Download - เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

Transcript
Page 1: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-1-

เดนทางโดยสายการบน Turkish Airlines สะดวกสบายกบสายการบนระดบ 5 ดาว

หากทานตองซ�อบตรโดยสารภายในประเทศเพ�อไปและกลบกรงเทพฯ แตละกรปน�นจะคอนเฟรมกอนประมาณ 10 วนกอนเดนทาง หากทานตองการจองต�วเคร�องบนภายในประเทศ กรณาสอบถามเท�ยวบนคอนเฟรมกบเจาหนาท�กอน กรณาเลอกซ�อบตรโดยสารภายในประเทศประเภทท�สามารถเล�อนวนและเวลาในการเดนทางไดและหากกรณเกดความผดพลาดจากสายการบน เชน ความลาชาของเท�ยวบน การยกเลกเท�ยวบน มการยบเท�ยวบนรวมกน ตารางการการเดนทางมการเปล�ยนแปลง เน�องจากสายการบนพจารณาสถานการณแลววา อยนอกเหนอความควบคม หรอเหตผลเชงพาณชย หรอเหตผลทางดานความปลอดภย เปนตน เหตผลตางๆท�อย เหนอความควบคมของบรษท ผจดจะไมรบผดชอบและไมสามารถคนคาใชจายตางๆไดในทกกรณ

สายการบนเตอรกช แอรไลน Turkish Airlines (TK)

ขาไป TK065 BKK - IST 21.45 – 04.10 ขาไป TK378 IST - TBS 06.15 – 09.35

ขากลบ TK383 TBS - IST 17.25 – 19.00 ขากลบ TK064 IST - BKK 20.15 – 09.50

Page 2: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-2-

อตราคาบรการ

กาหนดวนเดนทาง

ผใหญ 1 ทาน พกหองละ 2-3

ทาน

เดกต�ากวา 12 ป

พกกบผใหญ 2 ทาน

ไมมเตยงเสรม

พกหองเด�ยว

::เดกพกกบผใหญ 1 ทาน คดราคาผใหญ::

16 – 21 เม.ย. 63 37,990 35,990 7,000

21 – 26 เม.ย. 63 36,990 34,990 7,000

04 – 09 พ.ค. 63 *วนฉตรมงคลและวสาขบชา* 38,990 36,990 7,000

12 – 17 พ.ค. 63 36,990 34,990 7,000

19 – 24 พ.ค. 63 36,990 34,990 7,000

31 พ.ค. – 05 ม.ย. 63

*วนเฉลมพระชนมพรรษา สมเดจพระราชน* 38,990 36,990 7,000

**ราคาต �วกรปโปรโมช �น ไมสามารถสะสมไมลได**

พเศษ...อาหารครบทกม�อ พรอมล�มลองชมไวนของจอรเจย ฟร!!!... แกวไวนของท�ระลกจากจอรเจย

วนท� 1 กรงเทพฯ

18.30 น. คณะพรอมกนท�สนามบนสวรรณภม อาคารผโดยสารขาออกช �น 4 ประต 10 เคานเตอร U สายการบนเตอรกช แอรไลน พบเจาหนาท�คอยใหการตอนรบและอานวยความสะดวกดานสมภาระและบตรข�นเคร�อง 21.45 น. ออกเดนทางส ทาอากาศยานอสตนบล ประเทศตรก โดยเท�ยวบนท� TK065 สายการบน Turkish Airlines

บรการอาหารและเคร�องด�มบนเคร�องบน

Page 3: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-3-

วนท� 2

อสตนบล – ทบลซ – วหารโฮล�ทรนต � – เมองเกาทบลซ –

น �งกระเชาไฟฟาสปอมปราการนารคาลา – รปป�น Mother of Georgia –

โรงอาบน �าโบราณ – สะพานแหงสนตภาพ

04.10 น. เดนทางถงทาอากาศยานอสตนบล ประเทศตรก แวะพกเพ�อรอเปล�ยนเคร�อง 06.15 น. ออกเดนทางส Tbilisi International Airport ประเทศจอรเจย โดยเท�ยวบนท� TK378 09.35 น. เดนทางถง ทบลซ ประเทศจอรเจย หลงผานพธการตรวจคนเขาเมองและศลกากร พรอมรบกระเปาสมภาระ

