THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน...

12
ซูริค | เจนีวา | ยอดเขากลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา| มิลาน THE MATTERHORN REFLECTION 3 สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน เดินทาง พฤษภาคม มิถุนายน 63 ราคาแนะนาเพียง 59,900.- บริษัท กู๊ดลัคทัวร์ จำกัด GOOD LUCK TOURS CO.,LTD. ใบอนุญาตเลขที ่ 11 / 00075 Tel: 02-105-8551 Hotline: 086-342-5073 www.goodlucktour.com 111/74 หมู ่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 รหัสทัวร์ : ZRH-TG033

Transcript of THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน...

Page 1: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

ซรค | เจนวา | ยอดเขากลาเซยร 3000 | ยอดเขาจงเฟรา| มลาน

THE MATTERHORN REFLECTION 3

สวตเซอรแลนด อตาล 7 วน 4 คน

เดนทาง พฤษภาคม – มถนายน 63

ราคาแนะน าเพยง 59,900.-

บรษท กดลคทวร จ ำกด

GOOD LUCK TOURS CO.,LTD.

ใบอนญาตเลขท 11 / 00075

Tel: 02-105-8551

Hotline: 086-342-5073

www.goodlucktour.com

111/74 หม 9 ต.บางเขน อ.เมองนนทบร จ.นนทบร 11000

รหสทวร : ZRH-TG033

Page 2: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

วนท 1 กรงเทพฯ 21.30 น.

คณะพรอมกน ณ สนามบนสวรรณภม อาคารผ โดยสารระหวางประเทศประต 3 เคานเตอร D สายการบนไทย โดยมเจาหนาท คอยตอนรบและอ านวยความสะดวก

วนท 2 กรงเทพฯ – ซรค – เบรน – เจนวา – โลซานน 01.05 น. ออกเดนทางสสวสเซอรแลนด โดยสายการบนไทย เทยวบน TG 970 07.50น.

เดนทางถงสนามบนซรค (เวลาทองถนชากวาประเทศไทย 6 ชวโมง และจะเปลยนเปน 5 ชวโมงในวนท 29 มนาคม 2563) หลงผานพธการตรวจคนเขาเมองและศลกากร น าทานเดนทางเทยวเมองซรค (Zurich) เมองทใหญทสดในประเทศ น าทานถายรปกบโบสถฟรอมนสเตอร (Fraumunster abbey) สรางขนในป ค.ศ. 853 โดยกษตรยเยอรมนหลยส ใชเปนส านกแมชทมกลมหญงสาวชนชนสงจากทางตอนใตของเยอรมนอาศยอย น าทานเดนทางสกรงเบรน (Bern) ซงไดรบการยกยองจากองคการยเนสโกใหเปนเมองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากนเบรนยงถกจดอนดบอยใน 1 ใน 10 ของเมองทมคณภาพชวตทดทสดของโลกในป ค.ศ.2010 น าทานชมบอหมสน าตาล (Bear Park) สตวทเปนสญลกษณของกรงเบรน น าทานชมมารกาสเซ ยานเมองเกา ปจจบนเตมไปดวยรานดอกไมและบตค จงเหมาะกบการเดนเทยวชมอาคารเกา อาย 200-300 ป น าทานลดเลาะชม ถนนจงเคอรนกาสเซ ถนนทมระดบสงสดของเมองน ถนนกรมกาสเซ ซงเตมไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬกาไซท คลอคเคนทรม อาย 800 ป ทม “โชว” ใหดทกๆชวโมงในการตบอกเวลาแตละครง

เสนทางการเดนทาง

วนท 1. กรงเทพฯ

วนท 2. กรงเทพฯ – ซรค – เบรน – เจนวา – โลซานน

วนท 3 โลซานน – กลาเซยร 3000 – แทซ – เซอรแมท

วนท 4. เซอรแมท – แทซ – มองเทรอซ – เวเวย – อนเทอรลาเคน

วนท 5. อนเทอรลาเคน – ยอดเขาจงเฟรา – มลาน

วนท 6. มลาน - สนามบน

วนท 7.กรงเทพ

Page 3: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

กลางวน

รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารจน

บาย น าทานเดนทางส เมองเจนวา (Geneva) น าชมเมองทเปนศนยกลางการประชมนานาชาต เมองทตงองคการสากลระดบโลก อาท องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรปกบ น าพเจทโด ทฉดสายน าพงสงขนไปในอากาศถง 390 ฟต (เปดเฉพาะวนอากาศด) และถายรปกบ นาฬกาดอกไม สญลกษณทส าคญของเมองเจนวาจากนนน าทานเดนทางสเมองโลซานน (Lausanne) ซงตงอยตอนเหนอของทะเลสาบเจนวา

