Luka Bakar Akut

download Luka Bakar Akut

of 22

Transcript of Luka Bakar Akut

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  1/22

  KA BAKAR (COMBUSTIO)Sunarso Kartohatmodjo Sp.B. MM )

  ASAN :u pn!a"#t !an$ d#s%a%"an o&h panas' arus str#" atau %ahan "#m#a !an$$na# "ut' mu"osa dan jar#n$an &%#h da&am

  OISIOLO*I"#%at prtama &u"a %a"ar ada&ah s!o" "arna "a$t dan "sa"#tan.%u&uh "ap#&r !an$ tr"na suhu t#n$$# rusa" s& darah !an$ d# da&amn!a #"ut" sh#n$$a dapat trjad# an#ma.n#n$"atn!a prma%#tas mn!%a%"an udm dan mn#m%u&"an %u&a dn$an

  m%a-a srta &"trot. a& #n# mn!%a%"an %r"uran$n!a /o&um 0a#ran

  /as"u&r. Tu%uh "h#&an$an 0a#ran antara 1 2 3 + 2' 4B&ood 5o&um 6ap + 2 &u"a %a"ar.sa"an "u&t a"#%at &u"a %a"ar mn!%a%"an "h#&an$an 0a#ran tam%ahanna pn$uapan !an$ %r&%#h (#nsns#%& -atr &oss mn#n$"at).&a &u"a %a"ar &%#h dar# ,8 2 a"an trjad# s!o" h#po/o&m#" dn$an $ja&a !an$

  s !a#tu : $sah' pu0at d#n$#n %r"r#n$at' nad# "0#&' dan 0pat' t"anan darahurun dan produ"s# ur#n mnurun ("$a$a&an 9un$s# $#nja&).

  ada "%a"aran darah mu"a dapat trjad# "rusa"an mu"osa ja&an na9as "arnaasap atau uap panas !an$ tr#sa. *ja&a !an$ t#m%u& ada&ah ssa" na9as'

  pnu' str#dor' suara sra" dan %rdaha" %r-arna $&ap "arna j&a$a.at ju$a trjad# "ra0unan $as CO atau $as %ra0un &a#n. CO a"an mn$#"ato$&o%#n dn$an "uat sh#n$$a ta" mampu mn$#"at o;!$n &a$#.a "ra0unan !an$ r#n$an ada&ah &mas' %#n$$un$' pus#n$' mua& dan muntah.

  a "ra0unan %rat trjad# "oma. B#&a &%#h

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  2/22

  K?>NSI :mr#"a d# &apor"an s"#tar , sampa# 7 juta pndr#ta st#ap tahunn!a dn$anah "mat#an = 3 < r#%u "mat#an prtahun' sdan$"an d# Indons#a %&um adaran trtus.ah Sa"#t C#pto Man$un Kusumo @a"arta pada tahun + d# &apor"an +8 "asus%a"ar !an$ d#ra-at' dn$an an$"a "mat#an 7'7 sdan$"an d# Rumah Sa"#t Dr.mo Sura%a!a pada tahun ,888 d#ra-at +8< "asus &u"a %a"ar' "mat#an ,

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  3/22

  as a"ut 9as s!o" 9as a-a&.#n# mu&a# dar# saat "jad#an sampa# pndr#ta mndapat pra-atan d# IRD &u"a %a"ar. ada 9as #n# pndr#ta &u"a %a"ar' sprt# pndr#ta trauma

  n!a' a"an mn$a&am# an0aman dan $an$$uan a#r-a! (ja&an napas)' %rath#n$"an#sm %rna9as) dan $an$$uan 0#r0u&at#on (s#r"u&as#). *an$$uan a#r-a!" han!a dapat trjad# s$ra atau %%rapa saat st&ah trjad# trauma ' #nha&as#m 3, jam pas0a trauma. Cdra #nha&as# mrupa"an pn!%a% "mat#an

  ma pndr#ta pada 9as a"ut. ada 9as #n# dapat trjad# ju$a $an$$uan#m%an$an s#r"u&as# 0a#ran dan &"trot a"#%at 0dra trma&panas !an$ampa" s#stm#". Adan!a s!o" !an$ %rs#9at h#pod#nam#" dapat %r&anjut

  $an "adaan h#prd#nam#" !an$ mas#h %rhu%un$an a"#%at pro%&ma%#tas s#r"u&as#.masa&ahan dan pnan$anan pada 9as #n# a"an mnjad# %ahasan utama da&ama&ah #n#.

  as Su%a"ut#n# %r&an$sun$ st&ah 9as s!o" %ra"h#r atau dapat tratas#. Lu"a !an$d# dapat mn!%a%"an %%rapa masa&ah !a#tu :oss #nEamas# atau #n9"s#.o%&m pnutupan &u"a

  adaan h#prmta%osm.as Lanjut

  #n# pndr#ta sudah d#n!ata"an sm%uh ttap# ttap d#pantau m&a&u# ra-atn. ro%&m !an$ mun0u& pada 9as #n# ada&ah pn!ut %rupa parut !an$rtroF"' "&o#d' $an$$uan p#$mntas#' d9orm#tas dan t#m%u&n!a "ontra"tur.