แลวนาทานเดนทางส ทบลซ (Tbilisi) ต �งอยรมฝ�งแมน�าครา (Kura) หรอเรยกวา แมน�ามตควาร (Mtkvari) ในภาษาทองถ�น กอต �งข�นในชวงครสตศตวรรษท� 4 เมองแหงน�เปนศนยกลางการทาอตสาหกรรม และวฒนธรรมในภมภาคคอเคซสมาต �งแตในอดต ในปจจบนเปนเมองหลวงและเมองใหญท�สด อกท �งยงเปนศนยกลางการปกครองและเศรษฐกจท�สาคญของจอรเจย

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหาร (1) นาทานเขาชม วหารโฮล�ทรนต � (Holy Trinity Cathedral) วหารท�สาคญของครสตจกรออรทอดอกซ

แหงจอรเจย สรางข�นระหวางป ค.ศ.1995 – 2004 เปนวหารครสตออรโธดอกซท�ใหญเปนอนดบ 3 ของโลก จดเดนของวหารจะเหมอนมหลงคาซอนกนหลายช �น

นาทานชม เมองเกาทบลซ (Old town) ท�มประวตศาสตรมาอยางยาวนาน ซ�งทานไดพบเหนความ

สวยงามและสสนของอาคารบานเรอนท�เปนสถาปตยกรรมอนโดดเดนโดยผสมผสานกนระหวางศลปะของเปอรเซยและยโรป นาทาน น �งกระเชาไฟฟาสปอมปราการนารคาลา (Narikala Fortress) ปอม

Page 4: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-4-

ปราการหนโบราณขนาดใหญ ต �งอยบนเนนเขา สรางข�นต �งแตในชวงครสตศตวรรษท� 4 เพ�อใชปกปองเมอง ซ�งในอดตเปนปอมปราการท�ท�มความแขงแกรงและตไดยากมาก แลวนาทานชม รปป�น Mother of Georgia รปป�นผหญงในชดพ�นเมองจอรเจยขนาดใหญ สรางจากอลมเนยมสง 20 เมตร ต �งอยบนเนนเขา สรางข�นในป ค.ศ. 1958 เพ�อเฉลมฉลองครบรอบ 1,500 ปของทบลซ มอซายถอชามใสไวนแสดงถงไมตรท�หยบย�นใหมตร มอขวาถอดาบหยบย�นใหแกผท�เปนศตร

นาทานชม โรงอาบน �าโบราณ (Sulphur Baths) สถานท�สาหรบแชน�าพรอนท�มสวนผสมของแรกามะถน ซ�งเช�อกนวาในน�าพรอนมแรธาตตางๆท�ชวยกาจดของเสยและทาใหผวพรรณเปลงปล�ง ลกษณะคลายโรงอาบน�าเหมอนกบการออนเซนของชาวญ�ป นผสมรวมกบการอาบน�าแบบตรก จากน�นนาทานชมความสวยงามของ สะพานแหงสนตภาพ (Bridge of peace) มความยาว 150 เมตร เปนสะพานขามขามแมนาคลา โครงสรางทาจากเหลกและแกว เปรยบด�งเปนสญลกษณของความทนสมยในเมองท�อดมไปดวยประวตศาสตรแหงน�

ค�า รบประทานอาหารค�า ณ ภตตาคารอาหาร (2) พกโรงแรม Europe Hotel Tbilisi หรอในระดบเดยวกน 4 ดาว

วนท� 3 ทบลซ – ถนน Georgian Military Highway – ปอมอนนานร – คาซเบก� –

น �งรถ 4WD ข�นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกต� – ทบลซ

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3)