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคารอาหารจน ทพก เดนทางเขาสทพก DE LA PAIX หรอเทยบเทา

วนท 3 โลซานน – กลาเซยร 3000 – แทซ – เซอรแมท เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น าทานเทยวเมองโลซานน (Lausanne) ซงนบไดวาเปนเมองทมเสนหโดยธรรมชาตมากทสดเมองหนงของสวตเซอรแลนด มประวตศาสตรอนยาวนานมาตงแตศตวรรษท 4 ในสมยทชาวโรมนมาตงหลกแหลงอยบรเวณรมฝงทะเลสาบทน เมองโลซานนมความสวยงามโดยธรรมชาต ทวทศนทสวยงาม และอากาศทปราศจากมลพษ จงดงดดนกทองเทยวจากทวโลกใหมาพกผอนตากอากาศทน เมองนยงเปนเมองทมความส าคญส าหรบชาวไทยเนองจากเปนเมองทเคยเปนทประทบของสมเดจยา น าทานชม สวนสาธารณะทมรปปนลง 3 ตว ปดห ปดปาก ปดตา อนเปนสถานททรงโปรดของในหลวงเมอทรงพระเยาว และถายรปกบ ศาลาไทย ทรฐบาลไทยสงไปตงในสวนสาธารณะของเมองโลซานน เดนทางสเมองโกล เดอ ปยง (Col Du Pillon) เมองทตงของสถานกระเชาไฟฟาขนาดใหญทจผ โดยสารไดถง 125 คน น าทานขนกระเชายกษ ขนสเขากลาเซยร 3000 (Glacier 3000) น าทานเดนขาม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนทมความยาว 107 เมตร ขามหนาผาทระดบความสง 3,000 เมตร ทานจะไดชมทศนยภาพทสวยงามของเทอกเขาแอลป อนสวยงามแบบกวางไกลสดสายตา

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารบนยอดเขา บาย น าทานเดนทางสสถานรถไฟเมองแทซ (Teasch) เพอเดนทางสเมองเซอรแมท (Zermatt) เมองแหงสกรสอรท ยอดนยมทไดรบ

ความนยมสง เนองจากเปนเมองทปลอดมลพษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมองไมใชน ามนเชอเพลง แตใชแบตเตอรเทานน และยงมฉากหลงของตวเมองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ทไดชอวาเปนยอดเขาทมรปทรงสวยทสดในสวตเซอรแลนด ใหอสระเดนเลนในเมอง

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคารอาหารพนเมอง ทพก น าทานเดนทางเขาสทพก DERBY หรอเทยบเทา

*** ในกรณทหองพกในเมองเซอรแมทเตม ทางบรษทขอสงวนสทธน าพาทานไปเดนเลนทเมองเซอรแมทและยายไปพกทเมองขางเคยงแทน***

วนท 4 เซอรแมท – แทซ – มองเทรอซ – เวเวย – อนเทอรลาเคน เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น าทานเดนทางโดยรถโคชปรบอากาศสเมองมองเทรอซ (Montreux) เมองตากอากาศทตงอยรมทะเลสาบเจนวา ไดชอวารเวยราของสวส ชมความสวยงามของทวทศน บานเรอน รมทะเลสาบ น าทานถายรปกบปราสาทชลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกวา 800 ป สรางขนบนเกาะหนรมทะเลสาบเจนวา ตงแตยคโรมนเรองอ านาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมจดมงหมายเพอควบคมการเดนทางของนกเดนทางและขบวนสนคาทจะสญจรผานไปมาจากเหนอสใตหรอจากตะวนตกสตะวนออกของสวตเซอรแลนด เนองจากเปนเสนทางเดยวทไมตองเดนทางขามเทอกเขาสงชน ปราสาทแหงนจงเปรยบเสมอนดานเกบภาษซงเอาเปรยบชาวสวสมานานนบรอยป

Page 4: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหารจน บาย จากนนน าทานเดนทางสเมองเวเวย (Vevey) ตงอยรมชายฝงดานเหนอของทะเลสาบเจนวา เปนเมองทไดชอวาเปน “ไขมก

แหงรเวยราสวส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนแดนทเหมาะแกการท ากจกรรมแทบทกฤดกาล แลวน าทานเดนทางตอสเมองอนเทอรลาเคน (Interlaken) เปนเมองทตงอยระหวาง ทะเลสาบทน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยนซ (Lake Brienz) อนเปนแหลงทองเทยวทส าคญ และ มความส าคญประหนงเมองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลนด มภาพของยอดเขาจงเฟราเปนฉากหลง

