Download - Sein Und Zeit - Pregled

Transcript
Page 1: Sein Und Zeit - Pregled

Sein und Zeit (1927) Martin Heidegger

”Obrada o pitanja o smislu bitka namera je rasprave koja sledi. Interpretacija vremena kao mogućeg horizonta svakog razumevanja bitka, njen je predhodni cilj.” (Uvod, posle naslova)

TERMINOLOGIJA:

Sein de - bivstvujuće (Bitak) = BeingSein - bivstvovanje (b)Dasein - existentia Sosain/Wasain - essentiaDas Dasein - egistencija čoveka (TB - Tubitak) = DasainExistentialia - Egzistencijali = Existentialia

Kategorijali = Categories U-bitak = Being-in

Zuhandenheit - priručnost = ready-to-handVorhendenkeit - predručnostIn-der-Welt-sein - Bivstvovanje-u-svetu = Being-in-the-World

Unutarsvetsko bivstvanje = Within-the-world Fundamentalna ontologija (ontologija b/TB – smisao TB)

Eigenlichkeit - Autentičnost = AuthenticUeigenlichkeit - Neautentičnost = InauthenticDurchschnittlichkeit – Prosečnot = Averageness - Svetovnost sveta = The Worldhood of the World

- Bačenost = throwness - Propalost = Falling

Sorge - Briga (kao bitak Tubitka) = Care or Concern- Teskoba = Anxiety

ἀλήθεια - Raskrivenost (Istina) = AletheiaSein-zum-Tode - Bivstvovanje-pri-smrti = Being-toward-death

1) Existenzialität - Egzistencijlitet (ispred-sebe) = t> = Razumevanje2) Faktizität - Faktičnost (već-biti-u) = <t = Nastrojenost3) Das Verfallen - Propadanje (bivstvovanje pri) = t^ =

Being-with = MitseinDestruktionVorhandenheit = Present-at-HandZuhandenheit = Ready-to-Hand

= Worldhood

Page 2: Sein Und Zeit - Pregled

PRVENSTVO PITANJA O TUBITKU (TB, Dasein)

§ 2. Pitanje mora poći od B određenog sobom (ne Bogom, Prirodom, sl.) a to je Dasein § 3. Ontološko (esencijalno) prvenstvo: Ontologija koja nije razjasnila smisao Bitka je ”izvrnuta” (str. 11)§ 4. Ontičko (essencijalno) TB razumeva sebe iz svoje egzistencije, mogućnosti da bude ili ne. To razumevanje je usmeravajuće razumevanje → t> (str. 13) Ontološko-ontičko (spoznajno) ARGUMENT: Ontičko bivstvo t^ egzistencija Ontološko bivstvo <t> essentia ------------------------------ Ali nemoguće je znati <t> bez razumevanja Dasain-a (TB), jer razumevanje TB je razumevanje t>

Samo u Tubitku egzistencija t^ je = essentia <t> ╞ Pitanje o TB (Dasein) ima ontičko-ontološku prednost nad ? o B uopšte

§ 5. Ontološka analitika TB Istraživanje Smisla TB = VREMENITOST (t-ost)

”... potrebna je izvorna eksploatacija vremena kao horizonta razumavanja bitka iz vremenitosti kao bitka Tubitka koji razume bitak” (str 19)

Ontološka t-nitost →← vulgarni pojam t (Aristotel-Bergson)Centralna problematika ontologije = ”ispravno expliciran pojam t” (19)Smisao B = temporalna određenost B

I DEO (ANALITIČKI): I odeljak: Fundamentalna analiza TB → II odeljak Smisao TB (t = vremenitost) → III odeljak Smisao B (t = vreme)

Definicije:t = horizont razumevanja B iz t-nosti kao B (TB) koji razume B (str. 19) t-nitost = smisao TB