  G>BAB LUKA BAKARdasar"an pn!%a% &u"a %a"ar' &u"a %a"ar d#%da"an atas %%rapa jn#s!%a%' antara &a#n :u"a %a"ar "arna ap#u"a %a"ar "arna a#r panasu"a %a"ar "arna %ahan "#m#au"a %a"ar "arna str#"' pt#r dan rad#as#u"a %a"ar "arna sn$atan s#nar matahar#.u"a %a"ar "arna tun$"u panasudara panas

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  4/22

  u"a %a"ar "arna &da"an %om.A@AT K>DALAMANa&aman "rusa"an jar#n$an a"#%at &u"a %a"ar tr$antun$ pada drajat panas%r' pn!%a% dan &aman!a "onta" dn$an tu%uh pndr#ta. Dahu&u Dupu!trn

  m%a$# atas < t#n$"at' s"aran$ &%#h pra"t#s han!a d#%a$# 7 t#n$"atdrajat' !a#tua$a# %r#"ut:u"a %a"ar drajat I :sa"an tr%atas pada &ap#san p#drm#s (surprF0#a&)' "ut h#prm#" %rupa

  m' t#da" d#jumpa# %u&&a' trasa n!r# "arna ujun$3ujun$ sara9 snsor#"#tas#. n!m%uhan trjad# s0ara spontan tanpa pn$o%atan "husus.u"a %a"ar drajat IIsa"an mput# p#drm#s dan s%a$#an drm#s' %rupa ra"s# #nEamas#rta# pross "sudas#. Trdapat %u&&a' n!r# "arna ujun$3ujun$ sara9 snsor#"#tas#.da"an atas , (dua) %a$#an :rajat II dan$"a&suprF0#a& (IIA)sa"an mn$na# %a$#an p#drm#s dan &ap#san atas dar# 0or#umdrm#s.

  an H or$an "ut sprt# 9o"& ram%ut' "&njar s%0a mas#h %an!a".ua #n# mrupa"an %n#h3%n#h p#t&. n!m%uhan trjad# s0ara spontanm -a"tu +83+ har# tanpa tr%ntu" 0#0atr#".rajat II da&am dp (IIB)

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  5/22

  sa"an mn$na# hamp#r s&uruh %a$#an drm#s dan s#sa H s#sa jar#n$an& t#n$$a& sd#"#t. Or$an H or$an "ut sprt# 9o"& ram%ut' "&njarn$at' "&njar s%a0a t#n$$a& sd#"#t. n!m%uhan trjad# &%#h &ama danrta# parut h#prtroF. B#asan!a pn!m%uhan trjad# da&am -a"tu &%#h dar#%u&an.

  u"a %a"ar drajat IIIsa"an mput# s&uruh t%a& "ut dan &ap#san !an$ &%#h da&am sampa#0apa# jar#n$an su%"utan' otot dan tu&an$. Or$an "ut mn$a&am# "rusa"an'" ada &a$# s#sa &mn p#t&. T#da" d#jumpa# %u&&a' "ut !an$ tr%a"ar-arna a%u3a%u dan &%#h pu0at sampa# %r-arna h#tam "r#n$. Trjad#$u&as# prot#n pada p#drm#s dan drm#s !an$ d#"na& s%a$a# s"r. T#da"mpa# rasa n!r# dan h#&an$ snsas# "arna ujun$ H ujun$ snsor#" rusa".!m%uhan trjad# &ama "arna t#da" trjad# p#tsas# spontan.

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  6/22

  S LUKA BAKARa0 mm%a$# tu%uh atas %a$#an H na$#an 2 atau "patan dar# tr"na&$an nama Ru& o9 N#n atau Ru& o9 ?a&&a0.a&a dan &hr$anan Dpanan B&a"an$$"a#taapr#num

  2222

  2

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  7/22

  m prh#tun$an a$ar &%#h mmprmudah dapat d#pa"a# &uas t&apa" tan$andr#ta ada&ah + 2 dar# &uas prmu"aan tu%uhn!a. ada ana" Hana" d#pa"a##F"as# Ru& o9 N#n mnurut Lund and Bro-r' !a#tu d#t"an"an pada umur +=n' = tahun dan + tahun.>RIA B>RAT RIN*ANNGAr#0an Burn Asso0#at#on)u"a Ba"ar R#n$an."a %a"ar drajat II += 2"a %a"ar drajat II +8 2 pada ana" H ana""a %a"ar drajat III , 2u"a %a"ar sdan$"a %a"ar drajat II +=3,= 2 pada oran$ d-asa"a %a"ar II +8 H ,8 = pada ana" H ana""a %a"ar drajat III +8 2u"a %a"ar %rat"a %a"ar drajat II ,= 2 atau &%#h pada oran$ d-asa"a %a"ar drajat II ,8 2 atau &%#h pada ana" H ana"."a %a"ar drajat III +8 2 atau &%#h

