ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1...

of 22 /22
1 Αρ. μελέτης: 20/2013 ΜΕΛΕΤΗ Περιεχόμενα Μελέτης α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού β) Η τεχνική έκθεση – προδιαγραφές γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων ε) Η προσφορά του αναδόχου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%

Transcript of ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1...

Page 1: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

1

Α ρ . μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3

ΜΕΛΕΤΗ

Περιεχόμενα Μελέτης

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

β) Η τεχνική έκθεση – προδιαγραφές

γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε) Η προσφορά του αναδόχου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

27.894,43€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΦΠΑ 23%

Page 2: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 27.894,43 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και

αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων με σκοπό τη λειτουργία των υπηρεσιών της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 27.894,43€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα καταλογιστεί σε βάρος του προϋπολογισμού της

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας οικονομικού έτους 2014. Για τη σύνταξη της

μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τιμές εμπορίου.

Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή τα άρθρα 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική

απόφαση 11389/93), του Ν.2286/95, του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ.

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και συγκεκριμένα:

Η ποιότητα του χαρτιού Α4 και Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα

στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τις συσκευές

τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών της Επιχείρησης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και

μακροπρόθεσμα.

Για το σκοπό αυτό οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το φωτοαντιγραφικό χαρτί

ορίζονται ως εξής:

Το χαρτί θα είναι διαστάσεων 21Χ29,7cm, βάρους 80gr/m2, λευκότητα και αδιαφάνεια

άνω του 90% και με δυνατότητα εκτύπωσης και στις δυο όψεις.

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Page 3: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

3

Κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δυο όψεις

του από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και

μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές

κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς

προβλήματα από τα μηχανήματα.

Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με

αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5)

δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα.

Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο

τρόπο το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, το βάρος σε

γραμμάρια καθώς και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά

μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (fax).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν

υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού δείγμα των προσφερόμενων χαρτιών Α4 και Α3, σε κλειστό

πακέτο των 500 φύλλων. Η ετικέτα των προσφερόμενων χαρτιών θα επισυνάπτεται στην

προσφορά την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Αναλυτικότερα η περιγραφή και οι ποσότητες του προς προμήθεια φωτοαντιγραφικού

χαρτιού δίνονται ως εξής:

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (με δείγμα) 80gr/m2 white paper ΠΑΚΕΤΟ 850

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr/m2 white paper ΠΑΚΕΤΟ 5

3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 Glossy ΠΑΚΕΤΟ 5

4 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο - Πράσινο ΠΑΚΕΤΟ 5

5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο ΠΑΚΕΤΟ 2

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γραφικής ύλης,

μικροαντικειμένων και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας.

Page 4: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

4

Όλα τα είδη και οι ποσότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θα πρέπει να είναι

άριστης ποιότητας και να τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου

Ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν

υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού δείγματα όπου αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών της

κατηγορίας 2 έχουν ως εξής:

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 CD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 3

2 DVD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 2

3 USB ΣΤΙΚΑΚΙ 8GB ΤΕΜΑΧΙΟ 8

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΑΦΗΣ 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 1

5 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μεταλλικό σχήματος

τανάλιας ΤΕΜΑΧΙΟ 5

6 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ τύπου POST IT 38x51mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45

'' '' '' '' 76x76mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45

7 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1

8 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ 2 ΤΡΥΠΩΝ

Από μέταλλο και πλαστικό με οδηγό τύπου

SAX 318 ΤΕΜΑΧΙΟ 5

9 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3 Με οπές 25τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 70

10 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 (με δείγμα)

Πάχος 0,06mm με οπές 100τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 200

11 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 Χωρίς οπές ΤΕΜΑΧΙΟ 100

12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Χρωματιστά

10φυλλα/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 20

'' '' '' '' Α-Ω ΠΑΚΕΤΟ 15

'' '' '' '' Αριθμοί ΠΑΚΕΤΟ 25

13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ 60

14 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ + ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Υγρό με πινελάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 10

15 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Μ2 Ξηρογραφία ΤΕΤΡΑΓ. 30

16 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 19Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 10

Page 5: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

5

17 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 50

18 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 10Χ17cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 20

19 ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5

20 ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5

21 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Διάφορες διαστάσεις (π.χ. 52,5x21,2, 210x297