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารพนเมอง (ชสฟองดว) ทพก น าทานเดนทางเขาสทพก CITY OBERLAND หรอเทยบเทา

วนท 5 อนเทอรลาเคน – ยอดเขาจงเฟรา – มลาน เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

น าทานเดนสสถานรถไฟอนเทอรลาเคนออกซ (Interlaken Ost) เพอทจะเปลยนสถานทเมอง กรน-กรนเดอวาลด (Grund - Grindelwald) ขนส ยอดเขาจงเฟรา (Jungfrau) เเละเมอป คศ.2001 องคการยเนสโกประกาศใหยอดเขาจงเฟรา เปนพนทมรดกโลกทางธรรมชาตแหงแรกของยโรป น าคณะนงรถไฟทองเทยวธรรมชาต ขนพชตยอดเขาจงเฟราทมความสงกวาระดบน าทะเลถง 11,333 ฟตหรอ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขนสยอดเขาทานจะไดผานชมธารน าแขงทมขนาดใหญจนถง สถานรถไฟจงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานรถไฟทอยสงทสดในยโรป (Top of Europe) เขาชมถ าน าแขง (Ice Palace) ทแกะสลกใหสวยงาม อยใตธารน าแขงลกถง 30 เมตร

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารบนยอดเขา บาย จากนนน าทานเดนทางส กรงมลาน(Milan) น าทาน ชมเมองมลาน เมองศนยกลางทางเศรษฐกจทส าคญของอตาล เมองทขน

ชอวาเปนเมองหลวงแหงแฟชน น าทานถายรป โบสถดโอโม (Duomo di Milano) จากภายนอกแหงมลาน โบสถใหญอนดบ 3 ของยโรป เปนศลปะแบบกอธคทหรหรา และใชเวลาในการสรางนานเกอบ 500 ป โดยเรมสรางตงแตป ค.ศ.1386 และทนาทงของโบสถ กคอการตกแตงประดบประดาทเนนความหรหราอยางเตมทโดยเฉพาะรปปนรอบตวอาคาร มจ านวนกวา 3,000 ชน ขวามอของโบสถมอาคารทรงกากบาทหลงหนง และหลงคามงดวยกระเบองโปรงใส เรยกกนวา“อาเขต” สรางขนเพอเปนอนสรณแกกษตรย วคเตอรเอมมานเอลท 2 ปฐมกษตรยของอตาลในการรวมชาต น าทานช, อาคารแกลเลอเรย วคตอรโอ เอมานเอล 2 (Monument of Vittorio Emanuele II) ชอปปงอาเขตทสวยงามทสดแหงหนงของโลก มชอเรยกเลนๆวาเปนหองนงเลนของเมองมลาน

Page 5: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

ค า รบประทานอาหารค า ณ ภตตาคาร อาหารจน ทพก น าทานเดนทางเขาสทพก BEST WESTERN GOLDENMILE หรอเทยบเทา

วนท 6 มลาน – สนามบน เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

10.00 น.

น าทานเดนทางสสนามบนมลานมลเปนซา เพอท าคนภาษ (Tax Refund) และมเวลาชอปปงสนคาปลอดภาษ (Duty Free) ภายในสนามบน

14.05 น. ออกเดนทางสกรงเทพ โดยเทยวบนท TG 941

วนท 7 กรงเทพฯ 05.55 น. ถงกรงเทพโดยสวสดภาพ

ราคาแนะน าเพยง

THE MATTERHORN REFLECTION 3 สวตเซอรแลนด อตาล

7 วน 4 คน โดยสายการบนไทย

ก าหนดการเดนทาง ผใหญพก 2-3

ทาน ทานละ

เดกอายไมเกน 12 ป (เสรมเตยง) ทานละ

เดกอายไมเกน 12 ป (ไมเสรมเตยง)

ทานละ

ไมรวมตว ทานละ

พกเดยวเพม ทานละ

วนท 6 – 12 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900

วนท 13 – 19 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900

วนท 20 – 26 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900

วนท 27พ.ค.–2ม.ย.63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900

วนท 10 – 16 ม.ย. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900

วนท 24 – 30 ม.ย. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 11,900

โปรแกรมอาจจะมการปรบเปลยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกาล

Page 6: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

เงอนไขการใหบรการ 1. ช าระเงนมดจ าทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญช ทนงจะยนยนเมอไดรบเงนมดจ าแลวเทานน 2. สงส าเนาหนาพาสปอรตของผทเดนทาง ทมอายการใชงานไมนอยกวา 6 เดอน เพอท าการจองควยนวซาภายใน 3

