katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25...

of 56 /56
1 Film Catalogue uherské hradit - CzeCh republiC týká se to také tebe it's up to you too 2009 katalog Film

Embed Size (px)

Transcript of katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25...

Page 1: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

1

Film Catalogue

u h e r s k é h r a d i t - C z e C h r e p u b l i C

týká se to také tebe

i t ' s u p to yo u to o

2 0 0 9

k a ta lo g F i l m

Page 2: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

2

Názevfilmu - TheTittleoftheFilm český,anglický,původní inCzech,inEnglish,intheoriginallanguage

rokvýroby,délka - Yearofproduction,Lenght

režie - Directby

obsah - Subjectmatter

OdbOrná pOrOta hOdnOtila filmy ve slOžení:

PhDr. Jiří SteJSkal - PřeDSeDa

a členOvé

mgr.art. Kateřina JavOrsKá

rndr. JitKa radOvá

rndr. Jarmila dupeJOvá

ing. JarOslav hrabec

mgr. Jan baltus

phdr. JarOslav miKulíK

vladimír haviar

Řazeníinformacíofilmech-Filminformationlineup

Page 3: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

3

amatérSké filmy - amateur filmS

dO sOutěže bylO přihlášenO 57 filmů:

bulharsKO, česKá republiKa, chOrvatsKO,

němecKO, slOvensKO, uKraJina, velKá británie

Page 4: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

4

1. auPark na náměStí OSvObOtitelů

auparK On the square Of liberatOrs / auparK na námestí OslObOditeľOv, 2009, 44‘

Julián bOsáK [email protected]

Nezávislýfilm25letéhoKošičana,bakalářestřihovéskladbyJuliánaBosáka,dáváprostornázorůmproiproti,občanům,odborníkům,laikům,zainteresovaným,jevšakpohledemisamotnéhoautora,kterýsetomutotématuvěnovalodpodzimu2006do jara2008nezištně,nezávisleanavlastnípěst.

AnindependentfilmbyJulianBosák,25,bachelorofedition,givesaspacetotheop-tionspro-andconofcitizens,specialists,nonspecialists, thosewhoare interested.it isalookattheauthorhimself,whowasinterestedinthisthemefromautumn2006tospring2009,disinterestedly,independentlyandonhisownhook.

2. byl JeDnOu JeDen hnOJOvý Dům...

there was Once a manure hOuse, 2007, 13‘

eva bOudOvá a JarOslav bOuda na výšině , 466 01 JablOnec nad nisOu

FilmpojednáváokonciHnojovéhodomuvJizerskýchhorách.PraktickysejednáovolnépokračovánífilmuHnojovýdům,kterýobsahovalhistoriiHnojovéhodomuijehomajiteleGustavaGinzladodobyneždůmvsrpnu1995vyhořel.Poznámka:filmByljednoujedenhnojovýdůmbylukončenvroce2007.GustavGinzlvlistopadu2008zemřelvNěmecku.

The film deals with the end of Manure House in Jizerské Mountains. Practically it isasequeltothefilmManurehouse,whichcontainedthehistoryofManurehouseanditsownerGustavGinzlauntillthehouseburneddowninAugust1995.Note:ThefilmTherewasonceamanurehousewascompletedin2007.GustavGinzldiedinNovember2008inGermany.

3. Caretta Caretta

caretta caretta, 2008, 20‘

Klaus Krafft & Jannis KarayannaKOs barbara und bernd Zimmermann , niederKasseler str. 80,

40547 düsseldOrf, bundesrepubliK deutchland

amatérsKé filmy - amateur films

Page 5: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

5

Filmukazujeprácihnutí„Archélon“,kterésikladezacílchránitohroženouželvukaretu.Každý rok500dobrovolníků, většinou mladých lidí z celého světa, pomáhápracovatnarůznýchplážíchvŘecku.

Thefilmshowsthework„Archélon“.Archelon‘saimistoprotectthethreatendCarettaturtle.Eachyear,500volunteers,mostyoungpeoplefromallovertheworld,helptoworkatdifferentbeachesofGreece.

4. ČeSké nebe

cZech heaven, 2009, 8‘

mirOslav černý Jana blahOslava 6, 664 91 ivančice

Leteckomodelářskémezinárodníletištěvivančicích-Budkovicích.Místosetkáníodtěchnejmladšíchposeniory.

Nationalaeromodellerairportinivančice-Budkovice.Meetingpointofvariousagesofpeople.

5. ĎáblOva bible - CODex gigaS

devil´s bible - cOdex gigas, 2007, 18‘

JOsef hradecKý 561 15 sOpOtnice 169

Ďáblovabible,latinskyCodexgigas,vzniklanapřelomu12.a13.stoletívbenediktinskémklášteřevPodlažicíchuChrudimi.Bibliprovázílegenda,podlenížjizajedinounocnapsalmnichkajícíseztěžkéhohříchu.Knihu,kterábylavestředověkupřirovnávánaksedmidivůmsvěta,odvezlinasklonkutřicetiletéválkyvr.1648švédštívojácizRudolfinskýchsbírekvPraze jakoválečnoukořist.Vroce2007bylazapůjčenadoPrahyavystavenavKlementinu.Švédskánárodníknihovnasouhlasila,abybylavČeskuvyrobenamaketatétounikátníknihy.OjejívýroběnatočilJosefHradeckýzeSopotnicetentodokument.

Devil‘sBible,inLatin,CodexGigascameintobeinginthe12thand13centuryintheBenedictinemonasteryinPodlažicenearChrudim.Thebiblehasalegendaccordingtoamonkrepentingofagravesinwrote it inasinglenight.Thebook,thatwas intheMiddleAgescomparedtothesevenwondersoftheworldtooktotheendoftheThirtyYearsWarin1648,SwedishtroopsfromthecollectionsofRudolfiiinPrague,asawarbooty.in2007,itwaslenttoPragueandexhibitedinClementinum.SwedishNationalLibraryhasagreedtobemadeamockofthisuniquebookintheCzechRepublic.JosefHradeckýhasrecordedandmadethisdocumentinSopotice.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 6: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

6

6. DěDiCtví DOby leDOvé

the ice age legacy, 2009, 20‘

pavel strnad KuršOva 16, 635 00 brnO - bystrc

Oblast, kterou dnes zaujímá nejvyšší české pohoří Krkonoše, byla v dávné minulostizvláštní,tektonickyneklidnoukrajinou.Díkymocnýmgeologickýmsilámzdepřiposled-nímalpínskémvrásněnízmořeznovuvystoupil rozsáhlýhorskýmasív, tvořenýpásmystarohorníchbřidlicavápenců.Poceládlouhástaletíbylnejvětšímisochařinašíplanety-ledovci-přetvářenaproměňovándosvédnešnípodoby.

Thearea,whichnowoccupiesthehighestCzechmountainsRengeofKrkonošewasinthedistantpast,special,tectonicallyturbulentlandscape.Thankstothepowerfulgeolo-gicalforceshereinthelastAlpineOrogenyalargemountainmassifhadrissenfromtheseaagain,consistingofprecarbialshaleandlimestone.Overthecenturiesthegreatestsculptorofourplanet-glacier-transformedandturnedthemintotheirpresentform.

7. Den bez aut v uherSkém hraDišti

a day withOu cars in uhersKé hradiště , 2009, 2‘

petr hanáčeK bartOlOměJsKé nám. 35 , 698 01 veselí nad mOravOu

ZpravodajstvízakceDenbezautvUh.Hradišti(22.září2009).

ReportfromtheeventofADaywithoutcarsinUh.Hradiště)22ndSeptember2009).

8. tenOr

the tenOr / der tenOr, 2009, 1‘

willy lang barbara und bernd Zimmermann,

niederKasseles st.80, 405 47 dusseldOrf, bundesrepubliK deutschland

Árieasouvislosti.

Ariasandconsequences.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 7: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

7

9. DOkuD Ji nOhy neSOu

while her legs bear / dOK Je nJene nOge nOse, 2009, 9‘

luKa Klapan - fKvK Zaprešić

trg žrtava fašiZma 11, 10290 Zaprešić, crOatia

Cestaženyjejakostarýrytmusdávnéhotance,jakocvrčcivparnémlétě,dokonceikdyždenždímáposledníkapkysluncesámzesebe.

Herjourneyisliketheoldrhythmofancientdance,likecricketsinthegreatestsummerheat,evenwhenthedaysqueezesthelastdropofsunfromitself.

10. eDen

eden, 2009, 6‘

bernhard Zimmermann niederhasseler str.80 , d-40547 dusseldOrf

Ráj,lidstvoabudoucnost...

AgardenofEden,themankindandthefuture...

11. fOtO-Safari

phOtO-safari / fOtO-safari, 2009, 2‘

stella hartman - fKvK Zaprešić

trg žrtava fašiZma 11, 10290 Zaprešić, crOatia

Levsesnažíulovitzraněnouantilopu,alenedařísemuto,protožehoneustálerušíturistézesafari.

A lion tries to catchagile antelopebut it failsbecause it is constantly interruptedbytouristsonaphotosafari.

12. hraD OPět Ožil

the castle lives again / hrad Opať Ožil, 2009, 12‘

slavO a petr chmela petr chmela , dvOřáKOva 9 , 750 02 přerOv

amatérsKé filmy - amateur films

Page 8: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

8

FilmzprostředírekonstruovanéhohraduStrečno.

FilmfromthereconstructedcastleofStrečno.

13. JeSkynní PtáCi

cave birds, 2009, 11‘

lenKa císařOvá bendlOvKy 245, 284 01 Kutná hOra

Krátkýdokumentovznikumaléhouměleckéhodíla,imspirovanéhopřírodnímdivem.

Shortdocumentaryofaworkofartinspiratedwithanaturalwonder.

14. JOžka a bOžka - Jak Si POStavili ChalOuPku

JOžKa and bOžKa -hOw did they built a cOttage, 2008, 8‘

JaKub Kadera matěJKOva 1089/3 , praha 9 - libeň, 190 00

Animovaná pohádka o manželích středního věku, kterým se nelíbil život v panelákuarozhodliseodejítnavenkov,kdesinasamotěulesapostavilichaloupkuznetradičníhomateriálu-víčekodPETlahví.

Cartoontaleaboutmiddle-agedcouplewhodidnot likelife intheblockofflatsanddecidedtoleavetothecountryside,wheretheybuiltonasolitudeplaceacottagefromnon-traditionalmaterial-lidsofPETbottles.

15. kamzík hOrSký tatranSký

high tatra iZard / KamZíK vrchOvsKý tatransKý, 2009, 13‘

pavOl Kráľ pOštOvá 4022/3 , 059 85 štrbsKé plesO , slOvensKO

Žáci základní školy v doprovodu lesního pedagoga navštíví muzeum Tatranského ná-rodníhoparkuvTatranskéLomniciazdejimpřivyprávěnívpředstaváchožijevystavenýexponátjedinečnéhotatranskéhoživočichaapovyprávíosvémživotě.

PupilsofaprimaryschoolescortedbyaforestteachervisitingtheTatraNationalParkmuseuminTatranskaLomnicaandheretheirideasturnesintorealityduetoanexhibiteduniqueTatrainhabitant-izardwhotalksaboutitslive.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 9: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

9

16. karelia - JeDen Den

Karelia - One day, 2008, 11‘

petr baran černéhO 23 , 635 00 brnO

NávštěvavrodiněrybářůvevesniciLobskojevKarelii,vsevernímRusku.

VisitingafishermanfamilyinLobskojeinKarelia,NorthRussia.

17. kOrmOráni ve veSelí naD mOravOu

cOrmOrants in veselí nad mOravOu, 2009, 1‘

petr hanáčeK bartOlOměJsKé nám. 35 , 698 01 veselí nad mOravOu

ZpravodajskáreportážzezimováníkormoránavelkéhouřekyMoravyveVeselínadMo-ravou.

AreportfromwintermigratingplaceofcormorantsbyMoravariverinVeselínadMo-ravou.

18. živOuCí bienwalD - O DubeCh a OStatníCh ObyvatelíCh leSa

living space bienwald - frOm OaKs and Other inhabitans Of the fOrest / lebensraumm bienwald - vOn eichern und anderen waldbewOhnern, 2006, 22‘

JOsef Zanner barbara und bernd Zimmermann,

niederKasseler strasse 80, 40547 düsseldOrf, bundesrepubliK deutschland

Kdokončenífilmubylotřebašestletavícenežpadesáthodinfilmovéhomateriálu.Sní-mekukazujedlouhýživotdubuijehookolí.Popisujetakéobrovskourůznorodostzvířatarostlinvtomtoekologickyunikátnímlese.