นาทานเดนทางสทางเหนอของประเทศจอรเจย ไปตามเสนทางหลวงของประเทศจอรเจยท�มช �อวา Georgian Military Highway ถนนสายน�เปนถนนสายท�สาคญท�ถกสรางข�นในสมยท�จอรเจยอยภายใต การควบคมจากสหภาพโซเวยด เพ�อใชเปนเสนทางหลกในการขามเทอกเขาคอเคซส จากรสเซยมายง

Page 5: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-5-

จอรเจย เสนทางน�น �นจะถกโอบลอมไปดวยเทอกเขาคอเคซสซ�งก �นแบงระหวางทวปเอเชยและยโรป ซ�งมทศนยภาพท�สวยงามอลงการเปนอยางย�ง ระหวางทางใหทานไดแวะชม ปอมอนนานร (Anauri Fortress) ปอมปราการเกาแก มกาแพงลอมรอบ ต �งอยรมฝ�งแมน�าอารกว ซ�งเปนแมน�าสายสาคญของจอรเจย สรางข�นในสมยครสตศตวรรษท� 16-17 แลวนาทานเดนทางส คาซเบก� (Kazbegi) หรอเปล�ยนช�อเปน สเตปนสมนดา (Stepantsminda) เมองท�ต �งอยทางตอนเหนอของประเทศ มพรมแดนใกลกบประเทศรสเซย ต �งอยบนความสงจากระดบน�าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทาใหมอากาศหนาวเยนตลอดท �งป

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหาร (4) นาทานเปล�ยนบรรยากาศ น �งรถ 4WD ข�นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกต� (Gergeti Trinity Church) โบสถแหงน�สรางข�นในครสตศตวรรษท� 14 ดวยหนแกรนตขนาดใหญ ต �งอยบนยอดเขาท�มความสงกวา 2,170 เมตรจากระดบน�าทะเล เปนโบสถช�อดงกลางหบเขาคอเคซส ซ�งเปรยบด�งเปนสญลกษณสาคญอกแหงหน�งของจอรเจย จากตวโบสถต �งอยอยางโดดเดนและสวยงาม พรอมดวยทศนยภาพโดยรอบของเทอกเขาคอเคซส จงทาใหสถานท�แหงน�เปนท�นยมของนกทองเท�ยวมาเย�ยมเยอนกนอยางมากมาย (*** หมายเหต หากสภาพภมอากาศไมเอ�ออานวย หรอถนนปดใหบรการกะทนหน ทาใหไมสามารถข�นไปชมโบสถได ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ� ไมคนเงนคาทวร ไมวาสวนใดสวนหน�งในทกกรณ เน�องจากเปนการชาระแบบเหมาจายกบตวแทนแลวท �งหมด ท �งน�บรษทฯขอปรบเปล�ยนโปรแกรมพาทานเดนเลนในเมองคาซเบก�แทน ท �งน�เพ�อคานงถงความปลอดภยและผลประโยชนของลกคาเปนสาคญ ***)

Page 6: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-6-

ไดเวลาสมควร นาทานเดนทางกลบทบลซ

ค�า รบประทานอาหารค�า ณ ภตตาคารอาหาร (5) พกโรงแรม Europe Hotel Tbilisi หรอในระดบเดยวกน 4 ดาว

วนท� 4 ทบลซ – กอร – พพธภณฑโจเซฟ สตาลน – เมองถ �าอพลสสค – ทบลซ

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6)

นาทานเดนทางส กอร (Gori) เมองน�เปนเมองบานเกดของ โจเซฟ สตาลน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจยท�ในอดตเปนผปกครองสหภาพโซเวยต ในยคศตวรรษท� 1920 ถง 1950 และเปนผนาท�มช �อเสยงท�สดของสหภาพโซเวยตอกดวย นาทานเขาชม พพธภณฑโจเซฟ สตาลน (Stalin Museum) ซ�งเปนสถานท�รวบรวมเร�องราวและส�งของเคร�องใชตางๆ ของสตาลนเอาไว รวมไปถงตวอาคารท�สตาลนเกดดวย ภายในพพธภณฑสตาลน จดแสดงชวประวตของสตาลนต �งแตเกดจนกระท�งเสยชวต