วนนบจากวนจอง หากไมสงส าเนาหนาพาสปอรตทางบรษทขออนญาตยกเลกการจองทวรโดยอตโนมต 3. เมอไดรบการยนยนวากรปออกเดนทางได ลกคาจดเตรยมเอกสารใหการขอวซาไดทนท 4. หากทานทตองการออกตวโดยสารภายในประเทศ (กรณลกคาอยตางจงหวด) ใหทานตดตอเจาหนาท กอนออก

บตรโดยสารทกครง หากออกบตรโดยสารโดยมแจงเจาหนาท ทางบรษทขอสงวนสทธไม รบผดชอบ คาใชจายทเกดขน

5. การยนวซาในแตละสถานทตมการเตรยมเอกสาร และมขนตอนการยนวซาไมเหมอนกน ทงแบบหมคณะและยน รายบคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมลเพอประกอบการตดสนใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท

6. หากในคณะของทานมผ ตองการดแลพเศษ นงรถเขน (Wheelchair), เดก, ผสงอาย, มโรคประจ าตว หรอไมสะดวกในการเดนทางทองเทยวในระยะเวลาเกนกวา 4-5 ชวโมงตดตอกน ทานและครอบครวตองใหการดแลสมาชกภายในครอบครวของทานเอง เนองจากการเดนทางเปนหมคณะ หวหนาทวรมความจ าเปนตองดแลคณะทวรทงหมด

อตราคาบรการนรวม 1 คาตวเครองบน ชนประหยด (Economy Class) ทระบวนเดนทางไปกลบพรอมคณะ (ในกรณมความประสงคอย

ตอ จะตองไมเกนจ านวนวน และอยภายใตเงอนไขของสายการบน) 2. คาภาษสนามบนทกแหงตามรายการ

Page 7: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

3. คารถโคชปรบอากาศน าเทยวตามรายการ 4. คาหองพกในโรงแรมตามทระบในรายการหรอเทยบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 5. คาอาหารตามทระบในรายการ 6. คาเขาชมสถานททองเทยวตามรายการ 7. คาประกนภยการเดนทางรายบคคล (หากตองการเงอนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท) คาประกนอบตเหตคมครองในระหวางการเดนทางวงเงนไมเกนทานละ 1,000,000 บาท คารกษาพยาบาลในกรณเกดอบตเหตวงเงนไมเกนทานละ 500,000 บาท (ตามเงอนไขกรมธรรม) ลกคาทานใดสนใจ ซอประกนการเดนทางส าหรบครอบคลมเรองสขภาพสามารถสอบถามขอมล

เพมเตมกบทางบรษทได เบยประกนเรมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วน] เบยประกนเรมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วน] **ความครอบคลมผ เอาประกนทมอายตงแตแรกเกด ถง 85 ป ** [รกษาพยาบาล 2 ลาน, เสยชวตหรอเสยอวยวะจากอบตเหต 1.5 ลานบาท] 8. คามคคเทศกของบรษทดแลตลอดการเดนทาง (ไมรวมทปมคคเทศก) 9. คาภาษมลคาเพม 7%

อตราคาบรการนไมรวม 1. คาธรรมเนยมการจดท าหนงสอเดนทาง 2. คาใชจายสวนตว อาทเชน คาเครองดมทสงพเศษ , คาโทรศพท, คาซกรด, คาธรรมเนยมหนงสอเดนทาง, คา

น าหนกเกนจากทางสายการบนก าหนดเกนกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชน, คารกษาพยาบาล กรณเกดการเจบปวยจากโรคประจ าตว, คากระเปาเดนทางหรอของมคาทสญหายในระหวางการเดนทาง เปนตน

3. คาธรรมเนยมน ามนและภาษสนามบน ในกรณทสายการบนมการปรบขนราคา 4. คาบรการยกกระเปาในโรงแรม ซงทานจะตองดแลกระเปาและทรพยสนดวยตวทานเอง 5. คาธรรมเนยมวซาประเทศสวสเซอรแลนด (ผยนวซาตองช าระเงนตรงกบศนยยนวซาในวนยน เปนจ านวนเงน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 6. คาทปพนกงานขบรถ และไกดทองถน (15 สวตฟรงก) 7. คาทปมคคเทศกจากเมองไทย (21 สวตฟรงก)

เงอนไขการช าระคาทวรสวนทเหลอ ทางบรษทขอเกบคาทวรสวนทเหลอ 20 วนกอนการเดนทาง

หากทานไมผานการอนมตวซาหรอยกเลกการเดนทางโดยเหตจ าเปน ทางบรษทขอเกบเฉพาะคาใชจายทเกดขนจรง