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  8/22

  "a %a"ar mn$na# tan$an' -ajah' tn$a' mata' "a"# dan $n#taapr#num."a %a"ar dn$an 0dra #nha&as#' str#"' d#srta# trauma &a#n.ATALAKSANAAN >ND>RITA LUKA BAKAR AS> AKUT.a pnan$anan pndr#ta dn$an trauma &u"a %a"ar' sprt# pada pndr#ta trauma Hma &a#nn!a harus d#tan$an# s0ara tt# dan s#stmat#".a&uas# rtama (Tr#a$)r-a!' s#r"u&as#' /nt#&as#r#tas prtama pndr#ta &u"a %a"ar !an$ harus d#prtahan"an mput#a!' /nt#&as# dan pr9us# s#stm#". Ka&au d#pr&u"an s$ra &a"u"an%as# ndotra"a&' pmasan$an #n9us untu" mmprtahan"an /o&umu&as#mr#"saan Fs#" "s&uruhan.a pmr#"saan pndr#ta d#-aj#%"an mma"a# sarun$ tan$an !an$ str#&'as"an pndr#ta dar# %aju !an$ tr%a"ar' pndr#ta &u"a %a"ar dapat pu&a$a&am# trauma &a#n' m#sa&n!a %rsamaan dn$an trauma a%domn dn$an

  n!a #ntrna& %&d#n$ atau mn$a&am# patah tu&an$ pun$$un$ sp#n.namns#san#sm trauma pr&u d#"tahu#na #n# pnt#n$' apa"ah pndr#ta

  %a" da&am ruan$ trtutup sh#n$$a "0ur#$aan adan!a trauma #nha&as#$ dapat mn#m%u&"an o%stru"s# ja&an napas. Kapan "jad#ann!a trjad#'a d#tan!a"an pn!a"#t H pn!a"#t !an$ prnah d# a&am# s%&umn!a.mr#"saan &u"a %a"ara %a"ar d#pr#"sa apa"ah trjad# &u"a %a"ar %rat' &u"a %a"ar sdan$ atau

  an.tntu"an &uas &u"a %a"ar. D#pr$una"an Ru& o9 N#n untu" mnntu"an&u"a %a"arn!a.tntu"an "da&aman &u"a %a"ar (drajat "da&aman)

  nan$anan d# Ruan$ >mr$n0!-aj#%"an mma"a# sarun$ ta$an str#& %#&a m&a"u"an pmr#"saan

  dr#ta.%as"an pa"a#an !an$ tr%a"ar.

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  9/22

  &a"u"an pmr#"saan !an$ tt# dan mn!&uruh untu" mmast#"an adn!ama &a#n !an$ mn!rta#.%as"an ja&an napas. ada &u"a %a"ar dn$an d#strss ja&an napas dapatsan$ ndotra0ha& tu%. Trahostom! han!a %#&a ada #nd#"as#.masan$an #ntra/nous "attr !an$ 0u"up %sar dan t#da" d#anjur"anasan$a s0a&p /#n. D#%r#"an 0a#ran r#n$r La"tat dn$an jum&ah 783=8m untu" d-asa dan ,8378 00jam untu" ana" H ana" d# atas , tahun dan"$jam untu" ana" d#%a-ah , tahun.&a"u"an pmasan$an o&! "attr untu" mon#tor jum&ah ur#n produ"s#.tat jum&ah ur#njam. &a"u"an pmasan$an noso$astr#" tu% untu" $astr#0 d"omprs# dn$an

  rm#ttn pn$#sapan.ntu" mn$h#&an$"an n!r# h%at dapat d#%r#"an morFn #ntra/na danan s0ara #ntramus"u&r.m%an$ %rat %adanD#%r#"an ttanus to"so#d %#&a d#pr&u"an. m%r#an ttanus to"so#d %oostrpndr#ta t#da" mndapat"ann!a da&am = tahun tra"h#r.n0u0#an Lu"a d# "amar opras# da&am "adaan pm%#usan umum. Lu"a0# d%r#dmnt dan d# d#s#n9"ts# dn$an sa&/on + : 78. St&ah %rs#hp dn$an tu&& "mud#an o&s# dn$an S#&/r Su&9a D#aJ#n (SSD) sampa#&. Ra-at trtutup dn$an "asa str#& !an$ t%a&. ada har# " = "asa d# %u"apndr#ta d#mand#"an dn$an a#r d#0ampur Sa&/on + : 78>s"arotom# ada&ah suatu prosdur atau mm%uan$ jar#n$an !an$ mat#ar)dn$an t"n#" "s#s# tan$ns#a& %rupa "s#s# &ap#s dm# &ap#s jar#n$an

  ot#" sampa# d# dapat"an prmu"aan !an$ %rdarah.otom# d#&a"u"an pada &u"a %a"ar !an$ mn$na# "a"# dan tan$ann$"ar' a$ar %a$#an d#sta& t#da" n"ros "arna st-#n$.nutupan &u"a dapat trjad# atau dapat d#&a"u"an %#&a prparas# %d &u"a t&ah"u"an d#mana d#dapat"an "ond#s# &u"a !an$ r&at#/ &%#h %rs#h dan t#da""s#. Lu"a dapat mnutup tanpa prosdur opras#. S0ara prs"undamd# pross p#tsas# pada &u"a %a"ar !an$ r&at#/ suprF0#a&.

