Thai Buffet Menu ... หม หร อ ไก หร อ เต าห ผ ดกระเพรา...

Click here to load reader

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Thai Buffet Menu ... หม หร อ ไก หร อ เต าห ผ ดกระเพรา...

 • เง�่อนไข 1. ราคาขางตน รวมภาษีมูลคาเพ��ม 7% / พนักงานบร�การ / อุปกรณการรับประทาน / ดอกไมตกแตงตามมาตรฐาน 2. ราคาขางตน ยังไมรวมคาบร�การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เร��มตน 2,000 บาท (ข�้นอยูกับระยะทาง) 3. ยืนยันการจัดงานลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ 4. ทางบร�ษัทมีการเร�ยกเก็บคามัดจำ 50% ของคาใชจายทั้งหมด ภายใน 7 วัน หลังจากยืนยันการจัดงาน หร�อเปนไปตามเง�่อนไขที่ตกลงกับฝายขาย 5. หากตองการเพ��มรายการอาหาร คิดคาใชจายเพ��ม 50 บาท / ทาน / รายการ

  02 203 4011-16 NCCcatering [email protected]

  น้ำพร�กลงเร�อ / ผักสด Spicy Chili and Minced Pork Dip with Fresh Vegetables

  น้ำพร�กปลาทู / ผักสด Spicy Fish Paste Dip and Condiment with Vegetables

  น้ำพร�กกะป / ปลาทูทอด / ผักสด Spicy Shrimp Paste and Chili Sauce with Fried Mackerel

  หลนปูเค็ม Salted Crab Dib

  เมี่ยงปลาทู Deep-fried Mackerel with Thai Herbs and Condiments

  สมตำไทย Spicy Green Papaya Salad

  สมตำผลไม (V) Spicy Fresh Fruit Salad

  แกงจ�ดเตาหูหมูสับ หร�อ ไกสับ หร�อ สาหราย (V) Clear Soup with Tofu and Minced Pork or Chicken or Seaweed

  แกงจ�ดปลาหมึกยัดไส Clear Soup with Stuffed Baby Squid

  แกงจ�ดผักกาดขาวและเตาหู (V) Clear Soup with Cabbage and Tofu

  จับฉายเห็ดหอม (V) Double Boiled Vegetable with Black Mushroom

  ปกไกตุนมะนาวดอง Slow-braised Wing Chicken with Preserved Lime Soup

  ไขพะโล Chinese Style Soup with Chicken Drumstick, Egg and Tofu

  ตมยำทะเลรวมมิตร Spicy Mixed Seafood Soup with Lemongrass

  ตมขาไก หร�อ เห็ด (V) Chicken or Mushroom in Coconut Milk

  แกงสมปลาทอด Spicy Tamarind Soup with Fried Fish and vegetable

  แกงเลียงกุงสด Spicy Vegetables and Prawn Soup

  ปกไกทอดสมุนไพร Chicken Wings with Thai Herbs

  ทอดมันไขเค็ม Deep Fried Fish with Salte Egg Patties

  ทอดมันปลา Deep-fried Fish Patties

  ลาบวุนเสนหมูสับ หร�อ ไกสับ Spicy Noodle with Minced Pork or Chicken and Thai Herbs

  ลาบหมูสมุนไพร หร�อ ไกสมุนไพร Spicy Minced Pork or Chicken Salad with Thai Herbs

  ยำหมูยาง หร�อ ไกยาง Spicy Grilled Pork or Chicken Salad

  ยำไก หร�อ กุงตะไคร Spicy Chicken or Shrimp with Lemongrass Salad

  ยำสมโอสูตรโบราณ Spicy Pomelo Salad “Traditional Thai Style”

  ยำปลาดุกฟ� Crispy Catfish with Spicy Green Mango Salad

  เปาะเปยะทอดไสผัก (V) Deep-fried Spring Roll

  ไขลูกเขย (V) Sweet and Sour Egg

  หอหมกปลา Fish Souffle with Curry Patties

  พลาทะเล Seafood salad with lemon grass and mint

  หมูมะนาว Boiled Pork with Lime, Garlic

  and Chili Sauce

  (เลือก 2 รายการ – Choose 2 items)Appetizers

  ราคา 590.-บาท / ทาน (จำนวนขั้นต่ำ 50 ทาน) Thai Buffet Menu

  กรุณา ในชองวงกลมเพ�่อเลือกรายการ

  (เลือก 1 รายการ – Choose 1 items)Soup

  (เลือก 1 รายการ – Choose 1 items)Curry แกงเผ็ดเปดยางลิ�นจ�่ Red Curry with Roasted Duck and Lychees