§ 6. Plan istraživanja: Smisao TB → smisao B Povjesnost = ustrojstvo bitnog dogadjanja TBProšlost TB = ne sledi iz njega već ide ispred njega (str. 21) t def. TB (str. 21) = prošlost u sadašnjosti koja se uvek događa iz

budućnosti …. ide ispred njega (str. 22)1

1 Primedba (BM): terminološka nepreciznost - postoje tri različite mogućnostu t^ (t<)← t>, t^ (t>← <t), ili t^ ← t (<t )

Page 3: Sein Und Zeit - Pregled

II DEO (ISTORIJSKI):Cilj 1 = destrukcija vulgarnog pojma t (Aristotel - Bergson)Cilj 2 = uspostaviti ontološku televantnost t, tj. t-ralnu određenost B.

(str. 21) I odeljak (Kant): Jedini koji se delom kretao putem t-ralnost (str. 26.)

Učenje o shemat. = predstupanj problematike t-raliteta Nije uspeo jer: - Propušta da postavi ? o B

- Propušta da postavi ? o TB - t je shvatio u vulgarnom smislu

II odeljak (Descartes): B kao prisutnost = t^ (vulgarno t = prezentizam) nije shvatio t = Cogito ni t značenje onog Sum ontološki status onog Sum (§10)

III odeljak (Aristotel): Začetnik vulgarnog t, ukidanjem Δ-lektike Platon prvi koji je t^ (biću) →← <t> (nebiće u jeziku) (str. 28) Ali, biće = opažanje = postojanje = osadašnjavanje = t^

Prizor (Gegen-wart) = Sadašnjost (Gegenwart) ╞ Kantovo (Bergson) shv. t je suštinski Aristotelovo.

→ Kasnije (§ 81) Objašnjenje nezavršenosti S&Z

(prema Gaji Petroviću)

Modusi bivstvovanja: 1. B →← 2. TBVrste bivstvovanja: 1. Čovek →← 2. Ono što nije ČovekKarakteri bivstvovanja: 1. Egzistencijali (Ko?) = Bivstvovanje-u-svetu

2. Kategorijali (Šta?) = Unutarsvetsko bivstvoanje- Priručnost = upotrebljivost- Predručnost = postojanje

Pismo u Humanizmu (193..)╞ Dualizam 1. →← 2. teško je prevladati: - prihvatiti ga

- obuhvatiti ga nečim trećim - pronaći analogiju bitka. (Aristotel)

Dela u kojima je delimično završen propust S&Z Osnovni problemi fenomenologije (1927) – III odeljak I dela

II deo I deo bivstvovanje – bivstvujuće Kant – bivstvov. nije realni predikat. Essentia – existentia AristotelBitak – TuBitak DescartesIstinitosni karakter bivstvovanja Heidegger

O biti istine (1930) - III odeljak I dela Kant i problem metafizike (1929) - I odeljak II dela

§ 7. Fenomenološki (Φλ) metod istraživanja:

Page 4: Sein Und Zeit - Pregled

I DEO I ODELJAK (Fundamentalna analiza TB)

1. Fundam. struktura TB (die Ggundverfassung das Dasains (Φλ, Husserl)) = = Bitak –u- svetu (In-der-Welt-sein) (§ 12)

B-u-S = jedinstveni fenomen (str. 59/53, § 12) = a priori (str. 66) → egzistencijalnosti

→ uvek-mojosti

Karakter B(TB) = egzistencijali →← karakter B(ne TB) = kategorijali = u vezi sa t = u vezi sa s (str. 60)

Bitak-u-Svetu (In-der Welt-Sein)- stuktura: A) U-svetu (in der Welt) = svetovnost (odeljak: Svetovnost sveta) B) Bivstvujuće (Ko?) = svakidašnjost (odeljak: Ko T-Bivstvovanja)