κ.α.) ΠΑΚΕΤΟ 10

22 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40

23 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40

24 ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ Για CD (συσκευασία

100τεμ) ΠΑΚΕΤΟ 3

25 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ (με δείγμα)

Α4 8/32 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 300

'' '' '' '' Α4 4/32 διάφορα

χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 150

'' '' '' '' Α5 8/20 διάφορα

χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 60

26 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Νο. 19 ΚΟΥΤΙ 20

'' '' '' '' Νο. 25 ΚΟΥΤΙ 20

'' '' '' '' Νο. 32 ΚΟΥΤΙ 30

'' '' '' '' Νο. 41 ΚΟΥΤΙ 30

27 ΚΟΛΛΑ UHΟ Stick 40gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10

28 ΚΟΛΛΑ UHΟ Υγρή γίγας ΤΕΜΑΧΙΟ 10

29 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ 8 - 10 ψηφία ΤΕΜΑΧΙΟ 3

30 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Χοντρό χαρτόνι ράχη 12CM ΤΕΜΑΧΙΟ 10

'' '' '' '' Χοντρό χαρτόνι ράχη

8CM ΤΕΜΑΧΙΟ 50

'' '' '' '' Χοντρό χαρτόνι ράχη

5CM ΤΕΜΑΧΙΟ 30

31 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑ Γ ΚΟΦΤΟ

Φαρδιά ράχη/Σκληρό χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 15

'' '' '' '' Στενή ράχη/Σκληρό

χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 15

32 ΚΟΥΤΙ ΣΚΑΦΑΚΙ Αρχειοθέτησης

ενισχυμένο πλαστικό ΤΕΜΑΧΙΟ 20

33 ΚΥΒΟΣ ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ ΛΕΥΚΟΣ Αυτοκόλλητος ΤΕΜΑΧΙΟ 25

34 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ Χαρτάκια ΤΕΜΑΧΙΟ 30

35 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 10

36 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ τύπου STABILO BOSS Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 50

37 ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ 30cc ΤΕΜΑΧΙΟ 2

Page 6: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

6

38 ΜΟΛΥΒΙ τύπου FABER Νο2 Hb ΤΕΜΑΧΙΟ 80

39 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10

'' '' '' '' 0.7 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10

'' '' '' '' 1.0 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10

40 ΜΠΛΟΚ Α4 Με γραμμές ΤΕΜΑΧΙΟ 50

41 ΜΥΤΕΣ τύπου FABER 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15

'' '' '' '' 0.7 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10

'' '' '' '' 1.0 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10

42 ΝΤΟΣΙΕ Α3 ΜΕ ΚΡΙΚΟ (με δείγμα) Πλαστικοποιημένα για

διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ 50

43 ΝΤΟΣΙΕ Α4 Με ενσωματωμένες διαφάνειες 20τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10

44 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΚΡΙΚΟ Πλαστικοποιημένα για

διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ 10

45 ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100

46

ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 (διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο) Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100

47 ΞΥΣΤΡΑ Με ανταλλακτικό

συρματάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 5

48 ΠΙΝΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Χρωματιστές ΚΟΥΤΙ 5

49 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23x35 150 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 5

50 ΡΑΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 50φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20

'' '' '' '' 100φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20

51 ΣΒΗΣΤΡΑ ΜΑΛΑΚΗ Λευκή ΤΕΜΑΧΙΟ 10

52 ΣΕΛΙΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Συσκευασία (25Χ43mm) ΠΑΚΕΤΟ 25

'' '' '' '' 5 χρώματα 12Χ48mm ΤΕΜΑΧΙΟ 25

53 ΣΙΛΟΤΕΙΠ Απλό ΤΕΜΑΧΙΟ 20

54 ΣΙΛΟΤΕΙΠ

Ταινία φαρδιά (KRAFT 50Χ66 κ.α. διάφορα

μεγέθη) ΤΕΜΑΧΙΟ 15

55 ΣΤΥΛΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΓΙΑ CD Διάφορα χρώματα (F) ΤΕΜΑΧΙΟ 10

56 ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT BPS GP (με δείγμα) 0.5 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80

'' '' '' '' 0.7 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80

'' '' '' '' 1.0 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80

'' '' '' '' 1.2 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 50

57 ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT Vball 0.5 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 60