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหาร (7)

นาทานเดนทางส อพลซเค (Uplistsikhe) เมองถาเกาแกของจอรเจย สรางโดยตดหนและเจาะลกเขาไปเปนท�อยอาศย สนนษฐานวามการต �งถ�นฐานในดนแดนแถบน�มานานแลวกวา 3,000 ปกอน ในอดตชวงยคโบราณ ชวง 500 ปกอนครสตกาล ถง ค.ศ.500 เมองน�เปนศนยกลางทางศาสนาและวฒนธรรม กอนจะถกรกรานโดยชาวมองโกลในชวงครสตศตวรรษท�13 กอนตอมาถกปลอยใหเปนเมองรางไป

ไดเวลาสมควร นาทานเดนทางกลบทบลซ

ค�า รบประทานอาหารค�า ณ ภตตาคารอาหาร (8) พกโรงแรม Europe Hotel Tbilisi หรอในระดบเดยวกน 4 ดาว

Page 7: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-7-

วนท� 5 ทบลซ – มทสเคตา – วหารจวาร – วหารสเวตสเคอเวร – ล �มลองชมไวนของจอรเจย –

ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport – อสตนบล

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9)

นาทานเดนทางส มทสเคตา (Mtskheta) เมองท�มความเกาแกและมประวตศาสตรมาอยางยาวนาน เปนเมองท�มโบราณสถานมากมายหลายแหง จงไดรบการข�นทะเบยนใหเปนมรดกโลกจากองคกรยเนสโกในป ค.ศ.1994 นาทานชม วหารจวาร (Jvari Monastery) หรออกช�อวา อารามแหงไมกางเขน (Monastery of the Cross) อนศกด�สทธ�ของศาสนาครสตนกายออรทอดอกซ ภายในมไมกางเขนขนาดใหญต �งอยใจกลางโถง สรางข�นในชวงครสตศวรรษท� 6 ชาวจอรเจยใหความเคารพนบถอวหารแหงน�เปนอยางมาก ซ�งกลาวกนวา นกบญนโน หรอแมชนโน แหงคปปาโดเกย (เมองหน�งในประเทศตรกในปจจบน) เปนผนาไมกางเขนน�เขามาและเผยแพรศาสนาครสตเปนคร �งแรก

นาทานชม วหารสเวตสเคอเวร (Svetitskhoveli Cathedral) สรางข�นราวครสตศตวรรษท� 11 โบสถแหงน�ถอเปนศนยกลางทางศาสนาท�ศกด�สทธ�ท�สดของจอรเจย สรางข�นโดยสถาปนกชาวจอรเจย ช�อ Arsukisdze เปนโบสถท�มขนาดใหญเปนอนดบสองของประเทศ และเปนศนยกลางทางศาสนาท�ทาให ชาวจอรเจยเปล�ยนความเช�อและหนมานบถอศาสนาครสต และทาใหศาสนาครสตมาเปนศาสนาประจาชาตของจอรเจยเม�อป ค.ศ.337 และถอเปนส�งกอสรางยคโบราณท�มขนาดใหญท�สดของประเทศ

กลางวน รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคารอาหาร (10) พเศษ...ใหทานไดล �มลองชมไวนของจอรเจย นาทานเดนทางส ทาอากาศยาน Tbilisi International Airport เพ�อเดนทางกลบสประเทศไทย 17.25 น. ออกเดนทางส ทาอากาศยานอสตนบล ประเทศตรก โดยเท�ยวบนท� TK383 สายการบน Turkish Airlines 19.00 น. เดนทางถงทาอากาศยานอสตนบล ประเทศตรก แวะพกเพ�อรอเปล�ยนเคร�อง 20.15 น. ออกเดนทางกลบส กรงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท�ยวบนท� TK064