Sixyearsandmore than50hoursoffilmmaterial. ineed tocomplete thisfilm, thatshowsthelonglifeofanOak-treeanditsenvironment.Thefilmdescribesalsotheenor-mousvarietyofanimalsandplantsinthisecologicaluniqueforest.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 10: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

10

19. liDé z hraDu kumburk

peOple frOm KumburK castle, 2009, 12‘

Karel pOKOrný u studénKy 1290, 509 01 nOvá paKa

VěčnědiskutovanéproblémyochranářůpřírodyaochráncůstředověkéhohistorickéhoobjektuvČeskémRájikončí-řečenosportovnímluvou-nerozhodně,ikdyžpravdajevícnežsrozumitelná...

Eternallydiscussedproblemsof conservationists anddefendersofamedievalhistoricbuildingintheCzechParadisehasstopped-insporttermsshilly-shally,evenwhenthetruthismorethanunderstandable...

20. manifeSt marnOSti a naDěJe - POrtrét miChala kOleSára

manifest Of futility and hOpe-pOrtrait Of michal KOlesar, 2009, 21‘

Jana daňhelOvá vOříšKOva 8 , 623 00 brnO

Dokumentoochráncizvířat,kterýprovádítzv.otevřenézáchrany.

Documentaryaboutnatureconservatorist,whodealswithsocalledopenprotection.

21. mariánSká týniCe-ObnOva míSta

mariánsKá týnice-restOratiOn Of the lOcality, 2008, 22‘

m. balOunOvá, vl. dvOřáK čvut v praZe, Oddělení vněJších vZtahů-pr,

technicKá 2, 166 27 praha 6

Film je sestříhán zejména z amatérských záběrů známébarokní stavby (poutní kostelacisterciácképrobošství)aoslavuje10letúsilíaprácenaobnovětétounikátníSantinihostavby.

Thefilmsiscutfromamateurshotsonwell-knownbaroquebuilding(apilgrimchurchandcistercianprovost)thatcelebrates10yearsofbigeffortandworkingonrestorationofthisuniqueSantini‘swork.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 11: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

11

22. POChOD

marsch / marsZ, 2009, 1‘

bartOsZ gaJda ul.stOwacKiegO 20/5 , 32-600 Oświecim

KrátkýfilmoorchestruztáboraOsvětim-Birkenau.

ShortfilmaboutAuswitz-BirkenauOrchestra.

23. marťan SPaSitel

the martian saviOr, 2007, 2‘

tOmáš daněK qq Klub - tvůrčí filmOvá dílna,

qq studiO Ostrava s.r.O., nám.mgre šrámKa 4/1760, 702 00 Ostrava

Animarťanovinesvědčíprostředínašíznečištěnéplanety.Onemocníajenucensvýmivlastnímiprostředkyplanetuočistit,abyseuzdravil.Autoremanimovanéhofilmuječtr-náctiletýTomášDaněk.

NeithertheMartiandoesnotliketheatmosphereofourpollutedplanet.Hegetssickandhehastocleantheplanettohealh.Theauthorofthecartoonsisfourteen-years-oldTomasDanek.

24. mOřští Plži - náPaDní kraSavCi

slugs - strOng beauties / nacKtschnecKen - wehrhOfte schönheiten, 2009, 10‘

gerhard KOpp barbara und bernd Zimmermann,

niederKasseler strasse 80, 40547 düsseldOrf, bundesrepubliK deutchland

Filmukazujekrásuslimákůnaúžasnýchsnímcích.

Thefilmshowsthebeautyoftheslugsincharmingpictures.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 12: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

12

25. Oběti zimy

victims Of winter / Obete Zimy, 2009, 15‘

pavOl Kráľ pOštOvá 4022/3, 059 85 štrbsKé plesO, slOvensKO

Autentický dokument z průběhu dvou víkendových dní ve Vysokých Tatrách, v nichžsestalyblízkosebedokoncetřikamzičíúrazy.UkazujesnahypracovníkůStátníchlesůTANAPuaSprávyTANAPuudělatmaximumprozáchranuporaněnýchjedincůazároveňpoukazujenapříčiny,kterétakovéúrazyzpůsobují.

AutenticdocumentaryfromaweekendintheHighTatraswherethreeizard´saccidentshavehappened.itshowstheendavourofTANAPworkerstohepltheinjuredanimalsanddetectsreasonsofthoseaccidents.

26. POSlíČCi z OCeánu

Ocean messengers, 2008, 20‘

rainer schimpf barbara und bernd Zimmermann,

niederKasseler strasse 80, 40547 düsseldOrf, bundesrepubliK deutchland

Filmomocnésíleoceánu,kterýjedomovemmnohaorganismů,sepokoušíupozornitnadramatickéohroženíživotníhoprostředí,kterépřicházíodvelkéindustrializace.

Filmabouthugepoweroftheoceanwhichishomeformanyorganisms,triestogiveattentiontothedramaticdangertoenvironment,whichisgoingoutfromthehugeindustrialization.

27. Den na DunaJi v ukraJině

the day Of danube in uKraina / dan dunau v uKrainy, 2009, 7‘

pavlun vira

tv ecO-uKraine, banKOva 2a, 01024 Kiev, uKraine

PřítokemřekyDunajnaUkrajinějeTisa.NajejíchbřezíchsekonalletosvčervnuMezinárodníekologickýfestivalmládeže.Filmukazujeláskumladýchlidíktétořece.

TheonflowofDanuberiver inUkraineisTissa.AninternationalYouthEcologicFestivaltookplaceonitsbanksthisyearinJune.Thefilmshowsloveofyoungpeopletothisriver.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 13: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

13

28. OSmá barva Duhy

eight cOlOur Of rainbOw, 2008, 20‘

Karel Kubišta tribOvia pictures, KlácelOva 9, 560 02 česKá třebOvá

Dokumentvyprávíživotnípříběhydvoustarýchlidí,německéhoČechazPodlesínedale-koNeratovavOrlickýchhoráchaukrajinskéPolkyzmaličképolskévesničkyGniewoszowuobceRózankanačesko–polskémpomezívKladsku.

Documentarytellsthelifestoriesoftwoelderlypeople,theGermanCzechfromPodlesínearNeratov intheEagelmountainsandanUkrainianPolish ladyfromthetinyPolishvillageofGniewoszownearRózankavillageontheCzech-PolishborderinKlodzko.

29. OteC antOnín

father anthOny, 2009, 19‘

pavel KOníčeK 687 33 hradčOvice 202

Velképostavymizejínámzočí,aleneztrácejíse.ŽivotnípříběhknězezUherskéhoBroduaHradčovic.Vězněnéhoapronásledovanéhovobdobí50týchlet.

Greatcharactersdisappearfromoureyes,buttheyarenotlost.LifestoryofapriestfromUherskýBrodandHradčovice.imprisonedandpersecutedinthe50´s.

30. PermOník iSlanDSký

iceland gnOme, 2009, 20‘

Jan šťOvíčeK na vinici 10, 100 00 praha 10

Dokumentoražběsilničníchtunelůnaislandu,kterérazilpražskýMetrostav.Zahrnujeobdobí08-12/2008.Kroměvlastníražbyzobrazujeikrajinuseverníhoislandu.

AdocumentaryaboutthebeatingoutroadtunnelsinicelandbyMetrostavPrague.itcoverstheperiod08-12/2008.inadditiontotheirownstampingitshowsalsotheland-scapeofnortherniceland.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 14: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

14

31. Pět rOků POté...

five years after, 2009, 13‘

bOhuslav cihla JiříhO trnKy 69, 738 02 frýdeK místeK

FilmbylnatočenkpátémuvýročíničivévichřiceveVysokýchTatrách.

Thefilmwasmadeto5thaniversaryofdestroyingwindstormintheHighTatras.

32. PůDa v OhrOžení

land in danger / pôda v OhrOZení, 2008, 34‘

ľubOr patsch hradná 529, 033 01 liptOvsKý hrádOK, slOvensKO

FilmmapujeaidentifikujezměnysložekživotníhoprostředívproblémovýchoblastechvýchodníhoSlovenska.

ThisfilmmappesandidetifyenvironmentalchangesinproblematicareasofEastSlovakia.

33. POSleDní mOhykán na vySOČině

last piOneer in highland, 2008, 14‘

věra bergerOvá šmOlOvy 55, 580 01 havlíčKův brOd

Dnesužnenímnohosedláků,kteřípokračujívtradicisvýchpředků.JednímzposledníchmohykánůnaVysočinějepanKarelVrzáček.

Therearenotmanyfarmerstodaywhokeeptraditionsoftheirancestors.OneofthemisKarelVrzáčekfromBomemian-MoravianHighland.

34. znám takOvá míSta

i KnOw thOse places / pOZnám taKé miesta, 2009, 8‘

rastislav dObrOvOdsKý minicKá 378/6, 181 00 praha 8

amatérsKé filmy - amateur films

Page 15: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

15

Známtakovámísta,kdehrajíhrystínyasvětlo,barvyatemnota.Známtakovámísta,kdejevždycítittajemnévůněopravdovéDiVOČiNY,magickýžárzakázaného,podmanivouikrutoukrásuticha.Známtakovámísta,kdeplatí jenzákonyčasuaprostoru,kdesehoryaúdolíhalídohávůtajemna,nekonečnostialehkéhovánkuranníchsvítání.Známtakovámísta,kdemámeníjsousilnějšínežzákazy...Vtěchkouzelnýchmístech,vždyplnemocí,častonapokrajifyzickýchsil,jakobyvdřímotách,vábímmyšlenkyletícíkjediné,nejdražší...JednaodlehládolinavTatráchjemojítřináctoukomnatou,kdesetoulávámsesvojísamotou.Jetomísto,kdevždynabírámsíluaduchovníbohatství.Pouzetadysecítímjakosoučástpřírody-DiVOČiNY.

iknowthoseplaceswheretheshadows,light,coloursanddarknessplaygames.iknowsuchplaceswhereyoucanalways feelamysterioussmellof realwilderness,magicalglow prohibited, compelling and stark beauty of silence. i know those places whereonlyrightsoftimeandspacework,wherethemountainsandvalleyswrapintomystery,infinity,lightbreezeandtwilight.iknowthoseplaceswheredelusionsarestrongerthanbans...inthosemagicalplaces,alwaysfullofemotion,oftenonthebrinkofphysicalstrength,iamchasingtheideasofflyingtheonlyone,thedearestone...thereisaremo-tevalleyintheTatras,anditismythirteenthroom,whereiwanderinmylonelyness.itisaplacewhereidrawstrengthandspiritualwealth.Onlyhereifeellikepartofnature-thewilderness.

35. Přátelé

friends / priJatelJi, 2009, 6‘

luKa Klapan - fKvK Zaprešić trg žrtava fašiZma 11, 10290 Zaprešić, crOatia

TetaDragicažijesamaajeskvělákuchařka.Vtěchtotěžkýchanejistýchčasechmáně-kolikpřátel,kteréběhemsvéhoživotapotkala.

AuntDragica livesaloneandshe isanexcelentcook. in thesedifficultanduncertaintimesshehasjustsomefriendswhoshemetthroughherlife.

36. PrODeJ Obrázku

sale Of a picture, 2009, 2‘

ivO renOtière nOvá 42, 400 03 Ústí nad labem

Zákazníkovisemusívždyvyhovět.

Customerhastobealwayshappy.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 16: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

16

37. PřeDJaří

early spring, 2009, 5‘

vladimír rula parníK KyralOva 192, 560 03 česKá třebOvá

Filmovápoezieoprvnímjarnímsluníčku.

Filmpoetryaboutthefirstspringsun

38. ruCe OD kamene

hands Of stOne / ruKe Od Kamena, 2009, 13‘

luKa Klapan - fKvK Zaprešić trg žrtava fašiZma 11, 10290 Zaprešić, crOatia

Mile Babić je jedním z posledních majitelů manuálních kamenolomů. Ve svém lomuvdalmatinskémkrasupoužívátradičnínástroje-háky,lopatyakladiva,atozpůsobem,kterýjestálenenahraditelnýstroji.

MileBabićisoneofthelastownerofmanualstonepit.inhisquarryindalamatianKarst,Mileusestraditionaltools,hack,shovelandhammer,inawaywhichisstillirreplaceablebymachines.

39. řezbáře hOlka neChtěla

a girl did nOt want a curver, 2009, 8‘

mária dela renOtièrOvá nOvá 42, 400 03 Ústí na labem-střeKOv

Filmvyprávíotom,covšechnodokážílidskéruce.

Filmshowswhathumanhandsareabletomake.

40. viDění

seeing, 2002, 7‘

rObin whenary the shippOn, bucKyette, tOtnes, devOn , tq9 6nd, uK

amatérsKé filmy - amateur films

Page 17: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

17

PozorováníazvukyletníhoodpolednevkrajinějižníhoDevonuočima12letéhochlapce.