  u" &u"a %a"ar !an$ da&am p#han !an$ trsr#n$ !a#tu spt t#0"nss s"#nt#n$. Spt t#0"nss s"#n $ra9t#n$ mrupa"an t#nda"an dFn#t#/ pnutup

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  10/22

  !an$ &uas. Tandur ah "ut d#&a"u"an %#&a &u"a trs%ut t#da" sm%uh H%uh da&am -a"tu , m#n$$u dn$an d#amtr 7 0m.AN*ANAN SIRKULASIa &u"a %a"ar%rat ma!or trjad# pru%ahan prma%#tas"ap#&r !an$ a"an d##"ut#$an "strapas# 0a#ran (p&asma prot#n dan &"trot) dar# #ntra/as"u&r " jar#n$anrFs#a& mn$a"#%at"an trjad#n!a h#po/o&m#0 #ntra /as"u&r dan dmarst#s#a&. Ks#m%an$an t"anan h#drostat#" dan on"ot#" tr$an$u sh#n$$au&as# "%a$#an d#sta& trham%at' mn!%a%"an $an$$uan pr9us# s& jar#n$an n.

  a &u"a %a"ar !an$ %rat dn$an pru%ahan prma%#tas "ap#&r !an$ hampr!&uruh' trjad# pn#m%unan 0a#ran mass#9 d# jar#n$an #ntrst#s#a& mn!%a%"an

  d#s# h#po/o&m#". 5o&um 0a#ran #ntra/as"u&r mn$a&am# dF0#t' t#m%u&da"mampuan mn!&n$$araan pross transportas# o"s#$n " jar#n$an. Kadaan#"na& dn$an s%utan s!o". S!o" !an$ t#m%u& harus d#atas# da&am -a"tu s#n$"at'" mn0$ah "rusa"an s& dan or$an %rtam%ah parah' s%a% s!o" s0ara n!ata

  ma"na mm#"# "or&as# dn$an an$"a "mat#an.rapa pnt#an mm%u"t#"an %ah-a pnata&a"sanaan s!o" dn$an mtodsutas# 0a#ran

  /ns#ona& (mn$$una"an r$#mn 0a#ran !an$ ada) dn$anata&a"sanaan s!o" da&am -a"tu s#n$"at' mnunju""na pr%a#""an pro$nos#s'jat "rusa"an jar#n$an d#pr"0#& (pmantauan "adar asam &a"tat)' h#potrm#rs#n$"at dan "oa$u&at#9 d#pr"0#& "mun$"#nann!a' "t#$an!a d#"tahu# mm#"#pro$nost#0 trhadap an$"a mortatas.

  a pnan$anan pr%a#"an s#r"u&as# pada &u"a %a"ar d#"na& %%rapa 9ormu&a

  "ut :

  ns ormu&a" ormu&a&and ormu&a#F"as# ormu&aa9o ormu&a

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  11/22

  USTASI CAIRANT>R 9ormu&artama :asa"$r La"tat 00 ; %rat %adan ; 2 &uas &u"a %a"ar pr , jam$r La"tat: D;tran + : 7; %rat %adan ; 2 &uas &u"a d#tam%ah "%utuhan 9aa.

  utuhan 9aa :Tahun Tahun Tahun

  rat %adan ; +88 00rat %adan ; = 00rat %adan ; =8 00m&ah 0a#ran d#%r#"an da&am jam prtama.%r#"an +< jam %r#"utn!a."duaasa"har# Ir# ssua# "%utuhan 9aaurut >/ans 3Ca#ran !an$ d#%utuh"an :L NaC& &uas 0om%ust#o 2 BB K$ + 00

  asma &uas 0om%ust#o 2 BB K$ + 00n$$ant# !an$ h#&an$ "arna pn$uapan D= ,888 00I 333 jam 1+< jam 1II 331 har# I" III 333"ar# " II