ขอมลเบองตนในการเตรยมเอกสารยนวซาและการยนวซา

1. การพจารณาวซาเปนดลยพนจของสถานทต มใชบรษททวร การเตรยมเอกสารทดและถกตองจะชวยใหการพจารณา ของสถานทตงายขน

2. กรณทานใดตองใชพาสปอรตเดนทาง ชวงระหวางยนวซา หรอ กอนเดนทางกบทางบรษท ทานตองแจงใหทางบรษทฯ ทราบลวงหนาเพอวางแผนในการขอวซาของทาน ซงบางสถานทตใชเวลาในการพจารณาวซาทคอนขางนานและอาจไมสามรถดงเลมออกมาระหวางการพจารณาอนมตวซาได

Page 8: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

3. ส าหรบผ เดนทางทศกษาหรอท างานอยตางประเทศ จะตองด าเนนเรองการขอวซาดวยตนเองในประเทศทตนพ านกหรอศกษาอยเทานน

4. หนงสอเดนทางตองมอายไมต ากวา 6 เดอน โดยนบวนเรมเดนทางออกนอกประเทศ หากนบแลวต ากวา 6 เดอน ผ เดนทางตองไปยนค ารองขอท าหนงสอเดนทางเลมใหม และกรณาเตรยมหนงสอเดนทางเลมเกา ใหกบทางบรษทดวย เนองจากประวตการเดนทางของทานจะเปนประโยชนอยางยงในการยนค ารองขอวซา และจ านวนหนาหนงสอเดนทาง ตองเหลอวางส าหรบตดวซาไมต ากวา 3 หนา

5. ทานทใสปกหนงสอเดนทางกรณาถอดออก หากมการสญหาย บรษทฯ จะไมรบผดชอบตอปกหนงสอเดนทางนนๆ และพาสปอรต ถอเปนหนงสอของทางราชการ ตองไมมรอยฉกขาด หรอ การขดเขยน หรอ แตงเตมใดๆ ในเลม

ขอมลเพมเตมเรองตวเครองบนและทนงบนเครองบน

1. ทางบรษทไดส ารองทนงพรอมช าระเงนมดจ าคาตวเครองบนแลว หากทานยกเลกทวร ไมวาจะดวยสาเหตใด ทางบรษทขอสงวนสทธการเรยกเกบคามดจ าตวเครองบน ซงมคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบนและชวงเวลาเดนทาง

2. หากตวเครองบนท าการออกแลว แตทานไมสารถออกเดนทางได ทางบรษทขอสงวนสทธเรยกเกบคาใชจายตามทเกดขนจรง และรอ Refund จากทางสายการบน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอนเปนอยางนอย

3. นงท Long Leg โดยปกตอยบรเวณทางออกประตฉกเฉน และผทจะนงตองมคณสมบตตรงตามทสายการบนก าหนด เชน ตองเปนผทมรางกายแขงแรง และชวยเหลอผอนไดอยางรวดเรวในกรณทเครองบนมปญหา เชน สามารถเปดประตฉกเฉนได (น าหนกประมาณ 20 กโลกรม) ไมใชผทมปญหาทางดานสขภาพและรางกาย และอ านาจในการใหทนง Long leg ขนอยกบทางเจาหนาทเชคอนสายการบน ตอนเวลาทเชคอนเทานน

กรณยกเลกการเดนทาง 1. แจงยกเลก 45 วน ขนไปกอนการเดนทาง คนคาใชจายทงหมด 2. แจงยกเลกภายใน 30-44 วนกอนเดนทาง เกบคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 3. แจงยกเลกภายใน 16-29 วนกอนเดนทาง เกบคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 4. แจงยกเลกนอยกวา 15 วนกอนเดนทาง ทางบรษทฯขอสงวนสทธ เกบคาใชจายทงหมด 5. บรษทขอสงวนสทธในการเกบคาใชจายทงหมดกรณทานยกเลกการเดนทางและมผลท าใหคณะเดนทางไมครบ

ตามจ านวนท บรษทฯก าหนดไว (30ทานขนไป) เนองจากเกดความเสยหายตอทางบรษทและผ เดนทางอนทเดนทางในคณะเดยวกนบรษทตองน าไปช าระคาเสยหายตางๆทเกดจากการยกเลกของทาน

6. กรณเจบปวย จนไมสามารถเดนทางได ซงจะตองมใบรบรองแพทยจากโรงพยาบาลรบรอง บรษทฯจะท าการเลอนการเดนทางของทาน ไปยงคณะตอไปแตทงนทานจะตองเสยคาใชจายทไมสามารถเรยกคนไดคอ คาธรรมเนยมในการมดจ าตว และคาธรรมเนยมวซาตามท สถานทตฯ เรยกเกบ