Observation and sounds of a summer afternoon in South Devon countryside, seenthroughtheeyesofatwelve-year-oldboy.

41. Shybka

siphOn, 2009, 17‘

JarOmír scheJbal anatOla prOvaZníKa 1339 , 516 01 rychnOv nad KněžnOu

Shybkasloužíkekologickémupřevedeníodpadníchasplaškovýchvodzjednohobřehuvodníhotokunadruhý.VtomtoojedinělémtechnickémitechnologickémprojektubylashybkapoloženatéměřdvaapůlmetrupodúroveňdnařekyChrudimkyvPardubicích.

Siphonisusedtoconvertorganicwasteandsewagewaterfromonesideofthewa-tercoursetoanother.Thisuniquetechnicalandtechnologicalprojectwasasiphonputalmost2,5metresbelowthebottomoftheriverChrudimkainPardubice.

42. StřeDOvěk na vlaStní POkOžku

middle age persOnally, 2009, 7‘

elišKa suchánKOvá mJr. nOváKa 2, 664 91 ivančice

Dětenice - tatomaláobecvČeskémrájinabízínevšednízážitky.Atraktivnost spočívávtom,žesevrátíteoněkolikstoletízpětanavlastníkůžisiprožijetepárhodinvestře-dověku.Jadrnáčeštinaazdejšívyhlášenákuchyněnabízí jídladělanápodletradičníchreceptů.Člověkvidělvnašímalézemičcejižmnohé,alepřestojsouještěmísta,kteráhodokážípřekvapit.

Detenice-asmallvillageoffersunforgetableexperience.Theatractivityisincomingfewcenturiesbacktomiddleagesforafewhours.StrangeCzechandlocalcuisineofferstraditionalrecipes.Thereisalotoftoseeinoursmallcountrybuttherearestillplaceswhichcansurprise.

43. SynDrOm

syndrOm, 2009, 6‘

vladimír císař bendlOvKy 245, 284 01 Kutná hOra

amatérsKé filmy - amateur films

Page 18: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

18

Syndromjekreslený,aleneanimovanýfilm.Napočátkunašichekologickýchprohřeškůbý-vajíčastošpatnározhodnutí.Aleproblémjevtom,žečlověk,kterýsetaktošpatněprotipří-roděrozhoduje,sitonemyslí.Častosepovažujezaneomylného.Anikdomutonevyvrací...

Syndromeisacartoon,butnotananimatedfilm.Atthebeginningofourecologicalcri-mesthereareoftenbaddecisions.Buttheproblemisthatthemanwhodesidessobadlyagainstnaturethinksheisrightandinfallible.Andnobodycontradicts...

44. škOla tmOu

schOOl Of darKness, 2008, 18‘

ladislav ženOžičKa albertOva 3984, 767 01 KrOměříž

Příběhnevidoméhochlapcezeškolníchlavic.

Storyofablindboyatschool.

45. tatranSké Siluety

tatrans silhOuettes, 2009, 10‘

pavel strnad KuršOva 16, 635 00 brnO-bystrc

Filmjeobrazovýmztvárněnímtatranskýchvrcholů,horskýchúbočíidolin.Vdávnémi-nulostibylatatoprastarákrajinapodesetitisíceletpřetvářenáledovci,sněhovouavodníerozíaprocesymrazovéhozvětrávání.

ThefilmisapictorialrepresentationoftheTatrapeaks,mountainslopesandvalleys.inthedistantpast,thisancientlandscapeformedbyglaciersthousandsofyearsoftrans-formation,snowandwatererosionandfreezingweatheringprocesses.

46. zaČátek

the beginning, 2007, 3‘

rObin whenary the shippOn, bucKyette, tOtnes, devOn, tq9 6nd, uK

Člověkseprobudíavydásenacestunazvláštnímísto.

Amanwakesupandgoesforajourneytoaspecialplace.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 19: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

19

47. ChlaPeC, kOlO a JablkO

the bOy, the biKe, and the apple, 2001, 4‘

rObin whenary the shippOn, bucKyette, tOtnes, devOn , tq9 6nd, uK

Náhodnésetkání;chlapecjedenakolepocestěvtichékrajině,jablkopadázestromuakutálísezkopcesměremkněmu.

Achanceencounterasaboycyclesupaquietcountrylane,anapplefallsfromatreeandrollesdownhilltowardshim.

48. umění Ohně

the art Of fire, 2007, 13‘

eduard mOceK palacKéhO 169 , 738 01 frýdeK-místeK

ReportážzeSmalterskéhosympozia-Frýdlantskýuměleckýsmalt.

Reportagefromanenamelworkshop-FrýdlantArtEnamel.

49. umění Přežít

art Of surviving / umenie prežiť, 2008, 11‘

pavOl Kráľ pOštOvá 4022/3, 059 85 štrbsKé plesO, slOvensKO

Jezajímavépotkatvevolnépříroděživočichasezdravotnímhandicapem.Nutítočlověkazamysletsenaddůvodyjehozdravotníhostavu,aletéžnadzměnamivezpůsobuživota,kterémuseltakovýživočichnevyhnutelnězvládnout.PříběhseodehrávápodhladinoutatranskéhoŠtrbskéhoplesa.

itisinterestingtomeetananimalwithahealthhandicapinwilderness.itisforcingthemantoreflectonthereasonsforitshealth,butalsothechangesinthewayoflife,whichinevitablyhadtodealwithsuchabeast.ThestorytakesplaceunderthesurfaceofTatralake-Strbskelake.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 20: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

20

50. v uhliSku naD POrúbkOu

in uhlisKa upOn pOrÚbKa, 2009, 17‘

Ján KusKa štÚrOva 38, 031 01 liptOvsKý miKuláš, slOvensKO

OtěžképrácikonívlesepřistahovánídřevavLiptověnaSlovensku.

FilmabouthardworkofhorsesinthewoodswindingdownwoodinLiptov,Slovakia.

51. váPeČ - StrážOvSká hOrnatina

vápeč - střážOvsKá highlands, 2008, 12‘

antOn KlObučníK hvieZdOslavOva 334/9, 019 01 ilava, slOvensKO

Vápeč-přírodnírezervace,skalnatývrch956msvápenatýmadolomitnímpodkladem,kruhovývýhled,týčícísenadobcíHornáPoruba.Jehovýškadovolujeproniknoutdru-hůmpanonskýmna jižních svazíchažpovrchol.V jehookolí v zastíněnýcha vlhčíchúdolíčkáchrostechráněnýrostlinnýdruhzlatohlavevropský.

Vápeč-NatureReserve,rockyhill956mwithlimestoneanddolomitebase,circularviewoverthevillageofDolnáPoruba.itsheightallowstosurvivepannonicaplantspeciesonthesouthernslopesuptothetop..AroundtheshadeofwetvalleysgrowprotectedplantspeciesofEuropianlily.

52. vOSíCi

wasps - pOlistes, 2009, 15‘

Oldřich buchtele pOčáply 48, 533 04 seZemice

Kdoznássevživotěnesetkalsblanokřídlímhmyzem.DleodbornéliteraturysevceléEvropě vyskytuje asi 45000 druhů. Pod tímto názvem si například představíme včelymedonosné,vosyobecnéaútočné.TentofilmVámpřiblížíjedendruhzeskupinyvosíků,kteříseklidemchovajípřátelsky.Živísehmyzemahousenkami,takženazahrádcejsouvítani.Přestojimlidézneznalostiubližujílikvidacíhnízd.Přijmětetedypozvánídojed-nohozjejichkrálovství.

Whoofushasnotmethymenopterousinsects.AccordingtoliteraturethroughoutEu-ropethereareabout45,000kinds.Underthisname,forexample,thereareintroduce

amatérsKé filmy - amateur films

Page 21: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

21

honeybees,wasps-generalandoffensiveaswell..Thisfilmgivesyouabetterknow-lidgeaboutonespeciesofagroupoflittlewaspsthatarefriendlytopeople.Theyfeedoninsectsandcaterpillars,sotheyarewelcomeinourgardens.Yettheyareharmbypeopleinignoranceofliquidationtheirnests.Acceptaninvitationtooneitskingdom.

53. hOralky

mOuntain wOman / vrchárKy, 2008, 14‘

ivan KOčner KuKučínOva 7/5, 034 01 ružOmberOK, slOvensKO

Zeživotarodinyzhoročimamladýchdívek.

Mountainfamilylifethroughtheeyesofyounggirls.

54. wwOOfing

wwOOfing, 2007, 10‘

rObin whenary the shippOn, bucKyette, tOtnes, devOn, tq9 6nd, uK

Život a práce na bio farmě v Cornwalu v Anglii. Portrét muže a jeho životníhoprostředí.

LivingandworkingonanorganicfarminCornwall,England.Aportraitofamanandhisenvironment.

55. za kraJánky v banátu

tO cOuntrymen in banát, 2009, 16‘

adam faiK habrOvansKá 12, 683 01 rOusínOv

BakalářskáprácestudentaFakultysociálníchstudiíkatedryMediálníchstudiíažurnalisti-kypojednávajícíočeskémosídleníoblastirumunskéhoBanátu.

BachelorthesisofastudentofFacultyofSocialStudiesDepartmentofMediaStudiesandjournalismdealingwiththeCzechpopulationoftheRomanianBanat.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 22: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

22

56. znOvuzrOzení leSa

regenerated fOrest / ZnOvuZrOdenie lesa, 2009, 52‘

Jana sadlOňOvá ZaJežOvá 158, 962 63 pliešOvce, slOvensKO

Jaký je rozdíl mezi přirozeným lesem a lesem vytvořeným člověkem? Co zadrží voduvleseaochránítakpředničivýmipovodněmi?Jsouodumřeléstromymrtvéazbyteč-né?CozapřičinilokalamituvTatráchčinaŠumavě?Jesuchýles–mrtvýles?Jakjetostímlýkožroutem?CoseudálovTatráchodvětrnésmršti?Pročněkteréstromypřežily?Jakvypadajíplochypovytěženíajakpoponechánínasamovývoji?Copotřebujímalič-késtromečkyprosvůjrůst?Jakbudounevytěženéplochyvypadatponěkolikaletech?Aještěmnohemvícvevizuálnímahudebněpůsobivémpřírodopisnémfilmunatáčenémvečtyřechevropskýchzemích.

Whatisthedifferencebetweennaturalforestsandforestcreatedbyaman?...Whatretainswaterintheforestandprotectsfromdestructivefloods?...Aredeadtreesreallydeadanduseless?...WhatcausedthecalamityintheBohemianorTatras?... isadryforest-adeadforest?...Howisitwithbarkbeetles?...WhathashappenedintheHighTatrasfromthewindstorm?...Whyhavesometreessurvived?...Howtolookafterthetimberareasandhow tokeep the selfdevelopment? ...Whatdo little treesneed forgrowing?...Howwilltheuntimberedareaslooklikeinafewyears?...AndmuchmorevisuallyandmusicallyinanimpressivenaturalisticfilmmadeinfourEuropeancountries.

57. žár

glOw / žarava, 2009, 13‘

vladimir iliev p.O.bOx 365, 7000 ruse, bulgaria

Dvamladílidésivybralitěžkouprofesitancovatbosípředohněm.Alepakmusíchoditporozžhavenémuhlí.

Twoyoungpeoplehavechosenahardproffession-dancebarefootedinfire.Butthentheyhavetowalkonglowaswell.

amatérsKé filmy - amateur films

Page 23: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

23

PrOfeSiOnální filmy - PrOfeSSiOnal filmS

dO sOutěže bylO přihlášenO 51 filmů:

bangladéš, bOsna a hercegOvina, česKá

republiKa, francie, írán, itálie, maďarsKO,

pOlsKO, pOrtugalsKO, slOvensKO, uKraJina

Page 24: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

24

1. země vODníCh Plání

On the land Of watery plains / a víZJárta pusZtáK viéKén, 2006, 26‘

ZsOlt marcell tOth 1031 budapest nánási Út 2/a 1. em 23 , hungary

NárodníparkKörösMaros,přesnějijehovedení,kteréřídíaktivityochranypřírody,bylzaložen16.ledna1997jakosedmýnárodníparkvMaďarsku.Mázaúkolchránitpříro-duakrajinujižníhoTizsantúlu.Rozlohanárodníhoparkuje800000hektarů,zahrnujetaktéžúzemíBékés,Csongrád,stepiDévaványa-Escegi,stejnějakovodnípláněKörösvJász-Nagyku-Szolnoku.Jehoúkolemjedohlížetakontrolovatúzemí.Úžasnákrajinajecharakterizovánarůznorodostíaunikátnínedotčeností.VodnípláněCsanadiaBékésserozprostírajímeziřekamiKörösaMaros.