58 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ Νο. 3 ΚΟΥΤΙ 20

'' '' '' '' Νο. 4 ΚΟΥΤΙ 60

'' '' '' '' Νο. 5 ΚΟΥΤΙ 10

'' '' '' '' Νο. 3 χρωματιστοί ΚΟΥΤΙ 50

59 ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο 200064 ΤΕΜΑΧΙΟ 80

'' '' '' '' Νο 24/6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30

Page 7: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

7

60 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μεταλλικής κατασκευής

Νο 64 ΤΕΜΑΧΙΟ 8

61 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Για πίνακα ΤΕΜΑΧΙΟ 5

62 ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ Σφραγίδες colour Printer

40 ΤΕΜΑΧΙΟ 8

'' '' '' '' Σφραγίδες Colour Printer

R40 ΤΕΜΑΧΙΟ 10

63 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100

64 ΦΑΚΕΛΛΟΣ 11.4x23 άσπρος ΤΕΜΑΧΙΟ 1000

65 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 600

66 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α3 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 30

67 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ 26Χ36 ΤΕΜΑΧΙΟ 30

68 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 30

69 ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5

70 ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 180 gr 250 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 50

71 ΧΑΡΤΟΝΙ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 50

72 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 79mmx80mm ΤΕΜΑΧΙΟ 350

'' '' '' '' 57mmx50mm ΤΕΜΑΧΙΟ 200

'' '' '' '' 30mm x 25mm ΔΕΚΑΔΑ 5

73 ΨΑΛΙΔΙ 16cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών

μέσων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας.

Γενικοί όροι

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι γνήσιας αντιπροσωπείας, αυθεντικά προϊόντα

των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original), μη παραποιημένα και χωρίς

αλλοιώσεις.

Για τα είδη εκείνα στα οποία είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας λήξεως, ο

χρόνος που μεσολαβεί από την παράδοση μέχρι και την ημερομηνία λήξεως πρέπει να

είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

Τόσο τα μελάνια όσο και τα toners θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εσωτερικά

συσκευασμένα αεροστεγώς.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 18 μηνών από την ημερομηνία

παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στο δελτίο αποστολής.

Θα πρέπει να γίνεται άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης.

Page 8: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

8

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών της

κατηγορίας 3 έχουν ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΙΔΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LaserJet 3005n Print Cartbridge

Black Q7551X 5

2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI Microline 520 &

521 Elite Μελανοταινία

Black Οκι 9 Ribbon

Cartridge 09002315 8

3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP PHOTOSMART D7160

Toner Black

Ink Cartridge H 363 Hp (C8721EE) 2

Toner Yellow

Ink Cartridge H 363 Hp (C8773EE ) 2

Toner Light Cyan

Ink Cartridge H 363 Hp (C8774EE) 2

Toner Cyan

Ink Cartridge H 363 Hp (C8771EE) 2

Toner Magenta

Ink Cartridge H 363 Hp (C8772EE ) 2

Toner Light Magenta

Ink Cartridge H 363 Hp (C8775EE) 2

4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

EPSON STYLUS PHOTO

R200

Toner Black EPSON T0481 3

Toner Cyan EPSON T0482 2

Toner Magenta EPSON T0483 2

Toner Yellow EPSON T0484 1

Toner Light Cyan EPSON T0485 1

Toner Light Magenta EPSON T0486 1

5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI B4400 Toner P/N 43502302 1

6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 4500 Toner Black Hp 901XL - CC654AE 6

Toner Colour Hp 901 - CC656AE 4

7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Officejet 6000

Toner Black

OfficeJet 920 XL (CD975A) 4

Toner Magenta OfficeJet 920 XL

(CD973A) 3

Toner Yellow OfficeJet 920 XL

(CD974A) 3

Toner Cyan OfficeJet 920 XL

(CD972A) 3

8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P1102 Toner CE285A μαύρο 5

Page 9: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

9

9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 5940

(έγχρωμος) Toner black 339 (C8767EE) 4

Toner colour set 343 (C8766EE) 4

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI MIKROLINE 3320 Μελανοταινία

MIKROLINE183/192/193/09002303 4

11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML-2160 Toner CRTR ML 2160/2162 4

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C5100 (laser,

έγχρωμος)