7. กรณยนวซาแลวไมไดรบการอนมตวซาจากทางสถานทต (วซาไมผาน) และทานไดช าระคาทวรหรอมดจ ามาแลว ทางบรษทฯ ขอเกบเฉพาะคาใชจายทเกดขนจรง เชน คาวซาและคาบรการยนวซา / คามดจ าตวเครองบน หรอคาตวเครองบน (กรณออกตวเครองบนแลว) คาสวนตางในกรณทกรปออกเดนทางไมครบตามจ านวน

8. กรณวซาผานแลว แจงยกเลกกอนหรอหลงออกตวโดยสาร บรษทฯ ขอสงวนสทธในการไมคนคาทวรทงหมด 9. กรณผ เดนทางไมสามารถเขา-ออกเมองได เนองจากปลอมแปลงหรอการหามของเจาหนาท ไมวาเหตผลใดๆ

ตามทางบรษทของสงวนสทธในการ ไมคนคาทวรทงหมด

ขอมลเพมเตมเรองโรงแรมทพก

Page 9: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

1. เนองจากการวางแปลนหองพกของแตละโรงแรมแตกตางกน จงอาจท าใหหองพกแบบหองเดยว (Single) ,หองค (Twin/Double) และหองพกแบบ 3 ทาน/3 เตยง (Triple Room) หองพกตางประเภทอาจจะไมตดกนและบางโรงแรม อาจจะไมมหองพกแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตยงใหญกบ 1 เตยงพบเสรม

2. โรงแรมในยโรปสวนใหญอาจจะไมมเครองปรบอากาศเนองจากอยในแถบทมอณหภมต า 3. กรณทมงานจดประชมนานาชาต (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงขนมากและหองพกในเมองเตม บรษทฯขอ

สงวนสทธในการปรบเปลยนหรอยายเมองเพอใหเกดความเหมาะสม 4. โรงแรมในยโรปทมลกษณะเปน Traditional Building หองทเปนหองเดยวอาจเปนหองทมขนาดกะทดรตและไม

มอางอาบน า ซงขนอยกบการออกแบบของแตละโรงแรมนนๆ และหองแตละหองอาจมลกษณะแตกตางกน

เอกสารประกอบการขอวซาเชงเกน (สวตเซอรแลนด)

ใชเวลาท าการอนมตวซานบจากวนยนประมาณ 15 วนท าการ หรอมากกวาน น ข นอยกบดลยพนจของ

สถานทต

ยนวซาแสดงตนทศนยย นวซา VFS Global (จามจรสแควร)

ในระหวางยนวซาเขาสถานทตแลว ไมสามารถดงเลมออกมากอนได

**ลกคากรณาอยายดตดกบการยนขอวซาในอดต

เพราะสถานทตมการเปลยนแปลงกฎและเอกสารการยนอยเร อย ๆ**

1. หนงสอเดนทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงสอเดนทาง ตองมหนาเหลอส าหรบประทบวซา

อยางนอย 2 หนา อายการใชงานเหลอไมนอยกวา 6 เดอน นบจากวนเดนทางกลบ และหนงสอเดนทางจะตองไม

ช ารด (หนงสอเดนทางเลมเกา กรณาน ามาประกอบการยนวซาดวย)

***ในกรณทถอพาสปอรต สญชาตไทย แตพ านกอยตางประเทศ, ท างานอยตางประเทศ หรอนกเรยน

นกศกษาศกษาอยตางประเทศ กรณาแจงเจาหนาทของทางบรษทใหทราบทนท เพราะการยนขอวซา

จะมเงอนไข และ ขอก าหนดของทางสถานทตตองการเพมเตม และ บางสถานทตอาจไมสามารถยนขอ

วซาในประเทศไทยได ขอก าหนดนรวมไปถงผเดนทางทถอพาสปอรตตางชาตดวย***

2. รปถาย รปถายสหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ

***ความยาวใบหนาตองมเนอทในรปถาย 70-80% ของพนท พนหลงสขาวเทาน น ถายไมเกน 6 เดอน

รวบผมใหเหนห เหนคว หามสวมแวนตาหรอเครองประดบ หามใสคอนแทคเลนส รปไมเลอะหมกและไม

มรองรอยช ารด ***

3. หลกฐานการท างาน

- เจาของกจการ หนงสอรบรองการจดทะเบยน(DBD)ทมช อของผเดนทางเปนกรรมการหรอหนสวน อายไมเกน 3

เดอน หรอ ส าเนาใบทะเบยนการคา(พค.0403)

- กจการไมจดทะเบยน จดหมายชแจงการท างาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปถายราน สญญาเชาท โฉนด