The Körös-Maros National Park, or more exactly its directorate managing the natureprotectionactivities,wasestablishedon16thJanuary1997astheseventhnationalparkofHungary inorder topreserve thenatureand landscapeof theSouthernTiszántúl.TheoperationalareaoftheNationalParkis800000hectares.itsareaincludesalltheterritoryofBékésCounty,theareaofCsongrádCountylocatedtotheEastofTiszariver,theDévaványa-EcsegisteppesaswellasthepartsofKörösflood-plains inJász-Nagy-kun-SzolnokCounty.Besides themaintenanceanddevelopmentof theNational Park,itstaskisthesupervisieandcontrolitsoperationalarea.Themagnificentlandscapeischaracterizedbydiversifiedanduniquenaturalsceneryoftheuncontrolledcountryside.TheCsanádiandBékésiplateausstretchbetweentheriversKörösandMaros.

2. afghániStán - hamiDullah - JeDen malý Příběh

afghanistan - hamidullag - a little stOry, 2007, 25‘

petr baran černéhO 23, 635 00 brnO

Afghánistán,zeměheroinuaopiaapříběhjednohomaléhochlapce,kterýměltoštěstí,žesemudostalopomoci.

Afghanistan,thecountryofheroinandopium,andthestoryofa littleboywhowasluckythathegothelp.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 25: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

25

3. leteCký tunel

airpOrt tunnel, 2009, 4‘

vitOr hugO rua dr. egas mOniZ, 159, 3860-078 avanca, pOrtugal

Kouzelné putování skrze zvuky olivových stromů připomíná ulice a volné jeviště provšechnyumělce,kteřízkrášlujínáškaždodenníživot.

AmagicaljourneythroughthesoundoftheOliveTreeDancerecallsthestreetasafreestageofalltheartiststhatbeautifiesoureverydaylife.

4. i zánik může znamenat živOt-StrOmy

the end can mean life - trees / aJ ZániK mOže Znamenať živOt-strOmy, 2008, 12‘

Oľga JaníKOvá slOvensKé mÚZeum Ochrany prírOdy a JasKyniarstva, šKOlsKá 4, 031 01 liptOvsKý miKuláš, slOvensKO

Stromybylyvždyckysymbolemmajestátnosti. Jsoubalzámemprooči,v jejichstínu jemožné vždycky najít odpočinek, ale i úkryt. Každý jednotlivec má svůj čas odchodu,istrommátentobiologickýčas.Krelativněkrátkověkýmstromůmpatřítopol.Z jehodřeva jevšakmožnévytvořitmnohokrásnýchvěcíproužitek,potěšení,zábavuatakstromopětožívápodrukamastudentů,abysloužilprozábavuapotěšenímalýchaod-počinekvelkých.

Treeswerealwaysasymbolofgrandeur.Theyarepleasantforoureyes,itispossibletofindarestintheirshadowbutalsoashelter.Eachindividualhashistimetoleave.Andatreehasabiologicaltime.Relativelyshortagetreesarepoplars.itswoodisgoodforcreationofmanybeautifulandusefulthingsforpleasure,entertainment,andthetreecomesintolifeagaininhandsofstudentstoserveforentertainmentandenjoymentofchildrenandrecreationofadults.

5. PO náS POtOPa

after us the heavens can fall / aprés nOus le deluge, 2006, 52‘

david martin france, [email protected]

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 26: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

26

Lidstvo si po dvou stoletích uvědomilo důležitost karbonů, které příroda po milionyletvytvářelasedimentací.Rozdílvmodelovánízpůsobenýklimatickýmizměnami,námumožňujezjistitdůsledky,kterésevhorizontuobjevily,zejménazhlediskamigracerost-lin,migraceobyvatelaparazitů.Tvářívtvářskutečnosti,jakécílesimusímenastavitsamiproudržitelnýrozvoj?Dovolínámnášhospodářskýsystémdosažení těchtocílů?Mělibychompřijmoutsituaciabýtpesimističtí?

Humanityhadrealised,aftertwocenturies,theimportanceofcarbonsthatnaturehadmademillionyearsbysedimentation.Thedifferenceinmodelisationofclimatechangeletusdiscovertheconsequencesthatappearinhorizont,especiallyintermsofvegetal,humanandparasitesmigration.Facedwiththefacts,whatobjectivesdoweneedtosetourselvesinordertoatteinsustainabledevelopment?Willoureconomicsystemallowustoreachthosegoals?Shouldweacceptthesituationandbepessimistic?

6. neviDitelný fOtOgraf Ptáků

the invisible bird phOtOgrapher / bence meg a többi Jómadár, 2009, 26‘

ZsOlt marcell tOth, attila david mOlnar 1031 budapest nánási Út 2/a, hungary

Chcete-lipoříditdobrýsnímekptáků,jetotvrdéatěžké.Chcete-limítdokonalýobrazoptačíčinnostii,kteroujstenikdypředtímneviděl-jetotéměřnemožné.Profesionál-nívybavení,zkušenostiadokonaláznalostptákůjejistěpotřebná,alezdalekanestačínaúspěch.ObrázkyMátéhoBenceříkajívšeotajemstvíživotaptáků-aleneříkajínicotajemstvípořízenífotografie.Pokudchcetevědět, jaktentomladýaposedlýmladíkvyhrál všemožnécenypocelémsvětě, jak jeabyl časodčasuodměňovánnaprestiž-níchsoutěžíchBBCWildlifeFotografoftheYear,stačíjítazeptatse.Tojepřesněto,cojsmedělalipřinatáčení„TheinvisibleBirdFotograf“.Pracovalijsmespolusnímněkolikletnatomtoprojektu,alenikdyjsmenepřestaliobdivovat,jakžijeapracujevpřírodě.PojďteseseznámitsMátéBencemauvidíte,jaksestaneneviditelným-atoizptačíperspektivy.

Totakeagoodpictureofabirdishardanddifficult.Totaketheperfectpictureofabirddoingthingsyouhaveneverseenbefore-isnearlyimpossible.Professionalequipment,experienceandintimateknowledgeofbirdsaresurelyneededbutbyfarisnotenoughtosucceed.BenceMáté‘spicturesaretellingeverythingaboutthesecretlivesofbirds-buttellingnothingaboutthesecretsofcutting-edgebird-photography. ifyouwanttoknowhowthisobsessedyoungmanwoneveryimaginableprizeworldwide,howhewas/isawardedtimeaftertimeonBBC‘sprestigiousWildlifePhotographeroftheYearcompetition,goandask.Thatisexactlywhatwedidwhenfilming“TheinvisibleBirdPhotographer‘.Wewereworkingtogetherwithhimforyearsonthisprojectbutneverstoppedadmiringthewayhelivesandworksinnature.ComeandmeetBenceMátéandseehowhebecomesinvisible-tothebird‘seyeview,atleast.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 27: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

27

7. braunův betlém

braun bethlehem / braunův betlém, 2008, 17‘

milOslav Kučera raisOva 7, 160 00 praha 6

Řezbář Leoš Pryšinger žije nedaleko barokního areálu na Kuksu. V první polovině18.stoletízdeMatyášBernardBraunvytesalpřímodoskalníhomasivudílo,kterénemávestředníEvropěobdobu.Alepodlenázorunašehoprotagonistyspějísochykpostup-nému zániku. Proto také vytvořil rekonstrukci Braunova Betlému tak, jak mohl kdysiskutečněvypadat.

LeosPryšinger,acarver,livesneartheBaroquesiteofKuks.inthefirsthalfofthe18thcenturyMatyasBernardBrauncarvedthere,directlyintotherockmassif,areliefwhichdoesnothaveparallelsanywhereinCentralEurope.Butaccordingtoourprotagonistthesestatuesdrawtoanextinction.Therefore,hecreatedthereconstructionofBraunBethlehem,tomakeithowithadactuallylookedlike.

8. ČeSká veS ve StřeDOvěku

medieval cZech village, 2008, 17‘

milOslav Kučera raisOva 7, 160 00 praha 6

ArcheologBohumírDragounvybudovalvOrlickýchhorácharcheoparkstředověkéves-nice.Skanzensloužívědcůminávštěvníkůmkpoznáníkaždodenníhoživotanavenkověminulýchstaletí.

ArchaeologistBohumírDragounbuiltamedievalvillagearcheoparkintheEagleMoun-tains.Themuseumservesscientistsandvisitorstogettoknoweverydayrurallifeinpastcenturies.

9. DOPiS z inDie

letter frOm india, 2007, 20‘

p. leOš ryšKa, sdb televiZe nOe, KOstelní nám. 2, 702 00 Ostrava

DopiszindiejevěnovanýživotumisionářeP.JanaMeda,SDB.FilmvrežiiLeošeRyšky,s kamerou Václava Stuchlého, s finanční podporou Mezinárodní křesťanské solidarity

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 28: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

28

vzniklvroce2006.OtecJanMedsenarodil13.dubna1916,jejižsešlýstářímastálereprezentuje tonejlepší,cosimůžemepředstavitpodpojmemmisionář.Vzpomeňmenaněj vmodlitběnebodopisem. Žije v indickém imphalu, hlavnímměstě svazovéhostátuManipur.Vindiipůsobístěžíuvěřitelnoudobu-odroku1935!

LetterfromindiaisdedicatedtothelifeofthemissionaryJohnP.Meda,SDB.Filmdirec-tedbyLeosRyška,withcamerabyVaclavStuchlý,withfinancialsupportfromChristianSolidarityinternationalwhichwasfoundedin2006.FatherJanwasbornon13thApril1916,heisalreadydecrepitwithageandstillrepresentsthebestthatwecanimagineoftheconceptofamissionary.Thinkofhiminaprayerorwithaletter.Helivesinindia,inimphal,thestatecapitalofManipur.Hehasbeeninindia,hardtobelieve,since1935!

10. Důl mayrau

mayrau mine, 2008, 17‘

milOslav Kučera raisOva 7, 160 00 praha 6

VeskanzenudoluMayraunaKladenskuorganizujekurátorkaDagmarŠubrtovávýstavy,tvůrčídílny,koncertyidivadelnívystoupení.Docházítakkstřetáváníaprolínánízaniklé-hosvětahorníkůsesvětemsoučasnéhoumění.

CuratorDagmarŠubrtováorganizesexhibitions,creativeworkshops,concertsandthe-ater performances in themuseumofMayraumine inKladno . This gives rise to theencountersandblendingdefunctWorldminerswiththeworldofcontemporaryart.

11. DžemO, kOzy a bruCelóza

dJemO, gOat and brucellOsis / džemO, KOZa i brucellOZa, 2009, 19‘

nisvet hrustić pOdgradina b.b. 72250 viteZ, bOsnia and herZegOvina

Brucelózajevelminebezpečnéonemocnění,kterépostihujeovce,kozyadalšízvířata.Jepřenosnéinačlověkaajevelmitěžceléčitelné.Nacelémsvětěseročněnakazíasii500.000lidí.Aždoroku2004nebylabrucelózavBosněaHercegovinězaznamenána.Alesnekontrolovanýmdovozemživépopulacezačalletosvzemiprudcestoupatvýskytbrucelózy.Vroce2007onemocnělo500lidí.Vprvnípoloviněroku2008bylo12.500ovcíakozutraceno,protoževýskytbrucelózydosáhlepidemickýchrozměrů.

Brucellosisisaverydangerousdiseasethataffectssheep,goatsandotheranimals.italsogetstransferredtopeopleanditisverydifficulttotreatit.About500.000peopleget

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 29: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

29

affectedeveryyear,worldwide.Untilyear2004inBosniaandHerzegovina,brucellosiswasnotsignificantlypresent.But,withuncontrolledimportoflivestock,brucellosisbe-camehighlyincreaseddiceaseinthiscountrythisyear.in2007,500peoplegotaffected.inthefirsthalfof2008,12.500sheepandgoatswereeuthanised,whenbrucellosisgotepidemicproportions.

12. zmrzlé Oázy

frOZen Oasis / fagyOs OaZis, 2004, 52‘

ZsOlt marcell tOth 1031 budapest nánási Út 2/a i.em 23, hungary

Našiplanetunyníohrožujeglobálníoteplování-jejíekosystémy,jejíkulturyodtropickýchoblastíažzapolárníkruh.ZměnaklimatuvArktiděmávelkýdopadnakřehkýpotravino-výřetězecaEskymáci-obyvatelénehostinnéhozmrzléhoSeveru-jsounuceniopouštětsvétisícletstarétradiceaměnitživotnístyl.Rozkládajícísekorálovéútesy,atolyamáloznáméchráněnéostrovníkulturysestalykořistívlnapřílivů.