C) U-bivstvovanje (In-Sein) →← Unutarsvetsko B. (Sein-in) Egzistencijal →← Kategorijal (svojstvo)

duhovno svojstvo (t) →← telesno svojstvo (s) (str. 62,3) egzistencijal = nije svojstvo (prostornost), raščalanjiv je = Susret (Zusamentreffen) - samo unutar Sveta

→ Svet = nije nezavisan od TB = strukturni momenat TB unutar koga je moguće U-bivstvo

╞ B-u-S = egzistencijalna prostornost = t(s) (str. 63) = pred-fenomenoški fakt = a priori (str.66)

(Ne shvatanje ove apriornosti zabluda je stare ontologije i epistemologije: Nije S →← O, već je S ← → O)

Primedba (BM): Odnos s i t Heidegger ne razmatra spoznajno-teoretski (kao Kant) već ontološki tako sto dovodi u vezu s – KATEGORIJALI, a t – EGZISTENCIJALI, a zatim preko b(TB) i b-u.Svetu [EGZISTENCIJALNE PROSTORNOSTI = t(s)] pokušava da ujedini. Taj odnos se pretpostavlja a priori (st.66)

Dualizam S-O smenjen je dualizmom t-s, ili u pokušaju prevazilaženja dualizmom: TB = t(s) →← ┐TB = s(t)?

Primedba (BM): Hdgg prigovara staroj ontologiji S→←O umesto S ←→O. Ali on sam ontološki odvaja PROSTOR (s) od VREMENA(t) pa ih posle ujedinjuje. ╞dva problema: - kako rekonstruisati t u s kad mu je već oduzeto?

- pogotovu ako je t shvaćeno kao lično vtreme = <t^> Kant, ih odvaja samo spoznajno, ali ontološki nekom s uvek pripada neko t. Naravno, to se ne odnosi na noumenalni svet.

╞ Hdgg zadržava transcedentalno, ali ontološko stanovište. Ali, na koji način se neposredno može znati da je B-u-S a priori?

Primedba (BM): Prema §§ 3, 4 Ontičko bivstvo (Dasain, egzistencija) = t^ Ontološko bivstvo (Sosain, essential) = <t>

Prema § 12 Kategorijal = s Egzistencijal TB (Das Dasain) = t(s)

Page 5: Sein Und Zeit - Pregled

? ╞Ontičko bivstvo = kategorijal → t^ = s Ontološko bivstvo = egzistencijal → <t> = t(s)

Dilema (BM): Da li važi dihotomija: priručno = fenomen; predručno = noumen

Spoznaja sveta = primarni modus B-u-S (str. 65) = tradicionalno S – O odnos, gde je

O = predručnost (str. 61/17), ali u stvari S nije = TB, a O nije =Svet, jer

TB-već jesete-u Svetu = <t ! (str. 124) biti– u– Svetu = zaokupljenost, briga, deficijentnost

Susretanje = pojava, eidos, Φ-na, unapred postojanje (str.61/69.) = <t

╞Spoznaja sv. kao modus B-u-S zahteva pred. interpretaciju Nemoguće o tome van Smisla TB (str. 62/70)

A) Svetskost Sveta:

1) Predručnost (KATEGORIJAL) (str. 88/99) Kao ontološki kategorijal – “po sebi”!?

Kant (Descartes) – ”Bitak nije realan predikat”, već atribut bića (str.106/94)

2) Priručnost (KATEGORIJAL) (str. 88/99)Prostornost (s) = uvek već razotkrivena (<t) (§§ 25, 24)

= nije φ-μen (str. 128/132) priručan (<t)Priručnost → Briga (Priručnost je to što Briga sreće i definiše (Kategorijal def. Egzistencijalom? Gajo P.)

Briga = teoretska i praktična, ali praxa ima Prednost (str. 67/78) Teorija=Praxa (?) (Marx: Teorija kao najviši obl. Praxe; Gajo P.)

