Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mähren (1940)

download Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mähren (1940)

of 44

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mähren (1940)

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  1/44

  rbonau, 'nmgau b s f sSc fte e imat unbDolhausg euom

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  2/44

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  3/44

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  4/44

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  5/44

  Jn oen kle ere S ote gewanne nu O e cece O e era .S ance oeu e a e muroe er auf oer }are cec cDer oe melcer oer e ge l ce Kr egsgew er war a ee

  al gen R rcen e e ere cer e unb b e ru g be noes n ea e eranker e b e uH c- nale Be re u gen Ge e

  Sein Werk war es ba oer anb a unb bas a brec (b e er e

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  6/44

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  7/44

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  8/44

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  9/44

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  10/44

  neten 3U mIen unb 3u entfenben." Bei ber aI m ben anen it'e beutj en rei ar geqit unb ie aqnen ber ationalgarbe iteutj en B nbern u ]Iungen Jn qren ga es28 Waql e3irke Jn

  23 on iqnen mur en a en bur ]ge qrtu rer f lamif en Sta es mq ten it iner on iqnen e

  grnbete es in ber eit ]ri t ora ia o18. a 848 un qrteu. a aus: ir qrer e i ten bas beutj e Par a ent, eil miri

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  11/44

  Ka sk a. f nm e aus f - bau, wa a e e eU e f P o cHo e S aa sw Hed)a e u fp e Red) sa a

  B . a f a k u w e m e a age utm e e Re d s age e o , fia m K egs a e1 66 als B ge

  e j e a e Sp e e m f e a esaup j a u u e7 e e e J e m j e a e g 3e e Re e J

  e e um fd)e Ko k jp a e a k u am5 o e be1 : we e j ege gege e e e , e u s em g oeWe ke e ( gu g Deu j a s e gege e w e

  ege jo w e a e m em Bewu e res ve o e e e '." e e e e us eu d e e a : e B uj e e e es o kesa e m uge b e e aq

  e ge Bege f e u g e , a f e m u u K a fam ee Deu j Ia s we e e e us e eu fd

  e e g a umj a{ e empe e u u aue "

  Do e wu g o e e us u e m a e9 au g e efamme a e D e eu j e e e we e e Se u

  Be e es o kesDie beutf e C e un ie law f e inbe im SturmjarJ 848.D e Deu f m e e u e e mme e e e g o cu c

  u g e wo c e

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  12/44

  a e beu den am en 3u er orben. an prad Don Pr kt pen unb e ) ru ge Beur e et e n en, ber S eg ber u

  e ew 3Ut g n3 en n er t un ber eu en, 3po en e geft "Jn ten p e bet egen a n o iat U an aD m4 Sep em er unb4 < o er Der r en e ben o s men anbes nDet e e ber a na un e es R

  a b a ew e e b e fr e ne neue e e an( D n aD ke , o ba ren nun ne en bem beu en

  es off e es a a e an egr nbe e bas run : Jm an e ren ett en 3war 3we Spra en, bas

  rens o a er e n e et S nn un g e Oa et an see en " e un fan a er anfan s nur wen ge nemer

  e e er aw en nben- pa Oere ne, e er ber Kn g nofer anb t f anka 3um r ben

  e en, nam 3u a egen wurbe Br nn e n ere n ber ,e gegr nbe as m t e ag a as a et anb

  12. nner 849 ben S eu er aus: ber wa en eer 3en na s e ne e r " un r ef ben eu en 3u 'rwa e , wec

  e s ge een e en unb unber am mme , benn ben Iammfr mm en beu en B ern a b e ebu b n beber anb unb r e d um usgeen

  ur anbes3e un a en d ere s e ne ded e Sdu 3eaud e ne eo o e e dt f n ded et Sprade e e

  s et e eu e a un bes mt en Sdu we ens Detwurbe, Der ra en n ber Bera ung D er eber bas S awen unur e n e n3 ger e et a rb n s r f mpfenb bas c

  um as a et anb" emerk e a3u: ,Wenn e eu en au n anbeten nge egene en m g e en numer en erDer re en werben, bann w rb bas e e ut e je d ere ung e n

  e man qnen 3U mmen a en w rb o e d f rwa er e n 3U p , w rbs qe en, er a es gew " a e ag e849 ber eorbne e [ u a d ege e e er3eu u

  ba l ren n ema s weber e ne re n aw de n d e e re n bProD n3 werben kann a en e uns be nad e e a napf egen a e e b e {aw de nbe un b e beu e e rue nanberwad en en d re we ge Dere n gen, en Krone ben n er we der un ere K n er, e en e aw denden ammes ru g e en k nnen

  u bemDer sm ru gen B ben l rens Dere ne end bgen n ad nb er3n m erga Ka er erb nan e neeffen ran ef b e Ka erkr ne, n Krem er e ber Re ds

  ber wegen ber < kt erre olut i n, 3u ber aud Uati nal ar bif ten aus12

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  13/44

  m en 1 fe gen, a s be n gen ! en n oas t e St bt ena be ma ue egt w ben warD 3e t bes B i t s s b e oe St r ja e te ena be

  ke b e m ke t p t a t er . \s traf De tnb d)e e J aw d en he m }re s a er w d s as ksew t c \s w rbe e t d)e b cr r ge rt a d7 ber oe