Globalwarmingnowthreatensourplanet’secosystemsanditsculturesfromtheTro-picstothePoles.WithclimatechangealteringtheArctic’sfragilefoodchain,theinuitinhabitantsoftheinhospitablefrozenNortharebeingforcedtoabandontheirthousandyearoldtraditionsandlifestyle.Ascoralreefsdecay,theatollsandthelittleknownislandculturestheyhaveprotectedbecomethepreyofoceaniccurrents.

13. genetiCky mODifikOvané Organizmy

genetic mOdified Organisms / geneticKy mOdifiKOvané OrganiZmy, 2008, 13‘

ivan príKOpa, stanislav prOKeš ml. - tv sen, s.r.O.nám.OslObOdenia 11, 905 01 senica, slOvensKO

Dokumentárnífilminformujediváka,cojsoutogenetickymodifikovanéorganismyajaksevyužívajínaSlovensku.

DocumentaryinformsanobserverwhatgeneticmodifiedorganismsareandhowtheyareusedinSlovakia.

14. hePatitiDa C tiChý zabiJák

icterus c a quiet Killer / hepatitída c tichý ZabiJaK, 2008, 26‘

Jarmila rusinKOvá animfilm,s.r.O., šKOvránčia 1,

811 06 bratislava, slOvensKO

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 30: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

30

Známevícedruhůonemocněníhepatitidy.Promladélidibudoudůležitéinformaceoší-řeníhepatitidyC,kterájezákeřnouchorobouašířísenahudebníchfestivalechpřiteto-vání,piercinguaužívanídrog.Dokumentárnífilmupozorňujenato,jaksetétochoroběvyhýbat.

Weknowmoreoficterusdiseases.itisveryimportanttodisseminateinformationabouticterusCthatisinsidiousandthediseasespreadsatmusicfestivalswithtattoos,piercingandusingdrugs.Thedocumentaryhighlightshowtoavoidthisdisease.

15. hOrnOliDeČSkO

area Of hOrní lideč, 2006, 24‘

naděžda urbášKOvá a dalibOr Záruba televiZe nOe, KOstelní nám. 2, 702 00 Ostrava

ProjektmapováníobcíHornolidečskamázacílsledovatživotvněkolikaobcích,jejichvý-znamnémilníkya takésesnažízachytitkouzlopomíjivostivesvéráznékrajině,vživotěavdřevěnicích,kdeseještětuatamzastavilčasakdeselidévěnujístarýmřemeslům.

HorníLidečareamappingproject.Theprojectaimstopursuelifeinseveralvillages,theirmajormilestonesandalso tries tocapture the transientnatureof thepeculiarcharmofthecountryside,lifeinthecottage,whereoccasionallytimehasstoppedandwherepeoplekeepoldcrafts.

16. zeměDělSké inženýrStví ve veSniCkýCh OblaSteCh

agricultural engineering in rural areas / inżynieria rOlnicZa dla ObsZarów wieJsKich, 2008, 30‘

włOdZimierZ marKiewicZ, rObert łuKawsKi research film labOratOry ibmer warsaw,

KłudZienKO branch, 05-824 KłudZienKO, pOland

Tentofilmseskládázúvodua4základníchčástínazvanýchtakto:zemědělskétechni-kyvrostlinnévýrobě,zemědělskétechnikyvživočišnévýrobě,modernizacetechnickéinfrastrukturyaobnovitelnézdrojeenergie.Bylprezentovánaktuálnístavpolskéhoze-mědělstvía rozvojvenkovskýchoblastíPolska,kde jsouprováděnymoderní technicképřístupyaopatřenínaochranuživotníhoprostředí.Filmzdůraznildůležitourolizemě-dělskétechnikyjakovědnídisciplíny,asnahuopolskývlastnízpůsobmodernizacezemě-dělskýchtechnologiíatechnickéobnovyzemědělství,infrastrukturyaekologickéřízenívevenkovskýchoblastech.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 31: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

31

This film consists of an introduction and of 4 fundamental parts entitled as follows:agriculturalengineeringinplantproduction,agriculturalengineeringinanimalprodu-ction,modernizationoftechnical infrastructure,andrenewableenergysources.TherewaspresentedcurrentstateofPolishagricultureandPolishdevelopingruralareaswheremoderntechnicalapproachesandenvironmentalprotectionmeasuresareimplemented.Thisfilmemphasizedtheimportantroleofagriculturalengineering,asascientificdisci-pline,inseekingforPolishownwaysofmodernizationofagriculturaltechnologiesandoftechnicalreconstructionofagriculture,infrastructureandecologicalmanagementinruralareasaswell.

17. bratři niČitelé

disaster brOthers / irmãOs desastre iii, 2009, 1‘

vitOr lOpes rua dr. egas mOniZ, 159, 3860-078 avanca, pOrtugal

Bratřiničitelénašliřešenídalšíhoproblému.

DisasterBrothersfoundasolutionforonemoreproblem.

18. leS v OblaCíCh

clOud fOrest / Jangale abr, 2008, 22‘

ahmad niK Kar irib, 9th flOOr Jame Jam bldg vali asr ave.

tehran. iran 19997

MračnýlesjenádhernémístosituovanévysokovhoráchzaShahrudemvestředníčástiÍránu.Filmukazujeúžasnoupřírodníscenériiběhemkrátkécesty.

CloudForestisabeautifulplacelocatedhighinthemountainsoutsideShahrud,incentralpartsofiran.Thisfilmdepictsthismagnificentnaturalsceneryinaformofashortjourney.

19. Je alkOhOl na zDraví?

is spirit fOr health? / Je alKOhOl na Zdravie?, 2007, 30‘

Jarmila rusinKOvá animfilm, s.r.O, šKOvránčia 1,

811 06 bratislava, slOvensKO

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 32: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

32

Legálnídroga-alkohol-přinášídopokladnicstátůnemalépříjmy.Reklamavmédiích,naplakátech,tojsouziskyprovýrobce.Covšakzpůsobujealkoholvlidskémorganizmu(kromězávislosti)sedozvítevtomtodokumentárnímfilmu.

Legaldrug-alcohol,bringsincashStatesconsiderableincome.Advertisinginmassmedi-as,postersforproducers´profits.Howalcoholaffectsahumanbodyexceptdependencethatiswhatwewilllearninthisdocumentary.

20. JihOmOravSký kraJ

sOuth mOravian regiOn / JihOmOravsKý KraJ, 2009, 15‘

ing. Oldřich brýža tvf, s.r.O. , pechOva 26 , 615 00 brnO

Průvodcezajímavostmipřírody,památkamiaživotemjižníMoravy.

Guidingthroughnatureinterestingplaces,memorialsandlifeinSouthMoravia.

21. kaPliČka Pana zemana

mr. Zeman´s chapel, 2008, 4‘

věra vahalíKOvá televiZe nOe, KOstelní nám. 2, 702 00 Ostrava

PředněkolikaletypanZemansmanželkouodkoupilistatek,jehožsoučástíbylaikap-lička.Najdete jicestouzPříboradoKopřivnice.PanZeman ji společněsesvojíženouzrekonstruovaliastalasemístemzastaveníaodpočinkuprolidi.Vdokumentusedozvítecelouhistoriitétomalebnékapličky,jakálegendaseknívážeakdonechalkapličkupředmnohaletyvystavět.

Afewyearsago,MrZemanandhiswifeboughtafarm,partofwhichwasachapel.YoucanfinditonthewayfromPříbortoKopřivnice.Mr.Zemanandhiswifereconstructeditanditbecameastopforrestformanypeople.Thedocumentaryalsolearnstheentirehistoryofthispicturesquechapel,legendsattachedtoitandwhobuiltthechapelmanyyearsago.

22. kembali!

Kembali! / Kembali!, 2007, 45‘

Jan pOpelKa milan daněK, beZručOva 5, 678 01 blansKO

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 33: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

33

ExpedicesdruženíHORiZONTmáužzasebouunikátnípěšícestustovkykilometrůpřespralesyNovéGuineeacílcesty,zubatouzasněženoupyramiduCarstenszu,nadosah.Územívšakovládajíseparatističtípapuánštíbojovníci.„KEMBALi!“–příkazknávratu,opakujídůrazně.Nikdoznosičůdálnepůjdeabeznichnelzedopravitnezbytnýmate-riálkvýstupunavrchol.Zdravotnístavdvounemocnýchčlenůvýpravysezhoršuje.JennaŽákajdějevidět,žesilavůlemádostatek...Jakdopadnetěžkérozhodováníopřed-časnémukončeníexpedice?

ExpeditionofHORiZONTAssociationhasalreadyhadauniquewalkingpathhundredsofmilesacrosstheforestsofNewGuineaandtheaimoftheexpedition,jaggedsnowcoveredCarstenszPyramid,withintoreach.However,theterritoryiscontrolledbythePapuanseparatistfighters.„Kembali“-anordertogoback,isrepeatedemphatically.Noneofthecarrierswillgoawayandtheycannotdeliverthenecessarymaterialtothecampatthetop.Thehealthstatusoftwomembersoftheexpeditionpatientsworsens.OnlyŽákajdaseemstohavepowerandwillenough...Howgoestoughdecisionsonearlyterminationoftheexpedition?

23. kOzí rODinka z Cyklu naše zvířátka

gOats family frOm the series Our animals, 2009, 3‘

JOsef strubl iq media, s.r.O., KraJní 16, 635 00 brnO

Jedenfilmzcyklu15videoklipůurčenýchpropředškolníděti.KaždýfilmobsahujekrátkéseznámenísezvířátkemapísničkouodautorůBudiš,Budišová-Colombo.

Onefilmfromtheseriesof15videoclipsdestinedforpre-schoolchildren.Eachfilmcontains a short introductionof an animal anda songby authorsBudiš, Budišová-Colombo.

24. kráSka v šuPináCh

beauty in scales, 2008, 48‘

Jiří báleK lemuria tv , 403 36 tisá 398

Filmpředstavujedivákůmnašehonejvětšíhoazároveňnejohroženějšíhohada-užovkustromovou.Dokumentseznamujesjejíbiologií,výskytem,výzkumy,kterésejízabývají,sevztahemmístníchobyvatelkníasfaktory,kteréjiohrožují.TentokritickyohroženýdruhsevČeskérepublicevyskytujepouzenatřechmístech-lokalityvBílýchKarpatechavPodyjínavazujínavětšíareálrozšíření,alevPoohřísejednáoizolovanývýskyt.Zde

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 34: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

34

probíhaladosudprobíhávýzkumzaměřenýnapůvod,biologiiaohroženípopulaceužo-vekstromových.Výjimečnýjetakévztahzdejšíchobyvatelktomutohadovi.

Filmintroducesourlargestandmostendangeredsnake-Aesculapiansnake.Documen-taryshowsitsbiology,occurrence,research,relationshipoflocalpeopleaswellasfac-torswhichthreatenit.ThiscriticallyendangeredspeciesisfoundintheCzechRepubliconlyatthreelocations-intheWhiteCarpathians,Podyjí-thereisalargerrange,butinPoohříthereisjustanisolatedoccurrence.Hereisstillgoingonresearchontheorigin,populationbiologyandthreatsotthesnake.Exceptionalistherelationshipoflocalpo-pulationwiththissnake.

25. nerihO ObzOr

neriś hOriZOn / l´OriZOnte di neri, 2006, 8‘

albertO di cintiO via san niccOlO 93, 501 25 firenZe, italy

Jsmena samémkonci Florencie, vnovédělnickéčtvrti LePiagge,která je skutečnýmdoklademdegradaceurbanistickýchperiferií. Je toobecněsociálníakulturníúpadek.ZdežijeNerisesvýmopovrhovánímokolníhosvěta.Žalujeklimakonzumníhoaspeku-lativníhosvinčíku.Atak,ponořendoúpadkovéhoLePiagge,použijeDantovo„Peklo“,abynáspřinutilknašemupostojiajednání.

WeareintheextremeoutskirtsofFlorence,inthenewworking-classneighbourhoodnamed„LePiagge“,reallyarepresentativeelementofthedegradeinurbanoutkirt.itissocialandculturalbreakingup.Nerilivesherewithhiddisdaintotheworldarround.Hesuesclimateofdrinkingandventuremess.So,immersedininsolvencyofLePiagge,heusesDante‘s„inferno“tocompelustoourattitudesandactions.