บรการอาหารและเคร�องด�มบนเคร�องบน

Page 8: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-8-

วนท� 6 อสตนบล – กรงเทพฯ

09.50 น. เดนทางถง ทาอากาศยานสวรรณภม โดยสวสดภาพ พรอมความประทบใจ หมายเหต : รายการทองเท�ยวและอาหาร อาจมการสลบหรอเปล�ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณท�มเหตการณสดวสย หรอภยธรรมชาต หรอเหตการณท�ไมไดอยภายใตการควบคมของบรษทฯ

ทางบรษทของสงวนสทธ�ในการสลบหรอเปล�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

ท �งน� บรษทฯ จะคานงถงความปลอดภย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสาคญ

*ภาพถายเพ�อการนาเสนอโปรแกรมทวรเทาน �น*

การเดนทางในแตละคร �งตองมผเดนทางจานวน 30 ทานข�นไป

ถาผเดนทางไมครบจานวนดงกลาว บรษทฯ ขอสงวนสทธ�ในการ เล�อนการเดนทางหรอเปล�ยนแปลงอตราคาบรการ (ปรบราคาเพ�มข �น เพ�อใหคณะไดออกเดนทางได) **

** ทางบรษทขอสงวนสทธ� ในการเปล�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนมการ ข �นราคาของภาษน �ามนและ/หรอภาษประกนภยการเดนทาง**

ยงไมรวมคาทปมคคเทศกทองถ�น และคนขบรถทานละ 1,800 ตลอดทรป กรณาชาระมดจาทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนหลงจากท�ทาการจอง หากไมชาระภายในวนท�กาหนด ทางบรษทขออนญาตตดท�น �งตามเง�อนไข

***กอนตดสนใจจองทวร กรณาอานรายละเอยดโปรแกรมทวรและรายละเอยดเง�อนไขตางๆ แลวจงวางมดจา เพ�อประโยชนของทานเอง เม�อทานทาการซ�อโปรแกรมทวร

ทางบรษทถอวาทานรบทราบและยอมรบในเง �อนไขตางๆของบรษทท �งหมดแลว***

Page 9: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-9-

อตราคาบรการน�รวม

คาต�วเคร�องบนไป-กลบ ตามเท�ยวบนท�ระบวนเดนทางไป-กลบพรอมกรปเทาน�น ต�วกรปไมสามารถอพเกรดเปนช �นธรกจได หากตองการน�งช �นธรกจ ทานจะตองจองต�วเด�ยว กรณาเชคราคากบเจาหนาท�อกคร �ง

คาภาษสนามบน ภาษน�ามน รถปรบอากาศนาเท�ยวตามระบไวในรายการ พรอมคนขบรถท�ชานาญเสนทาง โรงแรมท�พกตามระบหรอในระดบเดยวกน พกหองละ 2 หรอ 3 ทาน

(หมายเหต : เน�องจากทวปยโรปอยในแถบอณหภมต�า โรงแรมบางเมองจะไมมเคร�องปรบอากาศใหบรการ และในชวงฤดหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร�องปรบอากาศ หากวนเขาพกตรงกบงานเทศกาลเทรดแฟรหรองานประชมตางๆ ทางบรษทอาจมการปรบเปล�ยนโรงแรมหรอยายเมอง โดยคานงถงความเหมาะสมและผลประโยชนของลกคาเปนสาคญ)

คาอาหารทกม�อ ตามท�ระบในรายการทองเท�ยว คาเขาชมสถานท� ตามระบในรายการ ไกดทองถ�น ชานาญการ หวหนาทวร จากประเทศไทย ผมประสบการณนาเท�ยว คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดนทาง คาประกนอบตเหต คมครองในระหวางการเดนทาง เง�อนไขตามกรมธรรม

อตราคาบรการน�ไมรวม คาธรรมเนยมในการทาหนงสอเดนทาง หรอเอกสารตางดาวตางๆ คาภาษน�ามนท�ทางสายการบนแจงเปล�ยนแปลงกะทนหน คาระวางกระเปาน�าหนกเกนกวาท�สายการบนกาหนด (โดยสายการบน Turkish Airline อนญาตใหโหลดกระเปา