  ne gte be ewe g s

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  14/44

  tage e d m Dolks umskampfe o e er u ben S radge raudg ng gewe e werbe . r g ng auf ben n rag be georbne en Jgna3Wurm o a re 1861, auf e ne i ded de Pe on 8000 n er

  d f o r31863 unb auf e 3 g anbe e ded de nga en

  3ur e e waren de l d n d o ne en redenbe orar e e nge rad orben, m e a en e nen ausfl gen on, e 3 B b e bee en en a be Brnner e3 ke O e d e d e en ba re K n

  ja{relang on ben e ran a e "o ne r nb m ber beu den raege ag werben er e ga an ba n ren na ber lun

  on 857 nsge am ,8 8.030 en en o nen ba on e en1,352 982Slawe 483 5 8 eu e unb 4 .530 Juben :r O e olks ulen rbber runb a aufge e!I ba e n qnen nur e ne n e ae)

  nb ar O e u er rae be erw egenben eq a be S lege e abur waren b e beu en nber e en gef rbe on

  aqre 8 8 ar bur ba n e m e orben ba O eu e ade be S le O e n er s rae 3U lben qa e

  n n er ale a on854 e a b u bara f Q nba ben r e n bene b e beue ra e ne en ber en

  au e ge roen werbe fr O e ern n ber beuen S a e n beau i u en 3U orgen e bam O e l ern e no enb g enqre K nber auf e ne lngere e n en fer e be e r af en

  e ne of na f en Ko enauf anbe 3 d en e es ernen bemgangs ae n a ar en ar b als n ren ark verre e b e euen g ngen of auf We el b e e en na anbn ben na en urbe e be a re859 ege a 3U be

  eren Be mungen a benen er b e n err s ra e or eenb b e beu e e n o!I e nur e r e lang ba b e S er na

  ol eru bes na u be beuen S ra e n S r f unb Rebe g en un urbe b e e S rae a s o ga ere rgegen anb gele bann urbe au fr e n ge anbe e e

  er nb d erklr s urben Para ela e ngen fr S ler laer unge unb l e el nb ge el u en ( na en ueal ulen m cr n err s ae e e a o ebas gu e n erne men e e ben a o al en ren baro ele n3uk l ke en b rd Ja r nber e e anb aud fr

  b e ukunf er al en Be a en Beqrben e ba Re e bero!ks m e auf re S rae ge a r werben n e anb o alBeam er bes S aa e ober ber eel orge ange e werben er ne ber anbe ra en or unb r f g e a ken

  a s ge au ben a f- ra nb er e er o e a f Derlangenber Par e n ber on r e3ene en anbe rae au ge e werbe e ben Po ern unb a fben < en a ne o e ben anbe

  ra en na \ n ke g ee er gungwerben14

 • 8/13/2019 Altrichter, Anton - Der Volkstumskampf in Mhren (1940)

  15/44

  Um bie Wen3els r ne u b bas " mifde Staatsredt .So ber mdf e anbesa f u m Jare1865. D e re gn e ra teneues a er au b e f e f e len. Das er l nis ber e eRe erung Un arn fp yte f o 3 , ba b e se e ( e rua -)

  e affun m e em er1865 f j er wurbe Der m df e Belcreb ber a e aus ber om arbe f ammte fo lte unb wo te b!a s ur erre um auen So ort melbete ber Pra er a b a ba

  m f e aa sre a e lan te b e nerken un bes m f eHn re es u b b e H nu bes Ha fe s 3um Hn o Bmen

  s kam 3 ft an3 anbers be Hr e um b e o e f a t e tlanb Jm H e sman eft Ha fer ran3 Jofe s om17 l ees: "So bas Une o te e n Hde eutf e e e eutf e u eme bl eworben e Preuen en s anb ele f e en e

  en bamals m t bem ebanken e er n l eberun enbe n ben reuenf aat a war es a B smar kol

  ur n t le ben Hn lelm on bem Plane e ne Bef yna ebe bl en fubetenbeu f en e e e a 3u en De ebe ra ea er bas was b e f e en m Re olu ons are848 an e tre t a teb e Subeten- unb enl be f eb n u bem Deutf e Bunbe aubas taa sre l e Ba b bas b e f e Pro n3en bu Ja unber e m Deut Ianb er anb e t wu ben f rk rer u3Deu f e aus bem Re s e ete rte na1866 au

  So or e lan e b e f e en b e n e u un e e enera anbtaber ber ber m en H o e Pala k me te " r bas f e f eolk r tt e e be e ol f e ukun t e n unb R e e f r e

  "U fere ol f e k en f nb ebeu e b ef e en o Bel reb ber e er e er beral ft f e Um e tal un bes a s ur erftaate

  mu e e nem ert e er bes ual smus bem f f f en ra en Beufwe e unb be eue n fter f be ma e f bara bas f ere f e Ha fertum n b e "f e re f -u a f e onar e um3

  auen e Pra er unb Br ner a bta e wo e f b e ele e e

  b e f e f en nf e un er Da 3u r n e n t neme la e S ewu be au elf unb b e euwa en ra en ben eu f en b e ee t a te m or ar ber b l 3 unf en ber f e en ben usf l

  e e en To e r b e eutf en D e f e en erwar ef erklr en am 2 l1 7 a e Bef e bes Re sra es e en bS aatsre t ber f en ber unb e e O e Re e bes t e e

  olkes obe r e k 3u fe er Sel f erwal un " on ornerer u l u b r b e Bev kerun ber m f e nber u e

  bl r "werbe u s ba e