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  12/22

  AN*ANAN >RNAASANma #nha&as# mrupa"an 9o"tor !an$ s0ara n!ata mm#"# "o&ras# dn$an an$"aat#an. Kmat#an a"#%at trauma #nha&as# trjas# da&am -a"tu s#n$"at sampa# ,prtama pas0a opras#.a "%a"aran da&am ruan$an trtutup atau %#&amana &u"a %a"ar mn$na# daraha -ajah dapat mn#m%u&"an "rusa"an mu"osa ja&an napas a"#%at $as' asap ataupanas !an$ trh#sap. >dma !an$ trjad# dapat mn!%a%"an $an$$uan %rupa%atan ja&an napas "arna dma &ar#n$.ma panas &an$sun$ ada&ah trh#rup ssuatu !an$ san$at panas' produ" produ"$ t#da" smpurna dar# %ahan !an$ tr%a"ar sprt# %ahan j&a$a dan %ahan "husus$!%a%"ansa"an

  osaun$aa%an$anho%ron"h#a&.0unan asap !an$ d#s%a%"an o&h trmod$radas# matr#a& a&am#ah dan matr#

  $ d#produ"s#. Trmod$radas# mn!%a%"an tr%ntu"n!a $as to"s#" sprt#ro$n s#an#da' n#tro$n o"s#da' h!dro$n "&or#da' a"ron dan part#"& H part#"&uspns#. >9" a"ut dar# %ahan "#m#a #n# mn#m%u&"an #r#tas# dan %ron"o"onstr#"s#a sa&uran napas. O%stru"s# ja&an napas a"an mnjad# &%#h h%at a"#%at adan!a

  ha& %ron0h#t#s dan dm.#nto"s#"as# "ar%on mono"s#da (CO) mn$a"#%at"an trjad#n!a h#po"s#a$an. Kar%on mono"s#da (CO) mm#"# aFn#tas !an$ 0u"up "uat trhadap

  $#"atan hmo$&o%#n dn$an "mampuan ,+8 H ,8 "a &%#h "uat d#s%and#n$ampuan O,. @ad# CO a"an mm#sah"an O, dar# % sh#n$$a mn$a"#%at"an"s#a jar#n$an.

  ur#$aan adan!a trauma #nha&as# %#&a pada pndr#ta &u"a %a"ar mn$a&am# ha&a$a# %r#"ut.-a!at trj%a" da&am ruan$an trtutup.

  putum tr0ampur aran$.u"a %a"ar pr#ora&' trmasu" h#dun$' %#%#r' mu&ut atau tn$$oro"an.nurunan "sadaran trmasu" 0on9us#on.rdapat tanda d#strss napas' sprt# rasa tr0"#". Trsda"' ma&as %rna9as atau

  n!a -hJ#n$ atau rasa t#da" n!aman pada mata atau tn$$oro"an'anda"an adan!a #r#tas# mu"osa.dan!a ta"#pna atau "&a#nan pada aus"u&tas# sprt# "rp#tas# atau ronh#.dan!a ssa" napas atau h#&an$n!a suara.

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  13/22

  mana ada 7 tanda $ja&a d#atas sudah 0u"up d#0ur#$a# adan!a trauma #nha&as#.an$anan pndr#ta trauma #nha&as# %#&a tanpa d#strss prnapasan ma"a harus"u"an tra"hostom#. ndr#ta d#ra-at d#ruan$ rsus#tas# #nsta&as# $a-at daruratpa# "ond#s# sta%#&.

  NITORIN* >ND>RITA LUKA BAKAR AS> AKUT#tor#n$ pndr#ta &u"a %a"ar harus d##"ut# s0ara 0rmat. mr#"saan

  put# #nsp"s#' pndr#ta pa&pas#' pr"us# dan aus"u&tas# ada&ah prosdur !an$s d#&a"u"an pada pra-atan pndr#ta. mr#"saan &a%orator#s untu" mon#tor#n$d#&a"u"an untu" mn$#"ut# pr"m%ana$n "adaan pndr#ta. Mon#tor#n$

  dr#ta "#ta d#%a$# da&am 7 s#tuas# !a#tu pada saat d# tr#a$' s&ama rsus#tas# (83,prtama)dan pos rsustas#.a$ H Inta&as# *a-at Darurat3B3C : ada -a"tu pndr#ta datan$ " Rumah sa"#t' harus d#n#&a# dan d#&a"u"anra d#atas# ada"ah pro%&m a#r-a!' %rath#n$' s#r"u&as# !an$ s$ra d#atas# n$. ndr#ta&u"a %a"ar dapat pu&a mn$a&am# trauma tora"s atau mn$a&am#umotora"s.TAL SI*N : Mon#tor#n$ dan pn0atatan t"anan darah' rps#ras#' nad#' r0ta&pratur. Mon#tor#n$ jantun$ trutama pada pndr#ta "arna trauma str#"'at trjad# ar#tm#a ataupun sampa# trjad# 0ard#a0 arrst.RIN> OUTUT : B#&amana ur#n t#da" %#sa d#u"ur ma"a dapat d#&a"u"anasan$an 9o&! "attr. Ur#n produ"s# dapat d#u"ur dan d#0atat t#ap jam.r/as# ur#n d#pr#"sa -arna ur#n trutama pada pndr#ta &u"a %a"ar drajatau a"#%at trauma str#"' m!o$&o%#n' hmo$&o%#n trdapat da&am ur#n

  unju""na adan!a "rusa"aan !an$ h%at.ONITORIN* DALAM AS> R>SUSITASImpa# , jam)n$u"ur ur#n produ"s#. Ur#n produ"s# dapat s%a$a# #nd#"ator apa"ahs#tas# 0u"up ad"uat t#da". ada oran$ d-asa jum&ah ur#n 783=8 00jam.