สมภาระลงใตทองเคร�อง ทานละ 1 ใบ ไมเกน 20 ก.ก.) คาพนกงานยกกระเปา ณ โรงแรมท�พก (ทางบรษทฯไมไดจดใหแกทาน เน�องจากปองกนการสญหายจาก

มจฉาชพท�แฝงตวเขามาในโรงแรมท�พก และเพ�อความสะดวกรวดเรวในการเขาหองพกสาหรบทกทาน) คาใชจายสวนตว เชน อาหาร-เคร�องด�ม นอกเหนอจากรายการทองเท�ยว คาซกรด คาโทรศพท มนบารและทว

ชองพเศษของโรงแรม เปนตน คาภาษมลคาเพ�ม 7% และภาษหก ณ ท�จาย 3% คาธรรมเนยมทป คนขบรถ และไกดทองถ�น ทานละ 1,800 ตลอดทรป

เง �อนไขในการจองทวร กรณาชาระคามดจา ทานละ 15,000 บาท หลงจากทาการจองภายใน 3 วน สงสาเนาหนาหนงสอเดนทาง Passport มายงบรษทฯ ชาระเงนคาทวรสวนท�เหลอภายใน 30 วน กอนออกเดนทาง

เง �อนไขการยกเลกการเดนทาง ยกเลกกอนการเดนทางภายใน 50 - 46 วน คนคาใชจายท �งหมด (ยกเวนกรปท�เดนทางชวงวนหยด หรอ

เทศกาลท�ตองการนตมดจากบสายการบน หรอกรปท�มการการนตคามดจาท�พกโดยตรงหรอโดยการผานตวแทนในประเทศ หรอตางประเทศ ไมอาจขอคนเงนได)

ยกเลกกอนการเดนทางภายใน 45 - 31 วน ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�ในการยดมดจาเตมจานวน ยกเลกกอนการเดนทางนอยกวา 30 วน ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�เกบคาใชจาย 100% ของราคาทวรท �งหมด กรณกรปท�เดนทางชวงวนหยด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบรษทฯ ตองมการการนตมดจา

ท�น�งกบทางสายการบน และโรงแรมท�พกตางๆ ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�ไมคนคามดจา หรอ คาทวรท �งหมด ไมวายกเลกกรณใดกตาม

กรณเจบปวย จนไมสามารถเดนทางได จะตองมใบรบรองแพทยจากโรงพยาบาลรบรอง ทางบรษทขอสงวนสทธ�เรยกเกบคาใชจายตามท�เกดข�นจรง

Page 10: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-10-

เม�อออกต�วแลว หากทานมเหตบางประการทาใหเดนทางไมได ไมสามารถขอคนคาต �วได เน�องจากเปนนโยบายของสายการบน

ขอมลเก�ยวกบ สายการบน Turkish Airline เน�องจากบตรโดยสารเปนแบบหมคณะหรอต�วกรป สายการบนขอสงวนสทธ�ในการเลอกท�น �งบนเคร�องบน

ทกกรณ ทกทานตองไปเชคอนเพ�อออกบตรโดยสาร และรบหมายเลขท�น�งตอนไดบตรโดยสารเทาน�น แตทางบรษทจะพยายามชวยใหลกคาท�เดนทางดวยกนไดน�งดวยกน หรอใกลกนใหมากท�สดเทาท�จะทาได

กรณท�ทานตองการอาหารพเศษ เชน เปนอสลาม, แพอาหารบางประเภท หรอทานมงสวรต โปรดแจงและระบมาใหชดเจนในตอนจอง เพราะทางบรษทตองสงเร�องแจงใหทางสายการบนทราบลวงหนา เพ�อจดเตรยมอาหารใหแกทาน กรณท�ทานแจงกอนเดนทางกะทนหน อาจมคาใชจายเพ�มเพ�อชาระเมนใหม หรออาจจะไมได รบเมนพเศษเลย เน�องจากสายการบนไมไดเตรยมสารองไว หรออาจเตรยมไมทน