Page 10: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

ทดน เปนตน

- เปนพนกงาน หนงสอรบรองการท างานจากบรษทฯระบต าแหนง,เงนเดอน,วนเรมท างาน,วนทลาพกรอน

(ขอเปนภาษาองกฤษมอาย 1 เดอน ชอ-สกลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชค าวา “TO WHOM IT MAY

CONCERN” แทนชอสถานทตทยน)

- นกเรยนหรอนกศกษา ใชหนงสอรบรองการเรยนทออกจากสถาบนทก าลงศกษาอย

(ขอเปนภาษาองกฤษมอาย 1 เดอน ชอ-สกลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชค าวา “TO WHOM IT MAY

CONCERN” แทนชอสถานทตทยน)

4. หลกฐานการเงน

- กรณผเดนทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตวจรง บญชออมทรพยธรรมดาของธนาคาร

ท วไป ยอนหลง 6 เดอน ทออกจากทางธนาคารเทานน พรอมกบมตราประทบจากธนาคาร ทางสถานทตจะไมรบ

Bank Statement ทปรนเองจาก Internet (รบกวนลกคาท ารายการเดนบญชโดยการฝากหรอถอน กอน 1-2 วน

แลว คอยขอ Statement เพอใหอพเดทไมเกน 15 วนนบจากวนยนวซา)

- กรณผเดนทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตวจรง บญชออมทรพยยอนหลง 6 เดอน ท

ออกจากทางธนาคารเทานน พรอมกบมตราประกบจากธนาคาร อพเดทไมเกน 15 วนนบจากวนยนวซา (ของผท

ออกคาใชจาย) และตองมหนา Passport ของผทออกคาใชจาย พรอมหนงสอชแจงออกคาใชจายเปน

ภาษาองกฤษ (Sponsor letter)

- กรณผเดนทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบรษทออกคาใชจายให ใช Bank Statement ตวจรง บญชออม

ทรพยยอนหลง 6 เดอน ทออกจากทางธนาคารเทานน พรอมกบมตราประกบจากธนาคาร อพเดทไมเกน 15 วน

นบจากวนยนวซา (ของผทออกคาใชจาย) หรอ หนงสอรบรองทางการเงน (Bank certificate) และตองแนบ

หนงสอรบรองการจดทะเบยน(DBD) หรอส าเนาใบทะเบยนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนงสอชแจงออกคาใชจาย

เปนภาษาองกฤษ (Sponsor letter)

- **Bank Statement จะตองสะกดชอ-นามสกลใหตรงกบพาสปอรต แสดงเลขทบญชครบทกตว และจะตองม

แสดงทงหมดในทก ๆ หนา

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรปแบบทเปนตวครงกระดาษ A4 ไม

สามารถใชยนได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรปแบบฉบบเดม

**สถานทตไมรบพจารณา Bank Statement ทปร นจากอนเตอรเนต หรอ Bank Statement ทออกจาก

ธนาคารแตไมมตราประทบ , บญชตดลบ บญชกระแสรายวน

พนธบตร ตราสารหน กองทน และสลากออมสน**

5. เอกสารสวนตว

- ส าเนาทะเบยนบาน

- บตรประชาชน

- สตบตร(กรณเดกอายต ากวา 18 ป)

- ทะเบยนสมรส/ทะเบยนหยา/มรณะบตร(ถาม)

- ใบเปลยนชอ-นามสกล (ถามการเปลยน)

6. กรณเดกอายไมถง 18 ป ไมไดเดนทางไปตางประเทศพรอมบดา มารดา

- หากเดกเดนทางไปกบบดา จะตองมหนงสอยนยอมจากมารดา จากอ าเภอตนสงกด (โดยมารดาจะตองคด

หนงสอยนยอมระบใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบบดา)พรอมแนบส าเนาบตรประชาชนหรอหนาพาสปอรตมารดา

มาดวย

- หากเดกเดนทางกบมารดา จะตองมหนงสอยนยอมจากบดา จากอ าเภอตนสงกด (โดยบดาจะตองคดหนงสอ

Page 11: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

ยนยอมระบใหบตรเดนทางไปตางประเทศกบมารดา) พรอมแนบส าเนาบตรประชาชนหรอหนาพาสปอรตบดามาดวย

- หากเดกไมไดเดนทางพรอมกบบดาและมารดา ทงบดาและมารดาจะตองคดหนงสอระบยนยอมใหบตร

เดนทางไปตางประเทศกบใคร มความสมพนธเปนอะไรกนกบเดก จากอ าเภอตนสงกด พรอมแนบส าเนาบตร

ประชาชนหรอหนาพาสปอรตบดาและมารดา

- กรณเดกทบดา-มารดาหยาราง จะตองแนบส าเนาใบหยา และมการสลกหลงโดยมรายละเอยดวาฝายใดเปนผม