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  14/22

  rat jn#s ur#n. as0atrauma &u"a %a"ar jn#s dapat norma& atau mn#n$"at.daan #n# dapat mnunju""na "adaan h#dras# pndr#ta. B#&amana %rat jn#s#n$"at %rhu%un$an dn$an na#"n!a "adar $&u"osa ur#n.ta& S#$n darah.r9us# pr#9r%orator#um

  rum &"trotasma a&%um#n

  mato"r#t' hmo$&o%#nr#n sod#um"trotr 9un0t#on tstna& 9un0t#on tsta& prot#n a&%um#n

  r#"saan &a#n ssua# #nd#"as#n#&a#an "adaan parur#"saan "ond#s# paru pr&u d#o%sr/as# t#ap jam untu" mn$tahu# adan!a%ahan !an$ trjad# antara &a#n str#dor' %ron"hospam' adan!a s0rt' -hJ#n$' d#spna mrupa"an adann!a #mpnd#n$ o%stru"s#.r#"saan tora"s 9oto #n#. mr#"saan artr#a& %&ood $as.

  n#&a#an $astro#ntst#na&.#tor#n$ $astro#ntst#na& st#ap ,3 jam dn$an m&a"u"an aus"u&tas# untu"

  $tahu# %#s#n$ usus dan pmr#"saan s"rs# &am%un$. Adan!a darah dan pn$ dar# = mrupa"an tanda adan!a Cun$ U&0r.n#&a#an &u"a %a"arn!a.d#&a"u"an pra-atan trtutup' d#n#&a# apa"ah "asa %asah' ada 0a#ran %r%au ada tanda3tanda pus ma"a "asa pr&u d#$ant#. B#&a %rs#h pra-atannjutn!a d#&a"u"an = har# "mud#an.a Ba"ar !an$ r&u ra-atan Khususu"a Ba"ar L#str#".u"a Ba"ar dn$an trauma Inha&as#u"a Ba"ar Bahan K#m#au"a Ba"ar dn$an "ham#&an

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  15/22

  a Ba"ar str#"a %a"ar %#sa "arna /o&tas rndah atau /o&tas t#n$$#. Krusa"an jar#n$an tu%uh%a%"an "arna %%rapa ha& %r#"ut :#ran str#" (arus %o&a"3%a"' a&trnat#n$ 0urrnt AC) mrupa"an nr$#m jum&ah %sar. Brasa& dar# sum%r str#"' m&a&u# %a$#an tu%uh !an$

  m#"# rs#stns# pan$ rndah (0a#ran' darah pm%u&uh darah). Aran" da&am tu%uh mn!%a%"an "rusa"an a"#%at !an$ d#t#m%u&"an o&h

  stns#. Krusa"an dapat %rs#9at "stns#9 &o0a& maupun s#stm#""ns&&opat#' jantun$F%r#sas# /ntr#"&' otot ra%dom#os#s' $a$a& $#nja&'s%a$a# %r#"ut).

  on0atan nr$# !an$ d#t#m%u&"an o&h udara !an$ %ru%ah mnjad# ap#.rusa"an jar#n$an %rs#9at &am%at tap# past# dan t#da" dapat d#pr"#ra"ann!a. a& #n# d# s%a%"an a"#%at "rusa"an s!stm pm%u&uh darah d#anjan$ %a$#an tu%uh !an$ d#ar# str#" (trom%os#s' a"u&as# "ap#&r)AN*ANANS>CIAL MANA*>M>NTRIMARG SUR5>Gr-a! H 0r/#0a& sp#n.rath#n$r0u&at#onsa%#t!3mr#"saan "sadaran *CS dan pr#"sa pup#&

  ;posur30$ah pndr#ta dar# h#potrm#.>COUNDARG SUR5>Gmr#"saan dar# "pa&a sampa# "a"#.a"a#an dan prh#asan d#%u"a

  r#"sa t#t#" "onta"st#mas# &uas &u"a %a"ar drajat &u"a %a"arn!a.mr#"saan nuro&o$#stmr#"saan trauma&a#n' patah tu&an$d#&o"as#.a&au pr&u d#pasan$ ndotra"a& #ntu%as#.>SUSITASI&a d#dapat"an &u"a %a"ar' dapat d#%r#"an 0a#ran ,3 00"$ &uas &u"a %a"ar.a&au d#dapat"an hamo0romo$n (m!o$&o%#n)' ur#n output d#prtahan"anra =3+88 00jam sampa# tampa" mnjad# jrn#h.