Drum black 42126608 3

Drum cyan 42126607 1

Drum magenta 42126606 1

Drum yellow 42126605 1

Toner black 42127408 3

Toner cyan 42127407 2

Toner magenta 42127406 2

Toner yellow 42127405 2

Fuser Unit 42158603 1

Transfer BELT 42158712 1

13 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LX300 Μελανοταινία

Black S015019/8750 20

14 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LaserJet M1132

MFP Toner Black HP CE285A 3

15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ XEROX Work Centre

6505

Toner Black 106R01597 8

Toner Yellow 106R01596 5

Toner Cyan 106R01594 5

Toner Magenta 106R01595 5

16 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ PANASONIC KX - ΜΒ

771 Toner Black KX-FAT92 3

Drum KX-FAD93 2

17 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LaserJet M1120

MFP Toner Black CB436A 4

18 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SAMSUNG SCX-3400F Toner Black MLT-D101S 10

19 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

CANON Imagerunner 2520

Toner Black C-EXV33 14

Drum C-EXV32-33 1

20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3

Drum DQ-H60J-PU 1

21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2

22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-C 264

Toner Black DQ-TUS28K 2

Toner Yellow DQ-TUS20Υ 1

Toner Magenta DQ-TUS20M 1

Toner Cyan DQ-TUS20C 1

Page 10: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

10

Drum black DQ-UHS36K 2

Drum Colour DQ-UHS30 1

23 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DPC 262

Tοner Black DQ-TUN28K 2

Tοner Cyan DQ-TUN20C 1

Tοner Magenta DQ-TUN20M 1

Tοner Yellow DQ-TUN20Y 1

Drum Black DQ-UHN36K 1

Drum Colour DQ-UHN30K 1

24 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP8032 Toner Black DQ-TU15E 9

Drum DQ-H060E 1

25 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ AFICIO 270 Toner

Ricoh Aficio 1022 (885229/885053) 4

26 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP8020E Toner Black DQ-TU10J 1

Drum DQ-H60J 1

27 FAX PANASONIC KX-FC421 Toner Black KX-FAT88X 4

Drum KX-FAD89X 1

28 FAX PANASONIC KX-FL611 Toner KX-FA 83X 1

29 FAX PANASONIC KX-FP

141 Μελανοταινία

Black ΚΧ-FA54X 2

30 FAX PANASONIC KX-F136X Μελανοταινία KX-FA136X 1

31 FAX BROTHER LASER 9070 Toner TN 8000 3

32 FAX PANASONIC KX-FP

205 Μελανοταινία

σετ 2τμχ. KX-FA52X 3

33 FAX CANON JX210P Toner Black PG-40 Black 0615B001 2

Καβάλα, ….…….…………. Η Συντάξασα

Ν. ΚΟΝΟΡΤΟΥ

Ο Δ/ντης Διοικητικής &

Οικονομικής Υποστήριξης

Ν. ΡΑΚΙΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε Καβάλα, ……………..……..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ. ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ

Page 11: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 27.894,43 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 white

paper ΠΑΚΕΤΟ 850 3,50 2.975,00

2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr/m2 white

paper ΠΑΚΕΤΟ 5 8,00 40,00

3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 Glossy ΠΑΚΕΤΟ 5 15,00 75,00

4 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο - Πράσινο ΠΑΚΕΤΟ 5 26,00 130,00

5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο ΠΑΚΕΤΟ 2 14,00 28,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.248,00

ΦΠΑ 23% 747,04

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.995,04

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Page 12: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

12

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 CD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 3 20,00 60,00

2 DVD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 2 25,00 50,00

3 USB ΣΤΙΚΑΚΙ 8GB ΤΕΜΑΧΙΟ 8 6,50 52,00

4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΑΦΗΣ 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 1 14,00 14,00

5 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μεταλλικό σχήματος τανάλιας ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,60 8,00

6

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ τύπου POST IT 38x51mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45 0,35 15,75

'' '' '' '' 76x76mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45 0,50 22,50

7 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,00 5,00

8 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ 2 ΤΡΥΠΩΝ

Από μέταλλο και πλαστικό με οδηγό

τύπου SAX 318 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,50 27,50

9 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3

Με οπές 25τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 70 3,65 255,50

10 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4

Πάχος 0,06mm με οπές 100τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 200 2,80 560,00

11 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 Χωρίς οπές ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,20 20,00