  แกงพะแนงหมู หร�อ เนื้อ หร�อ ไก Red Curry with Pork or Beef or Chicken

  แกงเข�ยวหวานไก หร�อ ลูกชิ�นปลา Green Curry with Chicken or Fish Ball

  แกงมัสมั่นไก Chicken Yellow Curry with Potato

  แกงเทโพหมูสามชั้น Streaky Pork Curry with Morning Glory

  แกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู Thai Style Sea Mussel Curry with Pineapple

  แกงเผ็ดฟ�กทองหมู Red Curry with Porkand Pumpkin

  แกงปาหมู Hot and Spicy Curry with Pork

  1

 • เง�่อนไข 1. ราคาขางตน รวมภาษีมูลคาเพ��ม 7% / พนักงานบร�การ / อุปกรณการรับประทาน / ดอกไมตกแตงตามมาตรฐาน 2. ราคาขางตน ยังไมรวมคาบร�การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เร��มตน 2,000 บาท (ข�้นอยูกับระยะทาง) 3. ยืนยันการจัดงานลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ 4. ทางบร�ษัทมีการเร�ยกเก็บคามัดจำ 50% ของคาใชจายทั้งหมด ภายใน 7 วัน หลังจากยืนยันการจัดงาน หร�อเปนไปตามเง�่อนไขที่ตกลงกับฝายขาย 5. หากตองการเพ��มรายการอาหาร คิดคาใชจายเพ��ม 50 บาท / ทาน / รายการ

  02 203 4011-16 NCCcatering [email protected]

  คั่วกลิ�งหมู หร�อ ไก Pork or Chicken with Yellow Curry Paste

  หมู หร�อ ไก หร�อ เตาหู ผัดกระเพรา (V) Stir-fried Minced Pork or Chicken or Tofu with Basil

  หมู หร�อ ไก ทอดกระเทียมพร�กไทย Fried Pork or Chicken with Garlic and Pepper Corn

  ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต Stir-fried Chicken with Cashew Nuts

  ผัดเปร�้ยวหวานสามสหาย (หมู / ไก / กุง) Fried Pork, Chicken and Shrimp with Sweet and Sour Sauce

  กุงผัดน้ำพร�กเผา Stir-fried Shrimp with Sweet Chili Paste

  ปลาหมึกผัดผงกะหร�่ Stir-fried Squid with Curry Powder

  ทะเลผัดไขเค็ม Stir-fried Seafood with Salted Egg

  ผัดฉาทะเลรวม Spicy Stir-fried Fish Ball with Herbs

  ผัดเผ็ดทะเลยอดมะพราวออน Stir-fried Seafood with Coconut Shootsin Curry Paste

  ผัดพร�กไทยดำ (หมู / ไก / ปลา) Stir-fried Black Pepper (Pork/Chicken/Fish)

  ปลาทอดราดซอสมะขาม Deep-fried Fish with Tamarind Sauce

  ปลาทอดสามรสแบบไทย Thai Style Fried Fish with Sweet and Hot Chili Sauce

  หมู หร�อ ไกอบยอดผักกาดขาวน้ำแดง Roasted Pork or Chicken and Chinese Cabbage with Brawn Sauce

  ผัดผักกาดขาวมันปู Stir-fried Chinese Cabbage with Crab Meat

  ผัดผักสามสหายน้ำแดง (V) Stir-fried Mixed Vegetables with Brawn Sauce

  ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย (V) Stir-fried Mixed Vegetable with Oyster Sauce

  ผัดโปยเซียน (V) Wok Fried 8 Kinds of Meats

  with Vegetables in Brown Sauce

  ผัดหมี่ซั่วไก หร�อ ผักรวม (V) Stir-fried Noodle Chinese Style with Chicken or Mixed Vegetable

  กวยเตี๋ยวคั่วไก Stir-fried Noodle with Chicken

  ผัดไทยกุงสด Fried Noodle Thai Style with Shrimp

  ผัดเห็ดรวมมิตร (V) Stir Fried Mixed Mushrooms

  กลวยบวดชี Warm Sweet Banana in Coconut Cream

  เผือก หร�อ ฟ�กทองแกงบวด Warm Taro or Pumpkin in Coconut Cream

  บัวลอยสามสี Three Color Rice Dumpling in Coconut Milk

  ขาวเหนียวเปยกลำไย Longan with Sticky Rice

  ทับทิมกรอบ Water Chestnuts Dumpling in Coconut Milk

  ไอศกร�มรวมรส (วนิลา / ช็อคโกแลต / สตรอวเบอรร�่)