26. laPalala - PříklaD hODný náSleDOvání

lapalala an example tO fOllOw / lapalala a Követendő példa, 2009, 26‘

ZsOlt marcell tOth, attila david mOlnar 1031 budapest nánási Út 2/a, hungary

HoryWaterbergvJižníAfricebylyzabavenypůvodnímobyvatelůmapakprodányprak-tickyzanic.Pak,vroce1981přišlidvamuži-DaleParkeraCliveWalker-aokamžitěviděliperspektivuvtétoodlehléčástiJižníAfriky.Díkyjejichspolečnémuúsilíbylozíská-no19farematakéLapalala.Bylavlastnězaloženadivočina.Odtédobyslouží36tisíchektarůrezervaceohroženýmdruhům,jakojsoubílíačernínosorožci.Rukuvrucezdepracujíodbornícismístnímiobyvateli,abyzachránilipřírodnístanovištěoblasti.Zdase

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 35: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

35

jejichúsilíuskuteční,činikoli,jestáleotázka.Alejednavěcjejistá.Tatopřírodnírezerva-cedávávmnohaohledechpříkladhodnýnásledování.

Afteritwasconfiscatedfromthenativepeople,landwasboughtandsoldforpracticallynothinginSouthAfrica‘sWaterbergMountains.Then,in1981cametwomen-DalePar-kerandCliveWalker-andimmediatelysawtheperspectiveinthisremotepartofSouthAfrica.Thankstotheirjointeffort19farmswereobtained,andsoLapalalaWildernesswasestablished.Bynow the36 thousandhectare reservebecamea safe-heaven forendangeredspecieslikethewhiteandblackrhino.inLapalalanativepeopleandprofes-sionalconservationistsareworkinghandinhandinordertosavenaturalhabitatsofthearea.iftheireffortswillcomeintofruition,ornot,isstillaquestion.Butonethingissure.Thisnaturereserve-inmanyways-setsanexampletofollow.

27. léČba záviSlOSti na alkOhOlu

treatment Of alcOhOl dependence / liečba alKOhOlOveJ ZávislOsti, 2008, 29‘

Jarmila rusinKOvá - animfilm, s.r.O.šKOvránčia 1, 811 06 bratislava, slOvensKO

Pravidelné pití alkoholických nápojů má svoji posloupnost. Čím je člověk mladší, tímrychlejisastávázávislýmnatétozákeřnédroze,kteráničícelérodiny.Jetěžkésepřiznat,žejsem„alkoholik“apotřebujipomoc...

Regulardrinkingofalcoholicbeverageshasitsstages.Theyoungerthefasterbecomesayoungpersondependentontheviciousdrugwhichdestroyswholefamilies.it‘shardtoadmit,iamanalcoholicandineedhelp...

28. liliPutí mimikry

liliputian mimicry / liliputi mimiKri, 2007, 30‘

attila david mOlnar. 1031 budapest nánási Út 2/a i.em 23, hungary

Zevšechmořskýchtvorůjenejtěžšífilmovattynejmenší.Vzhledemkesvévelikostiaje-jichúžasnouschopnostskrývatse,jsouprolidskéokotéměřneviditelní.Použitímspe-ciálníkamerovétechnikyavyužitímpomocizkušených„lovcůtvorů“jsoutatomořskázvířátkapřenesenanaobrazovku.

Ofallmarinecreaturesthesmallestarethehardesttofilm.Duetotheirsizeandtheiramazingabilitytohide,theyarealmostinvisibletothehumaneye.Byapplyingspecialcameratechniquesandusingthehelpofexperienced„critterhunters“theseseacrittersareatlastbroughttothescreen!

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 36: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

36

29. lOlDini - POtáPění

lOldini - the dive / lOldini - O mergulhO, 2009, 1‘

vitOr lOpes rua dr. egas mOniZ, 159, 3860-078 avanca, pOrtugal

Neskutečnézáběryaještěvíc.

impossiblerecordsandbeyond.

30. lOm leštinka-zatOPená hiStOrie

leštinKa guarry - flOOded histOry, 2009, 53‘

hugO habrman havlíčKOva 190, 549 01 nOvé městO nad metuJí

PředpárdesítkamiletnebylonamístělomuLeštinkapovoděanipamátky.Pročakdysezapočaloslámánímhlubokéjámy?Jaksedonídostalyrybípopulace?Natytootázkyna-jdeteodpovědiv53minutdlouhémdokumentárnímfilmu.Pomocíunikátníchpodvod-níchzáběrůahistorickycennýchmateriálůjenetradičnímzpůsobemvyprávěnoovznikutétojedinečnépotápěčskélokality.

AcoupledozensofyearsagotherewasnotraceofwaterintheplaceoftheLeštinkastonequarry.Whyandwhendidpeoplebegintoquarrygranitehereinthedeeppit?How did fish population get there? You will find answers to these questions in the53-minute-longdocumentaryfilm.Usinguniqueunderwatershotsandhistoricallyva-luablematerials,thefilmmakerstellastoryofthisunrivalleddivingsite.

31. lOveC

hunter / margan, 22‘

Jafar nOrmOhammadi irib, 9th flOOr Jame Jam bldg vali asr ave.

tehran. iran 19997

Marganje13letývesnickýchlapec,kterýumískvěleimitovatptačízpěv.Lovciptákůhopřilovučastozaměstnávají.Učitelkavevesnicihovšakodtétoaktivitychrání.

Marganisa13-year-oldvillageboywhohasagreatskillimitatingbirds´sound.Sothehuntersusehisskillforhuntingbirds.Theteacherofthevillagetriestopreventhimfromthisaction.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 37: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

37

32. můJ DOmeČek

my little hOuse, 2009, 19‘

štěpán JOsef lanKOčí televiZe nOe , KOstelní nám. 2 , 702 00 Ostrava

Každédítěneníchtěné,zdravéašťastné.Kdoseotakovédětistaráakdežijí?VDět-skémcentrudomečekvOstravě-Zábřehujeumístěnopřes100dětí.Jezdeprádelna,mléčnákuchyň,kuchyň,pokojíčky,herna.Každédítě jeumístěnovrodinnébuňce–tojeskupina5až7dětí,kdejesnimivždyzdravotnísestra,čilitetaanebostrej-da,případnědocentra takédocházejí dobrovolníci, kteří zdepomáhají.Napříkladna Mikulášské nadílce se podílejí dobrovolnicí z okolí Ostravy. V centru Domečekjsouumístěnydětináhradnírodinnépéče,týranéděti,dětishandicapem.Každýdenmá cíl a tobuďprocházky, poznávání krajiny, okolí, zpěv, poznávání barev, tvarů,rozvíjenířečiahraní.

Everychildisnotdesired,healthyorhappy.Whotakescareofsuchchildrenandwherethey live? in theChildren‘sCenter ofDomeček inOstrava-Zábřeh is placedover 100children.Thereisalaundry,milkkitchen,kitchen,littleroom,gameroom,...Eachchildisplacedinthefamilycell-thisisagroupof5to7children,whereisanurse,oranauntoruncle.Volunteersalsoattendthecenterandhelp.Forexample,St.NicholastraditioniskeptbyvolunteersfromaroundOstrava.Childrenwithspecialcare,abusedchildren,childrenwithdisabilitiesareplacedintothiscenter.Everydaytargetisgoingforwalks,exploringthelandscape,neighborhood,singing,learningcolors,shapes,languagede-velopmentandplaying.

33. natura bOhemiCa

natura bOmemica, 2009, 28‘

Jiří petr [email protected]

PutovánízapřírodnímiklenotyČeskérepubliky-odluk,rybníkůalesůvnížinách,přespískovcováskalníměstaatajemnérašeliništěvpodhůříažposeverskoutundrunahře-benechnejvyššíchčeskýchhor.

ApilgrimageforthenaturaljewelsofCzechRepublic-frommeadows,pondsandwo-odsinvalleysoversandstonerocktownsandmysteriouspeat-bogsinfoothillstonorthtundrathroughtheedgesofthehighestczechmountains.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 38: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

38

34. nehODa

the accident / O acidente, 2008, 7‘

andre marques and carlOs silva rua dr. egas mOniZ, 159, 3860-078 avanca, pOrtugal

Joséjenemotornýzedník.Zákonyzemsképřitažlivostianedostatkybezpečnostiprácehopřivedlydonebezpečnésituace.Totojepříběhmuže,kterýutrpělprůmyslovouhavárii.

Joséisaclumsybrick-layer.Thelawofgravitationandthelackofsafetyconditionsatworkputhiminadangeroussituation.Thisisthestoryofamanwhosuffersanindu-strialaccident.

35. Oázy živOta

Oases Of life / OáZy živOta, 2008, 30‘

stanislav bellan, ivan střitesKý, JarOmír šíbl bratislavsKé regiOnálne OchranársKe Združenie,

šancOva 96, 831 04 bratislava, slOvensKO

Filmdokumentuje realizaciprojektuLiFE„ObnovamokřadůZáhorskénížiny“v letech2005-2008.Odhalujeskrytoukrásuzdánlivěobyčejnýchmokřadůaúsilíochráncůpří-rodyojejichzáchranu.

FilmdescribesrealisationofaprojectcalledLiFE„WetlandrecoveryofZáhorskáplain“from2005to2008.itdiscoverssecretbeautyofseeminglyordinarywetlandandcon-servationists‘efforttosafethem.

36. OD alergie k aStmatu

frOm allergy tO asthma / Od alergie K astme, 2008, 27‘

Jarmila rusinKOvá animfilm,s.r.O., šKOvránčia 1,

811 06 bratislava, slOvensKO

Sběrnoumetodouvprůběhurokujsounafilmoványalergenyvpříroděidoma.Coaler-gieznamenápročlověka,otomvyprávítentodokumentárnífilm,kterýjekombinovanýsklasickoukreslenouanimací.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 39: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

39

indoor andoutdoor allergens arefilmedwith the collectingmethos throughtout thewholeyear..Whatallergymeansformanthatiswhatthisdocumentaryfilmtalksabout.itiscombinedwithclassicanimation.

37. Otrávená generaCe

pOisOned generatiOn, 2008, 26‘

daniela gébOvá čt - festivalOvé Odd., Kavčí hOry, 140 70 praha 4

Našemodernícivilizacessebounepřinášíjenvětšípohodlí,dlouhověkost,hmotnýdo-statekastálenovévynálezyatechnologiejaksiconejvícezjednodušitazpříjemnitživot.Existence člověka je zároveň ohrožena skrytým nebezpečím jedů, které jsou součástívšechcivilizačníchvymožeností.Žijemeviluzích,žepomalásmrtnámivyrobenýmijedy,kterépomaluzaplavujíplanetu,neexistuje.Včímvětšímblahobytužijeme, tím inten-zivnějinechcemevidětnašeohrožení.Přítomnost jedůvnašemtěleaživotězkoumávesvémdokumentárnímfilmuoriginálnímzpůsobemrežisérkaDanielaGébová.Uvidímevněmjakodborníky,tak lidi,kteřímajís jedyvesvémkaždodennímživotěneblahouzkušenost.Dozvímesetaké,jakéjedymávsoběsamatvůrkynědokumentu.Ourmoderncivilizationdoesn‘tbringmorecomfort,longevity,prosperityandnewin-ventionsandtechnologies,howtomakelifesimpleandpleasant.Existenceofmanisalsothreatenedbythehiddendangersofpoisonswhichareincludedinallthetrappingsofcivilization.Weliveinillusionsthattheslowdeathofpoisonsproducedbyamanandthatslowlyfilltheplanetdoesnotexist.Thewiderwealthwelive,themoreintenselywedonotwanttoseeourperil.ThefilmdirectorDanielaGébovásearchinthisoriginaldocumentarythepresenceoftoxinsinourbodyandlives.Wewillseeinitexpertsandpeoplewhohavebadexperiencewithtoxinsintheirdailylives.Youwillalsolearnwhatpoisonshasthecreatorofthedocumentherself.

38. PřírODní infraStruktura

natural infrastructure, 2009, 11‘

JOsef strubl KraJní 16, 635 00 brnO

Seznámeníspojmem„Územnísystémekologickéstability“asproblematikoujehona-plňovánívevětšímměstě.

Gettingtoknowtheterm„territorialsystemofecologicalstability“andissuesofimple-mentationinalargercity.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 40: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

40

39. ramSeS - elektriCké zeměDělSké vOziDlO

ramses – electric agricultural vehicle / ramses - eleKtrycZny pOJaZd rOlnicZy, 2009, 14‘

rObert łuKawsKi, włOdZimierZ marKiewicZ research film labOratOry ibmer warsaw,

KłudZienKO branch, 05-824 KłudZienKO, pOland

Vrámcimezinárodníhoprojektu„Ramses“bylvyprojektovánavybudovánmultifunkčníenergetickýsystém,kterýzahrnujevýrobuelektrickéenergiezobnovitelnýchenergetic-kýchzdrojů(vtomtopřípaděslunečníenergie),systémukládánízískanéenergieaelek-trickypoháněnýchvíceúčelovýchzemědělskýchstrojů.Filmpředstavujezemědělskávo-zidla,včetnějejichkonstrukčnířešení,stejnějakotestyněkterýchvybranýchpracovníchparametrů,kterébylyprováděnyvtechnickélaboratoři.Ukazujetakéněkterépříkladyvyužitívozidlavzemědělskémhospodářstvíamožnostijehopřipojovánísostatnímize-mědělskýmistrojianářadími.