12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Χρωματιστά

10φυλλα/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 20 1,30 26,00

'' '' '' '' Α-Ω ΠΑΚΕΤΟ 15 1,80 27,00

'' '' '' '' Αριθμοί ΠΑΚΕΤΟ 25 1,40 35,00

13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ 60 2,30 138,00

14 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ + ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Υγρό με πινελάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,70 17,00

15 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Μ2 Ξηρογραφία ΤΕΤΡΑΓ. 30 3,00 90,00

16 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 19Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,00 40,00

17

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200,00

18

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 10Χ17cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,30 46,00

Page 13: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

13

19 ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,00 20,00

20

ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,00 20,00

21 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Διάφορες διαστάσεις (π.χ. 52,5x21,2, 210x297 κ.α.) ΠΑΚΕΤΟ 10 13,50 135,00

22 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 8,50 340,00

23 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,10 44,00

24 ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ Για CD (συσκευασία

100τεμ) ΠΑΚΕΤΟ 3 5,00 15,00

25 ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

Α4 8/32 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,30 690,00

'' '' '' '' Α4 4/32 διάφορα

χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,30 345,00

'' '' '' '' Α5 8/20 διάφορα

χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 60 2,30 138,00

26 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Νο. 19 ΚΟΥΤΙ 20 0,60 12,00

'' '' '' '' Νο. 25 ΚΟΥΤΙ 20 0,80 16,00

'' '' '' '' Νο. 32 ΚΟΥΤΙ 30 1,00 30,00

'' '' '' '' Νο. 41 ΚΟΥΤΙ 30 1,90 57,00

27 ΚΟΛΛΑ UHΟ Stick 40gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,80 18,00

28 ΚΟΛΛΑ UHΟ Υγρή γίγας ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,80 48,00

29 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ 8 - 10 ψηφία ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,50 19,50

30 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Χοντρό χαρτόνι ράχη 12CM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,60 26,00

'' '' '' '' Χοντρό χαρτόνι ράχη

8CM ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,10 105,00

'' '' '' '' Χοντρό χαρτόνι ράχη

5CM ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,90 57,00

31 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑ Γ ΚΟΦΤΟ

Φαρδιά ράχη/Σκληρό χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 15 4,00 60,00

'' '' '' '' Στενή ράχη/Σκληρό

χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,50 52,50

32 ΚΟΥΤΙ ΣΚΑΦΑΚΙ Αρχειοθέτησης

ενισχυμένο πλαστικό ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,50 70,00

33 ΚΥΒΟΣ ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ ΛΕΥΚΟΣ Αυτοκόλλητος ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,40 35,00

34 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ Χαρτάκια ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,00 30,00

35 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,30 13,00

36 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Διάφορα χρώματα τύπου Stabilo Boss ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,50 25,00

Page 14: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

14

37 ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ 30cc ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,60 1,20

38 ΜΟΛΥΒΙ τύπου FABER Νο2 Hb ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,35 28,00

39 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00

'' '' '' '' 0.7 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00

'' '' '' '' 1.0 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00

40 ΜΠΛΟΚ Α4 Με γραμμές ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,40 70,00

41 ΜΥΤΕΣ τύπου FABER 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,70 10,50

'' '' '' '' 0.7 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,70 7,00

'' '' '' '' 1.0 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,70 7,00

42 ΝΤΟΣΙΕ Α3 ΜΕ ΚΡΙΚΟ Πλαστικοποιημένα

για διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ 50 15,45 772,50

43 ΝΤΟΣΙΕ Α4 Με ενσωματωμένες διαφάνειες 20τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,40 14,00

44 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΚΡΙΚΟ Πλαστικοποιημένα

για διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00

45 ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,35 35,00

46

ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 (διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο) Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,15 15,00

47 ΞΥΣΤΡΑ Με ανταλλακτικό

συρματάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,80 4,00

48 ΠΙΝΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Χρωματιστές ΚΟΥΤΙ 5 0,85 4,25

49 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23x35 150 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 16,00 80,00

50 ΡΑΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 50φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,30 6,00

'' '' '' '' 100φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,45 9,00

51 ΣΒΗΣΤΡΑ ΜΑΛΑΚΗ Λευκή ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,40 4,00

52

ΣΕΛΙΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

Συσκευασία (25Χ43mm) ΠΑΚΕΤΟ 25 2,30 57,50

'' '' '' '' 5 χρώματα 12Χ48mm ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,00 50,00