3) Svetskost Sveta (EGZISTENCIJAL) § 14. TB = u svetu →← ┐TB = unutar sveta

Biće = ontičko jeste = φ-μenbitak = ontološko jeste = pred-φ-μen Svet = ”pred φ-μenoločki posao” (str. 66/71)

= Ne dotiče ga ni φ-μen, ni pred-φ-μen = Egzistencijalno-Ontološki pojam

= Karakter TB (str. 64/72) = Svet uvek živi neki TB → Svet Prostornost Sveta = nešto što propada (t^+ ┐t^)?

Primedba (BM): Da li je ponovo uspostavljena stara dihot. Fenomen →← Nouomen, gde je Priručno = Fenomen (φ-μen), a Predručno = Noumen (ν-μen)? Da li je φ-μen (Biće) = t^, a pred-φ-μen (bitak)= t^+ ┐t^, ili <t>? (str. 71)

Primedba (BM): Na koji način se može znati da je prostor (s) unapred (a priori) dat? Da li je priručnost na osnovu susretanja moguće okaratterisati kao „već datost“ (<t)? To je praktično pitanje a uputstvo za praxu je fikcija izgrađena na regresu i dekonstrukciji vise nepostojanja, tj. nebića (┐t^)

Primedba (BM): Ako je prostornost Sveta nešto što propada (t^+ ┐t^), da li je onda isto što i: 1) propadanje (t^+ ┐t^)

Page 6: Sein Und Zeit - Pregled

2) bitak (<t>) koji propada (t^+ ┐t^), ili 3) već razotkrivena prostornost (<t) koja propada (t^+ ┐t^)?

Primedba (BM): Šta je bitak ne postojanja? Šta je bitak dijalektičke negacije Bića?Problem (BM): Prema Hdgg: Svet je 1) φ-μenalan 2) asertoričan 3) završen TB je: 1) ν-μenalan 2) problematičan 3) otvoren Odgovor na ? smislu TB je praktično a ne teoretsko. → ? o b Istine

B) B-u-S kao samobitak “SE” (EGZISTENCIJAL) Ko? = ”Se” Egzist. Identitet = Egzistencijalni SUBJEKT

Se = bezlični iako „izvorni fenomen TB“ (str.127/147) Svet-TB = Su-Svet (Mitwelt)

Dasein-with-others, Being-with (§ 26) Unutar-svetsko bivstvo po sebi (Kategorijal?) =

= Su-bivstvo (Egzistencijal) (str. 118/135) Su-Bivstvo nije svojstvo (Kategorijal)

Su/u/Tu/Se = Egzistencijali = SITUACIJE (?)TB = socijalno biće → Briga (str. 132-135)

Briga – za druge = pozitivna, negativna, neutralna (svako) (str. 121, 2/138, 9)

C) U-Bitak kao takav (Egzistencijalna analiza) (§§ 28-38)

TU – EGZISTENCIJALNI MODUSI (EGZISTENCIJALI): = načini a ne svojstva nekog Postojećeg (<t) 1) Čuvstvo → strah 2) Razumevanje 3) Govor Svakidašnjica i propadanje: (Naklap., znatiž., dvosmis.)

4) Propadanje → Bačenost (§ 38) Autentičnost→←Ne autentičnost (str.175-80/200-5)

Primedba (BM): ”SE” = fenomen (str.147), dakle <t. Kako je fenomen = EGZISTENCIJAL? Primedba (BM): Da li je ”TU” = ”U”? (str 133/151)

Dakle, razumevanje TB koje je t^ ali pregnantno (t>), svodi se na bavljenje sobom, svojim s = t^ radi t>, ╞ t> (t^)

Posto svi odnodi TB - Svet (u, tu, rakrivenost) već dati, imaju konotaciju <t,ali jesu su t^, svi EGZISTENCIJALI se svode na t^ B (doživljaj?) i odnose prema njemu = <t (t^), ili t> (t^).Akoj je B-u-S jednini način već datosti (<t) TB → <t (<t (t^)), ili <t (t> (t^)), a odatle se derivira i Svetskosti sveta ╞ Dakle SVET = uvek već datost u koji je TB uključen kao <t (<t (t^)), ili <t (t> (t^)) = nastrojenost TB