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  16/22

  od#um %#0ar%onat dapat d#tam%ah"an pada r#n$r &a"tat sampa# p SUSITASIam pas0atrauma)ha& !an$ pr&u d#o%sr/as# st#ap har#n!a s0ara s#stmat#" dan tt# mput#r/as# "n#s dan data pmr#"saan &a%orator#um !a#tu :a#ran H &"trotadaan &u"a %a"arn!aond#s# potns#a& #n9"s#tatus nutr#s# $#J#a %a"ar dn$an trauma #nha&as#

  a "%a"aran da&am ruan$an trtutup (#n door)a %a"ar mn$na# darah mu"a -ajahat mrusa" mu"osa ja&an napasma &ar#n$ ham%atan ja&an napas.&a

  a" napaspnadorra sra"a" %r-arna $&ap (j&a$a)H hat# "asus trauma #nha&as# mmat#"anan#sm "rusa"an sa&uran napas.rauma panas &an$sun$

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  17/22

  #rupn!a ssuatu !an$ panas' produ" dar# %ahan !an$ tr%a"ar' sprt# j&a$a%ahan "husus mn!%a%"an "rusa"an mu"osa &an$sun$ pada pr0a%an$ano%ron"#a&.ra0unan asap !an$ to"s#"at trmod$radas# matr#a& a&am#ah dan matr#a& !an$ d#produ"s# ntu" $as to"s#" (%ra0un)' m#sa&n!a h!dro$n s#an#da' n#tro$n d#o"s#da'

  o$n "&or#da' a"ron #r#tas# dan %ron"o"onstr#"s# sa&uran napas. O%stru"s#n napas a"an mnjad# &%#h h%at a"#%at tra"a&%ron"#t#s dan dma.to"s#"as# "ar%on mono"s#da (CO)"s#"as# CO h#po"s#a jar#n$an. *as CO mm#"# aFn#tas 0u"up "uatadap pn$#"atan hmo$&o%#n (,+83,8 "a &%#h "uat d# %and#n$ dn$an O,)mm#sah"an O, dar# % h#po"s#a jar#na$n. n#n$"atan "adaro"s#hmo$&o%#n (CO%) dapat d#pa"a# untu" /a&uas# %rat r#n$ann!a

  "s#"as# CO.IS

  ur#$aan adan!a trauma #nha&as# %#&a pada pndr#ta &u"a %a"ar trdapat 7 &%#h dar# "adaan %r#"ut :-a!at trj%a" da&am rumah ruan$an tr%a"ar

  putum tr0ampur aran$u"a %a"ar pr#ora&' h#dun$' %#%#r' mu&ut atau tn$$oro"an.nurunan "sadaran.anda d#strss napas' rasa tr0"#"' trsda"' ma&as %rnapas dan adan!aJ#n$ atau rasa t#da" n!aman pada mata atau tn$$oro"an (#r#tas# mu"osa)ja&a d#strss napas. Ta"#pa

  sa" atau t#da" ada suara.a 9as a-a&"rusa"an sa&uran napas a"#%at 9" to"s#" !an$ &an$sun$ trh#rupa 9as &anjut dma paru dn$an trjad#n!a hpo"sm#a pro$rs#9 ARDS

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  18/22

  &as# t#n$"at "ra0unan CO prsntas CO% dn$an "&a#nan nuro&o$#star Kra0unan CO8 2 (r#n$an)8 2 (sdan$)#nan Nuro&o$#st "pa&a' %#n$$un$' mua&sah'n$'n$an$hatan mn!mp#t8 2 (%rat)s#nas#' ata"s#a' "on/u&s# atau "oma'

  pnar#"saan tam%ahan :adar "ar%o"s#hmo$&o%#n (CO%)a trauma #nha&as#' "adar CO% 7=3= 2 (%rat)' %ah"an st&ah 7 jam dar#d#an' "adar CO% pada %atas ,83,= 2. B#&a "adar CO% &%#h dar# += 2&ah 7 jam "jad#an %u"t# "uat trjad# taruama #nha&as#.as Darah, !an$ rndah ("uran$ dar# +8 "a pada "onsntras# o"s#$n =82' #O, 8'=)0ur#$a"an adan!a trauma #nha&as#. aO, %#asan!a norma& pada 9as a-a&'p# dapat mn#n$"at pada 9as &anjut.oto Tora"s %#asan!a norma& pada 9as a-a&

  ron"os"op# #%ropt#0trdapat sputum %raran' dma mu"osa' adan!a %#nt#" H %#nt#" pndarahanu&sras# d#a$nosa trauma #nha&as#.

  s un$s# parun aru non t#da" pra"t#s.nosa Trauma Inha&as# :

  0ur#$aan "n#s-a!at "jad#an

  mr#"saan $ad darh dan "adr CO%"onFrmas# dn$an %ron"os"op# F%ropt#0

  mr#"saan 9un$s# paru.