53 ΣΙΛΟΤΕΙΠ Απλό ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,50 10,00

54 ΣΙΛΟΤΕΙΠ

Ταινία φαρδιά (KRAFT 50Χ66 κ.α. διάφορα

μεγέθη) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,40 21,00

55 ΣΤΥΛΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΓΙΑ CD Διάφορα χρώματα (F) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,60 16,00

56 ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT BPS GP

0.5 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,10 88,00

'' '' '' '' 0.7 μπλε, κόκκινο,

μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,10 88,00

Page 15: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

15

'' '' '' '' 1.0 μπλε, κόκκινο,

μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,10 88,00

'' '' '' '' 1.2 μπλε, κόκκινο,

μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,10 55,00

57 ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT Vball 0.5 μπλε, κόκκινο,

μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,40 84,00

58 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ Νο. 3 ΚΟΥΤΙ 20 0,60 12,00

'' '' '' '' Νο. 4 ΚΟΥΤΙ 60 0,60 36,00

'' '' '' '' Νο. 5 ΚΟΥΤΙ 10 0,90 9,00

'' '' '' '' Νο. 3 χρωματιστοί ΚΟΥΤΙ 50 0,50 25,00

59 ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο 200064 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,40 32,00

'' '' '' '' Νο 24/6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,40 12,00

60 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μεταλλικής κατασκευής Νο 64 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 9,50 76,00

61 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Για πίνακα ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,00 15,00

62 ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ

Σφραγίδες colour Printer 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,90 23,20

'' '' '' '' Σφραγίδες Colour

Printer R40 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,30 43,00

63 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,45 45,00

64 ΦΑΚΕΛΛΟΣ 11.4x23 άσπρος ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,05 50,00

65 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,10 60,00

66 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α3 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,15 4,50

67 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ 26Χ36 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,50 15,00

68 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,60 18,00

69 ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,50 2,50

70 ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 180 gr 250 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,20 10,00

71 ΧΑΡΤΟΝΙ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,20 10,00

72 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 79mmx80mm ΤΕΜΑΧΙΟ 350 1,00 350,00

'' '' '' '' 57mmx50mm ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,50 100,00

'' '' '' '' 30mm x 25mm ΔΕΚΑΔΑ 5 12,50 62,50

73 ΨΑΛΙΔΙ 16cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,30 11,50

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.829,40

ΦΠΑ 23% 1.570,76

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.400,16

Page 16: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

16

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΙΔΟΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LaserJet

3005n

Print Cartbridge

Black Q7551X 5 205,50 € 1.027,50 €

2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI Microline

520 & 521 Elite Μελανοταινία

Black

Οκι 9 Ribbon

Cartridge 09002315 8 16,50 € 132,00 €

3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP

PHOTOSMART D7160

Toner Black

Ink Cartridge H

363 Hp (C8721EE) 2 15,00 € 30,00 €

Toner Yellow

Ink Cartridge H

363 Hp (C8773EE ) 2 10,00 € 20,00 €

Toner Light Cyan

Ink Cartridge H

363 Hp (C8774EE) 2 10,00 € 20,00 €

Toner Cyan

Ink Cartridge H

363 Hp (C8771EE) 2 10,00 € 20,00 €

Toner Magenta

Ink Cartridge H

363 Hp (C8772EE ) 2 10,00 € 20,00 €

Toner Light Magenta

Ink Cartridge H

363 Hp (C8775EE) 2 10,00 € 20,00 €

4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS PHOTO R200

Toner Black EPSON T0481 3 21,00 € 63,00 €

Toner Cyan EPSON T0482 2 21,00 € 42,00 €

Toner Magenta EPSON T0483 2 21,00 € 42,00 €

Toner Yellow EPSON T0484 1 21,00 € 21,00 €

Toner Light Cyan

EPSON T0485 1 21,00 € 21,00 €

Toner Light Magenta

EPSON T0486 1 21,00 € 21,00 €

5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI B4400 Toner P/N

43502302 1 61,50 € 61,50 €

Page 17: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

17

6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET

4500 Toner Black

Hp 901XL - CC654AE 6 25,00 € 150,00 €

Toner Colour Hp 901 - CC656AE 4 17,00 € 68,00 €

7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Officejet

6000

Toner Black

OfficeJet 920 XL

(CD975A) 4 24,50 € 98,00 €

Toner Magenta

OfficeJet 920 XL

(CD973A) 3 10,00 € 30,00 €

Toner Yellow

OfficeJet 920 XL

(CD974A) 3 10,00 € 30,00 €

Toner Cyan

OfficeJet 920 XL

(CD972A) 3 10,00 € 30,00 €

8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET

P1102 Toner CE285A μαύρο 5 62,50 € 312,50 €

9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET

5940 (έγχρωμος)