Primedba (BM): Da li važi EGZISTENCIJALI (”TU”) = SITUACIJA (Si) Situacija = dokučiva pomoću t-def. Kao hronika, istorija (kao i S ili Tu) = razvija se, rađa živi kao i svaki živi organizam

= moće biti < , >, = S, kao deo S, ili S kao deo Si = temelni pojam praxe I egzistencije

Odnos Si – S = prektičan i relativan, t-definisan → t-račun kalkulus, uputstvo za praxu

2. Bivstvovanje TB → = Briga (Die Sorge)

Page 7: Sein Und Zeit - Pregled

3. Smisao brige → = Vremenitost (Zeitlichkeit), t-nost (pojam ”smisla”: §§ 32, 65; str. 151-153, 161, 323-325)

Bit Čoveka = nije unapred određena (Bogom ili Prirodom) = specifični način bivstvovanja

= u njegovoj egzistenciji (str.42-6) jer essencije i nema t^ <t>

= smisao egzistencije ( t^ ) je mogućnost ( t> ) = Uvek-vlastitost (st.46), uvek –”Ja” (Husserl) (str.120)

4. Autentičnost →← Neautentičnost (§ 9) Indiferentnost (svakidašnjost) = osnovni, najčešći i Uobičajeni način b/TB (str. 48., 18.) = Zadobijanje sebe (str.179/204) = Egzistencijalna modifikacija onoga ”SE” (str. 130/148)

(re-programiranje)

Primedba (BM): da li može da se postavi sledeća poprcija obzirom na ne/autentičnost

Autentičnost = TB:b (t>) →← Neautentičnost = TB:b (t^)

1. Briga kao Bitak TB (Care as the Being of Dasain): B-u-S uvek je već propao (str. 181/206) = Egzistenc-ontološ struktura. ali se još nije odrekao mogućnosti autentičnog TB → Teskoba B-u-S→ Teskoba→ Strah→ Briga (ontol.strukt., ne psih.stanje)

Ontol.strukt.Brige = ”Biti-već-ispred-sebe-u-Svetu kao bivstvovanje pri unutarsvetski sretajući-su-bitkom-drugih” (str. 192/219)

Briga = Fund. karakt Bitka TB: 1) Egzistencijlitet (ispred-sebe) = t> 2) Fakticitet (već-biti-u) = <t 3) Propadanje (bivstvovanje pri) = t^

1) Egzistencijlitet = ranije kao deo ontološ. strukture sada je <t = t>2) Propadanje = ranije kao deo neautentičnog Tb.3) Fakticitet = nepristupna ”predručnost” (po-sebi?) (§ 12) = kao ”činjeničnost” TuBitka (§ 41) → Bivstvovanje-u-svetu. = Unutarsvet. bivstvovanje

→ Fakticitet (<t) = propadanje (t^).

Primedba (BM): U (§ 12) fakticitet nije bio viđen kao <t, več kao prostornost t^Primedba (BM): Ontologizujući psihologiju Čovekove egzistencije Hdgg. se nada da će otvoriti put ka egzistencijalozovanju ontologije Bivstva/Bića nevezanog za Čoveka. Problem REALITETA: § 43

Problem ISTINE: § 44

II ODELJAK

Page 8: Sein Und Zeit - Pregled

TB i vremenitost (Dasein and Temporality)

§ 45 Hermeneutička situacija još nije osigurala celinu TB Moći biti = još ne biti (str. 265) Vremenitost = Ontološki smisao Brige i ”izvorni i ontološki temelj egzistencijaliteta TB.” (Z&S, 234). Oslobadjanje TB od iluzornosti propadanja (t^) i pretvaranje egzistencijaliteta (t>) u ”Nešto”, fakticitet (<t) drugačiji od (t^).

