  - ๖ (สมศ.) งำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน ์ 44

  - ๗ (สมศ.) ผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพ 46

  - กำร SWOT ตำมองค์ประกอบ 47

  องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สังคม

  - 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม 48

  - 5.2 (สกอ.) กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชนต์่อสังคม 51

  องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

  - 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 54

  - ๑๕ (สมศ.) ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 57

  3. แบบฟอร์มแผน-ผล การด าเนินงานของปีการศึกษา 2553-2558 59

  4. ภาคผนวก เอกสารอ้างอิง 60

  ... ค

 • 1

  1. ข้อมูลเบือ้งตน้ของภาควชิา 1.1 บทสรุปผู้บริหาร

  รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ภาควิชา