Toner black 339

(C8767EE) 4 28,00 € 112,00 €

Toner colour set

343 (C8766EE) 4 22,50 € 90,00 €

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI MIKROLINE

3320 Μελανοταινία

MIKROLINE183/192/193/090023

03 4 9,50 € 38,00 €

11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML-

2160 Toner CRTR ML

2160/2162 4 56,50 € 226,00 €

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C5100

(laser, έγχρωμος)

Drum black 42126608 3 115,00 € 345,00 €

Drum cyan 42126607 1 125,00 € 125,00 €

Drum magenta 42126606 1 125,00 € 125,00 €

Drum yellow 42126605 1 125,00 € 125,00 €

Toner black 42127408 3 70,00 € 210,00 €

Toner cyan 42127407 2 188,00 € 376,00 €

Toner magenta 42127406 2 188,00 € 376,00 €

Toner yellow 42127405 2 188,00 € 376,00 €

Fuser Unit 42158603 1 180,00 € 180,00 €

Transfer BELT 42158712 1 184,00 € 184,00 €

13 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LX300 Μελανοταινία

Black S015019/8

750 20 5,50 € 110,00 €

14 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LaserJet M1132 MFP Toner Black HP CE285A 3 65,00 € 195,00 €

15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ XEROX Work Centre 6505

Toner Black 106R01597 8 83,50 € 668,00 €

Toner Yellow 106R01596 5 90,00 € 450,00 €

Toner Cyan 106R01594 5 90,00 € 450,00 €

Toner Magenta 106R01595 5 90,00 € 450,00 €

Page 18: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

18

16 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ PANASONIC KX -

ΜΒ 771 Toner Black KX-FAT92 3 37,00 € 111,00 €

Drum KX-FAD93 2 75,50 € 151,00 €

17 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LaserJet M1120 MFP Toner Black CB436A 4 67,00 € 268,00 €