= AUTENTIČNI RASKRIVENOST = NOUMENALNI TB Bivstvovanje-ka-smrti (Sein-zum-Tode)

1) Smrt = najvlastitija mogućnost Čoveka (Daseina) 2) Sloboda na smrt (Freihait zum tode) → 3) Odlučnost (Entschlossenheit) = autentična istina TB.

§ 65 Vremenitost kao ontoloski smisao brige (v. ”smisao” § 32) – str. 373/328 Vremensko jedinstvo = ono ”što omogučuje celinu ukupne strukture brige u jedinstvu njene razvijene celine” (368)

”Vremenitost uopšte nije nikakvo bivstvujuće. Ona nije, nego se vremenuje” (str. 373/328) (→ Kant; Exist nije realni predikat)

Vremenske EKSTAZE: t^ = osadašnjavanje = propadanje (nastajanje/nestajanje) ≠ sada (vulgar t) t> = ispred-sebe = razumevanje (egzistencijalitet) ≠ još-ne-sada (vulgar t) <t = već-biti-u = osecanja i raspol (fakticitet) ≠ više-ne-sada (vulgar t)

Vremenitost i Svakidašnjost

§ 67 Temeljni sadržaj vremenske strukture: Vremenitost = analiza dokučenostiStrukturni momenti brige = modusi ovremenjavanja vremenitosti:

(razumevanje ↔ čula i osećanja) → propadanje = govort> <t t^

§ 68 Vremenitost dokučenosti (The Temporality of Disclosedness in General): 1) Vremenitost RAZUMEVANJA (Temporality of Understanding) (t>):

Razumevanje = ”projektovanje u neko moći-biti radi koga TB existira” Projekcija (TB) u mogućnost (t>) kao svrha TB. (382/336)

Inauthentic t> = Briga → Očekivanje (awaiting) (fundam. modus t>) = pasivna t> Authentic t> = Istrčavanje (projekcija) neke sadašnjosti = t> (t^) = aktivna t>

Istrčavanje (anticipation) na temelju zaborava= t> (t^ → <t) t> = Ekstatičko jedinstvo u skladu sa kojim se razumevanje ovremenjuje

Zaboravljajuće–osadašnjavajuće očekivanje = t> (t^ → <t) (386/339)”Sada” = unutarvremenitost: nastajanje/ nestajanje/ postojanjeNeprava t^ = osadašnjavanje (nastajanje) → propadanje (nestajanje) Prava t^ = stalno, trajuće ”sada” ≠ trenutak ”sada” (vulgarno t)<t = sećanje (<t) je moguće na osnovu zaborava (¬ t^) a ne obrnuto.

Page 9: Sein Und Zeit - Pregled

(If the term “understanding” is taken in a way which is primordially existential, it means to be projecting towards a potentiality-for-Being for the sake of which any Dasein exists. . . . The future makes ontologically possible an entity which is in such a way that it exists understandingly in its potentiality-for-Being. (336; italics in original)

(The awaiting which forgets and makes present is an ecstatical unity in its own right, in accordance with which inauthentic understanding temporalizes itself with regard to its own temporality.339)

2) Vremenitost OSEĆANJA i RASPOLOŽENJA (Stanja duha?) (<t) (The temporality of State-of Mind/ Moods)

Osećanje = temelji se u bačenosti (primarno u <t) = <t (t^) Raspoloženje = način te bačenosti (primarno u <t) = <t (t^ → t>)

Egzistencijalni karakter = ”dovodjenje-natrag prema” moguće samo u vremenitostiSTRAH (Fear) = ”ugrožavajuće natrag-prema” koje vraća u fakticitet = <t (t>→t^)

= ”očekujuće osadašnjavajuće samozaboravljanje” = izvire iz sadašnjosti = <t (t^) TESKOBA (Anxiety) = izvire iz budučnosti = <t (t>)

= Zaustavljena t^ TB i vraćena u bačenost “pri smrti” = <t (t^ → t>) Sva ostala raspoloženja temelje se na <t: NADA, RADOST, SREĆA...