สาหรบท�น �ง LONG LEG หรอท�น�งบรเวณทางออกฉกเฉน หากตองการรเควสมคาใชจายเพ�มเตม (โปรดสอบถามอกคร �ง) และตองเปนผโดยสารท�มคณสมบตตามท�สายการบนกาหนดเทาน�น เชน สามารถส�อสารภาษาองกฤษได ไมมปญหาดานสขภาพ สามารถชวยเหลอผอ �นไดในกรณเกดเหตฉกเฉน อายไมเกน 65 ป / เดกตองอายเกน 18 ป ท�น�ง Long Leg ตองสารองลวงหนากอน 48 ชม.กอนบน หรอทานสามารถไปแจงกบเจาหนาท�สายการบนตอนเวลาท�เชคอน และการใหท�น�งข�นอยกบดลพนจของทางเจาหนาท�สายการบนเทาน�นและท�น�งวางของเท�ยวบนน�น

ขอควรทราบกอนเดนทางไปทองเท�ยวจอรเจย ในกรณท�ทานจองหองพก 3 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมหองพกแบบ 3 เตยง หากทานตองการความสะดวกสบาย

ทางบรษทแนะนาใหทานจองหองพก แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมการจอง 3 ทาน และรเควสเปน 3 เตยง ทางบรษทตองขออภยหากไมสามารถจดหาใหทานได

โรงแรมในแตละแหง มการวางแผนผงหองพกแตกตางกน จงทาใหหองพกแตละประเภท อาจจะหองไมตดกน หรออยคนละช �นกน และบางโรงแรมอาจจะไมมหองพกแบบ 3 ทาน ซ�งถาตองการเขาพก 3 ทาน อาจตองเปน 1 เตยงใหญ กบ 1 เตยงพบเสรม (Sofa bed) หรออาจมความจาเปนตองแยกหองพก เปน หองค 1 หอง

(Twin/Double) และหองเด�ยว 1 หอง (Single) เน�องจากประเทศจอรเจยอยในแถบอณหภมต�า โรงแรมบางเมองจะไมมเคร�องปรบอากาศใหบรการ และในชวง

ฤดหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร�องปรบอากาศ ซ�งจะมฮตเตอรไวใหบรการแทน กรณท�มงานเทศกาลหรอการจดงานประชมนานาชาต (Trade Fair) ทาใหคาโรงแรมสงข�นมากและหองพกในเมอง

จะคอนขางเตมหมด บรษทฯขอสงวนสทธ�ในการเปล�ยนหรอยายเมองเพ�อใหเกดความเหมาะสม โรงแรมในจอรเจยบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมองเกา) มลกษณะเปนอาคารแบบด �งเดม หองอาจจะมขนาดเลก

กะทดรต และไมมอางอาบน�า หรออาจจะไมมลฟท รวมถงพนกงานยกกระเปา และหองแตละหองอาจมลกษณะแตกตางกน

อาหารสาหรบทวรเกอบทกม�อจะเปนอาหารทองถ�น ดงน�นอาจจะไมถกปากสาหรบคนไทยท�ทานอาหารรสจดจาน แตหวหนาทวรจะเตรยมน�าพรกน�าจ�มไปบรการทาน

หมายเหต ทวรน�สาหรบผมวตถประสงคเพ�อการทองเท�ยวเทาน�น บรษทฯ ขอสงวนสทธ�ท�จะเล�อนการเดนทาง หรอ เปล�ยนแปลงราคา ในกรณท�ผเดนทางไมถง 30 คน บรษทฯ ขอสงวนสทธ�ท�จะเปล�ยนแปลง หรอสลบรายการทองเท�ยวตามความเหมาะสม โดยบรษทฯ จะคานงถง

ความปลอดภยและผลประโยชนของคณะผเดนทางเปนหลก ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�ไมรบผดชอบใดๆท �งส�นตอความเสยหายหรอคาใชจายใดๆ ท�เกดข�นจากเหตจาเปน