Withintheframeofaninternationalproject„Ramses”therehasbeendesignedandpro-ducedamultipurposeenergysystemconsistingof:-electricenergyproductionsystemfromrenewableenergysources(inthiscase-fromsolarenergy)-systemoftheacquiredenergystorageandmanagement-electric-poweredmultipurposeagriculturalvehicle.Thefilmpresentstheagriculturalvehicleincludingitsconstructiondesignaswellastestsprocedureofsomeof its selectedworkingparameterswhichwerecarriedout in thetechnicallaboratory.italsoshowssomeexamplesofthevehicleutilizationinanagricul-turalfarmandpossibilitiesofitsaggregationwithotheragriculturalmachinesandtools.

40. řemeSlníCi

craftsmen / remeselníci, 2008, 20‘

stanislav prOKeš ml. - tv sen s.r.O.nám. OslObOdenia 11 , 905 01 senica, slOvensKO

MedailonkylidízregionuZáhorieaKopanice,kteřísesnažízachovávatstarálidováře-mesla.

MedallionsofpeoplefromZáhorieandKopaniceregion,whotrytopreservetraditionalcraft.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 41: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

41

41. SanitaCe hOrSkýCh agrOturiStiCkýCh farem

sanitatiOn Of mOuntain agrO-tOurist farm / sanitacJa górsKiegO gOspOdarstwa agrOturystycZnegO, 2008, 17‘

rObert łuKawsKi, włOdZimierZ marKiewicZ research film labOratOry ibmer warsaw,

KłudZienKO branch, 05-824 KłudZienKO, pOland

Vprvníčástifilmujsoudiskutoványpříčinydegradacevenkovskéhoživotníhoprostředíaproblémytýkajícíseodstraněníodpadníchvodzhorskýchfarem.Byloprezentováno,ženejlepšízpůsobřešenítohotoproblémujebudovánífaremsčistíramiodpadníchvod.Pokudbybyly tytofarmypostavenysohledemnaprostředí,mohlybyvytvořitdobrépodmínkyprorůstkultur.Bylpředloženobecnýprincipfungovánítěchtozařízení,jakožiněkterépříkladyřešení,kterémohoubýtužitečnéiproostatnízemědělce.Bylotaképředstavenofunkčníschémačistírnyodpadníchvoda jehoprovoznívýkonnostvreál-nýchpodmínkách.Kromětohobylprojednánkaždýprvekaúčinnostprocesuzpracování.inthefirstpartofthefilmtherearediscussedthereasonsofdegradationofruralnaturalenvironment and problems concerning sewage removal from mountain farms. Therehasbeenpresentedthebestmethodofsolvingthisproblem–itmeans-buildingfarmsewage-treatmentplants.iftheseplantsarebuilttakingintoaccountthefarmenviron-ment,theycancreategoodconditionsforrankgrowth.Therehasbeenpresentedthegeneralprincipleofworkingofsuchplantsaswellassomeexamplesofsolutionsthatcanbeusefulforotherfarmers.Therehasbeenalsoshownthefunctionaldiagramofsewagetreatmentplantanditsoperationalperformanceinrealconditions.Moreover,therehavebeendiscussedeachelementandeffectivenessoftreatmentprocess.

42. Shimbar

shimbar, 2008, 28‘

hOJatOllah qasemi 9th flOOr Jame Jam bldg vali asr ave.

tehran. iran 19997

VykresleníživotamigrujícíchkmenůvoblastiChaharMahalBakhtiarivÍránu.

DepictinglifeofmigratingtribesinChaharMahalBakhtiariregioniniran.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 42: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

42

43. POtáPěJíCí Se banglaDéš - DůSleDek klimatiCkýCh změn

sinKing bangladesh-cOunter attacK Of climate change, 2008, 12‘

faridur rahman asaduZZaman, cOOrdinatOr, bangladesh pOush,

10/10 iqbal rOad, blOcK-a, mOhammadpur, dhaKa-1207, bangladesh

Bangladéšjeznámnacelémsvětějakojednazezemínejvíceohroženýchextrémnímikli-matickýmiudálostmi,jakojsoucyklony,bouře,sesuvy,záplavy,suchaaerozebřehůřek.Jetodíkysvéunikátnízeměpisnépoloze,dominantnímuzáplavovémuúzemínízkonadhladinoumořesvysokouhustotouobyvatelstva,vysokoumírouchudobyanaprostouzávislostínapřírodě,jejichzdrojíchadarech.Častějšípřírodníkatastrofy,jakosilnédeště,suchaaříčníeroze, jsoupříčinyodchoduobyvatelzeznáméhoprostředíapřírodníhoživobytí.Bezzemcialidébezdomovasestěhujídoměst,abysinašlipráci.Titoenviron-mentálníuprchlíci,jaksejimříká,přijdoudoproblémůživotníhoprostředíveměstech.

Bangladeshisrecognizedworldwideasoneofthecountriesmostvulnerabletoextre-meclimateeventssuchascyclone,stormsurges,water logging,floods,droughtandriverbankerosion.Theseareduetoitsuniquegeographiclocation,dominanceofflo-odplains,andlowelevationfromthesealevel,highpopulationdensity,highlevelsofpoverty,andoverwhelmingdependenceonnature,itsresourcesandservices.Frequentnaturaldisasterslikeheavyrainfall,droughtandrivererosionarethecausesofleavingpeoplefromtheirknownenvironmentandnaturallivelihood.Thelandlessandhomelesspeoplemovetothecitiestofindout jobs.Theseenvironmentalrefugees,astheyarecalled,addtotheenvironmentalproblemsinthecities.

44. termální zPraCOvání PrOblematiCkéhO ODPaDu

thermal utiliZatiOn Of trOublesOme waste / termicZna utyliZacJa Odpadów KłOpOtliwych, 2008, 8‘

rObert łuKawsKi, włOdZimierZ marKiewicZ research film labOratOry ibmer warsaw,

KłudZienKO branch, 05-824 KłudZienKO, pOland

Snímekpředstavujemodernípolskézařízeníurčenéprotepelnévyužitíproblematickéhood-padu.Splňujevšechnaomezeníevropskýchnoremtýkajícíchseúrovněznečištění.Jevhodnýprovyužitívšechorganickýchodpadů,včetněkalů,komunálníhoodpaduabiomasy.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 43: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

43

Thefilmpresentsamodern,Polishinstallationdesignedforthermalutilizationoftrouble-somewaste.itmeetsallEuropeanstandardsconcerningrestrictivepollutionlevel.itissui-tableforeveryutilizationoforganicwasteincludingsludge,municipalwasteandbiomass.

45. výlet DO země unnatiJa

the trip tO a cOuntry Of unnatia / pOdOrOJ dO Krainy unnatii, 2009, 17‘

JuriJ pavlun

eKO-dniprO, KirOva 22 - 180, 49101, uKraine

Filmoskvělýchzkušenostechzukrajinskéhosystémuenvironmentálnívýchovy.Budouc-nostukrajinsképřírodyjevrukoumladégenerace.

ThisfilmtalksaboutuniqueexperienceoftheUkrainesystemofenvironmentaleducati-on.ThefutureofUkrainenatureisinthehandsoftheyounggeneration.

46. traDiCe bílýCh karPat

traditiOns Of the white carpathians, 2008, 41‘

ZdeněK ZvOneK v rybářích 89, 266 01 tetín

Dokumentárnífilmošestidržitelíchregionálníznačky„TradiceBílýchKarpat“.Otěch,kteříšetrněvyužívajípřírodníakulturnídědictvísvéhokraje.

Documentaryfilmaboutsixholdersofregionalbrand„TraditionsoftheWhiteCarpa-thians.Thoseoneswhocareandusenaturalandculturalheritageoftheirregion.

47. ukraDená země

a stOlen land, 2008, 57‘

martin sKyba vOndrOušOva 1170, 163 00 praha 6

Vposledníchtřechletech2.světovéválkysekvůlivojenskýmzájmůmzbraníSSmuselozoblastiNetvořicka,NeveklovskaaSedlčanskavestředníchČecháchvystěhovatskoro18.000 obyvatel. Opustili 71 sídel z území o rozloze 44.000 hektarů... Účelem mělobýtnavenekzbudováníobříhovojenskéhocvičiště,alevtomtoprostoruvznikalycíleněitajnépodzemnítovárnyaskladiště.KonečnýmřešenímpakmělobýtvyhlazeníČechůa jejichdeportacezČech.Válkapřineslatolikudálostí,žetato jejívýznamnákapitola

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 44: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

44

upadladozapomnění.Dosudžijíposlednípamětníci-lidé,kteřívdětskémčimladistvémvěkutotoobdobízažili.

Duringthelastthreeyearsof2ndWorldWarnearly18000inhabitantsofNetvořice,NeveklovandSedlčanydistrictsincentralBohemiahadtoleavetheirhomesbecauseofmilitaryinterestsoftheSSWeaponsDivision.Theyweremovedoutof71towns,villagesandhamletsoveranareaof44000hectares.Thereasongivenwastheneedforagi-ganticmilitarytrainingground,buttherealmotivewascreatingofsecretfactoryhallsandstoragedepots.ThefinalsolutionshovedhavebeentheeradicationofallCzechsandtheirdeportation.Thewarbroughtsomanyevents,thatthisimportantchapterliesforgotten.However,therearestilleyewitnessesalive,wholivedinthatregionatthattimeaschildrenoryouths.

48. valDéz, ráJ velryb

valdéZ, whales paradise, 2009, 86‘

saša dlOuhý, rOman vávra průchOva 60, 150 00 praha 5

Dokumentotom,jakvidíohroženýsvětvelrybfilmařizezemě,kterásamanemáoceánanimoře.Cílembylozachytitvelrybyjižnízjinéhoúhlu,nežjeběžnéuostatníchpřírodo-vědnýchfilmů.PronatáčeníbylavybránalokalitapoloostrovaValdézvargentinsképro-vinciiChubut.Výsledkemdvoucestsněkolikatýdennímpobytemvjihoamericképřírodnírezervacijevícejakhodinovýdokumentárnífilmzobrazujícínejenživotarozmožováníohroženýchkytovců,aleukazujícíiostatníobyvateleValdézuajehodvouzálivů.

Adocumentaryabouthowtheworldofendangeredwhalesisseenbyfilmmakersfromacountrywhichitselfdoesnothaveanoceanorsea.Theaimwastocapturesouthernwhalesfromadifferentanglethanthatofmostothersciencefilms.PeninsulaValdez,provinceofChubutinArgentinewaschosenforfilming.TheresultoftwotripstoSouthAmericaforseveralweekstothenaturereserveismorethananhourdocumentaryde-pictingnotonlythelifeandreproductionoftheendangeredcetaceansbutitalsoshowsinhabitantsandcitizensofValdezanditstwobays.

49. zaJímavOSti ČeSké PřírODy

interestingness Of cZech nature, 2009, 70‘

růZní čt - festivalOvé Odd., Kavčí hOry, 140 70 praha 4

Ztelevizníhocyklu„Zajímavostičesképřírody“.

FromTVcycle„interstingnessofCzechNature“.

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 45: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

45

50. živOt S ChrOniCkOu ObStrukČní ChOrObOu PliC

life with chrOnic lung ObstructiOn / živOt s chrOnicKOu ObštruKčnOu chOrObOu pľÚc, 2009, 22‘

Jarmila rusinKOvá animfilm, s.r.O, šKOvránčia 1,

811 06 bratislava, slOvensKO

Jestli kouříte více let, přestávají vašeplíce plnit svoji úlohu - bezproblémovédýchání.Kašel,dýchavičnost,hlenysestanouobstrukcí.Dýchásepomocípřístrojesčastýmpo-bytemvnemocnici.Stojítozato?

ifyousmokeforseveralyearsyourlungsstoptoplayitsrole,whichisbreathing..Cau-ghtroubles,shortnessofbreath,phlegmbecomeobstruction..Breathingusingadevicewithfrequenthospitalstays.However,isitworth?

51. POSlOvé změn

the transfOrmers / Os transfOrmadOres, 2009, 5‘

carlOs silva and JOãO paulO dias rua dr. egas mOniZ 159, 3860-078 avanca, pOrtugal

Jedencizinec,dvacizinci.Dvědívky,jednamise...naZemi.Dospějetatomisekcíli?