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  19/22

  ATALAKSANAANpa D#strs rnapasan :tu%as# p#pa ndotra"a&.m%r#an o"s#$n ,3 tr mn#tn$h#sapan s0rt s0ara %r"a&a.um#d#F"as# dn$an n%uJr.m%r#an %ron"od#&ator (5nton #nha&as#)mantauan $ja&a dan tanda d#strss prnapasanja&a Su%!"t#9 : $sah' ssa" napas.ja&a O%!"t#9 : r"uns# napas mn#n$"at ( 78 "a mn#t)' s#anot#"'or' a"t#/#tas otot prnapasan tam%ahan'%ahann#&a# has#&r#"saan anas#s $as darah (jam prtama . , jam sampa# 3= har#.

  mr#"saan :nasa $as darahada saat prtama "a (rsus#tas#)jam prtama

  t&ah , jam "jad#an&anjutn!a ssua# "%utuhanto tora"s , jam pas0a "jad#an.

  mr#"saan rad#o&o$#" (9oto tora"s) d#"rja"an %#&a ada masa&ah pada ja&anas.os#s# pndr#ta dudu"tn$ah dudu"' d#ra-at d# %d o%sr/as#&a"sanaan d# ruan$ rsus#tas# $a-at darurat

  $an D#strs rnapasanus #n# d#pr&a"u"an s0ara "hususu" mn$atas# masa&ah d#strss prnapasan !an$ d#jumpa# :&a"u"an tra"ostom# dn$an &o0a& ansts#' dn$an atau tanpa "anu&

  ostom#.m%r#an o"s#$n , 3 tr mn#t m&a&u# tra"ostom#.m%rs#han s0rt sa&uran prnapasan s0ara %r"a&a srta %ron0h#a& -ash#n$.um#d#F"as# dn$an n%uJr.m%r#an %ron"od#&ator (5nton #nha&as# st#ap < jam.mantauan $ja&a dan tanda d#strss prnapasan.

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  20/22

  ja&a su%!"t#9 : $sah' ssa" napas (d#spna)ja&a o%!"t#9 : 9r"uns# napas mn#n$"at (7838 "a mn#t)'ot#"' str#dor' a"t#/#tas otot prnapasan tam%ahan' pru%ahan has#&r#"saan anas#s $as darah jam prtama). *am%aran has#&rat paru d#jumpa# , jam samap# 3= har#.mr#"saan rad#o&o$#" (9oto tora"s) d#"rja"an %#&a masa&ah prnapasan t&ahas#.asus #n# d#ra-at pada %d o%sr/as# dn$an pos#s# dudu" atau stn$ahu".&a"sanaan d# ruan$ rsus#tas# #nsta&as# $a-at darurat.a Ba"ar K#m#a.

  mr#"a Sr#"at trdapat =88.888 jn#s "#m#a !an$ %rdar. S"#tar 78.888s !an$ %r%aha!a.

  por"an ,3< 2 "jad#an &u"a %a"ar "arna %ahan "#m#as#"as# Bahan "#m#a :"asBasao"s#da' soda "aust#"' "aum amon#a"' t#um' %ar#um' "a&s#um atau %ahan Han pm%rs#h dapat mn!%a%"an Pu9a0t#on n0ros#s dan dnaturas# prot#n.0#dsAsamm h#dro"&orat' asam a"sa&at' asam su&9at' pm%rs#h "amar mand# atau "o&amn$ dapat mn!%a%"an "rusa"an 0oa$u&at#on n0ros#s.r$an#0 Compounds

  o&'sot'o&um'a$a#n9"tana$at!%a%"an"rusa"ana "utanus' 9" to"s#s trhadap $#nja& dan /r.t r#n$ann!a trauma tr$antun$ :

  ahanonsntras#o&um

  ama "onta""an#sm trauma

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  21/22

  ata&a"sanaan :%as"an pa"a#an !an$ tr"na$as# dn$an a#r !an$ "ont#nu&an$"an ras n!r#

  rhat#"an a#r-a!' %rath#n$ dan 0#r0u&at#ondn#F"as# %ahan pn!%a%.

  rhat#"an %#&a mn$na# mata.nan$anan s&ajutn!a sama sprt# pnan$anan &u"a %a"ar.a Ba"ar dan "ham#&an

  Hhat# trhadap "omp"as#p"as# pada #%u dan jan#n

  a &u"a

 • 7/24/2019 Luka Bakar Akut

  22/22

  a&aman &u"a %a"ar' &uas &u"a %a"ar. ada pnan$anan &u"a %a"ar sprt#an$anan trauma !an$ &a#n d#tan$an# s0ara tt# dan s#stmat#". nata&a"sanaan" a-a& harus s%a#" H %a#"n!a "arna prto&on$an prtama "a san$atntu"an prja&anan pn!a"#t #n#.ar usta"a :Sja#9ud#n Nor' nan$anan Lu"a Ba"ar' A#r&an$$a Un#/rs#t! rss' ,88