สดวสย และอยเหนอการควบคมของบรษทฯ เชน ภยธรรมชาต การจลาจล การนดหยดงาน การประทวง การปฏวต อบตเหต การโจรกรรม ความสญหายหรอเสยหายของสมภาระ ความลาชา เปล�ยนแปลง การยกเลกเท�ยวบนหรอการบรการของสายการบน ความสญเสย ทรพยสนสญหาย อบตเหตหรอไดรบบาดเจบจากความประมาทของตวทานเอง และเหตสดวสยอ�นๆท�อยเหนอการควบคมของบรษทฯ เปนตน

ต�วเคร�องบนเปนแบบหมคณะหรอต�วกรป ไมสามารถเล�อนวนเดนทางหรอขอคนเงนได

Page 11: เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบิน ... · สายการบินเตอร์กิช

-11-

ในกรณท�สายการบนประกาศปรบข�นภาษน�ามน ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�ในการเรยกเกบคาภาษน�ามนเพ�มตามความเปนจรง

กรณท�สถานท�ทองเท�ยวใดๆ ท�ไมสามารถเขาชมได เน�องจากเหตสดวสยตางๆ หรอเหตการณท�อยเหนอการควบคมของบรษทฯ เปนตน บรษทฯ ขอสงวนสทธ�ไมคนคาใชจายใดๆ ท �งส�น

เน�องจากรายการทวรน�เปนแบบเหมาจายเบดเสรจ หากทานสละสทธ�การใชบรการใดๆตามรายการ หรอถกปฏเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณใดกตาม ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�ไมคนเงนในทกกรณ

กรณท�ทานใชหนงสอเดนทางนอกเหนอจากหนงสอเดนทางธรรมดา (เลมสเลอดหม) เชน หนงสอเดนทางราชการ (เลมสน�าเงน) หรอหนงสอเดนทางทต (เลมสแดงสด) เดนทางเพ�อการทองเท�ยวกบคณะทวร หากไมผานการอนมตจากสายการบน และถกปฏเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตผลใดๆกตาม ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�ไมคนคาทวรและไมรบผดชอบใดๆ ท �งส�น

กรณทานเดนทางมาจากตางจงหวด หรอตางประเทศ และจะสารองต�วเคร�องบน หรอพาหนะอยางหน�งอยางใดท�ใชในการเดนทางมาสนามบนฯ ทางบรษทฯ จะไมรบผดชอบคาใชจายในสวนน� เพราะเปนคาใชจายท�นอกเหนอจากโปรแกรมการเดนทาง หรอทานเดนทางมาเชคอนไมทน ทางบรษทฯขอสงวนสทธ�ในการคน คาทวรใหแกทาน

ลกคาท�จอยแลนด (ไมใชต�วเคร�องบน) ทานตองจองเคร�องบนลงประเทศปลายทางกอนเวลาหรอเวลาใกลเคยงกบคณะทวร หรอไปถงปลายทางลวงหนากอนคณะทวรอยางนอย 1 วน ถาทานมาถงหลงคณะทวร ทานตองเสยคาใชจายในการเดนทางไปพบกบคณะทวรในสถานท�ท�คณะทวรกาลงออนทวรอยดวยตนเอง และกอนการจองทวรหรอจองต�วเคร�องบนควรสอบถามโดยละเอยดกบทางบรษทอกคร �ง หากทานจองทวรหรอต�วเคร�องบนผดพลาด ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธ�ไมรบผดชอบใดๆท �งส�นและไมคนคาทวรใหแกทาน

เม�อทานไดชาระเงนมดจาแลว ไมวาจะเปนการชาระผานตวแทนของบรษทฯ หรอชาระโดยตรงกบทางบรษทฯ ทางบรษทฯ จะขอถอวาทานรบทราบและยอมรบในเง�อนไขตางๆของบรษทฯ ท�ไดระบไวโดยท �งหมด