อ านาจปกครองบตรแตเพยงผเดยว

*** กรณเดกอายต ากวา 18 ป บดาและมารดาลงชอรบรองในแบบฟอรมสมครวซา

- *** ในวนยนวซากรณาถอเอกสารตวจรงตางๆ เชน ทะเบยนพาณชย DBD สตบตร ใบเปลยนชอ-สกล

เปนตน พรอมสมดบญชอพเดทไมเกน 7 วนกอนยนวซา ***

เอกสารยนวซาอาจมการปรบเปลยนและขออพเดทเพมเตมไดทกเวลา หากทางสถานทตแจงขอเพมเตม

แบบฟอรมส าหรบกรอกขอมลยนวซาเชงเกนประเทศสวตเซอรแลนด

(กรณากรอกขอมลใหครบถวนตามความเปนจรงทกขอ เนองจากจะมผลตอการพจารณาวซาของทาน)

ชอ – นามสกล ผเดนทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 1. นามสกล [ภาษาองกฤษ]……………………………………………………….………………..……………

2. นามสกลตอนเกด [ภาษาองกฤษ]…………………………………………………………………………….

3. ชอตว [ภาษาองกฤษ]…………………………………………………………………………………………

4. วน /เดอน / ป (ค.ศ.) เกด……………………………………………………………………………………..

5. สถานทเกด (จงหวด)…………………………………………………………………….……………………

6. ประเทศทเกด……………………………………………………………………………….…………………

7. สญชาตปจจบน ................................สญชาตโดยก าเนด หากตางจากปจจบน…………………………..

8. เพศ ชาย หญง

9. สถานภาพ โสด แตงงาน (จดทะเบยน) แตงงาน (ไมจดทะเบยน)

หยา แยกกนอย หมาย (คสมรสเสยชวต)

อนๆ (โปรดระบ)…………….

10. ในกรณทผสมครขอวซาเปนเดก อายต ากวา 18 ปบรบรณ ใหใสชอ และทอย ผปกครอง

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………รหสไปรษณย………………..…

11. ทอยปจจบนของผขอวซา

………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………รหสไปรษณย……………..……………

E-MAIL (ตองระบ)............................................................................................

หมายเลขโทรศพทมอถอทตดตอได..................................................................

12. อาชพปจจบน (หากคาขาย ใหระบดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสอผา ขายอาหาร เปนตน)

.......................................................................................................

13. ชอบรษทหรอรานคา และทอย หมายเลขโทรศพท / ส าหรบนกเรยน นกศกษา กรณากรอกชอ ทอยของสถาบน

Page 12: THE MATTERHORN REFLECTION 3€¦ · 111/74 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ... (Interlaken Ost) ... ระดับน ้าทะเลถึง

ศกษา

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………รหสไปรษณย………….……

14. วซาเชงเกนทเคยไดรบในระยะเวลา 3 ปทผานมา

ไมเคย เคยได ใชไดตงแตวนท..........................ถงวนท............................

15. เคยถกพมพลายนวมอเพอการขอวซาเชงเกนกอนหนาน

ไมเคย เคย (กรณาระบวนท หากทราบ)................................................

**กรณลกคาเคยมวซาเชงเกน รบกวนทานถายส าเนาหนาวซาเชงเกนตวลาสดแนบมาดวย**

16. ทานเคยถกปฏเสธวซาหรอไม

ไมเคย เคย (เหตผลในการปฏเสธ)................................................

17. ความรบผดชอบคาใชจายในการด ารงชพระหวางการเดนทางและพ านกอยของผรองขอ

ตวผขอวซาเอง มผอ นออกให(ญาต/บรษท/องคกร)

กรณาระบชอ ......................................................

สงทชวยในการด ารงชพ …………………………………………………..…

เงนสด สงทชวยในการด ารงชพ

เชคเดนทาง เงนสด

บตรเครดต ทพกทมผจดหาให

ช าระคาทพกลวงหนาแลว คาใชจายทงหมดระหวางพ านกมผออกให

ช าระคาพาหนะลวงหนาแลว ช าระคาพาหนะลวงหนาแลว

อนๆ (โปรดระบ) อนๆ (โปรดระบ)

************************************************

หมายเหต การอนมตวซาเปนดลพนจของทางสถานทต ทางบรษทไมมสวนเกยวของใดๆท งส น ท งน

บรษทเปนเพยงตวกลางและคอยบรการอ านวยความสะดวกใหแกผเดนทางเทาน น