18 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SAMSUNG SCX-

3400F Toner Black MLT-D101S 10 56,00 € 560,00 €

19 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON

Imagerunner 2520

Toner Black C-EXV33 14 40,50 € 567,00 €

Drum C-EXV32-33 1 235,00 € 235,00 €

20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-

1520P

Toner Black DQ-TU10J 3 37,00 € 111,00 €

Drum DQ-H60J-

PU 1 39,50 € 39,50 €

21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 51,50 € 103,00 €

22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-

C 264

Toner Black DQ-TUS28K 2 69,50 € 139,00 €

Toner Yellow DQ-TUS20Υ 1 130,50 € 130,50 €

Toner Magenta DQ-

TUS20M 1 130,50 € 130,50 €

Toner Cyan DQ-TUS20C 1 130,50 € 130,50 €

Drum black DQ-

UHS36K 2 85,50 € 171,00 €

Drum Colour DQ-UHS30 1 220,50 € 220,50 €

23 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC

DPC 262

Tοner Black DQ-

TUN28K 2 56,00 € 112,00 €

Tοner Cyan DQ-

TUN20C 1 175,00 € 175,00 €

Tοner Magenta DQ-

TUN20M 1 175,00 € 175,00 €

Tοner Yellow DQ-

TUN20Y 1 175,00 € 175,00 €

Drum Black DQ-

UHN36K 1 56,00 € 56,00 €

Drum Colour DQ-

UHN30K 1 93,00 € 93,00 €

24

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

PANASONIC DP8032

Toner Black DQ-TU15E 9 55,00 € 495,00 €

Drum DQ-H060E 1 62,50 € 62,50 €

25 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ AFICIO 270 Toner

Ricoh Aficio 1022

(885229/885053) 4 21,50 € 86,00 €

26

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

PANASONIC DP8020E

Toner Black DQ-TU10J 1 37,00 € 37,00 €

Drum DQ-H60J 1 37,00 € 37,00 €

27 FAX PANASONIC KX-

FC421 Toner Black KX-FAT88X 4 30,00 € 120,00 €

Drum KX-FAD89X 1 105,00 € 105,00 €

28 FAX PANASONIC KX-

FL611 Toner KX-FA 83X

1 30,00 € 30,00 €

Page 19: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

19

29 FAX PANASONIC KX-

FP 141 Μελανοταινία

Black ΚΧ-FA54X 2 20,50 € 41,00 €

30 FAX PANASONIC KX-

F136X Μελανοταινία KX-FA136X

1 34,50 € 34,50 €

31 FAX BROTHER LASER

9070 Toner TN 8000 3 36,50 € 109,50 €

32 FAX PANASONIC KX-

FP 205 Μελανοταινία

σετ 2τμχ. KX-FA52X 3 21,50 € 64,50 €

33 FAX CANON JX210P Toner Black

PG-40 Black

0615B001 2 17,50 € 35,00 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 12.601,00€

ΦΠΑ 23% 2.898,23€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.499,23€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η+2Η+3Η)= 3.995,04+8.400,16+15.499,23 = 27.894,43€

Καβάλα, …..……………. Η Συντάξασα

Ν. ΚΟΝΟΡΤΟΥ

Ο Δ/ντης Διοικητικής &

Οικονομικής Υποστήριξης

Ν. ΡΑΚΙΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε Καβάλα, ………………….. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ. ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ

Page 20: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 27.894,43 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους βάσει των

οποίων θα εκτελεστεί η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων

υλικών εκτυπωτικών μέσων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

α. Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." (αρ. 23 παρ. 4, 5 & 6) και των ερμηνευτικών

εγκυκλίων 27/93, (κεφ. Γ παρ. 5) καθώς και των 53/93,(παρ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς

εκτέλεσή της.

β. Του Ν. 2286/95, (αρ. 2 παρ. 12 εδάφ. γ) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων".

γ. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006

ΤΕΥΧΟΣ Α).

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της

ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του

Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95).

Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Page 21: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

21

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

β) Η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές

γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε) Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας θα είναι ποσού ίσου

προς το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ,

σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο κατά την

υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική θα έχει ανοιχτή διάρκεια (δηλαδή θα ισχύει μέχρι της

επιστροφής της στο πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα που την εκδίδει).

ΑΡΘΡΟ 5ο Σύμβαση

Ο ανάδοχος με την κατά νόμο έγκρισης του αποτελέσματος υποχρεούται εντός δέκα (10)

ημερών από την κοινοποίησή του σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να προσέλθει

στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας για την υπογραφή της

σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία δεν προσέλθει, εντός 10 ημερών

από την κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, προς υπογραφή της

σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος – Χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με

μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παραγγελία θα γίνεται με Fax ή με άλλο έγγραφο της Επιχείρησης από τον εκάστοτε

υπεύθυνο του αρμόδιου τμήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης προς τον

προμηθευτή.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη στο μέρος και τις ώρες που θα

του υποδείξει η υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέσα στο χρονικό διάστημα

των 48 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας.

Page 22: ΜΕΛΕΤΗ...20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

22

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα παραγγελθέντα η

Επιχείρηση έχει δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7ο Προθεσμία Εκτέλεσης

Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει στις

31/12/2014 είτε μέχρι περαίωσης των αποθεμάτων. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του

ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι και δυο μήνες ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την

ανάδειξη νέου μειοδότη έτους 2015 για όλες τις κατηγορίες ή μερικές απ’ αυτές, με τους ίδιους

όρους, χωρίς ο προμηθευτής να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράταση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 8ο Πληρωμές προμηθευτή

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την ποσότητα και την αξία των

υλικών που θα παραδίδονται με ΔΑ – Τιμολόγια, θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή την

επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων

πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 9ο Εκχώρηση της προμήθειας

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή

το τιμολόγιο σε τρίτο, (ακόμη και σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα) για την λήψη του

δανείου ή άλλης μορφής χρηματοδότηση χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη

τη διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

Καβάλα, ….……………. Η Συντάξασα

Ν. ΚΟΝΟΡΤΟΥ

Ο Δ/ντης Διοικητικής &

Οικονομικής Υποστήριξης

Ν. ΡΑΚΙΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε Καβάλα, ………………….. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ. ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