(Being-thrown means finding oneself in one state-of –mind or the other. State-of –Mind is based upon throwness. 340)

Primedba (BM): Ova analiza nije najjasnija. Formula straha je <t (t>→t^), ali ona nije dobro razgraničena od formule teskobe <t (t^ → t>), a ni od anticipacije i predvidjanja t> (<t →t^).

3) Vremenitost PROPADANJA (Temporality of Falling) (t^) Kako je pokazano, razumevanje I osećanje se temelji na celoj vremenitosti (<t^>) Govor (§ 35) Znatiželja (§ 36) = početak filozofije = Bačenost t^(<t) Dvosmislenost (§ 37) = Bačenost

Osadašnjivanje = rastuće samozaboravljanje (increasing self-forgeting). (Just as Understanding was made possible primarily by the future, and moods ere made possible by having been, the third constitutive item in the structure of care – namely falling – has its existential meaning in Present., 346)

Primedba (BM): Da li je bačenost TB = t^(<t) = isto što i FAKTICITET

4) Vremenitost GOVORA (Temporality of Discours) (<t^>) Jedinstvo vremenitosti = Razumevanje, Osećanje, Propadanje se artikuliše putem govora, koji se sam po sebi temelji u jedinstvu vrementitosti (<t^>) ”Vremenitost se ovremenjuje uvek cela i u tom ekstatičkom jedinstvu temelji se ukupna struktura egzistencije, faktičnosti i propadanja, tj. struktura Brige : RAZUMEVANJE = t > (<t (t^)) OSEĆANJE = <t (t^ (t >)) PROPADANJE = t^ (<t (t >))

Vremenske ekstaze nisu jedna za drugom, one su uvek date zajedno i jednovremeno(Kako se može dati ontološka potvrda za to?)

Page 10: Sein Und Zeit - Pregled

(..In every estasis, temporality temporalizes itself as whole; and this means that in the ecstatical unity with which temporality has fully trmporalized itself currently, is grounded the totality of the structural whole of existence, facticity and falling – that is, the unity of care structure.” 350)

§ 69 Vremenitost Bitka-u-SvetuEGZISTENCIJALNI MODUSI = modusi OVREMENJAVREMENITOSTIBRIGA = očekujuće-pamteće osadašnjavanje = t^ (<t ↔ t>)

a) Ontološka geneza modifikacije brige:Spoznaja = Zor = dovođenje bliže okolnog sveta = t^ (<t ≡ t>)

Smotreno osadašnjavanje = smisao osadašnjavanja = t^ je ukorennjeno u <t i t>.b) Transcedentalnost sveta: Uslov moguć. transcend. sveta leži u tome što ekstatičko jedinstvo vremena (<t^>) ima neku vrstu HORIZONTA.

This is how we designate Dasein’s primordial historising, whish leas in authentic resoluteness andIn which Dasein hands itself down to itself, free for death, in a possibility which has inherited and yet chosen (74)The Historizing of history is the historizing of Being-in-the-World (75)

§ 81 Vulgarni pojam vremena: Aristotel: Vreme = “ono brojano u hprizontu kretanju ranijeg I kasnijeg.” RANIJE (više-ne-sada) - SADA - KASNIJE (još-ne-sada)§ 81 Kritika Hegelovog shvatanja vremena (str 488/428 -): Vreme = ”observed becoming”; ”istina prostora”

t^ = s - Bitak izvan sebe “In positive sense of t only t^ IS; <t and t> are NOT. Although concrete t^ is result of <t and carrieas t>. So, real t^ is the same

as eternity.” (Hegel, Encycl. § 259 Dodatak; Jenska logika, 202) Vulgarno t, nasuprot Avgustinu, prvom koji nije shv, t vulgar.