Onealien,twoaliens.Twogirls,onemission…totheEarth!Willthismissiongettotheend?

prOfesiOnální filmy - prOfessiOnal films

Page 46: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

46

Page 47: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

47

reJStřík / inDex

amatérSké filmy - amateur filmS

A

AuparknanáměstíOsvobotitelůAuparkontheSquareofLiberators/AuparknanámestíOsloboditeľov,2009,44‘......................4

B

ByljednoujedenHnojovýdům...TherewasonceaManureHouse,2007,13‘.......................................................................................4

C

CarettaCarettaCarettaCaretta,2008,20‘..................................................................................................................4

Č

ČeskénebeCzechHeaven,2009,8‘...................................................................................................................... 5

D

DědictvídobyledovéTheiceAgeLegacy,2009,20‘............................................................................................................6

DenbezautvUherskémHradištiDayWithouCarsinUherskéHradiště,2009,2‘................................................................................6

DennaDunajivUkrajiněThedayofDanubeinUkraina/DanDunauvUkrainy,2009,7‘.....................................................12

DokudjinohynesouWhileherlegsbear/Dokjenjenenogenose,2009,9‘....................................................................7

Ď

Ďáblovabible-CodexgigasDevil´sBible-CodexGigas,2007,18‘.................................................................................................5

E

EdenEden,2009,6‘.......................................................................................................................................7

F

Foto-safariPhoto-safari/Foto-safari,2009,2‘......................................................................................................7

H

HoralkyMountainWoman/Vrchárky,2008,14‘...........................................................................................21

Page 48: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

48

HradopětožilTheCastleLivesAgain/Hradopaťožil,2009,12‘............................................................................7

Ch

Chlapec,koloajablkoTheBoy,theBike,andtheApple,2001,4‘......................................................................................19

J

JeskynníptáciCaveBirds,2009,11‘...........................................................................................................................8

JožkaaBožka-JaksipostavilichaloupkuJožkaandBožka-HowDidTheyBuiltaCottage,2008,8‘...............................................................8

K

KamzíkhorskýtatranskýHighTatraizard/Kamzíkvrchovskýtatranský,2009,13‘................................................................8

Karelia-jedendenKarelia-OneDay,2008,11‘................................................................................................................9

KormorániveVeselínadMoravouCormorantsinveselínadMoravou,2009,1‘......................................................................................9

L

LidézhraduKumburkPeoplefromKumburkCastle,2009,12‘...........................................................................................10

M

Manifestmarnostianaděje-portrétMichalaKolesáraManifestofFutilityandHope-PortraitofMichalKolesar,2009,21‘..............................................10

MariánskáTýnice-obnovamístaMariánskáTýnice-RestorationoftheLocality,2008,22‘.................................................................10

MarťanspasitelTheMartianSavior,2007,2‘............................................................................................................. 11

Mořštíplži-nápadníkrasavciSlugs-strongbeauties/Nacktschnecken-wehrhofteSchönheiten,2009,10‘...........................11

O

ObětizimyVictimsofWinter/Obetezimy,2009,15‘........................................................................................12

OsmábarvaduhyEightColourofRainbow,2008,20‘..................................................................................................13

OtecAntonínFatherAnthony,2009,19‘..................................................................................................................13

P

PermoníkislandskýicelandGnome,2009,20‘..................................................................................................................13

Pětrokůpoté...FiveYearsAfter,2009,13‘.................................................................................................................14

Page 49: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

49

PochodMarsch/Marsz,2009,1‘....................................................................................................................11

PoslednímohykánnaVysočiněLastPioneerinHighland,2008,14‘...................................................................................................14

PoslíčcizoceánuOceanMessengers,2008,20‘...........................................................................................................12

ProdejobrázkuSaleofaPicture,2009,2‘...................................................................................................................15

PřáteléFriends/Prijatelji,2009,6‘.................................................................................................................15

PředjaříEarlySpring,2009,5‘.........................................................................................................................16

PůdavohroženíLandindanger/Pôdavohrození,2008,34‘....................................................................................14

R

RuceodkameneHandsofstone/Rukeodkamena,2009,13‘..................................................................................16

Ř

ŘezbářeholkanechtělaGirlDidNotWantaCurver,2009,8‘...............................................................................................16

S

ShybkaSiphon,2009,17‘................................................................................................................................17

StředověknavlastnípokožkuMiddleagepersonally,2009,7‘.........................................................................................................17

SyndromSyndrom,2009,6‘...............................................................................................................................17

Š

ŠkolatmouSchoolofDarkness,2008,18‘...........................................................................................................18

T

TatranskésiluetyTatranssilhouettes,2009,10‘............................................................................................................18

TenorTheTenor/DerTenor,2009,1‘...........................................................................................................6

U

UměníohněTheArtofFire,2007,13‘....................................................................................................................19

UměnípřežítArtofSurviving/Umenieprežiť,2008,11‘.....................................................................................19

Page 50: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

50

V

Vápeč-StrážovskáhornatinaVápeč-StřážovskáHighlands,2008,12‘.........................................................................................20

ViděníSeeing,2002,7‘..................................................................................................................................16

VosíciWasps-Polistes,2009,15‘................................................................................................................20

VUhliskunadPorúbkouinUhliskauponPorúbka,2009,17‘..................................................................................................20

W

WwoofingWwoofing,2007,10‘.........................................................................................................................21

Z

ZačátekTheBeginning,2007,3‘......................................................................................................................18

ZakrajánkyvBanátuToCountrymeninBanát,2009,16‘...................................................................................................21

ZnámtakovámístaKnowThosePlaces/Poznámtakémiesta,2009,8‘........................................................................14

ZnovuzrozenílesaRegeneratedForest/Znovuzrodenielesa,2009,52‘......................................................................22

Ž

ŽárGlow/Žarava,2009,13‘....................................................................................................................22

ŽivoucíBienwald-odubechaostatníchobyvatelíchlesaLivingspaceBienwald-fromOaksandotherinhabitansoftheforest/LebensraummBienwald-vonEichernundanderenWaldbewohnern,2006,22‘........................9

Page 51: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

51

PrOfeSiOnální filmy - PrOfeSSiOnalS filmS

A

Afghánistán-Hamidullah-jedenmalýpříběhAfghanistan-Hamidullag-alittlestory,2007,25‘........................................................................ 24

B

BratřiničiteléDisasterBrothers/irmãosDesastreiii,2009,1‘..............................................................................31

BraunůvBetlémBraunBethlehem/BraunůvBetlém,2008,17‘............................................................................... 27

Č

ČeskávesvestředověkuMedievalCzechVillage,2008,17‘...................................................................................................27

D

DopiszIndieLetterfromindia,2007,20‘...............................................................................................................27

DůlMayrauMayrauMine,2008,17‘.....................................................................................................................28

Džemo,kozyabrucelózaDjemo,goatandbrucellosis/Džemo,kozaibrucelloza,2009,19‘...............................................28

G

GenetickymodifikovanéorganizmyGeneticModifiedOrganisms/Genetickymodifikovanéorganizmy,2008,13‘...........................29

H

HepatitidaCtichýzabijákicterusCaQuietKiller/HepatitídaCtichýzabijak,2008,26‘.......................................................29

HornolidečskoAreaofHorníLideč,2006,24‘.........................................................................................................30

I

Izánikmůžeznamenatživot-stromyTheEndCanMeanLife-Trees/Ajzánikmožeznamenaťživot-stromy,2008,12‘.....................25

J

Jealkoholnazdraví?isSpiritforHealth?/Jealkoholnazdravie?,2007,30‘....................................................................31

JihomoravskýkrajSouthMoravianRegion/Jihomoravskýkraj,2009,15‘..................................................................32

K

KapličkapanaZemanaMr.Zeman´sChapel,2008,4‘...........................................................................................................32

Page 52: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

52

Kembali!Kembali!/Kembali!,2007,45‘...........................................................................................................32

KozírodinkazcykluNašezvířátkaGoatsfamilyfromtheseriesOuranimals,2009,3‘........................................................................33

KráskavšupináchBeautyinScales,2008,48‘................................................................................................................33

L

Lapalala-příkladhodnýnásledováníLapalalaanexampletofollow/Lapalalaakövetendőpélda,2009,26‘...................................... 34

LéčbazávislostinaalkoholuTreatmentofAlcoholDependence/Liečbaalkoholovejzávislosti,2008,29‘...............................35

LesvoblacíchCloudForest/JangaleAbr,2008,22‘...............................................................................................31

LeteckýtunelAirportTunnell,2009,4‘....................................................................................................................25

LiliputímimikryLiliputianMimicry/LiliputiMimikri,2007,30‘..................................................................................35

Loldini-PotápěníLoldini-TheDive/Loldini-OMergulho,2009,1‘..........................................................................36

LomLeštinka-zatopenáhistorieLeštinkaGuarry-FloodedHistory,2009,53‘...................................................................................36

LovecHunter/Margan,22‘..........................................................................................................................36

M

MůjdomečekMyLittleHouse,2009,19‘.................................................................................................................37

N

NaturaBohemicaNaturaBomemica,2009,28‘.............................................................................................................37

NehodaTheAccident/OAcidente,2008,7‘................................................................................................38

NerihoobzorNeriśHorizon/LorizontediNeri,2006,8‘.......................................................................................34

NeviditelnýfotografptákůTheinvisibleBirdPhotographer/BencemegaStöbbijómadár,2009,26‘...................................26

O

OázyživotaOasesoflife/Oázyživota,2008,30‘...............................................................................................38

OdalergiekastmatuFromAllergytoAsthma/Odalergiekastme,2008,27‘................................................................38

OtrávenágeneracePoisonedGeneration,2008,26‘.......................................................................................................39

Page 53: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

53

P

Ponáspotopa)Afterustheheavenscanfall/Aprésnousledeluge,2006,52‘...................................................25

PoslovézměnTheTransformers/OsTransformadores,2009,5‘...........................................................................45

PotápějícíseBangladéš-důsledekklimatickýchzměnSinkingBangladesh-CounterattackofClimateChange,2008,12‘..............................................42

PřírodníinfrastrukturaNaturalinfrastructure,2009,11‘........................................................................................................39

R

Ramses-elektrickézemědělskévozidloRAMSES-ElectricAgriculturalVehicle/Ramses-elektrycznypojazdrolniczy,2009,14‘...........40

Ř

ŘemeslníciCraftsmen/Remeselníci,2008,20‘..................................................................................................40

S

SanitacehorskýchagroturistickýchfaremSanitationofmountainagro-touristfarm/Sanitacjagórskiegogospodarstwaagroturystycznego,2008,17‘...............................................41

ShimbarShimbar,2008,28‘.............................................................................................................................41

T

TermálnízpracováníproblematickéhoodpaduThermalutilizationoftroublesomewaste/Termicznautylizacjaodpadówkłopotliwych,2008,8‘.................................................................42

TradiceBílýchKarpatTraditionsoftheWhiteCarpathians,2008,41‘...............................................................................43

U

UkradenázeměAstolenland,2008,57‘.....................................................................................................................43

V

Valdéz,rájvelrybValdéz,WhalesParadise,2009,86‘.................................................................................................44

VýletdozeměUnnatijaThetriptoacountryofUnnatia/PodorojdokrainyUnnatii,2009,17‘........................................43

Z

ZajímavostičesképřírodyinterestingnessofCzechNature,2009,70‘......................................................................................44

ZemědělskéinženýrstvívevesnickýchoblastechAgriculturalEngineeringinruralareas/inżynieriarolniczadlaobszarówwiejskich,2008,30‘..................................................................30

Page 54: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

54

ZeměvodníchpláníOntheLandofWateryPlains/Svízjártapusztákviékén,2006,26‘..............................................24

ZmrzléoázyFrozenOasis/Fagyosoazis,2004,52‘..............................................................................................29

Ž

ŽivotschronickouobstrukčníchorobouplicLifewithChronicLungObstruction/Životschronickouobštrukčnouchoroboupľúc,2009,22‘..........................................................45

Cena Josefa Velka akad. sochaře Daniela Trubače

Page 55: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

55

Page 56: katalog Film Film Cataloguetsttt.cz/upload/kestazeni/filmy_tsttt2009.pdf · Nezávislý film25 letého Košičana, bakaláře střihové skladby Juliána Bosáka, dává prostor názorům

56

VydalKlubkultury,Hradební1198,68660UherskéHradiště,

tel.,fax+420572430422,e-mail:[email protected],www.kkuh.cz

Redakce:JanMaděrič,Přípravaprotisk:RobertŠtěrba

Tisk:AgenturaNPv.o.s.StaréMěsto

www.tsttt.cz

Vkatalogujsoupoužityfotografieksoutěžnímfilmům.