Download - คู่มือผู้ใช้ Lenovo S200 · PDF file ข้อควรระวัง: ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งอาจเป็นอันตรายให้นิ้วและส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆเสมอ