Weh]jyb Rfhbv vf]yjkfhbybyu sp,trxf nfh;bvf df nfacbhb

154
1 Ifq[ F<LEKDFKBQ wjhb FIEHFKB smkb FYLB:JYBQ W e h ] j y b R f h b v v f ] y j k f h b y b y u s p , t r x f n f h ; b v f d f n f a c b h b «<FWFHF» cehfcb 142 _ 203 _ jznkfh Brrbyxb rbnj, Нашр қилинди 2011 феврал Ислом Нури веб саҳифаси Веб саҳифа таҳририяти рухсатисиз китоб шаклида нашр қилиш ва бошқа саҳифаларга PDF ҳолатида кўчириш қатъий тақиқланади.

Transcript of Weh]jyb Rfhbv vf]yjkfhbybyu sp,trxf nfh;bvf df nfacbhb

1

Ifq[ F<LEKDFKBQ wjhb FIEHFKB smkb FYLB:JYBQ

Weh]jyb Rfhbv vf]yjkfhbybyu sp,trxf nfh;bvf df nfacbhb

«<FWFHF» cehfcb 142 _ 203 _ jznkfh

Brrbyxb rbnj,

Нашр қилинди 2011 феврал

Ислом Нури веб саҳифаси

Веб саҳифа таҳририяти рухсатисиз китоб шаклида нашр қилиш ва бошқа

саҳифаларга PDF ҳолатида кўчириш қатъий тақиқланади.

2

<bpuf rsgxbkbrybyu/ ofnnj ,f]pb bkvyb lf]dj wbkufykfhybyu wfhib ,skbib Rbnj,e Ceyyfnyb vforfv eikfilfy xfkmbnvfckbub rthfr! Rbnj,e Ceyyfnyb vforfv eikfhrfyvbp/ ,eney th .pb ,bpuf wfhib ,skcf ofv nsmhb qsklfvbp! Ie ,jbc Ceyyfnuf wfhib ` ,t&]nb,jh ,skufykfh ,bkfy ,bh kfopf ofv vehjcf wbkvfckbubvbp kjpbv!

Jlfvkfhybyu ,bp ofwbvbplf `vjy abrhlf ,skbib ,bpyb mfvuf cjkvfckbub rthfr! {ellb ,bpyb jkwbikfikfhb vfmhehkfynbhvfckbub rthfr ,skufyb rf,b! <bp exey jlfvkfh ,bp ofwbvbplf ybvf ltz`nufyblfy rshf Fkkjoe Hjcekb ybvf ltz`nufyb veobv ,skbib kjpbv! Pjnfy/ ,bpybyu lf]dfnbvbp/ fvfkkfhbvbp jlfvkfhybyu nfocby fqnbib ` wfhibkbr wbkbibuf fckj ,jmkbw &vfc! Ieybyu exey jlfvkfh ,bpyb vfwnfcf ofv/ `vjykf, wfhibkbr wbkcf ofv ,bp Rbnj,e Ceyyfn qskblfy bklfv ,jhbibvbp lfhrjh! Pjnfy/ vfyf ie yf;jn qskb ,skb,/ ,eylfy ,jiwf qskkfhybyu ,fhxfcb pfkjkfn!

Ifq[

F,lekdfkbq wjhb Fiehfkb smkb Fylb;jybq

3

أما بعد، الحمد الله و سلام على عباده الذين اصطفى

Fpbp <bhjlfhbv! Zrrf. Zujyf Hf,,bvbp Fkkjo �ybyu nfdabwe byjznb bkf Cbp ,bkfy «Nfacbh-ek-Aehwjy» rbnj,bybyu ofzkkf, wjkufy yfd,fnlfub wbcvblf rshbib, nehb,vbp? Afwfn Fkkjo �ybyu vflflb/ csyu Cbp fpbpkfhybyu [jkbc lejkfhbyubp cf,f,kb ei,e rbnj,ybyu yfd,fnlfub wbcvb zyf wskbyubplf? <e exey Fkkjo �uf ,tobcj, ofvle cfyjkfh ,skcby! Aehcfnlfy ajqlfkfyb,/ ei,e rbnj,ybyu .pfuf rtkbibuf spbybyu ,twb`c `hlfvkfhb ,bkfy rsvfr ,thufy/ nfohbh wbkufy/ bkvbq ;bofnkfhlfy `hlfv rshcfnufy ,fhxf ecnjpkfhuf Gflfhb <epherdjhbv df if[cfy spbv yjvbvlfy xeweh ofv cfvbvbq vbyyfnljhxbkbubvyb bpojh &nfvfy? Fkkjobv ,fhxfkfhybyu j[bhfnkfhbyb j,jl/ b,jlfnkfhbyb vfw,ek/ ueyjokfhbyb vfmaeh/ ifh]bq vfwcflkfhbyb vfocek fqkfcby!

Fpbp <bhjlfhbv! «Nfacbh-ek-Aehwjy» rbnj,bybyu ,bhbyxb wbcvb ,bkfy ,fwflhbojk nfybilbyubp? Fkkjobv ,fhxfvbpybyu ,bkbvkfhbvbpyb pb`lf wbkb,/ bkvbuf ,jfvfk/ cjkbo ,fylfkfhb wfnjhblf wbkcby! Ei,e rbnj, vecekvjy ,bhjlfhkfh wskbuf tnb, ,jhufx Cbp fpbpkfhlfy `pvf df jmpfrb hfdbilf ofvlf bynthytn nfhvjmblfub vfypbkbvbpuf rsg bkbw veyjcf,fnkfh rtklb? <ekfhybyu ,fhxfcblfy bkvbq-nfohbhbq ofq]fn fpjkfhbybyu ,jikfhb jcvjyuf tnlb? Rtkuecb ofhfrfnkfhbuf rfnnf nehnrb ,eklb?

<bhjw ofh ,bh pfvjyybyu Abh]fdye Ojvjykfhb/ F,e Kfof,e F,e :fokkfhb ,skufyb rf,b pfvjyfvbpybyu Abh]fdye Ojvjykfhb/ F,e Kfof,e F,e :fokkfhb ofv sp veyjcf,fnkfhbyb ,bklbhbilf epjw rennbhbivflb? Ntubikb shbykfhlfub “lscnkfh”bvbp renbkufy “bkbw” veyjcf,fnkfhbyb nehkb rshbybilf ,bklbhlb? Vbyu nffccearb/ spbyb vecekvjy cfyfufy/ ifhbfn bkvkfhblfy ,bh veyxf [f,fhb ,skufy fqhbv rbibkfh ofv ,e bilf xtnlf nehbiufyb qsw?

Ybvf ofv wbkfhlbr! Of`n wjyeyb ieylfq? Ofwbwfn rbvuflbh vfypeh ,skcf/ rbvuflbh vfypeh ,skvfqlb? Ley` zhfnbkufyblfy ,e`y ofw ,bkfy ,jnbk jhfcblfub f`dcbp ;fyu lfdjv &nvjwlf? Veobvb/ ,e ;fyulf wfqcb nfhfalf nehbilf? Pjnfy/ Fkkjo � Sp Gfqmfv,fhbyb obljzn df ofw lby ,bkfy ,fhxf lbykfh ecnblfy mjkb, wbkvjw exey .,jhufy/ ufhxb ,eyb rjabh df veihbrkfh `wnbhvfcf ofv?

Rsg ,bhjlfhkfhbvbp rbnj,ybyu brrbyxb wbcvb ofzkkf, wjkufyb ofwblf fqnlbkfh? Zyf ,f]pbkfhb rbnj,lf nt[ybr cf,f,kfhuf rshf qsk wsqbkufy fqhbv bvkj ofnjkfhb ofwblf jujokfynbhlbkfh? <f]pb ,bhjlfhkfhbvbp rbnj,lf fqhbv jzn df [flbckfh nfh;bvfcbyb neieybilf wbqbyxbkbrkfhuf lex rtkbiufyb/ ekfhybyu abrhbxf fqhbv ;jqkfhlf ,f]pb nfh;bvfkfh mfkbp ,skb, wjkufybyb fqnlbkfh? <f]pb fokb bkv ecnjpkfhbvbp jznkfhybyu nfacbhblf vfioeh ,skufy ,f]pb oflbc df hbdjznkfhyb exhfnbivfufybyb/ bvrjyb ,skcf/ rtqbyub yfihkfhlf sif hbdjznkfh ofv rbhbnbkcf/ ltufy vekjofpfkfhyb ,bklbkfh?

Fpbp <bhjlfhbv! Fddfkj/ Cbp fpbp rbnj,[jy ,bhjlfhkfhbvbplfy rtkufy wbvvfnkb nfy,to df vekjofpfkfhyb xby wfk,lfy vfvyeybzn bkf wf,ek wbklbr? <e nfy,to df vekjofpfkfh Cbpybyu rbnj, bkf cbyxrjdkbr ,bkfy nfybiufybyubplfy lfkjkfn ,thflb? Ieyuf wfhfvfq b;jpfnbyubp ,bkfy vekjofpfkfhbyubp [ececblf spbvbpybyu j;bpjyf abhrkfhbvbpyb ,bklbhcfr%

<bp ,bhjlfhkfhbvbpybyu Weh]jyb Rfhbvyb shufybiuf ,skufy ifdw df b;nbojlkfhbyb mjzn wflhkfqvbp? Ifhbfn bkvkfhbyb/ [ececfy/ Weh]jyb Rfhbvyb shufybiuf ,skufy binb`w df wbpbwbikfhb nj,jhf jhnb, ,jhcby/ ltufy nbkfrlfvbp? <bhjw wbnj,yb swbi ,bkfy ,bh wfnjhlf eylfub Fkkjo �ybyu rshcfnvfkfhbuf fvfk wbkbi/ Eybyu oervkfhbyb of`nbvbpuf nfn,bw &nbibvbp fcjcbq vfwcfl ,skvjmb kjpbv? Ei,e rbnj, ieyxfrb swb,/ pfdwkfyb, wszlbufy yfhcf ,skvfcby! Xeyjyxb Fkkjo � ,bpkfhuf Weh]jyb Rfhbvyb swb, fvfk wbkbibvbp exey yjpbk &nufybyb eyenvfckbubvbp lfhrjh? Qswcf/ ,bpybyu vbcjkbvbp ofv [ellb wsqblfubkfhybyu vbcjkbuf s[if, wjkflb%

��������������������������~��}��|��{��z ���������������������������������������������� ٥: الجمعة�������������

4

Pbvvfkfhbuf Nfdhjn .rkfnbkufy/ csyu eyb fvfkb ,bkfy rsnfhvfufy rbvcfkfh vbcjkb ecnbuf rbnj,kfhyb .rkfyb, rtnf`nufy &ifrrf s[ifqlb? Fkkjoybyu jznkfhbyb `kmjyuf xbwfhufy wfdv vbcjkb yfwflfh `vjy! Fkkjo pjkbv wfdvyb obljzn wbkvfqlb!

Fpbp <bhjlfhbv! Bvkj [fnjkfhbuf rtkcfr/ ,e rbnj,yb xjg wbkbi ;fhf`yblf sp,tr nbkbuf yjnfybi rbibkfhybyu binbhjr &nufyb yfnb;fcb ofvlbh? Rbnj,ybyu rtkuecb wbcv df yfihkfhblf ,eylfq [fnjkfhybyu bvrjy wflfh jklb jkbybibuf ofhfrfn wbkbyflb/ byijjkkjo?

Nfh;bvfkfh ofwblf ufgbhcfr/ jzn-oflbckfhybyu vfnybyb ,jiwf nbkkfhuf/ ;evkflfy/ sp,tr nbkbuf ofh wfyxf vfojhfn ,bkfy subhbkvfcby/ fhf, nbkblf ,thflbufy vfpvey-vjobznyb nskf bajlfkf, ,skvfqlb? Bkvlfy [f,fhljh rbibkfh ,e yfhcfyb z[ib ,bkflbkfh? «Nfacbh-ek-Aehwjy» rbnj,blf mfkbphjw ,skcf ofv jzn-oflbckfh nfh;bvfcbuf wfnnbw nehbkufyb bvrjy wflfh &onb`n ,skbiuf bynbkbi yfnb;fcblbh?

Fpbp <bhjlfhbv! «Nfacbh-ek-Aehwjy» rbnj,byb nfq`hkfi ;fhf`yblf binbhjr &nufy ,bhjlfhkfh bkvkfhb tnufy ljbhflf cfyflb-hjdbqkfh cbkcbkfcb ,si ofh wfylfq hbdjznkfhlfy &onb`n ,skbiuf ofhfrfn wbklbkfh? Ofh wfyxf vfioeh ,skvfcby/ cfyflblf pfbakbr fkjvfnb ,skufy hbdjznkfhyb xtnkf, snbklb? Ie ,jbc jznkfh nfacbhblf ,f]pb vfioeh oflbc ` hbdjznkfh exhfnbkvfufy ,skcf/ f;f, &vfc?

Fpbp <bhjlfhbv! «Nfacbh-ek-Aehwjy» rbnj,byb wskbyubpuf jkufylf/ evevfy/ b,jlfnkfhbyubp bynbojcblf ei,e rbnj,ybyu .pfuf rtkbibuf [bccf wsiufy ,fhxf ,bhjlfhkfhbyubpyb/ [ececfy/ rbnj, cjob,b ,skvbi Gflfhb ,epherdjhbvbpyb [jkbc lej wbkbibyubplfy evbldjhvbp! Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvyb ,fhxf vecekvjyybyu pfhfhbuf &vfc/ ajqlfcbuf oe;;fn fqkf,/ obljznblfy flfinbhvfcby!

Vekjofpfkfhbyubpyb weqblfub bynthytn nfhvjmblf renfvbp df ,fhxfvbpuf ley` df J[bhfn jabznbyb nbkf, wjkfvbp! Lejkfhbvbp csyuubcb jkfvkfh Nfh,bznreyfylfcb Fkkjo �uf vfwnjdkfh ,skcby!

Lejkfhbyubpuf evbldjh Fkkjo �ybyu

j;bp df ueyjorjh ,fylfcb/ Rbnj,e Ceyyfn [jlbvb

F,lekwellec F,lekdfkbq smkb Fiehfkb smkb Fylb;jybq

com.islamnuri.www

com.mnuriisla@admin

5

BRRBYXB GJHF

B,hjobv Гyb sp njvjybuf njhnbi vfwcflblf zoelkfh @B,hjobv zoelbq ,skufy@ lt,/ yfcjhjkfh &cf @B,hjobv yfchjybq ,skufy@/ lt, ,sonjy wbkufyb snufy jznkfh nfacbhblfy f`y ,sklb?

Vf]kevrb/ vecekvjykfh Vfrrfb Verfhhfvflf/ lfcnkf, yfvjp afhp ,skufyblf snufy gfqmfv,fhkfhybyu wb,kfcb ,skvbi <fqnek Vfwlbcuf wfhf, yfvjp swbiufy? Ie cf,f, veihbrkfh Vfrrfb Verfhhfvflf Hjcekekkjo �yb @Jnf-,j,jcbybyu wb,kfcblfy ,ehbklb@/ lt, vfkjvfn wbkbilb?

Hjcekekkjo � ob;hfnlfy csyu ofv sy jknb ` sy tnnb jq <fqnek Vfwlbcuf wfhf, yfvjp swbilf lfdjv &nlbkfh? Ieylf zoelkfh @Veofvvflybyu bib wbpbw! Lbybvbpuf wfhib.

wb,kfvbpuf wfhf, b,jlfn wbkflb? Eybyu wb,kfvbpuf rfhf, yfvjp swbib _ lbybvbpyb nsmhb lt, nfy jkufyblbh? Fufh ,bpybyu wb,kfvbp ,skvfufyblf wf`wwf wfhf, .pkfyfh &lbrby$@ lt, abnyf nfhwfnlb? Ie gfqnlf abrhfy pfba ,skufy yjljy zoelkfh/ veihbr df veyjabwkfhybyu bmdjkfhbuf hfllbz nfhpblf Fkkjo � weqblfub jznyb yjpbk &nlb%

AL��������������K����J��I��H��G��F��E��D��C��B��MQ��P��O��N��R�S����Y��X���W���V��U��T� 142? Zwbylf jlfvkfhybyu yjljykfhb @Ekfhyb bkufhb eyuf .pkfyufy wb,kfcblfy ybvf yfhcf ,ehlb$@ ltqbiflb? @Vfihbwe Vfmhb, Fkkjoybrblbh! E [jokfufy rbibyb nsmhb qskuf obljzn

wbkflb@/ lt, fqnbyu!

Zwbylf jlfvkfh bxblf &yu yjljykfhb ,skufy zoelkfh @Veofvvfl df eybyu bpljikfhbuf ybvf ,sklbrb/ snufy gfqmfv,fhkfh wb,kfcb ,skvbi <fqnek Vfwlbclfy .p subhb,/ Rf],f njvjy ,ehbkbilb? Ekfhyb ,eyuf ybvf vf;,eh &nlbrby$ Wbpbw/ ,euey ,bh njvjyuf/ &hnfuf ,jiwf njvjyuf .pkfybiflb!@ ltqbiflb!

^q Veofvvfl �! Fwkb gfcn/ rfknf,by df yjljy zoelkfhuf/ ekfhybyu yjmjhfcbuf sqyf`nufy veihbr df veyjabwkfhuf fqnbyu! Ofvvf nfhfa/ ,eney th .pb/ ;evkflfy/ Vfihbwe Vfmhb, afwfn Fkkjo �ybyu vekrblbh! >pbyubpyb wfqcb njvjyuf ,ehvfyu/ Eybyu yfpjhfn vfqljyblfy xtnuf xbwjkvfqcbp! <fqnek Vfwlbclfy Rf],fb Vefppfvf njvjyuf ,ehbkb,/ Fkkjo �ybyu vekrblfy xtnuf xbwwfybyubp qsw! Ofvvf nfhfaybyu &ufcb `kmbp Fkkjo � &rfy/ E [jokfufy njvjyuf .pkfynbhbiuf ofwkb! Wjkfdthcf/ ,bh njvjyybyu brrbyxb njvjylfy fapfkkbub qsw! Wfqcb njvjyuf ,ehbkcfyubp/ Fkkjo �yb sif njvjylf njgfcbp! Bycjy [jo ifhwwf/ [jo mfh,uf wfhf, b,jlfn wbkcby/ Fkkjo �uf .pkfyufy ,skfdthflb! Ufg ,bhjy nfhfauf ,ehbkbilf 'vfc/ Fkkjo �ybyu fvhbuf ,sqceybilf! Vfcfkf ,bh vfrjyuf [jc &vfc/ ,fkrb Fkkjo �ybyu fvhbuf bnjfn wbkbilf!

Fkkjo � ley`. J[bhfn cfjlfnb/ ofwbwfn df yf;jn qskb ,skvbi Bckjvuf afwfn Spb b[nb`h &nufy ,fylfkfhbyb obljzn wbkeh? Vfihbw ofv/ Vfmhb, ofv Fkkjo �ybyu vekrblbh? Ei,e ofwbwfnyb fyukf, tnufy vsvbykfhyb Fkkjo � Spbybyu ofw qskbuf qskkf, wszlb? Ie ,jbc ofwbwbq vsvbykfh ofh wfylfq abnyfkfh jklblf &cfyrbhfvfq/ sp qskblf cj,bnwflfvkbr ,bkfy lfdjv &nfdthflb?

Weh]jyb Rfhbv ifojlfnb bkf Th .pblf `kmbp Fkkjo �uf b,jlfn wbkbi exey wehbkufy ,bhbyxb b,jlfn[jyf cbafnblf nfybkufy Rf],fb Vefppfvf Hjcekekkjo �ybyu ,j,jkfhb B,hjobv Г wehufy wb,kf &lb? Hjcekekkjo � Rf],fb Vefppfvf Bckjv evvfnbybyu wb,kfcb ,skbibyb bx-bxkfhblfy bcnfhlbkfh? Ieybyu exey ujoj jcvjyuf wfhf,/ Fkkjo �lfy ,e ofwlf dfobq rtkbibuf evbldjh ,skfhlbkfh? Ktrby gfqmfv,fhjyf jlj, cfwkf, ,e bcnfrkfhbyb nbkkfhbuf xbwfhvfc &lbkfh?

6

Ob;hfnlfy sy jknb `rb sy tnnb jq snufx Fkkjo � Hjcekekkjo �yb yfvjplf Vfc;blek Ofhjv nfhfabuf ,ehbkbiuf ,e.hlb? Cf]bl b,y fk-Vecfqz, �ybyu hbdjznkfhbuf rshf wb,kfybyu spufhbib «<flh» mfpjnblfy brrb jq jklby .p ,thufy? (Bvjv Vjkbr hbdjznb)

<fhj b,y Jpb, � Gfqmfv,fh � Vflbyfuf rtkufy lfcnkf,rb gfqnkfhblf sy jknb ` sy tnnb jq <fqnek Vfwlbc njvjyuf wfhf, yfvjp swblbkfh? Ek pjn Rf],f njvjy .pkfybiyb [jokfhlbkfh? Fkkjo ujoblf .pbyubpybyu jcvjyuf ,ehbkbibyb rshb, nehb,vbp jznbyb yjpbk wbklb df wb,kf Rf],f njvjy ,ehbklb? Ek pjn ,bkfy ,bh rbib fch yfvjpbyb swblb? Csyu fycjhkfhybyu jklbuf ,jhb,/ ifojlfn rfkbvfkfhbyb fqnb,/ Gfqmfv,fh � ,bkfy ,bhuf yfvjp swbufybyb/ ek pjnybyu Rf],fuf .pkfynbhbkufybyb fqnlb? Jlfvkfh fch yfvjpblf here] wbkufy ojkkfhblf ,ehbkbilb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vsvbyybyu cspb df uedjokbub yfwflfh &]nb,jhkb cfyfkufybuf wfhfyu! Fkkjo � nfhfablfy rtkufy ,eqhewwf cfoj,fkfh �ybyu wfylfq lfhf;flf ,sqceyufybyb rshbyu! Ojpbhub vecekvjykfhybyu mbhn ntcrfhbcb-z!

Bvjv <e[jhbqybyu <fhj b,y Jpb, �lfy wbkufy hbdjznkfhbuf rshf/ Hjcekekkjo �

Rf],fb Vefppfvfuf wfhf, swbufy ,bhbyxb yfvjp fch yfvjpb ,skufy1? Rbibybyu yfvjp gfqnblf .pkfyb, nehufy njvjyb/ ifhbfn bcnbkjoblf wb,kf lt, fqnbkflb? Jznlfub ���ل _ ltqlb rtkfcb pfvjy at]kbybyu jklblf س ofhab bkf rtkbib zwby rtkf;frrf bijhf wbkflb? <e ,bh njvjylfy Veofvvfl �ybyu ,fhofw gfqmfv,fh &rfybyb bc,jnkjdxb mfq, [f,fhb ,skcf/ brrbyxb njvjylfy Fkkjo � Bckjv vbkkfnbyb wb,kfybyu ,ehbkbib jwb,fnblf rtkb, xbwflbufy abnyfkfhlfy jujo &nf`nufyblbh? <e ofv Fkkjo �ybyu hfovfnblbh? Pthj/ jlfvkfh ,jibuf rtkflbufy ,bhjh vecb,fn ` abnyf ofwblf fddfklfy [f,fhljh ,skcf/ eyuf spkfhbyb ojpbhkfiflb? Nscfnlfy rtkufy abnyf rsgxbkbryb ufyubnb, wszlb?

Evvfnkfh shnfcblfub tnfrxbkbrybyu <fye Bchjbklfy Bckjv evvfnbuf snbib lf]dfn vfhrfpbybyu spufhbibuf ofv jkb, rtklb? <fye Bchjbk tnfrxbkbr wbkufy gfqnlf <fqnek Vfwlbc nfdobl qskbyb nenufy ofwbwfn fokbybyu wb,kfcb ,skb, nehlb? Ie ,jbc Hjcekekkjo � df cfoj,fkfh lfcnkf, <fqnek Vfwlbc njvjy .pkfylbkfh? <fye Bchjbk tnfrxbkbr ifhfablfy vfohev

wbkbyufyblfy ,jikf,/ <fqnek Vfwlbc wb,kf ofv/ vfhrfp ofv ,skvfq wjklb? Csyu Veofvvfl � Bckjvyb th .pbuf eybyu jcnjyfcblfy `qbiyb ,jikfufy sif Rf],fb Vefppfvf Bckjv evvfnbybyu wb,kfcb/ lt, ']kjy wbkbylb?

Ei,e ,ehbkbiybyu ofwbwbq vjobznbyb neieybiuf j;bp ,skufy/ njh abrhkb yjljy zoelkfh/ veihbre veyjabwkfh abnyf yjmjhfkfhbyb hjcf xfkbilb? Fckblf Fkkjo �ybyu fvhbuf &]nbhjp ,bklbhbiuf otx rbv/ [ececfy/ <fye Bchjbk otx wfylfq ofwuf &uf &vfc? Fkkjo �

ybvfyb bhjlf 'ncf/ ,eney bycjybzn/ fqybwcf/ <fye Bchjbk cspcbp bnjfn 'nbib kjpbv? Pjnfy/ Fkkjo � ,eney jkfvybyu/ ;evkflfy/ bycjyybyu ^ufcb &rfy/ ,fylfkfhbyb bcnfufy nfhfauf .pkfynbhbiuf ofwkb? Wfqcb nfhfauf .pkfynbhbi/ evevfy ybvfuf ,e.hb,/ ybvflfy wfqnfhbi

afwfn Fkkjo �ybyu ofwwb ,skb,/ ,fylfkfh Hf, �uf cspcbp bnjfn wbkbikfhb kjpbv? Vbcjk exey Fkkjo �lfy spufuf cf;lf wbkbi/ ie,ofcbp/ ibhrlbh? Afhbinfkfhybyu Jlfv Гuf cf;lf wbkbikfhb &cf ekfh exey nj]fn ofv b,jlfnlbh? Ltvfr/ ,fylfybyu b,jlfnb Fkkjo �uf ,skufy bnj]fnb ,bkfy &]nb,jhkblbh? Wjkfdthcf/ <fye Bchjbk B,hjobv Гyb ofv gfqmfv,fh/ ofv @<j,jvbp@/ lt, ']nbhja 'nfhlb? Ieyuf wfhfvfq/ zoelkfh @Veofvvfl rbylbr wjyb nsrbkufy ;jqyb wsvcf,lb-lf! Vfyf/ snufy gfqmfv,fhkfh qskbyb wsqb,/ jnf-,j,jcbybyu wb,kfcbuf wfqnlb! F;f, &vfc/ ,e rtnbilf jnf-,j,jcbybyu lbybuf wfqncf!@ ltlb? Wbpbw! @B,hjobvybyu lbyblfvbp/ eybyu ofwbwbq djhbckfhbvbp@/ lt, lf]dj wbkufy <fye Bchjbk Hjcekekkjo � B,hjobv Г

wehufy Rf],fb Vefppfvfuf .pkfyb, b,jlfn wbkf ,jikfufykfhblf abnyf fkfyufcbyb `wlb? Fckblf zoelkfh vbkkfnkfh shnfcblfub tnfrxbkbr ifhfab <fye Bchjbklfy jkbyb,/ Bckjv evvfnbuf ,thbkf`nufybuf/ vecekvjy ;fvjfcb Fkkjo �ybyu obljznbuf vezccfh ,skf`nufybuf wfnnbw ofcfl wbkfhlb? Weqblfub oflbc ofv zoelkfhybyu `dep mfhfpkfhb df vfhfp nf,bfnkfhbyb `hwby ,f`y &nflb%

إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلمهان ع االلهيضر عن عائشةلها وضلوا عنها وعلى قولنـا خلـف الإمـام اللههدانا التي القبلةالجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى

آمينIرواه أحمد Jbif jyfvbp � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �??? Zoelkfh Fkkjo ,bpyb eyuf obljzn wbkufy/ ekfh &cf eylfy flfiufy ;evf reybuf df Fkkjo ,bpyb eyuf obljzn wbkufy/ ekfh &cf

1 Bvjv Yfcjbq �ybyu hbdjznkfhbuf rshf/ wb,kfybyu spufhbib <fye Cfkfvf wf,bkfcbybyu vfc;blblf gtiby yfvjpb gfqnblf ,skufy?

7

eylfy flfiufy wb,kfuf ofvlf bvjvybyu jhwfcblf fqnflbufy «Fvby» ltufy cspbvbpuf ofcfl wbkbiufybltr/ ,jiwf ,bhjy yfhcflf ,bpuf ofcfl wbkbivfqlb ltlbkfh? (Bvjv Fovfl hbdjznb)

Veihbr df veyjabwkfh ofv ,e abnyflf xtnlf nehufyb qsw? Veihbrkfh @Veofvvfl jnf-,j,jkfhbvbpuf wfhib bi nenb,/ rfnnf [fnj wbkufybyb neieylb? Vfyf wb,kfvbpuf wfqnlb? Zwbylf lbybvbpuf ofv wfqnflb@/ ltlb? Veyjabwkfh &cf @<e jlfv gfqmfv,fh &vfc itrbkkb? Fufh xbyfrfv gfqmfv,fh ,skufyblf ,bh yfhcflf wfn]bq nehfhlb@/ ltlb?

Hjcekekkjo �ybyu lfdhkfhblf Bckjvuf wfhib abnyfkfh wfq lfhf;flf rexfqufybyb ei,e jznkfh vfpveyblfy ,bkb, jkbi vevrby? Wfthlf ofwbwbq Bckjv de;eluf rtkcf/ sif thlf abnyf ofv fd;buf xbwflb? Xeyrb abnyf ofwbwbq Bckjvybyu wfl hjcnkfibuf [jnbh;fv wfhf, nehjkvfqlb? Fvvj of`nlf cj[nfkfinbhbkufy Bckjv oervhjy ,skcf/ abnyf ,tvfkjk eqwelf `nfdthflb? Bqvjyb cj[nfkbr fcjcbuf wehbkufy veyjabwkfh ofwbwbq Bckjvybyu wfl rsnfhf`nufybyb rshcf/ lbycbpkfh ,bkfy ,bhkfiflb df ofw qsklfub xby vsvbykfhuf fljdfn wbkb,/ ekfhuf wfhib bmdj df ,sonjy njikfhbyb jnf ,jikfqlb? <jnbk fokb ofvbif ieylfq qsk nenflb? <jnbkybyu ofwbwfn fokbuf wfhib abnyf `[el pekv wbkbilfy spuf xjhfcb qsw?

Ojpbhlf ofv fqyb vfyf ieylfq zoelbqxf ufgkfhyb wbkflbufy “vecekvjykfh” qsw &vfc? <f]pfy ceyyfnuf ve[kbc rbibkfh rsgxbkbr ,bkvfufy ` ofkb swb, shufyvfufy ,f]pb ceyyfn fvfkkfhyb shufyb,/ of`nkfhbuf nfn,bw &nf ,jikfcf `rb jlfvkfhybyu wjybuf cbyub, rtnufy fqhbv ,bl]fn fvfkkfhyb nfhr &ncf/ @<e fvfkkfh wfthlfy gfqlj ,sklb$ <eylfq yfhcfkfhyb rbv b[nbhj &nlb$ Afkjy fvfkkfh wfthlf wjklb/ ybvf exey wbkbyvfq wjklb$@ ltufyuf s[ifi &]nbhjpyfvj ufgkfhyb wbkbiflb? Ekfhuf vfcfkfybyu vjobznb/ eybyu ifhbfnlfub oervb wbpbw &vfc? Vfyf ieylfq rbvcfkfh vfpreh jzn yjpbk ,skufyblf Hjcekekkjo �uf &]nbhjp ,bklbhufy zoelkfhuf ;elf ofv

s[if, rtnflb?

Hjcekekkjo � ieyxf nfpqbw df abnyfkfhuf wfhfvfq Fkkjo �ybyu oervbyb wjbv

wbkbilf ofwbwbq gfqmfv,fhuf [jc vfnjyfn ,bkfy vecnforfv nehjklbkfh? <e yfhcf Veofvvfl �uf &hufiufykbr lf]djcbyb wbkufy rbibkfh exey ofv yfveyf ,skvjmb kjpbv? Ofwlf vecnforfv nehbilf/ cjkbo fvfkkfhyb wbkbilf/ Rbnj,e Ceyyfnuf pbl ,skufykfhbyb qswjnbilf otx wfylfq abnyfkfh ofwbwbq vsvbyyb xfkmbnf jkvfckbub lfhrjh?

Fkkjo � ,e jznlf فهاءالــس النــاس مــن _ jlfvkfhybyu yjljykfhb ltz zoelkfh/ veihbr df veyjabwkfhybyu yjljykbubyb fkjoblf nf]rblkf, rtknbhlb? <e yfhcf @^q Veofvvfl �! Wb,kf [ececblf Fkkjo �ybyu fvhbyb ,f;fhbilf Cbpuf wfhib &]nbhjp ,bklbhflbufykfh afwfn yjljy/ rfknfafov rbvcfkfh!@ ltufyltr Hjcekekkjo �uf nfcrby ,thfhlb? Ofwbwfnlf Vfihbwe vfmhb, ^ufcbybyu ,fylfkfhbyb bcnfufy nfhfauf .pkfybiuf ,e.hbibyb vfpf[ df &]nbhjp ,bkfy wfhib jkufy/ Eybyu fvhbyb/ ifhbfn oervkfhbyb vfc[fhf wbkufy/ ekfhuf ybc,fnfy yjhjpbkbr rfqabznblf ,skufy rbvcf bycjybznybyu &yu yjljy nf,fwfcblbh? Afwfn Fkkjo �ybyu ifhbfnb nsmhb qsk ,skb,/ eylfy spuf ofh wfylfq yfhcf &uhbkbr/ z]yb pfkjkfn ,skufyb ,jbc/ Eybyu bhjlfcbuf/ fvhbuf ve[jkba ,skbi yjljykbrlfy nfiwfhb uevhjokbr ofvlbh?

Vsvby rbib Fkkjo �ybyu fvhbyb afwfn yjljy/ ,f[ncbpkfhubyf gfqcfkuf cjkflb ` &]nbhjp ,bklbhflb/ lt, ,bkflb? <jiwfkfhlfy afhwkb skfhjw/ vsvby rbib Hf,,bcbybyu ofh wfylfq fvhbuf wekjw nenb,/ Eybyu oervkfhbyb cspcbp wf,ek wbkb,/ lfhojk bnjfn wbkflb? Rjabh df veyjabwkfh &cf vecekvjykfhyb &]nbwjllf brrbkfynbhbi exey ofvbif bmdj df eqlbhvfkfhyb nfhwfnflb? <eylfq ojkfnlf vecekvjykfh sp &]nbwjlblf/ Hjcekekkjo �uf &hufibilf cj,bnwflfv ,skbikfhb kjpbv?

Fkkjo � afwfn Spb [jokfufy ,fylfcbyb obljzn wbkb,/ Bckjv yt]vfnbuf veifhhfa

fqkfqlb? Pjnfy/ obljzn ,t,foj yfhcf ,skb,/ e otx rbvuf vf;,ehkf, ,thbkvfqlb? <fkrb obljzn Fkkjo �lfy rtxfkfhb nehb,/ `kdjhb, cshfkflbufy ,t,foj yt]vfnlbh? Xby lbklfy obljznyb bcnfqlbufy/ ofwyb wf,ek wbkflbufy wfk, &ufcbuf Fkkjo � nsmhb qskyb yfcb, &nflb? Ltvfr/ nsmhb qsklf ,skbiyb bcnfcfr/ ,eyb afwfn Fkkjo �lfy cshf,/ Eybyu ifhbfnbyb of`nbvbpuf nfn,bw &nbibvbp kjpbv? Qswcf/ flfifvbp df ,jiwfkfhyb ofv flfinbhfvbp?

Spb pekve ;fojkfn ,jnwjmbuf ,jnufy ,skbibuf wfhfvfq spbxf spufkfhyb “nsmhb qskkfh”uf ,jikf`nufy/ wjyey ecnedjh ,skufy ;fvbzn wehbi lf]djcblf @Gjhkjw rtkf;fr cfhb ,jikfzgvbp@/ lt, vbyukf, jlfvkfhyb uevhjokbr ;fhb cfhb tnfrkf`nufy “ljobq”kfh of`nlf cjy vbyunf? <bhjw ,eylfq “qsk,jixbkfh” [fkwkfhyb afwfn pfkjkfn df ofkjrfnuf ,jikfqlb? Afwfn Fkkjo �ybyu lbybyb vforfv nenb,/ of`nbuf nfn,bw &nufy rbibkfhubyf Eybyu bpyb ,bkfy ,jiwfkfhyb nsmhb qskuf ,jikfqlb/ [jkjc?

8

غربالله المشرق و الم _ Vfihbwe Vfmhb, Fkkjoybrblbh ;evkfcblf &uf rtcbvlfy rtqby rtkvjwlf? <e yfhcf fhf, nbkblf xtrkfiyb/ z]yb Vfihbw df Vfmhb, afwfn Fkkjo �ybyu vekrblbh/ ltufy vf]yjyb fyukfnflb?

e��d��c��b��a��`��_����^��]��\��[��Zf��m��l�������k��j��i��h���g��

q��p��o��nu��t��s��r�����v~��}����|��{��z��y����x��w��@A��B��C������D��E��F��G��H��

��I��J��K���L 143? Ieybyultr/ jlfvkfhuf uedjo ,skbikfhbyubp df gfqmfv,fh ofv cbpkfhuf uedjo ,skbib exey cbpkfhyb shnf evvfn wbklbr? Cbp eyuf .pkfyedxb ,skufy wb,kfyb Gfqmfv,fhuf &hufiflbufy rbibyb jhnbuf wfqnflbufy rbvcflfy f;hfnb, vf]kev &nbibvbp exeyubyf wbklbr? Ufhxb ,e Fkkjo obljzn &nufy rbibkfhlfy spufkfhuf jmbh ,skcf ofv? Fkkjo bqvjykfhbyubpyb pjt &nvfc! Fk,fnnf/ Fkkjo jlfvkfhuf Vtohb,jy/ Hfovkblbh?

^q Bckjv evvfnb! Cbpkfhyb Bckjvuf obljzn wbkb,/ ekem gfqmfv,fh B,hjobv Гybyu wb,kfcbuf .pkfynbhlbr! <eylfy nfiwfhb/ snufy gfqmfv,fhkfh evvfnkfhbuf hbcjkfnyb tnrfpufybuf uedjo ,skbibyubp exey cbpkfhyb shnf/ fapfk evvfn ofv wbklbr! ^q Veofvvfl �! Bqvjyblf vecnforfv ,skufy ofwbwbq vsvbyyb lbyblf ie,ofkfyufy/ Bckjv mfybvkfhb vfrhbuf exb,/ bqvjyblfy wfqnflbufy rbvcfkfhlfy fqbhb,/ Cbpuf df vsvbykfhuf rshcfnbi exey lfcnfddfk Cbpyb <fqnek Vfwlbc njvjybuf ,ehufy &lbr! Fkkjo � wb,kfybyu <fqnek Vfwlbclfy Rf],fb Vefppfvf nfhfabuf ,ehbkbiblfy bkufhb swbufy bqvjybyubp hfvpb ,skvbi yfvjpkfhbyubp cfdj,kfhbyb pjt &nvfc! Fkkjo � cbpkfhlfy pfhfhkfhyb lfa &nedxb Vtohb,jy/ &puekbrkfhuf qskkjdxb Hfovkblbh?

rfkbvfcb fhf, nbkblf shnf vf]yjcbyb bajlfkfi ,bkfy ,bhuf fapfk/ ifhfakb/ z[ib _ و�rf,b vf]yjkfhyb ofv ,bklbhflb? Bvjv Nf,fhbq � @Bckjv evvfnb shnf evvfnlbh? Xeyrb vecekvjykfh zoelkfh rf,b gfqmfv,fhkfhbyb nf;jdeprjhjyf sklbhb,/ rbnj,kfhbyb spufhnbhufyb qsw? Yfcjhjkfh rf,b ofllfy jib,/ Bqcj Гyb Fkkjoybyu smkb lt,/ spkfhbxf [ehjajnkfhyb nswb, jkufyb ofv qsw? Vecekvjykfh Fkkjo �ybyu lbyblf vs]nflbk lfdjv &nb,/ shnf/ z]yb fapfk evvfn ,sklb@/ ltufykfh?

Vecekvjykfh &]nbwjl df nfcfddehlf shnf evvfnlbh? Bckjv afwfn heobq &onb`;kfhyb wjylbhb,/ ;fcflyb &clfy xbwfhvfqlb? Bycjy of`nbybyu ,bh ;bofnbuf &]nb,jhyb wfhfnb,/ wjkufy ;bofnkfhbyb eyenvfqlb? Yfcjhj hjob,kfhb lf]dfn &nufybltr nehvei wehbilfy/ ley`dbq kfppfnkfhlfy ,fnfvjv djp rtxb,/ nfhrbley` wbkbiuf/ b,jlfn[jyfkfhyb vfcrfy nenbiuf xfwbhvfqlb? ~rb ,eybyu frcbxf/ lbycbp nepevkfh rf,b &]nb,jhyb afwfn ;fcfluf wfhfnb,/ bycjyybyu heobq &onb`;kfhbyb eyenvfqlb/ `[el ,eneykfq byrjh wbkvfqlb? Vjllbq vfckfrkfhybyu ,fhxfcb of`nyb afwfn ;fcfl nfkf,kfhbyb wjylbhbilfy b,jhfn/ lt, neieyflb? Bycjyybyu heobq &onb`;kfhbyb wjylbhbiuf evevfy fofvbzn ,thvfqlb? Bckjvbq evvfn ofv

heoybyu/ ofv ;fcflybyu &onb`;kfhbuf ,bh [bklf &]nb,jh wfhfnufy shnf evvfnlbh?

Bckjv evvfnb pfvjylf ofv shnf evvfnlbh? Bycjybzn us` uslfrkbr df ,jkfkbr lfdhbyb ,jcb, snb,/ rfvjkjn `ibuf tnufyblf Fkkjo � Bckjvyb rjvbk qsk cbafnblf nfykf,/ ,fifhbzn exey lby ,skbibyb b[nb`h &nlb? Fddfkub gfqmfv,fhkfhybyu lf]dfnb ofv Bckjv ,skufy? <bhjw bycjybzn ofkb rfvjkjn lfhf;fcbuf tnvfufyb ,jbc lbyybyu ofv rjvbk cehfnb .,jhbkvfufy? Hjcekekkjo �ybyu lfdhkfhbuf rtkb, ,skmecb Bckjv vbkkfnb rfvjkuf tnlb? Ieylfy rtqbyubyf Fkkjo � lbyyb rfvjkbuf tnrfplb? <e yfhcf Bckjv evvfnbybyu pfvjylf ofv

shnf evvfn &rfyblfy lfkjkfn ,thflb?

Bckjv evvfnb vfrjylf ofv shnf evvfnlbh? :emhjabq ;bofnlfy Thybyu wjw shnfcblf ;jqkfiufy Vfrrfb Verfhhfvflf Weh]jyb Rfhbv yjpbk ,sklb? Sif thlfy ,eney jkfvuf Bckjv

yehb nfhfklb? Fkkjo � ,e thyb Wb`vfnuf wflfh ,eney ley` vecekvjykfhb ifdwe pfdw ,bkfy bynbkb, nehflbufy vfhrfpuf fqkfynbhlb?

Th .pblf ;elf rsg vfckfrkfh ,jhrb/ ekfh vf]kev ,bh if[cyb rsrkfhuf rsnfhb,/ ekemkfqlb? Sif if[c vfyaffnb exey ,eney ,bh ;fvbznyb weh,jy wbkflb? Sif if[c exey obcj,cbp vjllbq ,jqkbrkfh cfha wbkbyflb? Eybyu bcnfrkfhbyb wjylbhbi qskblf ,eney ,jikb [fkwybyu j`w jcnb wbkbybib evevfy &]nb,jhuf jkbyvfqlb? Eybyu “obrvfnkb” cspkfhb ofh wflfvuf bkbyflb? Ofh wfylfq z[ibkbrrf eybyu bcvb ,jmkfyflb df ofh brrb ufgybyu ,bhblf yjvb nbkuf jkbyflb? Eybyu rbvkbub ofvvf exey f`y ,skbibuf wfhfvfclfy/ ,fhxf exey ,e.r lfoj wbkb, rshcfnbkflb? Zyf ,f]pb ,bh vfckfrkfh ,jhrb/ ekfh if[c vfyaffnkfhbyb ;fvbzn vfyaffnb qskblf weh,jy

9

wbkflb? Afwfn ;fvjfnxbkbryb hbjz wbkb,/ if[cybyu if[cbq oewewkfhbyb njgnfqlb/ vekrbq lf[kcbpkbubyb gjqvjk wbkflb? :fvbzn vfyaffnkfhb ,fojyfcblf vbyukf, ,tueyjo rbibkfh wfnfmjy wbkbyflb?

Bckjv evvfnb wjyeyxbkbr/ ybpjv df nepevlf ofvlf if[c ,bkfy ;fvbzn shnfcbyb ,jmkjdxb veyjcf,fnkfhlf ofv shnf vfwjvlflbh? E ,bh if[cyb ekemkf,/ ,fkfyl vfhnf,fkfhuf rsnfhb,/ eybyu qskblf ;fvbznyb weh,jy wbkvfqlb? <bh if[cyb lt, ,eney ,bh ;fvbzn vfyaffnkfhblfy djp rtxvfqlb? ~rb frcbyxf/ ;fvbzn vfyaffnkfhbyb lt,/ if[cybyu if[cbq oewewkfhb df lf[kcbpkbubyb gjqvjk wbkvfqlb? Bckjv evvfnb if[cybyu ofv/ ;fvbznybyu ofv oewewkfhbyb gjqvjk wbkvfufy ojklf/ ofh brrbcbybyu vfyaffnkfhbyb obcj,uf jkb,/ ekfh shnfcbyb vedjpfyfn df fljkfn ,bkfy bljhf &nflbufy zujyf evvfnlbh? <eylfy nfiwfhb Bckjv evvfnbybyu zyf ;elf rsg vf]yjlf shnf/ fapfk evvfn &rfybyb cfyfi vevrby?

Wb`vfn reyb gfqmfv,fhkfhlfy wfdvkfhbuf Fkkjo �ybyu lbybyb tnrfpufykbrkfhb ofwblf cshfkufyblf/ ekfh pbvvfkfhblfub vfc]ekbznyb ,tyewcjy flj &nbiufybyb fqnflbkfh? Ktrby wfdvkfhb fpj,lfy wshwb,/ ;fofyyfvlfy wenekb, wjkbi bkby;blf gfqmfv,fhkfhbyb `kmjyxbuf xbwfhflb? Ieylf gfqmfv,fhkfh cspkfhbybyu hjcnkbubyb bc,jnkfi exey Veofvvfl �ybyu evvfnbyb uedjokbr ,thbiuf xfwbhflbkfh? Bckjv evvfnb snufy ,fhxf gfqmfv,fhkfh evvfnkfhbuf Fkkjo �ybyu hbcjkfnbyb verfvvfk tnrfpufykbrkfhb ofwblf uedjokbr ,thflb? @Cbpkfh wfthlfy ,bkfcbp$@ lt, cshfkcf/ @<bpybyu gfqmfv,fhbvbpuf yjpbk ,skufy Weh]jyb Rfhbvlf ,fhxf gfqmfv,fhkfh sp evvfnbuf ofwyb verfvvfk tnrfpufykbub ofwblf [f,fh ,thbkufy@/ lt, ;fdj, wbkflb? Bckjv evvfnb ,thufy uedjokbryb Hjcekekkjo � ofv nfclbw &nflbkfh%

ريدعيد الخأبي س نع ناالله ع ضير ه لمسه وليع لى اللهول الله صسل قال قال ره قال لهة فيامالقي مووح ياء بنجي ما جاءنا من نذير فيقول من شهودك فيقول محمد وأمتـه بلغت فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون

شـهداء لتكونواقال عدلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلمفيجاء بكم فتشهدون رواه البخاريIعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

F,e Cf]bl fk-{elhbq � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Wb`vfn reyb Yeoyb jkb,

rtkbyb,/ @Evvfnbyubpuf hbcjkfnyb tnrfplbyubpvb$@ ltqbkflb? Yeo Г @Of/ &q Hf,,bv!@ ltqlb? Ieylf ,e ofwlf eybyu evvfnblfy @Cbpkfhuf tnrfplbvb$@ lt, cshfkflb? Ekfh @<bpuf ,bhjynf jujokfynbhedxb rtkufy &vfc@/ ltqbiflb? Yeo Гuf @Uedjokfhbyubp rbv@/ ltqbkflb? E rbib @Veofvvfl df e rbibybyu evvfnb@/ ltqlb? Ieylf cbpkfhyb jkb, rtkbyflb df cbpkfh uedjokbr ,thfcbp/ ltlbkfh? Csyu Hjcekekkjo � Ieybyultr/ jlfvkfhuf uedjo ,skbikfhbyubp exey df gfqmfv,fh ofv cbpkfhuf uedjo ,skbib exey cbpkfhyb shnf evvfn wbklbr jznbyb swblbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Snufy gfqmfv,fhkfh evvfnkfhbuf Fkkjo �ybyu hbcjkfnbyb nskf-nsrbc tnrfpufykbubuf ,bp Bckjv evvfnb uedjokbr ,thcfr/ spbvbpuf ofv oe;;fn ,fhgj ,skufykbub/ ofw nskf ,f`y wbkbyb,/ ephuf otx wfylfq shby qswkbub ,bkfy Hjcekekkjo � uedjokbr ,thflbkfh?

^ylb ,jiwf evvfnkfhlfy fapfk ,skufy/ snufy gfqmfv,fhkfhuf uedjo ,skflbufy Bckjv

evvfnbybyu ,eueyub fodjkbuf ,bh yfpfh cjkfqkbr! <eueyub Bckjv evvfnb fapfk evvfn lt, fnfkbiuf kjqbwvb$! <e evvfnyb Bckjv evvfnb ltqbilfy rshf vjk-ley` df yfac-ofdj evvfnb/ lt, fnfi nsmhbhjw &vfcvb$! @Snufy gfqmfv,fhkfh evvfnkfhbuf Fkkjo �ybyu hbcjkfnbyb nskf-nsrbc tnrfpufy@/ lt, uedjokbr ,thflbufy ,eueyub Bckjv evvfnb sp gfqmfv,fhb Veofvvfl �ybyu subnkfhbuf fvfk wbkzgnbvb ` zoele yfcjhj df veihbrkfhltr Bckjv leivfykfhb yfmvfcbuf sqyfzgnbvb$! Bckjv evvfnb ie ojklf rtncf/ &hnfuf ojkbuf vfqveykfh qbmkfvfcvbrby$!

Hjcekekkjo � Bckjv evvfnbuf uedjo &rfykbrkfhbyb ,bhjy kfopf &clfy xbwfhvflbkfh? Ie ,jbc ,eney ley` wfhib ,skufy vfcfkfkfhlf ofv vforfv nehf jklbkfh? Ofh ,bnnf cspb df ofhfrfnkfhb ofvlf oepehkfhblf ,jiwfkfh nfhfablfy wbkbyufy df Hjcekekkjo �ybyu &]nbhjpkfhbuf exhfvfufy bikfh jlfvkfh exey Wb`vfnuf wflfh yfveyf ,skb, wjklb? <f]pfy bycjykbr neafqkb Hjcekekkjo �lfy ofv ,bhjy [fnj cjlbh ,skcf/ Fkkjo � nfhfablfy ntplf jujokfynbhbkb,/ nsmhb qskuf cjkbyufkfh? Vbcjk exey/ ,bh reyb Hjcekekkjo � Wehfqi pjlfujykfhbyb Bckjvuf lf]dfn wbkb, nehufy/ ekfhlf ofv lbyuf ybc,fnfy ,bh jp vjqbkkbr ctpbkb, nehufy gfqnlf rspb j;bp/ afwbh ,bh cfoj,bq _ F,lekkjo b,y Evvb Vfrnev � rtkb, @~

Hjcekekkjo! Cbpuf Fkkjo ,bklbhufy yfhcfkfhlfy vtyuf ofv shufnbyu@/ ltlb? Fufh ,e afwbh/ f]vj ,bkfy jdjhf ,skb, wjkcfkfh fyfdb pjlfujykfh .p subhb, rtnbikfhblfy nfidbi wbkufy Hjcekekkjo � wjdjwkfhbyb e., ntcrfhb wfhf,/ lf]dfnkfhblf lfdjv &nlbkfh? Nf,bbqrb/ ,e

10

yfhcfyb spkfhb exey &vfc/ ,fkrb vecekvjykfhybyu vfyaffnbyb rspkf, wbkufy &lbkfh? Fvvj Fkkjo �ybyu skxjdblf ofwbwfnyb bpkf, rtkufy ofh wfylfq rbibybyu nfkf,byb wjylbhbi

eylfy ofv pfhehhjw &lb? Ie ,jbc Fkkjo � lfhojk @F,fcf@ cehfcblf Hjcekekkjo �uf lfiyjv ,thlb? Gfqmfv,fh � sif pfojnb nehb,/ F,lekkjo b,y Evvb Vfrnev �ybyu jhwfcblfy ,jhb,/ wexjwkf,/ eph cshflbkfh? <e Bckjvybyu of`nlfub ;jykb rshbybiblbh?

Hjcekekkjo � uedjokbryb ieylfq jkbq nfhplf snf, rtnlbkfh? Bckjv vbkkfnb ofv sp gfqmfv,fhb Veofvvfl �ybyu bpblfy ,jhb,/ Wb`vfn reyblf ofw ,bkfy ,jnbk shnfcblf uedjokbr ,thedxb vbkkfn &rfybyb &clfy xbwfhvfckbub kjpbv &lb? Vbyu facecrb/ ojpbhlf ,bp lbybvbpybyu pfhfhbuf oe;;fn/ uedjo ,skb, wjklbr? ~vjy [ekwkfhbvbp df yjifh]bq bikfhbvbpyb cjmkjv fwkbuf cbmlbhjkvfufy jlfvkfh lbylfy .p subhvjwlf?

Jlfvkfh Bckjvyb ,bkvfqlb? Wfthlfy ofv ,bkcby$! Ekfh Weh]jyb Rfhbv df Oflbcb Ifhbakfhybyu ofwbwfnbyb ,bkbilfy vfohev? Bckjv ltufylf ekfh ,bp vecekvjykfhyb nfcfddeh wbkflb? Fufh ,bp spbvbplf Bckjvybyu ofwbwbq cehfnbyb yfvj`y &ncfr/ lbyybyu ajqlfcbuf uedjo ,skfvbp df &yu cfjlfnkb evvfnuf fqkfyfvbp? Wbkf`nufy bikfhbvbp Bckjvuf pbl ,skcf/ ,bp lbyybyu pfhfhbuf uedjo ,skb,/ ojpbh jkfv ofwbwfn qskbyb bpkf, nehufy dfwnlf/ Bckjvlfy nscedxb rbvcfkfhuf fqkfyfvbp? Ieybyu exey ofvfdfwn/ ufhxb spbvbp fvfk wbkf jkvfcfr-lf/ ,jh ofwbwfnyb fqnb,/ @Ofwbwfn spb ie/ vty fvfk wbkjkvfzgvfy@/ lt, nfy jkbibvbp kjpbv? Bycjybzn ojpbhlf ofwbwfn qskbyb bpkf,/ ;elf rsg ,jib ,thr qskkfhuf rbhb,/ ekfhyb cbyf,/ ,fhxfcblfy ofacfkfcb cjdbufy? ^ylb/ Bckjvuf evbl yfpfhb ,bkfy ,jwb, nehufyblf/ ,bp ifhbfnuf nskf fvfk wbkb,/ lbybvbpybyu ofwbwbq cehfnbyb jkfvuf rshcfnbibvbp ofh wfxjyublfy ofv pfheh! Fufh nehkb veyrfh bikfh ,bkfy vfimek ,skcfr/ ,jiwfkfh ueyjo bikfhbvbpyb Bckjvlfy lt, sqkfib vevrby? Eylf ,bp sp pfhfhbvbpuf uedjo ,skfvbp? Pjnfy/ Fkkjo � ,bpyb shnf/ uedjo vbkkfn wbkb, .,jhufy%

ثم مروا وجبتال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ه ق رضي االله عن عن أنس بن مالك هذا أثنيـتم عليـه خيـرا ه ما وجبت قال رضي االله عن خطاب فقال عمر بن ال وجبتبأخرى فأثنوا عليها شرا فقال

رواه البخاريIفوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% <bh nj,enyb jkb, snbilb? Jlfvkfh eyb vfwnfilb? Gfqmfv,fh � dj;b, ,sklb ltlbkfh? Csyu ,jiwfcbyb jkb, snbilb? Jlfvkfh eyb `vjykfilb? Hjcekekkjo � dj;b, ,sklb ltlbkfh? Evfh b,y {fnnj, � ybvf dj;b, ,sklb/ ltlbkfh? Vfyf ,eyuf vfwnjd fqnlbyukfh/ eyuf ;fyyfn dj;b, ,sklb? Eybcbyb `vjykflbyukfh/ eyuf lspf[

dj;b, ,sklb? Cbpkfh Fkkjoybyu thlfub uedjokfhbcbp ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

<bhjy rbib dfajn wbkb,/ lfay wbkbycf/ @Wfylfq jlfv &lb$@ lt, cshfkflb? Ofvvf @Z[ib jlfv &lb/ Oelj hfovfnb &lb@/ ltqlb? Ieylf vfpreh oflbc fqnbkflb-lf/ @Vfyf ,e jlfvyb z[ib jlfv &lb/ ltlbyukfh/ eyuf ;fyyfn dj;b, ,sklb@/ ltqbkflb? Vfhoev fufh Bckjvuf [bpvfn wbkufy cjkbo/ z[ib jlfv ,skufy ,skcf/ [fqh? <bhjw of`nbyb lby ,bkfy rehfib, snrfpufy/ vecekvjykfhuf cjy-cfyjwcbp rekafnkfh tnrfpufy/ vfc;blkfhyb dfqhjy wbkufy/ ,txjhfkfhyb wfwifnb,/ vjk-vekrbyb nfkfufy hfpbk rbvcfkfh skufyblf ofv @Wfylfq jlfv &lb$@ ltqbkcf/ ,bp @Z[ib jlfv &lb@/ ltqvbp! <e wfyfwf uedjokbr$! F[bh ,e mbhn `kmjy-re! ^hnfuf ,e uedjokbrrf ;fdj, ,thbi ,jh! Cfoj,fkfh ljbv ofwyb cspkfufykfh! Ekfh sqkfvfq-ytnvfq lex rtkufy jlfvyb z[ib/ lt, uedjokbr ,thufyb Fkkjo �lfy wshwwfykfh! Spkfhbybyu uedjo vbkkfn &rfybuf vfc]ekbzn ,bkfy wfhfufykfh! <bh jlfv z[ib ,skcf/ z[ib/ `vjy ,skcf/ `vjy/ lt, fqnf jkufykfh! <bp ofv ,bkufy yfhcfvbpuf uedjokbr ,thbibvbp kjpbv! Hjcekekkjo �ybyu csyuub cspkfhbuf &]nb,jh ,thfqkbr! Ek pjn @^q vsvbykfh! Rspbyubpyb jxbyu!@ @Cbpkfh Fkkjoybyu thlfub

uedjokfhbcbp!@ ltlbkfh! Fufh ,bhjy oehvfnkb ` &]nb,jhkb jlfv @Cbp vtybyu uedjobvcbp@ ltcf/ ,eney de;elbvbp ,bkfy ybojznlf ofccjc ,skb,/ ,bhjy ufg-cspbvbplf [fnj wbkvfckbrrf ofhfrfn wbkfvbp! Hjcekekkjo � ,bpuf Cbpkfh Fkkjoybyu thlfub uedjokfhbcbp ltqbikfhbuf wfhfvfq gfhdjqb afkfrvbp! Fkkjo �ybyu uedjokfhb &rfybvbpyb vfc]ekbzn bkf obc &nvfzgvbp! ^hnfuf Wb`vfn reyb Fkkjo � @^q Vtybyu uedjokfhbv! Vtybyu leivfykfhbvyb wfqcb .pbyubp ,bkfy @Z[ib jlfv lt, fqnbyubp!@ ltcf/ ybvf wbkfvbp$! Sifylf ,bpuf rbv `hlfv ,thflb$! <bp Fkkjo �ybyu lscnkfhbyb z[ib/ leivfykfhbyb `vjy lt, fqnbibvbp lfhrjh! <jhlb. `vjyybyu `vjykbubyb fqnjkvfcfr/ otx ,skvfufylf @<bkvflbv@/ lt, fqnfqkbr!

Rf],fb Vefppfvfyb &]pjpkfi/ e ,bkfy af[hkfybi vbyukf, qbkkfh lfdjvblf fhf,kfhybyu wjy-wjybuf cbyub, rtnufy &lb? <bhjw Rf],fb Vefppfvfybyu &]pjpkfikfhb &]nbwjllfy &vfc/ ,fkrb nfhfarfikbr/ nffcce, df ;jobkjyf eha-jlfnkfhblfy rtkb, xbwwfy neqmekfh fcjcblf &lb? Fkkjo � wfk,kfhyb eha-jlfn/ vbkkbq wflhbznkfh df obc-neqme neieyxfkfhbuf &vfc/ ,fkrb afwfn Spb nfhfabuf [jkbc ,skbibyb bcnflb? Epjw qbkkbr jlfnkfhbyb nfhr &nb,/ Fkkjo �ybyu ,eqhembuf

11

,sqceyf jkbiflbvb `rb frcbyxf Bckjv ekfhybyu eha-jlfnkfhbyb wskkf,-weddfnkfufyb exey Hjcekekkjo �uf &hufibilbvb$ Fqyb ie vfcfkfyb jqlbykfinbhb, ,thbi exey ,skcf rthfr/ Fkkjo � wb,kfyb Rf],fb Vefppfvflfy <fqnek Vfwlbc nfhfabuf ,ehlb?

Fkkjo � ,fylfyb ifhbfn oervkfhb ,bkfy ofv bvnbojy wbkflb? Ieylfq gfqnlf bycjy Fkkjo �ybyu oervbyb cspcbp wf,ek wbkvjmb df Hjcekekkjo �uf nskf &hufivjmb kjpbv? Ieylf ofh brrb ley`lf yf;jn njgflb? Qswcf/ ofwlfy njqbkb,/ ;fyyfnuf jkb, ,jhedxb qsklfy xtnuf xbwb,/ f,flbq pb`yuf .p nenflb?

Hjcekekkjo � Vfrrfb Verfhhfvflf Rf],fb Vefppfvfybyu Ijv df Zvfy nfhfakfhbuf wfhfufy brrb ,ehxfub jhfcblf1 nehb,/ <fqnek Vfwlbcuf .pkfyb, yfvjp swbhlbkfh? Wfk,byb nffcce, df nfhfarfikbr neqmekfhb wfvhf, jkufy rbvcfkfhuf ,j,jkfhb B,hjobv Г wehufy Rf],fb Vefppfvfyb wsqb,/ <fqnek Vfwlbcuf wfhf, b,jlfn wbkbi ;elf jmbh &lb? Ktrby Hjcekekkjo �uf wfk,fy bqvjy rtknbhufy df <fqnek Vfwlbcuf .pkfybi ofv/ Rf],fb Vefppfvfuf wfhf, ,ehbkbi ofv Fkkjo �ybyu ,eqhemb &rfybyb fyukf, tnufy cfoj,fkfh exey ,e afhvjyuf bnjfn &nbi jmbh ,skvflb? Pthj/ Fkkjo �ybyu obljznb yfcb, ,skufy rbibkfhuf Eybyu fvhbyb wf,ek wbkbi jmbh ,skvfqlb? Lfcnkf, ekfhlf @Rf],f ,j,jkfhbvbplfy wjkufy wb,kfvbp@/ ltufy nfcfddeh ,skufy ,skcf/ &ylbkbrlf @Fkkjo � ,bpuf nf]qby &nufy wb,kf/ ieybyu exey eyuf ,ehbklbr@/ ltufy &]nbwjl gfqlj ,sklb? <byj,fhby/ Rf],fb Vefppfvfuf ,skufy bkufhbub &onbhjv df .pkfybikfhb ,bkfy rtqbyub ,ehbkbikfhb pjobhlf ,bh [bk ,skcf-lf/ fckblf ne,lfy afhw wbkfhlb?

Ojpbhlf ofv fqhbv “vecekvjykfh”uf ,f]pb bckjvbq nfrkbajnkfh jmbh rtkf`nufybyb rshfcbp? Vfcfkfy/ ,f]pb ceyyfn fvfkkfh fqhbvkfhuf &hbi ne.kbib vevrby? @Ojpbhlf ,eylfq fvfkkfhyb wbkbi/ ofwbwfnyb fqnbi wbqby/ ofvvf ofh [bk neieyflb@/ ltufyuf s[ifi ufgkfh Fkkjoe Hjcekb �uf veof,,fnyb lf]dj wbkufykfhlfy &ibnbkb, nehflb? <eylfq vbcjkkfh rsgkf, njgbkflb? <bhjw spbyb afwfn Fkkjo �uf ,sqceylbhufy/ afwfn Veofvvfl �yb qsk,jixb lt, ,bkufy/ e rbibuf xby lbklfy &hufiufy ofwbwbq vecekvjy rbibuf Bckjvybyu otx ,bh nfrkbajnb jmbh rtkvfqlb? Pthj/ Bckjv bycjyyb njwfnblfy nfiwfhb yfhcfuf ,e.hvfqlb? Bckjvuf zyub rbhufy rbibuf lfcnkf, ifhbfnybyu ,f]pb ,eqhew `rb wfqnfhbwkfhb jmbh rtkbib vevrby? Ktrby bqvjyybyu pb`lf ,skbib df wfk,uf shyfib, ,jhbib yfnb;fcblf bckjvbq nfrkbajnkfh [epeh,f[i yfhcfuf fqkfyflb?

Bckjvybyu ofwbwbq cehfnbyb ofwbwbq vsvbyubyf rshcfnf jkflb? <byj,fhby/ bckjvbq nfrkbajnkfh xby vsvbyyb veyjabwlfy f;hfnb, ofv ,thflb? Xeyrb/ Fkkjo �ybyu fvhbuf nskf ,sqceybi rbiblfy rjvbk bqvjyyb nfkf, wbkflb? Nfhfarfikbr/ nffcce,kbr df ybajw fcjcbuf wehbkufy “bqvjy” rbibuf Fkkjo �ybyu ofh wfylfq fvhbyb `rb Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbyb cspcbp wf,ek wbkbiuf qsk ,thvfqlb? Ieybyu exey rsgxbkbr ifhbfn oervkfhb eha-jlfnb ` ofdjqb yfacbuf vedjabw rtkcf/ &hufiflb? Epjwlfy ,thb lfdjv &nb, rtkf`nufy/ [ececfy/ jnf-,j,jcblfy vthjc wjkufy elevkfh Bckjvuf pbl rtkcf/ djp rtxjkvfqlb? Fyf ie lfwbwflf eybyu bqvjyb bvnbojy wbkbyf`nufybyb eyenflb?

Fkkjo � ,e jznlf f;b, ,bh vewjzcfyb rtknbhb,/ Hjcekekkjo �uf &hufibilfy ,sqby njdkf`nufykfhyb jhnuf xtrbyf`nufykfh/ lt, fnfvjwlf? Lfhofwbwfn/ .rcfkbi afwfn Bckjv/ z]yb Hjcekekkjo �uf &hufibi ,bkfy ,skflb? Ceyyfnuf &hufiufy rbibyb nfhfwwb`n `rb ley`dbqkbrrf wfhib/ lt, fq,kfi mbhn yjljykbr? Xeyrb Fkkjo � Hjcekekkjo �uf &hufibilfy ,sqby njdkfufykfhyb bywhjpuf/ nfyfppekuf exhfufykfh/ lt, ,fojkfvjwlf? Ieyuf rshf/ Hjcekekkjo �ybyu qskkfhbyb wsqb,/ nehkb [bk ,jnbk qskkfhlf “,e.r rtkf;fr” cfhb “jkmf ,jhf`nufy”kfh/ fckblf jhnuf _ ofkjrfn df uevhjokbr ;fhb njvjy wekf`nufykfhlbh? Ojpbhub reylf Bckjv evvfnb ,jibuf tnf`nufy vecb,fnkfh Rbnj, df Ceyyfn vfyof;blfy jmb, rtnufybybyu fxxbw cfvfhfcblbh? Bckjv evvfnb Fkkjo � ekfh exey b[nb`h &nufy qsk _ Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqzuf wfqnvfc &rfy/ mfybvkfhbybyu pekve cbnfvkfhblfy [fkjc ,skjkvfqlb?

Jznlfub ������ _ vf]kev &nbibvbp exey lt, nfh;bvf wbkbyufy b,jhf fckblf/ @<bkbibvbp exey@/ ltufy vf]yjlf? Vf]kevrb/ wfk,lfub yfhcf ,jiwfkfh exey nfvjvfy vf[abqlbh? Fkkjo �

bycjyybyu wfk, cbhkfhbyb bvnbojy wbkvfclfy nehb, ofv ,bkflb? Ieylfq ,skcf-lf bycjyuf ofv

rshcfnb,/ wfk,bybyu wfylfq &rfybyb ,bklbhb, wszlb? F,lekkjo b,y F,,jc � ,e cspyb f;hfnbi/ lt, nfacbh wbkufykfh? (Bvjv <fqofwbq hbdjznb) Bvjv Nf,fhbq � Fkkjo � ,fhxf yfhcfyb ,skbiblfy bkufhb ,bkflb? <e shbylf ,bkbibvbp lt, rtkbib _ Gfqmfv,fhbv df eyuf &hufiufy cjkbo ,fylfkfhbv ,bkbikfhb exey vf]yjcblf rtkufy/ ltufykfh? Zyf ,f]pb veafccbh

1 Ei,e shby ojpbhub reylf nf[vbyfy Vfc;blek Ofhjvybyu «<j,ek Dblj]» lfhdjpfcb hs,fhscbuf nsmhb rtkflb?

12

ekfvjkfh ,e cspyb rshbi ` rshcfnbi/ lt, ofv nfacbh wbkbiufy? Xeyrb fhf,kfh ,bkbiyb rshbi vf]yjcblf/ ujoj rshbiyb ,bkbi vf]yjcblf wskkfiflb?

Gfqmfv,fhuf &hufiflbufy rbibyb jhnbuf wfqnflbufy rbvcflfy ;evkfcb vsvbyyb xeweh squf cjkflb? Vbyu nffcceakfh ,skcbyrb/ vecekvjykfh ojpbhlf Hjcekekkjo �uf nskf vf]yjlf &hufivflb! Ek pjnlfy rshf wfthlfub @jlfv@ ltqbiuf nbk ,jhvfqlbufy f[kjwcbp rbvcfkfhyb fapfk rshlb! {ececfy/ `ikfhbvbp rbqbybi/ .hbi-nehbi/ evevfy of`n nfhpblf jlj,-f[kjwcbp/ afpbkfncbp/ &yu [fnfhkbcb/ bqvjycbp/ wfthlfub ,tvf]yb vecbwfxb/ jnfhxb df ojrfpjkfhuf nfwkbl wbkb, zifvjwlf! Veckbvf jgf-cbyubkkfh ofv ,eylfy xtnlf &vfc! Bxrb of`nlf/ kb,jckfhyb [fhbl wbkbi ` rbqbybilf Bckjv wjkb,/ Jdhegflfy/ rjabhkfhlfy fyljpf jkvjwlf! Wfhf,cbprb/ vecekvjykfh Hjcekekkjo �lfy ,jiwf ofh rbvuf &hufivjwlf! Fufh ,jiwf vbkkfnkfh Hjcekekkjo �ybyu jlj,-f[kjwkfhb/ .rcfr afpbkfnkfhblfy vbyulfy ,bhbuf &uf ,skufy qsk,jixbcb ,skufylf/ eyuf cbmbyb, zifufy ,skfhlb!

Bycjy rbv ,skbib/ wfxjy df wfthlf zifiblfy wfn]byfpfh/ [jo nfy jkcby/ [jo nfy jkvfcby/ fk,fnnf/ ,bhjduf &hufib, zifqlb? Ktrby Hjcekekkjo � &hufib,/ ek pjnybyu ve,jhfr cbqhfnkfhb df ceyyfnkfhblfy yfveyf jkb, zifufy rbib obljznlf ,skbib ,bkfy f;h jkflb df jwb,fnlf yf;jn njgflb? Veofvvfl �lfy ,jiwfuf &hufiufykfh spbyb ,bhjdkfhuf s[ifnufyb exey ueyjorjh ,skb, pfkjkfnuf .p nenflb df jwb,fnlf pb`yrjhkfhlfy ,skflb?

Bckjvlfy ,jiwf vfyof;kfhlf ,bhjy yfhcf ,trjh wbkbycf/ eybyu jwb,fnblf sifyuf fkjwfljh ofvvf yfhcf pjt wbkbyflb? Qbkkfh vj,fqyblf skb,-nbhbkb, wbkbyufy vtoyfnkfh &dfpbuf jkbyufy ybijye verjajnkfh wflhcbp ,bh gfhxf wjmjpuf ` jllbq ,bh ntvbhuf fqkfyflb? <fhxf bvnb`pkfh rthfrcbp wjmjpkfhlf wjkflb? Rtxfub wfohfvjykfh/ ,bh pevlf ;byjznxbuf fqkfyb,/ [jhe pjh/ ifhvfylfb ifhvbcjh ,skflb? Bckjvlfy spuf vfyof;kfhybyu ,fhxfcb ieylfq qsk nenflb? Fvvj Fkkjo � Vtohb,jy/ Hfovkb ,skufyb ,jbc ,fylfybyu bqvjy fcjcbuf wehbkufy ofvlf ifhbfnuf vedjabw ,skufy ofh wfylfq fvfkbyb/ [jo csp/ [jo fvfk/ ofnnj lbkblfub z[ib ybzn ,skcby/ pjt wbkvfq/ Wb`vfn reyb cfdj,kfhbyb ,tyewcjy wbkb, ,thflb?

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% @~ Hjcekekkjo �! <fqnek Vfwlbcuf wfhf, yfvjp swb, dfajn &nufy rbibkfh ybvf ,skflb$@ ltqbklb? Ieylf Fkkjo � Fkkjo bqvjykfhbyubpyb pjt &nvfc jznbyb yjpbk &nlb ltlbkfh? (Bvjv Ljhbvbq hbdjznb)

Jznlfub أيمانكم _ bqvjykfhbyubpyb rfkbvfcb lbwwfnyb njhnflb? Vecekvjykfhybyu <fqnek Vfwlbcuf wfhf, swbufy yfvjpkfhbyb Fkkjo � bqvjykfhbyubp rfkbvfcb ,bkfy bajlfkfvjwlf? Of`nblf ,bhjy vfhnf yfvjp swbvfclfy/ ,fkrb yfvjp[jykfh ,bkfy rehfib,/ vfji jkf`nufy/ vfc;blkfhyb ,thrbnf`nufy/ ieyuf wfhfvfq spbyb vecekvjy cfyfqlbufy rbvcfkfh ,e rfkbvfuf lbwwfn ,thcby! <jicbp ;fcfl ,en ,skvfufyb rf,b yfvjpcbp otx rbvybyu bqvjyb ,en ,skvfqlb? F,lekkjo b,y Ifwbw � Veofvvfl �ybyu fcoj,kfhb yfvjplfy ,jiwf fvfkyb nfhr wbkbiyb reah/ lt, cfyfvfcblb ltufykfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb) Pthj/ bqvjy _ nbk ,bkfy fqnbi/ wfk, bkf nfclbwkfi df f]pjkfh ,bkfy bqvjy herykfhbuf fvfk wbkbilbh? Frcfh aewfojkfh bnnbajwbuf rshf ,tyfvjp rbvcf vecekvjy obcj,kfyvfqlb? <e ofwlf rsgkf, oflbckfh vfd;el ,skb,/ ,bp Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb ,bkfy rbajzkfyfvbp%

لمسه وليع لى اللهول الله صسقال قال ر هناالله ع ضية رديرب نا عكهرت نلاة فمالص مهنيبا وننيالذي ب دهإن العكفر فقدIرواه النسائي

<ehfqlf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � <bpkfh ,bkfy ,jiwfkfh shnfcblfub fol _ yfvjplbh? Rbv eyb nfhr &ncf/ rjabh ,skb,lb ltlbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb? Yjcbhellby Fk,jybq cfobo ltufykfh)

Wb,kf Rf],fb Vefppfvf njvjy ,ehbkufx/ zoelkfh vecekvjykfhyb @<fqnek Vfwlbcuf wfhf, swbufy yfvjpkfhbyubp pjt rtnlb@/ lt, vfpf[ wbklb? Xeyrb/ cfoj,fkfh bxblf Fc]fl b,y Pehjhf/ <fhj b,y Vf]heh � rf,b <fqnek Vfwlbcuf wfhf, yfvjp swb, dfajn &nufy rbibkfh ,jh &lb? Fkkjo � vsvbykfhybyu wfk,byb [jnbh;fv wbkb,/ jznybyu Fkkjo bqvjykfhbyubpyb pjt &nvfc ltufy wbcvbyb yjpbk &nlb? Pjnfy/ <fqnek Vfwlbcuf wfhf, yfvjp swbikbr Fkkjo �ybyu fvhb ,skufy? Fkkjo � jlfvkfhuf vfifwwfnkfhyb b[nb`h &nufy &vfc? <bk]frc/ E jlfvkfhuf Vtohb,jy df Hfovlbk Pjnlbh%

ى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من الـسبي قال قدم على رسول الله صل أنه هرضي االله عن عن عمر بن الخطاب لمسه وليع لى اللهول الله صسا رفقال لن هتعضأرا وطنهبب هقتفألص هذتي أخبا في السبيص تدجغي إذا وتبذه تن هورأت

13

لله أرحم قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة طارحة ولدها في النارا مسلمرواه Iبعباده من هذه بولدها

Evfh b,y {fnnj, � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �uf fcbhkfh rtknbhbklb? Fcbhkfh bxblfy ,bh f`k rbvyblbh bpkfh/ fcbhkfh jhfcblfy ,bhjy uslfryb njgcf/ eyb jkb, ,fmhbuf ,jcb,/ &vbpfhlb? Gfqmfv,fh � ,bpuf ,e f`k sp afhpfylbyb snuf nfikfqlb/ lt, sqkfqcbpkfhvb

ltlbkfh? <bp @Fkkjouf wfcfvrb/ qsw! Nfikfvfckbrrf wjlbh ,skufy ojkfnblf nfikfvfqlb@/ ltlbr? Hjcekekkjo � Fkkjo ,fylfkfhbuf ,e f`kybyu ,jkfcbuf ,skufy vtohb,jykbublfy rshf

vtohb,jyhjw ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

الــرءوف _ Vtohb,jy Fkkjo �ybyu uspfk bcvkfhblfy? Weh]jyb Rfhbvlf 11 vfhnf nfrhjhkfyufy df ieylfy 9 nf shbylf ���ا���� _ Hfovkb cbafnb ,bkfy ,bhuf rtkufy? Vtohb,jykbr vf]yjcbybyu rtyu rskfvbyb bajlf &nflb? Ofwbwfnfy Fkkjo � ,eney bycjybznuf vtohb,jylbh? Ofnnj Eybyu de;elbyb byrjh wbkb, zif`nufykfhuf ofv tvjw/ bxvjw rf,b hbpwkfhyb ,thfdthflb? <bhjw vsvby ,fylfkfhbuf [jc Hf[vkb cbafnb ofv ,jhrb/ ,e cbafn ,bkfy afwfn vsvbykfhbyb cbqkfqlb?

�M��N��O��P��Q��RST��U��V���WX���Y��Z��[��\��]��¡�� � � � � � � � � � �_��`��a��

£��¢¤®��¬��«��ª��©��¨��§���¦��¥��n��o��´��³���²��±��°�� 144? Ujoblf .pbyubpybyu jcvjyuf ,ehbkbibyb rshfvbp? Cbp eyuf hjpb ,skflbufy wb,kfuf

Cbpyb/ fk,fnnf/ .pkfynbhfvbp? >pbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjyuf ,ehbyu! ^q vsvbykfh! Wfthlf ,skcfyubp .pkfhbyubpyb eybyu nfhfabuf ,ehbyu! Rbnj, ,thbkufy rbibkfh eybyu Hf,,bkfhb nfhfablfy rtkufy ofwbwfn &rfybyb/ fk,fnnf/ ,bkbiflb? Fkkjo ekfh wbkf`nufy yfhcfkfhlfy mjabk &vfc!

^q Veofvvfl �! Wb,kfybyu spufhbib ofwblfub dfobqyb ifdw bkf renb, jcvjyuf wfhfikfhbyubpyb rshvjwlfvbp! Cbpyb z[ib rshufy wb,kfyubpuf/ fk,fnnf/ .pkfynbhfvbp! Yfvjpbyubplf Vfc;blek Ofhjv njvjyuf .pkfybyu! ^q vsvbykfh! Cbpkfh ofv wfthlf ,skvfyubp/ cedlfvb/ wehewkbrlfvb/ ;fye,lfvb/ ibvjklfvb/ ifhwlfvb/ mfh,lfvb/ yfvjpkfhbyubplf sif njvjyuf .pkfybyubp! Nfdhjn df By;bk ,thbkufy zoel-yfcjhjkfh wb,kfybyu spufhbib Hf,,bkfhblfy rtkufy bkjobq afhvjy &rfybyb ;elf z[ib ,bkflb! <e ofwlf ekfhuf Nfdhjn df By;bk [f,fh ,thufy! Eylfy nfiwfhb fokb rbnj,kfh Veofvvfl �ybyu ,fhofw gfqmfv,fh &rfybyb/ e rbib afwfn Fkkjo �ybyu ,eqhembuf vedjabw bi nenbikfhbyb ofvlf lby bikfhblf yfc[ ,skbi ecke,b ,jhkbubyb ,bkufy! Wjkfdthcf/ Rf],fb Vefppfvf _ <fqnek Vfwlbclfy fddfkhjw wehbkufy B,hjobv Гybyu wb,kfcb &rfyb ofv ekfhuf reyltr hfdify! Fufh Bckjvyb wf,ek &nbicf/ jlfvkfh jhfcblfub cj[nf j,hskfhblfy vfohev ,skbikfhbyb ofv

,bkbiflb! Ieybyu exey jlfvkfhybyu wfk,buf mekmekf cjkbi/ lbyblf ie,of eqmjnbi exey abnyf wbkbiflb/ [jkjc! ^q vsvbykfh! Fkkjo � ,eylfq abnyfxb zoel df yfcjhjkfhyb ofvlf ekfhuf s[if, vecekvjykfh jhfcbuf abnyf ehembyb cjxf`nufykfhybyu ofh wfylfq rbhlbrjhblfy djwba! Fokb rbnj,kfhybyu vfrhe yfqhfyukfhblfy Fkkjo � fckj mjabk &vfc! Eybyu yfpfh ljbhfcb xtrcbp! Cbpkfh ekfhybyu yfqhfyukfhbuf mfvuby ,skvfyu! Fkkjo � zwby reylf ekfhyb wbkvbikfhbuf zhfif wekjw &ibnvfufy/ rsp rshvfufy/ bycjy afhfpbuf cbmvfqlbufy Wb`vfnybyu lfoifnkb fpj,kfhb ,bkfy ;fpjkfqlb!

Hjcekekkjo � Bckjv evvfnbybyu wb,kfcb Rf],fb Vefppfvf ,skbibyb [jokfhlbkfh? Xeyrb/ e B,hjobv Гybyu wb,kfcb &lb? Wjkfdthcf/ Rf],fb Vefppfvf njvjy ,ehbkbi ,bkfy zoelkfhuf [bkja bi nenbkufy ofv ,skfhlb? Hjcekekkjo � gfqmfv,fhjyf jlj, cfwkf,/ nbkfrkfhbyb bpojh &nvfcfkfh-lf ,e ofwlf dfobq rtkbibyb renb,/ dfwnb-dfwnb ,bkfy jcvjyuf wfhf, wszhlbkfh? Fkkjo � Hjcekekkjo �ybyu jlj,kfhbyb veyjcb, ,fojkf,/ ضـاهاتر _ Cbp eyuf hjpb ,skflbufy rfkbvfcb ,bkfy @^q Veofvvfl �! Cbp hjpb ,skflbufy/ z[ib rshflbufy/ wfk,byubp vjqbk ,skufy njvjyuf .pkfynbhfvbp! <e bi Cbp hjpb ,skflbufy ojkfnlf zrey njgflb@/ ltz vfhofvfn wbklb? Ieylfy csyu Rf],fb Vefppfvf njvjy ,ehbklbkfh? <e yfhcf Hjcekekkjo �ybyu jkfvkfh Nfh,bznreyfylfcb jklblfub .rcfr vfwjvkfhblfy lfkjkfn ,thflb? Pthj/ Fkkjo � ifhbfnlfub afhp fvfkkfhlfy ,bhbyb Veofvvfl �ybyu bcnfrkfhbuf vedjabw hfdbilf wbklb? <eylfq vfypbkfn ,fifhbzn nfhb[blf afwfn Veofvvfl �uf ,thbkufy?

Vfc;blek Ofhjvuf .pkfybi ofwblfub ,eqhew/ lfcnkf, Hjcekekkjo �uf wfhfnbklb? Csyu mjzn veobvkbub cf,f, Bckjv evvfnb exey zyf fkjoblf nfrhjhkfylb? <e ,bh ;bofnlfy Bckjv

evvfnb exey &onbhjv ,skcf/ brrbyxb ;bofnlfy lbyybyu vjobznbyb rshcfnvjwlf? Pthj/

14

vecekvjykfhybyu zif, nehufy shyb wb,kfuf ybc,fnfy wfthlf ;jqkfiufyblfy/ vbkkfnb/ ;bycb/ nbkb/ nthbcbybyu hfyub wfylfq ,skbiblfy wfn]byfpfh/ ekfhyb zujyf wb,kf _ Rf],fb Vefppfvf ,bhkfinbhb, nehflb? Thybyu ifhwe mfh,blfub ,fhxf vecekvjy ie wb,kfuf .pkfyb, yfvjp swbqlb? Wjkfdthcf/ Bckjv vbkkfnb zujyf vf],el _ Fkkjo �uf cbmbyflb df ,bh gfqmfv,fh _ Veofvvfl �uf &hufiflb? Afwfn ,bnnf rbnj, _ Weh]jyb Rfhbvyb obljzn rbnj,b lt, ,bkflb? Afwfn Bckjvyb lby lt, nfy jkflb? Bckjv ekfhyb vfyf ie heolf ,bhkfinbhflb? <e heo [fkwkfh shnfcblf evevkfib,/ Bckjvyb wf,ek wbkufy th rehhfcblfub ,fhxf &kfnkfhlfy fwblfcb/ ley`wfhfib abrhb/ ,bh ,skufy Bckjv vbkkfnb de;eluf rtkflb? Bckjv heob bkf ,bhkfiufy nehkb vbkkfnkfh jmf-byb/ jgf-cbyubkuf fqkfyflb? Rbib wfqcb vbkkfn dfrbkb ,skvfcby/ Bckjvyb wf,ek wbkcf/ bhwbq ;bofnlfy rfvcbnbkvfqlb/ ,fkrb hfyub/ nbkb/ dfnfyb df vbkkfnblfy wfn]byfpfh/ nfwdj df cjkbo fvfkkfhb cf,f,kb Bckjvlfub jkbq vfwjv _ yfvjpuf bvjv ,skbilfy njhnb, nj [fkbafkbr vfwjvbuf &hbif jkflb? <eyuf Bckjv nfhb[blfy rsgkf, vbcjkkfh njgbkflb?

Vbyu facecrb/ ,euey sif heo vecekvjykfh shnfcblfy rsnfhbklb df shybyb vbkkfnxbkbr df dfnfygfhfcnkbr heob &ufkkflb? Lby mfybvkfhb vecekvjykfhyb gfhxfkf, gfhjrfylf wbkbi exey fnfqby vbkkfnxbkbr/ dfnfygfhdfhkbr heobyb shyfnlb? Ekfhybyu ,e ofhfrfnkfhb &ylbkbrlf vecekvjykfh bxblf fxxbw cfvfhfkfhbyb ,thvjwlf? Vecekvjykfhybyu gfhjrfylfkbub neafqkb mfybvkfhb ekfhybyu ,jibuf wjhf reykfhyb cjkb,/ &hrbyb njhnb, jkb,/ ,jqkbrkfhbyb nfkf,/ cb`cbq df bwnbcjlbq wfhfv wbkb, rtkvjwlf? <eylfy [fkjc ,skbiybyu ,bhlfy-,bh xjhfcb wfk,kfhuf Bckjv heobyb wfqnflfy shyfnvjwlbh? Ieylfubyf vecekvjy [fkwkfh Bckjv ,fqhjmb jcnbuf wfqnf ,bhkfiflb? <jiwf qskkfh jhwfkb lfdj bpkf`nufy rbvcfkfh nfhb[yb ,toelf rtxbrnbhbivjwlf/ [jkjc?

Fqhbvkfh @Vecekvjykfh spfhj bxrb ybpjkfhlfy wenekf jkvfzgnb-re/ wfylfq wbkb, ,bhkficby$@ ltufy nf]yfkfhyb jnbib vevrby? Vbyu nffccearb/ ,e ,bh njvjykfvf fxxbw ofwbwfnlbh? Brrbyxb njvjylfy/ vecekvjykfh jhfcblf Bckjvyb lf]dj wbkufykfh rsg? <bhjw ofwbwbq Bckjv heoblf of`n rtxbhf`nufy bycjykfh ;elf jp? Weh]jyb Rfhbvyb/ Oflbcb Ifhbayb ,bkufy rbibkfh rfv? <bkufykfh bxblf fvfk wbkflbufykfhb eylfy ofv rfv! Frcfhbzn lby ekfvjkfhb vfycf,kfhyb &ufkkfi/ cj[nf j,hskfhuf &hbibi vfwcflblf jlfvkfhlfy ofwbwbq Bckjvyb zibhvjwlf! Rbnj,e Ceyyfnlfy ,jiwf ,fhxf yjvb ;fhfyuljh qskkfh ,jnbk &rfybyb fqnbiuf ley`uf obhc wsqbikfhb qsk ,thvfzgnb! Veofvvfl �lfy spufyb qsk,jixb nenufykfh pfkjkfne ofkjrfn cfhb xjgb, ,jhf`nufy rbvcfkfh &rfybyb fqnbiuf bqvjykfhb pfbakbr wbkzgnb! <e ofv tnvfufybltr/ fqhbvkfhb Hjcekekkjo �ybyu qskkfhbuf lf]dfn &nf`nufy ofwbwbq vsvbykfhuf ofcfl wbkb,/ pjkbve veyjabwkfh ,bkfy ,bhuf nbybvcbp Bckjvuf rekafn rtknbhzgnb! Ie cf,f, vecekvjykfh sp fwblfcbyb/ ifhbfn forjvkfhbyb ,bkvfclfy/ bckjvbq heobznlfy vfohev ,skb,/ ,bh-,bhb ,bkfy ,bhkfijkvfzgnb! Pjnfy/ vf],elb/ gfqmfv,fhb/ lbyb/ wb,kfcb/ rbnj,b/ vfwcflb ,bh ,skufy Bckjv evvfnblfy rshf fobk vbkkfn ,skvfckbub rthfr?

Vfc;blek Ofhjv1 kfapb Weh]jyb Rfhbvlf ;fvb ,skb, 15 vfhnf/ @<fwfhf@ cehfcblf 6 vfhnf nfrhjhkfyufy? Wjy nsrbi/ yjofw jlfv sklbhbi/ ;fyu wbkbi ofhjv &nbkufyb exey Vfc;blek Ofhjv/ lt, .hbnbkflb? Hjcekekkjo � Vfc;blek Ofhjvybyu spufxf vfc;bl &rfybyb weqblfub oflbckfhblf vfhofvfn wbklbkfh%

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه وسلم قال ه أن النبي صلى الله عليه رضي االله عن عن أبي هريرة امرالح جدسإلا المIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Vtybyu ,e vfc;blbvlf swbkufy ,bnnf

yfvjp Vfc;blek Ofhjvlfy nfiwfhb ,jiwf vfc;bllf swbkufy vbyunf yfvjplfy z[ibhjwlbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي االله عن عن أبي هريرة رواه البخاريIد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصىومسج

1 Vfc;blek Ofhjv _ Rf],fb Vefppfvf fnhjabuf wehbkufy vfc;bl ,skb,/ eybyu ,eueyub fodjkb weqblfubxf% Vfc;blek Ofhjv 3 wfdfnlfy b,jhfn? Evevbq oelelb 356 vbyu v² uf ntyu? Vfpreh oelel ,bh vbkkbjylfy pb`l rbibyb cbmlbhflb? Vfc;blek Ofhjvybyu epeyb 89 v kbr 9 nf vbyjhfcb/ 4 nf fcjcbq/ 45 rbxbr/ 6 nf th jcnb rbhbi lfhdjpfkfhb df 41 rbxbr &ibrkfhb ofvlf 9000 nf nfojhfn[jyfkfhb vfd;el? >wjhb wfdfnlf ,fkfylkbub 13 v kb exnf we,,f ,jh? Ieybyultr/ Vfc;blek Ofhjvuf 1453 nf gfcn wbcvb jknb,ehxfrkb/ ,sqb 4/5 v uf ntyu vfhvfh ecneykfh shyfnbkufy? Neylf Vfc;blek Ofhjvyb vbc df ,bkkehlfy zcfkufy 71 nf ,fofq,fn wfylbkkfh/ 160 nf ibifkb df 720 nf neyub xbhjwkfh 5135 ytjy xbhjwkfhb/ 174 nf yeh nfhfnedxb rexkb `hbnbi (400 dn) fc,j,kfhb df 672 nf cbvj, (250 dn) xbhjwkfhb `hbnb, nehflb? Vfc;blek Ofhjvybyu bxbuf rfohf,j weddfnb obcj,buf bikfqlbufy df cjfnbuf 15000 rbibuf [bpvfn wbkflbufy 7 nf spb .hfh pbyfkfh shyfnbkufy?

15

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Yfvjp swbi vfwcflblf exnf vfc;bl _ Vfc;blek Ofhjv/ Hjcekekkjo �ybyu vfc;blkfhb df Vfc;blek Fwcjlfy ,jiwf vfc;blkfhuf qskuf jnkfybkvfqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vfc;blek Ofhjvlf ojpbh ,skufy rbib yfvjplf Rf],fb Vefppfvfybyu fqyb spbuf .pkfybib ifhn? Frc ojklf yfvjpb vfw,ek &vfc? Fvvj Vfc;blek Ofhjvlfy jkbc ;jqlf ,skufyblf Rf],fb Vefppfvfybyu fqyb spbuf .pkfybib ifhn &vfc? Xeyrb/ ,e eybyu njwfnblfy nfiwfhblbh? Ieybyu exey rbib nehufy shybybyu ;emhjabq ;bofnkfhbyb/ reyybyu xbwbi ` ,jnbibyb obcj,uf jkb,/ bvrjy wflfh Rf],fb Vefppfvf njvjy .pkfybib rbajz? <byj,fhby ofh ,bh vsvby rbib wb,kfybyu wfqcb njvjylf &rfybyb shufnedxb bkvkfhyb ofv shufybib kjpbv? Hjcekekkjo �

Rf],fb Vefppfvfybyu if]ybyb ekemkf,/ eyb weqblfub oflbclf vecekvjykbrybyu ,tkubcb &rfybuf bijhf wbklbkfh%

لى صلاتنا واستقبل قبلتنـا وأكـل من ص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه رضي االله عن عن أنس بن مالك رواه البخاريIذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Rbv yfvjpbvbpyb swbcf/ wb,kfvbpuf .pkfycf/ csqufybvbpyb tcf/ sif Fkkjo df Hfcekb obvjzcblfub vecekvjylbh? Fkkjoybyu obvjzcbyb ,epvfyukfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Jlfnlf ofwbwfnyb ,bkvfufy rbib jcjyhjw obljznkfyflb? Xeyrb ,bkvfufy rbibuf ofwyb/ obljznyb tnrfpbkcf/ wekjw cjkflb? Fkkjo � bhjlf &nufy ,skcf/ obljznkfyflb? Fvvj ofwbwfnyb ,bkufy/ nsmhb qskyb nfybufy/ ktrby ,sqby njdkf`nufy rbvcfybyu obljznkfybib veireklbh? Xeyrb/ e ofwyb ,bkflb/ ktrby rb,h df ley` veof,,fnb nsmhb qskuf .hbilfy nscflb? <eylfq rbvcfyb nsmhb qskuf ,jikfilfy rehf ,bhjy qbhnwbxyb ufgbhnbhbi jcjyhjw rtxflb?

Fkkjo �ybyu lbyb jkbq ,skbib exey ifhbfn oervkfhbyb nfn,bw &nbiuf lf]dfn &nf`nufy/ Hjcekekkjo � nenufy qskuf xjhkf`nufy ofwbwbq vsvbykfhuf leivfykbr wbkf`nufy/ ieyuf wfhfvfq spbyb nsmhb qsklf cfyf`nufy “vecekvjykfh” of`nlf rsg? Ekfh ley`lfub cj[nf j,hs df .pfrb vfhnf,fkfhblfy fqhbkb, wjkbilfy wshwb,/ ofwyb wf,ek wbkvfqlb? Bckjv leivfykfhb ,bkfy ,bhkfib,/ Fkkjo �ybyu cjkbo ,fylfkfhbuf nbkb. fvfkb ,bkfy nbybvcbp pb`y rtknbhb, nehflb? Spb ,bkufy-,bkvfufy ojklf pjkbv df ajcbwkfh ,bkfy ,bhuf nehkb abnyfkfh ofv e.inbhflb? Fvvj sp wbkvbikfhbybyu yjnsmhbkbubyb/ pekv df abnyfkfhuf qskbwwfy vfpkevkfhybyu qskb/ fqnf`nufy cspb Fkkjo �ybyu ifhbfnbuf vedjabw &rfybyb ,jiwfkfhlfy rshf z[ibhjw ,bkflb? Ktrby ,bkbikfhb pekve pfkjkfnlfy wfqnfhjkvfqlb? Vfyf ie brrb reykbr ley`yb b[nb`h &nfyb ,jbc ,jh rexkfhb ,bkfy ofwbwfnuf nsmfyjw ,skflb? Ie dfwnlf Fkkjo � zoel df yfcjhjkfhuf s[if, qsk nenufy ,eylfq vfhfp rbvcfkfhybyu ,fhxf bkkfnkfhblfy djwba &rfybyb/ nbchf, `yedxb ;fofyyfv jkjdkfhb ekfhuf veynfpbh &rfybyb eyenflb? Ojk,erb/ Fkkjo � ,eylfq wfk,b vfhfp rbvcfkfhybyu otx ,bh wbkvbiblfy fckj mjabk &vfc!

Ltvfr/ ,bh yfhcfybyu fybw ofwbwfn &rfybyb ,bkf nehb,/ eyuf wfhib xbwbi `rb ,bhjdybyu ofw qsklf &rfybyb ,bkf nehb,/ eyuf wfhib nehkb bmdj. abnyfkfhyb wbkbi ofv zoelbqxf wbkbw ,skb,/ Fkkjo �ybyu fpj,buf ubhbanjh ,skbiuf cf,f, ,skflb?

<e jzn zyf ,bh ,jh Fkkjo �ybyu jcvjylf &rfybyb bc,jnkf,/ yfvjplfy ,skfr gfqnlf jcvjyuf wfhf, Fkkjo �uf bknb;j wbkbikbr ifhbfnuf pbl &vfckbubyb rshcfnvjwlf?

Frcfh wjhbkfh لـونمعي _ ekfh wbkf`nufy rfkbvfcbyb ي ofhab ,bkfy swbufykfh? Ofvpf b,y Of,b, df Fk-Rbcjbq ,e rfkbvfyb � ofhab ,bkfy swbufykfh? <e wbhjfnuf rshf @Fkkjo تcbpkfh/ z]yb ofh brrb njbaf _ vsvbykfh df rjabhkfh wbkf`nufy yfhcflfy mjabk &vfc!@ ltufy vf]yj xbwflb?

�À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��¸��¶ÁÅ���Ä��Ã��Â��Æ��������������������������

��������������������������������������� 145? Wfcfvrb/ fufh rbnj, ,thbkufy rbibkfhuf ofh wfyxf lfkbk rtknbhcfyubp ofv

wb,kfyubpuf &hufibivfqlb? Cbp ofv ekfhybyu wb,kfcbuf &hufiedxb &vfccbp! Ekfh ,bh-,bhbybyu wb,kfcbuf ofv &hufiedxb &vfc? Fufh Cbpuf rtkufy bkvlfy rtqby ofv ekfhybyu [jobikfhbuf &huficfyubp/ eylf Cbp/ ie,ofcbp/ pjkbvkfhlfy ,skehcbp!

16

^q Veofvvfl �! Fufh Cbp fokb rbnj,kfhuf spbyubpybyu ,fhofw gfqmfv,fh &rfykbubyubpyb/ Rf],fb Vefppfvfuf .pkfybi Fkkjo �ybyu fvhb &rfybyb bc,jnkjdxb wfn]bq lfkbkkfhyb rtknbhcfyubp/ ,e lfkbkkfh ekfhybyu rbnj,kfhblfy ,skcf ofv/ Cbpuf &hufivfqlb df wb,kfyubpuf .pkfyvfqlb! Xeyrb ekfhybyu Cbpuf `rb wb,kfyubpuf &hufivfckbub oe;;fn tnbivfckbub cf,f,kb &vfc! ~rb Cbplfy ,bhjy lfkbkuf cezyb, .p subhbiufy ofv &vfc! Cbpybyu ofwkbubyubpyb fybw ,bkbiufy! <bhjw wfk,kfhbuf shyf, rtnufy rb,h-ofdj df ofcfl neafqkb Cbplfy .p subhbiufy! Ieylfq &rfy/ ,eylfq wfk,b ,epew rbvcfkfhuf oe;;fnkfh ajqlf ,thvfqlb! Ieyb ofv ,bkbyurb/ Cbp df Cbpuf &hufiufy vecevjykfh Fkkjo � cbpkfh exey b[nb`h &nufy wb,kfyb wsqb,/ ekfhybyu wb,kfcbuf fckj &hufiedxb &vfccbp!

Ufhxfyl zoel-yfcjhjkfh Cbpuf leivfykbr df ofcfl wbkbilf ,bh ,skcf ofv/ fckblf/ ekfh spfhj ,bh &vfc! <fkrb ,bhb ,jiwfcbyb reahuf ybc,fnkf,/ flfiufykbrlf fq,kfqlb! Cbpuf/ wb,kfyubpuf &hufivfufyb ,bkfy spfhj b[nbkja df fljdfnkfh cf,f,kb zoelkfh yfcjhjkfhybyu wb,kfcbuf/ yfcjhjkfh zoelkfhybyu wb,kfcbuf &hufivfqlb! Ktrby Bckjvuf wfhib rehfilf spfhj ybpjkfhyb eyenb,/ cbpkfhuf rekafn tnrfpbi qskblf ,fofv;bofn bi .hbnbiflb!

^q Veofvvfl �! Ofw jirjh ,sklb! Weh]jyb Rfhbv yjpbk ,sklb! Ifhbfn forjvkfhb ,f`y wbkbylb! Bckjv Fkkjo � b[nb`h &nufy lby &rfykbub fybw ,sklb! Hf,,byubp Rf],fb Vefppfvfybyu wb,kf ,skbibyb b[nb`h &nlb! Vfyf ie ofwbwfn bkvblfy rtqby/ afhfpfy/ Cbp ekfhybyu [jobikfhbuf/ ,epew fwblfkfhbuf/ uevhjokbr cfhb tnfrkjdxb qskkfhbuf/ ,jnbk vfckfrkfhbuf &huficfyubp/ otx ie,ofcbp/ pjkbvkfhlfy ,skehcbp!

@Fokb rbnj,kfhuf ,bhjy vs];bpf ` lfkbk rtknbhbkufylf/ Bckjvyb wf,ek wbkfhvblb@/ ltufy abrh rtkf`nufy gfqnlf Fkkjo � @Fokb rbnj,kfhuf lbybyubpybyu ofwkbubuf lfkbk ,skufy ,fhxf oe;;fnkfhyb ekfhybyu sp rbnj,blfy rtknbhcfyubp ofv &hufivfqlb@/ ltvjwlf? Pjnfy/ ofwbwfnyb bpkfufy/ ofwwf &hufivjwxb ,skufy rbibuf otx wfylfq vs];bpfybyu oj;fnb qsw?

Hjcekekkjo �yb <fqnek Vfwlbcuf wfqnfhbi exey zoelkfh @Fufh Veofvvfl wb,kfvbplf ,fhwfhjh nehufyblf/ ,bp renf`nufy gfqmfv,fh ,skbib vevrby &lb@/ ltqbilb? Ieylf Fkkjo �

Hjcekekkjo �uf [bnj,fy @Cbp df Cbpuf &hufiufy vecevjykfh Fkkjo � cbpkfh exey b[nb`h &nufy wb,kfyb wsqb,/ ekfhybyu wb,kfcbuf fckj &hufiedxb &vfccbp!@ ltz zoelkfhybyu yfd,fnlfub abnyfkfhbyb aji wbklb?

Vfyf ,e jzn vsvby rbib ofwyb ,bkufyblfy rtqby eylf cf,jn ,bkfy nehbib kjpbvkbubuf bijhf wbkb,/ Bckjvuf rbhbilfy ,sqby njdkfufy fokb rbnj,kfh df sifkfhltr ofwwf ,sqby &ubilfy .p subhf`nufy rbvcfkfhybyu ofdjcbuf &hufibilfy wfnnbw jujo &nvjwlf? Fkkjo �

jznlfub nfy,boybyu mjzn veobvkbubyb bajlf &nbi exey ,skcf rthfr/ [bnj,yb ,eney jkfvuf hfovfn wbkb, .,jhbkufy cfqqblek ,fifh Veofvvfl �uf ,tdjcbnf wfhfnlb? Wjkfdthcf/ Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf shyblf ,bp vsvbykfhyb zoel-yfcjhjkfhuf &hufib, rtnbilfy/ ekfhuf nfwkbl wbkbilfy wfnnbw jujo &nflb%

�mAI��H��G��F��E��D��C��B��JM��L���K��NS��R��Q��P��O��T��Z�����Y��X��W��V��U��

��[l ٥١: ا/.-,+ة ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Zoel df yfcjhjkfhyb lscn nenvfyukfh! Ekfhybyu ,f]pbcb

,f]pbcbuf lscnlbh! Cbpkfhlfy rbv ekfh ,bkfy lscn nenbycf/ eylf e sifkfhlfy! Fkkjo pjkbvkfh wfdvbyb obljzn wbkvfqlb! (Vjblf cehfcb/ 51 _ jzn)

Ltvfr/ ofw rtkufyblf/ fkjvfnkfhb pjobh ,skufyblf ofwwf bqvjy rtknbhvjw/ ofw nfhfablfub rbibkfhuf &hufivjw kjpbv? Vsvby rbib ofw qskyb spufhedxfy [jobikfhuf fkvfinbhvfckbub/ zoel-yfcjhjkfh [jobibyb spbuf skxjd wbkvfckbub rthfr? Ofwyb ,bkufylfy csyu ,jnbk njvjy .p subhb,/ ofdjuf &hufibi spbuf df spufkfhuf pekv wbkbi ltvfrlbh? <byj,fhby/ ofwyb ,jnbklfy f;hfnf ,bkufy/ ieyuf wfhfvfq ,jnbkyb fapfk rshufy rbvcf pjkbvlbh? Bckjv ofwbwfnbyb/ ifhbfn forjvkfhbyb/ Weh]jyb Rfhbvyb ,bkufy rbibybyu spufkfh [jobibuf wfhf, rtnbib snf fzyxkblbh? Xeyrb/ pfkjkfn fokb &hufif`nufy yfhcf ofdjlfy ,jiwf yfhcf &vfc? Pthj/ Fkkjo �ybyu oepehblfy ,skvfufy ofh wfylfq yfhcf ofdjlbh? <byj,fhby/ Bckjv ifhbfnblfy spuf yfhcfkfhuf &hufif`nufykfh afwfn ofdjuf &hufivjwlf?

Ieybyultr/ zoel-yfcjhjkfh ofdjcbuf &hufibi bkf ,bl]fn fokbybyu ofdjcbuf &hufibi

jhfcblf otx wfylfq afhw qsw? <fkrb ,bl]fnrjh njbafkfhybyu [jobibuf &hufiufy rbvcflfy Bckjvuf rtkf`nufy pb`y ,f]pblf fokb rbnj,kfh [jobibuf &hufiufy rbvcf njvjyblfy rtkf`nufy pb`ylfy rfnnfhjw ,skflb?

17

Of`nlf ,bl]fnrjh njbafkfh bcnfubuf &hufiufykfh rsg? Ekfhybyu ,f]pbcb mbhn ,bkbvcbp ,skcf/ ,f]pbcb bkvlfy ,j[f,fh? Bkvlfy [f,fhb ,jhkfhbyb jlfvkfh @Ofwyb ufgbhflb/ nsmhb qskuf ,jikfqlb@/ lt, ,bkflb? Ojk,erb/ ,eylfqkfh jlfvkfhyb bkv ,bkfy flfinbhflb? Ofwyb ,bkufy/ ,bhjw spbybyu ` spufkfhybyu ofdjcbuf &hufiufy ,eyfwfyub “jkbv”kfh Wb`vfnuf spbybrblfy nfiwfhb &hufinbhufy wfdvkfhbybyu ueyjobyb ofv jkb, rtnbif`nbh? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvlf ,eylfq rbvcfkfh ofwblf vfhofvfn wbkb,/ ieylfq ltqlb%

�mV��U��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E���� � �D���C��B��AW��Y���X��

��Zl 456-7/٢٣: ا Ofdjcbyb spbuf bkjo wbkb, jkufy/ Fkkjo eyb ,bkufy ojkblf flfinbhufy/ wekjmb df

wfk,byb veohkfufy/ rspbuf gfhlf njhnufy rbvcfyb rshvfqcbpvb$! Fkkjo flfinbhufyblfy csyu eyb rbv obljzn wbkf jkeh$! B,hfnkfyvfqcbpkfhvb$! (:jcbz cehfcb/ 23 _ jzn) Fkkjo � ,bpyb j[bhfnbyb ,jq ,thufy vfyf ieylfq ,f[ncbpkfh wfnjhblf ,skbilfy Spb cfwkfcby!

عرضت علي الأمم فجعل يمر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال الق همارضي االله عن ابن عباس عنهعم بيلان النجالر هعم بيالنل وجالر بيالنو دأح هعم سلي بيالنط وهالر هعمIالبخاريرواه

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% <bh rey Gfqmfv,fh � ,bpybyu jklbvbpuf xbwb, vtyuf evvfnkfh rsylfkfyu wbkbylb? <f]pb gfqmfv,fhkfh ,bh rbib ,bkfy/ ,f]pb

gfqmfv,fhkfh brrb rbib ,bkfy/ ,f]pb gfqmfv,fhkfh ,bh wfyxf rbibkfh ,bkfy/ ,f]pb gfqmfv,fhkfh `kmbp spb snlbkfh??? ltlbkfh (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vfpreh oflbclfy gfqmfv,fhkfh [fkwkfhuf Fkkjo �ybyu lbybyb tnrfpbilf cecnrfikbr wbkufy/ ltufy abrh rtkb, xbwvfqlb? <eylfq abrhuf ,jhbilfy Fkkjo �ybyu Spb fchfcby! <eybyu ,jbcb ierb/ gfqmfv,fhkfh Fkkjo �ybyu hbcjkfnbyb tnrfpbilf otx rbvybyu [jobibuf &hufivfufykfh? Jlfvkfhybyu wekjw nenvfufyb exey ofwyb ,epvfufykfh? Hbcjkfnyb pfvjyfcblfub pjkbv df ajcbwkfhybyu ofdjcbuf vjc wbkb, spufhnbhvfufykfh? Ley`lf `kmbp wjkcfkfh ofv

ofwbwfnuf pfhhfxf [b`yfn wbkvfufykfh?

Cbpuf rtkufy bkvlfy rtqby lt,/ csyu lbybuf ltvfclfy [jobikfhbuf ltqbkbib/ fqybwcf ekfhybyu [jobikfhbuf &huficfyubp/ eylf Cbp ie,ofcbp pjkbvkfhlfy ,skehcbp lt, [bnj, wbkbybib bycjy &nbyb nbnhfnb,/ wfk,byb kfhpfuf cjkflb? Fkkjo � .,jhufy ifhbfnuf/ Weh]jyb Rfhbvuf wfhib ,skufykfh ofdjcbuf ,fifhbzn cfqqblb/ jkfvkfh Nfh,bznreyfylfcbybyu ce.rkb ,fylfcb Veofvvfl � &huficf pjkbvkfhlfy ,skcf/ wjkufykfhybyu ojkb ybvf rtxfhrby$! ^uyblf bckjvbq kb,jckfh ,bkfy lbybyb/ [fkwbyb/ cjnb,/ zoel-yfcjhjkfhybyu reah qskkfhbuf lf]dfn &nf`nufykfh ofv ie jznyb ,bkfhvbrby$! Bckjvyb wsqb,/ zoel-yfcjhjkfhybyu vfarehfkfhbyb nfn,bw &nbiuf xfwbhf`nufy rbvcfkfhybyu ofh wfylfq bcnfubyb lby yjvblfy vf]wekkf`nufy “lby fh,j,kfhb” J[bhfnbyb sqkfvfcvbrby$! Zoel-yfcjhjkfh vfrhbuf sqyf,/ lbyblfy rshf ley`cbyb fapfk rshufy/ ,bl]fn df pfkjkfn fokbybyu ofh wfylfq [jobikfhbuf wekkew wbkf`nufy “jkbvkfh” &hnfuf Fkkjo �uf hs,fhs ,skbilfy wshwvfcvbrby$!

Fokb rbnj,kfhybyu Rf],fb Vefppfvfuf &hufivfckbub at]kkb ufg ,bkfy rtknbhbkufy? Cbp ekfhybyu wb,kfkfhbuf &hufiedxb &vfccbp ;evkfcbybyu jnuf jbl ufg ,skb, rtkbib/ ب ofhab rsvfublf hfl wbkbybib &]nb,jhkblbh? Fhf, nbkblf jn nehrevblfub ufg «Bajlfb bcnbvhjh1»yb bajlfkf,/ wfqnfhbiybyu njv vf]yjcbyb/ z]yb @Cbp fokb rbnj,kfhuf otx wfxjy &hufivfqcbp@/ ltufy vf]yjyb ,bklbhflb? <e yfhcf vecekvjy rbibybyu ,jnbk fokbuf ybc,fnfy nenbib kjpbv

,skufy shbyyb ofv rshcfnb, ,thflb2?

�G��F���E��D��C��B��AH��P��O��N��M��L��K��J���I�� 146? <bp ekfhuf rbnj, ,thufy rbibkfh eyb sp smbkkfhbyb nfybufyltr nfybiflb? Fk,fnnf/ ekfhlfy ,bh ueheob ofwyb ,bkf nehb, ,thrbnbiflb?

^q vsvbykfh! Zoel-yfcjhjkfh Veofvvfl �ybyu ,fhofw gfqmfv,fh &rfybyb/ Rf],fb Vefppfvfybyu wb,kf &nb, nfqbykfybib Fkkjo �ybyu fvhb &rfybyb ,bkbiflb! <bkufylf wfyljw! Oellb sp smbkkfhbyb ,bkufybltr ,bkbiflb! <bhjw ofwbwfnuf ,sqby &ubilfy ,ji

1 Vf]kev ,bh biybyu ns[njdcbp df lfdjvbq cehfnlf ,skbibyb bajlf &nbi ecekb 2 Ei,e jznybyu nfacbhbyb shufybilf cehfybyu 120 _ jznb nfacbhbuf wfqnf vehj;ffn wbkbi nfdcbz &nbkflb?

18

njhnufy/ rb,h df ofcfl &ufhbuf vbyufy ,bh njbaf fokb rbnj,kfh Veofvvfl �ybyu Nfdhjn df By;bklfub cbafnkfhbyb zibhflb!

Fokb rbnj,kfh Hjcekekkjo �ybyu ,fhofw gfqmfv,fh &rfybyb/ ek pjn jkb, rtkufy Bckjvybyu ofw lby &rfybyb fybw ,bkflb? Ekfh Nfdhjn df By;bklf rtkufy Hjcekekkjo �

ofwkfhblfub ,fijhfnyb/ ek pjnybyu cbafnkfhbyb swb,/ sif ,tkubkfh jhwfkb Hjcekekkjo �yb nfybufy? Ieybyultr/ Fkkjo �ybyu Rf],fb Vefppfvfuf wfhf, .pkfybiuf ,e.hufyb ofv ekfhuf vf]kev? Ekfhybyu ,bkbikfhb ie lfhf;flfrb/ sp afhpfylkfhbyb wfylfq ,bkbicf/ Hjcekekkjo �ybyu gfqmfv,fhkbubyb/ Bckjv ifhbfnbybyu ofwbwfn &rfybyb ofv ie lfhf;flf ,bkbiflb? Hjcekekkjo �yb/ Weh]jyb Rfhbvyb/ ofwyb ,bkvfckbrrf ekfhlf otx wfylfq eph/ oe;;fn qsw? Ktrby zoel-yfcjhjkfhybyu jkbv df gtidjkfhblfy ,bh ueheob ofwbwfnyb nfy jkvfqlb? Jirjh &nbi shybuf nehkb vfrhkfh ,bkfy ,jiwfkfhlfy zibhbiuf ehbyflb?

Bckjvyb/ ifhbfn forjvkfhbyb/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbyb ,bkufy/ fvvj vjk-ley` df cj[nf j,hskfhlfy fqhbkb, wjkbilfy wshwb, zibhf`nufy/ ,e ofv tnvfufybltr/ ofwyb jirjh &nbiuf ofhfrfn wbkf`nufy rbibkfhuf nbkb. fvfkb ,bkfy nbybvcbp pfhfh tnrfpf`nufy/ ekfhyb @Bckjvlfy &vfc@/ lt, cfqhf`nufy “jkbvkfh” ofv rbvkfhuf s[if, wjkf`nufybyb ,bkb, wsqcby! Ofwbwfnyb fqnvfufyb wjkb,/ eyb zibhbiuf ehbyf`nufy zoel-yfcjhjkfhybyu reah/ ,jnbk qskkfhbuf vecekvjykfhybyu .hb, rtnbib ;elf fxbyfhkb! Fokb rbnj,kfhybyu ,tvf]yj vfyof;kfhblfy wfqnfhf`nufy/ Bckjv ofwbwfnbuf/ Rbnj,e Ceyyfn qskbuf xfwbhf`nufy cjkbo rbibkfhuf &uyblf bckjvbq kb,jckfh ,bkfy lbybq kfdjpbvkfhlf nehb,/ wfhibkbr wbkbi eylfy ofv fxbyfhkb!

Ojpbhlf ofv Fkkjo �uf ,fylf ,skbi shybuf ifqnjyuf/ yfacbuf df pjkbvkfhuf wek ,skufykfh ,bc`h? Ekfh Bckjv ofwbwfnbyb jlfvkfhuf jirjh fqnb,/ Rbnj,e Ceyyfn qskbuf lf]dfn &nufyb neafqkb vfpkev ` vfo,ec ,skb,/ ,jiblf ,sonjy df pekv rfknfrkfhb cbyf`nufy rbibkfhybyu nenufy qskb. fqnf`nufy cspb fqyb ofwbwfnkbubyb fybw ,bkflb? Ieybyultr/ ofwbwfn fokb yjvbuf `mlbhbkf`nufy yfhcfkfh ,sonjy df bmdj &rfybyb/ ofw afwfn Fkkjoe Hjcekbuf &hufiufy rbibkfh njvjyblf &rfybyb ofv ,bkflb? @Fkkjo �lfy spuf bkjo qsw! Veofvvfl �

Eybyu ,fylfcb df ofwwf ,jikjdxb gfqmfv,fhb@/ ltufy csplf cjlbw nehufykfh pjkbvkfh pekvb jcnblf of`n rtxbhf`nufybyb ofv rshb, nehflb? Ieylfq ,skcf ofv ofwbwfnyb jirjh wbkbiuf ley` df cj[nf j,hskfhuf ,skufy obhckfhb qsk ,thvfqlb?

Weh]jyb Rfhbv ybojznlf &onb`nrjhkbr ,bkfy ekfhlfy ,bh ueheob ltz Yf;jibq df F,lekkjo b,y Cfkjv � rf,b Hjcekekkjo �uf bqvjy rtknbhufy rbibkfh ofwyb zibhufy fokb rbnj,kfh wfnjhblf &vfckbubuf bijhf wbkb, rtnvjwlf?

<e jzn jlfvkfhlfy ofwyb zibhbi/ hsq-hjcn fqnbiuf vjyt]kbr wbkbi zoelbqxf wbkbw ,skb,/ jkbv rbib ofwbwfnyb jirjh fqnedxb ,skbib kjpbvkbubuf bijhf wbkvjwlf?

�S���R��QT��Y��X��W��V��U��

147? Ofwbwfn Hf,,byubp nfhfablfylbh? Ieylfq &rfy/ ofhubp ie,ofkfyedxbkfhlfy ,skvfyu!

^q Veofvvfl �! Cbpybyu gfqmfv,fhkbubyubp/ Cbpuf yjpbk ,skufy &pue fvfkkfh df f,flbq cfjlfn cfhb tnfrkjdxb Weh]jyb Rfhbv ofvlf venkfw fljkfnkb oervkfh vf;vefcb ,skvbi Bckjv ifhbfnb _ Hf,,byubp nfhfablfy .,jhbkufy wfn]bq ofwbwfnlbh! <e ofwlf ofhubp brrbkfyvfyu! Ieybyultr/ zoel-yfcjhjkfh Cbp jkb, rtkufy nfdobl hbcjkfnbybyu fqyb ofwbwfn &rfybyb ,bkf nehb, zibhf`nufybuf ofv fckj ie,of wbkvfyu!

Bckjvyb wsqb,/ ofwbwfnyb zoel-yfcjhjkfh qskblfy bpkf`nufykfh/ lby leivfykfhbybyu `kmjy cspkfhbyb/ `dep wbkvbikfhbyb vf]wek cfyf`nufy “lby fh,j,kfhb” ,bkb, wsqcby! Afwfn Fkkjo � .,jhufy yfhcfubyf ofwbwfn vfy,fblbh! Fkkjo �ybyu ifhbfnbyb of`nlfy cehb,/ Bckjvuf pbl ,skufy nepevkfhuf/ zoel-yfcjhjkfhybyu ,tvf]yj vfyof;kfhbuf/ ,epew qshbwkfhbuf &hufiufykfh fqnf`nufy “ofwbwfnkfh” ,jnbk df reahlfy ,jiwf yfhcf &vfc!

Weh]jyb Rfhbv Fkkjo �ybyu rfkjvb? Veofvvfl � ,fhofw gfqmfv,fh? Rf],fb Vefppfvf njvjy .pkfybi Fkkjo �ybyu fvhb? Fokb rbnj,kfh vfpreh ofwbwfnyb fybw ,bkfhlb? <bhjw ofwbwfnyb wf,ek wbkbiuf wfk,kfhbuf shyf, rtnufy rb,h df ofcfl qsk ,thvfc &lb? Zoel-yfcjhjkfhybyu ofwyb wf,ek wbkvfckbub Hjcekekkjo �yb ,f]pfy mfvuf cjkfhlb? Ieylfq gfqnlf Fkkjo � Sp gfqmfv,fhbuf ie vfpveylfub jznkfhyb yjpbk wbkb, nfcfkkb ,thfhlb? Hjcekekkjo �uf nfcfkkb nfhplf yjpbk &nbkufy ie rf,b jznkfh Veofvvfl �uf &hufiufy/ Bckjvyb jkbq wbkbiyb vfwcfl wbkb,/ reah/ ybajw/ ,bl]fn df pekv fokb ,bkfy rehfif`nufy df ie qsklf pjkbvkfhybyu vfrhbuf/ ,bl]fnrjh/ veyjabw rbvcfkfhybyu nehkb fpbznbuf hs,fhs

19

,skf`nufy ofwbwfn fokbuf ofv nfcfkkb ,thbib rthfr? Vsvbykfh ie vfpveylfub jznkfhlfy heobq jpewf jkb,/ ofwbwfn exey ,skufy rehfilf jhnuf xtrbyvfclfy cj,bnwflfvkbr ,bkfy jkmf ,jhbikfhb kjpbv?

Lf]dfn qskblf rfvfh,fcnf ,skufy vecekvjy rbib ofv ,f]pfy vfyf ie rf,b bkjobq [bnj,uf veonj; ,skflb? Of`nlf ieylfq ojkfnkfh ofv ,skflbrb/ Bckjvuf wfhib rehfib,/ vecekvjykfhuf nbybvcbp rekafn tnrfpf`nufy pjkbvkfhybyu/ pekv df afcjl bikfhlf ekfhuf rsvfr ,thf`nufy veyjabwkfhybyu rex-welhfnb/ pshfdjykbub/ ,jqkbue bvrjybznb pjobhlf rey cfqby pb`lf ,skflb? Bckjv exey rehfif`nufy rbib &cf sp .hnb/ vfofkf-rsqb/ wfhbylji-ehemb/ ofnnj jbkfcblf ofv

zrrfkfyb,/ ujoblf vtohb,jy jnf-jyfcb ofv eylfy .p subhflb? Ofwbwfnyb ,bkufy fqhbvkfh jpubyf vjk-ley` `rb cj[nf j,hskfhyb lt, ofw fokbuf wfhib xbwflb? Eyuf wfhib ,jiwfkfhyb ofv

ub;ub;kfqlb? Fnhjablf rsvfr ,thflbufy otx rbvb wjkvfufy vsvby rbibybyu wfk,blf bycjybq pfbakbr neqmecb eqmjyb,/ @Vty xfwbhf`nufy qsk nsmhbvbrby$ Vty ofw qsklfvbrbyvfy$@ ltufy of`k rtkbib vevrby? Ofwlf nehb,/ of`nuf Fkkjoe Hjcekbybyu qskbyb nfn,bw &nbiuf lf]dfn &nf`nufy vsvby rbib ie dfwnlf Weh]jyb Rfhbvybyu weqblfub jznbyb `luf jkbib kjpbv? Pjnfy/ Weh]jyb Rfhbvybyu ie vfpveylfub jznkfhb/ Hjcekekkjo � ofvlf cfoj,fkfh nfhb[b vsvby rbibybyu bqvjybyb xfh[kfi ,bkfy ,bh wfnjhlf eybyu wfk,buf ofv ibaj/ ofv vfkofv ,skflb%

�m«� �ª� �©� �¨� �§��¦�� �¥� �¤� �£� �¢� �¡� � � ��� ���� � ��¬����� �®� ���±��°l ١٥ :الحجرات

Fkkjouf df gfqmfv,fhbuf bqvjy rtknbhufy/ csyu ie,of wbkvfufy df Fkkjoybyu qskblf vjkkfhb. ;jykfhb ,bkfy rehfiufy rbibkfhubyf vsvbylbhkfh? Sifkfhubyf bqvjyblf cjlbw rbibkfhlbh? (Oe;ehjn cehfcb/ 15 _ jzn)

Veyjabwkfhybyu abnyfkfhb/ pjkbvkfhybyu ofh wfylfq pekvb vecekvjy rbibybyu wfk,blf Rbnj,e Ceyyfn qskbybyu ofwkbubuf/ Bckjvybyu mfkf,fcbuf ybc,fnfy ie,of ehembyb cjxjkvfckbub lfhrjh? Bckjv exey ,skufy rehfilf tnufy ,fhxf vfifwwfnyb bvnbojy lt, wf,ek &nb,/ ofwbwfn qskblfub ofhfrfnblf lfdjv &nbib kjpbv? Ieylfubyf @Fkkjolfy spuf bkjo qsw df Veofvvfl � Eybyu ,fhofw gfqmfv,fhb@/ ltufy cspblf cjlbw wjkb,/ ofwbwbq vsvbykfh wfnjhblfy ;jq jkflb?

�\��[��Z�]�����^`��_���a��h��g���f��e��d��c��b�����i��p��o��n����m��l��k��j��� 148? Ofvvfybyu eyuf .pkfyflbufy sp nfhfab ,jh? Ieylfq &rfy/ z[ibkbrkfhuf

ijibkbyu! Wfthlf ,skvfyu/ Fkkjo cbpkfhybyu ,fhxfyubpyb obcj,-rbnj, exey rtknbhflb! Fk,fnnf/ Fkkjo ofh ,bh yfhcfuf Wjlbhlbh!

{jo ofw/ [jo ,jnbk ,skcby/ ofh ,bh njbafybyu spb b[nb`h &nufy [jc qsyfkbib ,jh! Ofh ,bh vbkkfnybyu/ lf]djcbuf rshf/ Fkkjo �uf .pkfyflbufy nfhfab/ Eybyu “hbpjcb”uf jkb, ,jhflbufy vfyof;b ,jh! Ofh ,bh evvfnybyu b,jlfn gfqnblf .pkfyflbufy sp nfhfab/ wb,kfcb ,skufy! Ufg wb,kfybyu wfqcb nfhfalf ,skbiblf &vfc!

^q vsvbykfh! Rf],fb Vefppfvfuf .pkfyvfufyb/ Hjcekekkjo �uf bnjfn wbkvfufyb ,jbc flfiufy njbafkfhyb wsqb,/ Fkkjoe Hjcekbuf &hufibyu! <j,jkfhbyubp B,hjobv Гybyu wb,kfcbuf obljzn wbkufyb exey Fkkjo �uf ,tobcj, iereh wbkbyu! Ley`lf wbkbyufy z[ib. `vjy ofh ,bh biybyu ;fpj df verjajnkfhb ,thbkflbufy Obcj, reyb ,jh! Wfthlf df wfq ojkfnlf ,skvfyu/ skufylfy rtqby ;fcflbyubp ltyubpybyu wf]hblf wjkflbvb ` njmybyu xswwbcbuf rsvbkflbvb ` ,bhjy qbhnwbxuf tv ,skflbvb Fkkjo �/ fk,fnnf/ ;fvkfqlb! Nehfh ;jqybyu ofh wfthlfkbub/ vfcjafkfhybyu epjwkbub/ evevfy otx yfhcf Fkkjo �yb j;bp wbkjkvfqlb! Otx rbv df otx yfhcf Eylf mjqb, ,skjkvfqlb!

Sif reyb fljkfn ,bkfy obcj,-rbnj, wbkbi exey Fkkjo � ,fhxfyubpyb ;fvkf,/ fvfkbyubpuf rshf verjajn ` ;fpj ,thf;fr! <e reylf cbpkfhuf afwfn z[ib fvfkkfhbyubp ajqlf ,thbib vevrby/ [jkjc! Ieylfq &rfy Bckjv rshcfnufy &pue fvfkkfh cfhb ijibkbyu! Nehkb [bk abnyfkfhuf xfkmbvfclfy cfdj, jkbiuf jibwbyu! Ofwwf ,sqby &ubibuf evbl wjkvfufykfh ,bkfy njhnbibilfy rshf cjkbo fvfkkfhuf ijibkbi ajqlfkbhjw! Ifhbfn cfdj, ltufy fvfkkfhyb wbkbiuf ofhbc ,skbyu! Ley` df J[bhfnlfub cfjlfn df yf;jn rfkbnb ielbh! Cj[nf j,hs df fhpbvfc verjajne eydjykfhuf fklfyb,/ J[bhfn exey lfcneh[jy ojpbhkfiyb eyenvfyu! <bkbyurb/ Fkkjo � ofh ,bh yfhcfuf/ ;evkflfy/ xbhb,/ qsw ,skb, rtnufy cezrkfhuf wfqnf ;jy ,f[iblf &nbiuf Wjlbhlbh!

20

Ofh ,bh vbkkfnybyu .pkfyflbufy sp nfhfab/ qsyfkbib df vfyof;b ,jh? Zoelkfhybyu sp rb,kfcb df vfyof;b/ yfcjhjkfhybyu ofv sp wb,kfcb df vfyof;b ,jh? Vecekvjykfhybyu ofv

Fkkjo � nf]qby &nb, ,thufy sp wb,kfcb/ vfyof;b ,jh? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf ,e ofwlf vfhofvfn wbkflb%

�m������������������� �� ������� ����������������� ����������©��¨��§������¦��¥��¤���£��¢��¡�� ��l ٤٨: المائدة

^q jlfvkfh! Cbpkfhlfy ofh ,bh evvfn exey fkjoblf ifhbfn df qsk wbkb, ,thlbr! Fufh Fkkjo [jokfufyblf cbpkfhyb ,bh evvfn wbkufy ,skeh &lb? Ktrby cbpkfhuf ,thufy yfhcfkfhlf cbpkfhyb bvnbojy wbkbi exey ,eylfq wbkvflb? Ieylfq &rfy/ z[ibkbrkfhuf ijibkbyu! <fhxfyubpybyu wfqnflbufy ;jqbyubp afwfn Fkkjoybyu oepehbuflbh? Sifylf E

cbpkfhuf rtkbijkvfufy yfhcfkfhbyubpybyu [f,fhbyb ,theh? (Vjblf cehfcb/ 48 _ jzn)

Of`nlfub veobv yfhcf ierb/ bycjy Fkkjo � ,e.hufy nfhfauf .pkfyb,/ b,jlfn wbkbib rthfr? Bckjv ifhbfnbyb vforfv nenb,/ of`nbuf nfn,bw &nbib df ,jiwfkfhyb ofv ieyuf lf]dfn &nbib lfhrjh? J[bhfnuf ojpbhkbr rshb,/ Bckjv cfdj, lt, rshcfnufy fvfkkfhyb wbkbiuf ijibkbib kjpbv? Pjnfy/ Bckjv lbyb rshcfnufy afhp/ ceyyfn df yfak rf,b b,jlfnkfhuf ijibkbi _ J[bhfnlfub yf;jnuf bynbkbi ltvfrlbh?

Ley`lf ofvvf yfhcf ,skbib vevrby? Pshfdjy/ ,flfdkfn/ nem`yrjh rbvcfkfh ,jiwfkfhuf pekv wbkb, of`n rtxbhbib vevrby? Wjyey df fljkfn gjc,jykfhb ,bkufy oeyfhkfhbyb rshcfnb,/ jllbq ,txjhfojk rbibkfhyb nfkf, snbib vevrby? Fkkjo �ybyu lbybyb jkbq wbkbiyb vfwcfl wbkufy xby vecekvjykfh of`nlf pjkbve veyjabwkfh pekvb jcnblf [sg [shkfybib vevrby? Ktrby ,e ojk f,flbq lfdjv &nvfqlb! <bh rey rtkb, of`n neufqlb? Ieylf Fkkjo �

,fyb Jlfvyb nsgkfqlb? <e nsgkfi ieyxfrb &vfc/ ,fkrb%

�m�����������������������������l ٣١: النجم ~vjykbr wbkufy rbvcfkfhyb wbkufy yfhcfkfhb cf,f,kb ;fpjkfi df z[ibkbr wbkufy

rbibkfhyb z[ibkbr ,bkfy verjajnkfi exey??? ,skflb? (Yf;v cehfcb/ 31 _ jzn)

Ei,e jzn ofwwf &hufibilfy ,sqby njdkf`nufykfh ,bkfy veyjpfhf wbkbilfy rshf b,jlfnuf/ cjkbo fvfkkfh cfhb ijibkbi ajqlfkbhjw &rfybuf bijhf wbkvjwlf? واقبتاس _ ijibkbyu rfkbvfcb &]nb,jhuf vjkbrrb/ Fkkjo � ,e rfkbvf ,bkfy us` @^q vsvbykfh! Wb`vfnuf otx wfyxf dfwn wjkufyb qsw! Ifhbfn rshcfnufy &pue fvfkkfh rsg! Ekfhyb wbkbiuf ijibkvjw rthfr! Qswcf/ aehcfnyb ,jq ,thfcbp!@ ltufyltr ,skflb?

x��w��v��u���t��s��r��qy}��|��{��z��~�@��A��B��C��D���E�� 149? Wfqcb nfhfalfy xbwcfyubp ofv .pbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjyuf ,ehbyu! E/

ie,ofcbp/ Hf,,byubp nfhfablfy ,e.hbkufy ofwbwfnlbh! Fkkjo cbpkfh wbkf`nufy yfhcfkfhlfy mjabk &vfc!

^q Veofvvfl �! Wfthlf cfafhlf ,skcfyubp/ wfqcb ifofhlfy xbwcfyubp/ yfvjplf .pbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjyuf ,ehbyu! <e Hf,,byubp njvjyblfy dfobq wbkbyufy wfn]bq oerv ,skb,/ eyuf ,fhxfybyu bnjfn &nbib kjpbv? <fhxfyubp Fkkjo �ybyu yfpjhfnb jcnblfcbp! Fkkjo � cjkbo fvfkkfhbyubplfy ofv/ ueyjokfhbyubplfy ofv mfakfnlf &vfc! Wb`vfn reyb fvfkkfhbyubpuf rshf verjajn ` ;fpj ,thflb!

Ltvfr/ yfvjplf Vfc;blek Ofhjv njvjybuf .pkfybi evevbq wjblf ,skb,/ ,e oerv ,bhjy pfvjy `rb vfrjyuf [jc &vfc? Wfxjy df wfthlf ,skbilfy wfn]byfpfh/ afhp yfvjpkfhlf Rf],fb Vefppfvf njvjyuf .pkfybi vecjabhuf ofv/ vewbvuf ofv ,bhltr afhplbh?

@Fkkjo � wbkf`nufy otx ,bh fvfkbvlfy mjabk &vfc? Vty neye rey ofvbif Eybyu yfpjhfnb jcnblfvfy@/ ltufy &]nbwjlyb wfk,uf ;j wbkbi mjzn veobvlbh? Vfpreh &]nbwjl wfk,blf vecnforfv shyfufy rbib spbuf ofv/ ,jiwfkfhuf ofv yfa rtknbhflb? Fkkjo �ybyu yfpjhfnbuf bqvjyb ,skvfufy rbvcf spb exey ofv/ ,jiwfkfh exey ofv snf [fdakb ,bh vf[kewwf fqkfyflb? <eylfq rbvcfyb `vjykbrlfy otx wfylfq yfpjhfn vefccfcfkfhb/ ekfhybyu “fljkfnkb” xjhfkfhb nscjkvfqlb? <eueyub of`nbvbp ,eybyu zwwjk vbcjkblbh?

21

�F��G���H���I��J��K��L��MN���O��P��Q��R��S��T���U��V��W����X����

Y���Z��[�\���]���^��_������¦��¥���¤��£��¢��¡��f� 150? Wfqcb nfhfalfy xbwcfyubp .pbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjyuf ,ehbyu! Jlfvkfh

exey cbpkfhuf wfhib oe;;fn ,skvfckbub exey _ ekfhlfy pekv wbkufy rbvcfkfh ,eylfy vecnfcyj? Ekfhlfy wshwvfyukfh/ Vtylfyubyf wshwbyukfh! _ Cbpkfhuf yt]vfnbvyb verfvvfk wbkbibv ofvlf cbpkfh obljzn njgbikfhbyubp exey wfthlf ,skcfkfhbyubp .pkfhbyubpyb eybyu nfhfabuf ,ehbyukfh!

^q Veofvvfl �! Wfthlf ,skvfyu/ wfqcb nfhfalfy cfafhuf xbwvfyu/ yfvjplf .pbyubpyb afwfn Vfc;blek Ofhjv njvjybuf ,ehbyu! Njbyrb/ zoel-yfcjhjkfh lbykfhbybyu nsmhbkbubuf <fqnek Vfwlbcuf .pkfybibyubpyb oe;;fn wbkvfcby! ^q vsvbykfh! Wfthlf ,skcfyubp/ .pkfhbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjybuf ,ehbyu! Njrb/ cbpkfhyb ,j,jkfhbyubp B,hjobv

Гybyu wb,kfcbuf qskkf,/ &yu verfvvfk ifhbfnyb yfcb, &nb,/ yt]vfnbvyb rfvjk njgnbhfq!

Otx wfylfq lfkbk-bc,jnkfhyb wf,ek wbkvfqlbufy/ ofwbwfnyb nfy jkvfqlbufy/ ofdjcbuf wek ,skb,/ pekv &ufhbuf vbyufy/ ,bhjy lfkbkcbp Fkkjo �ybyu ifhbfnb ofwblf njhnbiflbufy [ecevfnusq pjkbvkfh ofv ,jh! Ekfh Fkkjo �ybyu bpybcbp ajqlf ofv/ pb`y ofv tnrfpjkvfc! ^q vsvbykfh! Fkkjo � [jokfufyblfy ,jiwf otx dfwj wskblfy rtkvfqlbufy sifylfq pjkbvkfhlfy/ ekfhybyu pekve vfrhblfy fckj wshwvfyu! Ekfh ofv cbpkfh rf,b j;bp df yjnjdjy bycjy ,skb,/ wshwbiuf otx kjqbw &vfc! Sifkfhlfy wshwb,/ bqvjybyubplfy/ lbybyubplfy/ gfqmfv,fhuf &hufibilfy/ ofwlf nehbilfy djp rtxvfyu! Sifkfhybyu bcnfubuf wfhf,/ Fkkjo �ybyu hjpbkbubuf wfhib bi nenvfyu! Ofh [bk neovfn/ ,sonjy df yfqhfyukfhbuf gfhdj wbkvfyu! <bkbyurbv/ pjkbvkfhlfy wshwvfckbr nbklf fqnbi ,bkfyubyf &vfc/ ,fkrb Fkkjo �uf jcbq ,skflbufy ifhbfnuf pbl ueyjo bikfhuf/ xjhkfcf/ bnjfn wbkvfckbr ,bkfy/ Vtylfy wshwbi

&cf ueyjokfhlfy nbqbkbi df cjkbo fvfkkfhyb rsgfqnbhbi ,bkfy ,skflb! Ieyuf rshf ,eqhewkfhbvyb ,f;fhb,/ wfqnfhbwkfhbvlfy wfqnb,/ Wb`vfnlfub ekrfy lfoifnkb fpj,kfhbvlfy wshwbyu! Pthj/ Vty ofvvfybyu z[ib. `vjy ,fhxf fvfkbyb rshb, nehfvfy df Wb`vfn reyb fvfkbuf wfhf, verjajn ` ;fpj ,thfvfy!

Fokb rbnj,kfh @Veofvvfl lbybvbpuf wfhib. wb,kfvbpuf wfhf, b,jlfn wbkflb? Rbnj,bvbplf [f,fhb rtkufy csyuub gfqmfv,fh B,hjobvybyu wb,kfcbuf wfhf, b,jlfn wbkflb/ ltqbkufy? Veofvvfl &cf ,bpybyu wb,kfvbpuf wfhf, b,jlfn wbkvjwlf? E Nfdhjnlf fqnbkufy gfqmfv,fh &vfc@/ ltlb? Hjcekekkjo � <fqnek Vfwlbclfy Rf],fb Vefppfvf njvjy ,ehbkufykfhblf zoelkfhybyu oe;;fnkfhb xbggfrrf xbwlb? Ieylfq ,skcf-lf/ ekfh wfk,buf shyf, rtnufy ubyf-relehfn/ pekv df fljdfn eyljdblf @Nembkufy ;jqb df wfdvbybyu lbybuf ,skufy veof,,fn df vjqbkkbr Veofvvflyb wb,kfvbplfy Rf],f njvjy ,ehbkbibuf vf;,eh &nlb? Qswcf/ snufy gfqmfv,fhkfhybyu wb,kfcbyb nfhr wbkfhvblb$@ ltqbilb? Veihbrkfh &cf fddfklf @Veofvvfl B,hjobvybyu lbyblfvfy ltqlb. Rf],fyb wsqb,/ fokb rbnj,kfhybyu wb,kfcbuf .pkfyufy ojklf b,jlfn wbkflb@/ ltlb? Rtqbyhjw Hjcekekkjo � Fkkjo �ybyu fvhbuf vedjabw Rf],fb Vefppfvf njvjy ,ehbkufykfhblf/ @Veofvvflybyu wb,kfvbpuf wfqnbib ntp reylf lbybvbpuf wfqnbiblfy ybijyf@/ ltqbilb?

Fkkjoe Hjcekbuf veof,,fnyb lf]dj wbkufy ofh wfylfq rbib spbyb ofwlfvfy/ lt, lf]dj wbkflb? <bhjw ,eylfq lf]djkfhybyu hjcn-`kmjykbub ofwwf wfhib wjhf rexkfh gfqlj ,skufylfubyf ,bkbyflb? <eylfq cjfnlf ofwgfhdfh rbibkfh ,jnbk fokblfy wshwvfckbubyb bpojh wbkb,/ ofwyb/ &]nbwjlbyb obvjz wbkflb? Pfhehfn ,skcf/ ie qsklf vjke ;jybyb weh,jy wbkflb? Ieylfq gfqnlf Fkkjo �ybyu ekfhlfy wshwvfyukfh! Vtylfy wshwbyukfh ltufy cspbyb `llf nenufy ojklf cj,bnwflfvkbr ,bkfy sp qskblf lfdjv &nflb? Ofwlfy ,jnbk njvjybuf pfhhfxf cbk;bvfqlb? Wfk,byb Fkkjo �lfy spuflfy wshwbi bkkfnblfy gjrkfqlb? Shybuf Fkkjo �ybyu `kmbp spblfy wshwbi afpbkfnbyb shyfnflb?

Fkkjo � @Pjkbvkfhlfy wshvfyukfh! Vtylfy wshwbyukfh!@ lt, ,bp/ vsvbykfhuf [bnj, wbkvjwlf! <bp/ vecekvjykfh ,e bkjobq [bnj,uf wekjw nenlbrvb$! <bp rbvlfy wshwb, zifzgvbp$! Hf,,bvbp @Ekfhlfy wshwvfyukfh!@ ltufy nem`yrjh pjkbvkfhlfy wshwb,/ lbybvbpyb/ &]nbwjlbvbpyb/ ofw qskbvbpyb nfikf,/ jhnuf xtrbyzgvbp-re! Pjkbvkfhybyu ofqwbhbwkfhb/ snrbyxb vfrhe lsw-gsgbcfkfhb ,bpyb dfobvfuf cjkvjwlf! Pekv fokbybyu ,bhjlfhkfhbvbp/ zwbykfhbvbpuf snrfpufy ;f,he nfpqbwkfhb ,bpyb &cfyrbhfnvjwlf! Wshwbi kjpbv ,skufy/ @Vtylfy wshwbyukfh!@ lt, fvh &nufy Pjnlfy wshwvfzgvbp! Eybyu ,eqhewkfhbyb verfvvfk flj &nvfzgvbp! Wfqnfhufykfhblfy ,fnfvjv wfqnvfzgvbp! Pjkbvkfhybyu vjkbvbp ` ;jybvbpuf tnrfpbib vevrby ,skufy rbxbr pfhfhblfy oflbr wbkb,/ spbvbpyb Wb`vfnybyu ekrfy fpj,kfhbuf hs,fhs wbkzgvbp! Ie nfhplf of`n rtxbhcfr/ ,bp Fkkjo �ybyu yt]vfnbuf/ Eybyu obljznbuf &hbif jkvfqvbp!

22

Fkkjo �ybyu rbnj,blfy/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhblfy ufgbhbkufylf/ nfy jkvfqlbufy/ ifhbfnlfub jxbw oe;;fnkfh hs,fhscbuf jnf-,j,jcbyb wszlbufykfh ofv ,e jznuf &]nb,jh ,thcby! Fkkjo �ybyu oe;;fnkfhbyb wf,ek wbkvfqlbufy/ ofwwf ,sqby &uvfqlbufy rbvcfkfhyb Hfovjy � spbuf pekv wbkufy rbvcfkfh lt, fnfvjwlf?

Bckjvybyu fddfkblf <fqnek Vfwlbcybyu wb,kf ,skb, nehbiblf spbuf [jc ,bh obrvfn ,skufy? Vf]kevrb/ Bckjvybyu bkr reykfhblf Rf],fb Vefppfvf veihbrkfh oervhjykbub jcnblf ,en-cfyfvkfhuf nskf &lb? Vsvbykfhyb ibhr vfhfpblfy epjwkfnbi exey ,skcf rthfr _ dfkkjoe ]fkfv _ Fkkjo � lfcnkf, Rf],fb Vefppfvfyb wsqb,/ nfdobl/ hbcjkfn rf,b neieyxfkfhuf veihbrkfhuf ybc,fnfy ,bh veyxf zwby ,skufy fokb rbnj,kfh wb,kfcb ,skvbi <fqnek Vfwlbcuf .pkfybiuf ,e.hlb? <fqnek Ofhjvyb ,enkfhlfy/ ibhr vfhfpblfy gjrkfi df veihbrkfh oervhjykbublfy jpjl &nbi gfqnb rtkufyblf ibhr cfknfyfnb pfdjkbybyu ,tkubcb cbafnblf Fkkjo � Hjcekekkjo � ,jixbkbr vsvbykfh ;fvjfcbyb Rf],fb Vefppfvfuf .pkfynbhlb?

Wfqcb nfhfalfy xbwcfyubp ofv .pbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjyuf ,ehbyu! Hjcekekkjo �uf wfhfnbkufy vfpreh ,eqhew `yblf vsvbykfhuf wfhfnf wfthlf ,skcfkfhbyubp/ .pkfhbyubpyb eybyu nfhfabuf ,ehbyukfh lt, [bnj, wbkbybib Fkkjo �ybyu Bckjv

evvfnbuf rshcfnufy fkjoblf &onbvjvblbh? Wjkfdthcf/ vsvbykfhybyu zujyf wb,kfuf .pkfyb, b,jlfn wbkbib ofv ekrfy ,bh yt]vfnlbh? <jiwf vbkkfnkfh gfhjrfylfkbr df nehkb ybpjkfh weh,jyb ,skb, nehufylf/ nbkb/ hfyub/ ;bycb df `ib ofh [bk ,skufy vecekvjykfhlfy Bckjv

evvfnb de;eluf rtkflb df zujyf wb,kf ekfhyb vfwcflkfhb cfhb ,bhkfinbhflb?

Fkkjo �ybyu yt]vfnkfhb ,tobcj,? Bycjy ,e yt]vfnkfhybyu frcfhbyb ,bkvfq snflb? Ktrby Fkkjo �ybyu yt]vfnkfhb bxblf &yu ,e.ub _ Bckjvlbh? Cfoj,fkfh yt]vfnbvyb cbpkfhuf verfvvfk wbkb, ,thbibv exey ltufy ufgybyu vf]yjcbyb mjzn nthfy fyukf,/ wflhbuf tnbifhlb? :fojkfn ,jnwjmblf snrfpufy lfdhuf nfwwjckfyufylf bckjvbq of`n ekfh exey ,t,foj yt]vfn &rfybyb ,bkbifh/ rey cfqby Fkkjo �ybyu vfhofvfnkfhb pb`lf ,skf`nufybyb wfk,lfy obc wbkbifhlb?

Rf],fb Vefppfvf njvjybuf ,ehbkbi ofwblfub ,eqhew cehfybyu 144/ 149 df 150 _ jznkfhblf ;fvb ex vfhnf nfrhjhkfylb? Veafccbh ekfvjkfh ,e ojkfnyb nehkbxf bpjokfiufy? Weqblf &yu vfioehkfhb rtknbhbkufy%

1) Bycjy wb,kf vfcfkfcb Hjcekekkjo �ybyu bcnfrkfhbuf vedjabw ,skufy/ lt, neieyb, wjkbib vevrby? Xeyrb/ Fkkjo � cehfybyu 144 _ jznblf Cbp eyuf hjpb ,skflbufy wb,kfuf Cbpyb/ fk,fnnf/ .pkfynbhfvbp ltvjwlf? 149 _ jznlf &cf wfqcb nfhfalfy xbwcfyubp ofv

.pbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjyuf ,ehbyu! E/ ie,ofcbp/ Hf,,byubp nfhfablfy ,e.hbkufy

ofwbwfnlbh lt, vfhofvfn wbkvjwlf? <e ,bkfy Fkkjo � us` @^q Veofvvfl �! Wb,kf vfcfkfcb afwfn Cbpybyu bcnfubyubpuf vedjabw ,skufyb qsw! Fkkjo �ybyu fvhb ,fylfcbybyu vfqkbuf wfhf, ,skvfqlb! <fkrb ,e bi Hf,,byubp nfhfablfy ,e.hbkufy ofwbwfnlbh@/ ltufyltr ,skvjwlf? Wfqcb nfhfalfy xbwcfyubp ofv .pbyubpyb Vfc;blek Ofhjv njvjyuf ,ehbyu! Wfthlf ,skcfyubp .pkfhbyubpyb eybyu nfhfabuf ,ehbyu! 150 _ jznlfub ,e zreybq nfrhjhlfy vfwcfl rb,kfybyu Rf],fb Vefppfvf njvjybuf ,ehbkbib ,fhxf pfvjye vfrjyuf [jc/ Wb`vfn reybuf wflfh spufhvfc/ evevbq oerv &rfybyb bajlf &nbilbh?

2) 144 _ jznlfub Cbp eyuf hjpb ,skflbufy wb,kfuf Cbpyb/ fk,fnnf/ .pkfynbhfvbp ltz vfhofvfn wbkbi ,bkfy Fkkjo � Hjcekekkjo �uf df ek pjn jhwfkb Bckjv vbkkfnbuf @^q Veofvvfl �! Cbp cequfy nfhfabyubpuf .pkfybyu! ^q vsvbykfh! Cbpkfh ofv Gfqmfv,fhbyubp bhjlf &nufy nfhfauf .pkfybyu!@ ltufyltr &onbhjv rshcfnufy? 148 _ jznlf @Ofvvfybyu eyuf .pkfyflbufy sp nfhfab ,jh@/ lt,/ csyu 149 _ jznlf nfrhjhkfi ,bkfy Fkkjo � us` @^q vsvbykfh! Cbpkfh Hf,,byubp ofw ltufy &yu fapfk nfhfauf .pkfybyu!@ ltufyltr ,skflb? 150 _ jznlfub zreybq nfrhjh wb,kf ofwblfub oervlf Gfhdfhlbujhb jkfv ,bkfy [ecevfn wbkbiuf ehbyufy zoelkfhuf Fkkjo �ybyu wfn]bznbyb rshcfnvjwlf?

3) Bckjvlf ,trjh ,skufy lfcnkf,rb oerv ,skufyb ,jbc bycjylfub ie,of df uevjykfhyb rtnrfpbi vfwcflblf Fkkjo � ,bh ytxf ,jh nfrhjhkfvjwlf?

��g��´��³������²��±��°��m��®��¬���«��ª��©��¨��§

��º��¹��¸��¶ 151? Ieybyultr/ cbpkfhuf spkfhbyubplfy ,skufy/ cbpkfhuf jznkfhbvbpyb nbkjdfn wbkb,

,thflbufy df cbpkfhyb gjrkfqlbufy ofvlf cbpkfhuf Rbnj, df Obrvfnyb nf]kbv ,thflbufy df ,bkvfqlbufy yfhcfkfhbyubpyb cbpkfhuf shufnflbufy gfqmfv,fhyb .,jhlbr?

23

^q vsvbykfh! <j,jkfhbyubp B,hjobv Гybyu wb,kfcbuf .pkfynbhb, cbpkfhuf rfnnf by]jv

rshcfnlbr! Ie ,bkfy cbpkfhyb nfikf, wsqvflbr! <fkrb nfiwfhb Veofvvfl �yb gfqmfv,fh wbkb, .,jhlbr! E rbib cbpkfhuf ofwyb ,jnbklfy fqbhb,/ jznkfhbvbpyb nbkjdfn wbkb,/ ibhr/ ueyjo df ,jiwf ,epew [ekwkfhlfy gjrkf,/ Weh]jyb Rfhbvybyu wbhjfnb/ vf]yjkfhb/ snufy gfqmfv,fhkfh df evvfnkfh ofwblfub wbccfkfh/ obrvfn ofvlf ofkjk-ofhjv rf,b cbpkfh ,bkvfufy ifhbfn forjvkfhbyb shufnflbufy Fkkjo �ybyu &kxbcblbh!

B,hjobv Г smbkkfhb Bcvjbk Г ,bkfy Rf],fb Vefppfvfyb wehbifhrfy/ Fkkjo �lfy wf,ek fqkfibyb/ fdkjlkfhbyb Eyuf ,sqceyedxb evvfn wbkbibyb/ ,e evvfnuf ueyjokfhlfy gjrkf,/ Rbnj,e obrvfnyb shufnflbufy gfqmfv,fh .,jhbibyb cshfufy &lbkfh? Fkkjo �

lejkfhbyb b;j,fn fqkf,/ wehufy ,byjkfhbyb wf,ek wbklb df eyb @Eqbv@/ ltz Spbuf ybc,fnkf,/ Bckjv evvfnbybyu wb,kfcbuf fqkfynbhlb? Ybojzn fdkjlkfhb bxblfy ekfhybyu rsp jklblf scb,-ekmfqufy/ spkfhb nfyb, oehvfn wbkflbufy/ &yu veobvb yfcf,b Rf],fb Vefppfvfybyu ,byjrjhb B,hjobv Гuf nfwfkflbufy Veofvvfl �yb gfqmfv,fh wbkb, .,jhlb? Fkkjo �ybyu afpkb/ wjkfdthcf/ sif gfqmfv,fhybyu cf]q-ofhfrfnb ,bkfy B,hjobv Гybyu fdkjlkfhblfy afwfn Fkkjo �uf ,sqceyedxb lbyybyu abljrjhkfhb tnbib, xbwlb?

Hjcekekkjo � gfqmfv,fh ,skb, rtkufy gfqnlf [ellb ojpbhubltr jlfvkfh jhfcblf vf]cbzn df wf,jofnybyu ,fhxf nehb rtyu nfhwfkufy &lb? Fhpbvfc cf,f, ,bkfy vbyukf, ,tueyjo wjykfh nsrbkfhlb? <bh-,bhbyb nfkfi/ ,jcwbyxbkbr/ smhbkbr/ ,epewkbr jlfn necbuf rbhufy &lb? Vf]yfdbq wfiijwkbr ie lfhf;fuf tnufy &lbrb/ rbib pshkbr ,bkfy sp jnfcbybyu f`kbuf eqkfyfhlb? <eylfy ofv lfoifnkbcb/ jlfvkfh afhpfylkfhbyb ,jwbilfy wshwb, sklbhbifh/ jhbzn wbkb, wbpkfhbyb nbhbr rsvb, nfikfhlb? {ekjcf wbkufylf/ jkfv ojpbhubltr hfpjkfnybyu csyuub yewnfcbuf tnufy &lb?

Fkkjo � Spbybyu ,e.r by]jvkfhblfy ,bhb _ Veofvvfl �yb ,fifhbznuf csyuub gfqmfv,fh wbkb, .,jhlb? E rbib ,bkfy lby sp rfvjkbuf tnlb? Hjcekekkjo � jlfvkfhyb uspfk [ekwkfhb df .rcfr jlj,kfhbuf &hufinbhb,/ ;fvbznyb ,fhxf wf,jofnlfy gjrkflbkfh? Hjcekekkjo �ybyu .rcfr nfh,bzkfhb yfnb;fcblf cfoj,fkfh ibhr/ vf]cbzn df hfpbk [ekwkfhlfy nfvjvfy gjrkfylb? :jobkbq &]nbwjlkfh/ vf]yjcbp vfarehfkfh/ yjvf]wek elevkfh df ley` veof,,fnblfy ,eneykfq ajhbm ,sklbkfh? Rfk,kfhblfub ibhr nfdobluf/ hb` b[kjcuf/ [b`yfn jvjyfnuf/ `kmjy hjcnusqkbrrf/ vfyvfykbr [jrcjhkbrrf/ ,f[bkkbr cf[jdfnuf/ pekv df fljdfn vtoh-jwb,fnuf/ ;fojkfn vf]hbafnuf fqkfylb? Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqz nbvcjkblf pfvjykfh jif &crbvfqlbufy &yu verfvvfk lfcnehyb shufylbkfh? Ie ,jbc bkve obrvfn cjob,kfhbuf fqkfylbkfh? Yfnb;flf fchkfh vj,fqyblf bycjyybyu ofdfcb rtkflbufy &yu ekem rbibkfh .pfuf rtklb? Wfk,b Hjcekekkjo �ybyu nf]kbv-nfh,bzkfhb ,bkfy gjrkfyufy cfoj,fkfh e rbiblfy csyu ,jiwf [fkwkfhyb ibhr df ;fojkfnlfy gjrkf,/ nfhb[lf .rcfr yfveyf ,skb, wjklbkfh? Ekfhybyu fljkfnb/ jkbq [ekw df uspfk jlj,kfhbyb rshufy ,jiwf [fkwkfh Bckjvyb wf,ek wbklb? <e yfhcf ekfhlf spbxf wjyey nepbiuf ofv &onb`; wjklbhvflb? Bckjv ifhbfnb wjyeykfhbyb b;hj wbkbi

f,flbq cfjlfnuf &hbibilf ekfhuf rbajz wbklb? Xeyjyxb/ bycjy nfhfablfy nepbkufy wjyeykfhyb kjpbv nenufy [fkwkfhybyu fzyxkb fodjkb Bckjv wjyeykfhbyb vforfv nenufy vbkkfn yfwflfh ,e.r yt]vfn &ufcb &rfybyb rshcfnlb df rshcfnvjwlf?

Veofvvfl �ybyu gfqmfv,fh ,skb, rtkbikfhb bycjybzn exey ,e.r vfhofvfnlbh? <e yfhcfyb b,jlfn df ifhbfn oervkfhb ,f`yb vbcjkblf ofv rshbi vevrby? Vfcfkfy/ fufh ofh ,bh rbib fwkbuf cezyb, b,jlfn wbkufyblf ,e evvfn otx wfxjy ,bhkfijkvfc &lb? Zyf ,jiwf vbcjkyb rshcfr/ yfvjp swbiuf ,e.hbkufyvbp? Wfqcb yfvjpyb wfqcb gfqnlf swbi rthfrkbub/ hfrffnkfh flflb/ nfhnb,kfhb ofwblfub bkvyb Hjcekekkjo � shufnlbkfh? Ieyuf s[ifi ,jiwf oervkfh ofv ,bpuf cfobo ceyyfn jhwfkb tnb, rtkufy? Ltvfr/ gfqmfv,fhybyu .,jhbkbib evvfnuf snf pfheh df veobvlbh? Vbyu facecrb/ ,e evvfn bxblf ieylfq ,e.r yt]vfn _ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbuf wfhib ,skufy/ vfc[fhf wbkflbufy/ reah qskkfhuf fkvfinbhflbufykfh ofv ,jh!

Ofh ,bh yfhcfybyu ofwbwfnbyb ,bkbi bkv ,skcf/ ofh ,bh biyb nsmhb skxjd ,bkfy sp shyblf bikfnf ,bkbi obrvfnlbh? :evoeh ekfvjkfh obrvfnyb Ceyyfnb Yf,fdbqz/ lt, bpjokfufykfh? Bkv rsgxbkbrrf yfcb, ,skbib vevrby/ fvvj obrvfn ofh rbvuf ofv yfcb, ,skfdthvfqlb? Jkbvkfhybyu/ [ececfy/ jlfvkfh ecnblfy hfo,fh/ gtidj ,skufy rbibybyu obrvfnkb ,skbib ybojznlf pfheh? Fufh rbiblf bkv ,skcf. obrvfn ,skvfcf/ vfrrjh rbvcfkfhybyu vfrhbuf fklfyb,/ spblfub bkvyb rthfrkb shbyuf bikfnjkvfclfy ajqlf shybuf pfhfh rtknbhbib vevrby? Vfcfkfy/ jlfvkfhyb wfqcb shbylf cf,huf/ wfqcb shbylf ie;jfnuf/ wfqcb shbylf tvjw-bxvjw/ rbqbv-rtxfrkfhyb &ocjy wbkbiuf/ wfqcb shbylf ifhbfnyb shufybiuf xfwbhbi rthfrkbubyb ,bkbi obrvfnlbh? Jxfhxbkbr/ wbqbyxbkbr gfqnlf jlfvkfhyb tlbhb,-rbqlbhbiuf nfhmb, wbkbi

obrvfn ,skcf/ jlfvkfhybyu f[kjwb ne,fykfiufy vsk-rskxbkbr dfwnblf vf]yfdbznyb nepfnbiuf xfwbhbi obrvfnlbh? Lby/ ifhbfn/ fwblf rf,b neieyxfkfhuf `n jlfvkfh nsgkfyufy shbylf ekfhyb b,jlfnuf xfwbhbi shybuf ofqh-&ocjyuf nfhmb, wbkbi obrvfn &vfc/ fqyb ;jobkkbrlbh? Vjk-ley`yb lf,lf,fkb nsq df yjifh]bq vfhjcbvkfhuf bikfnbi shybuf Bckjv ,e.hufy ;jqkfhuf

24

cfha wbkbiuf xfwbhbkufylf @<ekfh &ocjyuf wfhib@/ ltufy ufgkfhybyu gfqlj ,skbib obrvfncbpkbrybyu fxxbw cfvfhfcblbh? Ieybyu exey gfqmfv,fhkfh evvfnkfhbuf ifhbfnyb nf]kbv ,thb,ubyf wsqvfclfy/ obrvfnyb ofv shufnlbkfh1?

Fufh ekem/ oehvfnkb ,bh rbib ,bhjy vfhjcbvuf rtkb,/ [fkwwf vf]hepf wbkcf/ jlfvkfh @Ieylfq ekem rbib wbvvfnkb dfwnbyb fzvfq rtkb,/ ,bpuf vfd]bpf wbklb@/ lt, wfyxfkfh vbyyfnljh ,skflb? Fkkjo � Spbybyu rfkjvbyb lfhbm nenvfclfy Bckjv vbkkfnbuf Weh]jyb Rfhbvyb yjpbk wbkufyb/ nbkjdfn wbkb, evvfnuf shufnflbufy gfqmfv,fh .,jhufyb mjzn ,e.r yt]vfn &vfcvb$! Weh]jyb Rfhbvyb nbkjdfn wbkb, ,thflbufy/ ,bpkfhyb gjrkf,/ ve,jhfr jznkfh/ Ceyyfnb Yf,fdbqz df ,bp ,bkvfufy ,jiwf rsgkf, ifhbfn oervkfhbyb shufnflbufy gfqmfv,fhyb Bckjv evvfnbuf .,jhufyb/ ie,ofcbp/ Fkkjo �ybyu ,e.r afpkb df vfhofvfnblbh%

b��a���`��_��^��]��\��[����Z��Y��X��W��V��U���T��Scf��e��d����g٢١: النور��

Fufh Fkkjoybyu afpkb df hfovfnb ,skvfufyblf/ cbpkfhlfy ,bhjynfyubp gjr ,skvfc &lb! Ktrby Fkkjo Spb [jokfufy rbibyb gjrkfqlb??? (Yeh cehfcb/ 21 _ jzn)

Fkkjo �ybyu bpyb ,bkfy sif gfqmfv,fh neafqkb ,fifhbznybyu vfarehfcb/ ley`wfhfib/ [ekwb ofh [bk ueyjo df ,epew at]kkfhlfy gjrkfylb? Sif gfqmfv,fh rshcfnufy qsklfy ,jiwf ,jnbk/ vf]yjcbp qskkfhuf .hufy [fkwkfh yf tvfr-bxvfr df yf ,jiwf vejvfkfkfhlf ofkjk-ofhjvybyu afhwbuf ,jhvfq/ [ekwbq gjrkbr ,jhfcblf yfahfnyb wspmfqlbufy &yu wjkjw df ne,fy vbkkfnuf fqkfylb?

B,hjobv Г Fkkjo �lfy Eybyu jznkfhbyb nbkjdfn wbkb, ,thflbufy/ Rbnj,e obrvfnyb shufnflbufy ofvlf jlfvkfhyb ueyjo df hfpbk [ekwkfhlfy gjrkfqlbufy gfqmfv,fh .,jhbibyb cshfufykfhbyb cehfybyu 129 _ jznblf shufylbr? Fkkjo � Sp lscnb B,hjobv Гybyu lejkfhbyb b;j,fn wbkufybyb Weh]jyb Rfhbvybyu @<fwfhf/ Jkb-Bvhjy@ df @:ev]f@ cehfkfhblf ;fvb ex vfhnf rtknbhufy? ^]nb,jhkbcb ierb/ B,hjobv Гybyu lejkfhblf كيهمزي _ gjrkfqlbufy cspb مهلمعي ة الكتابالحكمو _ Rbnj, df obrvfnyb nf]kbv ,thflbufy rfkbvfcblfy rtqby rtknbhbkufy%

u�����n��m��l��k��j��i��h�����g��f��e��d١٢٩: البقرة��� "q Hf,,bvbp! Ekfhuf jznkfhbyuyb nbkjdfn wbkb, ,thflbufy/ Rbnj, df obrvfnyb

shufnflbufy df ekfhyb gjrkfqlbufy spkfhblfy ,bh gfqmfv,fh .,jhuby! (<fwfhf cehfcb/ 129 _ jzn) Fkkjo � B,hjobv Гybyu lejkfhbyb b;j,fn wbkb,/ gfqmfv,fh ;syfnufybyb vbyyfn wbkufy ,fhxf shbylf كيهمـزي _ gjrkfqlbufy cspb ـةالحكمو الكتـاب ـمهلمعي _ Rbnj, df obrvfnyb nf]kbv

,thflbufy cspblfy jklby rtknbhbkufy? <e yfhcf ibhr/ vf]cbzn df hfpbk [ekwkfhlfy gjrkfyvfufy rbvcfuf Weh]jyb Rfhbv df Oflbcb Ifhba nf]kbvb yfa ,thvfckbubyb rshcfnflb? Ieybyu exey :eylf, b,y F,lekkjo � Weh]jyyb shufybilfy jklby bqvjyyb shufylbr/ csyu Weh]jyyb shufylbr? Ieylf bqvjybvbp pb`lf ,sklb ltlbkfh? (B,y Vj;f hbdjznb) Ltvfr/ spbyb ibhr yf;jcfnblfy/ wf,bo f[kjwkfhlfy gjrkfvfufy rbvcfybyu wfk,buf bqvjy/ nfdobl rf,b neieyxfkfh qsk njgjkvfqlb? <e yfhcf ojpbhub of`nbvbplf sp bc,jnbyb zwwjk rshcfnvjwlf? Weh]jyb Rfhbvyb epjw dfwnlfy ,thb swb,/ [sg nbkjdfn wbklbr? Hjcekekkjo �ybyu oflbckfhbyb shufylbr/ fqnlbr? Ybvfuflbh/ Weh]jyb Rfhbv df Oflbcb Ifhbakfh cfoj,fkfhuf rshcfnufy nf]cbhbyb ,bpuf/ [fkwbvbpuf rshcfnjkvfzgnb? <eyuf cf,f,/ ,bp jlfvkfhybyu wfk,byb bqvjy/ nfdobl rf,b gjr vfkofvkfh ,bkfy gjrkfi shybuf Weh]jyb Rfhbvyb [jhkf,/ ibhr vfhjcbvkfhblf/ vf]cbzn df ,bl]fn vf;kbckfhblf nbkjdfn wbklbr! Hjcekekkjo �ybyu ve,jhfr oflbckfhbyb pjkbv df veyjabwkfhybyu ,epew wbkvbikfhbyb jwkfi ` wskkfi exey fqnlbr! Ieybyu exey Weh]jyb Rfhbv df Oflbcb Ifhba ibhr vfhfpb df ,jiwf ;jobkbq jlfn df yjvf]wek nf,bfnkfhlfy gjrkfyvfufy [fkwbvbp exey obljzn ,skjkvflb? Ltvfr/ gfqmfv,fhuf &hufiufykbr lf]djcblfub rbibkfhybyu lf]dfnb spbyb df ,jiwfkfhyb/ fddfkj/ ibhrlfy df ,jiwf yjvf]wek at]k-fndjhkfhlfy gjrkfiuf wfhfnbkufy ,skbib rthfr?

Hjcekekkjo �ybyu لمعكيم _ cbpkfhuf nf]kbv ,thflbufy cbafnblfy fddfk كيزكيم _ cbpkfhyb gjrkfqlbufy cbafnbybyu rtkbiblf zyf ,bh obrvfn ,jh? Fufh bycjy wfk,byb bqvjy/ nfwdj rf,b gjr neieyxfkfh ,bkfy gjrkfvfcf/ eybyu bkvb df nf]kbvb ,jiwfkfhuf vfyaffn rtknbhbi

shybuf rekafn rtknbhflb? Of`nlf wfk,b bqvjy/ nfdobl/ Bckjv rf,b neieyxfkfh ,bkfy gjrkfyvfufy rsgkf, ley`dbq jkbvkfh ,jhrb/ ekfhybyu &hbiufy rfiab`ne b[nbhjkfhb bycjyybyu ajqlfcbuf &vfc/ ,fkrb ,eney nbhbr vfd;eljnybyu of`nbuf hfoyf cjkb,/ wbhbkb, qsw ,skbibuf cf,f, ,skvjwlf? Ieybyultr/ wfk,b bqvjy/ b[kjc/ nfwdj rf,b neieyxfkfh ,bkfy

1 Obrvfn ofwblf cehfybyu 129 _ jznblf csp .hbnbklb?

25

gjrkfyvfufy ifhbfn “ekfvj”kfhb ofv ,jhrb/ ekfhybyu ,bkbvb jlfvkfhybyu obljznbuf &vfc/ ,fkrb lbyljhkfh bxblf ofh [bk abnyf/ bmdj df mbq,fn ufgkfhyb gfqlj wbkbiuf [bpvfn wbkflb? <eylfq “jkbvkfh” bkvbyb lbycbp/ pshfdjy/ nem`yrjh rbvcfkfhybyu [bpvfnbuf cjkufyb ,jbc rsg ojkfnlf jlfvkfhyb ofwlfy flfinbhflb? Bkv/ ie,ofcbp/ Fkkjo � nfhfablfy ,thbkufy yehlbh? Ktrby bkv bqvjycbp/ wfk,b ,epew/ yjgjr if[cuf yfcb, ,skcf/ jlfvkfhyb flfinbhbiuf [bpvfn wbkflb? Bqvjycbp rbvcfkfhybyu bkvb yfnb;fcblf wbkbyufy b[nbhjkfh bycjybznybyu yf;jnbuf &vfc/ frcbyxf ofkjrfnbuf cf,f, ,skflb? Ieybyu exey gfqmfv,fhkfh nf]kbv ,thbilfy fddfk bqvjy/ nfdobl/ nfwdj rf,b gjr neieyxfkfh ,bkfy jlfvkfhyb ibhr/ vf]cbzn df hfpbk [ekwkfhlfy gjrkf,/ bkvyb bycjybzn ajqlfcbuf qsyfknbhflbufy gjrbpf wfk,yb gfqlj wbkufykfh? Fyf ieylfq gjrbpf wfk, ,bkfy bkv njgufy vecekvjy ekfvjkfhybyu bkvb df rfiab`nkfhblfy bycjybzn nj ofyep vfyaffn njgvjwlf?

Fkkjo �ybyu byjznb bkf ,fifhbznyb ,fhxf wf,jofnlfy gjrkf,/ cfjlfn qskbuf jkb, xbwwfy Veofvvfl �ybyu qskbyb nfhr &nufyb exey bycjybzn ,euey zyf ;fojkfn df vf]yfdbq ofkjrfn `wfcblf nehb,lb? Bckjv ifhbfnblfy spuf nfub gex/ ,jnbk qskkfhyb vf]wek rshufyb ,jbc afcjl df hfpbk [ekwkfh bcrfy;fcblfy [fkjc ,skjkvf`nufy bycjybzn of`nb bpblfy xbwb, rtnlb? Wfk,b bckjvbq neieyxfkfh ,bkfy gjrkfyvfufy ,eueyub bycjyybyu ,f]pb wbkvbikfhb jlfvbqkbr xtufhfcblfy xbwb, rtnufy? Jwb,fnlf bycjyybyu ,f]pb wbkvbikfhb ,eney ,fifhbzn exey wjhf ,ekenuf fqkfyufy? <ekfhybyu ,fhxfcbuf zujyf lfdj _ bycjyybyu wjhjyme wfk,byb Fkkjo �ybyu csyuub gfqmfv,fhb Veofvvfl � jkb, rtkufy Bckjv yehb ,bkfy `hbnb,/ bqvjy/ nfdobl rf,b gjr neieyxfkfh ,bkfy gjrkfilbh? <eylfy ,jiwf ofh wfylfq ehbybikfh yfafwfn yfa ,thvfqlb/ ,fkrb bycjybznyb ,eylfy ofv jmbh df ,f[ncbp ojkfnuf jkb, ,jhflb?

���Á��À����¿��¾��½��¼���» 152? Ieylfq &rfy Vtyb `l &nbyukfh/ ieylf cbpkfhyb `l &nfvfy? Vtyuf ierh wbkbyukfh

df Vtyuf yjyrshkbr wbkvfyukfh!

^q vsvbykfh! Cbpkfhuf ,tobcj, yt]vfnkfhyb by]jv &nufybv exey njfn-b,jlfn ,bkfy/ Vty ,e.hufy df wfqnfhufy yfhcfkfhlf bnjfn wbkb,/ ley`lf ifhbfnbvyb of`nbyubpuf nfn,bw &nufy ojklf Vtyb `luf jkbyukfh! Sifylf Vty yt]vfnkfhbvyb lfdjvkb/ ,fkrb pb`lf wbkbi ofvlf J[bhfnlf vfmabhfne hfovfnbv ,bkfy cbpkfhyb `luf jkfvfy! Cbpkfh Vtyb [ehcfylkbr/ ijlkbr gfqnlf `luf jkbyukfh/ Vty cbpkfhyb wbqbyxbkbr df vecb,fnkb gfqnlf `luf jkfvfy! Cbpkfh <fye Bchjbk rf,b ueyjokfhuf verrfcblfy rtnb,/ yt]vfnkfhbvuf yjyrsh ,skvfyu! Reahjyb yt]vfn bycjyyb Fkkjo �ybyu mfpf,b df ekrfy fpj,kfhbuf rsylfkfyu wbkflb!

Fkkjo �uf nfc,bo/ bcnbmajh df vfwnjd fqnb,/ Eyb bcve cbafnkfhb ,bkfy `luf jkbi

pbrhlbh? Pbrh brrb nehuf% kfapbq df vf]yfdbq pbrhuf ,skbyflb? Bcnbmajh/ vfwnjd df nfc,bo ,bkfy Fkkjo �yb `luf jkbi kfapbq pbrhlbh? Ofh ,bh bilf Fkkjo �yb hbjz wbkb,/ f]pjkfh ,bkfy Eybyu ,eqhewkfhbuf ofvfdfwn bnjfn wbkbi/ wfqnfhufyblfy wfqnbi vf]yfdbq pbrhlbh? Yt]vfnkfhuf wfk,fy bwhjh ,skb,/ nbk ,bkfy &]nbhja &nb,/ ofh ,bhbyb ifhbfn rshcfnufy sp shybuf cfhakfi/ f]pjkfhyb Fkkjo �ybyu njfnbuf cjkbi/ wfqnfhufy yfhcfkfhblfy wfqnbi ierh wbkbi vf]yjcbyb ,bklbhflb? Spblfub yt]vfn ,bkfy af[hkfyvfclfy ierh wbkb, ufgbhbi nbk ,bkfy ierh wbkbi/ yt]vfnyb `kmbp Fkkjo � njvjyblfy/ lt, wfk,fy &]nbwjl wbkbi wfk, ,bkfy ierh ltvfrlbh? Xeyjyxb/ bycjy yt]vfnyb `kmbp Fkkjo � njvjyblfy lt, &]nbwjl wbkcf/ wfk,blf Hfovjy �uf bnjfn wbkbi veof,,fnb gfqlj ,skflb? Pthj/ bycjylf z[ibkbr wbkufy nfhfauf veof,,fn wsqbi neqmecb ,jh? Ekfvjkfh @Ierh _ Fkkjo � ,thufy yt]vfnyb Spb hjpb ,skufy shbykfhuf cfhakfilbh? Yt]vfnyb byrjh wbkbi/ zibhbi `rb ifhbfn vfy wbkufy shbykfhuf cfhakfi _ reahjyb yt]vfn@/ lt, bpjokfufykfh? Ofcfy <fchbq �

@Yt]vfnyb by]jv &nufy Pjnybyu njfnblf wjbv ,skbi ierhlbh? Rbv Fkkjo �yb `luf jkcf/ Fkkjo � ofv eyb `luf jkflb? Rbv Fkkjo �uf ierh wbkcf/ Fkkjo � eyuf yt]vfnkfhbyb pb`lf wbkflb? Rbv Fkkjo �uf yjyrshkbr wbkcf/ Fkkjo � eyb fpj,kfqlb@/ ltufykfh? Pbrh ierh wbkbiybyu b,nbljcblbh? Ieybyu exey ,skcf rthfr/ dfkkjoe f]kfv/ Fkkjo � lfcnkf, pbrhuf csyu ierh wbkbiuf ,e.hlb?

Ofh ,bh yfhcfybyu ierhb sp ;bycblfy ,skbib rthfr? Ieyuf rshf lfdkfnvfyl rbib @<jq-,flfdkfn ,skufybv exey Fkkjouf ierh@/ ltqbi ,bkfy rbajzkfycf/ ierh wbkvf,lb? Lfdkfnvfyl rbibybyu ierhb vjkbyb Fkkjo � rshcfnufy shbykfhuf cfhakfi ,bkfy ,skflb? Bkvkb rbibybyu @Vtyuf bkv ,thufy Fkkjouf ierh@/ ltqbib rbajz &vfc? Bkvkb rbib/ fddfkj/ bkvbuf fvfk wbkcf/ ,jiwfkfhuf shufncf/ otx rbvyb hbjz wbkvfclfy ofwyb fqncf/ ieylf ierh wbkufy ,skflb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

26

يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معـه إذا ه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن أبي هريرة في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم وإن تقرب إلي بـشبر ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني

رواه البخاريIتقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولةF,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjo � @Vty ,fylfvybyu vty

ofwbvlfub sqb jklblfvfy? Fufh Vtyb `luf jkcf/ Vty e ,bkfy ,bhufvfy? Fufh vtyb bxblf `l &ncf/ Vty ofv eyb bxbvlf `l &nfvfy? Fufh Vtyb rsgxbkbr bxblf `l &ncf/ Vty ofv eyb

ekfhlfy fapfk ,skufy rsgxbkbr bxblf `l &nfvfy? Fufh Vty nfhfauf ,bh wfhbx zwbykficf/ Vty eyuf ,bh ufp zwbykfifvfy? Fufh Vty nfhfauf ,bh ufp zwbykficf/ Vty eyuf ,bh wekjx

zwbykfifvfy? Fufh Vtyuf .hb, rtkcf/ Vty eyuf xjgb, ,jhfvfy@/ ltqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

<e jzn ofwbwbq vsvby rbibuf Fkkjo � nfhfablfy ;elf rfnnf vfhofvfnlbh? <eney rjbyjn df eylfub vfd;eljnyb zhfnufy Welhfnkb/ Wfohkb df nfvjvfy <toj;fn ,skufy Pjn ueyjorjh/ yjnjdjy/ ofwbh ,fylfyb/ fufh Fkkjo �yb `luf jkcf/ eyb vfhofvfnb df vfmabhfnb ,bkfy Spbybyu jkbq lfhujoblf `luf jkbiuf nfq`hkbubyb ,bklbhvjwlf? Hjcekekkjo � weqblfub oflbckfhlf vfhofvfn wbklbkfh%

قـالوا ما أجلسكم ه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال رضي االله عن عن معاوية قالوا والله ما أجلسنا إلـا ذاك آلله ما أجلسكم إلا ذاك علينا قال جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به

مسلم رواهIئكةالملا أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم أما إني لمقال Vejdbz � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � fcoj,kfhbybyu ofkwfcbuf xbwb,/ cbpkfhyb

ybvf cf,f, snbhubplb ltlbkfh? Cfoj,fkfh @Fkkjoyb `luf jkb,/ ,bpyb Bckjvuf obljzn wbkufyb df ,bpuf rsg vfhofvfnkfh rshcfnufyb exey Eyuf vfwnjd fqnb, snbhb,vbp@/ ltlbkfh? Hjcekekkjo � Fkkjouf wfcfvrb/ cbpkfhyb ie cf,f,ubyf snbhubplbvb ltlbkfh? Cfoj,fkfh @Fkkjouf wfcfvrb vfyf ie cf,f,ubyf snbhubplb@/ ltlbkfh? Hjcekekkjo � vty cbpkfhlfy uevjycbhf,

wfcfv bxlbhvflbv? Ufg ieylfrb/ :b,hbk vtyuf rtkb,/ Fkkjo � afhbinfkfhuf cbpkfh

,bkfy af[hkfybibybyu [f,fhbyb fqnlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

بيقال قال الن هنع الله ضير ريدعيد الخأبي س نع لمسه وليع لى اللهون صذكري مقو دقعلا ي الله زل إلا عجو مهفتح

رواه مسلمIنة وذكرهم الله فيمن عندهعليهم السكي ونزلت الرحمة وغشيتهم الملائكة

F,e Cf]bl fk-{elhbq � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,bhjy wfdv Fkkjo ]fppf df ;fkkfyb pbrh wbkb, snbhcf/ ekfhyb vfkjbrfkfh shf, jkflb? Hfovfn ofv ekfhyb wfvhf, jkflb? Ekfhuf ojnbh;fvkbr neiflb df Fkkjo ekfhyb Spbybyu oepehblfubkfh jklblf `luf jkflb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb) Fkkjo �yb pbrh &nvjw exey ,eylfy rfnnf nfhmb, qsw? Pthj/ Fkkjo �yb `luf jkufy rbibuf &yu jkbq verjajn _ Fkkjo � eyb `luf jkbib df]lf wbkbyvjwlf? Fkkjo �yb pbrh &nvjw ie wflfh ekem b,jlfnrb/ eyuf df]lf wbkbyufy verjajnkfhuf ofh wfyxf ofdfc wbkcf/ fhpbqlb? Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhblf Fkkjo �yb pbrh wbkb, snbhufy ;fvjfuf/ ofnnjrb/ ekfh ,bkfy nfcjlbafy ,bhuf snbhb, wjkufy rbibuf ofv bycjyybyu cewb rtkvfclfy bkj;b qsw%

بيالن نع هناالله ع ضية رريرأبي ه نقال ع لمسه وليع لى اللهون صعبتتلا ية فضاريلائكة سالى معتو كاربإن لله ت مهعوا مدقع ا فيه ذكرلسجوا مدجالذكر فإذا و السجم نيبو مهنيا بلئوا ممى يتح تهمنحا بأجضعب مهضعب فحو فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم قالالسماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء

ا قولونفيجئن د مناد عنعب ض في لكالأر كونحبسي كونركبيألوني وساذا يمقال و كألونسيو كوندمحيو كللونهيو فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال

كونفرغتسياري قالوا وا نأور لو فاري قالوا لا قال فكيا نأول رهقال و با ري اركن ني قالوا منونجيرتسقالي

27

فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر قالوأجرتهم مما استجاروا سألوا ما هم فأعطيتهمفيقول قد غفرت ل مهعم لسقالفجمهليسج قى بهمشلا ي مالقو مه تغفر لهقول وفي Iرواه مسلم

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Fkkjo �ybyu rtpb, .hedxb

wsibvxf pbrh vf;kbckfhbyb f[nfhb, .hflbufy afhbinfkfhb ,jh? Eylf Fkkjoybyu pbrhb ,skf`ufy vf;kbcyb njgbicf/ ekfh ,bkfy ,bhuf snbhbiflb df ,bh-,bhkfhbyb wfyjnkfhb

,bkfy shf, jkflb/ ofnnj spkfhb ,bkfy ley` jcvjyb jhfcbyb nsklbhbiflb? Nfhwfkbiufx rsnfhbkb,/ jcvjyuf xbwbiflb? Fkkjo ]fppf df ;fkkf ,bkcf-lf/ @Wfthlfy rtklbyubp$@ ltqlb? @Thlf Ctyuf nfc,bo/ nfr,bh/ nfokbk/ vfwnjd fqnf`nufy/ Ctylfy cshfyf`nufy

,fylfkfhbyu jklblfy rtklbr@/ ltqlbkfh? Fkkjo @Vtylfy ybvfyb cshfif`nbh$@ ltqlb? @Ctylfy ;fyyfnbyuyb cshfif`nbh@/ ltqlbkfh? @:fyyfnbvyb rshufyvbkfh$@ ltqlb? @Qsw/ &q

Gfhdfhlbujh@/ ltqlbkfh? @:fyyfnbvyb rshbiufylf wfyljw &lb$@/ ltqlb? @Ctylfy gfyjo ofv cshfif`nbh!@ ltqlbkfh? @Vtylfy ybvflfy gfyjo cshfif`nbh$@ ltqlb? @Lspf[byulfy/ &q

Gfhdfhlbujh!@ ltqlbkfh? @Lspf[bvyb rshufyvbkfh$@ ltqlb? @Qsw@/ ltqlbkfh? @Lspf[bvyb rshbiufylf wfyljw &lb$@/ ltqlb? @Ctylfy ueyjokfhbyb fad &nbibyuyb ofv cshfif`nbh@/ ltqlbkfh? @Ekfhyb fad &nlbv/ cshfufy yfhcfkfhbyb ,thlbv/ gfyjo nbkfufy yfhcfkfhblfy

gfyjo ,thlbv@/ ltqlb? @Gfhdfhlbujh! Bxkfhblf afkjyxb ueyjorjh ,fylf ,jh! E ieyxfrb snf`nb, ekfh ,bkfy ,bhuf snbhb, wjkufy/ [jkjc@/ ltqlbkfh? @Eyb ofv rtxbhlbv? Ekfh ieylfq wfdvrb/ ofvybikfhbyb fckj ,f[ncbp ,skvfqlb@/ ltqlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

<bp Fkkjo �yb `lbvbpuf jkzgvbpvb$! Of! <jibvbpuf vecb,fn neiufylf/ ley`dbq bikfhbvbp .hbivfufyblf/ jmbh lfhluf xfkbyufylf `lbvbpuf jkzgvbp! <bhjw nfy-;jybvbp cjm/ ley`dbq bikfhbvbp ,fhjhblfy rtkb, nehufy ijl-[ehhfv gfqnbvbplf `lbvbpuf jkzgvbpvb$! <f]pfy wjdey/ nfhdep rf,b vfpfkb yjp-yt]vfnkfhyb nfyjdek wbkufylf @Gbibhb,/ tnrfpufy ltowjyuf hfovfn@/ ltqvbp! Fvvj ,e yt]vfnkfhyb thlfy eylbhb, xbwfhufy/ eyuf vfpf df hfyu ,thufy Fkkjo �yb eyenfvbp! Of`nlfub bycjy b[nbhj &nufy fqhbv wekfqkbrkfhlfy ajqlfkfyufylf @Sqkf, njgufykfhuf hfovfn@/ ltqvbp! Sif b[nbhj &nufykfhuf fwk/ blhjr/ wj,bkbzn/ ptoy-afhjcfn ,thufy Pjnyb eyenfvbp! Jmf-byb/ lscne `h ` zwbykfhbvbp veheddfn rshcfncf/ hfovfn fqnbiyb ;jqbuf wszvbp! Fvvj sifkfhybyu wfk,buf z[ibkbr wbkbiyb cjkb, bkojvkfynbhufy Pjnyb eyenfvbp! Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

حي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل ال ه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن أبي موسى رواه البخاريIوالميت

F,e Vecj � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Hf,,bcbyb `luf jkflbufy rbib ,bkfy

Hf,,bcbyb `luf jkvfqlbufy rbvcfybyu vbcjkb skbr ,bkfy nbhbrybyu vbcjkblbh1? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Snufy jznlf ,epew [ekwkfhlfy gjrkfybi/ Rbnj, df obrvfnyb ,bkbi rf,b cbafnkfh pbrhb snufyblfy rtqby ei,e jznlf Fkkjo �yb `luf jkb,/ ierh wbkbiuf ,skufy ,eqhewybyu rtkbib vfpreh cbafnkfh bycjyuf ,thbkflbufy &yu ,e.r yt]vfnkfh &rfybuf bijhf wbkflb? Pjnfy/ ,jiwf yt]vfnkfh neufcf ofv/ vf]yfdbq gjr ,skbi/ Rbnj, df obrvfnyb ,bkbi yt]vfnb otx wfxjy neufvfqlb? Ltvfr/ ibhr/ vf]cbzn df hfpbk [ekwkfhlfy gjr ,skufy ofvlf Rbnj,e Ceyyfn df ifhbfn bkvbyb ,bkb,/ fvfk wbkbi afpkbuf vezccfh ,skufy rbibkfh Fkkjo �yb `luf jkb, ierh wbkbilfy ns[nfvfckbub kjpbv? Pthj/ ierh Fkkjo �ybyu ifojlfnb ,bkfy yt]vfnybyu ljbvbq ,skbib df rsgfqbibuf cf,f,lbh? Ierhybyu pbllb yjyrshkbr/ reah ,skb, Fkkjo �

,bpyb ,eylfy wfqnfhufy df yjyrsh rbvcfkfhuf wfnnbw fpj,kfh ,jhkbub ,bkfy jujokfynbhufy%

�{b��a��`��_���^��]c��i��h��g���f��e��d��z ٧: يمإبراه Hf,,byubp @Wfcfvrb/ fufh ierh wbkcfyubpkfh/ cbpkfhuf yt]vfnkfhbvyb/ fk,fnnf/ pb`lf

wbkehvfy! Fufh yjyrshkbr wbkcfyubpkfh/ fk,fnnf/ fpj,bv ofv ;elf wfnnbwlbh!@ lt, ,bklbhufybyb &ckfyu! (B,hjobv cehfcb/ 7 _ jzn)

Vsvbykfh Fkkjo �ybyu yt]vfnkfhbyb &]nbhja &nb,/ ekfhyb pbrh df ierh ,bkfy rfhib jkbiuf ,e.hbklb? Veofvvfl �uf &hufib, snufy f;ljlkfhbvbp Fkkjo �ybyu ve,jhfr jznkfhbyb nbkjdfn wbkb, ,thufy/ jlfvkfhyb ibhr/ vf]cbzn df ,jiwf ,epew [ekwkfhlfy gjrkf,/

1 Bvjv Veckbv hbdjznkfhblf @Eylf Fkkjo `l wbkbyflbufy eq???@/ lt, rtknbhbkufy?

28

Rbnj,e obrvfnyb df ,bkvfufy yfhcfkfhbyb nf]kbv ,thufy gfqmfv,fhbyb ,e.r yt]vfn lt, ,bkbilb? <e yt]vfnyb ybojznlf wflhkf,/ ofvbif Fkkjo �yb `luf jkb, bi nenbilb df Eyuf ,tobcj, ierhkfh wbkbilb? Ierh wbkbikfhb sif gfqmfv,fh jkb, rtkufy lbyyb vforfv eikf,/ ,t,foj subnkfhbuf fvfk wbkbi ,bkfy ,sklb? Ieybyu exey Fkkjo � Sp df]lfcblf nehb,/ ekfhuf yt]vfnkfhbyb pb`lf wbklb? <eybyu yfnb;fcblf f;ljlkfhbvbp bkv-afy/ vflfybzn/ jlj,-f[kjwlf &yu ecney [fkw ,skb, ziflb? Yt]vfnkfhuf ljbvbq ierh wbkbiufyb df Bckjvyb vforfv

nenbiufyb cf,f,kb epjw-zwbylfub vbkkfnkfh ekfhybyu obvjzcblf ofh,bq-cb`cbq/ vf]hbabq df vflfybq ;bofnkfhlfy nj,t ,skb, ziflb? <bhjw rtqbyub fdkjlkfh Fkkjo �yb &clfy xbwfhb,/ f;ljlkfhb bpblfy .hvflb? Bqvjy/ Bckjv rf,b yt]vfnkfhuf ierh wbkvflb? F;ljlkfhb rf,b ifhbfnyb vforfv eikfi shybuf Fkkjo �ybyu rbnj,b df Gfqmfv,fh �ybyu subnkfhbyb of`nlfy xtnuf cehb,/ wf`wlfub lbycbp/ f[kjwcbp rbvcfkfh nepufy rtkf;fub qsw/ ,jnbk qskkfhuf .hlb? Nbkblf @Fkkjo �uf ierh@ lt,/ fvfklf ibhr/ reah fvfkkfhyb wbklb? Fkkjo �yb eyenufyb ,jbc Fkkjo � ofv ekfhyb eyenb,/ sp ojkbuf nfikf, wsqlb? Jwb,fnlf ,jiwf [fkwkfhuf ofh njvjykfvf wfhfv/ bwnbcjlbq-vf]yfdbq wfiijw/ [jh vbkkfnuf fqkfylb? F;ljlb ley`uf bkv/ vf]hbafn/ vflfybzn nfhwfnufy [fkwlfy ,bkbvcbp/ cfdjlcbp vbkkfn de;eluf rtklb? ^ylb ,eylfq ,f[ncbpkbrlfy Fkkjo �yb ofvfdfwn `luf jkb,/ fvhkfhbyb ,f;fhb,/ wfqnfhufykfhblfy wfqnb,/ Eyuf ierh wbkb,/ yt]vfnkfhbuf yjyrshkbw wbkvfclfy bi rshb,ubyf wenbkbi vevrby/ [jkjc?

قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث ه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلامرضي االله عنعن عبد الله بن بسر ترمذيرواه الIالله لا يزال لسانك رطبا من ذكر به قال

F,lekkjo b,y <ech � hbdjzn wbklbkfh% <bh rbib @~ Hjcekekkjo! Bckjv wjyeykfhb vtyuf jmbhkbr wbklb? Vtyuf e ,bkfy lbybv vecnforfvkfyflbufy yfhcfybyu [f,fhbyb ,thbyu@/ ltlb? Hjcekekkjo � nbkbyu veljv Fkkjo �ybyu pbrhb bkf yfvkfycby ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Ofh wfylfq ojkfnlf Fkkjo �yb `llf nenbi/ Eyuf ofvbif ierh wbkbi ofh rbvuf ofv yfcb, &nfdthvfqlb? Vsvby rbib Fkkjo �yb ljbv &clf nenflbufy/ ierh wbkflbufy ,fylf ,skbiyb ofv Zhfnufylfy ofh reyb `kdjhb, cshfib kjpbv? <e cshjdybyu wfylfq ,skbib rthfrkbubyb Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf Spb nf]kbv ,thflb%

�{��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�������� ����������������������

���«��ªz ١٩: النمل

Hf,,bv! Vtyuf df jnf-jyfvuf ,thufy yt]vfnbyuf ierh wbkbibvyb ofvlf Cty eyuf hjpb ,skflbufy cjkbo fvfkkfhyb wbkbibvyb wfk,bvuf cjkuby df vtyb hfovfnbyu bkf cjkbo ,fylfkfhbyu wfnjhbuf rbhbnuby! (Yfvk cehfcb/ 19 _ jzn)

Hjcekekkjo � ofv weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

ت وأنـا فقلإني لأحبك يا معاذ قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ه رضي االله عن عن معاذ بن جبل لمسه وليع لى اللهول الله صسول الله فقال رسا ري كأحب لـى ذكـركي عأعن بلاة رقول في كل صأن ت عدفلا ت

تكادن عبسحو كركشوIنسائيرواه ال Ve]jp b,y :f,fk � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � wskbvlfy eikf, ^q Ve]jp! Vty

ctyb z[ib rshfvfy ltlbkfh? ~ Hjcekekkjo! Vty ofv cbpyb z[ib rshfvfy/ ltlbv? Hjcekekkjo � ofh yfvjplf @^q Hf,,bv! Ctyb &ckfiuf/ Ctyuf ierh wbkbiuf df b,jlfnbyuybyu uspfkbuf &hbibilf vtyuf `hlfv ,thuby/ ltqbiyb wsqvfuby ltlbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb)

Fkkjo � vsvby ,fylfkfhbyb pbrh df ierhuf ,e.hufyblfy csyu weqblfub jznlf cf,h df yfvjp ,bkfy vflflkfybiuf ,e.hflb%

�������������������������������� 153? ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Cf,h df yfvjp ,bkfy `hlfv cshfyukfh! Fk,fnnf/

Fkkjo cf,h wbkuedxbkfh ,bkfy ,bhuflbh!

29

^q vsvbykfh! Lbybyubpyb ,fhgj &nbilf/ ofwlf nehbilf/ eyb obvjz wbkbilf/ leivfykfhbyubpuf wfhib rehfilf cf,h ,bkfy/ yfvjpkfhyb [eie]-[epe] bkf ,e.hbkufyltr flj wbkb,/ yfakkfhyb pb`lf wbkbi ,bkfy `hlfvkfybyukfh! <bkbyurbv/ ofh wfylfq pfhfhyb lfa wbkbiuf welhfnb tnflbufy Fkkjo � Sp `hlfvb/ bkvb/ welhfnb df yechfnb bkf cf,h wbkuedxbkfh ,bkfy ,bhuflbh!

Ley`lfub ,jnbk wfhfikfh/ cj[nf qskkfh df ,epew fwblfkfhuf wfhib rehfi/ jlfvkfhuf ofwbwfnyb zibhvfclfy fqnbi jmbh dfpbaflbh? <e dfpbafybyu wfyxfkfh jmbh &rfybyb ie qsklf cf]q-ofhfrfn wbkufy rbibubyf neieyflb? Vsvby rbib ,e ifhfakb ,ehxyb snfh &rfy/ afhpkfhyb ,f;fhbilf/ ueyjokfhlfy nbqbkbilf/ jlfv-ifqnjykfhybyu dfcdfcfkfhbuf/ pjkbvkfhybyu pekve cbnfvkfhbuf/ rjabhkfhybyu vfrhe yfqhfyukfhbuf/ veyjabwkfhybyu vfc[fhfkfhbuf cf,h wbkbib rthfr? <eylfy nfiwfhb ofwbwfn exey ,skufy rehfilf spbyb vecekvjy cfyfufy/ fvvj ley` df cj[nf j,hskfhyb lt, lbybyb cjnflbufy fvfkcbp rbvcfkfhybyu abnyf df vfkjvfnkfhbuf ofv cf,h wbkvjmb rthfr? Ofwbwbq vsvbykfhuf df]lf wbkbyufy bkjobq yechfn df mfkf,fybyu ofzkkfibuf/ ofwbwfn nfhfaljhkfhbybyu rfvfqbibuf/ ,jnbk fokbybyu rsgfqb,/ .pfrb mfkf,f wbkf`nufybuf/ bqvjy fokbybyu wfk,buf lby wjkb,/ ley` veof,,fnb rbhb,/ nj,jhf shyf, ,jhf`nufybuf cf,h wbkvjmb kjpbv? Pjnfy/ Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvlf Spbybyu vf]bqzn _ ,bhufkbubyb afwfn nfwdj df cf,h fokbuf df]lf wbkufy? Ofnnj @Fch@ cehfcblf ofw ,bkfy cf,huf dfcbzn wbkbiyb ,bh wfnjhlf pbrh wbkufy?

Vsvby rbib of`nbyb pbrhe ierh wbkbi ,bkfy snrfpcf/ ufhlfybuf .rkfyufy Bckjvuf lf]dfn wbkbiltr ifhfakb .veiyb snfilf cf,h df yfvjplfy vflfl jkcf/ ley` df J[bhfnlfub z[ibkbr _ Fkkjo �ybyu vf]bqznbuf veifhhfa ,skflb? Hjcekekkjo � vfhofvfn wbklbkfh%

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولـيس ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هرضي االله عن عن صهيب مسلمرواه I شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهلأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء

Ceofq, � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � vsvbyybyu bib wbpbw! Eybyu ofvvf bib

z[ibkbr? <e otx rbvuf &vfc/ vfufh vsvbyuf ieylfq? {ehcfylxbkbr tncf/ ierh wbkcf/ eyuf

z[ibkbr _ cfdj, ,skflb? Fufh vecb,fn tncf/ cf,h wbkcf ofv z[ibkbr _ cfdj, ,skflb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Cf,hybyu vfpfcb fxxbw/ jwb,fnb &cf fcfkltr ibhbylbh? Biybyu ,jiblf cf,h wbkf jkbi yfac exey snf vfifwwfnkb? Ktrby cf,h wbkf jkufy rbib/ fk,fnnf/ yf;jn njgbib vewfhhfhlbh? <fylf yt]vfn bxblf ,skufyblf ierh wbkbib/ vecb,fnuf qskbwwfylf &cf cf,h wbkbib kjpbv? Cf,h vfwcfluf &hbibilf bycjyuf rfnnf vflfllbh? Cf,hcbp rbvcf of`nlf otx yfhcfuf &hbijkvfqlb/ ,fkrb ;elf rsg z[ibkbrkfhyb qswjnflb? Bckjvyb jkbq wbkbiuf ,tk ,jmkfufy lf]dfnxb ofh ,bh ofhfrfnblf spbuf cf,hyb kjpbv nenbib rthfr? Xeyjyxb/ jkfvkfh Gfhdfhlbujhb ,bkfy ,bhuf ,skufy cf,hkb rbib ley`lf ofvfdfwn mfkf,f wjpjyflb df J[bhfnlf ofv ekrfy verjajnkfhuf &hbiflb? Ltvfr/ ,bp ofv ley`lfub ofvvf yfhcfuf xblf,/ Fkkjo � ,bkfy ,bhuf ,skbiyb b[nb`h wbkbibvbp kjpbv? Bycjy @Fkkjo vty ,bkfy ,bhuf@/ ltufy &]nbwjlyb spblf ufdlfkfynbhcf/ njmltr ekrfy vecb,fnkfh ofv tyubk rtxflb? Ktrby ,e jcjy bi &vfc? Ie ,jbc Fkkjo � ,e shbylf bqvjy cbafnb ,bkfy xfwbhfhrfy/ spufxf &]nb,jhyb ;fk, wbkb,/ vsvbykfhyb vecb,fnkfhuf wfhib cf,h df yfvjp ,bkfy `hlfvkfybiuf ,e.hvjwlf? Pthj/ yblj ,bkfy ,jikfyufy ufg .rcfr &onbvjv rfhfnbi kjpbvkbublfy lfkjkfn ,thflb?

Ofh wfylfq pekvuf kjv-vbv ltvfq nehbi `rb pjkbvkfhybyu pekvb ` fqhbv ;jyb ibhby “hfoyfvj”kfhybyu “ljyj” vfckfofnkfhbuf rbhb,/ lbybq ofhfrfnlfy djp rtxbi cf,h &vfc! Cf,h _ Fkkjo �ybyu lbybyb shyfnbilf ofh wfylfq wfhibkbrrf lji ,thb,/ Bckjvlfy xtrbyvfclfy ofhfrfn wbkbikbrlbh? <e csp fhf, nbkblf cj,bnkbr/ wfn]bqkbr vf]yjcbyb ,bklbhflb? Ekfvjkfh cf,hyb ex nehuf ,skufykfh% Fkkjo �uf bnjfn wbkbilfub cf,h/ ofhjvkfhlfy nbqbkbilfub cf,h/ wflfhuf ,skufy cf,h? Cf,hybyu vfpreh nehkfhbyb spblf ve;fccfv &nufy vsvbykfh weqblfub oflbcuf rshf z[ibkbrrf &hbiflb%

ع ندبع رمن عض االله بر ناالله ع ياهقال م لمسه وليع لى اللهص بيالن نلى عع برصيو اسالطا النخإذا كان م لمسالمملى أذاهع برصلا يو اسالط النخلم الذي لا يسالم من ريخ مأذاهIترمذي رواه ال

F,lekkjo b,y Evfh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � vecekvjy rbib jlfvkfhuf

jpjhkfhbuf cf,h wbkufy ojklf fhfkfiedxb ,skcf/ jlfvkfhuf fhfkfivfqlbufy df jpjhkfhbuf

cf,h wbkvfqlbufy vecekvjylfy z[iblbh ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

30

Hjcekekkjo � ofwbwbq cj,bh &lbkfh? Bckjvybyu fddfkblf zwbykfhb/ wfhbyljikfhb/ evevfy ofvvf/ e rbibuf wfhib ,sklb? Ieyuf wfhfvfq Hjcekekkjo � Fkkjo � ,bkfy ,bhuf ,skbiyb b[nb`h wbklbkfh? Wehfqi veihbrkfhb .pkfhbyb wjyuf ,sziufyblf wjyyb fhnf`nb,/ jlfvkfh snufy gfqmfv,fhkfhyb ofv ehb,/ .pkfhbyb wjyuf ,tkfufybyb/ ekfh ofvvfcbuf cf,h wbkufybyb fqnlbkfh? >pkfhbyb wjyuf ,tkfufykfh ofwwbuf lejqb ,fl wbkvfclfy/ frcbyxf/ @{elj`! Wfdvbvyb rtxbh! Ekfh vtyb ,bkvfzgnb@/ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Cfoj,fkfh ofv

veihbrkfhuf wfhfufylf jp/ pfba ojkfnlf &lb? Ekfhlfy ,tobcj, vecb,fnkfh rshlbkfh? Veihbrkfh ekfhyb eqkfhblfy ofqlf, xbwfhb,/ vjk-ley`kfhblfy vfohev &nlb? Vfrrfb Verfhhfvflfy wjxb,/ Vflbyfb Veyfddfhfuf ,jhufykfhblf fokb rbnj,kfhybyu vfrhe obqkfkfhbuf/ veyjabwkfhybyu abnyfkfhbuf lexjh ,sklbkfh? <bhjw ieyxf vecb,fne vfifwwfn cfoj,fkfhkfhyb lbylfy pfhhfxf jhnuf xtrbynbhjkvflb? Ekfh cf,h df yfvjp ,bkfy `hlfvkfyb,/ Fkkjo �ybyu hjpbkbub qskblf cj,bnkbr ,bkfy jkmf ,jhlbkfh?

<bp-xb$! <bpyb snrbyxb/ jpubyf vecb,fn ljdlbhfnlb! Vjkbvbp `rb ;jybvbpuf tnufy fhpbvfc pb`y lbybvbpyb/ qskbvbpyb nfikf,/ jhnuf xtrbybiuf vf;,eh &nlb! <bp ,tcf,hkbr wbklbr! Cf,h wbkbilfy spuf xjhf wjkvfufylf/ cf,h wbklbr! Ojk,erb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

قالت اتقي الله واصبريه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال رضي االله عنعن أنس بن مالك لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليـه إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل رواه البخاريIإنما الصبر عند الصدمة الأولىوسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � wf,h jklblf qbmkf`nufy f`kybyu jklblfy snf`nb,/ Fkkjolfy wshwwby df cf,h wbkuby ltlbkfh? F`k Hjcekekkjo �yb nfybvfclfy @Vtyb nbyx weqbyu! Cbpuf vtybyu vecb,fnbv neivflb-lf!@ ltlb? Eyuf ,e rbibybyu Gfqmfv,fh � &rfykbub fqnbklb? E Gfqmfv,fh �ybyu &ibrkfhb jklbuf rtkb, lfhdjpf,jyyb njgvflb? Csyu bxrfhbuf rbhb, @Cbpyb nfybvf,vfy@/ ltlb? Hjcekekkjo � cf,h

_ ,bhbyxb lfa]flfubcb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ltvfr/ vecb,fnybyu ,bhbyxb pfh,fcb tnufy dfwnlf wbkbyufy cf,h ofwbwbq cf,h ,skflb? Fkkjo � fyf ieylfq cf,h wbkuedxbkfh ,bkfy ,bhuflbh? Fkkjo � J[bhfn reyblfub cfdj,yb ofv cf,hkb rbibkfhuf xtrkf,/ Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf vfhofvfn wbkflb%

�{������������������������������~���}��|��{z ٨٠: القصص Fkkjoybyu cfdj,b bqvjy rtknbhufy df cjkbo fvfkkfhyb rbkufy rbibkfh exey z[iblbh?

Eyuf afwfn cf,hkb rbibkfhubyf &hbieh? (Wfcfc cehfcb/ 80 _ jzn)

Jlfnlf ,bhjdybyu vfypbkfnbyb rsnfhbi exey @Afkjy rbib/ afkjy jkbv ,bkfy ,bhuf@/ lt, vfwnfkflb? Vfcfkfy/ @Afkjyxb wfylfq jlfv$@ ltufy cfdjkuf @E fvfkkb/ nfwdjkb jkbvkfh ,bkfy ,bhuf .hflb@/ ltufy ;fdj, jkbvkfh ,bkfy ,bhuf .hufy rbibybyu afpbkfnblfy lfkjkfn ,thflb? Fvvj Fkkjo � ,e jznlf @Cf,h wbkuedxbkfh Fkkjo ,bkfy@/ ltvfclfy Sp shybuf cf,h wbkedxbkfhyb wsqb,/ frcbyxf Fkkjo cf,h wbkuedxbkfh ,bkfy ,bhuf ltvjwlf? <e yfhcf Fkkjo �ybyu qskblf cf,h wbkufy rbibybyu vfypbkfnb ,twb`c &rfybyb rshcfnflb? Cf,h wbkbiuf ,eylfy rexkb nfhmb, ,skvfc?

Yfvjp _ neufyvfc [fpbyfybyu rfkbnb/ pfba ,fylfybyu Vfyue Pjn ,bkfy ,jmkfybiblbh? Cf,h vsvbyyb ,fhxf afpbkfnuf qskkfufyb rf,b yfvjp eyb ofh wfylfq hfpjkfnlfy wfqnfhflb? Otx rbvyb df otx yfhcfyb hbjz wbkvfclfy yfvjpyb sp dfwnblf flj &nbi bycjyuf afwfn ofwbwbq vsvby rbib neieyb, tnflbufy heobq weddfn ,foiblf &nflb? Pthj/ Hjcekekkjo �/ cfoj,fkfh yfvjpyb wjqbkvfwjv wbkb, swbufykfhb ,jbc yfvjplfy ekrfy heobq vflfl jkufykfh? Bckjvybyu hbdj;b exey fcnjqlbk ,tk ,jmkfvfufy/ lbybq mfvb/ Fkkjo � exey [jkbc [bpvfnb qsw/ ofw qsklf vecb,fn xtrvfufy rbvcf yfvjp ,bkfy `hlfvkfybi vf]yjcbyb ,bkvfqlb? ~rb yfvjpyb Hjcekekkjo � swbufykfhbltr swbvfqlbufy `[el ceyyfnuf vedjabw swbkf`nufy yfvjpuf nffcce, ` bkvcbpkbub neafqkb wfhibkbr wbkf`nufykfh ofv yfvjp ,bkfy `hlfvkfybi vf]yjcbyb neieyjkvfqlb? <e vf]yjyb Fkkjo �ybyu qskblf rehfiufy/ fqybwcf/ Hjcekekkjo �uf ofwbwbq vthjc[sh ,skufy ekfvjkfh nthfy neieyflb? Bvjv Hf,,jybq «Vfrne,jn» yjvkb rbnj,kfhblf yfvjplfy vflfl jkbi ofwblf yfcbofn wbkb,/ @Vecb,fn jmbhkfiufylf brrb yfvjpyb mfybvfn ,bkbyu! Ie gfqnlf Fkkjo �uf cbmbyb, njgufy vfpfyb ,jiwf dfwnlf njgjkvfqcbp!@ ltufykfh? Leivfykfh rsgfqb,/ lscnkfh xtrbyb,/ vecb,fn jmbhkfiufy dfwnlf gfqlj ,skflbufy b[kjc/ Fkkjo �uf zwbykbr ,jiwf gfqnlf njgbkbib wbqby?

31

Of`nlf bycjyybyu ,jibuf ujoj jmbh vecb,fnkfh tnflb? <f]pfy ofh wfylfq bhjlfkb rbibyb ofv &cfyrbhfnb, .,jhflbufy wbqby cbyjdkfhuf lex rtkflb? Ieylfq cjfnlf ofh wfylfq bycjy Fkkjo �ybyu cf,h wbkbi ofwblfub bkjobq [bnj,buf veonj; ,skflb? <eylfq [bnj,lfy/ ofnnj Gfqmfv,fh � ofv ,toj;fn ,skvfufykfh%

�{�������������������������������� ��z ٦٠: الروم

Cf,h wbkbyu! Fkkjoybyu df]lfcb/ fk,fnnf/ ofwlbh! Bijyvfqlbufy rbvcfkfh Cbpyb ofhubp ,tnjwfn wbkvfcby! (Hev cehfcb/ 60 _ jzn)

Fkkjo � ofwbwbq vsvbykfhyb ley`lf jmbh vfifwwfnkfh ,bkfy cbyfqlb? Bckjvybyu of`nuf nfn,bw &nbkbibyb bcnfufy df ie qsklf ;jy,jpkbr wbkufy rbib ofh njvjykfvf vecb,fnkfhuf qskbwflb? Ofwlf vecnforfv nehufyb ,jbc ,eney ,jnbk fokb wfhibcbuf ;fvkfyflb? Rbnj,e Ceyyfnuf fvfk wbkufy/ ,jiwfkfhyb ofv ieyuf xjhkfufy rbib rjabh/ pjkbv df veyjabwkfhybyu f`dcbp leivfykbubuf lex rtkflb? <jnbk fokb ofwbwfn fokb ,bkfy ,skf`nufy ;fyulf ofvvf djcbnf/ xjhf df nfl,bhkfhbyb biuf cjkflb? Ofwbwbq vecekvjyyb qsw wbkbi exey ,tof`kfhxf &yu wf,bo ecekkfhyb wskkfqlb? Hjcekekkjo �uf xbyfrfv &hufiufyybyu vjkb. ;jybuf geneh tnflb? Zwbykfhb/ lscnkfhb/ wfdv-wfhbyljib df vfofkkf-rsqblf zrrfkfyflb? @Fkkjolfy spuf bkjo qsw!@ ltufy csplf cjlbw nehufyb ,jbc rtyu ley` eyuf njh ,skb, wjkflb? Dfwnb rtkb, jbkfcb df ojdkb-;jqbyb nfikf,/ lbybyb cfwkfi exey spuf .hnkfhuf ob;hfn wbkbiuf ofv vf;,eh ,skflb? Otx rbvb df otx yfhcfcb wjkvfq/ snf yjxjh/ `kmbp ojkfnlf wjkflb? Vsvby rbib sifylfq cjfnlf ofv

neireykbrrf neivfckbub rthfr! F[bh/ eyuf Gfhdfhlbujhb jkfv yblj wbkb,/ &yu ekem yjvb ,bkfy xfwbhvjwlf! Vecb,fnkfhuf wfhib wfthlfy jpewf jkbiyb eyuf <e.r Fhi ^ufcbybyu Spb fpfkbq rbnj,blf nf]kbv ,thvjwlf! Fufh cf,h ,bkfy lbyblf vforfv nehcf/ eyuf @<bhufvfy@/ lt, Fkkjo � fqnvjwlf! Wjkfdthcf/ Hjcekekkjo �uf/ cfoj,fkfhuf tnufy ,eylfq ifhfakb vfifwwfnkfh Fkkjo �ybyu afpkb ,bkfy eyuf ofv yfcb, ,skf`nufyb af[h &vfcvb$! Fnhjablfub vfckfrlji

,bhjlfhkfhb ley` df cj[nf j,hskfhuf fklfyb,/ lbyyb nfikf, rtncf ofv/ yjevbl ,skvfcby! Nfyoj spb wjkcf ofv/ qskblfy/ mjzcblfy/ &]nbwjlblfy fckj wfqnvfcby! Jwb,fn afwfn Fkkjo �lfy wshwwfy nfwdjljhkfhuf [jc &rfybuf/ ofwwf wfhib nehufy ,fhxf ,jnbk fokbuf ;fofyyfv fpj,kfhb veynfpbh &rfybuf otx ie,of wbkvfcby! Wfllbyb nbr nenb,/ ei,e jznlfy heokfycby! Bckjvlf vforfv nehb,/ cjkbo fvfkkfh rtnbyb epvfcby! Ieylf/ Fkkjo � oellb gfqmfv,fhkfhuf yechfn ,thufyb rf,b eyuf ofv/ fk,fnnf/ yechfn ,thflb! Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb ,eybyu zwwjk lfkbkblbh%

تن الأراب ببخ نع ناالله ع ضير ة هبفي ظل الكع ة لهدرب دسوتم وهو لمسه وليع لى اللهول الله صسا إلى رنكوقال شكان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنـشار قال قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا

ع مه مـنون لحا دديد ماط الحشط بأمشميدينه و نع ذلك هدصا يمن ويتباثن قشأسه فيلى رع عوضفي ظـم أو تومرضاء إلى حعنص من اكبالر سيرى يتح رذا الأمه نتمالله ليدينه و نع ذلك هدصا يمب وصإلـا ع افخلا ي

رواه البخاري I الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلونالله أو{f,,j, b,y Fhfn � hbdjzn wbklbkfh% <bpkfh Hjcekekkjo �uf ibrjzn wbklbr? E rbib

Rf],fybyu cjzcblf xjgjykfhbyb ,jikfhbuf wsqufy ojklf lfv jkf`nufylbkfh? E rbibuf @Fkkjolfy ,bpuf yechfn cshfvfqcbpvb$ Ofwwbvbpuf lej wbkvfqcbpvb$@ ltlbr? Hjcekekkjo � Cbpkfhlfy

jklby snufykfh bxblfub ,bh rbibyb jkbyb,/ eyuf thlfy xeweh rjdkfyb,/ nfikfyfhlb? Csyu fhhfyb jkb, rtkbyb,/ ,jibuf wsqb,/ brrbuf ,skb, nfikfyfhlb? Fvvj ,e eyb lbyblfy

nscjkvfclb? Csyu ntvbh nfhjwkfh ,bkfy usinbyb cezublfy ` gfqblfy f;hfnueyxf nfhfkfhlb? Ktrby ,e ofv eyb lbyblfy nscjkvfclb? Fkkjouf wfcfvrb/ ,e lby bibyb Fkkjo rfvjkbuf

tnrfpflb? Ofnnjrb/ jnkbw Cfy]jlfy Ofphfvfdnufxf ,skufy qsk1lf Fkkjolfy df wsqkfhbuf ,shb2

ofvkf wbkbiblfy ,skfr otx yfhcflfy wshwvfclfy Bckjv obvjzcb jcnblf cfqh wbkfdthflb? Ktrby cbpkfh ojpbh ijizgcbpkfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

1 Ei,e qsk Bckjvlfy jklby wfhjwxbkfhuf nskf/ rfhdjykfh exey &yu [fnfhkb qsk [bcj,kfyufy? <e qskuf .hufy rfhdjy/ ofh wfyxf obvjzkfyufy ,skbibuf wfhfvfq/ fk,fnnf/ wfhjwxbkfhybyu oe;evbuf exhfufy df rfnnf nfkjafnkfh rshufy? Ie cf,f, ,e qsklfy .hbiuf otx rbvybyu .hfub ,tnkfvfq rfhdjykfh eyb xtnkf,/ epjw df vfifwwfnkb ,skcf ofv ,jiwf qskkfhlfy .hufy? Hjcekekkjo �ybyu ,e vs];bpfrjh cspkfhb fvfklf sp bc,jnbyb njglb? Evfh b,y {fnnj, � lfdhkfhblf Zvfy skrfkfhb nskf Bckjv lb`hkfhbuf/ vfpreh qsk &cf &yu ,t[fnfh qskkfhybyu ,bhbuf fqkfylb? 2 Ybvf exey Hjcekekkjo � ,e shbylf ,shbyb pbrh wbklbkfh$ Xeyrb/ ,shb ifhbfn/ wjyey-wjblf/ bycja rf,b neieyxfkfhyb ,bkvfqlbufy qbhnwbx ofqdjy? Eyuf ,eylfq yfhcfkfh `n? Wfhfyurb/ rtqbyhjw Cfy]j _ Ofphfvfdn qskblf exhfqlbufy ,shbkfhltr jlfvkfhybyu vjk-vekrkfhbuf oe;ev wbkb, nfkfqlbufy nehkb ;fhfyuljh yjvkfh bkf fnfkedxb vf[cec kb,jckb pfvjyfdbq “,shbkfh” nfirbkjnkfhb de;eluf rtklb?

32

�H��G��F��E��D��C��B��AI��O��N��M���L��K��J�� 154? Fkkjoybyu qskblf sklbhbkf`nufy rbibkfhyb skbrkfh/ lt, fqnvfyukfh! Qsw! Ekfh

nbhbrlbhkfh! Ktrby cbpkfh ctpvfqcbpkfh!

^q vsvbykfh! Fkkjo �ybyu qskblfub ;bojllf `rb Bckjv mfybvkfhb wskblf nenweykbrlf ;jy ,thufy vsvby ,bhjlfhbyubpyb ofhubp skbr/ ltvfyu! Otx wfxjy! Ifobl nbhbrlbh! Eybyu Hf,,bcb Vfyue/ F,flbq! Eybyu lbyb ofvfdfwn nbhbr! E lf]dfn &nufy qsk ofvbif ,fhof`n! Ofw lt, ,bkufy rbnj,b spufhvfc! <byj,fhby/ ifobl Fkkjo �ybyu oepehblf nbhbrlbh! Cbpkfh eybyu nbhbrkbubyb ctpvfqcbp/ [jkjc!

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي االله عن مالك عن أنس بن رواه I الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامـة وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى

البخاريFyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ;fyyfnuf rbhflbufy otx rbv thlfub

ofvvf yfhcf eybrb ,skufylf ofv ley`uf wfqnbiyb bcnfvfqlb? Vfufh ifobl ;fyyfnlf rshufy

&onbhjv cf,f,kb ley`uf wfqnb,/ sy vfhnf sklbhbkbiyb jhpe wbkflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bckjv ,jnbk nepevkfh `rb pjkbvkfh rf,b jlfvkfhyb ofh [bk `kmjy df]lfkfh df gex jhpekfh jmeiblf zifiuf vf;,eh &nvflb? Weh]jyb Rfhbv jxbw ofwbwfnyb _ Fkkjo �ybyu lbybyb vforfv nenufy rbib ofh [bk vfifwwfnkb cbyjdkfhuf lex rtkbibyb/ ,e cbyjdkfh nj,jhf jmbhkfib,/ vjkbyb/ ofnnj ;jybyb Fkkjo �ybyu qskblf weh,jy wbkbi kjpbv ,skbibyb &]kjy wbklb? Vfyf ie dfwnlf Fkkjo �ybyu qskblf wfnk wbkbyufy vsvbykfhyb/ ofnnj nbk ,bkfy ofv

skufy lt, fqnbiyb vfy wbklb? Ifoblybyu otx wfxjy skvfckbubyb/ ,fkrb Fkkjo �ybyu yfplblf ofvbif nbhbr wjkbibyb nf]rblkflb?

Bycjy ,bh rey ,e ley`lfy snflb? Rbvlbh vjk-ley` exey skflb? Zyf rbvlbh vf]yjcbp nepevkfh df gex mjzkfh exey ;jybyb ,thflb? Zyf rbvlbh vfycf, df j,hs nfkfib, skflb? Zyf rbvlbh Bckjvyb jkbq wbkbi/ ofwyb wfhjh njgnbhbi exey ifobl ,skflb?

<e of`n rehfilfy b,jhfn? Of`nlf ofw ,bkfy ,jnbk/ bqvjy ,bkfy reah/ nfdobl ,bkfy ibhr/ cjkbo ,bkfy ajcbw rehfib, snflb? <e rehfilf vsvby rbib rjabh df pjkbvkfhybyu pekve fpj,b jcnblf ;jy ,thb, ifobl ,skflb? <e ;fyulf weh,jykfh ,skbib nf,bbq? Ktrby ,e ifoblybyu zwbykfhb/ jbkfcb/ afhpfylkfhb/ [ececfy/ jnf-jyfcbyb mfvuf cjkvfckbub kjpbv? Ifoblybyu jnf-jyfcb afhpfylbybyu Wb`vfn reyb Ofvpf/ Evfh/ Fkbq/ Nfkof/ F,e E,fqlf � rf,b ekem cfoj,fkfh wfnjhblf nehbibyb sqkfcby! Ifoblybyu jbkfcb/ afhpfylkfhb Fkkjo � F,e <frh/ {jkbl b,y Dfkbl/ F,lekkjo b,y F,,jc � rf,b ekem cfoj,fkfhuf yfcb, &nvfufy ifojlfnyb jnfkfhbuf yfcb, &nufyb ,bkfy af[hkfycby! Ifoblybyu zwbykfhb Fkkjo � ekfhybyu wfhbyljibyb Spbybyu fpfkbq rbnj,blf bkjobq hbcjkfnyb jkb, rtkufy gfqmfv,fhkfh ,bkfy ,bh wfnjhlf pbrh wbkufybyb eyenvfcby! Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhbuf &]nb,jh wbkcby!

دي كربعن مام بالمقد نعناالله ع ضيره قال قال رلمسه وليع لى اللهول الله صال سخص الله ست دهيد عنللش أسه تلى رع عوضير وع الأكبالفز من نأمير وذاب القبع من ارجية ونالج من هدقعى مرية وفعل دفي أو له فرغي اج

من عينبفي س فعشيور العين والح ة منجوز عينبسن ويتاثن جوزيا وا فيهما وينالد من ريا خهة مناقوتقار اليالو ترمذي رواه الIأقاربه

Vbwljv b,y Vf]lbq Rfhb,f � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ifobl exey Fkkjoybyu yfplblf jknb [bckfn ,jh% wjyb nsrbkufy ,bhbyxb lfa]flf`w ueyjokfhb vfmabhfn wbkbyflb* ;fyyfnlfub shyb rshcfnbkflb* wf,h fpj,blfy ojnbh;fv wbkbyflb* ,e.r lfoifnlfy jvjy ,skflb* ,jibuf eylfub pevhfl ley` df eylfub yfhcfkfhlfy ,tonfh ,skufy dbwjh nj;b rbqlbhbkflb* rspb nbybw oehkfhlfy tnvbi brrbnf f`kuf eqkfynbhbkflb* wfhbylji-ehemkfhblfy tnvbinfcbyb ifajfn wbklbhbkflb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Ifoblybyu nbhbrkbubuf zyf ,bh bc,jn ierb/ e .dbkvfclfy lfay wbkbyflb df ecnblfub rbqbvb ,bkfy rsvbkflb? Skbryb &cf .dbkflb df rbqbvkfhb txbkb,/ rfafykfyflb? Ifobl nbhbr ,skufyb ,jbc wf,hlf ofv of`nlf rbqb, .hufy rbqbvkfhb ,bkfy `nflb?

33

Of`nyb ntribhbyu! Bqvjyb exey vfo,ec ,skufy/ rjabh df pjkbvkfh wskblf fcbh ,skufy/ csyu pekve wbqyjwkfh jwb,fnblf ;jy ,thufy vsvby rbibybyu dfajnb spufxf ,skflb? Rjabh df pjkbvkfhyb Fkkjo �ybyu lbyb qskblf ;jy ,thufy vsvbyybyu ;fcflb ofv oflbrrf cjkflb? Ifoblybyu eqb fnhjablf “ntprjh xjhfkfhyb” rshb,/ wekjwkfhb xjh fnhjauf lbyu/ ;jykfhbyb ojdexkf, nehbiflb? Ifoblybyu ecnbuf neghjw njhnbkvfueyuf wflfh ojnbh;fv ,skbijkvfqlb? <e ifoblybyu nbhbrkbub &vfcvb/ f[bh$!

@Fkkjo exey@/ ltufy ibjhlfy spuf ibjhkfh jcnblf ,skufy ;fyukfh jlfvkfhuf vecb,fn/ rekafn rtknbhflb? <eylfq ;fyukfh spuf .hnkfhyb wfhfv wbkbi/ ,jqkbrkfhbyb nfkfi/ bwnbcjlbq df vf]yfdbq ;bofnlfy wfiijw wbkbi rf,b `dep vfwcflkfh exey ,skflb? <eylfq ;fyukfh jllbq ,txjhf [fkwwf ofh njvjykfvf rekafn/ ,f[ncbpkbr/ [jhkbr jkb, rtkflb? Fkkjo � exey ,skufy ;fyu &cf jlfvkfhuf ,f[n/ vf]hbafn/ obljzn/ vf]yfdbzn/ [jnbh;fvkbr/ afhjdjykbr rtknbhflb df bycjyybyu nsmhb qskyb nfybibuf/ ofwyb ,bkbibuf cf,f, ,skflb? <eylfq ;fyulf ifobl ,skufykfh Wb`vfnuf wflfh vsvbykfh exey b,hfn yfveyfcb ,skb, wjkflb? Ekfh vbyu qbkkfhlfy csyu ofv ofdfc bkf nbkuf jkbyflb?

Bckjv otx wfxjy ,bh vbkkfn ` ,bh ;fvjf/ ` ,bh rbibybyu oj.-ofdfcb exey nfhfarfikbr wbkb, ;fyuuf rbhbivfufy df ,eyuf nfhmb, ofv wbkvfufy? <fkrb ,eylfq ;fyukfhyb wfnnbw wjhfkfufy?

Fkkjo � ei,e jznlf Fkkjoybyu qskblf ltz skbvyb Spbybyu qskblf ,skbibuf xtrkfvjwlf? Hjcekekkjo � ofv weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شـجاعة ه رضي االله عن عن أبي موسى رواه البخاريIمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهه قال ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الل

F,e Vecj � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �ybyu jklbuf ,bh rbib rtkb,/ @Rbib ofvbzn

cf,f, ;fyu wbkflb/ ` ib;jfn cf,f, ;fyu wbkflb/ ` [s;f rshcbyuf ;fyu wbkflb? <ekfhybyu wfqcb ,bhb Fkkjo exey@/ ltlb? Hjcekekkjo � Rbv Fkkjoybyu cspb jkbq ,skbib exey eheiufy ,skcf/ sifybrb Fkkjoybyu qskblf ,skflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Of`nlf nehkb [bk ,epew/ ,jnbk vfarehfkfh/ pjkbv df nem`yrjhkfh exey ;jybyb weh,jy wbkufy “ifobl”kfhyb rshbi vevrby? Vbkkfnxbkbr/ nfhfarfikbr/ gex/ reah mjzkfh exey ,skufy ;fyulf binbhjr &nufykfh of`nlf vf]kev ,bh dfwn wfohfvjy ,skb,/ “bppfn”lf ,skbib vevrby? Yfhb ,jhcf/ ,bhjy rsxf ` vefccfcfuf eybyu yjvb ,thbkflb? ~rb zwbykfhbyb fklf,-jdeynbhbi exey jpubyf gek ,thbkflb? <f]pfy sif ofv qsw/ wfthlfub rthfrcbp ybijykfh ,thbkflb/ [jkjc? <jnbk nepevkfh/ gex mjzkfh tvbhbkbib ,bkfyjw ntp jhflf ,eylfq “wfohfvjy”uf ,skufy veyjcf,fn ofv

spufhflb? <bh pevlf wfohfvjylfy ,jcwbyxbuf fqkfyflb? <thbkufy bvnb`pkfh ,bh kfopflf rexbyb qswjnflb? Ybijykfh wflhcbp ntvbhuf fqkfyflb? Rshcfnufy “;fcjhfne wfohfvjykbub” ltdjhlf `rb oehvfn nf[nfcblf wjkflb/ [jkjc? Dfwn snbib ,bkfy jlfvkfh ,eylfq “ifobl”kfhyb eyenflb? Zwby nfhb[lfy vf]kevrb/ vf]yjcbp/ reah nepevkfhybyu ,fkfylgfhdjp ibjhkfhb df vfk]ey pjkbvkfh eyljdb jcnblf vecekvjykfhuf wfhib ;fyuuf rbhb,/ evhbyb ofpjy wbkufy ,f[nbwfhjkfhyb ,eney jkfvuf ifobl lt, fq.ofyyjc cjkbyufy &lb? Ybvfuflbh ,euey ekfhyb otx rbv &ckfvfqlb$!

إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه عن رضي االله عن كعب بن مالك الترمذي رواه Iثمر الجنة أو شجر الجنة

Rf], b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ifoblkfhybyu heokfhb ;fyyfn vtdfcb `rb ;fyyfn lfhf[nbuf wsyb, .hflbufy zibk weiybyu bxblf cfwkfyflb ltlbkfh? (Bvjv

Nthvbpbq hbdjznb)

Ifoblkbr _ Fkkjo �lfy rtxfkfhb qbmkf,-`kdjhb, cshfqlbufy yt]vfnlbh? Fkkjo �

ifojlfn vfwjvbyb ofh rbvuf ofv yfcb, &nfdthvfqlb? Yt-yt cfoj,fkfh ley`lfy ,e vfwjvuf &hbijkvfclfy snlb? Wshwjw rbvcf ojnbh;fv ,skcby/ Fkkjo � eyuf ifoblkbryb yfcb, &nvfqlb? Bycjy ,jhrb/ ,bh rey skbv ifh,fnbyb njnbqlb? Veobvb/ wfxjy df wfthlf &vfc/ ,fkrb rbvyb `rb ybvfyb lt, ;jy ,thbilbh?

Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��PZ��]����\���[�� 155? Wfcfvrb/ cbpkfhyb fylfr [fda/ jxkbr df vjkkfhe ;jykfh ofvlf vtdfkfhybyu

nfywbckbub ,bkfy/ fk,fnnf/ bvnbojy wbkfvbp! Cf,hkb rbibkfhuf [ei[f,fh ,thbyu!

34

^q vsvbykfh! <e bvnbojy ley`cblbh! <e bvnbojylf mfybvkfh ` pshfdjy gjlijokfh ` ekfhybyu wsk jcnblfub wfhjwxbkfh njvjyblfy ,skufy jpubyf [fda-[fnfh/ ` jxkbr ,bkfy bqvjybyubpyb bvnbojy wbkfvbp! Bqvjyblf cjlbw rbibyb bqvjyb pfbalfy/ cf,hkb rbibyb nspbvcbplfy f;hfnbi exey gek/ vfnj/ xjhdf rf,b vjk-lfdkfnbyubpyb rfvfqnbhbi/ jnf-jyfyubp/ ce.rkb afhpfylbyubp/ zwbykfhbyubp/ lscnkfhbyubp dfajnb `[el ;fyukfhlf ifobl ,skbib ,bkfy &]nbwjlbyubpyb cbyfqvbp! Njiwby/ wehmjwxbkbr rf,b cfvjdbq jafnkfh ,bkfy ,jm-hjmkfh/ njvjhwf/ lfkf df gjkbplfub vtdf-cf,pfdjnkfhbyubpuf nfkjafn rtknbhb, vecb,fnkfhuf cf,h wbkfcbpvb/ wflfhuf nfckbv ,skfcbpvb/ ntribhfvbp! ^q Veofvvfl �! Wfyfwfyub vecb,fn tnbibuf wfhfvfq bqvjyblf vecnforfv nehufy cf,hkb rbibkfhyb ;fyyfn ,bkfy [eiyel wbkbyu!

Weh]jyb Rfhbv bckjvbq lf]dfn qskblf vecekvjykfh jklblf ofkb rsg vfifwwfnkfh ,jhkbubyb fddfklfy &]kjy wbklb? Jp vbwljhlfub wshwed/ nfidbi/ jxkbr df vjke ;jykfhybyu rfvfqbib/ ,jmkfhlfub vtdf-xtdfkfhuf geneh tnbib rf,b ,fkj-jafnkfh ,bkfy bvnbojy ,skbib bkf jujo &nlb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

بخاريرواه الI من يرد الله به خيرا يصب منهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عن عن أبي هريرةF,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjo rbvuf z[ibkbryb hfdj rshcf/

eyb vecb,fnkfhuf exhfnflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vsvby rbib bckjvbq fwblfybyu yfwflfh wbvvfn,foj yfhcf &rfybyb ,bkbib exey bvnbojy ,jcwbxkfhbyb/ fk,fnnf/ ,jcb, snbib rthfr? Bckjvbq fwblf bycjyuf ieylfq wbvvfnkb ,skbib rthfrrb/ ofh wfylfq mfv-nfidbi `rb jxkbr df veonj;kbrrf ubhbanjh ,skcf ofv/ vjk-ley`cbyb/ ofnnj ;jybyb weh,jy wbkbiuf nsmhb rtkcf ofv fwblfcbyb qswjnvfckbub/ &]nbwjlbyb ,jq ,thvfckbub rthfr? Pjnfy/ bckjvbq fwblf vsvby exey ofvvf yfhcflfy fpbp ,skbib kjpbv? Ieylfubyf rjvbk bqvjy cjob,buf fqkfyflb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

الأنبياء ثم الأمثـل فالأمثـل قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال هرضي االله عن عن سعد بن أبي وقاص ه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فمـا فيبتلى الرجل على حسب دين

ترمذيرواه الIيبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئةCf]l b,y F,b Dfwwjc � hbdjzn wbklbkfh% ~ Hjcekekkjo �! Wfqcb njbaf jlfvkfh

wfnnbw bvnbojykfyflb/ ltlbv? Gfqmfv,fhkfh/ csyu ajpbkkfh/ csyu ekfhuf s[ifikfh? Rbib

lbybuf wfhf, bvnbojy wbkbyflb? Fufh lbyb vecnforfv ,skcf/ bvnbojyb ofv jmbhkfiflb? Fufh lbyblf pfbakbr ,skcf/ lbybuf zhfif bvnbojykfyflb? Vecb,fn ,fylflfy eyb thlf ueyjocbp ,skb, .hflbufy ojklf wjklbhvfueyxf rtnvfqlb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Wjkfdthcf/ vecekvjykfhybyu Bckjv qskblf ofh wfylfq vecb,fnyb cf,he vfnjyfn bkf rsnfhbib lbycbp rbvcfkfhybyu nf]cbhkfybibuf jkb, rtkflb? @Fufh ,e qsk ofw ,skvfufylf/ ieyxf fpj,e ewe,fnuf lji ,thjkvfc &lb? Ltvfr/ ,e qsk ofwwb/ ekfhyb ieyxf wbqbyxbkbrkfh wfqnfhjkvfzgnb@/ ltufy abrhybyu eqmjybibuf cf,f, ,skflb? Xeyjyxb/ cfoj,fkfhybyu ofh wfylfq vecb,fnkfhuf wfhfvfq Bckjvlf cf,jn ,bkfy nehufykfhbyb rshufy ,f]pb veihbrkfh bqvjy rtknbhufy?

Ofwbwfn fokbuf Fkkjo �ybyu bvnbojy wbkbib zyubkbr &vfc? <eylfq jmbh cbyjdkfhyb Hjcekekkjo � ofv/ cfoj,fkfh ofv ,jiblfy snrfplbkfh? Cfoj,fkfh Veofvvfl �uf &hufiufykfhb ,jbc vjk-ley`kfhblfy fqhbklbkfh? Veihbrkfhuf wfhib ,skufy ;bojlkfhlf zwbykfhbyb qswjnlbkfh? Ofnnj ,fifhbzn nfhb[blfub &yu ekem gfqmfv,fh Veofvvfl � df cfoj,fkfh rsg ojkfnkfhlf jx wjklbkfh%

لم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وس رضي االله عن عن أبي هريرة وأنا والذي نفـسي بيـده لـأخرجني الـذي قالا الجوع يا رسول الله قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة

مرواه مسلI...أخرجكما

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% <bh rey ` ,bh rtxflf Hjcekekkjo � rsxfuf xbwlbkfh? Nscfnlfy F,e <frh df Evfhuf hs,fhs ,sklbkfh df ,e vfofklf cbpkfhyb eqbyubplfy ybvf yfhcf

xbwfhlb ltlbkfh? @~ Hjcekekkjo! Jxkbr@/ ltlbkfh? Hjcekekkjo � :jybv wskblf ,skufy Pjnuf wfcfvrb/ vtyb ofv cbpkfhyb xbwfhufy yfhcfubyf xbwfhlb ltlbkfh??? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

35

Jxkbr ie lfhf;fuf tnfhlbrb/ tuekbr otx yfhcf njgbkvfufyblfy wjhbykfhbuf nji ,jqkf, .hfhlbkfh? Fvvj ,ekfhybyu ,bhjynfcb ekfhyb lbylfy wfqnfhjkvflb? Bckjv exey ofhfrfn wbkbi

binb`wblfy nscjkvflb? Otx rbv @^q Veofvvfl �! <bp cbpuf &hufib, jx wjklbr! Cbp jkb, rtkufy qsk jlfvkfhuf wshwed/ jxkbr/ nfkjafn jkb, rtkflbufy qsk &rfy! <bp ,eylfq qsklfy wfqnlbr!@ ltvflb!

Vsvby rbib of`nlf Fkkjo �ybyu ifhbfnbyb vforfv eikfhrfy ,jnbk fokbybyu nfpqbwbuf lexjh ,skflb? Of`nb oflbrlf/ [fnfhlf snflb? Lby qskblf fcnjqlbk ofhfrfn wbkufyb exey vjkbuf geneh ofv tnflb? Ofw qskuf lf]dfn wbkufyb ,jbc jcelf df vsk lfhjvfl rtknbhf`nufy rfc,b ujoj rfcjluf exhfqlb? @Hf,,bv Fkkjo@/ ltufyb exey pekvuf qskbwb,/ spb df zwbykfhbybyu ;jybuf ibrfcn ofv tnflb? Ieylf wfk,buf veyjabwkbr shyf, rtnufy fnhjalfub fqhbv “ljyj”kfh @<bpuf wekjw cjkvfufyb exey vecb,fn bxblf wjklb! Oflt, spbyb snuf ehvfclfy/ ,bpuf s[if, &onb`nbyb wbkufylf/ ieylfq reykfhuf wjkvfclb!@ ltqlb? Vsvby rbib vfyf ieylfq jykfhlf eyuf Fkkjo �ybyu &yu rfnnf cbyjdb rtkufybyb ,bkcby! Eyuf tnufy cbyjdkfhuf wfhfufylf vbyu ,jh jmbh cbyjdkfh snufy cjkbo rbibkfhuf ofv tnufybyb/ ekfh ofvvfcbuf cf,h wbkufybyb/ Fkkjo � cf,h wbkufy xby vsvbyuf/ fk,fnnf/ yechfn ,thbibyb eyenvfcby! Fkkjo �ybyu bvnbojybuf cf,h wbkb,/ lbyblf vecnforfv nehcf/ Hfovjy �ybyu oepehblfub lfhf;jnb rsnfhbkbibyb/ ekrfy verjajnkfhuf &hbibibyb `lblfy xbwfhvfcby! Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb eyuf heobq jpewf ,skcby!

الزرع لا تزال الـريح كمثل مثل المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله رضي االله عن عن أبي هريرة رجثل شافق كمنثل المملاء والب هصيبي منؤال المزلا يو ميلهتصدحتسى تتح زتهز لا تة الأرIرواه مسلم

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � vsvbyybyu vbcjkb ifvjk eyb ljbv

&uf`nufy &rbyuf s[ifqlb? Vsvbyuf vecb,fn ljbv tnb, nehflb? Veyjabwybyu vbcjkb rtcbkueyxf &ubkvfqlbufy rtlh lfhf[nbuf s[ifqlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Jznlfub [fda cspb leivfy wehijdblf wjkbiltr evevbq df rbibybyu vjke ;jybuf tnbibltr [ececbq [fda vf]yjkfhbyb sp bxbuf jkflb? نكملـولنب _ bvnbojy wbkfvbp rfkbvfcbuf cbpkfhyb jkvjib wsib, rtknbhbkufyb &]nb,jhyb njhnflb? <e ,bkfy Fkkjo � us` @^q vsvbykfh! <bp cbpkfhyb bvnbojy wbkfvbp! <bpybyu bvnbojybvbpuf cfpjdjh ,skufybyubp exey Fkkjo �uf ,tobcj, vfwnjdkfh fqnbyu! <e ifhfauf ofh rbv ofv vezccfh ,skfdthvfqlb!@ ltufyltr ,skflb? Ofwbwbq vsvbyyb xeweh squf njklbhb,/ ley`lf bvnbojy wbkbyvfufy rbibyb sp bqvjyb ofwblf ;bllbq ,ji wjnbhbiuf eylfqlbufy Weh]jyb Rfhbvybyu weqblfub jznblf Fkkjo � vfhofvfn wbkflb%

�{������������������������������������z ٢: العنكبوت Jlfvkfh @Bqvjy rtknbhlbr@/ ltqbi ,bkfy bvnbojy wbkbyvfufy ojkfnblf

wjklbhbkflbkfh lt, sqkfiflbvb$! (Fyrf,en cehfcb/ 2 _ jzn)

Of`nlf ofvvf Fkkjo �ybyu nehkb cbyjdkfhbuf qskbwflb? <bhjw ,eylfq cbyjdlfy vedfaafwbzn ,bkfy snufykfh ybojznlf jp ,skflb? Fkkjo �ybyu bvnbojyblf vedfaafwbzn wjpjybi exey rbib mjzn cf,hkb ,skbib kjpbv? Rsgxbkbr Fkkjo � njvjyblfy bvnbojy wbkbyufylf ,tcf,hkbr wbkb,/ vjke ;jyb ibhbykbr wbkb,/ ekrfy f;hkfhyb ,jq ,thflb?

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالرضي االله عن بن مالك عن أنس ترمذيال رواهIأحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � verjajnybyu skxfvb bvnbojyybyu skxfvb ,bkfy ,jmkbw? Fufh Fkkjo ,bh wfdvyb z[ib rshcf/ ekfhyb bvnbojy wbkflb? Rbv hjpb ,skcf/ Fkkjo eyuf hjpbkbr ,thflb? Rbv mfpf, wbkcf/ Fkkjo eyuf wfoh wbkflb? (Bvjv Nthvbpbq)

Ajcbwe veyjabwkfh afhjdjykbr lfdhblf vsvbykfh ,bkfy ,bhuf fhfkfib, .hfdthflb? Fkkjo � ofwbwbq vsvby ,fylfkfhb bxblf veyjabw/ ajcbw rbvcfkfhybyu fhfkfib, .hbibyb [jokfvfqlb? Pjnfy/ Fkkjo �ybyu obrvfnb bqvjye nfwdj fokbyb ,jiwfkfhlfy fqbhbiyb nfkf, wbkflb? <byj,fhby/ ifhbfn qskblf tnufy vecb,fnkfh vecekvjykfh cfabyb njpfkfqlb? Vecekvjykfh bxblf ley`dbq vfwcflkfhyb rspkf, .hufykfh jpubyf vecb,fn tnufylf cfalfy neib, wjkflb? Bqvjy fokbybyu cfab veyjabwkfhlfy njpfkfyufx/ Fkkjo � Sp vflflb df yechfnbyb neibhflb? Ltvfr/ bvnbojy ,fylfkfh jhfcblfub Fkkjo �ybyu ceyyfnbubyf &vfc/

36

,fkrb vsvbykfh cfabyb veyjabwkfhlfy njpfkfi exey ofv rthfrlbh? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbkufykfhb &cf &yu fcjcbqcblbh%

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا بي صلى الله عليه وسلم قال عن الن ه رضي االله عن عن أبي هريرة اهطايخ ا منبه الله ا إلا كفراكهشكة يوى الشتح لا غملا أذى ون وزحIبخاريرواه ال

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � vecekvjyuf tnflbufy rekafn/ lfhl/ wfqme/ nfidbi/ fpbzn/ mfv df ofnnj ,flfybuf rbhflbufy nbrfyyb ofv Fkkjo ueyjokfhbuf

rfaajhjn wbkflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bvnbojy rtkufylf jlfvkfh brrb nehuf% cf,hkb df cf,hcbpkfhuf ,skbyflb? Cf,hcbp rbvcfuf brrb [bk vecb,fn tnflb? <bhbyxbcb bvnbojy vecb,fnkfhb ,skcf/ brrbyxbcb cf,h wbkbi

yfnb;fcblf ojcbk ,skflbufy f;hlfy vfohev ,skbi? Cf,hkb vsvby rbibybyu bqvjyb &cf bvnbojy bkf nj,kfyflb df J[bhfnlfub ekrfy f;hkfhuf ofv veifhhfa ,skflb? Cbyjdkfh ofh wfyxf jmbh rtkvfcby/ sp vfwcflb df vfyof;blfy xtrbyvfufy/ Bckjv qskblf vfnjyfn ,bkfy nehufy cf,hkb rbibkfhuf Hf,,bkfhb njvjyblfy ekrfy [ei[f,fhkfh ,jh?

<jibuf vecb,fn neiufy bycjyybyu wfk,b afwfn Fkkjo �ufubyf ,jmkfyflb? Nfybi-,bkbib/ jmf-bybcb/ j,hs-&]nb,jhb ` vjk-ley`cbyb wsqb,/ wfk,byb `kmbp Fkkjo �ybyu Spbuf ,jmkf,/ Eylfyubyf evbldjh ,skb,/ bknb;j wbkflb? Fvvj gfqmfv,fhkfhybyu wfk,b ljbvj Fkkjo �uf ,jmkbw ,skufy? Weqblfub oflbc ,eybyu zwwjk yfveyfcblbh%

اللهم إنا نجعلك في نحورهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قاله رضي االله عنعن أبي موسى ورهمرش من وذ بكعنوIواه أبو داودر

F,e Vecj � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bhjy wfdvlfy oflbr wbkcfkfh/ @^q Gfhdfhlbujh! <bp Ctyb ekfhybyu wfhibcbuf wszvbp df Ctylfy ekfhybyu `vjykbrkfhblfy

gfyjo nbkfqvbp lthlbkfh? (F,e Ljdel hbdjznb)

Vsvby rbib rfcfkkbr/ skbv rf,b Fkkjo � njvjyblfy ,skufy vecb,fnkfhuf cf,h wbkvjmb kjpbv? Fvvj nem`yrjh/ cbnfvufh rbvcfkfh njvjyblfy ,skufy nfpqbw/ ;f,he pekvkfhuf cf,h wbkbilfy nfiwfhb ;fyu wbkb, ,skcf ofv ekfhyb lfa wbkbiuf ofhfrfn wbkbib rthfr?

<fkj. jafnkfhuf wbkuby cf,h-njwfn/

Otx rbv ,e of`nlf zifvfc f,fl

Vecb,fn tnvfufy rbv ,jh ley`lf

<fylfuf `pbw ieklbh/ wjxvjw ,tajqlf

���h�����g�������f����e��d�����c��b��a��`�������_��^ 156? Ekfhuf vecb,fn tnufylf @Fk,fnnf/ ,bp Fkkjoybrbvbp df fk,fnnf/ Eyufubyf

wfqnuedxbkfhvbp@/ ltqlbufy rbibkfh _ cf,hkblbh?

@<bp afwfn Fkkjo �ybyu ,fylfkfhb df afwfn Eybyu vekrbvbp! E ,bpuf bcnfufy yfhcfcbyb .,jhbiuf/ ecnbvbplf bcnfufy oervbyb .hubpbiuf ofwkb! Fkkjo � [jokfufy yfhcfcbyb wbkflb df ,e ofwlf cshfkvfqlb! Fufh ,bpuf ,bhjy vecb,fn tncf/ ,eyuf otx wfylfq &]nbhjpbvbp qsw! Pthj/ ofh wfylfq yfhcf ^ufvbp nfhfablfy! Fkkjo � ,bpuf spbvbplfy ofv Vtohb,jy! <e ley`lf otx yfhcf f,flbq &vfc! Ntp reylf Eybyu oepehbuf wfqnf;frvbp! Cf,h wbkb,/ ofw qsk ephf lfdjv &ncfr/ ,bpuf tnufy bvnbojykfh &dfpbuf Fkkjo �ybyu oepehblf/ fk,fnnf/ f;h jkfvbp! Ieylfq &rfy/ Fkkjo �ybyu ofh wfylfq oervbuf hjpbvbp df wflfhbuf nfckbvvbp!@ ltqlbkfh? Vfpreh neieyxfkfhyb wfk,buf ;jqkfufy rbibkfh cf,hkblbh?

^q vsvbykfh! Cf,hkb rbibkfh @<bp afwfn Fkkjo �ybyu vekrbvbp df afwfn Eybyu ,fylfkfhbvbp! E ,bpuf bcnfufy yfhcfcbyb .,jhbiuf ofwkb! E ecnbvbplf bcnfufy oervbyb .hubpflb! E [jokfufy yfhcfcbyb wbkflb df ,e ofwlf cshfkvfqlb! Fufh ,bpuf ,bhjy vecb,fn tnufy ,skcf/ ,eyuf otx wfylfq &]nbhjpbvbp qsw! Pthj/ ofh wfylfq vecb,fn ^ufvbp nfhfablfy! E

,bpuf spbvbplfy ofv Vtohb,jy! <e ley`lf otx yfhcf f,flbq &vfc! <bp ntp reylf Eybyu oepehbuf wfqnf;frvbp! Fufh cf,h wbkb, ofwlf nehcfr/ qskbvbplf lfdjv &ncfr/ ,bpuf tnufy bvnbojykfh &dfpbuf Fkkjo �ybyu oepehblf/ fk,fnnf/ f;hkfyfvbp! Ieylfq &rfy ,bp Fkkjo �ybyu ofh wfylfq oervbuf nfckbv ,skfvbp df wflfhbuf hjpbvbp!@ ltqlbkfh?

37

<fylfkbr df wfqnf nbhbkbiybyu &]nbhjab ,skufy ei,e &]nbwjl mjzn gehvf]yj ,skb,/ fwblf df nfdobluf jbl wbvvfnkb neieyxfkfhyb spblf ve;fccfv &nflb? Vecekvjy rbib ,e rfkbvfyb nbklf fqnb,ubyf wsqvfclfy fvfklf ofv rshcfnbib/ z]yb vecb,fn gfqnblf cf,h wbkbib/ wflfhuf hjpb ,skbib df Fkkjo �uf ierh wbkbib kjpbv? <byj,fhby/ fpf ,skufy [jyfljylf vfqqbnybyu if]ybyb rsnfhbi exey &]nbwjluf pbl ofh [bk yjifh]bq/ ;jobkjyf ufgkfhyb fqnbi/ [ececfy/ jlfvkfh exey jdjp xbwfhb,/ spbyb-spb ehb,/ ;jobkjyf eddjc cjkb, qbmkfi/ nf]pbzuf vf[cec kb,jckfhyb rbqbi vecekvjyybyu cbafnblfy &vfc%

ليس منا من ضـرب الخـدود وشـق ه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن عبد الله بن مسعود رواه البخاريIالجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

F,lekkjo b,y Vfc]el � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � vecb,fn gfqnblf .pbuf ehufy/ `wf qbhnufy df ;jobkbq ufg-cspkfhyb fqnb, qbmkfufy rbvcf ,bplfy &vfc! ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vecekvjy rbib ,jibuf vecb,fn neiufylf wfk,b df cspb ,bkfy bibyb Fkkjo �uf njgibhvjmb/ wjkfdthcf/ Hjcekekkjo �ybyu weqblfub qskkfyvfkfhbuf fvfk wbkbib rthfr%

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه االله عليه وسلم قال رضي االله عنه أن رسول الله صلى عن أبي سلمة ترمذيرواه الIبدلني منها خيراراجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأ

F,e Cfkfvf1 � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � cbpkfhybyu ,bhjynfyubpuf vecb,fn tncf/ Fk,fnnf/ ,bp Fkkjoybrbvbp df fk,fnnf Eyuf wfqnuedxbkfhvbp! Fkkjobv! Vecb,fnbvyb

f;h obcj,kflbv? Eylf vtyuf f;h ,thuby df vtyuf eylfy rshf z[ibhjmbyb fkbinbhb, ,thuby/ ltcby ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Bvnbojy rtkvfufy gfqnlf ofh rbv spbyb cf,hkb/ vecb,fnkfhuf ,fhljikb/ lt, lf]dj wbkbib vevrby? Ktrby bvnbojy rtkufylf/ vjkb `rb ;jybuf nfkjafn tnufylf/ bcnbh;j]2 rfkbvfkfhb ofh rbvyb ofv `lbuf rtkfdthvfqlb? Ofh wfylfq vecb,fn tnufylf ofv Fkkjo �yb eyenvfufy/ Eybyu oervb df wflfhbuf hjpb ,skufy cf,hkb rbibkfhuf weqblfub ,fijhfnkfh ,jh%

�n��m��l��k��j��io��s��r��q���p�� 157? Fyf sifkfhufubyf Hf,,bkfhb nfhfablfy cfkfdjnkfhe hfovfn ,jhlbh df sifkfhubyf

ofwbwbq obljzn njguedxbkfhlbh?

Ofh wfylfq vecb,fn tnufylf ofv cf,h wbkb,/ spb ofv/ vjkb. ;jyb ofv Fkkjo �ybrb &rfybyb eyenvfufy/ bcnbh;j] rfkbvfkfhblfy vflfl jkufy rbibkfhuf Hf,,bkfhb nfhfablfy vfmabhfn df nfcfyyjkfh ,skcby! Sifkfhuf ,e ley`lf Fkkjo � njvjyblfy vfmabhfn df Wb`vfn reyblf ekrfy hfovfn ,jhlbh! Ekfh cf,h wbkb,/ bqvjylf vecnforfv ,skufykfhb neafqkb Fkkjo �ybyu hfovfnbuf cfpjdjh ,skb,/ ofwbwbq cfjlfn qskbyb njgufylbhkfh!

Ei,e jznlf Fkkjo � wshwed/ jxkbr/ vjke ;jykfhybyu rtnbib/ ,jmlfub vtdf-xtdfkfhuf jafnkfh tnbibltr nehkb [bk vecb,fnkfhyb nfhjpbybyu ,bh gfkkfcbuf wsqb,/ brrbyxb gfkkfcbuf Spbybyu vfmabhfnb df hfovfnbyb ofvlf @<ekfh ofwbbq obljzn njgufy rbibkfhlbh@/ ltufy ifojlfnbyb wsqvjwlf? Wfk,b gjr/ [jkbc Fkkjo �uf cbmbyufy bycjy ,e jznlfub df]lfkfhyb nfcfddeh wbkcf/ Fkkjo �ybyu hfovfnb/ vfmabhfnb df ifojlfnbuf cfpjdjh ,skbi exey ley`lfub ,jh nfidbi df vfifwwfnkfhyb ,sqybuf jkbiuf hjpb ,skflb?

Fkkjo � obljzn njgufykfh lt, ifojlfn ,thufy rbibkfhubyf of`nlf nsmhb qsk ephf ,jhflbkfh? Fqhbvkfh ekfhyb @Spbyb snuf ehufy yjljykfh@/ ltcf ofv jkfvkfh Nfh,bznreyfylfcb ifojlfnb ,bkfy ekfh ofwbwbq obljzn njgufy rbibkfhlbh? <byj,fhby/ Bckjv ifhbfnb wjyeykfhbyb of`nlfy xtnuf cehb,/ rtkf;fub qsw/ nenehbwcbp reah qskkfhyb nsmhb wbkb, rshcfnbi vfwcflblf xjh fnhjauf fq.ofyyjc cjkf`nufykfh fqyb uevhjolbhkfh?

1 Ei,e oflbcyb hbdjzn wbkedxb cfoj,bq _ F,e Cfkfvf � ,bh rey Hjcekekkjo � oepehkfhblfy rtkb,/ e rbiblfy vecb,fnlfy csyu vfpreh lejyb swbi kjpbvkbubyb &ibnlbv/ ltlbkfh? F`kkfhb Evve Cfkfvf � vfpreh lejyb shufyb,/ &hkfhb dfajn wbkufyblf sif lejyb swblbkfh? Bllfkfhb neufufx Fkkjo � e rbibuf F,e Cfkfvf �lfy rshf z[ib bycjy _ Hjcekekkjo � ,bkfy nehvei wehbiyb yfcb, &nlb? (Bvjv Fovfl hbdjznb)

Fk,fnnf/ ,bp Fkkjoybrbvbp df fk,fnnf Eyufubyf وناجعه را إليإنا لله و2 إن Vecb,fn gfqnblf wfqnuedxbkfhvbp rfkbvfkfhbyb fhf, nbkblf nfkfaaep wbkbi

38

cfkfdjn rfkbvfcbyb veafccbh ekfvjkfh nehkbxf bpjokfufy? <e rfkbvfuf vfmabhfn _ صلواةvf]yjcbyb ,thufy ekfvjkfhybyu bpjob &yu vf]wekb ,skb,/ weqblfub oflbc ,e abrhyb weddfnkfqlb%

صل على اللهم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي االله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال رواه البخاريIاللهم صل على آل أبي أوفىفأتاه أبي بصدقته فقال آل فلان

F,lekkjo b,y F,b Fdaj1 � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo �uf ,bhjy wfdv pfrjnbyb jkb, rtkcf/ Fkkjobv! Afkjyxbybyu jbkfcbyb vfmabhfn wbk lthlbkfh? E rbibuf jnfv pfrjnbyb jkb, ,jhufykfhblf Fkkjobv! F,e Fdajybyu jbkfcbyb vfmabhfn wbk ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

tz��y��x��w��v���u��{=���>��?��@��A��B����C��D��~��}��|���H���I��J��K��L��M��N����O��P

158? Fk,fnnf/ Cfaj df Vfhdf Fkkjoybyu ibjhkfhblfylbh! Ieylfq &rfy rbv Eqyb of; ` evhf wbkcf/ ofh brrbcbyb nfdja wbkbilf eyuf ueyjo qswlbh! Rbv b[nb`hfy z[ibkbryb wbkcf/ fk,fnnf/ Fkkjo Ierh wbkuedxb df <bkuedxblbh?

^q vsvbykfh! Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb Bckjvlfub of; herybybyu ,tkub df hfvpkfhblfy! Ieylfq &rfy/ of; ` evhf b,jlfnbyb ,f;fhvjwxb ,skcfyubp/ Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]q wbkfdthbyu! Veihbrkfhuf s[if, wjkbilfy wshwb,/ Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbilfy ofhf;kfyvfyu! Pthj/ cbpkfh Fkkjo �uf bqvjy rtknbhufy ojkfnlf/ Eybyu fvhbuf bnjfn wbkb, cf]qb wbkvjwlfcbp! Wfxjykfhlbh rbvkfhlbh e thlfub ,enkfhyb nfdja wbkufy ,skcf/ sif cf,f,kb cbpkfhuf ueyjo qsw!

Rf],fb Vefppfvfybyu ifhwbq-;fye,bq njvjyblf ;jqkfiufy Cfaj df ibvjkbq njvjyblf ;jqkfiufy Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbi of; b,jlfnbybyu vfhjcbvkfhblfy ,bhblbh? Rbv of; ` evhf vfwcflblf Ojyfb Rf],fyb pb`hfn wbkcf/ Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkcf/ ueyjorjh ,skvfqlb/ ,fkrb ieylfq wbkbi dj;b,lbh? Rbv Fkkjo �ybyu fvhbuf ,sqceyb,/ hbpjcbyb nbkf,/ b[nb`h ,bkfy z[ibkbrkfhyb [jkbc wbkcf/ Gfhdfhlbujh ,fylfkfhbybyu fvfkkfhbuf ,bh ytxf ,fhj,fh pb`lf verjajn ,thflbufy Ierh wbkuedxb df ofvvfybyu ,fhxf fvfkbyb ofvlf rbvybyu ybznb [jkbc/ fvfkb vfw,ek ,skbiuf kjqbw &rfybyb <bkuedxb Pjnlbh?

جالح _ @of;@ cspb kemfnlf wfcl vf]yjcbyb/ ifh]bq bcnbkjolf yecer lt, fnfkvbi vefqzy b,jlfnkfhyb qbkybyu Pek-Ob;;f jqb cfrrbpbyxb-sy brrbyxb reykfhblf ,f;fhbi vf]yjcbyb ,bklbhflb? ةرمالع _ @evhf@ cspb &cf kemfnlf pb`hfn vf]yjcbyb/ ifh]bq bcnbkjolf qbkybyu bcnfkufy gfqnblf Rf],fb Vefppfvfyb nfdja wbkbi/ Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbi

ofvlf cjxyb wbhlbhbi ` wbcwfhnbhbilfy b,jhfn b,jlfnkfhyb spblf ve;fccfv &nufy pb`hfn vf]yjcbyb ,bklbhflb? Of; fvfkblfy afhwkb skfhjw evhf fvfkblf Vbyj df Fhfajnlf nehbi/ Veplfkbaflf neyfi/ nji jnbi/ weh,jykbr wbkbi rf,b fvfkkfh ,skvfqlb? Fkkjo � ,e.hufy yfhcfyb nfhr wbkbi ` wfqnfhufy yfhcfyb wbkbi jwb,fnblf ojcbk ,skufy yfhcfyb ifhbfn bcnbkjoblf جرح _ ofhf;/ z]yb ueyjo ltqbkflb? يعس _ cf]qb _ Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf Fkkjo �uf veonj;kbubyb bajlfkfufy ojklf tnnb vfhnf .uehufyltr ntp ofhfrfn ,bkfy ,jhb,-rtkbilbh?

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% ???B,hjobv Г Bcvjbk Гybyu jyfcbyb smkb ,bkfy Vfrrfuf jkb, rtklbkfh? Oj;fh eyb &vbpb, rtklb? B,hjobv Г brrjdkfhbyb vfc;blybyu ntgfcbuf/ Pfv-pfvybyu shyblfub rfnnf lfhf[nybyu jklbuf neibhlbkfh? Sif rtpkfhlf Vfrrflf yf ,bhjy rbvcf df yf ced ,jh &lb? Brrjdkfhbyb ie thuf wsqb,/ jklbkfhbuf ,bh ofknf oehvj df ,bh vti ced wjklbhlbkfh? Csyu B,hjobv Г jhnuf wfqnb,/ qskuf neilbkfh? Ieylf Bcvjbk Гybyu jyfcb &hufib,/ @^q B,hjobv! <bpyb yf jlfv/ yf ,bhjy yfhcf ,skvfufy ,e djlbquf nfikf,/ wfthuf rtnzgcbp$@ ltlbkfh df ,e ufgkfhyb ,bh ytxf ,jh fqnlbkfh? B,hjobv Г eyuf wfqhbkb, ofv wsqvflbkfh? Ieylf @Fkkjo cbpyb ieyuf ,e.hlbvb$@ ltlbkfh? B,hjobv Г @Of@/ ltlbkfh? @Eylfq ,skcf/ Fkkjo ,bpyb ofkjr wbkvfc!@ ltlbkfh/ csyu wfqnlbkfh? B,hjobv Г qskkfhblf lfdjv &nlbkfh? Jlfvkfh eyb rshvfqlbufy thuf/ fc-Cfybqz ltufy ;jquf rtkufykfhblf Ojyfb Wf],f njvjyuf .pkfylbkfh df wskkfhbyb

1 Ei,e oflbcybyu hjdbqcb F,lekkjo b,y F,b Fdaj � 87 _ ob;hbq qbklf Reaf ifohblf cfoj,fkfhlfy j[bhub ,skb, dfajn wbkufykfh? Jnfkfhb Fkwfvf b,y {jkbl � ,skb,/ ofh brrbkfhb ofv <fq]fn-eh-Hbpdjy binbhjrxbkfhblfy?

39

rsnfhb,/ ei,e rfkbvfkfh bkf lej wbklbkfh% Gfhdfhlbujhj! Vty pehhb`nbvlfy ,f]pbcbyb &rbycbp djlbqlf Oehvfnkb <fqnbyu jklbuf ;jqkflbv??? Bcvjbk Гybyu jyfcb Bcvjbk Гyb &vbpb,/ vtilfub cedlfy bxb,/ wjklbkfh? Vtilfub ced neufufx/ spkfhb df smkb wfnnbw xfywflbkfh? Bcvjbk Гybyu nskmfyf`nufybyb rshlbkfh? Bcvjbk Гybyu ie ojkfnyb rshubkfhb rtkvfq .hlbkfh? Nehufy thuf &yu zwby ,skufy Cfaj ntgfkbubuf tnlbkfh? Eyuf xbwb,/ ,bhjy rbib rshbyfhvbrby lt, djlbquf wfhf, .pkfylbkfh? Otx rbvyb rshvfufx/ Cfajlfy wfqnb, neilbkfh? Djlbquf tnufykfhblf rsqkfrkfhbybyu &nfubyb rsnfhlbkfh/ csyu wbqyfkufy bycjyybyu .uehbibltr .uehlbkfh/ ofnnj djlbqlfy snb, Vfhdf ntgfkbubuf rtklbkfh? Eyuf xbwb,/ ,bhjy rbib rshbyfhvbrby lt, wfhflbkfh? Tnnb vfhnf vfyf ieylfq wbklbkfh? F,lekkjo b,y F,,jc � Gfqmfv,fh � jlfvkfhybyu Cfaj-Vfhdf jhfcblf cf]qb wbkbib vfyf ie exeylbh ltlbkfh??? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb1)

Oj;fh jyfvbpybyu Hfovjy �uf/ wjkfdthcf/ &hkfhbuf ,skufy bnjfnkfhbyb Fkkjo �

veyjcb, ,fojkf,/ spbyb vecekvjy cfyfufy ofh ,bh ,fylf exey Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbiyb bckjvbq b,jlfnkfhybyu ,bh wbcvb lt, &]kjy wbklb? Ltvfr/ Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkedxb rbib Fkkjo �uf ,skufy oj;fnbyb/ veonj;kbubyb wfk,blfy obc wbkb,/ ueyjokfhbyb vfmabhfn wbkbybibuf evbldjh ,skb,/ evhbybyu j[bhbuf wflfh ofw qsklf ,fhwfhjh wbkbibyb nbkf,/ wfk,byb Zhfnedxbuf ,jmkf,/ ojrcjhkbr ,bkfy cf]qb wbkvjmb kjpbv?

Bvjv Vjkbr/ Bvjv Fovfl df Bvjv Ijab]bq kfh weqblfub oflbckfhuf rshf Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbiyb of; b,jlfnbybyu heryb/ ltufykfh%

نابرعج هناالله ع ضيفارإلى الص لمسه وليع لى اللهول الله صسر جرقال قال خبهو أ اللهدا بأ بمدبفا نأ إن الصقر ثم نسائي رواه الIوالمروة من شعائر الله

:j,bh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Cfaj njvjybuf xbwlbkfh df Fkkjo ,jikfufy yfhcf ,bkfy ,jikfqvbp ltlbkfh/ csyu Fk,fnnf/ Cfaj df Vfhdf Fkkjoybyu ibjhkfhblfylbh jznbyb swblbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb)

Jbif jyfvbp � Hjcekekkjo � ofh brrbcb jhfcblf cf]qb wbkbiyb ;jhbq wbklbkfh? Ekfh jhfcblf cf]qb wbkbiyb nfhr wbkbi otx rbvuf vevrby 'vfc ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Rfcfvrb/ Fkkjo Cfaj df Vfhdf jhfcblf nfdja wbkvfufy rbibybyu of;byb ofv/ evhfcbyb ofv nfvjvkfvfqlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Ieyuf rshf cf]qb wbkbiyb eyenufy ` wfcllfy nfhr wbkufy rbib Bvjv Vjkbr/ Bvjv Fovfl df Bvjv Ijab]bq kfh yfplblf ,jiwflfy nfdja df cf]qb wbkflb? Fvvj Bvjv F,e Ofybaf � cf]qb wbkbiyb of;ybyu heryb &vfc/ ltufykfh? Bvjv F,e Ofybaf �ybyu yfplblf ;jykbr csqbi rbajz?

Vecekvjykfh lby bikfhblf Hjcekekkjo �uf &hufivjwkbrkfhb kjpbv? Xeyjyxb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

نابر عج ضيقال االله ر هنع بيالن تأيمي رري لمسه وليع لى اللهلى صاحلته عقول رير وحالن موي يفإن اسككمنذوا مأخلت مسلم رواهIلا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه

:j,bh � Gfqmfv,fh �yb bql reyb nezcblf nji jnf`nb, vtylfy b,jlfnkfhbyubpyb shufyb, jkbyukfh! Ytufrb/ ,bkvfqvfy! Vty ,e of;bvlfy rtqby ,fkrbv of; wbkvfcvfy ltz`nufykfhbyb rshlbv ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Ieylfq &rfy/ oflbckfhybyu pjobhb Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbi1 of; b,jlfnbybyu heryb &rfybyb rshcfnflb?

1 Bvjv <e[jhbq hbdjzn wbkufy ei,e oflbc wbcwfhnbhbkb,/ vfdpeuf fkjwfljh shyb jkbylb?

1 Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbi of; b,jlfnbybyu heryb ,skfhrfy/ weqblf fqhbv oj;b ,bhjlfhkfhbvbp Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf qsk wszlbufy fqhbv [fnj df rfvxbkbrkfhuf bijhf wbkb, snbiyb vf]wek njglbr? Fkkjo � ,fhxfvbpuf sif [fnjkfhuf qsk wsqvfckbrrf nfdabw ,thcby!

1) Cf]qbyb Cfaj ntgfkbublfy &vfc/ Vfhdf ntgfkbublfy ,jikfi* 2) Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhbybyu &yu xswwbcbuf xbwvfcf/ cf]qb rjvbk ,skvfqlb/ lt, neieybi? Ojk,erb/ Cfaj ` Vfhdf ntgfkbrkfhbuf ,bh jp rsnfhbkbi rbajz/ ufhxb xswwbcbuf tnvfcf ofv? 3) Cf]qbyb Cfajlfy Cfajufxf lt, ,bkbi? Fckblf cf]qb Cfaj ntgfkbublfy ,jikfyb,/ Vfhdf ntgfkbrkfhblf ybojz njgflb df Cfajlfy Vfhdfuf ,jhbi ,bh/ Vfhdflfy Cfajuf rtkbi brrb lt, obcj,kfyflb? 4) Cf]qb dfwnblf tkrfyb jxb, .hbi `rb Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcbybyu ,fhxfcblf .ubhbi? Dfojkfyurb/ afwfn zibk xbpbwkfh ,bkfy ,tkubkfyufy vf]kev ;jq jhfcblf ntpkfi kjpbv/ [jkjc? 5) Fqhbv f`kkfhybyu zibk xbpbwkfh ,bkfy ,tkubkfyufy vf]kev ;jq jhfcblf &hrfrkfh rf,b xjgbib? Xeyjyxb f`k rbib F,lekkjo b,y Evfh �ybyu cspkfhbuf vedjabw Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf xjgvfclfy jllbq .hbi ,bkfy .hflb? 6) Cf]qb wbkbilf nfojhfnkb ,skbi ifhn/ lt, ,bkbi? Nfojhfnkb ,skbi/ fk,fnnf/ fapfk/ fvvj ifhn &vfc? 7) Cfaj-Vfhdf jhfcblf ,jhbi-rtkbi exey fkjoblf lejyb [jckfi `rb Fk,fnnf/ Cfaj df Vfhdf Fkkjoybyu ibjhkfhblfylbh jznbyb ofh

40

Jcbv b,y Cekfqvjy � hbdjzn wbklbkfh% Fyfc b,y Vjkbr �uf @Cfaj df Vfhdf jhfcblf cf]qb wbkbiyb `vjy rshfh &lbkfhbyuvb$@ ltlbv? E rbib @Of! Xeyrb/ e Fkkjo Fk,fnnf/ Cfaj df Vfhdf Fkkjoybyu ibjhkfhblfylbh! Ieylfq &rfy rbv Eqyb of; ` evhf wbkcf/ ofh brrbcbyb nfdja wbkbilf eyuf ueyjo qswlbh jznbyb yjpbk &nueybuf wflfh ;jobkbzn elevkfhblfy &lb@/ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ei,e jzn Bckjv ifhbfnb cfoj,fkfhybyu of`nb df ley`wfhfibuf yfwflfh xeweh nf]cbh rshcfnufyblfy lfkjkfn ,thflb? Fkkjo � ei,e jznyb yjpbk &nueybuf wflfh cfoj,fkfh Cfaj df Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbiyb ;jobkbzn wjklbmb/ lt, cfyfufykfh? Fkkjo � Cfaj df Vfhdfybyu lbylfub of; b,jlfnb ,tkubkfhblfy &rfybyb ,f`y &nvfufyblf ,e brrb ntgfkbr jhfcblf cf]qb wbkbi jnf-,j,jkfhblfy vbyu qbkkfhlfy ,thb lfdjv &nb, rtkufy elev ,skbibuf wfhfvfq eylfy .p subhbiuf nfq`h ,skufykfh? Ekfh Bckjvuf snufykfhblf ;jobkbznlf wbkufy fvfkkfhblfy ,fnfvjv epbkbiyb bcnfufykfh? Bckjvuf rbhufykfhblfy rtqbyub gjr of`nkfhblf zyf ,bhjy yjifh]bq fvfk nfrhjhkfyb, wjkbiblfy wfnnbw [fdacbhfufykfh? Ofwbwbq bckjvbq nfh,bz bycjyyb vfyf ieylfq rfvjkjn cfhb tnfrkfqlb?

<bp vecekvjykfh ofv snvbilfub/ wjkfdthcf ojpbhlf gfqlj ,skf`nufy ;jobkjyf ehakfhuf vfyf ieylfq wfnnbw nehbibvbp pfheh! Lbybq neqmekfhbvbp ofh wfylfq vbkkbq `rb ,jiwf ;jobkjyf neqmekfhlfy ecney nehbib kjpbv! :jobkbq eha-jlfn df ofh [bk yjifh]bq hfcv-hecvkfhyb wbkbi exey lbyyb ,ehvfkf, qsk-he[cfn f[nfhvfckbubvbp lfhrjh! Otx ,skvfufylf ;jobkjyf fy]fyf df elevkfhlfy .p subhufy rbibkfhyb vfkjvfn wbkvfckbubvbp/ ekfhuf nehkb nevfy kfwf,e fnfvfkfhyb/ bmdj. ,sonjykfhyb `mlbhvfckbubvbp rthfr!

Ierh wbkuedxb Fkkjo �ybyu uspfk bcvkfhblfy ,skb,/ Weh]jyb Rfhbvlf afwfn _ الـشاكر brrb vfhnf/ ofh brrb shbylf ofv لـيمالع _ <bkuedxb cbafnb ,bkfy `yvf-`y rtknbhbkufy? Fkkjo �ybyu hbpjcb nfkf,blf wbkbyufy ofh wfylfq ofhfrfnyb pjt wbkvfqlbufy/ ,fylfybyu cjkbo fvfkkfhbyb wflhkfqlbufy/ &dfpbuf cfdj, ,thflbufy Pjn/ ltufy vf]yjyb ,bklbhflb? Fkkjo �

Ierh wbkuedxb df <bkuedxb cbafnkfhbyb `yvf-`y rtknbhbi ,bkfy @^q ,fylf! Ctybyu ,fhxf fvfkbyuyb ,bkfvfy df ekfh bxblf Vtybyu hjpbkbubv exey ifhbfnbvuf vedjabw wbkbyufykfhbuf ,bh ytxf ,fhj,fh pb`lf cfdj,kfh ,thfvfy@/ ltufyltr ,bp j;bp df yjnfdjy ,fylfkfhyb ojnbh;fv wbkvjwlf? Lfhofwbwfn/ Weh]jyb Rfhbv df cfobo oflbckfh ,bnnf z[ibkbrrf sylfy tnnb .p ,fhj,fhbufxf f;hkfhyb df]lf wbkufy?

Fkkjo Ierh wbkuedxblbh b,jhfcb ,fylfyb evh,jl &pue fvfkkfh cfhb bynbkb, zifiuf eyljd ofv nfhmb,lbh? Fckblf/ ,bhjy &pue fvfkyb wbkufy ,fylf/ eyb sif fvfkuf vedfaafw &nufy Fkkjo �uf ierh wbkbib rthfr? Fkkjo � ,fylfybyu cjkbo fvfk wbkbibuf ieyxfkfh nfhfaljhrb/ j;bp ,fylfybyu &pue fvfkbuf jkfvkfh Nfh,bznreyfylfcb nfifrreh ,bklbhflb? <fylf Fkkjo �ybyu ,e vfhofvfnblfy ,bh nfhfakfvf ijlvfhu ,skcf/ brrbyxb nfhfalfy [b;jkfn ,skbib rthfrrb/ ieyxf ,tobcj, yt]vfnkfhyb ,thb,/ cjkbo fvfkkfhuf ofv Spb vedfaafw wbkcf. zyf ,fylfybyu vbyu ,bh yewcjy ,bkfy wbkufy fhpbvfc fvfkbuf nfifrreh ofv wbkcf! Ltvfr/ vsvby rbib ,bhjy &pue fvfk wbkbiyb vfwcfl wbkcf/ sif biyb fvfkuf jibhbilfy otx yfhcf nscvfckbub rthfr? Jlfvkfhybyu nehkb-nevfy vfkjvfnkfhb/ ;jobkjyf wfhfikfhb ifhbfn rshcfnufy &pue fvfkyb wbkbilfy wfqnfhjkvfckbub kjpbv? Pthj/ Fkkjo �ybyu Ierh wbkuedxb &rfybyb ,bkufy vsvby rbib otx wfylfq vfkjvfnuf &]nb,jh ,thvfckbub lfhrjh? Pjnfy/ Fkkjo �ybyu Ierh wbkuedxb cbafnb vsvbykfhyb afhpkfhlfy nfiwfhb of;/ evhf/ nfdja/ yfvjp/ hspf/ byajw rf,b yfak b,jlfnkfhyb rsgfqnbhbiuf xjhkfqlb?

�Q��R��S���T��U��V��W��X��Y��Z��[��\��]���^��_`��¦���¥��¤��£��¢��¡�� 159? <bp yjpbk &nufy jxbw oe;;fnkfh df obljznlfy b,jhfn yfhcfkfhyb jlfvkfhuf

Rbnj,lf ,f`y &nufybvbplfy rtqby zibhflbufy rbvcfkfh _ sifkfhyb Fkkjo/ fk,fnnf/ kf]yfnkfqlb df ekfhyb kf]yfn wbkuedxbkfh ofv kf]yfnkfqlbkfh?

^q vsvbykfh! <bp Nfdhjn df By;bklf Veofvvfl �ybyu j[bhpfvjy gfqmfv,fhb ,skb, rtkbib/ e rbib jkb, rtkufy hbcjkfn ofwblf yjpbk &nufyvbp! <e ofwlf ,bhjy ,bh ve,ofvkbr wjklbhvfclfy jlfvkfhuf ,f`y ofv wbkufyvbp! Fkkjo �ybyu jznkfhbyb nfvjvbq ,fifhbznuf ,f`y &nufy ,skbibvbpuf wfhfvfq zoel-yfcjhjkfhybyu jkbvkfhb jxbw ofwbwfnyb/ obljzn qskbyb zibhlb! Nfdhjn df By;bklfub Veofvvfl �ybyu [f,fhbyb ,thrbnlb! <eylfqkfhyb Fkkjo �

kf]yfnkfqlb df hfovfnblfy epjwkfnflb! Ekfhyb Fkkjo �ybyu ,fhxf vf[kerjnkfhb _ afhbinfkfh/ cjkbo vsvbykfh/ ofnnj ofqdjyjne ofifhjnkfh/ evevfy/ ofvvf kf]yfnkfqlb!

ufklf swbi? Cf]qbybyu ,jiblf ,bh vfhnf swbi rbajz? 8) Yfvjp ,jikfybibuf wfhfvfq ;fvjfnuf wsibkvfclfy cf]qb wbkbilf lfdjv &nbi `[el cf]qbyb nfdjalfy rtqbykf ,jikfi kjpbv lt, ,bkbi?

41

Zoel df yfcjhj ekfvjkfhb rbnj,kfhblfub Hjcekekkjo � ofwblf rtkufy ,fijhfnkfhyb jlfvkfhlfy ,thrbnlb? Csyu @Gfqmfv,fhkfh ,bh-,bhbybyu rtkbib ofwblf fddfklfy [f,fh ,thfhlb? Snufy gfqmfv,fhkfh Bcvjbkybyu fdkjlblfy gfqmfv,fh rtkbib ofwblf [f,fh ,thvfufy/ rbnj,kfhbvbplf ,e ofwlf otx ufg qsw@/ ltqbilb? <eylfy nfiwfhb pbyjrjh &h df f`kyb nji,shjy wbkbi rf,b fqhbv bkjobq oervkfhyb zibhbilb? Ieylf Fkkjo � vfyf ,e jznyb yjpbk wbklb?

Jlfnlf @Ley`dbq j,hs/ vfycf, df vjk-ley`lfy vfohev ,skfvfy ` jlfvkfhlfy pfhfh tnflb@/ ltufy neieyxf ofwbwfnyb jxbw ufgbhbilfy nscflb? Rbvlf rbv yfacbybyu rsqbuf rbhb, ` ,jnbkyb weddfnkfi exey `rb yfac-ofdj df ,bl]fn fokbyb hbjz wbkb,/ Weh]jyb Rfhbv ` Oflbcb Ifhbalfy ,bhjy yfhcfyb zibhcf `[el spufhnbhcf/ Fkkjo �ybyu/ wjkfdthcf/ ,eney vf[kewjnybyu kf]yfnbuf lexjh ,skflb? Bckjvuf fvfk wbkufy df ofwyb ofh wfylfq ojkfnlf zibhvfclfy jirjhf fqnf jkufy jkbvkfhuf ofdjlfub weikfhlfy njhnb,/ cedlfub ,fkbwkfhufxf bcnbmajh fqnufyb rf,b Fkkjo �ybyu jxbw-jqlby oervkfhbyb zibhf`nufy rbvcfkfhyb ,eney the jcvjy kf]yfnkfqlb? Xeyrb/ eybyu ,eylfq `dep wbkvbib jlfvkfhyb fklfi/ ofwbwfnlfy xfkmbnbi/ lbyyb ,epbiuf wfhfnbkufy? <eybyu jwb,fnb ,bh ofwbwfnybyu qsw ,skb,/ ,jnbkybyu .pfuf rtkbibuf jkb, rtkflb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام رضي االله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أبو داود رواهIمن نار يوم القيامة

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv ,bhjy bkv ofwblf cshfkufylf/ eyb zibhcf/ Fkkjo eyb Wb`vfn reyblf snlfy ,skufy .ufy ,bkfy .ufykfqlb ltlbkfh? (Bvjv F,e Ljdel hbdjznb)

F,e Oehfqhf � vfyf ie jznyb yfpfhlf nenb, Fkkjouf wfcfvrb/ fufh Fkkjoybyu rbnj,blfub brrb jzn ,skvfufyblf cbpkfhuf otx wfxjy otx yfhcf ofwblf ufgbhvfc &lbv ltufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ufhxb ,e jzn Nfdhjn df By;bklfub Hjcekekkjo �ybyu [f,fhkfhbyb zibhufy fokb rbnj,kfh ofwblf yjpbk ,skufy ,skcf-lf/ eybyu vf]yjcb Rbnj,e Ceyyfnlfy ,bhjy ,bh ofwbwfnyb zibhufy `rb obljznyb wsqb, pfkjkfnuf/ ceyyfnyb wsqb, ,bl]fnuf ,jikfufy ofh wfylfq rbvcfuf nffkkewkblbh? Xeyjyxb/ Bckjvuf lby leivfykfhblfy rshf ifhbfnlfub jxbw oervkfhyb zibhufy/ spufhnbhufy vsvbykbr lf]djcblfubkfhybyu pb`yb rsghjw ntuflb? <eylfq rbvcfkfh Fkkjo �ybyu nfdwb kf]yfnbuf vecnfobw! Ekfh Fkkjo �ybyu kf]yfnb ytxjmkb jmbh vecb,fn &rfybyb obc wbkbilfy j;bp! Frcbyxf/ Fkkjo � ekfhyb ofh wfylfq wfhmbi df kf]yfnkfhuf wjkb, ,skcf ofv of`nlfub cj[nf j,hskfh df jpubyf vjk-ley`yb wskuf rtknbhbi ,bkfy af[hkfyflbufy wbkb, wszlb?

Fkkjo �ybyu lbyblfy rshf nsmhb/ fljkfnkb/ cfjlfn qskb qsw &rfybyb ,bkf nehb, zibhf`nufy/ ,e ofv tnvfufybltr/ lbybq vfycf,kfhlf nehb, Bckjvlfy spuf ofh [bk nfub gex/ reah/ ,jnbk qskkfhuf xjhkf`nufykfh ei,e jznyb ,bkfhvbrby$! Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqzlf fqnbkufy ,jh ofwbwfnyb jlfvkfhuf jxbw-jqlby tnrfpbiuf ehbyf`nufy ofwbwbq vsvbykfhuf leivfykbr wbkf`nufykfh/ nehkb bmdj. ,sonjykfh `mlbhf`nufy rbvcfkfh ,e wbkvbikfhb neafqkb Fkkjo �ybyu kf]yfnbuf lexjh ,skf`nufybyb sqkfvfcvbrby$! Vjk-ley`yb lt, `rb cj[nf j,hskfhlfy/ ,skb, ofv lbycbp/ rjabh/ pjkbv df [jbykfh jklblfub j,hskfhlfy f;hfkb, wjkvfckbr bkby;blf jlfvkfhlfy ofwbwfnyb zibhufy/ jxbw fqnbilfy njhnbyufy jmbp lspf[ snb ,bkfy .ufykfybiuf kjqbwlbh! F[bh/ Fkkjo � ,e jmbp df nbkyb jlfvkfhuf ofwyb fqnb,/ obljznyb tnrfpbi exey zhfnvfufyvblb$! Ofwbwfnyb fqnjkvfqlbufy cjwjd nbk/ jmbp ofqdjylf ofv ,jh!

Ifhbfn bkvb df forjvkfhbyb ,thrbnbi yfwflfh `vjy jwb,fnkfhuf jkb, rtkbibyb ,jiwfkfh ,fkrb ,bkvfc! <bhjw ,bpybyu [fkwbvbp ,e yfhcfybyu fxxbw cfvfhfkfhbyb rshlb df ojpbhlf ofv

rshvjwlf! Bckjv jkbvkfhbybyu jlfvkfhlfy Rbnj,e Ceyyfnyb/ ifhbfn oervkfhbyb zibhbikfhb ` spufhnbhbikfhb jwb,fnblf ,eney ,bh vbkkfn ofkjrfn ;fhbuf wekfvjwlf! Lby ekfvjkfhbybyu ofwyb ,thrbnbiltr hfpbk wbkvbikfhb neafqkb bycjy of`nb bpblfy xbwb, rtnlb! Sifylfq rfcjafnkfh cf,f, ifhbfn oervkfhbyb of`nlfy xtnuf cehb, wsqlbr! ^yu wbvvfnkb yfhcf _ gjr Bckjv fwblfcbyb qswjnlbr! Weh]jyb Rfhbvyb [eijdjp wjhbkfh nbkjdfn wbkufylf pfdw bkf nt,hfyb,/ eylfub ,sqhew df wfqnfhbwkfhuf gfhdj wbkvfq wsqlbr! Weh]jyb Rfhbvuf ,skufy oehvfnbvbp eqbvbpybyu nshbcbuf wsqbi ,bkfy xtrkfylb! Ievb Weh]jyb Rfhbvuf ,skufy oehvfnbvbp$! Vfyf ie yfhcf oehvfn ltqbkflbvb$! ~ fkofpfh1!

1 Ie shbylf ,bhbyxb rbnj,ybyu 45 _ 51 cfobafkfhbuf wfqnf vehj;ffn wbkbi ajqlflfy ojkb &vfc?

42

Cfvjdbq lbykfh/ ;evkflfy Bckjv lbyb jlfvkfhyb ;fojkfn pekvfnkfhblfy bqvjy df obljzn yehb cfhb ,jikfi exey .,jhbkufy? Bckjv ifhbfnb ofh ,bh vecekvjyyb bkv shufybiuf df ,jiwfkfhuf shufnbiuf/ pfkjkfn rsxfkfhblf uevhjo ,skb, .hufykfhyb vecfaaj nfdobl qskbuf lf]dfn &nbiuf ,e.hufy? Ifhbfn bkvb bycjyuf jlfvkfh jhfcblf vfmhehkfybi exey &vfc/ ,fkrb snf vfc]ekbznkb jvjyfn ,bkfy ,thbkufy? <e jvjyfnuf vfc]ekbzn ,bkfy wfhf,/ otx yfhcfuf wfhfvfq ofwyb jiwjhf fqnufy/ bkvbuf fvfk wbkufy jkbvkfh ley` df J[bhfnlf yf;jn njgflb? Bkvbyb reah df ,jnbkyb jwkfiuf/ ,jqkbr jhnnbhbiuf/ pjkbvkfh [bpvfnbuf cjkufy fvfkcbp “jkbvkfh” ley`lf [jh ,skufyb wjkb,/ Wb`vfn reyb ojkbuf vfqveykfh qbmkfib ofv vewfhhfh! Ltvfr/ bkv jkbiyb vfwcfl wbkufy rbib Fkkjo �lfy/ &yu fddfkj/ fvfkkb ,skbiuf/ ofh wfylfq ojkfnlf ofwbwfnyb fqnf jkbiuf vedfaafw wbkbibyb cshfib lfhrjh? Pjnfy/ bkv fokb pbvvfcblf ;elf ofv jmbh dfpbafkfh ,jh?

Fkkjo �ybyu obljznbyb zibhufykfh Hfovjy �ybyu df nfvjvbq ,fifhbznybyu kf]yfne mfpf,buf lexjh ,skcf/ ,eybyu frcb/ z]yb ofh wfylfq nfpqbw df vfifwwfnkfhuf wfhfvfq obljznyb nfhwfnbi qskblf vjke ;jyb ,bkfy ofhfrfn wbkf`nufykfh Fkkjo �ybyu df cjkbo rbibkfhybyu veof,,fnb df jkwbikfhbuf cfpjdjh ,skflb? Of`nuf yfpfh cjkbycf/ ,eybyu zwwjk yfveyfcbyb njgbkflb?

Fkkjo � yjpbk &nufy yfhcfubyf obljznlbh? Fkkjo � yjpbk &nufy yfhcf jlfvkfhyb afwfn cfjlfn df f,flbq ,f[n cfhb ,jikfqlb? Ltvfr/ Fkkjo � yjpbk &nufy yfhcfyb zibhbi/ jirjh fqnvfckbr jlfvkfhyb nsmhb qsklfy jplbhbi/ ofwlfy epjwkfnbi df ekfvjkfh ufhlfyblfub hbcjkfn jvjyfnbuf [b`yfnlbh? Pjnfy/ Fkkjo � Hjcekekkjo �uf rjvbk ifhbfnyb .,jhufy? Fkkjo � rjvbk wbkufy yfhcfybyu yewcjyb ,skvfc! Ieybyu exey ,skcf rthfr/ Bvjv Vjkbr � @Rbibybyu fckb ,skvfufy yfhcfyb ;jhbq wbkbib df ,e wbkvbibyb vf]wek cfyfib Veofvvfl � hbcjkfnuf [b`yfn wbkufy ltufyblbh@/ ltufykfh?

ضيعيد رأبي س نقال االلهع لمسه وليع لى اللهص بيالن نع هنإذا ع قبح كلمتاس أن ية النبيه كمدأح نعنملا يهمعس أو ههدش أو آهرIأحمد رواه

F,e Cf]bl � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � jlfvkfhybyu ofq,fnb ,bhjynfyubpyb fufh ofwyb wshcf/ ` eyuf uedjo ,skcf/ ` eyb &ibncf/ fqnbilfy nscvfcby ltlbkfh? (Bvjv Fovfl hbdjznb)

Ofh wfylfq ojkfnlf/ ofnnj zrrfkfyb, wjkcf ofv ofwyb fqnbi ,fhxf vecekvjyybyu ,ehxblbh! {ececfy/ Fkkjo �uf df Wb`vfn reybuf bqvjy rtknbhufy Bckjv ekfvjkfhbybyu dfpbafcb _ jlfvkfhuf Weh]jyb Rfhbvyb/ ofwbwfnyb jxbw tnrfpbilbh! Fkkjo �ybyu oepehblf ekfh vfc]eklbh! Jlfvkfhybyu &hufibi-&hufivfckbub ekfhybyu bib &vfc! Bckjvuf xfwbhedxb rbib &hufiedxbkfhybyu rsgkbublfy vfmhehkfyb, rtnvfckbub/ .p subhedxbkfhybyu rsgkbublfy mfvuf/ neireykbrrf neivfckbub rthfr? Ofh brrb ojkfnyb spbuf bvnbojy lt,/ brrjd ojkfnlf ofv ofwyb fqnf jkufy rbib sp dfpbafcbyb nsmhb snf,lb? Ofwyb fqncfv/ jlfvkfh neieyvfckbub/ b[nbkjakfh .pfuf rtkbib vevrby/ ltz “fylbif” wbkufykfh sif lfvlf Fkkjo �ybyu vflflb df yechfnblfy vfohev ,skflb?

Gfqmfv,fhkfh lf]dfn qskblf vfyf ieylfq nenev nenufykfh? <f]pfy bycjybq neqmekfh neafqkb mfvuf neicfkfh/ Fkkjo �ybyu jhjv,foi jznkfhb yjpbk ,skfhlb? Sif jznkfh Bckjv evvfnb exey ofv Weh]jyb Rfhbv cfobafkfhb bxhf ,jq df ekrfy vthjc cbafnblf cfwkfyb, wjklb? <bp ofv ofwyb jirjhf fqnufybvbp exey ,jibvbpuf vecb,fn neiufy gfqnlf Weh]jyb Rfhbvyb nbkjdfn wbkb,/ eylfub jhjv,f[i jznkfhlfy vflfl jkb,/ ofwyb jirjh wbkbiltr vfifwwfnkb qsklf cf,jn ,bkfy lfdjv &nbibvbp kjpbv? Pjnfy/ Bckjv ofwbwfnbyb ,bkufyblfy/ &ibnufyblfy csyu ofwyb wf,ek wbkufykfhybyu ley` df j[bhfn cfjlfnbuf &hbibikbub vewfhhfh! Ofwyb fqnbilfy/ obljzn qskblfy ,ji njhnufy rbvcfkfh brrb ley` ,f[ncbpkbubuf qskbwbib ofv vewfhhfh!

Ekfhyb kf]yfn wbkuedxbkfh kf]yfnkfqlbkfh b,jhfcb kf]yfnuf kjqbw ,skufy rbvcfkfhuf evevbq cehfnlf kf]yfn fqnbi ;jbpkbubyb rshcfnflb? Fvvj jzn df oflbckfhybyu pjobhb [ececbq cehfnlf kf]yfn fqnbiuf he[cfn ,thvfqlb/ ufhxb kf]yfnuf vecnfobw ,skcf ofv?

Jlfvkfhuf ,f`y &nufybvbplfy rtqby ;evkfcb ieyb rshcfnflbrb/ Fkkjo � oe;;fnyb wjbv wbkbi exey ,eney bycjybznuf obljznyb ,f`y &nufy? Ofwbwfnyb ,eney ,fifhbznuf nfybnufy? Wb`vfn reyb otx rbv obljznyb ,bkvfufybyb eph wbkb, rshcfnjkvfqlb? <bhjw jlfvkfhybyu ,bh wbcvb obljzn qskbyb/ wjkufyb pfkjkfnyb nfykfufy?

Fkkjo � Bckjv oervkfhbyb/ Weh]jyb Rfhbv jznkfhbyb ofvlf Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbyb zibhufykfh ofwblf ;elf jmbh nfolblyb ,f`y wbkufyblfy csyu ,eylfq jmbh ueyjouf wsk ehufykfhuf nfd,f lfhdjpfkfhb ,eneykfq `gbw &vfckbubyb ,f`y wbkflb%

43

g����®��¬��«��ª��©��¨��§°�´��³��²��±�� 160? Nfd,f wbkufy/ spbyb nepfnufy df ofwyb ,f`y wbkufy rbibkfh ,eylfy vecnfcyjlbh?

Sifkfhybyu nfd,fcbyb wf,ek wbkfvfy df Vty nfd,fkfhyb wf,ek wbkuedxb/ Hfovkblbhvfy?

<bp yjpbk &nufy ofwbwfnyb zibhufy/ jlfvkfhuf ,f`y wbkbi shybuf ,jnbk ,bkfy wjhbinbhufykfhyb Fkkjo � df nfvjvbq vf[kewjnkfh kf]yfnkfqlb! Fvvj wbkufy bibuf wfnnbw facec df yfljvfn bkf nfd,f wbkufy/ spbyb cjkbo fvfkkfh ,bkfy nepfnufy/ jlfvkfhuf ,epb, rshcfnufy fwblfkfhyb bckjo &nufy/ zibhufy ofwbwfnkfhyb jirjhf ,f`y wbkufy/ [ekjcf wbkufylf/ fq,byb nfy jkbi ,bkfy xtrkfyvfq ofwbwfnyb fqnb, .dufy rbibkfh ,eylfy vecnfcyj! Ueyjokfhb ofh wfyxf rfnnf ,skvfcby/ lbklfy bcnbmajh fqnb, jlfvkfhuf @^q jlfvkfh! Cbpkfhlfy ofwbwfnyb zibhb,/ fqnvfclfy .hufyblbv! <e bibv yjnsmhb &lb!@ lt,/ wjkufy of`nblf spbyb nepfnb,/ ,jh ofwbwfnyb &]kjy wbkufy rbibkfhybyu nfd,fkfhbyb Vty wf,ek wbkfvfy! Vty nfd,fkfhyb wf,ek wbkuedxb/ ieybyultr/ Bckjvuf ,tobcj, nfkjafnkfh tnrfpufy/ fvvj rfk,blfy geifqvjy ,skb,/ Rbnj,e Ceyyfn qskbuf snufy ,fylfkfhuf ofv vtoh cjxedxb Hfovkbvfy!

Ei,e jzn reah/ pfkjkfn df ,bl]fn qskkfhbuf xfwbhufy rbvcfkfh xby wfk,lfy geifqvjy ,skb, Bckjvuf wfqncf/ ekfh exey Fkkjo �ybyu nfd,f lfhdjpfkfhb jxbw &rfybyb rshcfnflb? Xeyrb/ Fkkjo � ,fylfybyu xby b[kjc ,bkfy wbkufy nfd,fcbyb/ fk,fnnf/ wf,ek wbkflb? Veobvb/ nfd,f wbkbi aehcfnbyb wsklfy ,thvfckbr kjpbv%

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهرضي االله عنعن أبي هريرة مسلمرواه Iه عليهالل

F,e Vecj � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv we`i ,jnbi shyblfy xbwbiblfy jklby nfd,f wbkcf/ Fkkjo nfd,fcbyb wf,ek wbkflb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Pjnfy/ wfnnbw yfljvfn ,bkfy xby wfk,lfy wbkbyufy nfd,fkfhyb afwfn Fkkjo �ubyf wf,ek wbkflb df ,eylfq ueyjorjh ,fylfkfhbyb ,tgj`y hfovfnb ,bkfy ,ehrfqlb? Bckjvlfy ,jiwf vfyof;kfhlf [fnj wbkufykfh exey spbyb nepfnbiuf bvrjy qsw? Zif, nehufy sif vfyof;uf ybc,fnfy wbkufy [fnjcb yfafwfn rtxbhbkvfqlb/ ,fkrb jllbq oewewkfhlfy ofv vfohev ,skflb?

<f]pb jlfvkfh ifhbfnuf ybc,fnfy wbkufy ;byjznkfhblfy geifqvjy ,skflb? Ieylf @Vty rsg ueyjokfh wbklbv? Yfacbvyb/ ley`yb lt, Bckjvuf/ vecekvjykfhuf rsg pb`y tnrfplbv? ^ylb rtx ,sklb/ j[bhfnbv reqb, rtnlb@/ ltufy [f`kuf ,jhbib vevrby? Fkkjo � wbkufy bibuf xby lbkblfy geifqvjy ,skufy/ spbyb bckjo wbkbi rsxfcbuf evbl ,bkfy ,jwf`nufy rbibkfhuf [bnj,fy @^q ,fylfkfhbv! Nfd,f wbkbi aehcfnb rtx &vfc! Vty xby wfk,lfy yfljvfn bkf xbwf`nufy nfd,fkfhyb wf,ek wbkuedxb Nfddj,vfy! Ueyjokfhb shybuf cjkbo fvfkkfhyb fkbinbhb, ,thuedxb Hfovkbvfy!@ ltufyltr ,skvjwlf%

������������������������������� ���¥���� � � �¤��� � �£��¢��¡��¦��«���� � � � � � �ª��� � � � � � � �©���¨��� � �§����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶�������&��´��³��²��±��°��,��®��¬

��/��0��1��2��3�����4��Æ��Å��Ä��Ã٥٥ - ٥٣: الزمر ^q spkfhbuf ;fdh wbkufy ,fylfkfhbv! Fkkjoybyu hfovfnblfy yjevbl ,skvfyukfh!

Fk,fnnf/ Fkkjo ,fhxf ueyjokfhyb rtxbheh? Fk,fnnf/ E Spbubyf Rtxbhbvkb/ Vtohb,jylbh? Cbpkfhuf fpj, rtkbib csyu `hlfv ,thbkvfq wjkbibyubplfy bkufhb Hf,,byubpuf wfqnbyukfh df Eyuf ,sqceybyukfh! Cbpkfh ctpvfufy ojkbyubplf fpj, cbpkfhuf nscfnlfy rtkbiblfy jklby Hf,,byubp nfhfablfy yjpbk &nbkufy yfhcfuf &hufibyu! (Pevfh cehfcb/ 53 _ 55 jznkfh)

Ltvfr/ wbkufy biuf facec wbkbi/ ueyjoyb nfhr &nbi nfd,fybyu wf,ek ,skbib exey rbajz &vfc? Ofnnj ,epufy yfhcfkfhyb bckjo wbkbi ofv rbajz &vfc? Bckjvlf nfd,fybyu wf,ek ,skbib spbyb df ,epufy yfhcfyb bckjo wbkbiuf ofvlf zibhufy yfhcfyb jirjhf ,f`y wbkbiuf wflfkflb? Fkkjo �ybyu nfd,fcb df hfovbuf veifhhfa ,skbi exey wbkufy bibuf geifqvjy ,skbi/ obljznyb zibhbi jwb,fnblf ,epbkufy &]nbwjljnkfhyb nepfnbi df ,thrbnufy ofwbwfnkfhyb jirjhf &]kjy &nbi kjpbv? Xeyjyxb/ nfd,f _ Fkkjo �uf ,skufy ofh wfylfq jcbqkbrlfy eybyu vewj,bkblfub cjkbo fvfkkfhuf% ibhrlfy nfdobluf/ reahlfy bqvjyuf/ rb,hlfy [jrcjhkbrrf df ojrfpj wfqnbi ltvfrlbh? Ueyjorjh rbvcf ofwyb/ ifhbfnlfub jxbw oervkfhyb zibhbib jwb,fnblf .pfuf rtkufy nehkb ,epew wfhfikfhyb qswjnbiuf ofhfrfn wbkflb? Byrjh &nbi `[el

44

spufhnbhbi jwb,fnblf qswjkb, rtnufy oervkfhyb jirjh fqnflb? <bh yfhcfybyu ,jnbk &rfybyb ,bkf nehb,/ eyuf jlfvkfhyb xjhkfufy ` ,bkbvcbpkbr ,bkfy afndjkfh ,thufy ,skcf/ nepfnflb? {fkwyb Bckjv ofwbwfnbuf lf]dfn wbkbilf fcnjqlbk ofhfrfn wbkflb? Ieylfubyf Fkkjo � rtxbhflb? Pjnfy/ Fkkjo � nfd,f lfhujob rtyu/ vtohb ekrfy/ Hfovkb Pjnlbh1?

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عن عن أبي موسى مسلمرواه Iشمس من مغربهاالنهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع ال

F,e Vecj � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Fkkjo ]fppf df ;fkkf neylf reylepb ueyjo wbkufy nfd,f wbkbib exey nfd,f wskbyb epfnflb? Reylepb neylf ueyjo wbkufy nfd,f wbkbib exey nfd,f wskbyb epfnflb? <e ojk we`i ,jnbi shyblfy xbwweyuf wflfh lfdjv &nflb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Snufy jznkfhlf jxbw ,f`y &nbkufy obljznyb zibhufy rbvcfkfhyb wfnnbw rjqbufyblfy csyu weqblf Fkkjo � ei,e obljznyb nfvjvbkf byrjh &nufy/ obljzn qskbuf .hbilfy ,sqby njdkfufy reah fokbyb wfnnbw rjqbqlb%

��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»���º��¹���������¸��¶��� 161? Rjabh ,skufy df rjabh ojkfnkfhblf skufy rbvcfkfh _ sifkfhuf/ fk,fnnf/

Fkkjoybyu df ,fhxf afhbinfkfhe jlfvkfhybyu kf]yfnb ,skmfq!

Fkkjo �ybyu de;elbyb ` Eybyu `kmbpkbubyb/ ` afhbinfkfhbyb/ ` yjpbk &nufy rbnj,kfhbyb/ ` gfqmfv,fhkfhbyb/ ` Wb`vfn reybyb byrjh wbkufy df vfyf ieylfq nfhplf of`n rtxbhb,/ vfyf ie ley`wfhfi ,bkfy skufykfh rjabhlbh! Fkkjo �ybyu ifhbfnbyb/ Rbnj,byb of`nlfy xtnuf cehb, wsqufy/ @Lby _ &crbkbr `rb neqme/ [jkjc? Bckjv ifhbfnb pfvjy nfkf,buf vjc rtkvfqlb@/ ltufykfh/ vfyf ie “wfhfi”yb bkufhb cehufykfh/ evhbyb sifylfq gex vfarehfkfhuf ,fmbikfufykfh/ ,eylfq reah mjzkfhbuf wfhib ,skufy vecekvjykfh ,bkfy rehfiufykfh ofv/ ie,ofcbp/ rjabhlbh! Vfyf ieylfq ,epew ley`wfhfi ,bkfy zifufy/ of`nltr yt]vfnyb reah bkf pjt wbkb,/ ley`lfy nfd,f wbkvfq rsp .vufy rjabhkfhuf Fkkjo �ybyu ofvlf ,fhxf afhbinfkfh df jlfvkfhybyu kf]yfnb ,skmfq!

Bycjy ley`lf Fkkjo �ybyu ,jhkbub df ,bhkbubuf lfkjkfn wbkedxb fkjvfnkfh bxblf zifqlb? <eney jkfv ie bycjy lt, fnfkvbi [bkwfn exey zhfnbkufybyb/ Fkkjo � ,e bycjyyb Thuf [fkbaf wbkb,/ ley`lfub ,jh vfd;eljn eybyu [bpvfnblf &rfybyb rshflb? Ieylfq ,skcf ofv ley`lf eyuf ,thbkufy wbvvfnkb aehcfnyb wsklfy ,thb,/ sp zhfnedxbcbyb nfybvfclfy/ ofnnj byrjh wbkb, zifqlb? Jwb,fnlf skf-skueybxf Bckjvltr ekrfy cfjlfnlfy ,tyfcb, ,skflb? Sifylfq ,f[ncbp/ rjabhjyf of`n rtxbhufy df rjabh ojkfnblf skufykfh/ ie,ofcbp/ Fkkjo �ybyu/ afhbinfkfhybyu ofvlf nfvjvbq bycjybznybyu kf]yfnbuf cfpjdjhlbh?

�Å��ÄÆ����������������������������� 162? Eylf f,flbqlbhkfh! Ekfhlfy fpj, tyubkkfnbkvfqlb df ekfhuf veokfn ofv

,thbkvfqlb?

Fkkjo �uf ` afhbinfkfhuf/ ` rbnj,kfhuf/ ` gfqmfv,fhkfhuf rjabh ,skufy/ vfyf ieylfq ojkfnlf skufy ,f[nbwfhj rbvcfkfh Fkkjo �ybyu kf]yfnblf/ lspf[lf f,flbq ,skeh! Lspf[ ewe,fnkfhb ekfhlfy ,bh kfopfuf ofv rtxbrnbhbkvfqlb! :fofyyfv fpj,kfhb ekfhlfy cfk ,skcf ofv tyubkkfnbkvfqlb!

�{��������������������������Æ����Å��Ä��Ã��Â��Áz ٤٩: غافر� �

Lspf[lfub rbvcfkfh ;fofyyfv gjc,jykfhbuf @Hf,,byubpuf lej wbkbyu! <bplfy fpj,ybyu kjfwfk ,bh reybyb tyubkkfncby!@ ltqlb? (Mjabh cehfcb/ 49 _ jzn)

Ley`lf pshfdjykbr ,bkfy/ nf;jdepybyu ,fhxf nehbyb rfc, wbkb, zif`nufy rjabhkfh of`nlf vsvbykfhuf cfyjwkb reykfh fpj, ,thflb? <bhjw spkfhb Wb`vfn reyb Fkkjo �ybyu fpj,blf f,flbq ,skflb? Vecekvjykfh ,bkfy rehfiufykfhlfy ;fofyyfv fpj,kfhb fwfkkb ,bh kfopfuf ofv

rtxbrnbhbkvfqlb? Nbchf, `yedxb lspf[ fkfyufkfhb cfk ofv tyubkkfnbkvfqlb? ^yu lfoifnkbcb

1 Ei,e jznyb shufybilf @Ajnbof@ cehfcbybyu exbyxb df @<fwfhf@ cehfcbybyu 37 _ jznbuf nfrhjhfy vehj;ffn wbkbi vfwcfluf vedjabwlbh?

45

ekfh ie ojklf f,flbq wjkflb? Ley`lf Fkkjo �ybyu de;elbyb byrjh wbkufy `rb lbybyb of`nlfy cehb, nfikfufy/ gfqmfv,fhkfhybyu qskb wjkb,/ ofh [bk reah qskkfhuf xfwbhufy rjabhkfhybyu Wb`vfnlfub ojkb ie! Ofkb ofyep Bckjvuf rbhvfclfy/ reah of`nblfy vfvyey ,skf`nufykfh pelkbr ,bkfy nfd,f wbkb,/ ofw qskuf sncby! Qswcf/ &hnfuf ekfhybyu ojkfnbuf vfqveykfh qbmkfqlb! Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvlf vfhofvfn wbkflb%

�{�����¤���£��¢¡��������������� ��������¥¦����¨��§��������ª��©�z ٣٦: فاطر

Rjabh ,skufy rbvcfkfhuf ;fofyyfv snb veynfpbh! Ekfhuf oerv wbkbyvfqlbrb/ skbicf df eybyu fpj,blfy ekfhuf tyubkkfnbkvfqlb! Ofh ,bh rjabhyb vfyf ieylfq ;fpjkfqvbp! (Ajnbh cehfcb/ 36 _ jzn)

Rjabhkfhuf ,thbkflbufy fpj, ex nfhfakfvf% fpj,ybyu f,flbqkbub/ ,bhjy kfopf ofv rtxbrnbhbkvfckbub df fpj,ybyu ,bhjy wbcvb tyubkkfnbkvfckbub ,bkfy jmbhlbh? Fkkjo � ,fhxfvbpyb rjabh ,skb, of`n rtxbhbilfy/ skfh dfwnlf vfyf ieylfq ,f[ncbp ojkfnlf ;jy ,thbilfy cfwkfcby!

Fkkjo � yjpbk wbkufy df jlfvkfhuf ,f`y &nufy yfhcfyb zibhufy/ csyu ,e wbkvbibuf geifqvjy ,skb, nfd,f wbkufy rbibkfh/ evevfy/ bkv fokb jlfvkfhuf jirjh &nbib kjpbv ,skufy ,bhbyxb yfhcf _ Fkkjo �ybyu Zujyf bkjokbub df Eylfy spuf bkjoybyu qswkbub/ z]yb nfdobllbh%

������������������������������������������������������������ 163? Vf],elbyubp Zujyf Vf],ellbh? Eylfy spuf vf],el qswlbh! E Vtohb,jy/ Hfovkblbh?

^q jlfvkfh! Cbpkfhybyu vf],elbyubp Zrrf df Zujyflbh! Eybyu pjnb/ cbafnb/ bcvb df at]kkfhblf ntyub qsw! Eylfy spuf b,jlfn wbkbybiuf kjqbw otx ,bh bkjo qsw! E `kmbp Spb Zhfnedxb/ Hbpw ,thedxb/ Sklbhedxb df Nbhbknbhedxblbh! Fkkjo �uf otx ,bh yfhcf otx wfxjy ntyu ,skjkvfc!

Oeljcbpkbr lfdh cehufy ,bh pfvjykfh ,sklb? Sifylf Fkkjo �ybyu de;elbyb nfvjvfy byrjh wbkufy nepev &yu nsmhb qsk cbafnblf bkufhb cehbklb! Vfyf ieylfq nepevuf ofv jlfvkfh ofhbljh ,sklb! <eylfq ,tvf]yj ybpjvuf wfhib nehufykfh wjkjw/ vflfybzncbp lt, fnfklb! Oeljcbpkbr yfpfhbzcbyb bkufhb cehufy nfhmb,jnxbkfhuf bkvbq eydjykfh ofv ,thbklb! Sifylfq vfk]eykfh ,jiwfkfhuf b,hfn wbkb, ofv rshcfnbklb! ~ f;f,! Sifylfq mjzyb jkmf cehufykfhlfy rshf ,tafov rbvcf ,skvfc! Ktrby ieylfq ,sklb! Bycjybzn sp nfhb[blf ,eyfwfyub ifhvfylf ,skufy &vfc! Sif pfvjykfhlf [sg lfdh cehufy/ ,eueyuf rtkb, nsybyb ntcrfhb rbqb,/ zyf ,jiwfkfhuf &c ,skf`nufy brrb.pkfvfxbkfh ojpbhlf ofv qsw &vfc!

Ei,e jznybyu ــم ?vf],elbyubp ltz bycjybznuf wfhfnf [bnj, wbkbib vs];bpflbh _ إلهكPfvjyfvbpuf ,bh yfpfh cjkbyu! Fkkjo �uf ,fylfkbr lf]djcbyb wbkufy/ vecekvjykbub jkfvuf cbmvfqlbufy rbvcfkfh ibhr ,jnwjmbuf rsvbkb,/ ofh [bk vjpjhkfh/ ,ekjme lfhf[nkfh fnhjabyb gek cfhakf, j,jl wbkf`nbh! Yf ajqlf df yf pfhfh rtknbhbi wskblfy rtkvfqlbufy sif vjpjhkfhuf wsq/ njdew rf,b ;jykbrkfhyb fnf`nbh! Jnf-jyfcb/ afhpfylbuf ,thvfufy yfhcfkfhyb ifqnjy by wehufy sif ;jqkfhuf yfph wbkf`nbh! Sifkfhlfy vflfl/ afhpfyl/ rfc,buf hbdj;

nbkf`nbh! Nfjv t,/ oj;fn xbwfhflbufy spb rf,b j;bp rbvcfkfhuf ,bkufy-,bkvfufy ojklf b,jlfn wbkf`nbh! ^yu lfoifnkbcb/ ,eylfq wbkvbiblfy cfdj, evbl wbkf`nbh! Sif veihbrkfh ibhr shbykfhbuf wbkf`nufy b[kjcbyb Fkkjo �uf wbkcf/ ,skvfcvblb$!

<fylfkfhuf Spbyb nfybnufyb/ of`nybyu wjhjyme rsxfkfhblf nsmhb qskyb rshcfnbi exey Veofvvfl �yb gfqmfv,fh wbkb, .,jhufyb _ Fkkjo �ybyu vtohb,jykbublfylbh? Bycjybzn spbxf nehkb [bk &ycfwjnfh/ ,tvf]yj wjyeykfh nepb,/ [jh ,skvfckbub exey cfjlfn wjvecb ,skvbi Weh]jyb Rfhbvyb yjpbk &nufyb/ ;fvbrb vfyaffnkfhyb sp bxbuf jkufy Bckjv

ifhbfnbyb lby wbkb, ,thbib _ Fkkjo �ybyu ,e.r hfovfnkfhblfylbh? Fkkjo � ley`lf vsvbye rjabhyb f;hfnvfq/ ,fhxfuf hbpw ,thuedxb Vtohb,jy df Wb`vfn reyblf Sp hfovfnb jcnbuf afwfn vsvby ,fylfkfhbyb jkedxb Hfovkblbh? Ieylfq &rfy/ b,jlfnkfhybyu ,fhxf nehblf Fkkjo �yb zrrfkfvjw/ z]yb afwfn Eyufubyf b,jlfn wbkvjw kjpbv!

Vf],el _ cbmbybi df b,jlfn wbkbiuf kjqbw pjn/ ltufy vf]yjyb ,bklbhflb? <e rfkbvf afwfn Fkkjo �uf bcnt]vjk wbkbyufylfubyf sp vf]yjcbyb njgflb/ [jkjc?

46

Weh]jyb Rfhbvlf Fkkjo �ybyu de;elbyb bc,jnkjdxb jznkfhlfy rshf Eybyu zujyfkbubyb bc,jnkjdxb jznkfh rsghjw rtkflb? Xeyrb/ Fkkjo �yb ,eneykfq byrjh wbkflbufy vf[kew epjw nfhb[lf ,skufy &vfc/ eylfqkfh zwby pfvjykfhlf gfqlj ,skufy? @Rjbyjne thyb rbv zhfnufy$@ ltufyuf s[ifi cfdjkkfhuf veihbrkfh @Afwfn Fkkjo@/ lt, ;fdj, wbkufy? Ktrby b,jlfnlf Fkkjo �uf ,jiwf yfhcfkfhyb ithbr wbkbiufy df @<bp ,bkfy Fkkjo shnfcblf djcbnf ,skflb@/ lt, &]nbwjl wbkbiufy? Ieybyu exey Weh]jyb Rfhbv weqblf Fkkjo �ybyu zrrf df zujyfkbubuf/ veihbrkfh Eyuf ntyu wbkf`nufy ,fhxf yfhcfkfhlfy nfvjvfy gjr &rfykbubuf lfkjkfn wbkedxb ,jhkbwlfy ,bh ytxf oe;;fn df fkjvfnkfhyb rtknbhflb%

���V��U��T���S��R��Q��P��O��N����M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A

��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_�� � �^��]��\��[��Z��Y��X��W

��l��k��j 164? Fk,fnnf/ jcvjykfhe Thybyu zhfnbkbiblf/ rtxf df reylepybyu fkvfiedblf/

jlfvkfhuf ajqlf ,thflbufy yfhcfkfh ,bkfy ltyubplf cepf`nufy rtvfkfhlf/ Fkkjo jcvjylfy cedyb neibhb,/ e ,bkfy thyb skufyblfy csyu nbhbknbhbib df eylf ;jypjnybyu ,fhxfcblfy nfhfnbiblf/ ifvjkkfhyb qsyfknbhbiblf/ jcvjy df th shnfcblf ,sqceylbhbkufy ,ekenlf fwkbyb bikfnflbufy jlfvkfh exey fkjvfnkfh ,jhlbh!

Fkkjo � jcvjykfhe Thyb qswlfy ,jh wbklb? Eybyu welhfne obrvfnb bkf rtxf df reylep yfd,fn ,bkfy fkvfiflb? Fkkjo �ybyu bkjobq wjyeybznbuf rshf vbyukf, qskjdxbkfhyb df bycjy vfyaffnbuf [bpvfn wbkflbufy .pkf, njyyf .rkfhbyb jhnufy ,fofq,fn rtvfkfh vjdbq ltyubpkfhlf xsrvfclfy cepb, .hflb? Fkkjo � jcvjylfy `vmbhyb `mlbhb,/ wfwhjw thkfhyb wfqnf ;jykfynbhflb? Th .pblf ,tobcj, nehkb [bk ;jybdjhkfhyb zhfnb,/ ekfhyb .rcfr obrvfn ,bkfy nfhfnflb? Fkkjo � Sp welhfnb ,bkfy ifvjkkfhyb rthfrkb nfhfakfhuf qsyfknbhflb? Eybyu bpybuf rshf ,ekenkfh jcvjy ,bkfy th shnfcblf vefkkfw ojklf cepb, .hflb? <ekfhybyu ,fhbcb Fkkjo �ybyu Zrrf df Zujyf &rfyblfy lfkjkfn ,thedxb fkjvfnkfhlbh?

<eney ,jhkbwyb weddfn df obrvfnlf ntyub ,skvfufy Fkkjo � ,jiwfhflb? Eyuf otx rbv otx wfxjy otx yfhcflf ntyu ,skjkvfqlb? Vfyf ,e ,bhkfvxb ofwbwfnlbh! <bhjw ei,e ofwbwfnyb ,bkbi/ Fkkjo �ybyu jznkfhb ofwblf nfafrreh wbkbi ofvvfuf ofv yfcb, &nfdthvfqlb! Fkkjo �ybyu zrrf df `kmbpkbubuf lfkjkfn wbkedxb fkjvfnkfhlfy fwkbyb bikfnf jkflbufy wfk,b jxbw rbibkfhubyf rshb, b,hfnkfyflb!

Fkkjo � vfyf ,e jznlf Spbybyu ,jhkbub/ zujyfkbub/ ,e.r welhfnb df hfovfnbuf lfkjkfn wbkflbufy nswwbpnf fkjvfnyb `l wbklb? Ekfhybyu ,bhbyxbcb _ ,fkfyl df ,tgj`y jcvjykfhlbh? Bycjy jcvjy ofwblf .pfrb yfhcfkfhyb ,bkflb/ [jkjc? Fkkjo � jcvjykfhyb ,fkfyl wbkb, zhfnlb df eyuf bycjy fwkb kjk wjkflbufy we`i/ jq/ .klepkfh rf,b rjbyjn ,fmhblf cepb, .hedxb nehkb ekrfy ;bcvkfhyb ;jqkflb%

�{y��x���w��v�����������u��t��s��r��q��p���|���{��z��z ٦: ق

<bp ecnbkfhblfub jcvjyyb wfylfq ,byj wbkb,/ eyb ,tpfufybvbpyb df eybyu ,bhjy

`hbwkfhb qswkbubyb rshbivflbvb$! (Wja cehfcb/ 6 _ jzn)

Ley`lf ljdhemb tnnb bwkbvuf rtnufy/ tnnb vs];bpfybyu ,bhb/ lt, nf]hba ,thbkufy vfioeh ;jqkfh ,jh? Fckblf eylfq ;jqkfhybyu ofqhfnkfyfhkb otx ,bh ;jqb qsw? Ktrby jlfvkfh sif ;jqkfhuf ,jhbiyb jhpe wbkflb? Sif ;jqkfhuf ,jhbi exey tvfq-bxvfq qbkkf, vtoyfn wbkflb? Gek cfhakf,/ yt-yt vfifwwfnkfh ,bkfy epjw vfcjafkfhyb ,jcb, snflb? <jhb, wfhfcf/ hs,fhscblf ecney `rb ltdjh bkf nbrkfyufy jllbq ,bh bvjhfnyb rshflb/ [jkjc?

Fkkjo � jcvjyltr ekrfy ;bcvkfhyb otx rbv df otx yfhcfybyu `hlfvbcbp vefkkfw ojkfnlf/ gek cfhakf, ,jhb, rshbiuf &onb`; wjklbhvfclfy ecnbvbpuf rshbyflbufy wbkb, shyfnlb%

�{Y��X���������W��V��U �z٢: الرعد Jcvjykfhyb cbpkfh eyb rshflbufy ojkfnlf/ ecneycbp rsnfhb, wsqlb??? (Hf]l cehfcb/ 2 _

jzn)

47

Vfyf ieylfq jllbq yfhcfyb rshbi exey epjw ;jqkfhlfy vfifwwfn ,bkfy xbwbv wbkb, ,jhufy bycjy Fkkjo �ybyu otx ,bh ecneycbp rsnfhb,/ ofvvfuf rshbyflbufy wbkb, wsqufy ecnblfub ,tgj`y jcvjykfhb ofwblf sqkfvfqlb! Ojk,erb/ ,jibyb rsnfhb,/ fylfr rspbyb jxb,/ fwkbyb bikfncf/ rbajz! ^ylb vfyf ieylfq ekrfy ;bcvkfhyb ecnbvbpuf neib, rtnvfqlbufy/ ljbvbq vefkkfw wbkb, zhfnufy Pjnuf fkkfwfylfq ofwbh yfhcfkfhyb ntyu wbkf`nufykfhuf ybvf ltqbi vevrby$! F[bh/ ekrfy df vfoj,fnkb jcvjykfh Fkkjo �ybyu Zrrf df ~kmbp &rfyblfy ybijyf &vfcvb$!

Fkkjo �ybyu ekrfy vs];bpfkfhblfy zyf ,bhb _ Thybyu zhfnbkbiblbh? Thybyu rtyukbub/ eylfub fojkbybyu ;jqkfiedb/ djlbqkfhb/ njme xskkfhb/ ,jme ,scnjykfhb jklblf bycjy fwkb ofqhfnlfy kjk wjkflb?

�{������������������~��}�����������������������z ٧: ق Thyb rtyu wbklbr df eyuf njmkfhyb shyfnlbr ofvlf eylf f;jqb, ;eankfhybyu

,fhxfcblfy eylbhlbr! (Wja cehfcb/ 7 _ jzn)

Fkkjo � thyb sp swb fanjablf fqkfyflbufy wbkb, zhfnlb? Eybyu zhfnbkufybuf vbkkbjykf, qbkkfh snbibuf wfhfvfq/ ofyep ,bh vfhjvlf ofhfrfnbyb lfdjv &nnbhvjwlf? Thybyu wf]hbuf bycjy exey ,t,foj wfpbkvf ,jqkbrkfhyb ;jqkflb? Thybyu f;b, [ececbznkfhblfy zyf ,bhb ierb/ e nbhbrkfhyb rsnfhbiblfy nfiwfhb zyf skbrkfhuf ofv sp wf]hblfy ;jq ,thflb?

�{� � ���� � � ����~��}��|��{��z��y����������� ������������������������������z ٣٤ - ٣٣: يس

<bp eyb nbhbknbhufy df eylfy nehkb ljykfhyb xbwfhufy skbr th ekfh exey vs;bpflbhrb/ eylfy tvjwlfkfh? Zyf eylf [ehvj df epevkfhlfy ,jmkfhyb wbklbr ofvlf eylf ,ekjwkfhyb jwbplbr? (~cby cehfcb 33/ 34 _ jznkfh)

Afy jkfvb zwbykfhufxf neghjwyb ;jycbp rbv`dbq ,bhbrvf lt, obcj,kfhlb? <eueyuf rtkb, @Neghjw _ ;jykb vjllf? Scbvkbrkfhybyu scbib exey neghjw ;jykfybib ifhn? ~vmbh njvxbkfhb neghjwlfub ;fhjcbvkfhyb afjkbznuf rtknbhb,/ eybyu nfhrb,blfub ofhfrfnkfyedxb pfhhfkfh ybnhe;by df ajcajhyb ;jykb rbv`lfub ,bhbrvfkfhuf wsibkflbufy fodjkuf rtknbhflb/ z]yb ;fhjcbvkfhyb biuf cjkb, neghjwwf ;jy ,thflb@/ ltufy [ekjcfuf rtkbilb? Fkkjo � 1400 qbk bkufhb vfyf ie ;fhf`yyb ,bnnf nbhbknbhbib rfkbvfcb ,bkfy bajlfkflb? Fkkjo � `kmbp vf],el &rfybuf eyfvfufykfhuf vfyf ,e vf]kevjnkfhyb ,bkbi exey 1400 qbk dfwn snbib rthfr ,sklb?

%�# jcvjykfh cspbuf ,jmkfyb,/ ,bhufkbrlf _ ا�"!وات ofhab jhwfkb و Th rfkbvfcbybyu _ ا رض _ zhfnbkbi rfkbvfcbuf wfhfnwbx rtkbibublfub fybwkjdxb ,skbib &]nb,jhkblbh? <e yfhcf jcvjykfh ,bkfy Thybyu de;elb/ vedjpfyfnb ,bh-,bhbcbp nfvjvfy vevrby &vfckbubuf bijhf wbkflb? Afy jkbvkfhbybyu yt-yt vfifwwfnkfh &dfpbuf zwbylf &hbiufy rfiab`nbyb Weh]jyb Rfhbv 1400 qbk bkufhb jllbq ecek ,bkfy bajlf &nbibuf wfhfyu! <e vs];bpf &vfcvb$! <e yfhcf jcvjykfhe Thyb zhfnufy Pjn ,bkfy Weh]jyb Rfhbvyb yjpbk &nufy Pjn ,bh &rfyblfy ybijyf &vfcvb$!

�{���±��°�����®����¬��«��ª��©���¨����§��¦��¥��¤z ٥٧: غافر Fk,fnnf/ Jcvjykfhe Thyb zhfnbi jlfvkfhyb zhfnbilfy rfnnfhjwlbh? Ktrby

jlfvkfhybyu rsgb ,bkbivfqlb? (Mjabh cehfcb/ 57 _ jzn)

Fkkjo �ybyu ,jhkbubyb bc,jnkjdxb ,tkubkfhlfy zyf ,bhb _ rtxf df reylepybyu fkvfiedblbh? Fkkjo � bycjyybyu rfc,/ nbhbrxbkbr wbkbibuf wekfq wbkb, reyyb/ lfv jkb,/ e[kfib exey neyyb zhfnlb? Rey `hem/ ney &cf wjhjyme? Rtxfybyu jhwfcblfy rey/ reyybyu jhwfcblfy rtxf sp dfwnblfy ,bhjy kfopf rtxbrvfclfy rtkflb? <bhb ,jiwfcblfy snb, rtnvfqlb%

�{��������������������������������� ���!��Æ#���$��%��&��'��(��z ٤٠: يس We`iybyu jquf tnb, jkbib vevrby ,skvfc? Rtxf ofv reyleplfy spedxb &vfc? (~cby

cehfcb/ 40 _ jzn)

48

Rey ,bhlfy neyuf `rb ney ,bhlfybuf reyulepuf fqkfyvfqlb? <e ;fhf`y njdei xbwfhvfclfy/ ctplbhvfclfy fcnf-ctrbykbr ,bkfy fvfkuf jiflb? Wbi df `p afckblf rtxf ofv/ reylep ofv

epfqb, wbcwfhflb? Csyu zyf ,bh gfqn rtkufylf ofh brrbcb ntyukfiflb? Vfcfkfy/ ibvjkbq wen,uf zwby skrfkfhlf rey wbcwf/ rtxf epey ,skcf/ bcnbdj xbpbmbuf zwby skrfkfhlf rey epey/ rtxf wbcwf ,skflb? Bycjy rtxf df reylepybyu snbibuf wfhf, evhbyb df ,jiwf obcj,kfhbyb .hbnflb?

Rey ,bkfy neyybyu fkvfiedb wfylfq .p ,thflb$ Jlfnlf ,e cfdjkuf Th sp swb fnhjablf fqkfyflb? Thybyu we`iuf wfhfufy njvjyblf reylep/ ,jiwf njvjyblf &cf ney ,skflb/ lt, ;fdj, wbkbyflb? {sg/ ,e ;fhf`yyb/ z]yb Thyb vfyf ieylfq yjpbr skxjd ,bkfy sp swb fnhjablf ,bh vfhjvlf fqkfyflbufy wbkb, wsqufy Pjn rbv$!

Ley`lfub ,fhxf ;bcvkfh/ ofh wfyxf psh vfojhfn df yjpbr cfy]fn bkf bikfyufy ,skvfcby/ dfwn snbib ,bkfy eybyu ofhfrfnblf spufhbi/ ofhfrfnuf rtknbhedxb ;bojpkfhybyu ,epbkbib `rb nfvjvfy bilfy xbwbib rf,b yjcjpkbrkfh gfqlj ,skflb? Eylfy nfiwfhb ,bh ekrfy ;bcvyb shyblfy wspmfnb,/ shybuf ,jiwf yfhcfyb rtknbhbi ueklehjc ijdwby-cehjykfhcbp fvfkuf jivfqlb? Ktrby Fkkjo � rtxf df reylepybyu fkvfiedbltr ekrfy ,bh ;fhf`yyb otx wfylfq njdeicbp/ otx rbvybyu `hlfvbcbp/ otx rbvuf ctplbhvfclfy ,bh-,bhbuf rbhbnflb%

�{���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C����B��Az ٢٩: لقمان Fkkjoybyu rtxfyb reylepuf rbhbnbibyb df reylepyb rtxfuf rbhbnbibyb

rshvfqcbpvb$! (Kewvjy cehfcb/ 29 _ jzn)

Jlfvpjluf wfyxfkfh f;jqb,/ wbpbwfhkb ,skvfcby/ ,bh [bk njvjifyb nfrhjh-nfrhjh rshfdthbi `wvfqlb? <bh [bk djwtf ` ojlbcfyb oflt, njvjif wbkbi bycjyybyu ;jybuf ntuflb? Fvvj rtxf df reylepybyu fkvfiedbyb ofh reyb brrb vfhnf rshbi otx rbvybyu ;jybuf ntuvfqlb/ ,fkrb ofvvf rtxfyb ofv/ reylepyb ofv ifdw ,bkfy renflb? @Zyf rtx rbhlbvb$@ ` @Zyf rey xbwlbvb$ Rtxf df reylep oflt, nfrhjhkfyfdthflbvb$ <e ojkfnyb rshfdthbi ;jyuf ntulb!@ ltufy yfhcf of`kuf ofv rtkvfqlb?

�{Q��P��O���N��M��L������K�����J������I��H���G��F��E��D����C��B��AR���X��W��V���U��T��S��

h���g��f��e��d����c��b��a��`���_���^��]����� � �\��[��Z��Yi��l��k��j��z ٧٢ - ٧١: القصص

@Fqnbyukfh-xb/ fufh Fkkjo ecnbyubpuf rtxfyb Wb`vfn reybuf wflfh f,flbq wbkb, wsqufyblf Fkkjolfy spuf wfqcb bkjo cbpkfhuf `hemkbryb jkb, rtkflb$! ^ibnvfqcbpkfhvb/ f[bh$!@ lt, fqnbyu! @Fqnbyukfh-xb/ fufh Fkkjo ecnbyubpuf reylepyb Wb`vfn reybuf wflfh f,flbq wbkb, wsqufyblf Fkkjolfy spuf wfqcb bkjo cbpkfhuf eylf jhjv jkflbufy rtxfyb jkb, rtkflb$! Rshvfqcbpkfhvb/ f[bh$!@ lt, fqnbyu! (Wfcfc cehfcb/ 71/ 72 _ jzn)

Ojpbhub pfvjy jkbvkfhb bycjy cfkjvfnkbub/ fnhja-veobn df thlfub fqhbv ;fhf`ykfh exey rtxf df reylepybyu ,bh vfhjvlf fkvfiedb mjzn veobv &rfybyb/ fufh eybyu fkvfied vfhjvb spufhcf/ of`nybyu bplfy xbwbibyb fqnbivjwlf?

Rey ,bkfy neyybyu fkvfiedb/ ie,ofcbp/ f;b, ,bh vs];bpflbh? <bhjw ,e ojkfnyb ,bh evh rshb, zif`nufybvbp cf,f,kb ,bp exey nf,bbq ojk ,skb, wjkufy? Spb ieylfq ,skbib rthfr/ lt, wf,ek wbkbiuf jlfnkfyufybvbp exey eybyu vs];bpfkbub rspbvbplfy mjqb, ,skufy? Fckblf/ rtxf df reylep fkvfiedbybyu spufhbicbp lfdjv &nbib _ Fkkjo �ybyu ,bhkbubuf/ bkvb/ welhfnb/ obrvfnb df hfovfnbuf wfn]bq lfkjkfn wbkflufy ,tkublbh?

�{D���C��B��AE���L����K��J��I��H��G���F��z ٤٤: النور Fkkjo rtxf df reylepyb fkvfinbhflb? Fk,fnnf/ ,eylf fwk &ufkfhb exey b,hfn ,jh? (Yeh

cehfcb/ 44 _ jzn)

Rtxf df reylepybyu fkvfiedblf fwk &ufkfhb exey rsg b,hfnkfh ,jh? Pthj/ rtxf df reylepybyu fkvfiedb ofh wfylfq zyubkbryb &crbnflb/ ofh wfylfq epjwyb zwbykfnflb/ evhkfhyb wbcwfhnbhflb/ `ikfhyb wfhbnflb? Bycjyyb rey cfqby ,e.r Obcj, reyb cfhb zwbykfnb, ,jhflb? Obcj, reybuf ojpbhkbr rshbi kjpbvkbubyb &ckfnb, nehflb?

49

Fkkjo �ybyu ,jhkbubyb rshcfnedxb f;b, vs];bpfkfhblfy zyf ,bhb _ vjdbq ltyubpkfh bxhf rtvfkfhybyu gbcnf gsxjw vbcjkb cepb, .hbiblbh? Bycjy rtvf zcfq jkbib bkf af[hkfyflb? Fckblf/ ,e Fkkjo �ybyu bycjyuf ,thufy bkojvb vfocekblbh? Wjkfdthcf/ ced df ofdjybyu ,jcbvb/ cedybyu cjkbinbhvf jmbhkbub/ ofdj ,bkfy rtvfybyu jhfcbyb vedjpfyfnuf cjkb, nehufy ,bh wjyeybzn ,jhrb/ eyuf pfhhfxf geneh tncf/ rtvf ced .pblf nehjkvfqlb? Jpbw-jdwfn/ nb;jhfn vjkkfhb rf,b bycjy &onb`;kfhb ,skufy vbyukf, njyyf .rkfh Fkkjo �ybyu bpyb ,bkfy/ Eybyu wjyeybznbuf ,sqceyufy ojklf ced cfnoblf ,fofq,fn rtvfkfhlf vbyukf, xfwbhbv epjwkbrlfub vfcjafkfhlfy cepb, rtkflb? Ojk,erb/ rbxbr ,bh nji ceduf jnbkcf/ ltyubp wf]hbuf xsrflb?

Ei,e jznybyu yepekbuf sy nshn fchlfy jilb? <e dfwn vj,fqyblf Th fojkbcb ,bh ytxf ,fhj,fhuf rsgfqlb df nf,bbqrb/ lfdkfnkfh/ nehkb nb;jhbq nfirbkjnkfhfhj cfdlj of;vb wb`ckf, ,skvfc lfhf;flf jhnb, rtnlb? Evevfy/ bycjy of`nb rsg ;bofnlfy nfhfwwb`n cfhb ;flfkkf, rtnlb? :evkflfy/ nb;jhfn df ,jiwf vjkkfhyb nfibi ecekkfhb ofv nfrjvbkkfilb? Bkufhb ,bh ytxf jqkfhlf tnrfpbkufy .rkfh ojpbhlf ,bh wfyxf cjfnkfh/ yfhb ,jhcf/ ,bh ytxf reykfhlf tnb, ,jhvjwlf? <bhjw jznybyu نفعي _ ajqlf ,thflbufy lt, rtkbib 1400 qbklfy rtqby ofv sp vs];bpfcbyb rshcfnvjwlf? <eueyub nfhfwwb`nybyu ;flfk scb, ,jhbibuf wfhfvfq .r nfibi

cjofcblf ced yfwkb`nb fnhja-veobn exey &yu [fdacbp/ &yu wekfq/ &yu bijyxkb df fcjcbqcb &yu fhpjy djcbnf ,skb, wjkvjwlf? <eney;fojy .r nfibi nfirbkjnbybyu vf]kevjnkfhbuf wfhfufylf ojpbhub reylf cfdlj/ ofh,bq df bycjygfhdfhkbr .rkfhbybyu 80 ajbplfy pb`l wbcvb ,tdjcbnf ced yfwkb`nblf nfibkflb? Ltyubpuf xbwbi bvrjybznb ,skufy lfdkfnkfh ltzhkb ,fhxf .rkfhbyb ced jhwfkb .r nfibi rtvfkfhblf nfibqlb? Ced jhwfkb .r nfibi cthlfhjvfl ,skufyb ,jbc ltyubp cjobkkfhbuf rfnnf ,fylfhujokfh wehbkufy? Ced jhwfkb .r nfibi yfh[-yfdjkfhuf/ ;fojy bwnbcjlb`nbuf ctpbkfhkb lfhf;flf nf]cbh rshcfnf jkflbufy/ lfhjvflkb nfhvjw ,skb, rtkvjwlf?

rtvf rfkbvfcb rsgkbr df ,bhkbr ifrkblf ofv ,bh [bklbh? Rsgkbr yfpfhlf nenbkufylf _ الفلكvefyyfc ojkfnlf/ ,bhkbr yfpfhlf nenbkufylf vepfrrfh ojkfnlf rtknbhbkflb?

Fkkjo �ybyu `kmbp vf],el &rfybuf lfkjkfn wbkflbufy zyf ,bh fkjvfn _ `vmbhlbh? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf vfhofvfn wbkflb%

�{������������������ ��!��"��#��$��%z ٩: ق Jcvjylfy ,fhfrjnkb cedyb neibhb,/ e ,bkfy ,jmkfhyb df shbkflbufy ljykfhyb eylbhlbr!

(Wja cehfcb/ 9 _ jzn)

Scbvkbr jkfvb df thlfub ,jiwf vfd;eljnybyu of`nb exey jvbk ,skufy `vmbh njvxbkfhb neibib ,bkfy thybyu scbvkbrkfh bklbpb jpbwkfyflbufy wfnkfvblfub rbv`dbq vjllfkfh ,bhbrflb df ced nfhrb,blfub pfhhfxfkfh jhwfkb ehem wj,bmb `rb scbvkbrkfh bklbpbuf rbhb,/ ekfhuf of`n ,foi &nflb? Yfnb;flf wfwhjw/ eyevcbp/ wbilfy skbr vbcjkb xbwwfy thkfh [ellb wfqnf nbhbkufyltr of`n ,jikfqlb? <jhkbw ;ey,eiuf rtkb,/ shvjykfh/ wbh df flbhkbrkfhlfub vbyukf, scbvkbrkfh jkfvb Fkkjo �ybyu welhfnb bkf eyb,/ scf ,jikfqlb? Ofhfrfnuf rtkufy ofh ,bh ehem df lfyfrkfh zujyf bkjobq wjyeybznuf ,sqceyb,/ bxblfub sp [ececbznkfhbybyu ofvvfcbyb cfwkf, wjkflb? <bh scbvkbr ehemb b[nb`hb ,bkfy ,jiwf ,bh scbvkbr ,skb, eyb, xbwjkvfqlb?

�{¦��¥��¤��£��¢����¡��������������������� ���������§���ª��z ٢٧: السجدة <bp cedyb wehew thuf ofqlf,/ cedybyu djcbnfcblf eylfy xjhdfkfhb df spkfhb tqlbufy

&rbykfhyb xbwfhufybvbpyb rshbivflbvb$! (Cf;lf cehfcb/ 27 _ jzn)

~vmbh `mbib ,bkfy scbvkbr df lfhf[nkfhlfub nehkb rfcfkkbr df pfhfhreyfylfkfh .dbkb, rtnflb? ~vmbhlf ofdjybyu njpfkfyb,/ eylfub nehkb .wevkb bkkfnkfhybyu .dbkb, rtnbib df nehkb rfcfkkbrkfhybyu jklb jkbybib bycjy exey ofv vfyaffnkb? ~vmbh neafqkb vtdf df cf,pfdjn/ evevfy/ bycjy df eybyu xjhdfkfhb exey hbpw tnbib, gbiflb?

Fkkjo �ybyu Zujyf Vf],el &rfybuf zyf ,bh lfkbk ierb/ E jdjpb/ hfyuub/ ifrkb/ of;vb/ nf,bfnb nehkb ,skufy ,tobcj, ;jypjnkfhybyu ofh nehblfy zhfnb,/ th .pb ,sqkf, nfhfnb, wsqlb? Bycjy ekfhlfy usinbyb t,/ cenbyb bxb,/ ekjd cbafnblf vbyb,/ nthbcbyb rbqb, ajqlfkfyflb? Ekfh bxblf abk rf,b ekrfy/ ,fofq,fn ofqdjykfhblfy njhnb,/ xevjkbltr bycjy rspbuf rshbyvfqlbufy vfqlf ofifhjnkfh ofv ,jh? Evevfy ;jypjnkfh bxblf bycjyuf vf]kev ,skufyblfy rshf vf]kev ,skvfufyb rsg? Ekfhybyu ,f]pbcb nshn j`wkb/ ,f]pbcb brrb j`wkb/ ,f]pbcb &cf wjhyb ,bkfy celhfkb, .hflb%

50

�{O��N��M��R��Q��PSb��a�������`��_��^��]��\����[���Z��Y��X��W������V��U��T��c��o��z ٤٥: النور Fkkjo ,fhxf ;jybdjhyb cedlfy zhfnlb? Ekfhlfy wjhyblf celhfkb, .hflbufyb ,jh/ brrb

j`wkf, .hflbufyb ,jh/ &vfrkf, .hflbufyb ,jh??? (Yeh cehfcb/ 45 _ jzn)

Fkkjo � ofqdjyjne ofifhjnkfhyb zhfnb,ubyf wsqvflb/ ,fkrb Spbybyu .rcfr ,bkbv df obrvfnb ,bkfy ,fhxfcbyb Th .pb ,sqkf, nfhfnb, ofv wsqlb? Vbcjk exey qbhnwbx ofqdjykfhyb shvjykfhuf/ ced ofqdjykfhbyb lfh` df ltyubpkfhuf nfhfnlb df ojrfpj? <fhxfcbybyu hbpwbyb ofv

Spb sp shyblf nf]qby wbklb? Fufh Fkkjo � ofh ,bhbyb sp shybuf nfhfnb,/ hbpwbyb nf]qby &nvfufyblf/ bycjyybyu ,jib [fnfhlfy xbwvfc &lb?

Fkkjo � Spbybyu welhfnb df yjpbr obrvfnb bkf ifvjkkfhyb ofv rthfrkb qsyfkbikfh ,sqkf, &clbhlb%

�{½��¼��»��º��¹���¸��¶��¾���������� �����Æ�������Å��Ä���Ã���Â��Á���À��¿����������������������z ٥٧: الأعراف

E Sp hfovfnb oepehblfy ifvjkyb [ei[f,fh wbkb, .,jhflbufy Pjnlbh? Wfxjyrb/ ifvjk jmbh ,ekenyb rsnfhcf/ eyb skbr ifofhuf ofqlf,/ eyuf cedyb neibhb,/ sif cf,f,kb vtdfkfhybyu ,fhxf nehblfy xbwfhfvbp??? (F]hja cehfcb/ 57 _ jzn)

Ifvjkyb afylf ofdjybyu ofhfrfnb lt, bajlfkfyflb? Ofdjlfub ,jcbvkfh afhwb ofdjyb ofhfrfnuf rtknbhflb? Yfnb;flf ifvjkkfh gfqlj ,skflb? Ifvjk ,f]pfy ,ekenkfhyb ofqlf, nsgkfcf/ ,f]pfy ofqlf, ekfhyb nfhwfnflb? Ifvjk brrb [bk% fcjcfy `nbw df ,f]pfy nbr qscbylf cfrrbp [bk qsyfkbi ,sqkf, &cflb? ^cbi ibllfnbuf wfhf, ifvjkkfh ex nehuf% ljdek/ ,shjy df wfcbhmfuf ,skbyflb? Ifvjkybyu ntpkbub df qsyfkbib nehkb [bk ;bojpkfh `hlfvblf fybwkfyflb?

Fkkjo � ifvjkyb nehkb qsyfkbikfh ,sqkf,/ ,f]pfy ibllfn ,bkfy/ ,f]pfy vfqby wbkb, &clbhlb? Fufh afwfn ,bh nfhfauf &cflbufy wbkufyblf bycjybzn exey rfnnf rekafnkfh rtknbhufy ,skfhlb?

Ifvjkybyu qsyfkbib/ fqybwcf/ ced df ofdj rtvfkfhbybyu wfnyjdb exey fofvbznkblbh? Bycjy ifvjkybyu &cbi qsyfkbibyb fybwkf,/ eylfy rfnnf weddfnlfub fhpjy df ,tvbyyfn rfohf,j weddfnbyb ojcbk wbkbilf ofvlf wbikjw [s;fkbubybyu rsgkf, nfhvjwkfhblf ajqlfkfyflb? Fkkjo �ybyu vfhofvfnb ,bkfy jxbw thkfhlf scedxb scbvkbrkfh df lfhf[nkfh fcjcfy ifvjk ,bkfy xfyukfyb,/ rehnfr xbwfhflb? Eylfy nfiwfhb ifvjkkfh fnhja-veobnyb nehkb [bk ,fl,sq df pfhfhkb oblkfhlfy ofv njpfkf, nehflb? Ieybyultr/ ifvjkkfh ,f]pfy hfovfn ,bkfy &ccf/ ,f]pfy rfnnf ,byjkfh df ,fkfyl byijjnkfhyb dfqhjy wbkflbufy/ lfhf[nkfhyb bklbpb bkf wsgjhb, nfikfqlbufy lfhf;flfub ibllfn ,bkfy &cb,/ jlfvkfhuf rfnnf rekafnkfh jkb, rtkflb? Hjcekekkjo � ifvjk ofwblf qskkfyvf ,thb,/ weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

لمسه وليع لى اللهول الله صسقال قال ر هناالله ع ضية رريرأبي ه نة عمحأتي بالرح الله تور ا منهفإن يحوا الربسلا ت رواه ابن ماجةIمن شرهاوالعذاب ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ifvjkyb csrvfyukfh! Xeyrb/ e hfovfn df fpj,yb jkb, rtkflbufy Fkkjoybyu hfovfnblbh! Ktrby Fkkjolfy eybyu z[ibkbublfy cshfyukfh df `vjykbublfy Fkkjolfy gfyjo nbkfyukfh ltlbkfh? (B,y Vj;f hbdjznb)

Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvlf ifvjk cspbyb ,bhkbr ifrkblf% يحالر _ ifvjk df rsgkbr ifrkblf% ياحالر _ ifvjkkfh b,jhfkfhb ,bkfy rtknbhufy? Veafccbh ekfvjkfh rsgkbr ifrkb ,bkfy rtknbhbkufy ifvjklfy hfovfn df @>yec@ cehfcbybyu 22 _ jznblfy ,jiwf shbylf ,bhkbr ojkfnblf rtknbhbkufy ifvjklfy fpj, yfpfhlf nenbkufybyb wfql wbkbiufy?

Fkkjo �ybyu zyf ,bh ,e.r welhfnb ,tkubcb _ jcvjy df th shnfcblf cepb, .hedxb ,ekenkfhlbh%

�{������������������������������������� �������������������Æz ٤٣: النور Fkkjoybyu ,ekenyb ofqlfibyb/ csyu eyb ,bhkfinbhbibyb/ csyu eyb nsg-nsg ,ekenkfh

wbkbibyb rshvflbyubpvb$! Yfnb;flf ,ekenybyu jhfcblfy `vmbhybyu xbwf`nufybyb rshfcbp! (Yeh cehfcb/ 43 _ jzn)

51

<eken _ ofdjlfub ced df vep pfhhfxfkfhbybyu nsgkfvblbh? We`iybyu ofhjhfnb ltyubplfub cedkfhyb ,emkfynbhflb? Ced ,emkfhbybyu vbwljhb rsgfqb,/ jcvjyuf rsnfhbkflb? Ofhjhfn gfcfqufyblf ced pfhhfkfhb ,bh-,bhb ,bkfy ,bhbrflb df ,eken ojcbk ,skflb? <ekenkfh nfiwb rshbybibuf rshf ex nehuf% ,fhhf/ nsg-nsg df wfnkfv-wfnkfv ,ekenkfhuf ,skbyflb? <fhhf ,ekenkfh jw hfyukb/ .gwf df vfqby ,skb,/ .wjhb wfnkfvkfhlf gfqlj ,skflb? Nsg-nsg ,ekenkfh uekrfhfv ifrkblf/ fcjcb zccb ,skflb? Wfnkfv-wfnkfv ,ekenkfh cblbhmf ,skb,/ jcvjyybyu rsp bkmfqlbufy ,eney wbcvbyb wjgkf, nehflb?

<ekenkfhlfub vs];bpfkfhlfy ,bhb ierb/ ekfh vbkkbjykf, njyyf xexer cedkfhyb rsnfhufy ojklf Th df jcvjy jhfcblf vefkkfw cepb, .hflb? Csyu zujyf bkjobq wjyeybznuf ,sqceyb,/ rfnnf of;vlfub cedkfhyb vt]`h ,bkfy rthfrkb shbykfhuf jkb, ,jhb,/ nfhnb,kb cehfnlf mfkdbh rf,b vfqlfkf, vefqzy skxjd ,bkfy njvxbkfnb, `mlbhflb?

Fkkjo � vfyf ,e jznlf bycjyyb jxbw rsp df gjrbpf wfk, ,bkfy Sp welhfnb df obrvfnb ofwblf nfafrreh wbkbiuf xjhkflb? Ei,e fkjvfnkfhlfy afwfn fwklfy ekeib ,skufy df sif ekeiyb bikfnf jkufy rbibkfhubyf b,hfn jkbibyb ofv fqnlb? Ltvfr/ ,jhkbw df eylfub ,tobcj, vs];bpfkfh ofwblf nfafrreh wbkvfqlbufykfhyb ,tvfkjk fwkcbp ltcf ,skfdthflb? <bhfv/ ,bhfv

fwkkfh ,jh/ ktrby Fkkjo �ybyu ,jhkbub/ zrrf. zujyfkbubuf lfkjkfn wbkflbufy fkjvfnkfh ofwblf nfafrreh wbkvfqlb? Nfafrreh wbkbiuf zhfvfqlbufy ,eylfq fwklfy sp &ufcbuf yt ajqlf$!

�{G��F��E��D��C��B��AHL�����K��J���I��M��R��Q��P��O��N��z ٤٤: الفرقان Cbp ekfhybyu rsgbyb &ibnbiflb `rb fyukfq jkbiflb/ lt, sqkfqcbpvb$! Qsw! Ekfh

ofqdjykfhybyu oellb spubyfcb! Qsw! Ekfh zyflf qsklfy jpufyhjwlbh! (Aehwjy cehfcb/ 44 _ jzn)

Vsvby rbib ,jhkbwlfub Fkkjo �ybyu vs];bpfkfhbyb rshb,/ Gfhdfhlbujhybyu welhfne obrvfnb df hfovfnbuf nfy ,thb,/ Eyuf nfcfyyjkfh fqnb, zifqlb? Bqvjycbp rbvcfkfhybyu rspb df wfk,byb yfac-ofdj/ vf]cbzn gfhlfcb wjgkf, jkufyb ,jbc ekfh nfafrreh/ afov-afhjcfn/ blhjr rf,b neieyxfkfhlfy ,tyfcb,lbh? Ie cf,f,lfy Fkkjo �ybyu ,eney ,jhkbwlfub fkjvfnkfhbyb rshvfq/ ekfh ofwblf nfafrreh wbkvfq ofqdjykfh vbcjkb vfpveycbp zififlb? <bhjw Fkkjo �ybyu fkjvfnkfhb nj Wb`vfn bycjyyb ofw qskuf lf]dfn &nedxb fkjvfnkfh cbafnblf eybyu rsp syublf yfvj`y ,skb, wjkfdthflb%

�{������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À ������z ٥٣: فصلت Ekfhuf Weh]jyybyu ofwkbub vf]kev ,skueybuf wflfh <bp ,jhkbwlfub df ekfhybyu

spkfhblfub fkjvfnkfhbvbpyb rshcfnb, ,jhfdthfvbp? (Aeccbkfn cehfcb/ 53 _ jzn)

Ei,e jznlf cfyf, snbkufy ,fhxf fkjvfnkfh Fkkjo �ybyu zujyf wjyeybznbuf ,sqceyflb df Eybyu zrrfkbubuf lfkjkfn wbkflb? Ieylfq &rfy ,fylf Fkkjo � zhfnufy thlf zif,/ ,thufy hbpwkfhblfy t,/ Fkkjo � zhfnufy yfhcfkfhlfy ajqlfkfyb,/ b,jlfnyb ,jiwfuf wbkbib bycjalfyvb$! Fk,fnnf/ qsw! <bhjw Fkkjo �ybyu ,fhofw Vf],el &rfybuf lfkjkfn wbkflbufy fkjvfnkfhyb rshf nehb,/ Eyuf ofh [bk yfhcfkfhyb ntyu wbkflbufykfh ofv ,jh%

v��u��t��s��r��q��p��o��nw��x}��|��{��z��y���~��?��@���A��B��C��D��E��F��

���G��H��I��J��K��L��M��N

165? Jlfvkfh bxblf Fkkjolfy spuf ithbrkfhyb wbkb,/ ekfhyb Fkkjoyb z[ib rshufyltr z[ib rshflbufy rbvcfkfh ,jh? Bqvjy rtknbhufy rbibkfh Fkkjouf veof,,fn wsqbilf rexkbhjwlbh? Pekv wbkufy rbvcfkfh fpj,yb rshbiufylf ,fhxf rex-welhfn Fkkjouf [jckbubyb df Fkkjo fpj,b wfnnbw Pjn &rfybyb ,bkufylf &lb!

<eney ,jhkbwlf Fkkjo �ybyu zrrf df `kmbp vf],el &rfybuf lfkjkfn wbkflbufy ,tobcj, fkjvfnkfh ,skbibuf wfhfvfq ,e jlfvkfh bxblf ofh [bk yfhcfkfhyb `[el fqhbv if[ckfhyb Fkkjo �uf ntyu wbkflbufy vf[kewkfh ofv ,jh! Bycjyybyu ;fojkfn df hfpjkfnb ie lfhf;fuf tnflbrb/ e skb,/ xbhb,/ qsw ,skb, rtnufykfhyb ` &ibnvfqlbufy/ rshvfqlbufy/ ;jycbp ofwbh yfhcfkfhyb ` rjabh hfo,fh df gtidjkfhbyb Zrrf. Zujyf ,skufy Fkkjo �uf ithbr wbkflb? Fkkjo �uf jcbq ,skcf ofv sifkfhuf bnjfn wbkflb? Fkkjo �ybyu Spbuf [jc ,skufy cbafnkfhbyb vf[kewkfhbuf ofv ybc,fn ,thflb? <jp ecnbuf ekfhyb [ellb Fkkjo �yb z[ib rshufyltr z[ib rshflb? <bhjw Fkkjoe Hjcekbuf bqvjy rtknbhufy df lbybyb Fkkjo �uf [jkbc wbkufy vsvbykfhybyu Hf,,bkfhbuf ,skufy veof,,fnb rexkbhjw! Pjnfy/ Fkkjo �uf veof,,fn

52

wsqbi _ Eybyu zrrf Spbuf b,jlfn wbkbi/ afwfn Eybyu oervbuf hjpb ,skbi/ fvhkfhbuf bnjfn wbkb,/ wfqnfhufy yfhcfkfhblfy cspcbp wfqnbi/ Eybyu lscnkfhbyb z[ib rshb,/ leivfykfhbyb `vjy rshbi/ Hjcekekkjo �ybyu qskkfhblfy ,jhb,/ ,jiwf ofh wfylfq qskkfhyb nfhr wbkbi df Fkkjo �ybyu hjpbkbubuf jkb, ,jhedxb fvfkkfhyb wbkbi/ ltvfrlbh?

Fkkjo � Zhfnedxb/ Eylfy spufkfh vf[kewlbh? Vf[kew {jkbwwf otx wfxjy ntyu ,skjkvfc! Fkkjo � nfvjvbkf ,toj;fn/ wjkufy ofvvf Eyuf ofvbif veonj;? Fkkjo � ofh njvjykfvf rjvbk Pjn/ wjkufykfh ofh njvjykfvf yjwbc? Fkkjo �lfy ,jiwf otx rbv Eybyu bpybcbp ajqlf ofv/ pb`y ofv tnrfpedxb &vfc! Afwfn Fkkjo � Hbpw ,thuedxb/ ,jiwfkfh hbpwkfyedxb? Nfdfrrek df evbl afwfn Fkkjo �lfy ,skbib kjpbv? Wfqcb yfhcf nsmhb/ wfqcb yfhcf yjnsmhb/ wfqcb yfhcf ofkjk/ wfqcb yfhcf ofhjv &rfybyb ,tkubkfi afwfn Fkkjo �ybyu ofwwb? B,jlfnybyu ,fhxf nehbyb `kmbp Fkkjo �uf wbkbi/ afwfn Eybyu oervbyb nsmhb lt, ,bkbi/ afwfn Eybyu oervbuf hjpb ,skbi/ jirjhe vf[abq ojkfnlf afwfn Eylfy wshwbi/ Fkkjo �ybyu ,fylfkfhb ecnblfub ofwkfhblfy? Vfpreh ofwkfhybyu ,bhjynfcbyb Fkkjo �lfy spufuf ybc,fn ,thbi Eyuf ibhrlbh? Vfyf ,ekfh vsvby rbib &]nbwjlbybyu f;hfkvfc wbcvblbh? Vfyf ieylfq &]nbwjlyb wfk,buf ;j wbkufy ofwbwbq vsvbyybyu Fkkjo �uf ,skufy veof,,fnbyb ,jiwf otx yfhcfuf wb`ckf, ,skvfc? Xeyrb vsvby rbib Fkkjo �yb [ehcfylkbr df mfvubykbr gfqnblf ofv ,bh [bk z[ib rshflb? Ofh brrb ojkfnlf ofv Hf,,bcbuf cezyb, bknb;j wbkflb? Veihbr &cf [ehcfylkbr gfqnblf ibhr rtknbhb,/ ,jibuf mfv-meccf neiufylf Fkkjo �uf `kdjhflb? Eybyu Fkkjo �lfy spufuf wsqufy veof,,fnb ljbvbq &vfc?

Vsvby rbib Fkkjo �yb spblfy/ jnf-jyfcb/ afhpfylkfhb df vjk-lfdkfnblfy/ evevfy/ ofvvf yfhcflfy jhnbw rshflb? Fkkjo �ybyu veof,,fnbyb lf]dj wbkufy rbib ifhbfn oervb rtkufylf ,jiwf ofh wfylfq oervyb xtnuf cehb, wszlb? Pthj/ Fkkjo �ybyu oervbuf wfhib ,skufykfhybyu oervbyb b[nb`h wbkbi ,jiwfkfhyb Fkkjo �lfy/ Eybyu veof,,fnblfy jhnbw rshbi ltvfrlbh? Ltvfr/ Fkkjo �ybyu veof,,fnb vsvby rbib exey spbybyu df ,jiwfkfhybyu [jobiblfy ecney nehbib df vfyf ie qsklf ofvvf yfhcfyb weh,jy wbkf jkbib rthfr? Pjnfy/ Fkkjo �uf veof,,fn wsqbi ,fylfybyu cfkjobznb df brrb ley` cfjlfnblbh? Eylfy spufuf veof,,fn wsqbi ,fylfybyu fqyb ifwjdfnb df ,f[ncbpkbublbh?

Ieybyultr/ Bckjv ifhbfnb wjyeykfhb wjkb,/ Fkkjo �lfy spufkfhyb bycjy of`nbyb bljhf &nflbufy wjyeykfhyb xbwfhedxb wbkb, nf]qbykfi/ cfqkfi/ sifkfhybyu abrhbuf cezyb, ,f]pb yfhcfkfhyb ofkjk/ ,f]pbkfhyb ofhjv wbkbi `rb sifkfhybyu xbwfhufy “wjyey”buf cezyb, fqhbv

yfhcfkfhyb ;jbp/ fqhbv yfhcfkfhyb yj;jbp lt, ,bkbi Hfovjy �ybyu wjyey xbwfhbi

oewewbyb j;bp vf[kewkfhbuf ,thbi/ z]yb Fkkjo �uf ithbr wbkbi ltvfrlbh? <e ofv

Bckjvlf ibhr fvfkbybyu rshbybikfhblfy ,bhb/ lt, obcj,kfyflb?

<bpybyu lfdhbvbplf ofh [bk lfhf[ne njikfhuf/ ,ekjme vfpjhkfhuf cbmbyb,/ b[kjc wsz`nufykfh ,skufybltr ;jobkbzn lfdhblf ofv veihbrkfh Fkkjo �uf ,enkfhyb/ .klepkfhyb/ fqhbvkfhb &cf afhbinf df ;bykfhyb ithbr wbkbifh/ ekfhuf [ellb Fkkjo �uf veof,,fn wsqufyltr veof,,fn wsqbifhlb? <bhjw ekfh Fkkjo �uf ofh [bk ,enkfhyb ntyu wbkufylf @Vfyf iekfh ,bpyb zhfnflb/ hbpw ,thflb/ rjbyjnyb ,jiwfhflb/ veirekbvbpyb jcjy wbkflb/ lfhlbvbpuf ibaj ,thflb@/ lt, &vfc/ ,fkrb @<bpyb Fkkjo �uf zwby wbkflb/ Wb`vfn reyb ifajfn wbkflb@/ lt, ithbr wbkbifhlb?

�{��������������������������������� ������¡��z ١٨: يونس Fkkjolfy spuf ekfhuf pfhfh tnrfpjkvfqlbufy/ ajqlf ofv ,thjkvfqlbufy yfhcfkfhuf

b,jlfn wbkbiflb df @Sifkfh Fkkjoybyu oepehblf ,bpyb ifajfn wbkuedxbkfh@/ ltqbiflb? (>yec cehfcb/ 18 _ jzn)

Bckjvlf ibhrybyu ,fhxf nehb vfpfvvfn wbkbyufy? Ibhrybyu z[ib-`vjyb ,skvfqlb? Vbcjk exey Hjcekekkjo �uf `[el Bqcj Гuf b,jlfn wbkufy rbvcf ,bkfy njiuf `rb lfhf[nuf b,jlfn wbkufyybyu otx wfylfq afhwb qsw? Ofh brrbcb ofv veihbr/ ofh brrbcb ofv lspf[lf? Weqblfub oflbc ,eybyu zwwjk lfkbkblbh%

قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال النبي صلى الله عليـه ه رضي االله عن بن مسعود عن عبد الله لمسو ارل النخا دون الله ندد و منعدي وهو اتم نقل مـة ونل الجخا دو لله ندعدلا ي وهو اتم نا مأن تI رواه البخاري

F,lekkjo b,y Vfc]el � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,bh rfkbvfyb fqnlbkfh/ vty rtkuecbyb fqnlbv? Gfqmfv,fh � rbv Fkkjolfy spuf ithbrkfhuf b,jlfn wbkb, skcf/ lspf[uf

53

rbhflb ltlbkfh? Vty rbv Fkkjolfy spuf ithbrkfhuf b,jlfn wbkvfq dfajn wbkcf/ ;fyyfnuf rbhflb/ ltlbv ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vfrrf veihbrkfhbybyu &]nbwjlb ojpbhub pfvjy veihbrkfhbybyu &]nbwjlbxfkbr `vjy &vfc &lb? Ojpbhuf rtkb, lfhf[ne njikfhuf cbmbyedxbkfhuf ,f]pb if[c df nepevkfhuf cbmbyedxbkfh wsibklb? Ekfh Fkkjo �ybyu oewewkfhbyb spkfhbybyu zcfvf/ ,jnbk bkjokfhbuf nfwlbv

wbkbilb? Oerv wbkbi/ vflfl ` ibaj ,thbi rf,b Fkkjo �ybyu cbafnkfhbyb ,jiwfkfhuf ofv

ybc,fn ,thbilb? Fkkjo �yb wsqb, ofh [bk ,ekjme vjpjhkfhuf/ lfhf[ne fdkb`kfhuf ieylfq vforfv b[kjc wbkbiflbrb/ ofqhjy wjkfcbp! Vf]cbznuf nskufy sifylfq ibhr shbykfhbuf wbkufy b[kjckfhbyb vfc;blkfhuf wbkbivfqlb! Sifylfq b[kjc ,bkfy vfc;bllf ,ti dfwn yfvjp swbivfqlb! Spb wjkb,/ ,jiwfkfhyb ofv uevhjokbr evvjyb cfhb tnfrkf`nufy “ofphfnkfh”buf wbkufy b[kjcbyb Fkkjo �uf wbkbivfqlb! Fkkjo �ybyu afhpkfhbuf “ofphfnkfh”bybyu dfpbafkfhbuf ,thufy &onbvjvbybyu vbyulfy ,bhb ofv qsw! @Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvlf ,eylfq ltvjwlf@/ ltcfyubp/ cbpuf @Afkjy ofphfn ` afkjy pjn vfyf ,eylfq ltlbkfh! E rbib ,bkvfcfkfh/ ufgbhvfqlbkfh@/ ltqbiflb! ~ Fkkjo!

Fkkjo � @Veihbrkfh Fkkjouf ithbr wbkufy yfhcfkfhbyb Fkkjoyb z[ib rshufyltr z[ib rshbiflb@/ lt, vfpfvvfn wbkf`nufy ,skcf/ Fkkjo �ybyu veof,,fnbyb wfk,blfy nfvjvfy xbwfhb, .,jhufykfhybyu ojkb ybvf rtxfhrby$! Fkkjo � bqvjy rtknbhufy rbibkfh Fkkjouf veof,,fn wsqbilf rexkbhjwlbh ltvjwlf? <bp bqvjyyb lf]dj wbkf`nufykfh Fkkjo �uf ,skufy veof,,fnbvbp ,jiwf yfhcfkfhuf ,skufy veof,,fnbvbplfy .wjhb lt, fqnf jkfvbpvb$! Vjk-ley`/ jnf-jyf/ afhpfyl df yfac veof,,fnb ,bpkfhyb tyub, wsqvfqlbvb$! Dfojkfyurb/ Hjcekekkjo � bqvjyybyu ofkjdfnb _ Fkkjoe Hjcekb �uf veof,,fn wsqbilf &rfybyb vfhofvfn wbklbkfh%

لاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكـون ثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي االله عن عن أنس بن مالك كمـا يكـره أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر

قذفايرفي النIرواه البخاري Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Fkkjo df Hjcekb eyuf ,jiwf

yfhcfkfhlfy ce.vkb ,skbi/ rbibyb afwfn Fkkjo exey z[ib rshbi/ reahuf wfqnbiyb [ellb

snuf ekjwnbhbkbiyb `vjy rshufybltr `vjy rshbi? Vfpreh ex [bckfn eylf ,skufy rbib bqvjy

ofkjdfnbyb njnflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ley`lfub rsg yfhcfybyu vfpfcbyb ,bkfvbp? <bhjw rsgxbkbubvbp ,bkvfqlbufy zyf ,bh ofkjdfn ,jhrb/ e ofv ,skcf bqvjy ofkjdfnblbh? Fyf sif ofkjdfnyb njgbi exey Fkkjo �uf/ E .,jhufy lbyuf/ Hjcekekkjo �uf df e rbibybyu ceyyfnkfhbuf veof,,fn wsqbibvbp lfhrjh? Ieylfubyf rfvlfy rfv jlfvuf yfcb, ,skufy bqvjy vfpfcbyb njnfvbp? Ley`lf rbvuf veof,,fn wsqcfr Wb`vfnlf ofv sifkfh ,bkfy ,bhuf ,skfvbp? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

ما أعددت لهاالساعة يا رسول الله قال الله عليه وسلم متى ه أن رجلا سأل النبي صلىرضي االله عنعن أنس بن مالك رواه البخاريIأنت مع من أحببتني أحب الله ورسوله قال قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولك

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% <bh rbib Gfqmfv,fh �lfy @^q Hjcekekkjo �

Wb`vfn wfxjy$@ lt, cshflb? Gfqmfv,fh � eyuf ybvf ojpbhkflbyu ltlbkfh? @Vty eyuf yf rsg yfvjp/ yf hspf df yf cflfwf ojpbhkflbv? Ktrby vty Fkkjo df Hjcekbyb z[ib rshfvfy@/ ltlb? Hjcekekkjo � rbvyb z[ib rshcfyu sifkfh ,bkfy ,bhufcfy ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fkkjo �uf [jc ,skufy ofwkfhyb lf]dj wbkf`nufykfh/ Eybyu ifhbfnblfy spuf qskkfhyb nepb,/ ,jiwfkfhyb sif qskkfhlfy ,jhbiuf vf;,eh &nf`nufykfh bkjokbryb jirjhf lf]dj wbkcby ` wbkvfcby ,fhb-,bh spbyb Fkkjo �uf ntyu wbkufy ,skflb? <eylfqkfh ofwwf/ spbuf df ,jiwfkfhuf pekv wbkuedxblbh? Fkkjo �uf ,bhjy fdkb`/ ` gtidj/ ` hfo,fh/ ` vjpjh/ ` ,jiwf yfhcfyb ntyu wbkufy/ Eylfy ,jiwfyb spbuf bkjo nenufy/ sifkfhuf veof,,fn wsqufy/ Bckjv

ifhbfnb wjkb, reah df ,jnbk qskkfhuf .hufy/ ecnbuf-ecnfr ,jiwfkfhyb Bckjv ofwbwfnkfhblfy nscufy/ vecekvjykfhuf fpbzne rekafn tnrfpufy ,eylfq pjkbvkfh Wb`vfn reyblf Fkkjo �ybyu ekrfy fpj,kfhbuf hs,fhs ,skb,/ Eybyu fpj,b mjzn wfnnbw &rfybyb rshflb! Sifylf ,fhxf rex-weddfn Fkkjo �ybyu nfyoj Spbuf [jc &rfybyb/ Fkkjo �uf ntyu wbkufy df ekfhuf veof,,fn wsqufy yfhcfkfhb otx wfylfq yfa ,thvfckbubyb ,bkflb! Ktrby eylf rtx ,skflb! ^djo ojkbuf!

54

Of`nlf nbhbrxbkbubyb vsvbykfh ,bkfy rehfibiuf/ ekfhuf rekafn tnrfpbiuf/ ,txjhf df obvjzcbp rbibkfhyb nfkfiuf wehufykfh J[bhfn reyb fnnfyu wbkflb! Vecekvjykfhyb wsqb,/ rjabh/ ajcbw/ veyjabw df pjkbvkfhyb lscn nenufy/ sifkfhyb lt, Bckjv oervkfhbyb ,epufy ` zibhufykfh Fkkjo �uf hs,fhs ,skufylf yfljvfn wbkflb! Lbybyb/ [fkwbyb/ ofwbwbq vsvbykfhyb cjnb, rey rshufykfh lspf[ fkfyufcbyb rshufylf geifqvjy ,skflb! Fkkjo �ybyu lbybyb of`nlfy xtnuf cehb,/ yfacb `rb reah wjyeykfhb ,bkfy oerv .hbnufykfh Obcj, reyb snuf ekjwnbhbkufylf facec wbkflb! Fkkjo �uf “gbhe ofphfnkfh”yb ntyu wbkufykfh ekfhybyu otx rbv &vfckbubuf fvby ,skflb! Jhnblfy &hufiufykfhuf ;fyyfnyb df]lf wbkufykfh Wb`vfn reyb xehw &nvfq j;bp df yjxjh ojklf nehbibyb rshflb! <bhjw eylf dfwn snufy ,skflb! Rjirb/ ,e reylf fnnfyu/ yfljvfn/ geifqvjy ajqlf ,thcf! <e reyb Fkkjo �uf ithbrkfh wbkufy/ Eybyu ybpjvblfy rshf reah qskkfhyb vf]wek rshb,/ jkwbikfufy/ evevfy/ spbuf df ,jiwfkfhuf pekv wbkb, of`n rtxbhufykfhyb .pb ,bkfy celhfkb,/ lspf[uf jnbkflb! Wfyb &ylb ,eyb ,bkbicf!

Ley`lf ,f]pb yfhcfkfhybyu nfcfhheab bycjyybyu wskblf ,skbib vevrby? Of`nlf cfknfyfnb df lfdkfnb ,bkfy nem`y wbkf`nufykfh wskblf oerv/ rex-weddfn ,skbib vevrby? <bhjw ,ekfhybyu ofvvfcb dfwnbyxf! Ofwbwbq cfknfyfn/ ,jwbq weddfn/ neufyvfc lfdkfn afwfn Fkkjo �ybyu Spblflbh! <e ofwbwfnyb ley`lf ,bkvfufy ` nfy jkvfufykfh Wb`vfn reyb/ fk,fnnf/ ,bkflb/ nfy jkflb!

Jlfvkfh ley`lf ,bh-,bhbuf fpj, ,thflb? Pshfdjykfh ,txjhfkfhyb wfwifnflb? Rexkbkfh rexcbpkfhyb &pflb? Ktrby bycjy njvjyblfy ,thbkufy fpj,ybyu fkfvb dfwn snbib ,bkfy &clfy xbwflb? <eylfq jmhbwkfh shyb otx wfyxf dfwn snvfq ,bnb,/ nepfkb, rtnbib vevrby? Fvvj Fkkjo � pjkbvkfhuf ojpbhkf, wsqufy fpj,kfhybyu fkfvb snb, rtnflbufy ` &clfy xbwflbufy &vfc! Wb`vfn reybybyu fpj,kfhbyb rshufy pjkbvkfh ley`lf wbkufy vfpfkfhbyb eyenb, .,jhflb! Ofwbwbq fpj, wfylfq ,skbibyb Fkkjo �ybyu fpj,blfy ,bh exweybyb njnufylf ,bkflb! <bkufylf ofv wfyljw$! Ley`lf vecekvjykfhuf tnrfpufy fpj,kfhb Fkkjo �ybyu rjabhkfhuf ,thflbufy fpj,b jklblf hjofn &rfybyb neieyflb!

Vflbyf df Ijv fokbybyu wbhjfnb ,sqbxf jznlfub ىـري لـو _ rshufylf rfkbvfcbyb ىتـر لـو _ rshufybyubplf lt, swbkufy? Ei,e wbhjfnuf rshf @^q Veofvvfl! Pekv wbkufy rbvcfkfh fpj,yb/ ,fhxf rex-welhfn Fkkjouf [jckbubyb df Fkkjo fpj,b wfnnbw Pjn &rfybyb ,bkbiufybyb rshufybyubplf &lb!@ ltufy vf]yj xbwflb?

Vfyf ,e jzn ,bhjy rbvcfyb `rb ,bhjy yfhcfyb Fkkjo �yb z[ib rshufyltr z[ib rshbi _ veihbrkfh cbafnb &rfybuf bijhf wbkvjwlf?

Fkkjo �ybyu oervbyb wsqb, bqvjycbp/ lb`yfncbp/ ;jyblfy ,jiwf otx yfhcf eyuf fpbp ,skvfufy db;ljycbp rbvcfkfhybyu ,epew qskkfhbuf .hb,/ `kmjy df]lfkfhbuf bijyb,/ sifkfhuf &hufib, rtnufykfh Wb`vfn reyblf &hufinbhufykfh ekfhlfy .p subhb,/ ,tpjh ,skbibyb rshflb%

��O��P��Q��R���S��T��U��V��W��X��Y��Z��[

166? Fpj,yb rshbib, &hufinbhufy rbvcfkfh &hufiufy rbvcfkfhlfy .p subhufylf df ekfhlfy hbinfkfh epbkufylf rshcfyubp &lb!

Ofw ,bkfy ,jnbkyb/ bqvjy ,bkfy reahyb/ z[ib ,bkfy `vjyyb/ cfdj, ,bkfy ueyjoyb afhwbuf ,jhvfq rsh-rshjyf &hufiufy/ ifhbfn oervb wjkb,/ ,jiwfkfhybyu [jobibuf bnjfn wbkb, evhbyb snrfpufy ,f[nbwfhj rbvcfkfh Wb`vfn reyb &hufinbhufy gtidjkfhb ,bkfy ;fofyyfv `wfcblf exhfiflb? Fkkjoe Hjcekblfy ,jiwfuf &hufiufkfh exey df]lf wbkbyufy ;fofyyfv

fpj,kfhbyb rspkfhb ,bkfy rshflb? :fofyyfv fpj,kfhbybyu wfylfqkbub Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhblfy vf]kevrb/ ekfhuf xblfiybyu fckj bkj;b qsw%

نان بمعالن نقول عي لمسه وليع لى اللهص بيالن تمعقال س هناالله ع ضيشير رب مـوا يـذابار عل النن أهوإن أهكم اغها دممهلي منغان يترمه جيمص قدملى أخل عجة رامالقيقمالقمل وجلي المرغا يIرواه البخاري

Ye]vjy b,y <fibh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �ybyu lspf[ fokbybyu Wb`vfn reyb fpj,b &yu tyubkb _ brrb j`mbybyu xewehxjmbuf brrb xsm wsqbkufy/ eylfy vbzcb wjpjy df wevmjy wfqyf`nufybltr wfqyfqlbufy rbiblbh ltufykfhbyb &ibnlbv ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ieylf &hufiufykfh @<bpybyu qskbvbp nsmhb!@ ltufy ufgkfhbyubpuf bijyb,/ cbpkfhuf &hufiufyblbr! <e`mb wfyljw ,sklb$!@ ltqlb? Sifylf ofwlfy nscufy/ pfkjkfn rsxfkfhbuf/ ofh [bk reah qskkfhuf xfwbhufy pjkbv qsk,jixbkfhybyu wfdvblfy njybibyb rshbyu! Ley`lf @<bpuf &hufifdthbyu/ flfivfqcbp/ rfv ,skvfqcbp@/ ltz [fkwyb Rbnj,e Ceyyfn vfyof;blfy ,jiwf

55

qskkfh cfhb ,jikfufykfh Wb`vfn reyb &hufinbhufykfhblfy wjxflb! Jlfvkfhyb ibhr/ pekv/ afcjl/ reah bikfhbuf ,jikfufy hfo,fhe gtidjkfh &hufinbhufy wfdvkfhbuf `hlfv ,thbi/ fpj,lfy [fkjc wbkbi neuek ekfhuf cbxwjyybyu byb vbyu nfyuf! @<bpybyu qskbvbp nsmhb! <bpyb ,e qskbvbplfy otx yfhcf otx wfxjy jhnuf wfqnfhjkvfqlb!@ lt, reah qskkfhbyb nfykfufyufykfh Wb`vfnlf spbyb wszhuf ;jq njgjkvfqlb! Weh]jy df Oflbcyb of`nuf nfn,bw &nbiuf lf]dfn wbkbiyb wsqb,/ pshfdjy fvfkljhkfhuf vf]wek rshbybi vfwcflblf @Jnf-,j,jkfhbvbp qskblfy wjkvfqkbr@/ lt, ofwwf nsmfyjw ,skf`nufy““wjhb frf. ljvkfkfh””&hufinbhufy ve[kbckfhbuf `hlfv ,thbi e `wlf nehcby/ frcbyxf/ ekfhlfy ,tpjh ,skflb! “Gbhe ofphfnkfh” Fkkjo �ybyu fpj,byb/ ;fofyyfv fkfyufcbyb rshb,jw vehblkfhblfy .p subhflb! Ekfhybyu &yu hfcdj rbvcfkfh &rfyb vf]kev ,skflb! Wb`vfn reyb bqvjy hbinfcblfy ,jiwf jiyf-jmfqybxbkbr/ lscnkbr/ ekafnxbkbr rf,b ,fhxf fkjwfkfh epbkflb! Wfhbyljikbr/ .hnljikbr/ ofvrfcf,fkbr rf,b Fkkjo � exey ,skvfufy `rb ifhbfnuf pbl ofh wfylfq hbinfkfh yfa ,thvfqlb! Sifylf ,jnbkuf &hufiufykfhybyu ojkfnbyb ,bh rshcfyubp &lb!

Ei,e jznlf Fkkjo �uf spufyb ithbr wbkb,/ sifkfhuf veof,,fn wsqufy veihbrkfhybyu Wb`vfnlfub fzyxkb ojkfnb nfcdbhkfyvjwlf? <e reylf ofwbwbq Vf],elybyu welhfnb yfvj`y ,skb,/ ,jnbk fokbybyu yf;jnuf ,skufy evblkfhb csyflb? Ofwlfy flfinbhufy/ ,jnbk qskkfhuf ,jikfufy qsk,jixbkfh ,jiwfyb neuek spbyb cfwkf, wjkjkvfufyb/ ekfhybyu cj[nf/ j;bp df &yu hfpbk rbvcfkfh &rfyb jirjh ,skflb? ^hufinbhufykfh ofv/ &hufiufykfh ofv spb ,bkfy spb jdjhf ,skflb? Veihbrkfhybyu ley`lf cfdj, lt, wbkufy fvfkkfhb ueyjo ,skb, wfqnflb? Wfhbylji-ehemb ` vfofkkf-rsqybyu hf]qbuf wfhf,/ ofwlfy ,ehbkufykfh/ gex mjzkfh/ vf]yjcbp wfhfikfhuf/ rjabh hfo,fhkfhuf ;jybyb ,thufykfh f,flbq pb`yuf .p nenflb%

�{V���U���������T��S��R��Q��P���O��N��M��L��K���J��I��H��������G��F��E��D��C���������B��AW��

g��f��e��d��c��b����� � � � � � � � � �a����� � � � � �`��_��^��]��\��[��Z����Y����Xj��i��h��k���o��n���m����l��

��q��pz

٣ - ١: محمد Rjabh ,skufy df Fkkjoybyu qskblfy nscufy rbvcfkfhybyu fvfkkfhbyb pjt wbkeh? Bqvjy

rtknbhufy/ cjkbo fvfkkfh wbkufy df Veofvvfluf yjpbk ,skufy yfhcfuf _ ojk,erb/ e Hf,,bkfhb nfhfablfy rtkufy ofwbwfnlbh _ bqvjy rtknbhufy rbibkfhlfy ueyjokfhbyb fad wbkeh df ojkfnkfhbyb bckjo &neh? Cf,f,b rjabh ,skufy rbvcfkfh ,jnbkuf &hufibilb? Bqvjy rtknbhufy rbibkfh Hf,,bkfhb nfhfablfy rtkufy ofwbwfnuf &hufilbkfh? Fkkjo jlfvkfhuf vbcjkkfhbyb vfyf ieylfq ,f`y wbkeh? (Veofvvfl � cehfcb/ 1 _ 3 _ jznkfh)

Fkkjo � ei,e jznlf &hufiufykfhyb fkjoblf pbrh &nbi ,bkfy bycjyyb spbuf hfo,fh df gtidjkfhyb nfykfilf flfib, wjkvfckbrrf xfwbhvjwlf? Ltvfr/ rjabh/ veihbr df veyjabwkfhybyu hfo,fh df qsk,jixb nfykfilf flfiufyb vecekvjykfh exey b,hfn ,skbib kjpbv? Pjnfy/ b,jlfnyb Fkkjo �lfy ,jiwfuf wbkb,/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhblfy djp rtxufykfhyb spbuf gtidj wbkufykfhlfy rshf uevhjo rbvcf ,skvfc%

�{� � �����������������������������Æ����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��E����� � � � � �D������C���B��A

�H��G��F��J������������I�z ٦ - ٥: الأحقاف Fkkjolfy spuf Wb`vfn reybuf wflfh b;j,fn wbkjkvfqlbufy rbvcfkfhuf b,jlfn

wbkf`nufy rbvcflfy rshf rbv flfiufyhjwlbh$! Ojk,erb/ b,jlfnkfhblfy ekfh mjabklbhkfh? Jlfvkfh ;fvkfyufylf/ ekfhuf leivfy df b,jlfnkfhbyb byrjh &nedxb ,skbieh? (Fowja

cehfcb/ 5 df 6 _ jznkfh)

Ie shbylf @Ofwlf nehufy/ spb fvfk wbkb,/ ,jiwfkfhyb ofv Rbnj,e Ceyyfn obljznbuf xfwbhufy vecekvjy qsk,jixbkfh ofv nj,tkfhblfy .p subhflbvb$@ ltufy cfdjk nembkbib vevrby? Fk,fnnf/ qsw! Obljznuf xfwbhufy nfwdjkb vecekvjy gtidjkfh &hufiufykfhblfy njyvfqlbkfh%

�{��������������������������z ٦٧: الزخرف Lscnkfh ,e reylf ,f]pbcb ,f]pbcbuf leivfylbh! Vfufh nfwdjljhkfh eylfq &vfc! (Pe[hea

cehfcb/ 67 _ jzn)

56

¨��§�����¦��¥��¤��������£��¢���¡���d��e��f��g©°��j��®���¬��«��ª��±��²��

¸��¶��s��´��³��� 167? ^hufiufy rbvcfkfh @Wfyb &ylb ,bpuf ,bh ,jh ley`uf wfqnbiybyu bkj;b ,skufylf/ ekfh

,bplfy njybiufyb rf,b ,bp ofv ekfhlfy njyfhlbr@/ ltqbiflb? Ie cbyufhb Fkkjo fvfkkfhbyb spkfhbuf ofchfnkfh wbkb, rshcfnflb? Ekfh lspf[lfy xbwedxb &vfckfh!

Bqvjycbp/ rfppj,/ pjkbv hfo,fh df veyjabw gtidjkfhuf veof,,fn wsqufy/ sifkfhuf &hufiufykfh Wb`vfn reybybyu lfoifnbyb rshufylf yfljvfn ,bkfy @Wfyb &ylb zyf ,bh ,jh ley`uf wfqnfhbkcfr! Sifylf ,bpyb flfinbhufy/ ofwlfy nscufy/ `kmjy df]lfkfh ,thb, fklfufykfhlfy ,bp ofv [ellb ,bplfy ojpbh njyb, nehbiufybltr njycfr!@ ltqlb? Fkkjo �

ekfhuf fpj,yb rshcfnufyb rf,b ley`lf wbkb, snufy fvfkkfhbyb ofv rshcfneh! <epew wbkvbikfhb/ Fkkjo �lfy spufuf wsqufy veof,,fnkfhb spkfhbuf ofchfn ,skb, wfqneh! Fkkjo �ybyu ifhbfnbyb xtnkf, wbkufy fvfkkfhb spkfhbuf rekafne ewe,fn rtknbheh! Ktrby ,e ofkb ofvvfcb &vfc! Ekfhybyu ,f[ncbpkbub f,flbq! Fkkjo �lfy ,jiwfyb bkjo wbkufy/ ekfhuf veof,,fn wsqufy/ Hfovjy �uf jcbq ,skb,/ sifkfhuf bnjfn wbkufykfhybyu ;jqb ;fofyyfv! Eylfqkfh lspf[lf f,flbq wjkbieh!

�{��p��o��n���m��l�����k��j�i��h��g��f��ez ٦٦: الأحزاب >pkfhb jkjdlf reqlbhbkb, fqkfynbhbkflbufy reylf @Wfyb &ylb Fkkjouf bnjfn

&nufybvbplf! Gfqmfv,fhuf bnjfn &nufybvbplf!@ ltqbieh! (Fopj, cehfcb/ 66 _ jzn)

Of`nlf ofwbwbq vsvbykfhuf bmdj/ ,sonjykfhyb `mlbhf`nufykfh ,jh? <eqhew lt, pekvybyu ,fhxf nehbyb rfc, wbkufykfh rsg? Bqvjyblf cjlbw nehufy rbibkfhuf nbybvcbp fpbzn tnrfpf`nufykfh ofh wflfvlf ,bc`h? Wbkufy wbkvbikfhb Wb`vfn reyb ekfhyb ;fofyyfv `wfcbuf jkb, rtkflb? Ieylf Hf,,bv ltvfufy nbkkfh Fkkjo �uf `kdjhb,

�{��y��x��w���v��u��t������s��r��qz ٦٧: الأحزاب @^q Hf,,bvbp! <bp ,jikbwkfhbvbp df rfnnfkfhbvbpuf ,sqceyufyblbr! Sifkfh ,bpyb ofw

qsklfy flfinbhlb!@ ltz ofchfn df yfljvfnkfh wbkflb? (Fopj, cehfcb/ 67 _ jzn)

Wfnnbw fkfv ecnblf Rbnj,e Ceyyfnlfy flfinbhufy gtidjkfhb exey Fkkjo �lfy ekfhuf fpj,yb brrb obccf wbkb, ,thbiyb cshfiflb!

�{�����������������������~��}��|��{��zz ٦٨: الأحزاب ^q Hf,,bvbp! Ekfhuf fpj,yb brrb obccf wbkb, ,thuby df ekfhyb rfnnf kf]yfn ,bkfy

kf]yfnkfuby! (Fopj, cehfcb/ 68 _ jzn) Ojk,erb/ lspf[ fpj,kfhb ;fofyyfv fokbuf tnb,/ jib, ofv wjkflb? Wfyb &ylb ,e reylf

ofchfne yfljvfnkfh ajqlf ,thcf!

Mjzn nf]cbhkb ,bh vfypfhf? Fkkjo � ley`lf ,jnbk/ pfkjkfn/ reah qskkfhuf xfwbhufykfh ,bkfy ekfhybyu xfwbhbwkfhbuf kf,,fq/ lt, &hufiufy ,f[nbwfhj rbvcfkfhybyu J[bhfn vfqljyblf nehufy ojkfnbyb/ &hufiufykfh ,bkfy &hufinbhufykfhybyu [ecevfnbyb ;jykb ifrklf rsp syubvbpuf jkb, rtkvjwlf?

Ley`lf @Weh]jyb Rfhbv vfyf ,eylfq ltvjwlf! Hjcekekkjo � oflbckfhblf ,eylfq ltufykfh!@ ltqbkcf/ @Afkjy ljvkf eylfq ltlbkfh/ afkjy ofphfn ,eylfq ltlbkfh@/ ltufykfhybyu ,bh jhpecb ,skflb? E ofv ,skcf ley`uf wfqnf rtkb,/ ofwlfy flfinbhufy sif gtidjkfhblfy .p subhb,/ ekfhuf ntcrfhb ,skb,/ njybicf? Wb`vfnybyu lfoifnkb cjfnblf wbkufy zujyf jhpekfhb ie! <bhjw ,e &hufiufykfhybyu gtidjkfhbuf mfpf, wbkb, fqnf`nufy ieyxfrb ufgkfhb/ [jkjc! Fckblf

�{H��G��F�����������E��D��C��B��AI��R��Q��P����O��N��M��L��K��J��z ٢٨: الأنعام Fufh ley`uf wfqnfhbkbicf &lb/ eylfy nfwbwkfybiufy yfhcfuf/ fk,fnnf/ zyf wfqnufy

,skbifhlb? Ie,ofcbp/ ekfh `kmjyxblbhkfh! (Fy]jv cehfcb/ 28 _ jzn)

57

Vsvby rbib vfpreh jznkfhyb shufyfhrfy cfjlfnuf/ nsmhb qskuf/ ofwbwfnuf ,jikjdxb qsk,jixb ,bkfy uevhjokbr cfhb ifwjdfn df pfkjkfn qskbuf ,jikfqlbufy rfppj,/ pjkbv gtidj df hfo,fhkfh jhfcbyb fqhbib lfhrjh? <byj,fhby/ bqvjye &]nbwjlblf cj,bn nehufy vecekvjy ekfvjkfhuf &hufib, bnjfn wbkbib rthfr? Vjk-ley` df yfac-ofdjyb spbuf bkjo wbkufy veyjabw/ ajcbw/ [ececfy/ ifhbfn oervkfhbyb xtnuf cehb, wsqufy rjabh/ pjkbvkfhuf &hufib, rtnbilfy cfwkfybib kjpbv? Bckjv evvfnbyb Fkkjo �lfy ,jiwfyb bkjo wbkb,/ sifkfhuf veof,,fn wsqb,/ sifkfhybyu reah qskkfhb. gex vfarehfkfhbuf &hufib, rtnbilfy Fkkjo �ybyu Spb fchfcby!

<f]pb veafccbh ekfvjkfh ie cbyufhb Fkkjo fvfkkfhbyb spkfhbuf ofchfnkfh wbkb, rshcfnflb jznbyb @Fkkjo � ley`lf ,e.hufy/ ,bhjw ekfh nfhr &nufy cjkbo fvfkkfhyb rshcfnflb? Ieylf ofchfn df yfljvfn wbkbiflb@/ lt, bpjokfufykfh?

Ibhr df vf]cbzn fokbybyu fxxbw wbcvfnbyb ,f`y &nufx/ ,e.r hfovfn &ufcb ,skvbi Fkkjo � ,eney ,fifhbznuf [bnj, wbkflb%

Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹Å�����������������Æ���� 168? ^q jlfvkfh! Thlfub yfhcfkfhlfy ofkjk-gjrbpf ,skufybyb tyukfh! Ifqnjyybyu

wflfvkfhbuf &hufivfyukfh! Xeyrb/ e cbpkfhuf jxbw leivfylbh!

^q jlfvkfh! Cbpkfh ,jiwf vf[kewjnkfhlfy nfvjvbkf afhw wbkflbufy bycjybq [ececbznkfh bkf zhfnbklbyubp! <e [ececbznkfh cbpkfhlfy of`nlf spbyubpuf [jc vfc]ekbznkfh ,bkfy zifiyb nfkf, wbkflb! Bycjybqkbr [ececbznb cbpkfhyb thlfub ofkjkvb/ ofhjvvb/ nsmhb rtkufy yfhcfkfhyb t, rtnfdthbilfy nscb, nehbib rthfr! Xeyrb/ ofqdjyjn jkfvblfy cbpkfhyb f;hfnb, nehedxb fcjcbq afhwkfhlfy ,bhb ofv ielbh! Thlf cbpkfhyb bvnbojy wbkbi exey fqhbv yfhcfkfhyb ofhjv wbklbr! Ieylfq &rfy/ thlfub yfhcfkfh bxblfy ofkjk/ gjrbpf ,skufybyb nfyjdek wbkbyu! Bckjv ifhbfnb ,e.hufy df wfqnfhufy yfhcfkfhlf Vtyuf bnjfn wbkbiyb kjpbv

nenbyu! Cbpkfhyb flfinbhbi/ f,flbq ofkjrfnuf neibhbi gfqblf ,skufy ifqnjyybyu qskbuf/ fkljdkfhbuf &hufib, rtnbilfy/ dfcdfcfkfhbuf kf,,fq ltqbilfy &onb`n ,skbyu! E cbpkfhuf fljdfnb wfnnbw/ ueyjo df `vjy fvfkkfhuf xjhkjdxb jxbwlfy jxbw leivfy! Ifqnjy cbpkfhuf veyrfh/ ,epew/ ueyjo bikfhyb pbqyfnkb wbkb, rshcfncf/ fklfyb, wjkvfyu! <bh yfhcfyb ofkjk ` ofhjvuf/ cfdj, ` ueyjouf fqbhbilf ofv ifqnjyybyu qskbuf .hvfyu! E fljdfn wbkb,/ jnfyubp Jlfv Гuf cf;lf wbkbilfy ,ji njhnufybyb/ eyb fklf,/ ;fyyfnlfy xbwfhufybyb eyenvfyu! Jnfyubp Jlfv Гyb vfrh ,bkfy ;fyyfnlfy xbwfhufy leivfyuf &hufifcbpvb$! <bkbyurb/ Fkkjoe Hjcekbuf jcbq ,skbiybyu ,fhxf nehb/ Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqzuf [bkja ,skufy ofh wfylfq fvfk/ ofh wfylfq [ekw _ ifqnjyybyu qskblbh!

Fkkjo � ei,e jznlf bycjy pjnbyb eybyu fqyb cfkjobznb ,skufy yfhcf _ ofkjk hbpwkfhyb tqbiuf ,e.hb,/ rtnblfy fqyb ofkjrfnb ,skufy yfhcflfy _ ifqnjyybyu qskkfhbuf &hufib, rtnbilfy/ z]yb ibhr/ reah/ pekv df afcjl rsxfkfhbuf .hb, rtnbilfy wfqnfhlb? Ieybyultr/ bycjyybyu ;fcflb df heob exey pfhfhkb ,skufy yfhcfkfhyb nfyjdek wbkbiuf bpy ,thvflb?

Ufg tvjw-bxvjw ofwblf rtnufylf ieyb fqnbi rthfrrb/ vecekvjy rbib xfg wskb ,bkfy tqbi-bxbilfy nbqbkvjmb rthfr? Hjcekekkjo � ,e B,kbcybyu jlfnblfy &rfybyb weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

لا تـأكلوا بالـشمال فـإن الـشيطان يأكـل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه رضي االله عن عن جابر مسلمرواه Iبالشمال

:j,bh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � xfg wsk ,bkfy tvfyukfh! Xeyrb ifqnjy xfg

wsk ,bkfy tqlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb) Bycjy nf,bfnblf tvjw/ bxvjw/ rbqvjw/ ;bycbq &onb`;/ veof,,fn df fljdfn rf,b nehkb

mfhbpfkfh vfd;el? Fkkjo � ei,e mfhbpfkfhlfy ofh ,bhbyb ifh]bq qsk ,bkfy wjylbhbi

bvrjybznbyb ofv zhfnb, wsqufy? Xeyjyxb/ tvjw-bxvjw mfhbpfcbyb ofkjk-gjr yfhcfkfhyb t,-bxbi ,bkfy/ rbqbybiuf ,skufy [jobiyb Bckjv he[cfn ,thufy rbqbvkfhyb rbqbi ,bkfy/ ;bycbq &onb`;byb ybrjo ,bkfy nehvei wehb, wjylbhbiuf b;jpfn ,thufy? Ieybyultr/ wfk,bvbplfub veof,,fn wsqbi mfhbpfcbyb ofv Fkkjo �yb df Eybyu lscnkfhbyb z[ib rshbi

,bkfy/ fljdfn mfhbpfcbyb ifqnjyyb df Fkkjo �ybyu leivfykfhbyb `vjy rshbi ,bkfy wjylbhbiuf ,e.hufy? <byj,fhby/ ifqnjyyb df eybyu qskkfhbuf .hufy rbvcfkfhyb `vjy rshb, leivfy nenbibvbp nf,bfnbvbplfub fljdfn mfhbpfcbyb nsmhb qsk ,bkfy wjylbhbiybyu ,bh rshbybiblbh?

58

Vfyf ie jznuf rshf Bckjvlf cel[shkbr/ jlfvkfhybyu vekrbyb gjhf[shkbr/ njdkfvfxbkbr qskb ,bkfy jkbi/ smhbkbr wbkb, rey rshbi/ spufkfhybyu vjkbyb pshfdjykbrybyu ofh wfylfq nehb bkf wfylfq nfirbkjn [jlbvb nfhfablfy wfylfq vfwcfllf ,skvfcby/ yjofw nfkf,/ nf;jdep wbkb, nbhbrxbkbr snrfpbiybyu wfn]fy ofhjv &rfyb vf]kev ,skvjwlf? Vfpreh wf,bo ecekkfhyb rfc, wbkufy/ sif qskkfh ,bkfy ,jkf-xfwf ,jwf`nufy/ ley` jhnnbhf`nufy/ lfdh cehf`nufykfhyb Weh]jyb Rfhbv ifqnjyuf &hufiufy/ eyuf kfirfh ,skufy/ J[bhfnlf ofv e ,bkfy ;fofyyfvlf ,bhuf ,skflbufykfh/ lt, ,fojkfqlb? Ieybyultr/ Bckjv ifhbfnb ,jiwfkfh njvjyblfy ofkjk `rb ofhjv lt, nfqbykfyufy yfhcfkfhyb nsmhb lt, wf,ek wbkbilfy ofv wfqnfhufy df ,eylfq wbkvbiyb ifqnjyybyu qskkfhbuf &hufibikbr ofvlf reah lt, ,fojkfufy?

Wfqcb yfhcfybyu ofkjk ` ofhjv &rfybyb nf]qby &nedxb pjn Fkkjo �ybyu `kmbp Spblbh? Otx rbv ofh wfyxf bkvkb/ vfhnf,fkb/ ekempjlf ,skvfcby/ ,bh yfhcfyb Weh]jyb Rfhbv ` Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhb/ ` wb`c `[el Bckjv ekfvjkfhbybyu bnnbajwb ecnbuf wehbkufy lfkbkcbp spbxf ofkjk ` ofhjv ltqbiuf ofwwb qsw/ vjljvbrb/ Fkkjoe Hjcekbuf bqvjy rtknbhufy ,skcf? Fkkjo � ofhjv &nufy yfhcfyb ofkjk ltufy `rb ofkjk &nufy yfhcfyb ofhjv ltufykfh ifqnjy vbcjkb rbvcfkfhlbh?

ألا إن ربي أمرني أن ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبتهرضي االله عنعن عياض بن حمار ع هلتحال نذا كل ممي هوني يلما عمم مهلتا جم كملمأعلقتي خإنلال وا حدادي بعب مهتأت مهإنو مفاء كلهنح

رواه Iالشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا مسلم

B`p b,y Obvjh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bh rey [en,fkfhblf ,bkbyurbv/ Hf,,bv ,e reybvlf vtyuf ,bklbhufy yfhcfkfhblfy cbpkfhuf ,bkvfufy yfhcfkfhbyubpyb

shufnbibvuf ,e.hlb? Fkkjo <fylfuf Vty ,thufy ,fhxf vjk ofkjklbh? <fylfkfhbvybyu ,fhxfcbyb vecekvjy wbkb, zhfnufyvfy? Ekfhuf ifqnjykfh rtkb,/ lbyblfy ekfhyb ,ehb, nfikflb? Vty ekfhuf ofkjk wbkufy yfhcfkfhyb ofhjv wbklb df ekfhyb Vty eyuf oe;;fn neibhvfufy yfhcfkfhyb Vtyuf ithbr wbkbiuf ,e.hlb/ ltlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Ltvfr/ ofkjk-ofhjv wbkbi ofwwbyb lf]dj wbkf`nufykfh ifqnjy vbcjkblfub rbvcfkfhlbh? <bp ,eylfq rbvcfkfhlfy epjw ,skbibvbp/ ekfhyb leivfy nenbibvbp lfhrjh? Pjnfy Hf,,bvbp Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf ifqnjyyb df eybyu qskbuf &hufiufy/ ekfhyb lscn nenufy rbvcfkfhyb vfpfvvfn wbkflb%

�{¤��£��¢��¡�����������¥��©��¨��§��¦���z ٥٠: الكهف Vtyb wsqb,/ eyb df eybyu pehhb`nbyb lscn nenfcbpkfhvb$! Ojk,erb/ ekfh cbpkfhuf

leivfylbh! Pjkbvkfh exey yfwflfh `vjy “shby,jcfhlbh”! (Rfoa cehfcb/ 50 _ jzn)

Bycjy ,bhjdybyu spbuf leivfy &rfyblf uevjy wbkcf/ eylfy ofvbif &onb`n ,skb,/ ofh ,bh wflfvbyb sqkf, ,jcflb/ ofh ,bh cspbyb sqkf, ufgbhflb? <bhjy ,bh vfrhe obqkfcbuf fklfyb, wjkvfckbr exey ljbv cthufr nehflb? Ktrby ifqnjyybyu jxbw leivfy &rfybyb ,bkf nehb, eybyu dfcdfcfkfhbuf fklfyb,/ Fkkjo �uf jcbq ,skflb?

Ifqnjy bycjyyb bqvjy qskblfy reah rsxfkfhbuf xbwfhbiuf snf ofhbclbh? Fufh ,eyuf rexb tnvfcf/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnblfy ofdj df ,bl]fnuf [fhbljh wbkbiuf ofhfrfn wbkflb? Vbcjk exey ,bh rbib fvfkkfhuf ,tgfhdj/ nfy,fk ,skcf/ ifqnjy eyuf ,bhjy ueyjoyb pbqyfnkb/ jwb,fnbyb tyubk wbkb, rshcfnflb? Fkkjo �ybyu hfovfne vfmabhfnb rtyukbubyb `luf cjkflb? Bycjyybyu [fnjrjh &rfybuf ljbh jzn-oflbckfhyb &ckfnflb? Ifqnjyybyu ,eylfq vfrhbuf fklfyufy bqvjyb pfba rbvcf/ vfqlf ueyjokfhyb wbkf ,jikfqkb df ntp reylf rfnnf/ ofkjr wbkuedxb ueyjokfhyb ofv vfqlf cfyfqlbufy ,skflb? Fufh rbiblf fvfkkfhuf mfqhfn/ b[kjc ,skcf/ ifqnjy eyuf ,jiwf rsxflfy rtkflb? @Ctyuf ,e fvfkkfh jp! Cty jlfvkfhlfy ,jiwfxf ,skbibyu rthfr! Jlfvkfh e[kfcf/ cty ,tljh ,sk! Ljbvj hspf nen! Jlfvkfh yfvjpuf nfojhfn wbkcf/ cty meck wbk! @ rf,b ifhbfnlf ofllfy jibi/ lbylf xeweh rtnbi qskb jhwfkb Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhblfy flfinbhflb? {ekkfc ifqnjyybyu zujyf vfwcflb _ wfylfq ,skvfcby/ bycjyyb ofw qsklfy flfinbhbilbh? Ifqnjyyb spbuf lscn nenufy rbvcflf bqvjy ,skbib vfojk%

�{�����������������������z ٢٧: الأعراف

59

<bp ifqnjykfhyb bqvjy rtknbhvfqlbufy rbvcfkfhuf lscn wbklbr? (F]hja cehfcb/ 27 _ jzn)

<eney ,fifhbznuf wfhfnbkufy ,e jzn/ [ececfy/ ojpbhub lfdhlf spbybyu ljkpfh,kbubyb rshcfnvjwlf? Yfojnrb bycjyuf @^q jlfv! Thlfub ofvvf yfhcfyb tzdthvfuby! Eylfub yfhcfkfhybyu afwfn ofkjk-gjrbpfkfhbyb tuby!@ lt, [bnj, wbkbi pfheh ,skcf$ Yfojnrb/ ofkjk df gjrbpf yfhcfkfhybubyf tqbi kjpbvkbubuf bycjyybyu fwkb tnvfcf$ ltufy of`k rtkbib vevrby? Of! <e [bnj, bycjy exey ybojznlf pfheh? <e [bnj, eybyu wekjwkfhb jklblf ofvbif ;fhfyukf, nehbib rthfr? <skvfcf/ bycjy rshbyufy yfhcfyb/ ofnnj bn/ nsymbp rf,b ;bhrfyx yfhcfkfhyb eikf, t, nfikfqlbufy ofdakb vf[kewwf fqkfyflb? <bhjdybyu vekrbyb nfkf,/ [ellb spbybyu vjkbyb tufyltr njhnbyvfclfy tqlbufy qbhnwbxuf fqkfyflb? {ececfy/ ifqnjyybyu leivfy &rfybyb &ckfnb, nehbi mjzn veobv? Qswcf/ bycjy ifqnjyybyu qskblfy xbwvfq wjkflb!

�{d���c��b����a��`��_e��m����l��k��j����i��h��g��f��z ٦: فاطر Fk,fnnf/ ifqnjy cbpkfhuf leivfylbh? Ieylfq &rfy eyb leivfy nenbyukfh!

Ie,ofcbp/ e sp ;fvjfcbyb lspf[ &ufkfhblfy ,skbikfhb exey xfwbheh? (Ajnbh cehfcb/ 6 _ jzn)

Ifqnjy bycjyuf ieyxfkfh wfnnbw leivfy &rfy/ eylfy cfwkfybi/ pfhfhblfy obvjzkfybi

djcbnfcb ofv ,skbib lfhrjh? <bhjw ,e ofh rbv exey spb ,bkufy djcbnf ,skbib vevrby &vfc? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf ifqnjylfy obvjzkfybiybyu ecekbyb rshcfnlbkfh%

آمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قالرضي االله عنهعن أبي مالك الأشعري ن حلى حصى عى إذا أتتا حاعفي أثره سر ودالع جرل خجثل ركم رزحلا ي دبالع كذلك مهمن هفسن زرصين فأح

رواه الترمذيIنفسه من الشيطان إلا بذكر الله

F,e Vjkbr fk-Fi]fhbq � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Fkkjoyb ljbvj `llf nenbikfhbyuuf ,e.hfvfy? Xeyrb/ ,eybyu vbcjkb leivfy jhnblfy wedb, xbwwfy df vecnforfv wshmjyuf rtkb,/ ekfhlfy spbyb obvjz wbkufy rbibybyu vbcjkbuf s[ifqlb? Ieyuf s[ifi ,fylf spbyb ifqnjylfy afwfn Fkkjoyb `luf jkbi ,bkfy obvjz wbkf jkflb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

والك ?wflfvkfh rfkbvfcb vf;jpbq vf]yjlf/ z]yb qsk df vfckfr vf]yjcblf wskkfyflb _ خطوات _ tyukfh b,jhfcb ofv tvjw/ ofv bxvjwwf nffkkewkblbh?

Vtohb,jy df Hfovkb Hf,,bvbp ,bpkfhyb ifqnjyybyu qskkfhbuf &hufib, rtnbilfy wfqnfhb,ubyf wsqvfq/ ,e bkjobq fvhybyu obrvfnbyb ofv ,f`y wbklb%

������������������������������������������� 169? Ifqnjy cbpkfhyb afwfn `vjykbr df ,epewkbrrf ofvlf Fkkjoybyu if]ybuf ,bkvfufy

yfhcfkfhbyubpyb fqnbibyubpuf ,e.hflb?

^q jlfvkfh! Cbpkfh ifqnjyybyu qskbuf .hcfyubp/ e cbpkfhyb &puekbrrf/ cjkbo fvfkkfhuf &vfc/ afwfn `vjykbrrf/ pbyj/ wjnbkkbr/ smhbkbr/ cel[shkbr rf,b wf,bo fvfkkfhuf/ Bckjv ifhbfnb wfqnfhufy veyrfh df hfpbk bikfhuf ,e.hflb! Fkkjo �ybyu Pjnbuf ,sonjy wbkb,/ Eyuf afhpfyl `rb ;eanyb ybc,fn ,thb,/ Eybyu if]yb/ ifhbfnb df lbyb ofwblf yjkjqbw ufgkfhyb fqnbiuf/ fqhbv yfhcfkfhyb spbxf ofkjk ` ofhjv wbkbiuf xjhkfqlb!

Fkkjoe Hjcekb ,e.hvfufy yfhcfkfhyb b,jlfn lt, ,f;fhbi df eyuf ,jiwfkfhyb ofv nfhmb, wbkbi/ Rbnj, df Ceyyfnlf ,skvfufy ,bhjy fwblf ` oervyb ifhbfnuf wsibi/ ifh]bq fcjccbp ,bhjy yfhcfyb ofkjk ` ofhjv ltqbi `[el nfclbwkfi ofv Fkkjo �ybyu ofwwbuf ,bkvfufy yfhcfyb ybc,fn ,thbilbh? Weh]jyb Rfhbv ` Ceyyfnb Yf,fdbqz/ ` wb`c `[el Bckjv

ekfvjkfhbybyu bnnbajwb ,skufy ,bhjy ,bh lfkbkcbp/ bkvcbpkbr ,bkfy @Vfyf ,e yfhcfyb wbkcf ,skfdthflb/ ,eybcb ,skvfqlb? Afkjy yfhcf ofkjk/ afkjy yfhcf ofhjv@/ ltqbi Fkkjo �

ofwblf ,bkvfufy yfhcfyb fqnbi ltvfrlbh? Fkkjo � ofwblf ,bkvfufy yfhcfyb fqnbiybyu &yu rfnnfcb Weh]jyb Rfhbvyb ,bkbvcbpkbr ,bkfy mfhfpkb vfwcflkfhlf nf]dbk wbkbilbh?

Vbyu facecrb/ vecekvjykfh vfyf ie yfhcfuf &]nb,jh ,thvfq wsqbilb? Fkkjo � ofwblf ,bkvfclfy ufgbhbi/ Eybyu ofkjk ` ofhjv wbkbi ofwwbyb ,jiwfkfh njvjyblfy gjqvjk

60

wbkbybib ueyjo lt, cfyfkvfq wjklb? Ojk,erb/ ,e ifhbfnlf &yu rfnnf ueyjokfhybyu ,bhb ,skb,/ e cf,f,kb lbyuf ofh [bk ,bl]fne [ehjajnkfh/ ,jnbk fwblfkfh cbpb, rbhflb?

Fkkjo �ybyu pjnb/ cbafnkfhb ofwblf ,bkvfufy yfhcfyb fqnbi ifqnjybq qskkfhybyu &yu rfnnfcblbh? Ifqnjy df eybyu kfirfhkfhb ,eney rexb df vfrhbyb ie qskuf/ z]yb Fkkjo �ybyu pjnb ofwblf ,sonjy wbkbiuf eylfqlb? Vecekvjykfhybyu ,t&]nb,jhkbub ` bkvcbpkbub `[el yj[jkbc rbvcfkfhyb spkfhbuf hfo,fh wbkb, nfqbykfib jwb,fnblf Bckjvuf nehkb [bk ,bl]fne [ehjajnkfh rbhbnbkufy?

Vjk-lfdkfn df cj[nf j,hskfhuf veof,,fn wsqbi rsgbyxf bycjyyb ifqnjyybyu qskkfhbuf .hbiuf eylfqlb? Sif cjfnlf ley`lf &yu hfpbk vf[kewwf kfirfh ,skf`nufybyb eyenflb? Fkkjo � ei,e df snufy jznkfhlf bycjyyb ifqnjyybyu qskbuf .hbilfy/ eyuf kfirfh ,skbilfy wfqnfhlb? Ofh ,bh bycjy spbybyu wfqcb qsklf &rfybuf wfhfcby! ~vjykbr df vf]cbznuf xfwbhf`nufy/ &pue/ cjkbo fvfkkfhlfy nscf`nufy ifqnjyybyu qskblfvb `rb afwfn [fqhkb yfhcfkfhuf ,e.hb,/ `depkbr df veyrfh bikfhlfy wfqnfhf`nufy Fkkjo �ybyu qskblfvb$ Ifqnjyybyu qskbuf .hb,/ yjvb f;yf,bq ofh [bk reah/ ,jnbk nepevkfhuf xfwbhb,/ jlfvkfhyb ofwlfy/ vf]hea bikfhlfy/ bckjvbq fvfkkfhlfy nscf`nufy pjkbv/ rjabh/ df veyjabwkfhuf &hufizgnbvb `rb Fkkjo �ybyu qskbuf .hb,/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbuf/ cjkbo fvfkkfhuf/ brrb ley` cfjlfnbuf xfwbhb,/ ibhr df nfvjvbq hfpjkfnlfy wfqnfhf`nufy nfwdjkb/ fvfkkb Bckjv ekfvjkfhbuf &hufizgnbvb$! Fufh ifqnjyuf/ rjabh/ pjkbv df veyjabwkfhuf &hufif`nufy ,skcf/ pelkbr ,bkfy ,eylfq ofkjrfn qskblfy bqvjy/ obljzn qskbuf sncby! Qswcf/ brrb ley` ifwjdfnb df ofkjrfnbuf lexjh ,skb,lb? Fufh Bckjv qskblf/ Rbnj, df Ceyyfn vfyof;blf ,skcf/ ofh wfylfq nfpqbw/ fpj, df pekv eyb vfyf ie qskblfy ,ehf jkvfcby! Spuf ofh wfylfq qskuf .hcf/ ley` df J[bhfn cfjlfnblfy vfohev ,skbibyb/ ie qsklf vforfv nehcfubyf f,flbq yf;jnuf &hbibibyb eyenvfcby!

Ltvfr/ rbv Fkkjo �ybyu lbyb/ ifhbfnb/ rbnj,b/ Gfqmfv,fhb �ybyu ceyyfnb ofwblf fcjccbp ufgbhcf/ e fqyb ifqnjyybyu fvhb bkf bi .hbnufy ,skflb? Evevfy rbv wfthlf ueyjo/ ,epew biyb wbkf`nufy ,skcf/ e ie,ofcbp/ ifqnjyybyu fvhbyb ,f;fhf`nufy rbvcflbh?

N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��AOX��W�����V��U��T��S��R����Q��P���� 170? Ekfhuf @Fkkjo yjpbk &nufy yfhcfuf &hufibyukfh@/ ltqbkufy gfqnlf @Qsw! Jnf-

,j,jkfhbvbpyb eybyu ecnblf njgufy yfhcfuf &hufifvbp@/ ltqbiflb? Fufh jnf-,j,jkfhb otx yfhcfuf fwkb tnvfqlbufy df nsmhb qskyb njgvfqlbufy ,skbicf ofvvb$!

Vsvbykfh ;jobk rbvcfkfhyb nsmhb qskuf ,jikfi vfwcflblf @<bhjy yfhcfyb ofkjk-ofhjvuf/ nsmhb-yjnsmhbuf f;hfnbilf ofh [bk ,epew &]nbwjl df ;jobkbq [ehjajnkfhuf &hufibiyb wsqb,/ Weh]jyb Rfhbvuf/ Gfqmfv,fh �ybyu ceyyfnbuf &hufibyukfh!@ ltcfkfh/ pfkjkfn fokb ,eyuf ;fdj,fy @Qsw! <bp jnf-,j,jkfhbvbpyb wfqcb qsklf/ wfqcb fwblflf njgufy ,skcfr/ ofw ,skcby/ ,jnbk ,skcby/ sif qskuf/ sif fwblfuf/ sifkfhybyu nenvbibuf &hufifvbp!@ ltqbiflb? Ce,ofyfkkjo! Jnf-,j,jkfhb yjnsmhb qsklf/ flfiufy ojklf snufy ,skcf ofv &hufifdthbiflbvb$! Lby/ ifhbfn bikfhblf otx yfhcfuf fwkb tnvfcf ofv-f$!

Fkkjo � snufy jznkfhlf ifqnjyybyu qskbuf df ifqnjybq vfyof;kfhuf &hufib, rtnbilfy wfqnfhlb? Rtnblfy f;ljlkfh qskbuf rsh-rshjyf &hufib, rtnbiyb wjhfkf,/ ,eylfq rbvcfkfhyb vfpfvvfn wbkvjwlf? <e yfhcf ifqnjyybyu qskbuf &hufibi ,bkfy f;ljlkfhybyu ,jnbk qskkfhbuf &hufibi jhfcblf afhw qswkbubuf bijhf wbkvjwlf?

Fkkjo � yjpbk &nufy yfhcf/ ie,ofcbp/ Weh]jyb Rfhbvlbh? Afwfn Weh]jyb Rfhbvubyf ofh njvjykfvf verfvvfk/ cfjlfn cfhb ,jikjdxb obljzn vfy,fblbh? Afwfn Weh]jyb Rfhbv

wjyeykfhb nsmhb qskuf ,jikfqlbufy df ,fhxf `vjykbrlfy wfqnfhflbufy venkfw fljkfn wjvecblbh? Afwfn Weh]jyb Rfhbv obljznb bycjyyb f,flbq cfjlfnuf tnfrkfqlb? Bycjy afwfn Weh]jyb Rfhbv obljznbuf &hufib,ubyf ley` df J[bhfnlf ofh njvjykfvf ,f[nkb ,skf jkflb? <byj,fhby/ Weh]jyb Rfhbvlfy spuf ofh wfylfq wjyeykfh bycjyyb f,flbq ,f[ncbpkbr df ofkjrfnuf tnfrkfqlb? Vfyf ,e ofwbwfnuf/ [ececfy/ ojpbhub pfvjylf otx wfylfq oe;;fn rthfr &vfc?

Ojpbhlf ofv @Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvlf vfyf ,eylfq ltufy/ Eybyu oervkfhbuf &hufifqkbr@/ ltqbkcf/ @Jnf-,j,jkfhbvbp cbp fqnf`nufy yfhcfyb ,bkvfufyvb$@ ltqlbufy `rb @Vtybyu ,edfv rfnnf jlfv ,skufy! E rbib fdkb` snufy! Vty sif rbibybyu qskbuf &hufifvfy!@ ltqlbufy “vecekvjykfh” ntp-ntp exhf, nehflb? Vfrrf veihbrkfhb ofv Weh]jyb Rfhbv obljznbuf &hufivfckbrkfhbyb jnf-,j,jkfhbybyu qskbuf .hbikfhb ,bkfy bpjokfiufy? Ofvvf lfdhlfub ;jobkkfhybyu ofwlfy .p subhbi exey Weh]jyb Rfhbv wfhibcbuf rtknbhufy &yu rexkb lfkbkb _ jnf-,j,jcb nenufy nenvbikfh/ [jkjc!

61

�{�����������������������z ٥١: طه Eylf fddfkub fdkjlkfhybyu ojkb ytlbh$! (Njof cehfcb/ 51 _ jzn)

@Fufh jnf-,j,jkfhbv qskbuf &hufivfcfv ekfhyb flfiufy ltqbiuf nsmhb rtkflb@/ ltufy fylbif bycjyyb rsgbyxf Weh]jyb Rfhbvuf &hufibilfy nscflb? <bp jnf-,j,jkfhbvbp qskb/ ieybyultr/ ifhbfn bkvblfy [f,fhljh rbibkfhybyu fqnf`nufy ufgkfhb Rbnj, df Ceyyfnuf vedjabw ,skcfubyf/ &hufivjmbvbp lfhrjh! <jhlb./ jnf-,j,jkfhbvbp qskb Bckjv vfyof;buf/ cjmkjv fwblfuf pfhhfxf pbl ,skcf/ ,bp exey ,eylfq f;ljlkfh qskblfy rshf Weh]jyb Rfhbv obljznb/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhb vbyu ,jh fapfk ,skbib kjpbv! <eylfy spufxf qsk nenufy rbvcfkfhyb Weh]jyb Rfhbv vfkjvfn wbkflb%

�{P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��AQ���X��W���V��U��T��S��R��

��Z��Yz ١٠٤: المائدة

Ekfhuf @Fkkjo yjpbk &nufy yfhcfuf df gfqmfv,fhybyu ceyyfnbuf rtkbyukfh@/ ltqbkufy gfqnlf @Jnf-,j,jkfhbvbpyb eybyu ecnblf njgufy yfhcf ,bpuf rbajz@/ ltqbiflb? Fufh jnf-,j,jkfhb otx yfhcfyb ,bkvfqlbufy df nsmhb qskyb njgvfqlbufy ,skcf-xb$! (Vjblf cehfcb/ 104 _ jzn)

Fkkjo � yjpbk &nufy yfhcfuf &hufibiuf xfwbhbkufylf ,sqby njdkf,/ afwfn jnf-,j,jcbybyu qskbuf &hufibiyb vf]wek wshufykfhyb Weh]jyb Rfhbv ,jiwf ,bh shbylf ifqnjyuf/ eybyu ;fofyyfv fkfyufcb njvjy wbkufy lf]dfnbuf kf,,fq ltufy rbvcfkfh lt, ,fojkfufy%

�{n��m��l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c��b��ao��w��v��u��t��s��r�������q��p��z ٢١: لقمان

Fufh ekfhuf @Fkkjo yjpbk &nufy yfhcfuf &hufibyukfh@/ ltqbkcf @Qsw! Jnf-,j,jkfhbvbpyb eybyu ecnblf njgufy yfhcfuf &hufifvbp@/ ltqbiflb? Fufh ifqnjy ekfhyb lspf[ fpj,b cfhb xfwbhf`nufy ,skcf ofvvb$! (Kewvjy cehfcb/ 21 _ jzn)

Jnf-,j,jkfhuf &hufibi venkfw yj;jbpvb `rb f;ljlkfh qskb nsmhb ,skcf/ ekfhuf &hufibi

vevrbyvb$ :fdj, ierb/ ,bp vsvbykfh lby bikfhblf afwfn Fkkjoe Hjcekb � ofvlf cfoj,fkfh df ekfhuf z[ibkbr ,bkfy &hufiufy cjkbo rbibkfhuf &hufivjwkbrrf ,e.hbkufyvbp? Pthj/ vfyf iekfhubyf ,bp exey lbylf shyfr wbkb, ,thbkufy? Fufh f;ljlkfhbvbp Rbnj,e Ceyyfn qskblf snufy ,skcf/ ekfhuf/ fk,fnnf/ &hufifvbp? Frc ojklf/ f;ljlkfhbvbpyb ofh wfyxf z[ib rshvfqkbr/ fufh Bckjv ifhbfnbuf pbl qsklf snufy ,skcf/ lby bikfhblf ekfh ,bp exey shyfr ,skjkvfqlb? Fokec-ceyyfn dfk-;fvjfn ekfvjkfhbybyu abrhb ielbh?

@Fkkjo � yjpbk &nufy yfhcfuf &hufibyukfh@/ ltqbkufylf vsvby rbib Weh]jyb Rfhbv oervkfhbyb cspcbp wf,ek wbkbib/ jnf-,j,jcb wbkb, rtkufy bikfhyb spbuf oe;;fn wbkvfckbub kjpbv? Xeyrb/ Bckjv _ bnnb,j]/ z]yb Weh]jyb Rfhbvuf/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbuf &hufivjwkbrlbh%

�{Y��X��W��V��U������T��S��R��Q��[��Z�������\���`��z ٣: الأعراف Cbpkfhuf Hf,,byubp njvjyblfy yjpbk &nbkufy yfhcfuf &hufibyukfh df eylfy ,jiwf

“lscnkfh”uf &hufivfyukfh! (F]hja cehfcb/ 3 _ jzn)

Ei,e jzn lby bikfhblf Fkkjo �ybyu rfkjvb df Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbuf fcjckfyufy rshcfnvfkfhuf &hufivjwkbr kjpbv &rfybyb rshcfnvjwlf? Bckjv ifhbfnblfy spuf lf]dfnkfhuf/ Weh]jyb Rfhbvlfy ,jiwf qskkfhuf xfwbhf`nufy rbvcfkfhuf-re otx wfxjy &hufibkvfqlb!

Ojpbhlf ofv bxbvbplf ,bhjy if[c ` qsyfkbiuf rsh-rshjyf nfwkbl wbkb, &hufiufy rbibkfh [sg ,bc`h? Vfcfkfy Bvjv F,e Ofybaf �uf &hufiufykbr bllfjcblfub rbibkfhyb jkcfr/ fckblf ekfhybyu lf]djcb xby &vfc? Xeyrb Bvjv F,e Ofybaf � ,jiwf ,fhxf bvjvkfh wfnjhb @Lfkbkuf &hufibyukfh! Fufh ,bpybyu cspbvbp Rbnj,e Ceyyfnuf pfhhf vbwljhblf pbl ,skcf/ ltdjhuf ehb,/ ekjwnbhbyukfh@/ lt, tkrfkfhblfy cjwbn wbkufykfh? Vfpof, bvjvkfhbybyu ie vf]yjlfub cspkfhb ;elf rsg? Ieyuf rshf jzn ` oflbclfy jxbw lfkbkkfh rtkufyblf @<bpybyu vfpof,lf vfyf ,eylfq! Afkjy ljvkf ,eylfq ltufykfh!@ lt, ,bhjy vfpof, ` fokb bkv rbibybyu cspbuf rsh-rshjyf

62

&hufif`nufykfh fckblf sp abrh df wfhfikfhbuf nffcce, wbkbif`nbh/ [jkjc? Fufh ,bhjy vfcfkflf Rbnj,e Ceyyfnlfy ,bhjy lfkbkyb ,bkvfcfr/ [jo jzn-oflbclfy lfkbkkfhyb f;hfnf ,bkbiuf kf`wfnbvbp ,skcby/ [jo ,skvfcby/ ,eylfq ojkfnlf ,bhjy vfpof, `rb spbvbplfy rshf bkvlf gtiwflfv rbibybyu abrhbuf cezybibvbp vevrby? Pjnfy Fkkjo � fufh jxbw-jqlby lfkbkuf &uf ,skvfufy ojkfnbvbplfubyf bkv fokblfy cshfiuf ,e.hb,/ vfhofvfn wbkufy%

�{S��R��Q��P��O���������������N��M���L���K��JT�_������z ٤٤ - ٤٣: النحل Fufh jxbw oe;;fn df rbnj,kfh jhwfkb ,bkvfcfyubp/ eylf bkv fokblfy cshfyukfh! (Yfok

cehfcb/ 43 df 44 _ jznkfh)

Rbnj, df Ceyyfnlfy jxbw lfkbkkfh nehufylf ,bhjy vfpof, `rb ,bh if[cuf rsh-rshjyf nfwkbl wbkb, wfhib xbwbi nsmhb &vfc? Ifq[-ek-Bckjv B,y Nfqvbqz � nfwkbl wbkbi skfrcfuf s[ifqlb? Skfrcfyb vf;,ehkbr ojkfnblf bcnt]vjk wbkbi ;jbp? Fufh ifh]bq qsk ,bkfy csqbkufy usin ,skcf/ skfrcf ofhjv? Ieyuf s[ifi Rbnj,e Ceyyfnlfy jxbw lfkbk ,skufylf rsh-rshjyf nfwkbl wbkbi ofhjv? Fufh lfkbk ,skvfcf/ ofw cspyb fqnflb/ spb ofv fvfk wbkflb/ lt, uevjy wbkbyufy ,bhjy bkv fokbybyu abrhbuf cezybi vevrby@/ ltufykfh?

Fkkjo � ,e jznlf Weh]jyb Rfhbvlfy .p subhb, f;ljlkfhybyu ,jnbk qskkfhbuf rsh-rshjyf &hufiufykfhyb vfpfvvfn wbkb,/ jhnblfy sifylfq rbvcfkfhybyu nenvbibyb zyf ofv

jqlbykfinbhb,/ ekfhybyu fwkbq lfhf;fcbyb zwwjk rshcfnb, ,thflbufy f;b, ,bh vbcjkyb rtknbhflb%

d��c��b��a��`��_���^��]�������\��[��Z��Ye���f�g���l���k��j��i��h���� 171? Rjabh ,skufy rbvcfkfhybyu vbcjkb xfwbhbw df jdjplfy ,jiwf yfhcfyb

&ibnvfqlbufy ofqdjykfhuf wbxwbhf`nufy rbibybyu vbcjkbuf s[ifilbh? Ekfh rfh/ cjwjd/ rshlbh? Ieylfq &rfy ekfh otx yfhcfyb fyukfivfqlb?

Fkkjo �ybyu obljznblfy ,tyfcb, ,skufy rjabhkfhybyu vbcjkb snkf, .hufy/ jdjp df njdeikfhyb &ibnb,/ vf]yjyb fyukfvfqlbufy fwkcbp gjlfuf s[ifqlb? Xsgjy gjlfyb rthfrkb njdei df jdjpkfh ,bkfy ofqlf, ,jiwfhflb? Gjlf xsgjyybyu ufgkfhbyb njdei cbafnblf &ibnflb? <bhjw eybyu vf]yjkfhb ofwblf abrh .hbnjkvfqlb?

Gfqmfv,fhkfh df ekfhybyu qskbyb nenufy cjkbo rbibkfh reah/ ibhr df ;fojkfn ,jnwjmbuf ,jnufy rjabhkfhyb Weh]jyb Rfhbv jznkfhb ,bkfy pfkjkfnlfy obljznuf/ reahlfy bqvjyuf/ ofkjrfnlfy yf;jnuf/ ;fojkfnlfy vf]hbafnuf/ ifwjdfnlfy cfjlfnuf xfwbhcfkfh/ &ibnflb? <bhjw [ellb gjlf rf,b Weh]jyb Rfhbv jznkfhb ofwblf abrh .hbnvfqlb/ sqkfvfqlb? Z[ibkbrrf xjhkf,/ `vjykbrlfy wfqnfhflbufy/ nsmhb qskuf ,jikfqlbufy bckjvbq lf]dfn ofwblf vekjofpf wbkvfqlb? Eybyu &ibnbib [ellb ofqdjyybyu &ibnbib rf,blbh? ^yu `vjyb fwkbyb ,e ofwlf bikfnbiuf ehbyvfqlb ofv?

Ei,e jzn pfkjkfn fokbyb bqvjy df obljzn yehb cfhb lf]dfn &nufy Hjcekekkjo �yb df nj Wb`vfn reybuf wflfh e rbibybyu qskkfhblfy ,jhb,/ Bckjv jvjyfnbyb [fkwkfhuf tnrfpbiyb vfwcfl wbkufy rbibkfhyb xsgjyuf nfvcbk wbkvjwlf? Fkkjo �ybyu zrrfkbubuf ieyxf lfkbk-oe;;fnkfh ,skbibuf wfhfvfq Eyb byrjh wbkufy/ Bckjv ofwbwfnblfy .p subhufy/ Fkkjo �ybyu rfkjvbyb wsqb,/ jnf-,j,jkfhbybyu ,jnbk qskkfhbuf rsh-rshjyf &hufivjwkbryb fapfk rshufy rjabhkfhyb lf]dfnyb &ibnb,/ nfafrreh wbkvfqlbufy/ ajqlf-pfhfhyb ,bkvfqlbufy ofqdjykfh gjlfcbuf/ bckjvbq lf]dfnyb xsgjyybyu gjlfuf wbxwbhufy jdjpbuf s[ifnvjwlf? <jhkbwlfub Fkkjo �ybyu zujyfkbubuf lfkjkfn wbkedxb fkjvfnkfhyb rshvf`nufy/ &ibnvf`nufy/ fyukf, tnvf`nufykfh ieylfq fxbyfhkb/ fzyxkb fodjklfub rbvcfkfhlbh?

Fkkjo � fwk/ afov-afhjcfn rf,b bycjyuf ,thufy yfhcfkfhyb ofqdjyuf ,thvflb? Ieylfq ,skcf-lf/ xsgjy wfhfvjmblfub gjlfuf ufgbhcf/ ofqdjykfh eybyu njdeibyb &ibnflb/ ,eqhewkfhbuf ,sqceyflb? <bhjw cspkfhybyu vf]yjcbyb fyukfvfqlb? Ktrby rjabhkfh ofqdjykfhlfy ofv ,flnfhhjw%

{���G��F��E��D���C��B��AHW���V��U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��X��

]��\�[�����Z��Y^���b��a�`��_��z ١٧٩: الأعراف

<bp ;by df bycjykfhlfy rsgxbkbubyb ;fofyyfv exey zhfnlbr? Ekfhybyu wfk,kfhb ,jh/ e ,bkfy fyukfivfqlb? Ekfhybyu rspkfhb ,jh/ e ,bkfy rshbivfqlb? Ekfhybyu wekjwkfhb ,jh/ e

63

,bkfy &ibnbivfqlb? Fyf sifkfh ofqdjykfh rf,blbh? Qsw! Ekfh flfiufyhjwlbh! Fqyb sifkfh mjabklbhkfh! (F]hja cehfcb/ 179 _ jzn)

Ekfhyb Weh]jy df Oflbc qskbuf lf]dfn wbkbycf/ jdjpyb &ibnflb. lf]dfnlfub xeweh vfpveykfhyb fyukfvfqlb? <eyuf cf,f, ekfhlf cjmkjv fwk qsw? <fkrb ekfh &yu yjljy/ &yu ;jobk rbvcfkfhlbh? Pthj/ fwkkb rbib eyb ofw qskuf lf]dfn &nf`nufy/ vf]cbzn/ ueyjo bikfhlfy wfqnfhf`nufy/ lspf[ fpj,kfhblfy jujo &nb,/ ;fyyfn yt]vfnkfhbuf xjhkf`nufy lf]dfnxbybyu cspkfhbyb nfafrreh wbkvfclfy wsqvfqlb?

Ibhr/ ,bl]fn df vf]cbzn bikfhlf fwk-blhjrcbp f;ljlkfh qskbuf `rb pjkbv/ rjabh gtidjkfh qskbuf &hufiufykfh vbcjkb wsqxbdjy wfqcb njvjyuf ,jikfcf/ ofkjrfnvb/ ;fhvb/ rtnfdthflbufy ofqdjy rf,b jyucbp rbvcfkfhlbh? Ley` df j[bhfn cfjlfnb ,skvbi Weh]jyb Rfhbv yehblfy ,ji njhnb,/ Fkkjo �ybyu fvhkfhblfy .p subhb,/ jyukb hfdbilf ,jnbkyb/ ;fofyyfv snbyb nfykfufy rbvcf ofh wfyxf vfrrjh/ ecnfcb afhfyu ,skvfcby/ ofwyb wsqb, ,jnbkyb b[nb`h &nufyb exey &yu fovjw rbvcflbh? Ekfh obljznyb &ibnbilfy/ nsmhb qskyb rshbilfy/ ofwbwfnyb fqnbilfy j;bp? Ufhxb ekfhybyu rspb ,skcf ofv cfjlfn df obljzn qskbyb rshvfufyb/ ofwbwfnlfy rsp .vufyb df rbvkfhuflbh rsh-rshjyf &hufiufyb exey rshlbh? Weh]jyb Rfhbv lf]dfnbyb &ibnvfufy wekjwkfhb rfhlbh? Ofwyb fqnjkvfufy/ Fkkjo �ybyu jznkfhbyb nbkjdfn wbkbiuf bikfnvfufy nbkkfhb ofh wfyxf ufguf xtxfy ,skvfcby/ cjwjdlbh? Pjnfy/ wekjwybyu fck dfpbafcb ofwyb &ibnbi/ rspybyu dfpbafcb obljzn qskbyb rshbi/ nbkybyu dfpbafcb ofwbwfnyb fqnbilbh? Vfpreh dfpbafkfhyb snfvf`nufy wekjwkfh rfh/ rspkfh rsh/ nbkkfh cjwjdlbh?

Ley`lf nsmhb vf]yjlfub rfh/ cjwjd df rshkfh ,jh? <bhjw/ ekfhybyu fwkbq wj,bkbznkfhb rsgbyxf z[ib hbdj;kfyufy ,skflb? Rjabhkfh bckjvbq lf]dfnyb &ibnvfqlbufy rfh/ ofwyb fqnjkvfqlbufy cjwjd/ obljzn fkjvfnkfhbyb rshvfqlbufy rsh ,skbiblfy nfiwfhb ekfhybyu fwkb ofv bikfvfqlb?

Vfyf ,e jzn sqkfvfq-ytnvfq ,bhjy rbvcfuf rsh-rshjyf &hufibi rjabhkfhybyu cbafnb &rfybuf bijhf wbkvjwlf? Rbib Bckjv ofwblf nfafrreh wbkvfcf/ eyb ofwbwbq/ zujyf nsmhb qsk lt, wfyjfn ojcbk wbkvfcf/ vsvby ,skjkvfqlb? Xeyrb/ vsvby rbibybyu &]nbwjlb afov df blhjr ecnbuf wehbkufy ,skbib lfhrjh? Bckjv bycjyyb ofqdjykfh rf,b rshkfhxf ,eqceylbhbiyb/ ,bhjy fvfkyb vf;,ehfy wbklbhbiyb vfwcfl wbkufy &vfc? Bckjv bycjy fwkb ,bkfy Fkkjo �yb nfyb,/ wbkf`nufy fvfkyb Eybyu hjpbkbub exey wbkbibyb ofvlf ueyjolfy ofv Fkkjo � wfqnfhufyb exey/ wjkfdthcf/ eybyu `vjy jwb,fnkfhblfy wshwb, wfqnbibyb vfwcfl wbkufy?

^ibnbi/ rshbi/ ufgbhbi f]pjkfhblfy ajqlf jkvfufy rbvcfybyu ,e f]pjkfhlfy vfohev ,skufy rbibkfhlfy afhwb qsw? <fkrb/ ,e f]pjkfhlfy vfohev ,skufy rbibybyu Wb`vfnlfub ;fdj,ufhkbub tyubk? Fvvj Fkkjo � ,thufy f]pjkfhyb rthfrkb qscbylf bikfnvfufy rbvcfkfhybyu ;fdj,ufhkbub &cf snf jmbhlbh1?

Ei,e jznuf wflfh cehfybyu jwbvb fcjcfy fokb rbnj,kfh ofwblf ,sklb? Weqblfub jznlfy ,jikf, Weh]jyb Rfhbv ifhbfnybyu fqhbv oervkfhbyb ,f`y wbkbiuf snflb?

Fkkjo � cehfybyu 168 _ jznblf evev ,fifhbznuf [bnj, wbkb,/ ,jiwf vf[kewjn cbyufhb ofkjk-ofhjvyb afhw wbkvfq lex rtkufy yfhcfyb t, rtnfdthbi bycjy ltufy ifhfakb yjvuf veyjcb, &vfckbubyb ,f`y &nlb? <bhjw Fkkjo �ybyu jujo &nbibuf wfhfvfq spbyb bycjy cfyfufy fqhbvkfh ,e nfy,touf &]nb,jh ,thvflb? Ieybyu exey ,skcf rthfr -dfkkjoe ]fkfv- Fkkjo � weqblfub brrb jznlf @Hf,,bv Fkkjo@/ lt, &]nbwjl wbkufy bqvjy fokbuf [bnj, wbkflb%

������������������q��p��o��n��m{z����y��x��w��v��u���t��s��r���� 172? ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! <bp cbpkfhuf hbpw wbkb, ,thufy yfhcfkfhybyu

gjrbpfkfhblfy tyukfh df Fkkjoufubyf ierh wbkbyukfh/ fufh Eyufubyf b,jlfn wbkflbufy ,skcfyubp!

Fkkjo �yb zujyf vf],el lt,/ Veofvvfl �yb ,fhofw gfqmfv,fh lt,/ Bckjv ifhbfnbyb ofw lby df nsmhb qsk/ lt, bqvjy rtknbhufy &q vecekvjy &h df veckbvf f`kkfh! Fkkjo �

thlfub ofvvf yfhcfyb cbp bycjykfh exey zhfnlb df ekfhybyu rsgbyb ofkjk wbklb? Afwfn fqhbv

yfhcfkfhyb ofhjv wbklb/ [jkjc? Ieylfq &rfy cbpkfh ofkjk/ gjrbpf yfhcfkfhyb t,-bxbyukfh! :fcflbyubp df nf,bfnbyubp exey pfhfhkb ,skufy nehkb [bk ofhjv/ yjgjr/ ie,ofkb yfhcfkfhyb t,-

1 Ei,e jznyb shufybilf cehfybyu 18 _ jznb nfacbhbuf wfqnf vehj;ffn wbkbi ajqlflfy [jkb &vfc?

64

bxbilfy cbpkfhyb bqvjye &]nbwjlbyubp nscvjmb rthfr! Fufh Fkkjo �uf b,jlfn wbkcfyubp/ ,eqhew df wfqnfhbwkfhbuf bnjfn wbkedxb/ oervkfhbuf ,sqceyedxb ,skcfyubp/ ofkjk df gjrbpf yfhcfkfhyb tqbi ,bkfy xtrkfyvfq Hfovjy � ,thufy ,tobcj, yt]vfnkfhyb &]nbhja &nb,/ ofkjk yfhcfkfhyb zhfnb, hbpw wbkb, ,thufy Fkkjo �uf ierh wbkbyu! Eyb hjpb wbkflbufy fvfkkfhyb rsgfqnbhbyu! Ofkjk df gjrbpf yfhcfkfhyb t,-bxflbufy vsvby wbkb, zhfnufyb exey Fkkjo �uf rsg nfifrrehkfh fqnbyu!

@^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Gjrbpf/ ofkjk yfhcfkfhyb tqbi afwfn cbpkfhybyu cbafnbyubp!@ ltufyltr Fkkjo � ei,e jznlf ,bpyb &yu ekem df ifhfakb yjvbvbp ,bkfy xfwbhb,/ Eybyu ifhbfnb oervkfhbyb/ ;evkflfy/ ofkjk df ofhjv ofwblfub rshcfnvfkfhyb afwfn Fkkjo �ybyu Spblfy wf,ek wbkbiuf xjhkfvjwlf? Eylfy nfiwfhb/ fufh b,jlfnyb [jkbc Fkkjo �ybyu Spbuf wbkflbufy ,skcfr/ Eyuf ,tobcj, ierh fqnbiuf ,e.hvjwlf? Xeyjyxb/ Fkkjo �uf ierh wbkvfufy rbvcf Eyuf b,jlfn ofv wbkvf,lb? Fkkjo �uf ierh wbkbi ,skvfcf/ b,jlfn ofv rjvbk ,skvfqlb1?

Fkkjo � bycjyyb ley`dbq kfppfnkfhlfy djp rtxbiuf/ yfacbyb wbqyfiuf ,e.hufy &vfc? Gfhdfhlbujhb jkfv Bckjv evvfnbyb shnf df fapfk evvfn wbkbi ,bkfy ofv ;fcflybyu/ ofv

heoybyu ofwwbyb snfiuf/ ifhbfn xtufhfcblfy xbwvfufy ojklf ley`dbq kfppfnkfhlfy ajqlfkfybiuf he[cfn ,thufy? Fvvj veihbrkfh ofvlf fokb rbnj,kfh Fkkjo � ofhjv

wbkvfufy yfhcfkfhyb spkfhbuf ofhjv wbkb, jkbiufy &lb? {ececfy/ yfcjhjkfh @Yfacyb wbqyf,/ ley` kfppfnkfhblfy djp rtxbi ,fylfyb Zhfnufyuf zwby wbkflb? :fcflyb wbqyfi jhwfkb bycjy heobq rfvjkjnuf &hbiflb@/ lt, &]nbwjl wbkbifhlb? Nf,bbqrb ,eylfq &]nbwjlkfh otx wfylfq fcjccbp/ yfcjhj hjob,kfhb njvjyblfy spbxf nswb, jkbyufy &lb?

Ofkjklfy rfc, wbkbi/ ofkjklfy tqbi fvfkybyu wf,ek ,skbib df lejybyu b;j,fn ,skbibuf cf,f,lbh? <byj,fhby/ ofhjvlfy njgbi/ ofhjv yfhcfkfhyb bcnt]vjk wbkbi fvfkybyu wf,ek ,skvfckbub df lejybyu b;j,fn ,skvfckbubuf cf,f, ,skflb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

يرأبي ه نة عر هناالله ع ضير لمسه وليع لى اللهول الله صسإن قال قال را وبل إلا طيقبلا ي بطي إن الله اسا النهأي الطيبات واعملوا صالحا إني بمـا تعملـون منل كلوا يا أيها الرس الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال

ليمقال ⟩عو اكمقنزا رات مبطي وا كلوا مننآم ا الذينها أيل ⟩يجالر ذكر ـه ثميدي دمي رث أغبعأش فرطيل السي رواه Iء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لـذلك إلى السما

مسلم F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ^q jlfvkfh! Fkkjo gjrlbh? E afwfn

gjrbpf fvfkyb wf,ek &nflb? Fkkjo vsvbykfhyb gfqmfv,fhkfhyb ,e.hufy yfhcfkfhuf ,e.hb,/ @^q gfqmfv,fhkfh! Gjrbpf yfhcfkfhyb tyukfh df cjkbo fvfkkfhyb wbkbyukfh! Vty cbpkfh wbkf`nufy yfhcfkfhyb/ fk,fnnf/ <bkuedxbvfy! ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! <bp cbpkfhuf hbpw wbkb, ,thufy yfhcfkfhybyu gjrbpfkfhblfy tyukfh ltlb? Csyu Hjcekekkjo � cjxkfhb

nspbufy/ xfyuuf ,tkfyufy/ epjw cfafh wbkufy rbibyb pbrh &nlbkfh? Wskbyb jcvjyuf xspb,/ @^q

Hf,,bv! ^q Hf,,bv!@ lt, bknb;j wbkflb? Ojk,erb/ eybyu tvjmb ofhjv/ bxvjmb ofhjv/ rbqbvb

ofhjvlbh? Ofhjvlfy jpbwkfyufy? <eylfqkfhybyu lejcb wfthlfy b;j,fn ,skcby$! ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! <bp cbpkfhuf hbpw wbkb, ,thufy yfhcfkfhybyu gjrbpfkfhblfy tyukfh jznb fqybwcf ,eueyub reylf spbybyu ljkpfh,kbubyb rshcfnvjwlf? Ojpbhuf rtkb, mfqhb bckjvbq lb`hkfhlf vecekvjyvfc rbvcfkfh njvjyblfy bikf, xbwfhbkufy/ Bckjv

ifhbfnb nfkf,kfhbuf yjvedjabw/ binb,jokb/ ,bhjw nfiwb rshbybib ;jpb,fkb ;elf rsg jpbw-jdwfn/ usin vfocekjnkfhb/ nehkb ibhbykbrkfh/ wfyl-wehckfh/ cfwbxkfh/ ofh [bk bxbvkbrkfh vecekvjykfh [jyfljybuf rbhb, rtklb! ^yu fxbyfhkbcb ,eylfq ie,ofkb yfhcfkfh vecekvjykfh lfcneh[jybybyu rshrb cfyfkvjwlf! Spbyb nfwdjkb cfyfufy rbibkfhybyu ofh wfylfq vfhjcbvkfhb sif yfhcfkfhcbp snvfqlbufy ,skb, wjklb! Vecekvjykfh ,eylfq uevjykb yfhcfkfhyb tvjwlf/ afhpfylkfhbuf tlbhvjwlf! Ofh [bk ie,ofkb yfhcfkfhyb nfyjdek wbkf`nufybvbp exey ,skcf rthfr/ lejkfhbvbp b;j,fn ,skvfzgnb! Uevjykb yfhcfkfhlfy gfh[tp wbkvf`nufybvbp exey ,skcf rthfr/ ^ibnedxb/ B;j,fn &nuedxb ,skufy Pjnuf wbkufy yjkf. bknb;jkfhbvbp jcvjyuf rsnfhbkvfzgnb!

1 Ei,e jzn vfpveyfy 152 df 168 _ jznkfhuf zwby ,skufyb ,jbc ekfhuf nfrhjhfy wfqnbi ajqlflfy ojkb &vfc?

65

<bp nfhrb,blf Bckjv ifhbfnb ofhjv wbkufy vjllfkfh ,skvfufy yfhcfkfhyb ofhjv/ ltqbilfy epjwvbp? <eyuf ,bpybyu fcjcbvbp qsw? <bhjw ie,of wbkbiuf tnfhkb cf,f,kfh ,skufy yfhcfkfhyb vecekvjykfh ,tvfkjk bcnt]vjk wbkbikfhb z[ib &vfc/ ltvjwxbvbp? Bckjv

oelelkfhb gfqvjk wbkbyufy lb`hkfhlf bikf, xbwfhbkufy `rb ifhbfn rshcfnvfkfhbuf fvfk wbkvfqlbufy/ ,fkrb ,bkvfqlbufy rbvcfkfh xbwfhufy vfocekjnkfh ofh wfyxf ;jpb,fkb/ vfpfkb/ fhpjy ,skvfcby/ @Nfhrb,blf Bckjv ofhjv wbkufy yfhcfkfh qsw@/ ltufy `peduf fcjckfyb,/ tqbi ` bxbi nfwdjkb/ ofkwevb gjr ,skbibyb [jokfufy vsvby rbibuf nsmhb rtkvfckbubyb fqnvjwxbvbp? Vecekvjy rbib nsmhb rtkufy ;jqlf/ [ececfy/ Bckjv ifhbfnb ofhjv wbkufy yfhcfkfh cjnbkflbufy shbykfhlf gfh[tp wbkvfclfy jdwfnkfyb, rtnfdthbib eybyu bqvjyb df nfwdjcbuf ljm neibhflbufy yfhcf &rfybyb ewnbhvjwxbvbp? F[bh ofkjk-ofhjv rf,b neieyxfkfhlfy epjw/ ,tyfvjp rbvcfkfh sif vfocekjnkfhyb bikf, xbwfhbi ;fhf`yblf bckjvbq nfkf,kfhuf hbjz &nufy/ lt, rbv fqnf jkflb$! Sif rjh[jyfkfhlf ifhbfn ofhjv wbkufy ,jiwf yfhcfkfh bikf, xbwfhbkvfckbubuf rfajkfn ,jhvb$! <tyfvjp rbvcfkfh sif vf[cekjnkfhyb bikf, xbwfhbilf ajqlfkfyufy fy;jvkfh/ blbikfh ifhbfn nfkf,buf vedjabw ojkfnlf njpf ,skufybuf bijycf ,skflbvb$!

الحلال بين والحـرام بـين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولقال سمعت ه رضي االله عنعن النعمان بن بشير كراع وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات

هارمحضه مى الله في أرى ألا إن حملك حمإن لكل مألا و هاقعوأن ي وشكى يل الحموى حعريIرواه البخاري Ys]vjy b,y <fibh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ofkjk fybw? Ofhjv ofv fybw?

Brrbcbybyu jhfcblf rsg jlfvkfh ,bkvfqlbufy ie,ofkfh vfd;el? Rbv ie,ofkfhlfy nbqbkcf/ lbyb df if]ybyb cfwkf,lb? Ie,ofkfhuf neiufy rbib vfy wbkbyufy ;jq fnhjablf snkfnf`nufy/ eyuf rbhbibuf zwby wjkufy xsgjyuf s[ifilbh? <bkbyurb/ ofh ,bh gjlijybyu xtufhfcb ,jh? <bkbyurb/ Fkkjoybyu thblfub xtufhfcb ofhjvkfhblbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fkkjo � jkfvlfub ;elf rsg yfhcfkfhyb gjrbpf wbkb, zhfnlb df ekfhyb ,bp vsvbykfhuf ofkjk wbklb? Ekfh bxblf ,f]pb yfhcfkfhybubyf ofhjv wbklb? Weqblf ekfhybyu ,f`yb rtkflb%

=��>����?��@��A��B��C��D��E��~���}��|IJ�����K��L��M����N��O�������P������Q��R��S��T��U��V��W���X��

173? Fkkjo cbpkfhuf afwfnubyf skfrcfyb/ wjyyb/ nsymbp usinbyb df Fkkjolfy spufuf fnf, csqbkufy yfhcfyb ofhjv wbklb? Rbv [jokjdcb df ofllfy jiedxb ,skvfufy ojklf yjbkj; ,skcf/ eyuf ueyjo qswlbh! Fk,fnnf/ Fkkjo Rtxbhuedxb/ Hfovkblbh?

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Cbpkfhuf ifhbfn rshcfnvfcbuf vedjabw ojkfnlf csqbkvfclfy nehb, ;jyb xbwwfy ;jykbwyb/ jwb, xbwwfy wjyyb/ nsymbp usinbyb df Fkkjo �lfy ,jiwfybyu yjvb fqnbkb, `rb ,jiwfuf fnf, csqbkufy ofh wfylfq yfhcfyb ofhjv wbklb/ [jkjc! :bcvbyubp df heobyubp exey pfhfhkb ,skufy vfpreh ofhjv yfhcfkfhlfy xtnkfybyu! Bqvjy cbafnb cbpkfhyb Fkkjo � ofhjv wbkufy yfhcfkfhyb nfyjdek wbkbilfy nscvjmb kjpbv! <bhjw wfqcb ,bhbyubp jx df yjxjh ojkfnlf/ ofkjk nfjvkfh nfvjvfy ,skvfufy ;jquf neib, wjkcf/ ofhjv yfhcfkfhlfy ,jiwf tuekbr yfhcf njgjkvfcf/ `[el ,bhjy pjkbv eybyu of`nbuf nfokbrf cjkb,/ ofhjv yfhcfkfhyb tqbiuf vf;,ehkfcf/ ieylf nsqueybxf tvfclfy/ &onb`; vbwljhblf ofllfy jivfclfy/ ofhjv yfhcfuf jibwvfufy ojklf tcf/ eyuf ueyjo qsw! Pthj/ Fkkjo � vfmabhfn lfhujob rtyu/ hfovfnb ekrfy Pjnlbh!

Vsvby rbib Fkkjo � ofhjv wbkufy yfhcfkfhyb nfg njhnvfq ,tvfkjk nfyjdek wbkf`nufykfhyb rshufylf f;f,kfyvfckbub rthfr? Xeyrb/ ofkjk-ofhjv neieyxfcb afwfn Fkkjo �yb @<fhofw/ zujyf Vf],el@/ lt, &]nbwjl wbkufy/ Eybyu fvhkfhbyb cspcbp ,f;fhb,/ wfqnfhufykfhblfy ofv cspcbp nbqbkf`nufy/ Hjcekekkjo �yb @<fifhbznyb obljznuf ,jikjdxb gfqmfv,fh@ lt, qskkfhbuf .hf`nufy/ @Weh]jyb Rfhbv _ Fkkjo �ybyu ,fifhbznuf wjyey df of`nbq lfcneh ,skbib exey yjpbk &nufy cfjlfn rbnj,b@/ lt, bqvjy rtknbhufy vsvby rbibkfhuf [jc neieyxflbh? Rjabhuf ofkjk ,bkfy ofhjvybyu afhwb qsw! Xeyrb/ Bckjvlfy ,jiwf reah nepevkfhlf ofkjk ` ofhjv ltufy kemfnybyu spb qsw! Ieybyu exey ,skcf rthfr/ Fkkjo � _ عليكمcbpkfhuf lt, vfhofvfn wbkvjwlf? Fufh ,bhjynfcb @Ybvf exey skb, wjkufy ofqdjy ofhjv

,skfhrfy$ Vtyuf ofhjv &vfc/ vty tzdthfvfy@/ `rb @Vty nsymbp nthb vfocekjnkfhyb

66

rbzdthfvfy@/ ltcf @<e jzn cbpuf &vfc/ Fkkjoe Hjcekb �uf bqvjy rtknbhufykfhuf [bnj, wbkvjwlf@/ ltqbibvbp rthfr?

Fkkjo � vsvby ,fylfkfhbuf ei,e jznlf nshn yfhcfyb ofhjv wbkufybyb ,f`y wbkflb%

1? Skfrcf? Nbhbrkbublf ifhbfn rshcfnufybltr csqb, bcnt]vjk wbkbi ofkjk ,skufy ofqdjy ,smbpkfyvfclfy nehb, skcf/ ofhjv ,skflb? Skbvnbryb bycjyuf ofhjv wbkbybib _ Fkkjo �ybyu thlfub [fkbafcbybyu verfhhfv wbkbyufyb ,tkubcblbh? Pjnfy/ skbvnbrrf ybujo neibib ,bkfy gjrbpf df cjmkjv bycjybq nf,bfn &ufcblf eylfy ;bhrfybi gfqlj ,skflb df ,eylfq yfhcfyb tqbilfy ,ji njhnflb? Ieybyu exey Fkkjo � ,eylfq ;bhrfyx yfhcfyb bycjyltr verfhhfv pjnuf hfdj rshvflb?

Ojpbhub pfvjy afyb csqbkufy ofqdjy `rb gfhhfylf nfyfcblfy wjy ,bkfy ,bhuf bycjyybyu cfkjvfnkbubuf hfoyf cjkedxb nehkb bkkfnkfh/ rfcfkkbr .wnbhedxb vjllfkfh ofv xbwb, rtnbibyb/ yfnb;flf eybyu usinb df `mb tqbiuf zhjwkb ,skbibyb rfia wbklb? <eylfy nfiwfhb skbvnbrlfy/ [ececfy/ rfcfkkbr ,bkfy skufy ofqdjylfy wjy xbwb, rtnvfufyb ,jbc eybyu nfyfcblf/ njvbh df veifrkfhblf bycjyyb yfafc wbcbi rfcfkkbubuf jkb, rtkedxb rfh,jy vjllfcb cfwkfyb, wjkbibyb ofv fqnvjwlf? Afyybyu rtxbrrfy ,eylfq rfiab`nkfhb vecekvjykfh exey zyubkbr &vfc? Fkkjo � sy nshn fch vewfllfv skbvnbryb ofhjv wbkbi ,bkfy ,bpkfhyb nehkb `vjy jwb,fnkfhlfy cfwkflb?

2? Wjy? Fkkjo � vsvby ,fylfkfhbuf csqbkf`nufy ofqdjylfy jwb, xbwwfy wjyyb ofv ofhjv

wbklb? <bhjw ifhbfnbvbp ekfvjkfhb csqbkufy usinlfub veifrkfh/ njvbhkfh jhfcblf wjkufy wjy ofhjv &vfc? Ktrby csqbi gfqnblf ofqdjylfy wjyyb bvrjy wflfh rsghjw jwbpb, nfikfi rthfr/ ltufykfh? Weqblfub oflbc ,eyb weddfnkfqlb%

ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لـم النبي صلى الله عليه وسلم ه قال قال رضي االله عن عن رافع بن خديج رواه البخاريIالظفر فمدى الحبشةيكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما

Hjab] b,y {flb; � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � csqufy fc,j, nbi ` nbhyjw ,skvfcfubyf wjyb jwbpbkufy df Fkkjoybyu yjvb `l wbkbyufy yfhcfyb tzdthbyukfh? Cbpkfhuf

,e ofwlf fqnb, ,thfq? Nbi cezrlbh? Nbhyjw &cf of,fikfhybyu gbxjmblbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bckjv ifhbfnb bycjy ;fcflb ` heobznb exey pfhfhkb ,skufy yfhcfkfhyb ofhjv wbkufyblf ie,of qsw? Vecekvjykfh ufhxb fddfklf Fkkjo � ofhjv &nufy yfhcfkfhybyu obrvfnkfhbyb ,bkvfcfkfh-lf/ @Hf,,bvbp njvjyblfy .,jhbkufy wfn]bq oerv@/ lt, cspcbp wf,ek wbkbilb df spkfhbyb nehkb velobi jwb,fnkfhlfy cfwkf, wjkbilb? Wfhfyurb/ ,eueyuf rtkb, heobq rfcfkkbrkfhyb shufybi afyb wjy bxbi bycjyyb nepfnb, ,skvfc heobq rfcfkkfybiuf jkb, rtkbibyb bc,jnkfvjwlf? Bckjv oervkfhbyb of`nbuf nfn,bw &nufy rbibkfhybyu ,f[nb ieylfrb/ rfia wbkbybib exey epjw qbkkfh rthfr ,skufy jafnkfhyb Weh]jyb Rfhbv ekfhuf sy nshn fch bkufhb cjllf ecek ,bkfy ,f`y wbkb, ,thufy?

3? Nsymbp usinb? Fkkjo � nsymbpybyu yfafwfn usinbyb ,fkrb ,eney ;fcflbyb wfn]fy ofhjv wbkufy? Nsymbp Fkkjo � zhfnufy vf[kewjnkfh bxblf &yu bakjc df snf ;bhrfyxblbh? E xbwbylb/ f[kfn df bakjc yfhcfkfhyb tqlb?

Bycjyybyu tufy yfhcfcb wjy jhwfkb eybyu de;elbuf cbyubqlb? Vbcjk exey ,f]pb nfjvkfh nfyjdek wbkbycf/ vb;jpybyu bccbwkbub ` cjdewkbub jiflb? <e nf]cbh eybyu heobznbuf ofv

snflb? Ieybyu exey ,skcf rthfr/ nsymbp usinbyb bcnt]vjk wbkflbufy [fkwkfhlf baafn/ f`kb/ wbpb df jgf-cbyubkkfhbuf ybc,fnfy wbpmfybi neqmekfhb qswjkb, rtnufyb ,euey cbh &vfc? Xeyjyxb/ nsymbp nf,bfnblfub ;bhrfyx ojkfnkfhlfy ,bhb ierb/ eylf ;eanbyb wbpmfybi rf,b neqmekfh qsw?

Bckjv oervkfhbyb nfy jkvfufy afy jkbvkfhb ,eueyuf rtkb, nsymbp usinb nfhrb,blf bycjy cfkjvfnkbub exey snf [fnfhkb ,skufy epey/ nfcvfcbvjy ub;;f df eybyu nsg-nsg ne[evkfhb vfd;elkbubyb/ ekfh .wjhb ofhjhfnlf gbibhbkufylf ofv qswjkvfckbubyb bkvbq qsk ,bkfy bc,jnkfvjwlf? Weh]jyb Rfhbv njvjyblfy wfn]fy ofhjv/ lt, fqnbkufy oervlfub ,bnnf jafnyb njgbi exey afy jkbvkfhbuf sy nshn fch rthfr ,sklb? Fkkjo � ofhjv wbkufy yfhcfkfhlfub ofkb afyuf yjvf]kev ,tobcj, jafnkfhyb njgbi exey zyf wfyxf qbkkfh rthfr ,skfhrby$!

Ieylfq &rfy/ afy df bkvbq rfiab`nkfhlfy sy nshn fch bkufhbkf, rtnufy Bckjv ifhbfnbyb &yu fljkfnkb/ &yu nsmhb qsk lt, nfy jkbi df of`nuf nfn,bw &nbi dfwnb rtkvflbvbrby$! Weh]jyb Rfhbv _ bycjybzn cfjlfnb/ lt, bwhjh ,skbi df eyb of`n vfyof;buf fqkfynbhbi gfqnb rtkvflbvbrby$!

67

Fkkjo � nsymbp usinb/ `mb df nthbcbyb ofhjv wbklb? Ieyuf wfhfvfq rtqbyub lfdhlf eybyu ofhjvkbubuf &]nb,jh ,thvfclfy bcnt]vjk wbkflbufykfh gfqlj ,sklb? Vbyu facecrb/ ,eybyu nf]cbhb vecekvjykbr lf]djcblfub rbibkfhlf ofv rshbyvjwlf! Fkkjo � ofhjv wbkufy nsymbp ojpbh ofv lb`hbvbpybyu nehkb dbkjznkfhblf ,jwbkf`nbh! >hnbvbpybyu fqhbv ;jqkfhblf xsxwf[jyfkfh ofvjy vfd;el! <f]pb ;jqkfhuf zyubnlfy wehbkf`nbh! Bckjvlf wfn]fy ofhjv cfyfkufy nsymbp usinb vecekvjykfhybyu ,jpjhblf cjnbkf`nbh! Vecekvjykfh nsymbp nthb rbqbv

df gjqf,pfkkfhyb gekuf jkb, rbz`nbh! Vjkb. ;jyb ,bkfy Bckjvuf [bpvfn wbkf`nufy rbibkfhuf nbyvfq ,sonjy df bmdjkfhyb `mlbhb,/ cspb. fvfkb bkf pb`y tnrfpf`nufy “bvjvkfh/ lby gtidjkfhb”ybyu ,ehhj nbkkfhb ,e ofwlf xehw &nvf`nbh! Jlfvkfhuf nfdoblyb/ ceyyfnyb/ cfobo fwblfyb shufnbi shybuf lbybvbp mfybvkfhbybyu ,e.hnvfcbuf fcjcfy vecekvjykfh jhfcbyb ,epflbufy &crb/ abnyf ufgkfhyb wspb, .hufy “ifq[e ekfvjkfh” nbkbyb .nufyltr ybvfuflbh kjv-vbv ltvf`nbh! ~ Fkkjo!

Vsvby rbib nthblfy nbrbkufy rbqbv ` gjqf,pfkkfhyb [fhbl wbkbilf vfocekjnybyu nthbcbuf &]nb,jh ,thbib kjpbv? Fufh nthb ofwblf ,bkbvuf &uf ,skvfcf/ ,bkflbufy rbibkfhuf rshcfnb,/ nsymbp nthbcb &vfckbubuf fvby ,skufyblfy rtqbyubyf [fhbl wbkbib lfhrjh? Pjnfy/ vsvby rbib nsymbp nthbcblfy nbrbkufy rbqbvkfhyb `rb nsymbp nthb gjqf,pfkkfhyb rbqb, .hbi e `wlf nehcby/ ,flfybuf ntub, rtnbiblfy ofpfh wbkbib/ Fkkjo � ofhjv wbkufy yfhcflfy ;bhrfybib kjpbv?

Ieybyultr/ ojpbhub pfvjylf wjy df nsymbplfy jkbyflbufy ofh [bk ljhb-lfhvjykfh gfqlj ,skufy? Vecekvjy rbib lbycbp/ ofkjk-ofhjvyb f;hfnvfqlbufy/ ,tyfvjp ibajrjhkfhybyu vfckfofnbuf rbhb,/ sifylfq ljhbkfhyb bcnt]vjk wbkbilfy &onb`n ,skbib/ nsymbp usinb bcnt]vjk wbkbyflbufy skrfkfhuf cfafh wbkcf/ tvjw-bxvjwkfhb ofwblf jklbylfy ,ji wjnbhbib lfhrjh?

إن اللـه هما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكـة رضي االله عنعن جابر بن عبد الله فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بهـا الـسفن والأصنام والخنزيرورسوله حرم بيع الخمر والميتة

اتل اللـه قثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا هو حرام ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هنفأكلوا ثم وهاعب ثم لوهما جهومحش مرا حلم إن الله ودهاليIرواه البخاري

:j,bh b,y F,lekkjo � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Vfrrfb Verfhhfvf afno wbkbyufy qbkb Fkkjoe Hjcekb vfcn wbkedxb bxbvkbr/ skfrcf/ nsymbp df ,enkfhyb cjnbiyb ofhjv wbklb дедилар? Ieylf @~ Hjcekekkjo! Ekfrcfybyu `mb-xb$ F[bh e ,bkfy rtvfkfhyb ,szkflb/ nthbkfhuf bikjd ,thbkflb/ jlfvkfh eyb xbhjw wbkb, `wflb@/ ltqbklb? Hjcekekkjo �

Qsw! E ofhjv ltlbkfh? Csyu Fkkjo zoelkfhyb ofkjr wbkcby! Fkkjo skfrcfybyu `mbyb ofhjv

wbkufyblf eyb &hbnbilb/ csyu eyb cjnb,/ gekbyb tqbilb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

منها وحـرم الميتـة إن الله حرم الخمر وث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عن عن أبي هريرة هنثمو زيرالخن مرحا وهنثموI أبو داود رواه

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjo vfcn wbkedxb bxbvkbryb df eybyu gekbyb/ skfrcfyb df eybyu gekbyb/ nsymbpyb df eybyu gekbyb ofhjv wbklb ltlbkfh? (F,e Ljdel hbdjznb)

4? Fkkjolfy spufuf fnf, csqbkufy yfhcf? Veihbrkfh ;jobkbzn lfdhblf Rf],fb Vefppfvf bxb df fnhjabuf shyfnbkufy 360nf ,enuf fnf, csqbifhlb? Weh,jykbrkfhbyb @Kjn df Eppj yjvb ,bkfy@/ lt, csqbifhlb? Bckjv Fkkjo �lfy spufybyu yjvb fqnb, csqbkufy `rb fdkb`kfhuf/ vjpjhkfhuf fnfkufy ofh wfylfq ;jykbwyb ofvlf Fkkjo �lfy spufuf yfph wbkbyufy nfjvyb wfn]bq ofhjv wbklb? <eylfq csqbkufy ;jykbwyb Fkkjo � skfrcf df nsymbp usinbltr ;bhrfyx yfhcfkfh wfnjhblf pbrh &nlb? Pjnfy/ Fkkjo �lfy spufuf ;jykbw fnf, csz`nufykfh/ [jo nfy jkbicby/ [jo nfy jkbivfcby/ ibhr fvfkbyb wbkb, veihbr ,skbiflb? <eylfq fvfkyb wbkf`nufy rbvcfkfhyb Hjcekekkjo � wsqblfub oflbclf kf]yfnkfufykfh%

ب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا لعلي بن أبي طال رضي االله عنه عن عامر بن واثلة ا ولعـن لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدث فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول

ارنالم رغي نم الله نلعه ويالدو نلع نم اللهIرواه مسلم

68

Jvbh b,y Djcbkf � hbdjzn wbklbkfh% Fkb b,y F,e Njkb,uf @Hjcekekkjo � cbpuf cbh wbkufy ,bhjy yfhcfyb fqnb, ,thbyu@/ ltlbr? Ieylf @Hjcekekkjo � jlfvkfhlfy zibhufy ,bhjy yfhcfyb vtyuf cbh wbkvfufykfh? Ktrby vty e rbibybyu Fkkjolfy ,jiwfuf csqufy

rbvcfyb Fkkjo kf]yfnkfcby! <bl]fnxbuf `hlfv ,thufy rbvcfyb Fkkjo kf]yfnkfcby! Jnf-jyfcbyb kf]yfnkfufy rbvcfyb Fkkjo kf]yfnkfcby! Thybyu oelelkfhbyb spufhnbhufy rbvcfyb

Fkkjo kf]yfnkfcby ltufykfhbyb &ibnufyvfy@/ ltlb? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Fkkjo � skfrcf/ wjy df nsymbp usinbyb ofhjv wbkbi ,bkfy bycjy ;fcflbyb ;elf rsg pfhfhkb bkkfn df bakjckbrkfhlfy/ Fkkjo �lfy spufybyu yjvb fqnb, csqbkufy ofqdjyyb ofhjv wbkbi ,bkfy &cf eybyu wfk,byb ,jiwfkfh &]nb,jh ,thvfqlbufy vf]yfdbq-heobq yjgjrkbrkfhlfy cfwkflb?

Vjllbq wfhfikfh nf]cbhblf ,skufykfh @Ybvf exey Fkkjolfy ,jiwfybyu yjvbyb fqnbi

,bkfy fckb ofkjk ,skufy ofqdjyybyu usinb ofhjvuf fqkfyflb$@ ltqbib vevrby? Of! Vecekvjy rbib exey Fkkjo �lfy ,jiwfybyu yjvb fqnb, csqbkufy ofqdjy [ellb skfrcf/ wjy df nsymbp rf,b ofhjvuf fqkfyflb! Fkkjo �lfy ,jiwfybyu yjvb fqnb, csqbkufy ofqdjy eylfub ,bhjy vjllbq bkkfn ` pfhfh cf,f,blfy &vfc/ ,fkrb heobq-vf]yfdbq vfhfp neafqkb ofhjv wbkbyufy! Pjnfy/ Fkkjo � csqbkflbufy ofqdjyyb zhfnufy df eyuf ;jy ,thufy? Csqb, nfyjdek wbkbiuf ofv Spb vedfaafw wbkufy? Ieylfq &rfy csqbilf ofv afwfn Eybyu yjvb fqnbkbib kjpbv? Ltvfr/ vsvby rbib ofh ,bh ofhfrfnbyb afwfn Fkkjo � nfhfabuf .pkfynbhbib/ Eylfy ,jiwf nfhfauf qsyfkufy ofh wfylfq yfhcf ofhjv/ lt, &]nbwjl wbkbib rthfr?

Aewfojkfh @Fkkjo �lfy spufybyu yjvb fqnb, csqbkufy/ ieybyultr/ Eybyu yjvbuf ,jiwfybyu yjvbyb ,bhuf fqnb, csqbkufy ;jykbw df zyf lbylfy wfqnufy vehnfl ` vf;ecbqybyu csqufyb ofv ofhjv@/ ltufykfh?

<e yfhcf vsvby rbibyb usin vfocekjnkfhbyb lex rtkufy ;jqlfy/ [fhbl wbkbilfy cfwkfybiuf/ Fkkjo �ybyu yjvbyb fqnb,/ ifhbfnuf vedjabw cszlbufy wfccj,kfhlfy [fhbl wbkbib kjpbvkbubuf eylfqlb?

Bckjv ifhbfnb ofhjv wbkufy skbvnbr/ wjy/ nsymbp usinb df Fkkjo �lfy ,jiwfybyu yjvb fqnb, csqbkufy yfhcfkfhyb tqbi/ cjnbi/ wfylfq vfwcfllf ,skvfcby/ ajqlfkfybi venkfw ofhjvlbh? Ktrby of`nlf vsvby rbib sif ofhjv yfhcfkfhyb tqbiuf vf;,eh ,skflbufy ojkfnkfh ofv .p ,thbib vevrby? Afhfpfy/ ,bh jlfv ieylfq ojkfnuf neib, wjklbrb/ eybyu jklblf vfpreh ofhjv wbkbyufy yfhcflfy ,jiwf ,bhjy tuekbr evevfy qsw? Jxkbr cf,f,kb ofkjr ,skbi fybw? ~rb ,bhjy ,fl,f[n/ pjkbv ofhjv yfhcfyb tqbiuf vf;,ehkf,/ @Fufh tvfcfyu sklbhfvfy@/ ltvjwlf? Tvfcf/ sklbhbkbib/ ofkjr ,skbib fybw?

Ieylfq ojkfnlf ofv skfrcf/ wjy df nsymbp usinbybyu ofhjvkbub ,trjh ,skvfqlb? Ktrby Fkkjo � ,eylfq ojkfnlf vf;,ehfy nfyjdek wbkufy vsvby rbiblfy ueyjoyb rsnfhflb? <eylfq yjxjh ojkfnlf vecekvjy rbib exey Fkkjo � ofhjv wbkufy yfhcflfy tqbi `rb bxbiuf he[cfn wbkbyflb? <fkrb/ ieylfq ojkfnlf tvfclfy dfajn wbkcf/ Fkkjo � ,thufy he[cfnlfy ajqlfkfyvfclfy spbyb ofkjr wbkufyb exey ueyjorjh ,skflb? Ieylfq ojkfnlf vsvby rbib wfk,lfy fxbyb,/ ofhjvlfy kfppfnkfyvfclfy/ ,bh njvxb ` ,bh nbikfv ,skcby/ pfhehfn xtufhfcblfy jivfckbub lfhrjh?

<f]pb veafccbh ekfvjkfh بـاغ rfkbvfcbyb ofkjk df gjrbpf yfhcfkfh ,skf nehb, ofhjv

yfhcfkfhyb t,/ spbuf pekv wbkufy pjkbv/ ofllfy jiedxb rfkbvfcbyb oj;fnblfy jhnbmbyb _ عـاد tqbiyb vfwcfl wbkufy rbvcf/ lt, ofv nfacbh wbkbiufy?

Ofwbwbq vsvby rbib ofhjv yfhcfkfhyb vf;,ehkbr ojkfnblf Fkkjo � he[cfn wbkufyb exey tcf ofv wfk,b nfyu ,skb,/ .hfub cbwbkflb? Vfyf ie dfwnlf Fkkjo � eyuf us` @^q ,fylf! Nfidbi wbkvfuby! Hf,,byu Rtxbhbvkb/ ,fylfkfhbuf wbqbyxbkbr nemlbhbiyb bcnfvfqlbufy Hfovkb Pjn@/ ltufyltr ,skvjwlf?

Vepnfhkbr ojkfnblf tqbiuf he[cfn wbkbyufy vbwljh ofwblf ekfvjkfh shnfcblf b[nbkjakfh vfd;el? <f]pbkfh of`nyb cfwkfueltr vbwljhlf/ ,f]pbkfh nsqvfueltr vbwljhlf/ ,f]pbkfh rbvcfcbp ;jqlf rtnf`nufy bycjy tufyblfy nfiwfhb pfobhf wbkb, jkbibuf ofv he[cfn/ ltqlbkfh? <e yfhcf ofh ,bh rbibybyu bqvjyb df nfwdjcbuf ,jmkbwlbh?

Ltvfr/ ei,e jznlf pbrhb snufy ofhjv yfhcfkfhyb vf;,ehkbr ojkfnblf nsqvfueltr/ &onb`;

vbwljhblf ofllfy jivfclfy/ ofhjvuf jibwvfufy ojklf tcf/ ,skflb? Fufh pfhehfnyb rtnrfpvfcf/ tqbi vevrby ,skvfqlb? Vbcjk exey ,bh jlfv nfiyf ojkfnlf vf;,eh ,skb, wjkcf/ bxufyb pfofhlfy ,skfr ,jiwf yfhcf njgjkvfcf/ pfofh eyuf ofkjk ,skvfqlb? Xeyrb/ pfofh ojkfnyb z[ibkfvfqlb/ pfhehfnyb rtnrfpvfqlb/ ,fkrb bxufy jlfvyb sklbhflb?

69

Pfhehfn df yjxjhkbr ojkfnblf ofhjv yfhcfkfhyb tqbiuf he[cfn wbkufyb _ Fkkjo �ybyu ,e.r hfovfnb ,tkubcblbh? Vecekvjy rbibybyu of`nb ieylfq wbvvfnrb/ Fkkjo � eyb cfwkf, wjkbi exey yjxjh gfqnlf ofhjv yfhcflfy bcnt]vjk wbkbiuf bpy ,thlb? ^ylb vecekvjyyb wfvf,/ jxkbr df nfiyfkbr ,bkfy fpj,kf`nufy `rb ofhjv yfhcfkfhyb tqbiuf vf;,ehkf`nufy pjkbvkfh wbkvbikfhbybyu yfwflfh jmbh ueyjo &rfybyb ,bkb, wsqcby!

Bckjvlf ei,e jznlf pbrh wbkbyufy yfhcfkfhubyf ofhjv wbkbyufy lt, neieyvfckbr rthfr? Pthj F,e Cf]kf,f/ F,lekkjo b,y Evfh df F,lekkjo b,y F,,jc �kfhlfy wbkbyufy cfobo oflbckfhuf rshf Hjcekekkjo � ofh wfylfq csqkjw nbikb qbhnwbx df xfyufkkb weiyb ofvlf ojyfrb &ifr usinbyb tqbilfy ofv wfqnfhufykfh? (Bvjv <e[jhbq df Bvjv Veckbv hbdjznkfhb)

Ei,e jzn ورظـورات رالـضحالم حات تبـي _ Pfhehfnkfh nfwbwkfyufy yfhcfkfhuf he[cfn wbkflb@/ ltufy vfioeh ecek wjblfcbuf lfkbk ,skf jkflb?

¤��£� �¢� �¡��]���^� �_� �`��a� �b��c��d¥��®� �¬��«� �ª��©� � �¨��§� �¦��¹��¸��¶��q��´��³���²��±��°��w��

174? Fkkjo yjpbk &nufy Rbnj,lfy b,jhfn yfhcfkfhyb zibhf`nufy df eyb jpubyf ,fojuf cjnf`nufy rbvcfkfh _ sifkfh wjhbykfhblf lspf[ snblfy ,skfr yfhcfyb tvfzgnbkfh! Fkkjo Wb`vfn reyblf ekfhuf ufgbhvfqlb df ekfhyb gjrkfvfqlb! Ekfhuf fkfvkb fpj, ,jh!

Fokb rbnj,kfh Veofvvfl �ybyu Nfdhjn df By;bklfub [f,fh df cbafnkfhbyb ofvlf e rbibuf bqvjy rtknbhbiuf ,skufy fvhkfhyb zibhufyb rf,b Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvlf yjpbk &nufy jznkfhyb ,thrbnbi ` ,epbi jhwfcblfy vjk-ley` njgb,/ wjhybyb wfggfqnbhb,/ vfvyey ,skf`nufykfh fckblf lspf[ snbyb tvjwlf! Cj[nf j,hskfhlfy/ fdjv [fkwkfhlfy rtkf`nufy oflzkfhlfy/ pjkbv/ veyjabw df rjabhkfh ,thufy dfwnbyxf kfdjpbvkfhlfy fqhbkb, wjkbilfy wshwb,/ ifhbfn oervkfhbyb jirjh fqnbi shybuf jpubyf ley` jhnnbhbi gfqblf ,thrbnf`nufy/ ,epb, fqnf`nufykfh wjhbykfhbuf jkjd ,skb, `yflbufy ;fofyyfv xsmkfhbyb ;jqkfvjwlf! Cfhbw xfwf/ snrbyxb j,hs df vfycf,kfhyb lt, Fkkjo �ybyu jznkfhbyb cjnufykfhuf Hfovjy �

J[bhfn reyb ufgbhvfqlb! Jlfv Гlfy njhnb, Wb`vfnufxf snufy ,eney ,fifhbzn nsgkfyufy Vfoifhlf &yu pfheh df fcjcbq cjfnlf Fkkjo � ekfhyb `dep wbkvbikfhb df evvjykfh vbcjkb ueyjokfhblfy gjrkfvfqlb! Fkkjo � mfpf, wbkufyb df kf]yfnkfufyb ,jbc cjkbo ,fylfkfhbuf fqnflbufy hfovfn cspkfhbyb fqnbi shybuf fkfvyb pb`lf &nnbhb, ekfhuf

�{��`��_�����^���]��\��z ١٠٨: المؤمنون

Eylf lfa ,skbyukfh df Vtyuf ufgbhvfyukfh1! ltqlb? <e ofkb ofvvfcb &vfc! Ley`lf cjnufyb ,jiwf ,bhjy yfhcf wjkvfufyltr/ Fkkjo �ybyu ifhbfnbyb cjnb,/ njgufy vfpfkfhbyb ,bh pevlf eyennbhb, .,jhflbufy ;fofyyfvybyu fkfvkb fpj,kfhb ofv ,jh!

<bhjy yj;sz bibyubp cf,f,kb jnf-jyfyubp hfy;b, ,eney jbkfyubp lfdhfcblf cbpuf ufgbhvfq wsqcf/ ,e ojkfnlfy wfyxfkfh [b;jkfn ,skb,/ spbyubpyb yjwekfq ctpfcbp? ^ylb nfvjvbq ,fifhbzn ojpbh ,skufy reylf ,bh jlfvuf Fkkjo �ybyu ufgbhvfckbublfy rshf wfnnbw fpj, ,skvfqlb? Lbyb/ bqvjybyb cjnufykfhyb gjrbpf/ nf,fhher/ ekem pjnkfh/ lt, ,bkufy fdjv [fkw Wb`vfn reyb ekfhybyu vfyaeh/ &yu hfpbk rbvcfkfh &rfybyb ,bkflb? Fkkjo � vsvby ,fylfkfhbyb rtxbhb,/ ueyjokfhblfy gjrkf, nehufy gfqnlf/ ekfhyb gjrkfi neuek/ ufgbhvfqlb ofv! {jhkbr ie ,bkfy neufvfqlb! Ekfhuf fkfvkb fpj,kfh ofv veofq`! Ofwbwfnyb zibhb,/ jlfvkfhyb ,jnbkuf ,jikfufyb exey ekfhuf lspf[ jkjdbyb tlbhb, fpj, ,thbkflb!

Jlfnlf/ fhpbvfc ley` df cj[nf j,hskfhyb wskuf rbhbnbi bkby;b bycjyyb Rbnj, df Ceyyfn oervkfhbyb jlfvkfhlfy zibhbi df ,jnbk ,bkfy wjhbinbhbiuf eylfqlb? Fkkjo � ,eylfq wf,bo/ snf vfi]ev ;byjznuf wsk ehufykfhyb @Weh]jyb Rfhbv jznkfhbyb jpubyf ,fojuf cjnf`nufykfh@/ lt, ,fojkfvjwlf? Ufhxb Rbnj, df Ceyyfn oervkfhblfy ,bhubyfcbyb zibhbi ` ,epb, rshcfnbi &dfpbuf ,eney ley` wskuf rbhbnbkcf-lf/ obljznyb ,jq ,thbi df spbyb f,flbq ;fofyyfv fpj,buf ubhbanjh wbkbi jklblf jp df fhpbvfclbh%

�{���������������~��}��|��{��zz ٣٨: التوبة

Ieylfq &rfy/ of`nb ley` vfnjcb J[bhfnlf jpubyf yfhcflfy ,skfr yfhcf &vfc! (Nfd,f cehfcb/ 38 _ jzn)

1 (Ve]vbyey cehfcb/ 108 _ jzn)

70

Ltvfr/ Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqzyb xtnkf, &hbibkufy ofh wfylfq mfkf,f/ vedfaafwbzn/ ,jqkbue afhjdjykbr brrb gek! Bckjvyb ,jq ,thbi jwb,fnblf lexjh ,skbyufy nfkfajnyb otx yfhcf ,bkfy wjgkf, ,skvfqlb! <fkrb/ ,jiwfkfh ,e ofwbwfnyb ,bkvfc `rb nfy jkvfc! Ktrby zwby rtkf;frlf ,bkflb/ nfy jkflb! <bhjw eylf dfwn snufy ,skflb!

Vbyu facecrb/ Fkkjo �ybyu jznkfhbyb/ ifhbfn oervkfhbyb/ lby ofwbwfnbyb zibhf`nufy/ ,epb, rshcfnf`nufy/ fhpbvfc ley` vfnjcb &dfpbuf cjnf`nufykfh ojpbhub pfvjyfvbplf [s, rsgfqlb? Ofwyb jirjh fqnf`nufy rbibkfhlfy rshf/ eyb ,thrbnb, ley` njgf`nufy/ ifhbfn oervkfhbyb nb;jhfn vfnjcbuf fqkfynbhufykfh ;elf ,bc`h? Bckjvuf tnufy fcjcbq/ rfnnf nfkfajnkfh ofv sifylfqkfhybyu jlfvkfhuf Fkkjo �ybyu oervkfhbyb jirjhf fqnvfclfy zibhb,/ ,epb, rshcfnbib jwb,fnblf tnufy!

Rbv Fkkjo � Wb`vfn reyb vtyuf ufgbhvfcby ltcf/ ifhbfnyb cjncby! J[bhfn reyb evvjykfh vbcjkb ueyjokfh wehijdblf wjkbiyb bcnfufy jkbvkfh ifhbfn oervkfhbyb zibhcby! :fofyyfvybyu fkfvkb fpj,kfhbuf lexjh ,skfq/ ltufykfh Rbnj,e Ceyyfnyb ,epb, rshcfncby! Vfyf ieylf vfwcflbuf/ fk,fnnf/ &hbiflb!

Bckjv oervkfhbyb zibhf`nufy/ ,epb, fqnf`nufy “lby gtidjkfhb” fdjv [fkwwf qskb df cspbybyu nsmhbkbubyb/ eyuf &hufiufykfh Fkkjo �ybyu oepehblf yf;jn njgf;fr &rfybyb nehkb vfrhe fkljdkfh bkf ewlbhbiuf ehbyflb? Jlfvkfh ,eylfqkfhyb @<e pjnkfh ,bkvfcf/ ufgbhvfqlb? Ekfhybyu &nfubyb vforfv eikfvjw/ ekfhuf &hufivjw lfhrjh? Ieylf flfivfqvbp/ ley`lf rfv

,skvfqvbp/ J[bhfnlf ofv yf;jn njgfvbp@/ lt, &]nbwjl wbkflb? Weh]jyb Rfhbv sifylfq ;jobk ve[kbckfhuf wfhfnf @Cbpkfh cbmbyueltr oehvfn wbkb,/ rsrkfhuf rsnfhf`nufykfhuf Fkkjo � Wb`vfn reyb ufgbhvfqlb! Fkkjo � ufgbhvfufy/ hfovfn yfpfhb ,bkfy ,jwvfufy rbvcfkfh cbpkfhuf wfthlfy `hlfv ,thcby$!@ ltufyltr ,skflb?

Vecekvjy rbib j[bhfnbyb ,jq ,thufy sifylfq ,flrbhljhkfhybyu veyrfh/ ,bl]fn fvfkkfhuf xjhkfufybyb rshufylf/ Rbnj,e Ceyyfnuf pbl [ehjajn/ ,jnbk ufgkfhbyb &ibnufylf/ @Afkjy ofphfn eylfq ltlbkfh-re$ Afkjy wjhb frf ,eylfq ltlbkfh-re$@ ltvfclfy ofwbwfn fokbybyu bvjvb _ Hjcekekkjo �ybyu qskkfhblfy wjkvfclfy/ Weh]jyb Rfhbv qshbwkfhblfy xbwvfclfy [fkwkfhuf Bckjv lf]dfnbyb `qbi qskblf jkmf ,jhbib kjpbv? Pthj/ ,e ley`lf rbvlbh Fkkjo �ybyu hfovfne vfmabhfnbuf/ ;fyyfnbuf cfpjdjh ,skbi exey nfkgbycf/ zyf rbvlbh Fkkjo �ybyu kf]yfne mfpf,buf/ ;fofyyfvybyu f,flbq ewe,fnkfhbuf &hbibi exey bynbkflb? Ofh rbv

sp vfwcflb cfhb ;blle ;fol wbkflb? <bhjw ,jnbkybyu lfdhb ofv/ oervb ofv dfwnbyxf? <jnbk ofw eqwelf ,skcfubyf lfdjv &nflb? Ofw fokb ofwbwfnyb vforfv eikfhrfy/ fckj vfmke, ,skvfqlb1?

Ei,e jzn vecekvjy ekfvjkfhyb fokb rbnj,kfh rf,b fhpbvfc ley`/ snrbyxb vfycf, df cj[nf j,hskfhyb lt, Weh]jyb Rfhbv oervkfhbyb/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbyb zibhbilfy/ pjkbv df rjabhkfh vfyaffnbuf vjc hfdbilf spufhnbhb,/ ,epb, nf]dbk wbkbilfy wfnnbw wfqnfhvjwlf?

yy yyÀ��¿��¾��½��¼���»��ºÁÆ��Å��Ä��Ã���Â����

175? Sifkfh obljzn shybuf pfkjkfnyb/ vfmabhfn shybuf fpj,yb cjnb, jkufy rbvcfkfhlbh? Ekfhyb lspf[uf ybvf yfhcf xblfvkb wbklb-z!

Fkkjo �ybyu oervkfhbyb zibhbi/ spufkfhybyu vfyaffnb `[el nfkf,buf vjc wbkb, spufhnbhbiltr velobi ;byjznuf wsk ehufykfh ley`lf obljzn shybuf pfkjkfnyb/ bqvjy shybuf reahyb/ cjkbo fvfkkfh shybuf ueyjokfhyb/ J[bhfnlfub vfmabhfn shybuf fpj,e ewe,fnkfhyb/ ;fyyfn shybuf lspf[yb cjnb, jkufy ,f[nbwfhj/ vfk]ey rbvcfkfhlbh! Fkkjo �ybyu oervkfhbyb/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbyb/ Bckjvlfy ,jiwf ofh wfylfq qskkfhybyu gex df ,jnbk &rfybyb jirjh fqnb,/ Rbnj,e Ceyyfn qskbuf [bpvfn wbkbi shybuf ley`yb/ fhpbvfc cfhbw xfwfkfhyb/ rjabhkfh ,thflbufy fvfk df cj[nf j,hskfhyb/ pjkbv df veyjabwkfhuf [bpvfn wbkbiyb fapfk rshufykfh lspf[ybyu nbcbhf, `yedxb fkfyufkfhbuf wfylfq cf,h wbkfhrby$! Weh]jyb Rfhbvyb/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbyb of`nuf nfn,bw &nbiuf lf]dfn wbkf`nufy xby vsvbykfhyb flfiufy lt,/ ekfhuf nbkb. fvfkb ,bkfy rekafne fpbznkfh tnrfpf`nufy veyjabwkfh lspf[ fpj,kfhbuf wfylfq xblfhrby$! Jlfvkfhuf hsq-hjcn &]kjy wbkb,/ of`n vfyof;buf fqkfynbhbi exey yjpbk ,skufy Weh]jyb Rfhbv jznkfhbyb ,thrbnbi ` fckblfy ,epb,/ spufxf nf]dbk wbkbiltr ;fofyyfv cfhb tnfrkfqlbufy snf vfi]ev ;byjznuf ybvf yfhcf ieyxfkfh ;eh]fnkfynbhlbrby$! Fkkjo �ybyu ifhbfnb wjkb,/ reah/ ,jnbk qskkfhuf xfwbhf`nufy/ rfvbuf vecekvjykfhuf wfhib bi .hbnb,/ ekfhyb wfvf,/ vfc;blkfhyb ,thrbnf`nufy pjkbvkfh lspf[

1 Ei,e jznyb shufybilf cehfybyu 159 _ jznbuf nfrhjhfy vehj;ffn wbkbi vfwcfluf vedjabwlbh?

71

jnfikfhbuf cf,hyb wfthlfy jklbrby$! @Weh]jyb Rfhbv oervkfhbuf ,sqceybyu! Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbuf &hufibyu! Bckjv rshcfnvfkfhbuf fvfk wbkbyu!@ ltqbkcf/ ,ji njhnufy/ ,jp ecnbuf ,eylfq qskuf lf]dfn wbkf`nufy vsvbykfh ,bkfy rehfif`nufykfhyb lspf[ snbuf ybvf yfhcf cf,hkb wbklbrby$! Lspf[ jnfikfhbuf veyxfkfh cf,hkb ,skbivfcf!

Fkkjo � Bckjv ifhbfnb forjvkfhbyb zibhufy `rb ,jiwfkfh vfyaffnbuf vjc wbkb, spufhnbhufy rbvcfkfhybyu of`nlfub wbkvbibyb nb;jhfnuf/ jklb-cjnlbuf s[ifnb, nff;;e, bpojh wbkvjwlf?

Bycjy cfdljlf ,bhjy yfhcfyb cjnb, jkbiuf vf;,eh &vfc? Cjnedxb ofv/ jkedxb ofv sp &hrblfy rtkb, xbwwfy ojklf bi nenflb? Rjabhkfh ofv of`nlf bqvjy ` reahyb nfykfilf b[nb`hkb? Ifhbfn oervkfhbyb ,thrbnf`nufy ` ,epf`nufykfh [fv [jokfcf/ ,eylfq wbkvbikfhbyb ,fc wbkb,/ jlfvkfhuf ofwbwfnyb jirjh &ncf ,skflb? Fufh obljzn qskbyb vforfv nencf/ otx rbvyb hbjz wbkvfclfy/ otx rbvlfy wshwvfclfy/ otx yfhcfuf fklfyvfclfy/ ifhbfn oervkfhbyb zibhvfclfy/ spufhnbhvfclfy &]kjy wbkcf/ Fkkjo �ybyu hfovfne vfmabhfnbuf/ ;fyyfnuf cfpjdjh ,skflb? Ktrby ekfh sp b[nb`hkfhb ,bkfy Fkkjo �ybyu jznkfhbyb jhnkfhbuf ekjwnbhb,/ pfkjkfnyb nfykf,/ ,e cfdljlf ;elf ofv rfnnf ,jq ,thbilb? Bvrjybznkfhblf ,skufy obljznltr wbvvfn,foj yfhcfybyu vewj,bkbuf pfkjkfnyb cjnb, jkbilb? Jwb,fnlf ;fofyyfvybyu ekrfy fpj,kfhbyb wskuf rbhbnbilb?

Obljzn afwfn Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqzlbh? Eylfy ,jiwf ofh wfylfq nepev/ ofh wfylfq vfarehf pfkjkfn/ uevhjokbrlbh? Ieylfq &rfy/ &]nbwjllf/ b,jlfnlf/ ofw ,bkfy ,jnbk jhfcbyb fqhbilf/ ofkjk-ofhjv rf,b ifhbfn oervkfhblf jlfvkfhybyu yfac-ofdjcbuf nj,t ,skbi

ofv obljzn shybuf pfkjkfnyb cjnb, jkbi ltvfrlbh? Bckjv obljznb shybuf pfkjkfnyb b[nb`h &nufykfhyb vfmabhfn shybuf fpj,yb nfykfufykfh/ lt, ,bkvjw rthfr?

Fkkjo �uf wfcfvrb/ ;fofyyfv fpj,kfhbuf otx ,bh bycjyybyu cf,hb xblfvfc? Ley` snbuf xbljkvfqlbkfhe/ lspf[ snbuf wfylfq xblficby! Ojk,erb/ ;fofyyfv jkjdb Hjcekekkjo �ybyu weqblfub ifojlfnkfhb ,bkfy ley` snblfy ,bh ytxf ,fhj,fh ,fkfyllbh%

قيل يا ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ه وسلم قاله أن رسول الله صلى الله عليرضي االله عنعن أبي هريرة رواه البخاريIا فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرهرسول الله إن كانت لكافية قال

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � jkjdbyubp ;fofyyfv jkjdbybyu tnvbi ,skfublfy ,bh ,skfublbh ltlbkfh? ^q Hjcekekkjo! Rjabhkfhyb fpj,kfi exey tnfhkb ,skcf rthfr/ ltqbklb? Hjcekekkjo � ,fhxfcb eybyu ofhjhfnbuf s[ifi jknvbi nswwbp ,skfr eyuf pb`lf wbkbylb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Nfhb[lf rsgkf, ekfvjkfh snufy? Sp pfvjyfcblfub pjkbvkfhuf z[ib rshbybi ` ley` jhnnbhbi gfqblf ofwyb zibhb,/ ,epb, rshcfnufykfhyb otx rbv &ckfvfqlb? Fvvj Bvjv Fovfl � rf,b ofwlf nehufy/ otx yfhcflfy wshwvfq/ otx yfhcfuf fklfyvfq jlfvkfhuf ofwyb zibhvfclfy fqnb, rtnufy jkbvkfhubyf nfhb[lf z[ib yjv ,bkfy wjkufy? <e ofwyb jiwjh wbkbi qskblf ;jy,jpkbr wbkufy ekfvjkfhuf ley`lf ,thbkufy verjajnkfhybyu ,bhblbh? Ie,ofcbp/ Fkkjo � ekfhuf Spbybyu oepehblf ekrfy verjajnkfh ofv ojpbhkf, wsqufy?

���������������������������������������������������

176? <eybyu cf,f,b _ Fkkjo Rbnj,yb ofw ,bkfy yjpbk &nufylbh? Rbnj, ofwblf b[nbkja wbkufy rbvcfkfh &cf/ ie,ofcbp/ epjw rtkbivjdxbkbrlflbh?

Nfdhjn df By;bk ofwblf b[nbkja wbkufy fokb rbnj,kfh/ ieybyultr ekfhuf s[if, Weh]jyb Rfhbvybyu ,f]pb oervkfhbuf bqvjy rtknbhb,/ ,jiwfcbuf rjabh ,skufy `rb ekfhyb ,enrek ,thrbnufy ` spufxf nf]dbk wbkb,/ fck vfwcflblfy ,ehb, nfikfufy rbvcfkfhybyu ekrfy/ lfoifnkb fpj,kfh ,bkfy ;fpjkfybib vewfhhfh! <eyuf cf,f, ierb/ Fkkjo � ofwyb wfhjh njgnbhbi df ,jnbkyb pfdjkuf exhfnbi exey Sp Rbnj,byb yjpbk &nufy? Weh]jyb Rfhbv vf]yjkfhbyb ,epb, nf]dbk wbkbi ,bkfy b[nbkja xbwfhufykfh ofwlfy mjzn epjw ,skufy rtkbivjdxbkbrkfh bxhf wjkfdthflb?

B[nbkja _ ofw qsklfy pfkjkfn njvjy ,ehbkbi ltvfrlbh? Weh]jyb Rfhbv oervkfhblf b[nbkja wbkbi ofwlfy epjw ,skbi vf]yjcbyb ,bklbhflb? Pjnfy/ b[nbkja wbkf`nufykfh jlfvkfhyb ,bh njvjyuf xfwbhvfqlb/ ,fkrb ofh rbv sp njvjybuf njhnbiuf ehbyflb?

Ei,e jzn vsvbykfhyb b[nbkja wbkvfclfy Fkkjo �ybyu oervbuf cspcbp bnjfn &nb,/ of`nuf nfn,bw &nbiuf xjhkfvjwlf? Qswcf/ ekfhybyu jhfcblf rfnnf b[nbkja df ybpjkfh .pfuf rtkbibuf

72

bijhf wbkvjwlf? Ieybyultr/ ei,e jznlfy evvfnkfh shnfcblfub rtkbied/ ofwblfub neieyxf ofv hfdify ,skvjwlf?

Fkkjo �ybyu ifhbfnbyb of`nbuf nfn,bw &nufy nehkb skrfkfhlfub ofh [bk vbkkfn df &kfn dfrbkkfhb zujyf Bckjv ,fqhjmb jcnblf ,bhkfiufy df otx wfqcb nepev &hbijkvfufy fobkkbr df njnedkbrrf jcjykbr ,bkfy &hbiufy? Weh]jyb Rfhbv oervkfhbyb wf,ek wbkvfufy ;fvbznlf otx wfxjy rtkbied/ bnnbajw ,skvfqlb? Fkkjo �ybyu lbybyb of`nlfy cehb,/ reah mjzkfh/ ,jnbk fwblfkfh/ ,fkfylgfhdjp ibjhkfh/ gex wfhfikfh jcnblf ,bhkfiufy ;fvbznkfh bnnbajwb afwfn wjmjp df ,bnbvkfhlf rjkb, rtnufy?

A��S���R��Q��P��O��N��M��L��K�� �J��I��H��G��F��E��D�� �C��B����d��c��b���� �a��`��_��^��]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T

h��g��f��eio��n��m��l��k��j���ps���r��q��tx��w��v��u����

177? >pkfhbyubpyb Vfihbw df Vfmhb, njvjyuf ,ehbikfhbyubp z[ibkbr &vfc! <bhjw z[ibkbr rbv Fkkjouf/ J[bhfn reybuf/ afhbinfkfhuf/ Rbnj,uf df gfqmfv,fhkfhuf bqvjy rtknbhcf/ vjkyb z[ib rshf nehb, wfhbyljikfhuf/ tnbvkfhuf/ vbcrbykfhuf/ vecjabhuf/ cshjdxbkfhuf df wekkbrlfubkfhyb jpjl wbkbiuf ,thcf/ yfvjpyb ,fhgj &ncf/ pfrjnyb snfcf sifybyu ofvlf folkfiufy dfwnlf folkfhbuf dfaj wbkuedxbkfh/ qswxbkbue vecb,fnkfhlf df ;fyu gfqnblf cf,h wbkuedxbkfhybyu fvfkblbh? Sifkfhubyf bqvjyblf cjlbw ,skufy rbibkfhlbh df sifkfhubyf nfwdjljhkfhlbh?

^q yfcjhjkfh! Cbpkfhybyu Vfihbw njvjy .pkfybibyubp z[ibkbr &vfc! ^q zoelkfh! Cbpkfhybyu Vfmhb, njvjyuf <fqnek Vfwlbcuf .pkfybibyubp ofv z[ibkbr &vfc! ^q vsvbykfh! Cbpkfhybyu Rf],fb Vefppfvf njvjybuf wehew .pkfybibyubp z[ibkbr ltufyb &vfc! Fkkjo �ybyu fvhb ` ifhbfnbuf fcjckfyvfufy ,skcf/ Vfihbw ` Vfmhb, njvjyuf .pkfybi

Eybyu yfplblf z[ibkbr &vfc! Fkkjo �uf/ J[bhfn reybuf/ afhbinfkfhuf/ rbnj,kfhuf/ gfqmfv,fhkfhuf xby wfk,blfy bqvjy rtknbhufy vecekvjy rbibybyu fvfkbubyf z[ibkbrlbh!

Vsvby rbib vjk-ley`cbyb ofh wfyxf z[ib rshvfcby/ veonj; wfhbylji-ehemkfhbuf ekfiflb? <jwedxbcbyb qswjnufy pfba/ yjhfcblf tnbvkfhuf veheddfn rshcfnflb? Qswxbkbrlfy wbqyfkufy vbcrbykfhuf byajw wbkflb? Epjwlf ,skufyb cf,f,kb jbkfcb df lfdkfnblfy epbkb, wjkufy vecekvjy vecjabhkfhuf rsvfr ,thflb? Yjxjh ojkfnlf wjkb,/ ,bhjdlfy cshf, nbkfybiuf vf;,eh ,skufy rfv,fmfk ,bhjlfhbuf `hlfv ,thflb? Rjabh df pjkbvkfh wskblf nenweykbrlf/ fcbhkbrlf ,skufy vsvbykfhyb jpjl &nbiuf cfhakfqlb? Fkkjo � afhp wbkufy yfvjpyb nfhr wbkvfclfy vfhjvblf ,fhgj wbkflb? Rfv,fmfk vsvbykfhybyu ofwwb ,skufy pfrjnyb jmhbyvfclfy/ Bckjv

rshcfnufy shbykfhuf ,thbi ,bkfy snfqlb? Fkkjo �uf df jlfvkfhuf ,thufy folbuf bvrjy wflfh dfaj wbkflb? Tnbivjdxbkbr/ rfv,fmfkkbr/ wbqbyxbkbr/ rfcfkkbr/ j;bpkbr rf,b yjxjh gfqnkfhlf cf,h wbkflb? Fkkjo � exey ,skufy ;fyu vfifwwfnkfhblf vfnjyfn ,bkfy nehflb? Vfyf ieylfq vsvbyybyu fvfkbubyf z[ibkbrlbh! Sifkfhubyf nbklfub bqvjyyb fvfklf bc,jnkfufy lbyblf ofwbwbq cjlbw rbibkfhlbh! Sifkfhubyf Fkkjo �ybyu mfpf,b df fpj,blfy ofwbwbq wshwflbufy nfwdj fokblbh!

Ley`lf otx rbv @Vty `vjykbr wbkzgvfy@/ ltvfqlb? Vfycf,blfy ajqlfkfyb, jllbq jlfvkfhuf rey ,thvf`nufy/ wskblfub pekv nf`wxfcb ,bkfy obvjzcbp ,txjhfkfh ecnblf bcnfufy oervbyb .hubpf`nufykfh ofv spbxf z[ibkbr wbkf`nbh? Vecekvjykfhyb wfvf,/ vfc;blkfhyb

,thrbnb,/ Bckjv ,bkfy rehfif`nufykfh ofv spbxf &puekbr wbkf`nbh? {fkwbyb/ [ececfy/ vecekvjy ekfvjkfhyb cjnb, rey rshf`nufy/ ,jkf-xfwf ,jwf`nufykfh ofv @Vty `vjy/ hfpbk bi wbkzgvfy@/ ltvfqlb? Bckjvuf [bpvfn wbkbi wjkb,/ Fkkjo �ybyu leivfykfhbuf [bpvfn wbkbiyb b[nb`h &nufy/ rjabhe pjkbvkfh bcnfubuf vjc hfdbilf ifhbfn oervkfhbyb ,epb, ,thf`nufy/ cfhbw xfwf/ cj[nf j,hs df vfycf,kfhyb lt, j[bhfnbyb ,jq ,thf`nufykfh ofv @Bckjvuf [bpvfn wbkvjwlfvbp@/ ltqlb? {fkwyb &pb,/ ,jibuf wjhf reykfhyb cjkb,/ pekve `kmjy bkf lfdh cehf`nufy “jlbk”/ [fkwbuf “mfv[sh” hfo,fhkfh ,jiwfkfhyb ,tof`kfhxf &puekbrkfh cfhb lf]dfn wbkflb? {ekkfc/ ofvvf spbxf z[ibkbr wbkf`nufy? Z[ibkbr ofh rbvybyu skxjdblf ofh [bk? Fvfkkfh jlfvkfhybyu skxjdbuf nfikf, wsqbkcf/ ,fhxf neieyxfkfhlf fyf ieylfq ,twfhjhkbr de;eluf rtkflb? Ieybyu exey Fkkjo � &puekbr df hfpbkkbr exey spufhvfc df venkfw fljkfnkb ,bh nfhjpb shyfnb, wsqlb? Ltvfr/ z[ibkbr afwfn Bckjv nfhjpbcb z[ibkbr lt, ,tkubkfufy fvfkkfhlbh?

Vsvby rbib z[ibkbryb afhwkfilf ,jiwfkfhltr njqbkb, rtnvfckbub exey Fkkjo � ,e jznlf wfqcb yfhcf z[ibkbr &rfybyb Spb ,f`y &nflb? Wjkfdthcf/ Vfihbw ` Vfmhb,uf .pkfybi

b,jlfnlfy rsplf nenbkufy z[ibkbr &vfckbubyb ,f`y wbkbi ,bkfy ifhbfn herykfhbyb pjobhfy

73

,f;fhbilf vfyaffn qswkbubuf bijhf wbklb? Pthj/ of`nlf ieylfq rbibkfh ,jhrb/ ekfh lbyyb afwfn yfvjp swbi/ hspf nenbi/ lt, ,bkflb? Ifhbfnybyu wjkufy herykfhbyb ,f;fhvfqlb? Bckjv

wfqnfhufy vf]cbzn bikfhlfy wfqnvfqlb? Vecekvjykfhybyu ojkb ybvf rtxf`nufyb ,bkfy bib qsw? Bckjvybyu hbdj;b exey otx wfylfq ofhfrfnb `rb ,bhjy lbybq wfqmecb ofv qsw? <bhjw yfvjp swbib/ hspf nenbibyb hsrfx wbkb,/ spbyb &yu z[ib jlfv/ ofwbwbq vecekvjy lt, obcj,kfqlb?

Yfvjp swbvfq/ hspf nenvfq/ ifhbfn herykfhbyb ,f;fhvfq .hufy rbvcf/ ie,ofcbp/ vecekvjy ,skjkvfqlb? Ktrby vecekvjykbryb afwfn yfvjp swbi df hspf nenbiuf xtrkf,/ ifhbfnybyu wjkufy oervkfhbyb ,f;fhvfckbr/ bckjvbq ofhfrfnuf ,tgfhdj wfhfi/ lby exey wfqme xtrvfckbr ofv ofwbwbq vecekvjy rbibybyu cbafnb &vfc! Ei,e jzn lbybyb yfvjpuf xtrkf, jkufy sifylfq

rbibkfhuf @Bckjv afwfn yfvjp df hspfubyf &vfc!@ ltufyltr nfy,to ,thvjwlf? Ltvfr/ lbyybyu ,f]pb oervkfhbuf &onbvjv ,thb,/ ,jiwfcbyb ,t&]nb,jh wsqufykfh nskf vf]yjlf z[ibkbr wbkedxb ,skjkvfqlb?

Weqblf bqvjy herykfhbyb nfacbh wbkbilfy jklby bqvjyybyu fokec-ceyyfn dfk-;fvjfn &]nbwjlblfub ve[nfcfh bajlfcbyb fqncfr? Bqvjy _ nbk ,bkfy bwhjh ,skbi/ wfk, ,bkfy nfclbwkfi df f]pjkfh ,bkfy fvfk wbkbilbh? Bqvjy Fkkjo �ybyu bcv-cbafnkfhbyb shufybi/ Eybyu rjbyjnlfub vs];bpfkfhb ofwblf nfafrreh wbkbi/ Eyuf df Hjcekb �uf bnjfn wbkbi

ofvlf cjkbo fvfkkfh ,bkfy pb`lf ,skflb? Hfovjy �ybyu bcv-cbafnkfhbyb ,bkvfckbr/ rjbyjn ofwblf abrh .hbnvfckbr/ Fkkjoe Hjcekb �uf jcbq ,skbiybyu ,fhxf nehb/ [ececfy/ rfnnf ueyjokfhuf he;e] wbkbi df b,jlfnkfhyb nfhr wbkbi ,bkfy pfbakfiflb?

Ei,e jzn ofh ,bh z[ibkbrybyu fcjcb/ ofh ,bh &puekbrybyu vfy,fb ,skufy bqvjyybyu wfpj df wflfhlfy ,jiwf ,fhxf herykfhbyb spblf ,bhkfinbhlb? Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb abrhbvbpuf bc,jnlbh%

ل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قارضي الله عنهعن أبي هريرة رواه البخاريIالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,bh rey jlfvkfhuf ufgbhb, nehufykfhblf e rbibybyu oepehbuf :b,hbk rtkb, @Bqvjy ybvf@/ lt, cshflb? Hjcekekkjo �

bqvjy Fkkjouf/ afhbinfkfhbuf/ rbnj,kfhbuf/ Eyuf hs,fhs ,skbiuf df wfqnf nbhbkbiuf bqvjy rtknbhvjmbyulbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ieybyultr/ ei,e jzn ;fcfl df vjk-lfdkfn ,bkfy flj &nbkflbufy b,jlfnkfhyb spblf ve;fccfv &nb,/ ,fhxfcbuf z[ibkbr ltufy evevbq yjvyb ,thlb%

1) Fkkjo �uf bqvjy rtknbhbi? Fkkjo � pjnb/ bcve cbafnb df at]kkfhblf ntyucbp df `kmbp vf],el? Hfovjy � ofh wfylfq yewcjylfy gjr? Fkkjo � jcvjylf/ Fhi ecnblf? Fkkjo � ~kmbp Spb ,fhxf rjvbk cbafnkfh/ ;evkflfy he,e,bqzn df ekeobqzn cbafnkfhb ^ufcb? Vfpreh neieyxfkfhuf wfk,fy ;fpv ,bkfy &]nbwjl wbkbi Fkkjo �uf ,skufy bqvjy vf]yjkfhblfy?

Fkkjo �uf ,skufy bqvjy ex yfhcflf% he,e,bqzn/ ekeobqzn ofvlf bcv df cbafnkfhlf Fkkjo �yb zrrf lt, ;fpvfy &]nbwjl wbkbiyb nfwjpj &nflb? @Rjbyjnybyu ~kmbp Zhfnedxbcb/ Zujyf <jiwfhedxb df ^ufcb _ Fkkjo �lbh@/ lt, wfn]bq &]nbwjl wbkbi he,e,bqzn nfdoblb vf]yjcbyb ,bklbhflb? He,e,bqzn ,j,blf Fkkjo �yb `kmbp lt, bqvjy rtknbhbi rbibyb reah df ibhr ,jnwjmblfy Bckjvuf jkb, xbwbiuf rbajz wbkvfqlb? Xeyjyxb/ ,e yfhcfuf/ ofnnj veihbrkfh ofv bwhjh ,skufy? @Fkkjo �lfy spuf b,jlfn wbkbiuf kjqbw bkjo qsw! Hfovjy �lfy spuf ,fhxf bkjokfh ,jnbk@/ ltufy &]nbwjl Fkkjo �ybyu ekeobqznbyb nfclbwkfi vf]yjcbyb ,bklbhflb? Vfyf ie ,bkfy vsvby rbib ,jiwfkfhlfy f;hfkflb?

Fkkjo �uf ,skufy bqvjy bycjyyb ofh [bk nem`yrjh/ pjkbvkfhuf/ nehkb nevfy ,jnbk/ gex/ reah mjzkfhuf wek ,skb,/ [jh ,skbilfy/ evevfy/ Hfovjy �lfy ,jiwfuf ,sqby &ubilfy jpjl &nflb? Bycjyyb spbuf s[ifi j;bp jlfvuf ,sqby &ubilfy [fkjc &nb,/ eyuf ofwbwbq/ jpjl df ,f[nb`h of`nyb ,foiblf &nflb?

Fkkjo �uf ,skufy bqvjy bycjyyb afwfn Eybyu oervb fljkfnkb/ afwfn Eybyu qskb nsmhb &rfybuf/ Fkkjo �ybyu qskblfy ,jiwf ofh wfylfq qskkfh &cf ,jnbk/ pfkjkfn/ uevhjokbr lt, &]nbwjl wbkbiuf vf;,eh &nflb? <ecbp/ bycjy bqvjy ofkjdfnbyb njgjkvfqlb?

@<bp ofv Fkkjouf bijyfvbp! <bp ofv vsvby-vecekvjyvbp!@ lt, Bckjv ,e.hufy ,bhjynf fvfkyb ,f;fhvfq/ wfqnfhufyblfy wfqnvfclfy/ ecnbuf-ecnfr vecekvjykfh ,bkfy rehfib, of`n rtxbhflbufy/ bqvjyyb lf]dj wbkb,/ Fkkjo �uf venkfw b,jlfn wbkvfqlbufykfh ofh wflfvlf

74

exhfnbkflb? Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb ,eylfqkfhybyu “bqvjy”byb nfvjvfy xbggfrrf xbwfhflb%

ناس عبن عابهنع الله ضيربيقال قال الن لمسه وليع لى اللها صون مردان بال أتالإيم هدحله ولمأع ولهسرو قالوا الله قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم

سمالخIرواه البخاري

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Fkkjoybyu `kmbp Spbuf bqvjy rtknbhbi vf]yjcb ybvfkbubyb ,bkfcbpkfhvb ltlbkfh? @Fkkjo df Hjcekb ,bkedxbhjw@/ ltqbilb? Fkkjoybyu `kmbp Spbuf bqvjy rtknbhbi _ Fkkjolfy spuf bkjo qsw df Veofvvfl Fkkjoybyu &kxbcb/ lt, uedjokbr ,thbi/ yfvjpyb ,fhgj wbkbi/ pfrjnyb snfi/ Hfvfpjylf hspf nenbi df njgufyblfy ,tilfy ,bhbyb ,thbibyubplbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

2) J[bhfn reybuf bqvjy rtknbhbi? J[bhfn reybybyu ,skbib ofw? <e rey Fkkjo �ybyu bkvb fpfkbqcblf ,tkubkfyufy dfwnlf/ fk,fnnf/ ,skflb? Fkkjo � ,e reylf ,fylfkfhyb wfqnf nbhbknbhflb df obcj,-rbnj, wbkbi exey Vfoifhuf nsgkfqlb? Fkkjo �ybyu ifhbfnbuf vedjabw of`n rtxbhufykfhyb ;fyyfn ,bkfy verjajnkfqlb? Of`nbyb Bckjvlfy spuf qskkfhlf snrfpufykfhyb ;fofyyfv fpj,kfhb ,bkfy ;fpjkfqlb? {ekkfc/ vsvbyybyu J[bhfn reybuf ,skufy bqvjyb wf,h abnyfcb/ brrb afhbinfybyu cfdjkuf nenbib/ wf,hlfub hjofn ` fpj,/ cbhjn rsghbub/ nfhjpb/ syu ` xfglfy ,thbkflbufy yjvfb f]vjkkfh ofvlf We`iybyu vfmhb,lfy xbwbib/ Z];e;-Vf];e; df Lf;;jkybyu xbwbib/ Bqcj Гybyu neibib/ Lf;;jkyb wfnk wbkbibltr Wb`vfn reybybyu fkjvfnkfhb rf,b Weh]jyb Rfhbv `[el Hjcekekkjo �ybyu cfobo oflbckfhb nfdcba &nufy [f,fhkfh ljbhfcblf ,skbibyb nfwjpj &nflb?

Bckjv J[bhfn reybuf bqvjy rtknbhbiuf rfnnf &onbvjv ,thflb? Weh]jyb Rfhbv ;elf rsg shbykfhblf Fkkjo �uf df J[bhfn reybuf ,skufy bqvjyyb ,bh-,bhbuf ,jmkf, pbrh &nflb? <eylfy nfiwfhb Weh]jyb Rfhbvybyu ltzhkb ofh cfobafcblf J[bhfn reybuf fkjwfljh jznkfh exhfqlb? <ekfhybyu ,fhxfcb bycjyuf J[bhfnyb &ckfnb, nehflb? Fufh ieylfq ,skvfufylf/ bycjy Wb`vfn reybyb ntplf eyenflb? Jwb,fnlf spbuf df spufkfhuf pekv wbkflb? Shvjy wjyeyb fcjcblf zif,/ of`nb nfvjvfy bpblfy xbwb, rtnflb? Dfoibq ofqdjy vbcjkb ;fvbzn exey snf [fnfhkb ,bh vf[kewwf fqkfyflb? J[bhfn reybuf bqvjyb qsw ;fvbznlf otx wfxjy njnedkbr/ vtoh-jwb,fn/ fljkfn ,skvfqlb? J[bhfn reybuf ,skufy bqvjy bycjyuf ojnbh;fvkbryb/ njnedkbryb/ fobkkbryb/ nbyxkbr df jvjykbryb ,f[iblf &nflb ofvlf &pue fvfkkfh cfhb xjhkfqlb? Of`nbuf spufxf vfpvey rbhbnflb?

J[bhfn reybuf ,skufy bqvjy rbiblfy cjkbo fvfkkfh ,bkfy ,e reyuf nfhfllel rshbiyb nfkf, &nflb? ^hnfuf leivfy oe;ev wbkvjwxb/ ltufy [f,fhyb &ibnufy jlfv [ei`hkbryb jibhvfcf/ bijyvfufyblfy lfkjkfn ,thufybltr Wb`vfn reybuf bqvjy rtknbhlbv/ ltufy rbib sif reyuf ojpbhkbr rshvfcf/ eybyu J[bhfnuf ,skufy bqvjyb yjwbclbh?

3) Afhbinfkfhuf bqvjy rtknbhbi? Fkkjo � Spbybyu rbnj,blf `l &nufy `[el Hjcekekkjo �ybyu cfobo oflbckfhblf pbrhb rtkufy :b,hbk/ Bchjabk/ Vbrjbk/ Ojhen df Vjhen/ ;fofyyfv gjc,jyb Vjkbr df Vfkfr-ek-vfdn1 rf,b ,fhxf vfkjbrfkfhybyu vfd;elkbubyb wfk,fy nfclbwkfi ltvfrlbh?

:b,hbk Г afhbinfkfhybyu &yu fapfkblbh? Afhbinfkfh tvfqlbufy/ bxvfqlbufy/ e[kfvfqlbufy wfyjnkb [bkwfnlbh? Fkkjo � ekfhyb bycjyyb zhfnbilfy jklby yehlfy zhfnufy? Afhbinfkfh Fkkjo �ybyu b,jlfnblfy ,sqby njdkfvfqlbufy/ neye rey cecnrfikbr wbkvfq Eyuf nfc,bo fqnb, nehflbufy/ [jobi-bcnfrkfh df ueyjo bikfhlfy gjr ,fylfkfhlbh? Ekfhybyu flflbyb Fkkjo �lfy spuf otx rbv ,bkvfqlb? Jlfvkfh afhbinfkfhyb rshjkvfqlb? Afhbinfkfh Fkkjo �ybyu bpyb ,bkfy bycjy wb`afcbuf rbhbib vevrby? Fkkjo � b[nb`h wbkufy bycjy ekfhyb ,f]pfy fckbq cehfnblf/ ,f]pfy ,bhjy jlfv cehfnblf rshufy ,skbib vevrby2? Afhbinfkfhybyu nbhbr ;jypjnybyu ;jybyb jkbi/ bycjyybyu z[ib-`vjy fvfkkfhbyb `pb, ,jhbi rf,b Weh]jyb Rfhbv ` Hjcekekkjo �ybyu cfobo oflbckfhb jhwfkb bycjyuf vf]kev

,skufy df vf]kev ,skvfufy spkfhbuf [jc rsgkf, dfpbafkfhb ,jh? Vfkjbrfkfhuf ljbh ve[nfcfh &]nbwjl ielbh? <eylfy nfiwfhb Rbnj, df cfobo Ceyyfn ljbhfcblf afhbinfkfh ofwblfub [f,fhkfhbyb nfclbwkf, bqvjy rtknbhvjw kjpbv?

1 {fkwbvbplf skbv afhbinfcbyb «Fphjbk» lt, fnfi jlfn ,skb, wjkufy? <eylfq yjvybyu Rbnj, df Ceyyfnlfy otx wfylfq fcjcb qsw? 2 Hjcekekkjo �ybyu :b,hbk Гyb jknb .pnf wfyjnkfhb ,skufy fckbq cehfnkfhblf `rb Lbozn-ek Rfk,bq � cehfnblf rshufykbrkfhbyb vbcjk wbkbi vevrby? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

75

Afhbinfkfhuf ,skufy bqvjy mjqb, jkfvbybyu ,bh wbhhfcbrb/ e ,bkfy bycjy ofqdjylfy f;hfkb, nehflb? Pthj/ mjqb,uf ,skufy bqvjy bycjyybyu ley`wfhfibyb rtyufqnbhflb? Vfkjbrfkfhuf bqvjy rtknbhvfufy rbvcf dfobq/ gfqmfv,fhkbr rf,b neieyxfkfhyb ofv byrjh &nufy ,skflb?

Vsvby rbib eybyu ofh ,bh cspb df ofhfrfnbyb rshb,/ repfnb,/ `pb,/ uedjo ,skb, ,jhf`nufy Hfovjy �ybyu kfirfhkfhb ,skvbi vfkjbrfkfhuf bqvjy rtknbhbi ,bkfy spbyb nepfnflb/ ueyjokfhlfy epjw ,skbiuf ofhfrfn wbkflb? Lby qskblf fpbzn njhnufylf/ pekvuf qskbwwfylf Wb`vfn reyb/ fk,fnnf/ f;huf &uf ,skbibyb/ vfkjbrfkfh Fkkjo �ybyu oepehblf eyuf uedjokbr ,thbibyb sqkf,/ lbybq ofhfrfnkfhblf cf,jn ,bkfy lfdjv &nflb? Ofwlf vecnforfv nehufyb exey .hnblf/ rfdv-wfhbyljikfhb/ lecnkfhb bxblf/ ofnnj jbkfcblf `kmbpkfyufyblf vfkjbrfkfhybyu eyc-ekafnblfy heokfyflb? Eyuf ofvbif dfajljh hfabwkfhb ofwwbuf bcnbmajh fqnb, nehufyb rfnnf lfklf ,skflb?

4) Rbnj,uf bqvjy rtknbhbi? Nfdhjn/ By;bk/ Pf,eh/ B,hjobv df Vecj Гuf yjpbk ,skufy Cfobafkfh rf,b Fkkjo � snufy gfqmfv,fhkfhuf yjpbk &nufy ;fvbrb rbnj,kfhuf/ fkfk[ecec/ Weh]jyb Rfhbvuf bqvjy rtknbhbi rbnj,uf bqvjy rtknbhbi vf]yjkfhblfy?

Fkkjo � bycjybznuf gfqmfv,fh .,jhfh &rfy/ ofh ,bhbuf Sp oepehblfy rbnj, yjpbk &nufy? <e ofwlf Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvyb ,jiwf ,bh shyblf vfhofvfn wbkflb%

�{v���u��t��s��r��q��p��o��n������~����}��|��{��z��y��x��w�������

��£z ٢١٣: البقرة Jlfvkfh ,bh vbkkfn &lb? Fkkjo [ei[f,fh ,thedxb df jujo &nedxb gfqmfv,fhkfhyb

.,jhlb df ekfh ,bkfy ,bhuf jlfvkfh jhfcblf eylf rtkbijkvfufy yfhcfkfhblf oerv wbkbi

exey ofw ,bkfy rbnj,yb yjpbk &nlb? (<fwfhf cehfcb/ 213 _ jzn)

Cfvjdbq rbnj,kfhybyu ,fhxfcb ofw df obljzn ,bkfy Fkkjo � njvjyblfy yjpbk &nbkufy df ,fhxfcb b,jlfnlf Fkkjo �yb `kmbpkfiuf/ z]yb nfdobluf xfwbhufy? Weh]jyb Rfhbv Fkkjo �

yjpbk &nufy rbnj,kfhybyu j[bhubcblbh? E spblfy jklbyub Nfdhjn/ By;bk/ Pf,eh rf,b rbnj,kfhybyu cfvjdbq &rfybyb nfclbwkfqlb df vfpreh rbnj, fokkfhb ekfhuf spufhnbhbikfh rbhbnb, .,jhufybyb aji wbkflb?

Weh]jyb Rfhbvlfy ,jiwf cfvjdbq rbnj,kfhuf ,skufy bqvjy ekfhyb ofv ,bh gfqnkfh Fkkjo � gfqmfv,fhkfhbuf yjpbk &nufyb ,bkfy xtrkfyflb? Fckbq ojkfnbyb cfwkf, wjkufy/ oervb Wb`vfnuf wflfh lfdjv &nflb/ ltufy &]nbwjl afwfn Weh]jyb Rfhbvuf [jclbh? Xeyjyxb Weh]jyb Rfhbv weqblfubkfh ,bkfy ,jiwf cfvjdbq rbnj,kfhlfy afhw wbkflb% Weh]jyb Rfhbv Fkkjo �

,eney ,fifhbznuf yjpbk &nufy zujyf rbnj,lbh? Afwfn Weh]jyb Rfhbv bycjybznybyu Wb`vfnuf wflfh f,flbq df spufhvfc lfcnehblbh? Eybyu oervkfhb ,bhjy pfvjy ` vfrjy ` vbkkfnuf [jckfyvfufy? Fkkjo � afwfn Weh]jyb Rfhbvyb Wb`vfnuf wflfh cfwkfi rfajkfnbyb Sp pbvvfcbuf jkufy? Ie ,jbc cfvjdbq rbnj,kfh bxblf afwfn Weh]jyb Rfhbv :b,hbk Г

Hjcekekkjo �uf nbkjdfn wbkb, ,thufy fckbq ojkfnbyb cfwkf, wjkufy? <byj,fhby Veofvvfl �lfy rtqby zifufy bycjy bqvjyyb lf]dj wbkcf/ Weh]jyb Rfhbvuf &hufib,/ ,eqhewkfhbyb ,f;fhbilf/ wfqnfhufyblfy wfqnbilf b[nb`hkb &vfc? {ekjcf wbkufylf vsvby rbib Weh]jyb Rfhbvlf yjvb pbrh &nbkvfufy rbnj,kfhuf evevbq cehfnlf/ yjvb pbrh &nbkufy rbnj,kfhuf [ececbq cehfnlf bqvjy rtknbhvjmb kjpbv?

Fkkjo � yjpbk &nufy rbnj,kfhuf ,skufy bqvjy bycjylfy Weh]jyb Rfhbvyb shufybiyb/ of`nbuf nfn,bw &nbiyb/ oervkfhbuf fvfk wbkbiyb/ Fkkjo � yjpbk &nufy wjyeylfy ,jiwf ,fhxf wjyeykfh jlfvpjlyb f,flbq ,f[ncbpkbr df ifwjdfnuf ,jikfqlb/ lt, &]nbwjl wbkbiyb nfkf, wbkflb? Ieybyultr/ ,jiwfkfhyb bkjobq wjyeykfh fcjcblf zifiuf nfhmb, wbkbiyb ofv nfwjpj &nflb? Qswcf/ bqvjyb cjlbw &vfc! Pjnfy/ Fkkjo � yjpbk &nufy oervkfhuf fvfk wbkvfclfy eyb swb,/ ofnnj `lkf, .hufykfh vbcjkb wehbufy lfhf[nuf s[ifqlb?

5) Gfqmfv,fhkfhuf bqvjy rtknbhbi? Fkkjo � ,fylfkfhb bxblfy nfykf,/ ,fifhbznyb obljzn qskbyb rshcfnb, ,thbi exey .,jhufy ,fhxf gfqmfv,fhkfhyb ,bh-,bhblfy f;hfnvfufy ojklf bqvjy rtknbhb, nfclbwkfi ltvfrlbh?

Fkkjo � jlfvyb zhfnfh &rfy/ of`nlf obljzn qskbyb njgbilf bycjyyb sp ojkbuf nfikf, wsqvflb? <fkrb obrvfnb nfwjpj &nufy gfqnlf ,fylfkfhb bxblfy ,fifhbznuf obljzn qskbyb rshcfnflbufy/ vsvbykfhuf ;fyyfn ,bkfy [ei[f,fh ,thedxb/ veihbr/ rjabh df veyjabwkfhyb lspf[ fpj,blfy jujo &nedxb gfqmfv,fhkfhyb gfqlfh-gfq .,jhb, nehufy df ofh ,bhbuf

76

gfqmfv,fh &rfybyb bc,jnkfqlbufy vs];bpfkfhyb ,thufy? <fhxf gfqmfv,fhkfh nfdobl fcjcbuf wehbkufy hbcjkfnyb jkb, rtkufy%

�{��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��Az ٢٥: الأنبياء <bp Cbplfy jklby .,jhufy ofh ,bh gfqmfv,fhuf @Vtylfy ,jiwf otx wfylfq bkjo qsw!

Vtyufubyf b,jlfn wbkbyukfh@/ lt, dfobq wbkufyvbp? (Fy,b` cehfcb/ 25 _ jzn) Fkkjo � .,jhufy ,fhxf gfqmfv,fhkfh &hrfr pjnblfy ,skb,/ f`k pjnblfy ,bhjynf gfqmfv,fh .,jhbkvfufy%

�{��������������������������z ٧: الأنبياء <bp cbplfy jklby ofv afwfn &hrfrkfhyb ekfhuf dfobq wbkb, .,jhufyvbp? (Fy,b` cehfcb/

7 _ jzn) Gfqmfv,fhkfh ofv jllbq jlfvkfh wfnjhb t,-bxb,/ jbkf wehb,/ rfcfk ,skb, zifufy/ dfajn wbkufy? Ekfh mfqhbbycjybq nf,bfnkfh ,bkfy [jckfyvfufy%

�{���¤�������������������������z ٣٨: الرعد <bp Cbplfy jklby ofv gfqmfv,fhkfhyb .,jhufyvbp df ekfhuf ;eankfh df pehhb`nkfh ,thufyvbp? (Hf]l cehfcb/ 7 _ jzn) Fkkjo � ,bhjynf gfqmfv,fhuf Spbybyu bpybcbp ,jiwfuf ajqlf ` pfhfh tnrfpbi ` mfq,yb ,bkbi rf,b bkjobq [ececbznkfhyb ,thvfufy%

�{K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��ALV��U��T��S��R��Q��P��O������N��M��W����Z��Y�����X��

��_��^��]�������\���[z ١٨٨: عرافالأ

Fkkjo [jokfufyblfy nfiwfhb spbvuf ofv ajqlf ` pfhfh tnrfpbiuf &uf &vfcvfy! Fufh mfq,yb ,bkufybvlf/ z[ibkbryb/ fk,fnnf/ rsgfqnbhfhlbv df vtyuf `vjykbr tnvfc &lb! Vty afwfn jujo &nedxb df bqvjy rtknbhflbufy rfdvuf [ei[f,fh ,thedxbvfy/ lt, fqnbyu! (F]hja cehfcb/ 188 _ jzn) Gfqmfv,fhkfh jlfvkfh bxblf bkv/ fvfk/ nfwdj/ hjcnusqkbr/ jvjyfnljhkbr/ jlj,-f[kjw/ pfrjdfn rf,b ,fhxf afpbkfnkfhlf &yu ,fkfyl vfhnf,flf ,skufy? Ekfhlf gfqmfv,fhkbrlfy jklby ofv/ rtqby ofv [b`yfn/ `kmjy/ ofwyb zibhbi rf,b bkkfnkfhybyu ,sqb ofv njgbkvfufy? Gfqmfv,fhkfh Fkkjo �uf jcbq ,skbilfy vf]cevlbh? Gfqmfv,fhkfhybyu ofh ,bhb Fkkjo � njvjyblfy .rkfyufy hbcjkfn jvjyfnbyb nskf-nsrbc flj &nufy?

Veofvvfl � bycjy df ;by njbafcbuf .,jhbkufy csyuub gfqmfv,fhlbh? Veofvvfl � ,bkfy gfqmfv,fhkbr ybojz njgufy/ ek pjnlfy csyu ,jiwf gfqmfv,fh ,skvfqlb%

�{��Ä��Ã��Â��Á���À��¿¾��½��¼»�º��¹z ٤٠: الأحزاب

Veofvvfl &hrfrkfhbyubplfy ,bhjynfcbybyu jnfcb &vfc/ ktrby Fkkjoybyu &kxbcb df gfqmfv,fhkfhybyu csyuubcb ,sklb? (Fopj, cehfcb 40 _ jzn) Veofvvfl � Fkkjo � .,jhufy gfqmfv,fhkfh bxblf/ evevfy nfvjvbq ,fifhbznybyu &yu z[ibcblbh? Fokec-ceyyfn dfk-;fvjfn &]nbwjlblfub rbibybyu gfqmfv,fhkfh ofwblfub ve[nfcfh &]nbwjlb ieylfq ,skbib kjpbv?

Byxeyby/ Weh]jyb Rfhbv pbrh &nufy afhbinfkfh/ gfqmfv,fhkfh df rbnj,kfhuf b;vjkbq cehfnlf/ pbrh &nvfufykfhbuf &cf evevbq cehfnlf bqvjy rtknbhbi kjpbv? Xeyjyxb/ Rbnj, df gfqmfv,fhkfhuf ,skufy bqvjy bycjyuf @<fifhbzn ,eney ,bh vfd;eljn? Eybyu Zhfnedxbcb/ lbyb df of`n qskb ,bh@/ ltufy wbvvfnkb neieyxfkfhyb ,thflb?

Gfqmfv,fhkfhuf ,skufy bqvjy bycjylfy gfqmfv,fhkfhybyu/ [ececfy/ ekfhybyu csyuubcb ,skufy Veofvvfl �ybyu cbqhfnb df ceyyfnkfhbyb shufybiyb/ ceyyfnkfhbuf &hufibiyb/ jkbq [ekwkfhblfy shyfr jkbiyb/ ek pjnlfy ,jiwfyb spbuf qsk,jixb wbkufykfh ne,cbp ;fhkbrrf wekf`nufykfh/ lt, ,bkbiyb nfwjpj &nflb? Qswcf/ bqvjy kfppfnblfy vfohev ,skflb?

@Fkkjo � yjpbk &nufy rbnj,lf ,eylfq ltufy!@ ltqbkcf/ @Jnf-,j,jvbp ,jiwfxf ltufy! Ekfh cbp fqnf`nufy yfhcfyb ,bkvfufyvb$@ lt, ;fdj, wfqnfhf`nufy “vsvby”kfhlf bqvjylfy fcjhfn ofv

,skvfqlb! {ececfy/ @Gfqmfv,fh �ybyu ceyyfnkfhb ,eylfq! Ek pjn oflbckfhblf vfyf ,eylfq ltufykfh!@ ltqbkcf/ @<bp f;ljlkfhbvbp qskblfy ,jhfvbp! Cbp jnf-,j,jvbplfy ofv

,bkbvljyvbcbp$@ ltqlbufykfhlf bqvjylfy ,sq ofv ,skvfqlb!

77

Hjcekekkjo �uf bqvjy df veof,,fnyb lf]dj wbkflbufy fqhbv ;jobkkfh vfdkel rf,b fcjcb qsw nehkb pb`afn vf;kbckfh snrfpbiyb Veofvvfl �uf veof,,fn wsqbi lt, ,bkflb? Of`nb &cf Gfqmfv,fh �ybyu ceyyfnkfhbuf pbl ,skufy ,bl]fne [ehjajnkfhuf nskf? Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbuf fvfk wbkbi/ ,jiwfkfhyb nfhmb, wbkbi vfqljyblf ekfhyb fckj njgvfqcbp? <eylfq rbvcfkfhybyu Wb`vfn reyblfub fzyxkb ojkfnb weqblfub oflbclf bajlf &nbkufy%

ر علي شرب إني فرطكم على الحوض من م قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هرضي االله عن عن سهل بن سعد ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لـا

رواه البخاريIمن غير بعديتدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لCfok b,y Cf]l � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � vty Ofdpuf cbpkfhlfy bkufhb

,jhfvfy? Rbv jklbvlfy sncf/ eylfy bxflb? Rbv eylfy bxcf/ ofhubp xfywfvfqlb? Vtyuf

wfdvkfh rtkflb? Vty ekfhyb nfybqvfy/ ekfh ofv vtyb nfybiflb? Csyu vty ,bkfy ekfhybyu jhfcb nscb, wsqbkflb1? Ieylf vty @Ekfh vtybyu evvfnbvlfy@/ ltqvfy? @Cbp ekfh cbplfy

rtqby ybvfkfhyb nswb, nfikfufybyb ,bkvfqcbp@/ ltqbkflb? Ieylf @Vtylfy rtqby lbyyb spufhnbhufy rbvcfkfh lfa ,skcby/ lfa ,skcby@/ ltqvfy ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Gfqmfv,fhkfh qskbuf/ [ececfy/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhbuf &hufibilfy ,sqby njdkfufykfh Fkkjo �uf df Wb`vfn reybuf bqvjy rtknbhvfufy? Xeyrb/ Weh]jyb Rfhbv ,bp vsvbykfh exey Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhblf uspfk yfveyf ,jh &rfybyb vfhofvfn wbkflb%

�{�������������������������������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Áz ٢١: الأحزاب

Cbpkfh exey _ Fkkjolfy df J[bhfn reyblfy evbldjh ,skufy rbibkfhuf Fkkjoybyu &kxbcblf uspfk yfveyf ,jh? (Fopj, cehfcb/ 21 _ jzn)

Ltvfr/ Hjcekekkjo �yb wsqb, ,jiwflfy shyfr jkufy `rb Veofvvfl �ybyu ve,jhfr of`nkfhb/ ceyyfnkfhb .rcfr yfveyf &rfybyb nfy jkvfufykfhybyu Fkkjo �uf df Wb`vfn reybuf bqvjyb qsw/ lt, fqnbi kjpbvlbh?

Fkkjo � bqvjy fcjckfhbyb ,f`y &nufyblfy csyu eybyu cfvfhfcb ,skufy ,bh nfkfq cjkbo fvfkkfhyb ,f`y wbkflb? Wb`vfn reyb cfdj,blfy evbldjh ,skb, byajw wbkbi ekfhybyu ,bhblbh? <e byajw pfrjnlfy ,jiwf ,skb,/ ,e exey fkjoblf ybcj, ofv/ qbkybyu fqkfybib ofv ifhn wbkbyufy &vfc? Vjk-ley`lfy Fkkjo �ybyu qskblf cflfwjn wbkbiybyu pfrjnyb snfilfy bkufhb rtkbib b[nb`hbq byajw wbkbiuf lfkjkfn wbkflb? Ltvfr/ vsvby rbib pfrjnyb snfufyblfy csyu Bckjvybyu ,jiwf &onb`;kfhb nembkcf/ vjkblfy cfha wbkbib kjpbv? Ekfvjkfh ie rf,b jznkfhyb vjklf pfrjnlfy ,jiwf ofwkfh ,jhkbubuf oe;;fn wbkbiufy?

Bckjv bycjyyb yfacbuf/ ley`uf wek ,skbilfy jpjl wbkflb? Xeyrb/ yfac df ley`uf wek ,skufy rbvcf ,jiwfkfhuf wek ,skbiyb [jhkbr lt, ,bkvfqlb? Ley`uf veof,,fn wsqufy rbvcf ofh wfylfq [jhkbryb wf,ek wbkflbufy/ ofh rbvybyu jklblf ,sqby &uflbufy jhbzncbp rbvcfuf fqkfyflb? Vjk-ley`cbyb Fkkjo � rshcfnufy shbykfhuf b[nb`hfy byajw wbkbiyb jlfn wbkufy vsvby rbiblf [el,bykbr/ ,f[bkkbr/ ley`uf wek ,skbi/ eyuf obhc wsqbi rf,b hfpbk [ekwkfh njgbkvfqlb?

Ofh wfylfq bycjy vjk-ley`yb z[ib rshflb? Ktrby vsvbyybyu vjk-ley`yb z[ib rshbib Fkkjo �ybyu qskblf byajw wbkbilfy nscjkvfqlb? Ie ,bkfy ,jiwfkfhlfy f;hfkb, nehflb? Vsvby rbib spb nsw ,skb,/ `yblfub vecekvjy ,bhjlfhb jx df yjxjh ojkfnlf wjkbibuf otx wfxjy hjpb ,skvfqlb! Vjk-ley`lfy rshf Fkkjo �uf zwby ,skbiyb fapfk lt, ,bkflb! Xby vecekvjy lby &onb`;kfhbyb spbybyu if[cbq &onb`;kfhblfy .wjhb wszlb%

{�������������������������������������� ���������������z الحشر :٩

???Spkfhbybyu &onb`;kfhb ,skf nehb,/ spufkfhyb fapfk ,bkehkfh? Rbv yfacbybyu ,f[bkkbublfy cfwkfycf/ fyf sifkfhubyf yf;jn njguedxblbhkfh? (Ofih cehfcb/ 9 _ jzn)

1 Oflbcybyu wjkufy wbcvbyb ,jiwf hjdbq _ Ys]vjy b,y F,e Bqji � F,e Cfbl fk-{elhbq �lfy hbdjzn wbkufy?

78

ع ة ي أبنريره ناالله ع ضير ظـمقة أعدالص ول الله أيسا رفقال ي لمسه وليع لى اللهص بيل إلى النجاء رقال ج هى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلـان أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغن أجرا قال

رواه البخاريIكذا ولفلان كذا وقد كان لفلانF,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% <bh rbib Gfqmfv,fh �ybyu oepehkfhbuf rtkb,/ @^q

Hjcekekkjo! Wfylfq cflfwfybyu f;hb ,e.rhjw$@ ltlb? Hjcekekkjo � Cty cjmkjv/ ofcbc ,skb,/ rfv,fmfkkbrlfy wshwwfy/ ,jqkbryb evbl wbkufy ojkfnbyulf cflfwf wbkbibyulf cfdj, rsglbh? Cflfwfyb ;jybyu ofkwevuf tnueyxf/ afkjyxbuf ieyxf/ afkjyxbuf ,eyxf ltueybyuufxf rtxbrnbhvfuby! Eylf cty fqnvfcfyu ofv afkjyxbuf ,skflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

6) Vjkyb z[ib rshf nehb, wfhbyljikfhbuf ,thbi? Lfcnkf, Fkkjo � veheddfn rshcfnbiuf &yu kjqbw ,skufy njbafyb pbrh wbklb? Pthj/ rbibybyu z[ibkbubuf/ fddfkfv,jh/ eybyu zwbykfhb/ wfhbylji-ehemkfhb ofwkblbh?

Ybvf exey Weh]jyb Rfhbv byajw wbkbiyb zwbykfh/ wfhbylji-ehemkfhlfy ,jikfiyb nf]kbv ,thb,/ ofnnj ,jwedxbcbyb qswjnufy yjhfcblf tnbvkfhlfy ofv bkufhb wsqvjwlf$ <jp ecnbuf Hjcekekkjo � ofv weqblfub oflbckfhlf ieylfq vfhofvfn wbklbkfh%

نة ي أبعامأمن عب يدلانصج ناالله ع ضيرقال ه لمسه وليع لى اللهول الله صسذل قال ربأن ت كإن مآد نا ابييا خليالع داليول وعت نأ بمدابلى كفاف وع لاملا تو لك رش سكهمأن تو لك ريل خفلىالفضد السالي من رI رواه

مسلم F,e Evjvf Celfq b,y F;kjy � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ^q jlfv ,jkfcb! Vjkbyulfy jhnbwxfcbyb byajw wbkbibyu cty exey z[iblbh? Eyb eikf, wjkbibyu ctyuf `vjylbh? ^onb`;uf rthfrkbcb wjkcf/ eyuf vfkjvfn wbkbyvfqcfy? Byajwyb wfhfvjmbyulfublfy ,jikfuby? >wjhb wsk gfcnrb wsklfy z[iblbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

فـضل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن الله صلى الله عليه وسلم رسولقال قال بن عبد االله رضي االله عنه عن جابر مسلم رواه Iعن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا شيء فلأهلك فإن فضل

:j,bh b,y F,lekkjo � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � cflfwfyb spbyulfy ,jikf,/ spbyuuf cflfwf wbk? Fufh ,bhjy yfhcf jhncf/ eylf jbkfyuuf ,th? Fufh jbkfyulfy ,bhjy yfhcf

jhncf/ eylf wfhbyljikfhbyuuf ,th? Fufh zwbykfhbyulfy ,bhjy yfhcf jhncf/ ojrfpj df ojrfpj ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

<eyuf cf,f, fufh ofh ,bh rbib zwbykfhb bxblfub veonj;kfhuf veheddfn rshcfnb,/ jmbhbyb tyubk wbkb, ,jhcf/ ;fvbznlfub yjxjh nf,fwfkfh rfvfqb, ,jhflb? Ltvfr/ Fkkjo � ,e.hufy wfhbyljikfhb bxblf &onb`;vfyl/ yjxjh rbibkfh wjkb,/ ,jiwfkfhuf veheddfn rshcfnf`nufykfh z[ibkbrlfy fyxf epjwlfub rbibkfhlbh? Xeyrb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصـلك قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن أبي هريرة هتك قطعقطع نمو هلتصوIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Hfov1 cspb Hfovjy cspblfy

jkbyufylbh? Ieyuf rshf Fkkjo @Rbv ctyb ,jmkfcf/ Vty eyb ,jmkfqvfy? Rbv ctyb epcf/ Vty

ofv eyb epfvfy@/ ltlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

7) Tnbvkfhuf byajw wbkbi? Otx wfylfq ley`dbq vfyaffn rtkvfqlbufy/ vfwnjd df vbyyfnljhxbkbr ,bklbhbiyb ,bkvfqlbufy/ jnfcbyb qswjnufy yjhfcblf tnbv ,jkfkfhuf Fkkjo � ,thufy vjklfy byajw wbkbi fqyb z[ibkbrlbh?

<e yfhcf Fkkjo �ybyu bycjyuf sp jnfcblfy ofv vtohb,jy &rfybyb rshcfnflb? Pjnfy/ ifhbfn wjlbh ,skufy ofh ,bh vecekvjyyb ,jwedxbcbyb qswjnufy tnbv-tcbhkfhuf vjkbzdbq

1 Hfov cspb fhf, nbkblf wfhbyljixbkbr vf]yjcbyb ,bklbhflb?

79

veheddfn rshcfnbiuf ,e.hufy df eyuf rfnnf f;hkfhyb df]lf wbkufy? Hjcekekkjo � ofnnj lbqlfcb wfnnbw rbibuf tnbvkfhyb gfhdfhbi wbkbiyb vfckfofn ,thufykfh%

امسح رأس اليتيم وأطعـم أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال ه عن رضي االله عن أبي هريرة كينالمسI احمد رواه

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% <bh rbib Gfqmfv,fh �uf lbqlfcbybyu wfnnbwkbublfy ibrjzn wbklb? Ieylf Hjcekekkjo � tnbvybyu ,jibyb cbkfuby df

vbcrbyuf nfjv tlbhuby ltlbkfh? (Bvjv Fovfl hbdjznb)

Vfyf ie rf,b jznkfh cf,f, Bckjvlf tnbv[jyfkfh wehbkvfufy? Tnbv[jyfkfhyb wehbi/ tnbvkfhyb gfhdfhbi wbkflbufy vf[cec jlfvkfhyb nfqbykfi ;fvbznybyu vf]yfy ofkjr ,skufybyb rshcfnflb? Bckjv tnbvgfhdfhkbryb bycjyybyu wfk,buf shyfnufy? Tnbvkfhybyu &onb`;b df nfh,bzcbyb vecekvjykfhybyu ufhlfybuf .rkfufy? Ley`yb ntribhbyu! Bckjvlfy ,jiwf otx wfqcb nepev tnbvkfhuf veheddfn rshcfnb,/ mfv[shkbr wbkbiyb evevbq vf;,ehbzn &nb, nfqbykfufy &vfc! Bckjv vfyof;byb of`nlfy xtnuf cehb, wsqufy reah ;fvbznkfhlf tnbvkfh vefvvjcb ofk ,skbib e `wlf nehcby/ rey cfqby xewehkfib, ,jhvjwlf? Wbpbwrb/ ojpbhuf rtkb, tnbv ltufy kemfnybyu vf]yjcb ofv spufhlb? Bkufhb jnf-jyfcblfy f;hfkufy uslfrkfhyb tnbv/ ltqbkufy ,skcf/ ,eueyuf rtkb,/ spbuf nsw/ j,hs-&]nb,jhkb jnf-jyfcb nbhbr tnbvkfh gfqlj ,sklb? Ekfh exey vbyukf, tnbv[jyfkfh wehbkufy/ vbyukf, jlfvkfh tnbvkfhyb gfhdfhbi wbkbiuf ;fk, &nbkufy/ .pkf, ;fvmfhvfkfh nfirbk wbkbyufy ,skbibuf wfhfvfq tnbvkfh vefvvjcb reycfqby rexfqcf rexfqvjwlfrb/ fckj rfvfqvfzgnb? Of`nlfub ,jiwf vefvvjkfh rf,b tnbvkfh vefvvjcb ofv afwfn Bckjv ifhbfnb of`nuf nfn,bw &nbkufylfubyf ofk ,skb, ,fhofv njgflb? <eylfy ,jiwf qskkfh ,bkfy ofk wbkbiuf ehbybi afwfn cfk,bq yfnb;f ,thflb/ [jkjc? <e ofwbwfnyb rbvkfhlbh bkufhb nfy jkvfufy ,skcf/ ,eueyuf rtkb,/ ,jib ,thr rsxfuf rbhufylf nfy jkbiuf vf;,eh?

Sifylfq tnbv[jyfkfhlf “nfh,bz” njgufykfh vtoh rshvfufyb ,jbc ,fmhb nji/ lbqlfcb wfnnbw/ ,thfov/ ifawfncbp ,skb, ekmfzlb? Ieybyu exey pekv ,bkfy lfdh cehf`nufy pshfdjy hfo,fhkfh [fkwybyu mfkf`ybyb ,jcnbhbilf sifylfq ;jqkfhlf “nfh,bz” rshufykfhlfy nfirbk njgufy wbcvkfhyb biuf cjkflb? Yfnb;flf ekfh nfhb[lf vbckb rshbkvfufy dfoibqkbrkfhyb fvfkuf jibhb,/ ,tueyjo [fkwyb wbhmby wbkflb?

Ieybyultr/ tnbvkfhybyu vjkbyb tqlbufy/ ,jp ecnbuf ,eyb &ocjy ltqlbufy vf[kew Bckjvuf venkfw `nlbh! <eylfqkfhlfy Fkkjoe Hjcekb nfvjvfy ,tpjhlbh! Xeyrb/ lbybvbplf tnbvybyu vjkbyb tqbi rfnnf ueyjo lt, obcj,kfyflb?

8) Vbcrbykfhuf byajw wbkbi? Vecekvjy rbib wskb .gwf/ weh,b tnvfqlbufy/ yjxjh ,bhjlfhbuf wskblfy rtkufybxf vjkbzdbq rsvfr ,thbiyb z[ibkbr lt, ,bkflb? Vjkbyb ofh wfyxf z[ib rshvfcby/ ojkfnb jmbh/ wbqyfkufy lbyljikfhbyb eyuf ,f;jyblbk ithbr wbkflb%

�{��X���W��V���U��T��S���R��Qz ٨: الإنسان Nfjvyb z[ib rshbibuf wfhfvfclfy vbcrby/ tnbv df fcbhkfhuf tlbhehkfh? (Bycjy

cehfcb/ 8 _ jzn)

Vbcrby rbv$ Eyb wfylfq f;hfnbi vevrby$ Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb ,e cfdjkuf ;fdj, ,skflb%

والأكلتان ولكن الذي ترده الأكلة ليس المسكين ه وسلم قال عن النبي صلى الله علي هرضي االله عن عن أبي هريرة رواه البخاريIالمسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,bh tuekbr/ brrb tuekbr eyb jhnbuf wfqnfhflbufy rbib vbcrby &vfc? <fkrb vbcrby _ ,jqkbub qsw/ cshfiuf njhnbyflbufy `rb

jlfvkfhlfy wfnnbw cshfvfqlbufy rbiblbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

<byj,fhby/ rfv,fmfk/ vbcrbykfh wjkb,/ spbuf nsw/ &onb`;cbp/ ,flfdkfn rbibkfhyb xfwbhb, pb`afn ,thbi vsvby rbibybyu &]nbwjlblf nskf vf]yjlfub &ocjy &vfc!

Fhf, nbkblfub « الفقيـر _ afwbh» df « كينالمـس _ vbcrby» rfkbvfkfhb ,jiwf-,jiwf rtkufylf ,bh vf]yjyb/ z]yb tvjw-bxvjmb/ rbqbv-rtxfub/ eq-;jqb df ojrfpj yfhcfcb qsw/ hspmjh nt,hfnbiuf wbqyfkufy/ fodjkb yjxjh/ ltufy vfpveyyb ,bklbhflb? Fufh ofh brrbcb ,bh ;jqlf rtkcf/ ofh

80

brrbcb fkjoblf vf]yjyb fyukfnflb? Eylf «الفقير _ afwbh» rfkbvfcb « كينالمـس _ vbcrby» rfkbvfcbuf ybc,fnfy &onb`;b rsghjw/ ojkfnb nfyuhjw/ ltufy vfpveyyb fyukfnflb?

9) Vecjabhkfhuf byajw wbkbi? Bvrjybznkfhb/ jbkfcb/ zwbykfhb df .hnblfy jkbclf ,skufyb ,jbc ekfhlfy epbkb,/ nfyu ojkfnlf wjkufy vecekvjy vecjabhuf wsklfy rtkufybxf vjkbzdbq `hlfv rshcfnbi ofv Bckjvlfub &pue fvfkkfh cfabuf rbhflb? Fufh wsklfy rtkvfcf/ otx ,skvfufylf nsmhb qskyb rshcfnb, `rb qsklfub [fda-[fnfh df nehkb rshbybilfub wfhjwxbkfhybyu ,jhkbublfy jujo &nbib lfhrjh? Ieybyultr/ lbybq [bpvfn ,bkfy ,bhjy ;jquf jnkfyf`nufy rbibuf `[el bkv shufyf`nufy vecekvjy vecjabh nfkf,fkfhuf vjkbzdbq rsvfr ,thbi ofv lbybvbp nfhmb, wbkufy bikfhlfy?

Ie shbylf ,bh yernfuf bijhf wbkvjwxbvbp? Ifhbfn oerv cehufy lfdhlf ifohbuf rtkufy vtovjyyb oehvfn/ bppfn wbkbiyb ofh ,bh vecekvjy spbybyu ifhfakb dfpbafcb lt, ,bkufy? Ofnnjrb/ cfdj,uf &hbivjw vfwcflblf vecjabhuf ,tvbyyfn [bpvfn wbkbi/ rsyukbyb jkbi exey eqbuf jkb, rtnb,/ [bpvfnblf ,skbi vecekvjykfh jhfcblf nfkfi ,skufy? Bckjv ifhbfnb of`nuf nfn,bw &nbkufy cfjlfn lfdhblf bckjvbq .hnkfhlf yjvb nehkbxf/ afoie veyrfhuf nskufy vtovjy[jyfkfh ,skvfufy? Vecjabhyb eqbuf cbmlbhvfqlbufy/ vtovjyybyu ofwwbyb ,bkvfqlbufy `ddjqb nf,bfnkb ;fvbzn gfqlj ,skufyblfy rtqby ,eylfq vtovjy[jyfkfh wehbiuf &onb`;

nembkufy? <eylfq “vtovjy[jyfkfh” nfhfwwb`nybyu ,tkubcb &vfc/ vf]yfdbq bywbhjpybyu fkjvfnblbh?

10) Cshjdxbuf byajw wbkbi? Rfv,fmfkkbub/ rfnnf vbwljhlf wfhpljh ,skufyb/ reykbr of`nbyb snrfpbiuf wbqyfkb, wjkufyb/ jwb,fnblf ,bhjdkfhlfy cshfi lfhf;fcbuf neiufy vecekvjy cshjdxbuf veheddfn rshcfnbi ofv z[ibkbrybyu ,bh rshbybiblbh? Ieybyultr/ vfc;bl df vflhfcf rf,b Bckjvuf vfyaffn rtknbhflbufy ;jqkfhyb wehbi ` nf]vbh &nbi exey cshfkcf/ rsvfr ,thbi ofv fqyb vellfjlbh? <bhjw vtoyfn wbkbiuf kf`wfnb ,skufy/ nbkfvxbkbryb spbuf rfc, wbkufy/ [ececfy/ cfkkf-xjgjy rbqb,/ vecekvjykfh if]ybuf bcyjl rtknbhf`nufy nbkfvxbkfhuf/ ofh wfyxf yjkf wbkcby/ otx yfhcf ,thbkvfqlb? <eylfq rbvcfkfh ofwblf Hjcekekkjo � vfhofvfn wbklbkfh%

يرأبي ه نة عر ناالله ع ضيره لمسه وليع لى اللهول الله صسأل قال قال رـسا يما فإنكثرت مالهوأم اسأل النس نم كثرتسلي قل أوتسا فليرمجI مسلم رواه

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv ,jqbi vfwcflblf jlfvkfhybyu vjkkfhbyb cshf, nbkfycf/ lspf[ xsmbyb cshf,lb? Ieylfq &rfy/ jp cshfcby ` rsg cshfcby spbuf ofdjkf ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

رمن عد الله ببع نع ناالله ع ضيرماه ع لى اللهص بيقال قال الن لمسه ولي ـأتيى يتح اسأل النسل يجال الرزا يم رواه البخاريIيوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

F,lekkjo b,y Evfh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � rbib jlfvkfhlfy cshfilf lfdjv &nflb/ ofnnjrb Wb`vfn reyb .pblf ,bh gfhxf usinb qsw ojkfnlf rtkflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Rbvkfhuf/ wfyxf dfwn df wfyxf vbwljhufxf nbkfybi vevrby$ Ei,e cfdjkuf Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhblfy ;fdj, jkfvbp%

ارق الهلاليخن مة بقبيص نع ناالله ع ضيرا هفيه ألهأس لمسه وليع لى اللهول الله صسر تيالة فأتمح لتمحقال تلاثة رجل تحمل حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ث فقال

فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما صابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أ

سـحتا فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيـصة مسلمرواه Iيأكلها صاحبها سحتا

81

Wf,bcf b,y Ve[jhbw � hbdjzn wbklbkfh% Rfnnf ;fhbvf1yb ,sqybvuf jkb,/ Hjcekekkjo �ybyu jklbkfhbuf ie yfhcfyb cshf, rtklbv? <bpuf cflfwf rtkb,/ eyb ctyuf ,thbikfhbuf ,e.hueybvbpxf nehf neh ltlbkfh? Csyu &q Wf,bcf! Nbkfyxbkbr ex rbiblfy ,skfrrf ofkjk

&vfc! 1) Rfnnf vf,kfmyb ,sqybuf jkufy rbib? Eyuf tnbiueyuf wflfh nbkfybi sifyuf ofkjk? Csyu ns[nfnflb? 2) Vjkbuf jafn rtknbhufy vecb,fn ,jibuf neiufy rbib? Eyuf pfhehbq

&onb`;kfhb ` hspmjhbuf rthfrkb vbwljhuf tnbiueyuf wflfh nbkfybi ofkjk? 3) Veonj;kbr

tnufy/ ofnnj wfdvblfy fwkkb ex rbib @Ofwbwfnlf afkjyxbuf yjxjhkbr tnufy@/ ltz ifojlfn ,thufy rbib? Eyuf pfhehbq &onb`;kfhb `rb hspmjhbuf rthfrkb vbwljhuf tnbiueyuf wflfh

nbkfybi ofkjk? ^q Wf,bcf! <eylfy ,jiwf nbkfybi ofhjv! Eybyu &ufcb ofhjvlfy tufy ,skflb! ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

11) Wekkbr df fcbhkbrlfubkfhyb jpjl wbkbiuf cfhakfi? Vsvby rbib vjk-ley`cbyb wekkfhyb ofvlf bqvjye Bckjv qskblfub ofhfrfnb exey vfo,ec ,skufy vecekvjykfhybyu ojkblfy [f,fh jkbiuf/ ekfhyb wfvjwkfhlfy jpjl &nbiuf cfhakfiyb ofv z[ibkbrybyu f;hfkvfc wbcvb lt, ,bkflb? Bvjv Vjkbr � vsvby rbibuf/ ufhxb ley`cb neuf, wjkflbufy ,skcf ofv/ vecekvjy fcbhyb jpjl wbkbi dj;b,lbh/ ltufykfh?

Ieylfq &rfy/ vecekvjykfhyb wfvf,/ jpjl wbkbi &dfpbuf jbkfcblfy gek nfkf, wbkf`nufy/ ob,c[jyfkfhlf bikf,/ vfji jkb,/ ,jkf-xfwf ,jwf`nufy dfoibqkfh ofv spbybyu rbv &rfybyb ,bkb, wsqcby!

12) Yfvjpyb ,fhgj wbkbi? ^pue fvfk rbkbiyb vfwcfl wbkufy rbib lfcnfddfk Bckjvybyu &yu veobv heryb ,skvbi yfvjpyb Hjcekekkjo � swbufykfhbltr ,fhxf nfhnb,-wjblfkfhb df dfwnkfhbuf hbjz &nufy ojklf/ rjvbk cehfnlf/ rfylf wbkvfclfy/ [eie]-[epe] ,bkfy swb, ,fhgj &nbib kjpbv? Yfvjp swbvfq/ ifhbfn oervkfhbyb ,f;fhvfq nehb, qsk df rsghbrkfh/ ibaj[jyfkfh/ ofnnj vfc;ble vflhfcfkfh wehcby/ Bckjv nfhjpbcblf ,eylfqkfh z[ibkbr wbkuedxb lt, obcj,kfyvfqlb? Xeyjyxb/ Fkkjo � yfvjpyb ,fhgj &nufy rfkbvfcbyb bqvjy rtknbhufy rfkbvfcbuf ,jmkfvjwlf? Wjkfdthcf/ Weh]jyb Rfhbv yfvjpkfhblf ljbv ,skufy yfvjp[jykfhyb weqblfubxf vflo &nflb%

�{j��p��o���n��m������l��k��������~��}��|���{���z��y��x�����w��v��u��t��s������� �� �� �r��q

������������������������� ����� �!���"��#��$��%��&��'��(��)��*���+��,��-��.

��/z ٢٧ - ١٩: المعارج

Ofwbwfnfy bycjy njwfncbp wbkb, zhfnbklb? Fufh eyuf `vjykbr tncf/ cf,hcbp ,skeh? Fufh eyuf z[ibkbr tncf/ ,f[bk ,skeh? Vfufh yfvjp[jykfh ,eylfq &vfc! Ekfh yfvjpkfhblf lfdjvfnkb rbibkfhlbh? Zyf ekfh vjkkfhblf vf]kev ofw ,skufy rbibkfhlbh? <e ofw cshjdxb df vfohevkfh exeylbh? Zyf ekfh :fpj reybyb nfclbw &nflbufy rbibkfhlbh? Zyf ekfh Hf,,bkfhbybyu fpj,blfy wshwedxb rbibkfhlbh? (Vf]jhb; cehfcb/ 19 _ 27 _ jznkfh)

Ufg yfvjp [ececblf rtnufylf/ ieyb ofv fqnbi rthfrrb/ yfvjpybyu lehecn ,skbib exey weqblfub ,ti yfhcf ifhn wbkbyflb% nfojhfn/ yfvjp dfwnbybyu rbhbib/ fdhfnkfhyb ,thrbnbi/ rbqbv df ,flfyybyu gjrkbub/ wb,kfuf .pkfybi df ybqzn?

13) Pfrjnyb snfi? ^puekbryb vfwcfl wbkufy vsvby rbib Fkkjo � ,thufy vjk-lfdkfnb vf]kev vbwljhuf tnbib ,bkfy eybyu wbhwlfy ,bhbyb ifhbfn rshcfnufy shbykfhuf ,thbi ,bkfy pfrjnbyb snfqlb? Pfrjn rfv,fmfk vecekvjykfhybyu ,jqkfh vjk-vekrblfub ofwwblbh? Pfrjn bckjvbq ;fvbznybyu fcjcbq vjkbzdbq nfzyxb ofvlbh? Pfrjn vecekvjy rbibybyu wfk,byb ,f[bkkbrlfy/ vjkbyb ie,ofkfhlfy gjrkfqlb%

قال أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنـي ه رضي االله عن عن أنس بن مالك كيو فقأن فني كيبرة فأخاضرحلد وول وذو أهال كثير وذو م لمسه وليع لى اللهول الله صسفقال ر عنأص ف رجخت

فقال يا رسول الله أقلل الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين رواه احمد I فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراللي قا

1 Brrb vecekvjy rbib ` ;fvjfybyu jhfcbyb bckjo &nbi rf,b ifh]bq vfwcfl exey ,sqybuf jkbyufy vf,kfm

82

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% <fye Nfvbv wf,bkfcblfy ,bh rbib Hjcekekkjo �ybyu jklbkfhbuf rtkb, @^q Hjcekekkjo! Vty ,flfdkfn/ jbkfkb/ ,jkf-xfwfkbvfy? Wfylfq byajw wbkbibvyb/ wfylfq wbkbibvyb ,bklbhbyu@/ ltlb? Hjcekekkjo � vjkbyulfy pfrjnbyb

xbwfhfcfy? Xeyrb/ e ctyb njpfkfqlbufy gjrkbrlbh? Wfhbylji-ehemkfhbyuuf cbkfb hfov

wbkfcfy? Cshjdxb/ wsiyb df vbcrbyybyu ofwwbyb hbjz wbkfcfy ltlbkfh? @^q Hjcekekkjo! Vtyuf rfvfqnbhb, ,thbyu@/ ltlb? Hjcekekkjo � eylf wfhbyljiyb/ vbcrby df vecjabhybyu ofwwbyb ,thuby df bchja wbkvfuby ltlbkfh? (Bvjv Fovfl hbdjznb)

<bpybyu &]nbwjlbvbplf ifhbfn ,tkubkfufy vbwljhlfub vjk-lfdkfnuf &uf ,skf nehb,/ vecekvjy rfv,fmfkkfhybyu ofwwb ,skufy pfrjnyb byrjh &nufy rbvcf/ ie,ofcbp/ rjabhlbh? F,e <frh �

,eylfqkfh ofwblf Fkkjouf wfcfvrb/ fufh Hjcekekkjo �uf ,thufy pfrjn &xrbxfcbyb vtyuf ,thbivfcf/ ehbifvfy ltufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Pfrjnyb ,thvfufy ` byrjh &nufykfhybyu j[bhfnlfub ojkbyb Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb `hwby bajlfkfqlb%

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له مالـه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هرضي االله عن عن أبي هريرة رواه البخاريIلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزكشجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ ب

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbvuf Fkkjo vjk-ley` ,thufy ,skcf.

eybyu pfrjnbyb snfvfufy ,skcf/ eyuf vjkb rspbybyu ecnblf brrb wjhf ljmb ,skufy bkjy wbkb, rshcfnbkflb? Eyb ,smflb df vty ctybyu vjkbyuvfy/ vty ctybyu ,jqkbubyuvfy/ lt, brrb bzublfy xfyufkkfqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Pfrjnlf ,ti yfhcf% Bckjv/ oehkbr/ ybcj,/ nfvkbr df ofdk ifhn wbkbyflb? Wsq/ &xrb/ vjk df nezkfhlfy pfrjn xbwfhbkflb? Jnkfhlfy nb;jhfn vfnjcb ,skvfcf/ pfrjn xbwfhbkvfqlb? Nb;jhfn vjkkfhbuf 85 uh nbkkj `rb 595 uh revei vbwljhb ybcj, wbkb, jkbyflb? Pfrjnyb Weh]jyb Rfhbv rshcfnufy cfrrbpnf shbyuf/ pfrjn &rfybyb fqnb, ,thbkflb? <fhxf fvfkkfh rf,b pfrjn ofv Rbnj, df Ceyyfn ljbhfcblf snfkvfcf/ z]yb ifhbfn rshcfnufy shbykfhuf ifhbfn rshcfnufybltr ,thbkvfcf/ wf,ek ,skvfqlb?

Bckjv bvrjybznb ,jh ofh ,bh vsvby rbibuf .rkfufy evevbq vf;,ehbznkfhyb ,bp vecekvjykfh eyenb, ,jhvjwlfvbp! Ieybyu exey jhfvbplf rfv,fmfk df yjxjh ,bhjlfhkfhbvbp rsgfqb, ,jhvjwlf! Afwfn spbvbpyb sqkfibvbp/ `y fnhjalfub jx df veonj; ,bhjlfhkfhuf &]nb,jh ,thvfckbubvbp/ &yu fcjcbqcb vjk-ley`uf obhc wsqufybvbp ,jbc vecekvjykfh mfybvkfhbuf wfhfv ,skvjwlf! Ueyjo/ ,bl]fn bikfhuf ofh wfyxf ,skcf/ cfhakfqvbp! Fvvj/ vsvby ,bhjlfhbvbpybyu @Hf,,bv Fkkjo! Veofvvfl �ybyu qskblfy ,jiwf ofh wfylfq qsk pfkjkfn@/ ltufyb exey zoel-yfcjhjkfh/ rjabh df pjkbvkfh fpj,blf nenweykbrlf of`n rtxbhbibuf gfhdj wbkvfqvbp! Wfk,bvbpuf ley` veof,,fnb shyf, rtnufy! Ojk,erb/ Hjcekekkjo � ,bpybyu ecnbvbplf [fda wbkufy yfhcf fqyb ie &lb%

فوالله لا الفقر أخشى عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عن و بن عوف الأنصاريعن عمر نلى مع سطتا با كمينالد كمليط عسبأن ت كمليى عشأخ لكنو لككـمهتا ووهافسنا تا كموهافسنفت لكمكان قب

مهلكتا أهكمIرواه البخاري Fvh b,y Fda � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjouf wfcfvrb/ ecnbyubplf

wshwflbufybv rfv,fmfkkbr &vfc! Ktrby cbpkfhlfy jklby snufykfhuf cthj, wbkb, ,thbkufyb rf,b cbpkfhuf ley` cthj, wbkb, ,thbkbiblfy/ vjk nsgkfilf ,tkkfiufykfhbltr ,tkkfivjmbyubplfy/ ley` ekfhyb ofkjr wbkufybltr cbpkfhyb ofv ofkjr wbkbiblfy wshwfvfy ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Pfrjn ,thbi ,bkfy otx rbv rfv,fmfk ,skb, wjkvfqlb? Fkkjo �ybyu hjpbkbub qskblf byajw wbkufy vsvbyybyu ley`cbuf ley` wsibkcf/ rsibkflbrb/ rfvfqvfqlb%

�{�����������������������z ٣٩: سبأ Fkkjo � exey ,bhjy yfhcfyb byajw wbkcfyubp/ E shybyb nsklbhflb? (Cf,f] cehfcb/ 39 _ jzn)

83

تمرة من كسب طيب ولـا من تصدق بعدل ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن أبي هريرة رواه Iيقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

البخاريF,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv ofkjk rfc,lfy oehvjybyu

wbqvfnbxf cflfwf wbkcf _ Fkkjo afwfn ofkjkyb wf,ek wbkflb _ Fkkjo eyb vfvyeybzn bkf

wf,ek wbkb,/ csyu ,bhbyubp njqxjmbyb ,jwwfyb rf,b eyb &ufcbuf njmxf ,skueybuf wflfh scnbhflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

نة عريرأبي هناالله ع ضيرقال ه لمسه وليع لى اللهول الله صسأن ركليع فقأن مآد نا ابي فقأن قال اللهIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjo @^q jlfv ,jkfcb! Vtybyu qskbvuf byajw wbkuby/ ctyuf byajw wbkb, wfqnfhfvfy@/ ltqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

مسلم رواهIما نقصت صدقة من مال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عنعن أبي هريرة F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � pfrjn vjkyb rfvfqnbhvfqlb ltlbkfh?

(Bvjv Veckbv hbdjznb)

14) Foluf dfaj wbkbi? Vsvby rbib Fkkjo �ybyu Spbuf b,jlfn wbkbi/ Eyuf otx rbv df otx yfhcfyb ntyu wbkvfckbr/ gfqmfv,fhkfh qskblfy ,jhb,/ reah/ ,jnbk qskkfhuf .hvfckbr rf,b Hf,,bcbuf ,thufy folkfhbuf dfaj wbkflb? Ieybyultr jlfvkfhuf ,thufy fol df df]lfkfhuf ofv vfc]ekbzn ,bkfy `ylfib,/ hbjz wbkflb?

Bckjv foluf dfaj wbkbiuf wfnnbw &]nb,jh ,thflb? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf vfhofvfn wbkflb%

�{«��ª¬��²��±�������°�����®��z ٣٤: الإسراء Foluf dfaj wbkbyukfh! Xeyrb/ fol cshfkflbufy yfhcflbh? (Bchj cehfcb/ 34 _ jzn)

Foluf dfaj wbkbi ofwbwbq vsvbyybyu cbafnblbh? Rjabhkfh &cf vecekvjykfhuf ,thufy folbyb wsqbyu/ spfhj ,bnbv df rtkbiedkfhbuf ofv dfaj wbkvfqlb? <eyuf epjw df zwby nfhb[lf vbyukf, vbcjkkfh rtknbhbi vevrby?

Vbyu facecrb/ foluf dfaj wbkvfckbr rfcjafnb ,bp vecekvjykfhuf ofv ehufy? Fkkjo �uf ,thufy folbvbpuf dfaj wbkvfufybvbplfy nfiwfhb vsvby ,bhjlfhbvbpuf ,thufy fol df df]lfkfhuf ofv dfaj wbkvfq wsqlbr! ^yu [fnfhkbcb ,e yfhcf jlfn necbuf rbhb, ,jhvjwlf! Jwb,fnlf vecekvjykfh jhfcblf spfhj bijyxcbpkbr/ uevjycbhfi rf,b yjoei ojkfnkfh gfqlj ,skvjwlf! Ojk,erb/ lbybvbp nfhb[b/ [ececfy/ cfjlfn fchb foluf dfaj wbkbiybyu uspfk yfveyfkfhbuf ybojznlf ,jq? Wjkfdthcf/ foluf dfaj wbkvfckbr rfnnf ueyjokfhlfy? Hjcekekkjo � foluf dfaj wbkvfckbryb veyjabwkbr fkjvfnkfhblfy lt, cfyfufykfh%

ع خلال من كن فيه كان منافقا أرب هما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن عبد الله بن عمرو تكان نهلة منصفيه خ تكان نمو رفج ماصإذا خو رغد داهإذا عو لفأخ دعإذا وو ث كذبدإذا ح نا مالصخ

اريرواه البخIفيه خصلة من النفاق حتى يدعها

F,lekkjo b,y Fvh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � nshn [bckfn eylf ,skufy rbvcf

mbhn veyjabw ,skflb? Rbv ufgbhufylf `kmjy ufgbhcf/ df]lf wbkufylf ecnblfy xbwvfcf/ fol

,thufylf [b`yfn wbkcf/ [ecevfn wbkufylf yjvfhlkbr wbkcf/ veyjabwlbh? Rbvlf sif [bckfnkfhlfy ,bnnfcb ,skcf/ eyb nfhr &nvfueyuf wflfh eylf veyjabwkbrlfy ,bh [bckfn vfd;el ,skflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

15) Qswxbkbr/ vecb,fn ofvlf ;fyu gfqnblf cf,h wbkbi? Vecekvjy rbibybyu rfv,fmfkkbr/ yjxjhkbr/ rfcfkkbr/ afhpfyle zwbykfhbybyu dfajnb rf,b vecb,fn gfqnblf cf,h wbkbib ofv

fqyb z[ibkbrlbh? Pjnfy/ cjmkjv fwblf sp &ufcblfy ofw qsklf tnflbufy vfifwwfn df fpbznkfhuf cf,h wbkbiyb nfkf, wbkflb? {ececfy/ Bckjv exey ,skufy ;fyukfhlf zwbykfhb weh,jy ,skufylf/

84

vjkbuf rfnnf nfkjafnkfh ` nfyfcbuf jmbh ;fhjofnkfh tnufy gfqnlf cf,h df vfnjyfn rshcfnbi/ eheiybyu velobi jwb,fnkfhbuf ,fhlji ,thbi fqyb &puekbrlbh?

Hjcekekkjo � jxkbr df wbqbyxbkbr dfwnblf/ [ececfy/ ;fyulf cf,h wbkbilf/ ;fcehkbrlf vbckb qsw &lbkfh? <fhj � Fkkjouf wfcfvrb/ ehei wbpbufylf Hjcekekkjo � ,bkfy obvjzkfyfhlbr? <jnbhkfhbvbp Hjcekekkjo �ybyu jhnkfhbuf snb, jkfhlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Ieylfq &rfy/ qswxbkbr/ rfv,fmfkkbr ofwbwbq vsvbyyb nfvf wbkbiuf vf;,eh &njkvfqlb? Cf,hkb vsvby Fkkjo �lfy spufuf yjxjh ojkfnkfhblfy ibrjzn wbkvfqlb? Wbqyfkufybyb hsrfx wbkb, smhbkbrrf/ [b`yfnuf/ nfkjy-nfhj;uf wsk ehvfqlb? Jmbh lfhluf ve,nfkj ,skcf/ Fkkjo �ybyu wflfhblfy yjhbpj ,skvfqlb? Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb eyuf rfnnf lfklf ,thflb%

إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في وسلم رسول الله صلى الله عليه قال قاله رضي االله عنعن أنس بن مالك الترمذي اهروIالدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjo ,fylfcbuf z[ibkbryb

[jokfcf/ eyuf ley`lf ;fpjyb ntpkfnflb? Fufh ,fylfcbuf `vjykbryb bcnfcf/ eylfy ueyjokfhb

cf,f,kb vecnfobw ,skufy fpj,yb rtxbrnbhflb? Ofnnjrb/ Wb`vfn reyb eyb nskf wbkb, ,thflb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Ieybyultr/ ofwbwbq vsvbyyb eheilfub vfifwwfn ofv jhnuf xtrbynbhjkvfqlb? Vecekvjy rbib exey spbuf/ jbkfcbuf/ vjk-ley`cbuf/ zwbykfhbuf tnufy vecb,fnlfy lbybuf tnufy vecb,fn jmbhhjw ,skflb? Ofh ,bh vsvby rbib wbqbyxbkbr df vecb,fn gfqnblf/ fk,fnnf/ cf,h wbkbib/ Fkkjo �ybyu fvhbyb ,f;fhb,/ wfqnfhufyblfy nbqbkb,/ J[bhfn reybybyu fpj,blfy spbyb wenwfhbib kjpbv? Cf,h ,e otx wfylfq xjhf rshvfclfy/ jkvf gbi/ jmpbvuf nei wf,bkblf jcvjylfy yf;jn renb, `nbi/ ltufyb &vfc? <fkrb skbv/ veonj;kbr/ nfpqbw/ rfcfkkbr rf,b ,jibuf neiufy vecb,fnkfhuf cf,h wbkb,/ Bckjvuf pbl ,skufy cspe fvfkkfhlfy epjw ,skb,/ ifhbfn ljbhfcblf nfl,bhbyb/ xjhfcbyb rshbi vf]yjcbyb fyukfnflb?

Nbkblf fqnufy bqvjyblf cjlbw nehufy/ ofwbwbq nfwdj &ufkfhb &puekbrybyu vfpreh nehkfhbyb spblf ve;fccfv &nflbkfh? <e ofwlf Fkkjo �ybyu Spb ifojlfn ,thvjwlf? Fkkjobv! <bpkfhyb ofv sifylfq cjlbw/ nfwdjkb ,fylfkfhbyu wfnjhblf wbkuby! Pthj/ cjlbwkbr/ fqybwcf ojpbhub pfvjylf jlfvkfh jhfcblfy rsnfhbkb, ,jhf`nufy afpbkfnkfhlfy? ^yu fxbyfhkbcb/ ,e cbafn vecekvjykfhlfy ofv nj,jhf qbhjwkfivjwlf? Jwb,fnlf vecekvjykfh jhfcblf ofv spfhj bijyxcbpkbr heob shyf, ,jhvjwlf? Ojk,erb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf cjlbwkbryb &puekbr lt, nf]hbakflbkfh%

إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رضي االله عن عبد الله بن مسعود فجور يهدي إلى النار وإن الجنة وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب فجور وإن ال

مسلم رواه Iالعبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا

F,lekkjo b,y Vfc]el � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � cjlbwkbr &puekbrlbh? ^puekbr/ fk,fnnf/ ;fyyfnuf tnfrkfqlb? <fylf cjlbwkbryb vforfv nenflb/ ofnnjrb

Fkkjoybyu oepehblf hjcnusq lt, ,bnbkflb? ~kmjy ,epewkbrlbh? <epewkbr lspf[uf tnfrkfqlb? <fylf `kmjyuf jlfn wbkflb/ ofnnjrb rfppj, lt, ,bnbkflb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

<fylfyb Fkkjo �ybyu hjpbkbubuf jkb, ,jhflb/ Hf,,bcbuf zwby wbkflb ofvlf ;fyyfnlfub jkbq vfwjvkfhuf &hbinbhflb/ lt, ,tkubkfyufy bckjvbq &pue fvfkkfh iekfhlbh? Bycjy ley`lf Fkkjo � hjpb ,skflbufy vfpreh &puekbrkfhuf &onbvjv ,thb, zifib kjpbv? Jlfvpjl vfyf ie z[ibkbrkfhlfy .p subhb, zifvjwlf! Vfyf ie z[ibkbrrf lf]dfn &nf`nufy vsvbykfhuf pekve nfpqbw/ mfpf,e fljdfn wbkvjwlf!

�{[��Z��Y\��e��z ٣٠: يس <eylfq ,fylfkfhuf ofchfn ,skcby! (~cby cehfcb/ 30 _ jzn)

Ei,e jznlf pbrhb snufy bqvjy df &puekbr nehkfhbyb cfoj,fkfh/ ekfhuf z[ibkbr ,bkfy &hufiufy f;ljlkfhbvbp spkfhblf ve;fccfv &nlbkfh? Ie cf,f, ley`lf fpbpe verfhhfv ,sklbkfh? <eney evvfn exey b,hfn yfveyfcb cbafnblf nfhb[lf wjklbkfh?

85

Vbyu facecrb/ ei,e jznlfub z[ibkbrkfh vecekvjykfh jhfcblfy rsnfhbkb, ,jhvjwlf? Yfafwfn z[ibkbr/ ,fkrb z[ibkbr ofwblfub ifh]bq neieyxf ofv ,bp exey ,tujyfkfivjwlf? Jwb,fnlf vecekvjykfh leivfykfhbuf wfhfv/ ofh njvjykfvf wjkjw vbkkfnuf fqkfylb? Fkkjo �

ofwbwbq vsvby ,fylfkfhbuf df]lf wbkufy yechfnlfy vfohev ,sklb? <eylfq fzyxkb ojkfnlfy wenbkbiybyu zujyf qskb _ ofwbwbq bqvjy &ufcb ,skbi df ei,e jznlfub z[ibkbrkfh rtnbyb epvfckbrlbh?

:��;��~��}��� � � � � � � � �|��{��z��yBC���D��E��F��G��� �H��I��J��K��L��M��N��O��P��Q��R���S��TUV��W��X��Y��Z��[£��¢��¡��_��`��a����b��c����

178? ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Cbpkfhuf sklbhbkufykfh ofwblf wfcjc jkbi afhp wbkbylb? Oeh jlfvybyu ,flfkbuf oeh jlfv/ wekybyu ,flfkbuf wek/ f`k rbibybyu ,flfkbuf f`k rbib wfnk wbkbyflb? Rbvuf ,bhjlfhb njvjyblfy ,bhjy yfhcf fad wbkbycf/ eylf z[ibkbr ,bkfy ,sqceybib df eyuf xbhjqkbkbr ,bkfy njdjy nskfib kjpbv? <e Hf,,byubp njvjyblfy tyubkkbr df hfovfnlbh? ^ylb rbv ieylfy rtqby ofv nf;jdep wbkcf/ eyuf fkfvkfynbhedxb fpj, ,jhlbh?

Fkkjo � Zujyf df ,fhofw vf],el! E .,jhufy Bckjv ifhbfnbubyf nsmhb qsk df fqyb fljkfnlbh! Hjcekekkjo � jkb, rtkufy lby cfjlfn df ojnbh;fvkbr qskblbh! Bycjybznybyu ,f[nb Fkkjoe Hjcekb �ybyu oervbyb of`nuf nfn,bw &nbilf! Vfpreh &]nbwjlyb wfk,buf ;jqkfufy &q bqvjy fokb! Cbpkfhuf sklbhbkufy zwbykfhbyubp ecnblfy wfcjc jkbi df ie gfqnlf ntyukbr df ,fhfdfhkbrrf wfn]bq hbjz &nbi afhp wbkbylb! Ieylfq &rfy ,bhbyubp ,jiwfyubpuf nf;jdep wbkvfyu! Oeh/ jpjl rbib oeh jlfvyb sklbhufy ,skcf/ cbpkfh ofv wfcjc jkbilf afwfn sklbhufy sif oeh jlfvyb sklbhbyu! Eyuf wsib, ,jiwfyb ofv wfnk &nvfyu! Wek wekyb sklbhufy ,skcf/ sif wekyb sklbhbibyubp rbajz! <bh-,bhbyubpuf pekv wbkb,/ sklbhbkufy ,bh jlfv

&dfpbuf ,bh ytxf jlfvyb `rb wek shybuf oehyb/ f`kybyu ,flfkbuf &hrfryb wfnk wbkvfyu! <eylfq wbkbi pekv df nem`ylbh! <jhlb. vfwnekybyu dfkbqkfhb wjnbkyb sklbhbi shybuf eylfy njdjy jkbiuf rsycf/ vfwnek nfhfa wjnbklfy [eyyb nfkf, wbkbilf z[ibkbryb eyenvfcby! Gfqnlfy ajqlfkfyb, wjnbkuf ;f,h/ nfolbl wbkvfcby! Ieyxfkfh jmbh ;byjznb rtxbhbkufy wjnbk ofv

of`nbyb cfwkf, wjkufy nfhfauf vbyyfnljh ,skb,/ njdjy nskfiyb xspvfcby! Wjnbkyb fad wbkbiuf he[cfn &nbkbib Hf,,byubp njvjyblfy cbp vsvbykfh exey tyubkkbr df vtohb,jykbrlbh! Ieylfq hfovlbkkbrlfy csyu ofv ,bhjy nfhfa% vfwnekybyu dfkbqkfhb njdjyyb nskfnb,/ csyu wjnbkyb sklbhcf* wjnbk njdjyyb nskfvfcf ` ,tkubkfyufy vbwljhyb nskfkbubxf snfvfcf `[el fad &nbkufyblfy rtqby nfrhjhfy zyf ,jiwf wjnbkkbrrf wsk ehcf/ eylf ofllfy jiufy ,eylfq nf;jde;rjh rbvcfkfh exey Fkkjo �ybyu fkfvkb fpj,kfhb veofq`lbh!

Weh]jyb Rfhbv ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh ltz ,bpyb Fkkjo �uf &]nb,jhkb ,skufy/ Hf,,bvbpuf ,jmkf, nehufy zujyf bqvjy cbafnbvbp ,bkfy xfwbhvjwlf? Bycjy Fkkjo �uf vjk-lfdkfnb/ ojdkb-;jqkfhb/ wfllb-wjvfnb/ afhpfylkfhbybyu rsgkbub `[el ,jm-hjmkfhb ,bkfy vs]nf,fh &vfc? Jlfvpjl Fkkjo �ybyu &]nb,jhbuf afwfn bqvjy cbafnb ,bkfy cfpjdjh ,skflb? Ieybyu exey vsvby rbib bqvjyyb mfybvfn ,bkb, wflhbuf tnbib/ lbybyb otx wfxjy otx yfhcfuf fkbinbhvfckbub/ bqvjybyb cfwkf, wjkbi exey rthfr ,skcf/ ;jybyb ofv weh,jy wbkbiuf nfq`h ,skbib lfhrjh? Pjnfy/ bqvjycbp rbvcf Fkkjo �ybyu oepehblf otx wfylfq &]nb,jhuf &uf &vfc%

�{»��º����¹��¸��¶�����´¼���Â��z ٧٧: الفرقان Fufh bqvjybyubp ,skvfcf/ Hf,,bv cbpkfhyb &]nb,jhuf jkvfqlb/ lt, fqnbyu! (Aehwjy

cehfcb/ 77 _ jzn)

Bckjv rtkbiblfy jklby ,fifhbzn shvjy wjyeyb ,bkfy zifhlb? :jobkbzn lfdhblf [ellb [jpbhubltr jlfvkfh shnfcblf nf;jdeprjhkbr/ pekv bikfhb rsgkf, cjlbh ,skfhlb? Fhpbvfc yfhcfkfh cf,f, jlfvkfh jhfcblf wjykb nswyfiedkfh ,skb, nehfhlb? Ieylf ofh njvjykfvf rexkb/ ofh,bq cfkjobznb df nfq`hufhkbub ecney wf,bkfybyu wekbyb ,jiwf wf,bkfybyu wekb sklbhb, wsqcf/ @<bpybyu wekbvbp ekfhybyu oeh jlfvbuf ntyu! <bpybyu f`kkfh ekfhybyu &hrfr rbibcbuf ,fhj,fh! Fufh ,bplfy wek sklbhbkufy ,skcf/ ,bp ekfhlfy oeh jlfvyb sklbhb, sx jkfvbp! Fufh ,bplfy f`k sklbhbkufy ,skcf/ ,bp ekfhybyu &h rbibcbyb sklbhfvbp!@ lt, spbyb ,jiwfkfhlfy ecney wszhlb? Ojpbhlf ,bhjy rbvcfybyu cjlbh &nufy ;byjznb exey jnf-jyfcblfy njhnb, ,fhxf zwbykfhbuf nfpqbw df pekv snrfpbkufyb rf,b sklbhbkufy ,bh jlfv exey ,bh ytxf jlfvlfy/ ofnnj ,eney ,jikb ,bh wf,bkflfy wfcjc jkbyfhlb? {ekkfc/ wfcjc jkbilf ojpbhub veihbrkfh rf,b

86

Vfrrf veihbrkfhb ofv spb ,bkufy qskyb nenfhlb? Sif ;jobkbzn lfdhblfy wjkufy pekv df nf;jdepybyu nehkb rshbybikfhb ,eueyub reylf ofv ofh wflfvlf exhfqlb?

Ojpbhubltr shvjy wjyeyb oerv cehf`nufy ,bh gfqnlf Vtohb,jy df Hfovkb ,skufy Fkkjo � wfcjc jkbi ,jhfcblfub Sp oervbyb yjpbk &nbi ,bkfy ;fvbzn shnfcblfub ntyukbryb df ofwbwbq fljkfnyb ,fhgj wbklb? Wjnbkyb sklbhb, wfcjc jkbycf/ ntyukbr df ,fhj,fhkbr vtpjybyb hbjz wbkbiyb/ ofllfy jivfckbryb afhp wbklb?

رواه البخاريIكتاب الله القصاص صلى الله عليه وسلم قال النبي عنهرضي االله عنعن أنس بن مالك Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � wbcjc _ Fkkjoybyu afhpblbh

ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Zoelkfhybyu rbnj,b ,skvbi Nfdhjnlf wjnbkkbr rtxbhbkvfc ueyjo ,skb,/ eylf wjnbkyb afwfn sklbhbiuf oerv wbkbyufy &lb? Yfcjhjkfh rbnj,b ,skvbi By;bk oervb ,sqbxf &cf wjnbk afwfn njdjy nskfhlb/ [jkjc? Fkkjo � Bckjv evvfnbuf wjnbkyb sklbhbi/ njdjy nskfnbi df evevfy rtxbhb, .,jhbi b[nb`hbyb ,thb, ekrfy vfhofvfn rshcfnlb? Pthj/ ,eylfq b[nb`h snufy evvfnkfh ifhbfnblf ,skufy &vfc%

F,lekkjo b,y F,,jc � <fyb Bchjbklf njdjy nskfi ,skvfufy? Ekfhlf wfcjc jkbi ,jh &lb/ [jkjc? Fkkjo � ,e Bckjv evvfnbuf @Cbpkfhuf sklbhbkufykfh ofwblf wfcjc jkbi

afhp wbkbylb? Oeh jlfvybyu ,flfkbuf oeh jlfv/ wekybyu ,flfkbuf wek/ f`k rbibybyu ,flfkbuf f`k rbib wfnk wbkbyflb@ jznbyb yjpbk wbklb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bckjvlf ,bh jlfv ,jiwf ,bh jlfvyb wfcllfy sklbhcf/ &hvb/ f`kvb/ `ivb/ wfhbzvb/ wjnbkybyu ;fvbznlfub vfwjvb wfylfq ,skbiblfy wfn]byfpfh/ eyb ofv wfnk wbkb, wfcjc jkbyflb? Vfwnekybyu dfkbqkfhb wjnbkyb sklbhb, wfcjc jkbiyb b[nb`h wbkcf/ ekfhyb otx rbv

wfqnfhjkvfqlb? Pjnfy/ ,e fqyb fljkfnlbh? Fkkjo � sp zwbyblfy ;elj ,skufy/ wfk,buf ;fhjofn df fkfv tnufy vfwnekybyu dfkbqcbuf wjnbkybyu zifi-zifvfckbr vfcfkfcbyb ofk &nbi oewewbyb ,thlb? Ltvfr/ ofvvf ufg sklbhbkufy rbibybyu dfkbqkfhblf wjkflb? Dfkbq fad &nbi `rb njdjy jkbiuf hjpb ,skvfclfy/ sklbhbi wfhjhblf wfn]bq wjkcf/ wjnbkyb skbvlfy otx yfhcf cfwkf, wjkjkvfqlb? Fufh ,bhjy vecekvjy sklbhbkb,/ eybyu dfkbqcb ,skvfcf/ eylf vecekvjykfhybyu [fkbafcb dfkbq ,skflb? {jokfcf/ wjnbkyb sklbhflb/ [jokfcf njdjy nskfnb,/ vecekvjykfhybyu [fpbyfcbuf njgibhflb?

Fufh ,bh rbibybyu wfnk &nbkbiblf ,bh nslf jlfvkfh binbhjr &nufy ,skcf/ sif nslfybyu ,fhxfcb sklbhbkflb? Evfh b,y {fnnj, � Cfy]j ifohblf ,bh qbubnyb sklbhbilf binbhjr &nufy tnnb rbibyb skbvuf oerv &nb,/ fufh Cfy]j fokb sklbhufylf ,fhxfcbyb sklbhfhlbv

ltufykfh? (Bvjv Vjkbr hbdjznb) Evfh b,y {fnnj, �ybyu ,e oervkfhbuf ,bhjy cfoj,bq &]nbhjp ,bklbhvfufy?

Wjnbklfy wfcjc jkbi exey ,fhxf pfhehbq ifhjbnkfhyb zhfnb, ,thbi/ wfcjc jkedxbybyu ofllblfy jivfckbubyb yfpjhfn wbkbi/ ieybyultr/ njdjy vbwljhbyb ,tkubkfi Bckjv [fkbafcb njvjyblfy nfqbykfyufy wjpbkfh ufhlfybuf .rkfyflb?

Cfoj,fkfh df nj,b]bykfh oervbuf fcjcfy aewfojkfh njdjy vbwljhbyb .pnf nez `rb vbyu vbcwjk nbkkj/ lt, ,fojkfiufy? Njdjy nskfilf wjnbkybyu vekrblfy jkbyflb? Fufh wjnbkybyu vekrb njdjyuf tnvfcf/ frf-erf/ jgf-cbyubk df jnf-jyfcbybyu vekrblfy jkbyflb? Fufh sifylf ofv

tnvfcf/ wjnbk zif, nehufy lb`hlfubkfhybyu vekrblfy ofv wsibkflb? Wjnbk ,tkubkfyufy njdjyyb nskfilf xspvfclfy/ vbwljhblfy rfvfqnbhvfclfy snfqlb?

<jhlb-./ skufyybyu dfkbqkfhb njdjy jkbiuf hjpb ,skcf/ ,e txbv ofh brrb njvjy exey tyubkkbr df vtoh-jwb,fnlbh? <eylfq ojkfnlf vfwnekybyu zwbykfhb wjnbklfy ifhbfn ,tkubkfufy vbwljhlfub njdjyyb nfkf, wbkbilf ,fmhbrtyukbr/ z[ibkbr neqmekfhbyb `llf nenbikfhb/ eyuf lsw-gsgbcf wbkvfckbrkfhb kjpbv? Wjnbkybyu pekvuf wsk ehufybuf wfhf, vfpkevkfh ofv spbyb pekvuf ehvfckbub/ ,bk]frc/ jkbq;fyj,kbr/ z[ibkbr df fljkfn njvjyblf nehbikfhb kjpbv? Wjnbk njdjyyb nskfufyblfy csyu eyuf ubyf-relehfn wbkvfckbrkfhb lfhrjh? Xeyrb/ Weh]jyb Rfhbv rbvuf ,bhjlfhb njvjyblf ,bhjy yfhcf fad wbkbycf lt, vfwnekybyu dfkbqcbuf jlfvbqkbr df lbybq ,bhjlfhkbr neieyxfkfhbyb &ckfnvjwlf? Wjnbk cbpuf ofh wfyxf jmbh ;fhjofn df fkfv tnrfpvfcby/ e ,fhb-,bh lbylf cbpuf ,bhjlfh &rfybyb eyenvfyu/ ltufyltr ,skvjwlf? <jiwfkfh @Vfwnekybyu &ufcb wjnbkyb sklbhvfclfy njdjy jkbiuf hjpb ,skufyblfy rtqby ybvf ltcf/ ybvf wbkcf/ ofwkb@/ lt, ,bkflb? Bckjv &cf ieylfq ojkfnlf ofv sklbhbkufy rbibybyu dfkbqcbyb &puekbryb eyenvfckbrrf lf]dfn wbkf`nbh?

Vfwnekybyu dfkbqkfhb wjnbkyb sklbhvfclfy/ njdjy ofv jkvfclfy/ rtxbhb, .,jhbikfhb ofv

vevrby? Wjnbkyb fad &nbilf evevbq vfyaffnuf nfzyb, bi rshvjw lfhrjh? Vbcjk exey wjnbk

87

z[ib [ekw df &pue bikfhb ,bkfy nfybkufy ,skb,/ wjnbkkbr ;byjznb eylfy ,bhbyxb vfhnf cjlbh ,skufy ,skcf/ fufh fad &nbkcf/ ojkfnbyb syukfiuf evbl ,skcf/ fad &nbi vf]wek? Fvvj wjnbk bkufhbnlfy `vjykbr ,bkfy nfybkufy ,skb,/ fufh fad wbkbycf ofv afwfn `vjykbub pb`lf ,skflb/ ltufy uevjy ,skcf/ ,eylfq wjnbkyb rtxbhvfckbr vf]wek? Ieyuf wfhfvfq wjnbkyb fad wbkbi

,jhfcblfub zreybq csp vfwnekybyu dfkbqkfhblf wjkflb? <bhjw wfylfq ,skvfcby/ shnflf hjpbkbr de;eluf rtkufyblfy csyu vfwnekybyu dfkbqkfhb wjnbkyb sklbhcf `[el wjnbk zyf wfqnflfy ,jiwf wjnbkkbrrf wsk ehcf/ ofllblfy jiufy ,eylfq rbvcfkfhuf Wb`vfn reyb fkfvkfynbhedxb fpj, ,jhlbh?

Aewfojkfh brrb vfcfkflf% wekyb sklbhufy oeh jlfvyb df pbvvbqyb sklbhufy vecekvjyyb sklbhbi-sklbhvfckbr ofwblf b[nbkja wbkbiufy? Bvjv Vjkbr/ Bvjv Fovfl df Bvjv Ijab]bq kfh wekyb sklbhufy oeh jlfv ofv/ pbvvbqyb sklbhufy vecekvjy ofv sklbhbkvfqlb/ ltufykfh? :evoeh ekfvjkfh/ ;evkflfy/ Ifq[-ek-Bckjv B,y Nfqvbqz � ofv ei,e abrhyb vf]wekkfufykfh? Fvvj vfpof,,jibvbp Bvjv F,e Ofybaf � wekyb sklbhufy oeh jlfv ofv/ pbvvbqyb sklbhufy vecekvjy ofv sklbhbkflb/ ltufykfh?

Wjnbklfy wfcjc jkbiybyu rfqabznb ofwblf Bvjv Vjkbr df Bvjv Ijab]bq kfh @Wfylfq sklbhufy ,skcf/ sifylfq cehfnlf sklbhbkflb@/ ltufykfh? Bvjv Fovfl df Bvjv F,e Ofybaf kfh @Wbkbx ,bkfy ,bh ehbilf sklbhbkflb@/ ltufykfh?

<f]pb veafccbh ekfvjkfh jznlfub oeh jlfvybyu ,flfkbuf oeh jlfv/ wekybyu ,flfkbuf wek/ f`k rbibybyu ,flfkbuf f`k rbib rfkbvfkfhb @Vjblf@ cehfcbybyu 45 _ jznb ,bkfy vfyce[ ,skufy/ ltqlbkfh?

Bckjvlfy ,jiwf nepevkfh wjnbkyb vf]kev ,bh dfwnuf jpjlkbrlfy vfohev &nflb? Reah fokbybyu yfplblf wjnbkybyu ,bh ytxf qbkkfh wfvjwlf snbhbib tnfhkb ;fpj? Wjnbk vf]kev ,bh dfwn vfo,ec ,skb, csyu zyf jpjlkbrrf xbwflb? Fufh ,flfdkfn ` vfycf,ljh ,skcf `rb ,jq/ j,hs-&]nb,jhkb jlfvybyu afhpfylb ,skcf/ ;fpjyb nf]qby &nedxb vforfvf ,bkfy rtkbib,/ ;fpjyb wbcvfy snfqlb `[el nfvjvfy ;fpjkfyvfqlb? Skufyybyu jbkfcb df afhpfylkfhbuf njdjy nskfi/ `hlfv ,thbi nsmhbcblf-re ufgbhvfq wsz wjkbyu!

{sg/ wjnbkuf ,eylfq ;fpj ,thbkbib skufy rbibybyu zwbykfhb/ afhpfylkfhb wfk,blfub fkfv

df vecb,fnyb rtnrfpf jkflbvb$! Wjnbkyb ,th ytxf qbkuf vfo,ec &nbi skufy rbibybyu [jyfljybuf ` bwnbcjlbq ` vf]yfdbq rsvfr ,thflbvb$! F[bh wfvjw ;fpjcbuf njhnbkufy wjnbk yfafwfn wjnbkkbr/ ,fkrb ;byjznybyu ,jiwf nehkfhblf ofv ecnfcb afhfyu ,skb, xbwbib byrjh &nb, ,skvfc ofwbwfn-re! Fufh wjnbk vf]kev dfwn snufyblfy csyu ,tvfkjk .hfdthflbufy ,skcf/ skufyybyu zwbykfhb/ jbkfcb df afhpfylkfhbybyu wfk,blfub zhfcb/ fkfvb/ fljdfnb zyubkfyvfqlbvb$! <e yfhcf zyub-zyub ;byjznkfh/ wjy nsrbikfhuf jkb, rtkkvfqlbvb$! Wfvjw ;fpjcb ,bkfy ;fpjkfyufy wjnbkkfh of`nlf nfrhjh-nfrhjh wjnbkkbr wbkufy ojkfnkfhbyb rbv hfl wbkflb$! @Skbv ;fpjcbyb wskkfi ,fmhbnjikbr! Wjnbkuf ,thbkflbufy ;fpj eyb nsmhb qskuf ,jikfqlbufy nfh,bzdbq ;fpj ,skbib rthfr@/ ltqbiflb! Vtoh- jwb,fn neqmekfhblfy rtkb, xbwb, spkfhbxf wjnbkuf “hfov-ifawfn” wbkbiflb! Eylf vbyukf, jlfvkfhuf rbv ifawfn wbkflb$! F[bh ,e yfhcf ,jiwf wjnbkkbrkfhuf qsk jxb, ,thflb-re!

:byjbq bikfh ,bkfy iemekkfyedxb afy ojpbhuf rtkb,/ wfcllfy jlfv sklbhufyyb wfcjc jkbi qskb ,bkfy ;fpjkfyvfckbub wjnbkkbr ;byjznbybyu nj,jhf rsgfqbibuf cf,f, &rfybyb nfy jkbiuf vf;,eh ,skvjwlf?

Reah ybpjvbuf wehbkufy fqhbv ,jcwbyxb vfvkfrfnkfh spbybyu nehkb [bk ofh,bq-bwnbcjlbq/ nb;jhbq df vflfybq nfirbkjnkfhbuf f]pj ,skbi bcnfubyb ,bklbhf`nufy lfdkfnkfhuf skbv

;fpjcbyb ,trjh wbkbi nfkf,byb wszlb? Spuf .hnkfhuf/ [ececfy/ vecekvjy lb`hkfhbuf ,jcnbhb, rbhufy df vfofkkbq fojkbyb bcnfufybxf wbhmby wbkf`nufy ,jcwbyxb wsibykfhb exey jklbylfy lf[kcbpkbr oewewbyb wskuf rbhbnflb? Wfyb ,e thlf fljkfn$! Wfyb ntyukbr$!

<e Bckjv mfybvkfhbybyu ifhbfnbvbp oervkfhbyb qswjnbiuf wfhfnbkufy `dep cb`cfnkfhbybyu ,bh rshbybiblbh? <bp vecekvjykfh reahybyu ,eylfq oe;evkfhbuf ,tafhw ,skvfckbubvbp lfhrjh! Fkkjo �ybyu oervkfhblf bycjy exey ,tobcj, vfyaffnkfh ,jhkbubyb/ Bckjv

oervkfhbubyf jlfvkfhuf fqyb fljkfn/ ,fhwfhjhkbr/ nbyxkbr df njnedkbr jkb, rtkbibyb [fkwkfhuf neieynbhb, ,jhbibvbp kjpbv!

¬��«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤�� 179? Cbpkfh exey wfcjc jkbilf of`n ,jhlbh/ &q fwk &ufkfhb! Ijzl nfwdj wbkcfyubp!

Z[ib-`vjy/ ajqlf df pfhfhybyu afhwbuf ,jhflbufy &q fwk &ufkfhb! Fkkjo �ybyu wjnbklfy wfcjc jkbi ,jhfcblfub oervbyb of`nuf nfn,bw &nbilf cbpkfh exey of`n ,jhlbh! Z]yb/ ,bhjdyb

88

sklbhufy rbvcf spb ofv/ fk,fnnf/ wfnk wbkbybibyb ,bkcf/ spbyb wjnbkkbrlfy nbqb,/ ,eylfq ;byjznuf wsk ehvfckbrrf ofhfrfn wbkflb? <e ,bkfy spbybyu df ,jiwfkfhybyu of`nbyb cfwkf, wjkflb! <e &cf vbyukf, ,tueyjo wjykfh nsrbkbibybyu jklbyb jkflb! Jlfvkfhuf ojnbh;fvkbr df jvjykbr ,thflb! Ieylfq &rfy/ ijzl wjnbkkbrlfy nbqbkcfyubp df Fkkjo �lfy wshwcfyubp!

Wjnbklfy wfcjc jkbybib vewfhhfh ,skcf/ rsgxbkbr ,e ;byjznuf wsk ehbilfy nbqbkflb? <e yfhcf wjnbkkbr wbkbiyb vfwcfl wbkufy rbvcfybyu ofv/ sklbhbkbib vevrby ,skufy bycjyybyu of`nbyb ofv cfwkf, wjkbiuf cf,f, ,skflb? Wjnbk spbuf otx wfylfq nfybi-,bkbib/ vfycf,e vjk-ley`cb `hlfv ,thjkvfckbubyb/ skbvlfy wenbkbi &dfpbuf gjhf jkbyvfckbubyb/ vfwnekybyu dfkbqkfhb sklbhbi qskb ,bkfy wfcjc jkbiyb nfkf, wbkcf/ eyuf otx rbv `hlfv ,thjkvfckbubyb ,bkcf/ wjnbkkbrrf zwby ,jhvfqlb? Bckjv oervbybyu ;jhbq &nbkbib bycjybznyb wjnbkkbr nfidbiblfy [fkjc &nflb? Of`n jcjqbinf df [jnbh;fvkbr ,bkfy snflb?

Ojpbhlf dfoib`yf jlfv sklbhf`nufykfh wjnbkkbrrf wfylfq ;eh]fn wbkzgnb$! Vjllbq weddfnuf &uf/ pshfdjy df nf;jdeprjh fqhbv vbkkfn ` lfdkfnkfh spblfy rshf rexcbp lfdkfnkfhuf ,jcnbhb, rbhbilfy/ ,jqkbrkfhbyb nfkjy-nfhj; wbkbilfy/ vbyukf, ,tueyjo jlfvkfhyb wbhmby wbkb,/ wjybyb nsrbilfy ybvf exey wshwvfzgnb$! Ytufrb/ ekfh wbkufy ;byjznkfhb exey ;fdj,ufh ,skvfckbubyb/ wfnk &nbkvfckbubyb z[ib ,bkflb! Fufh Bckjv ifhbfnb of`nuf nfn,bw &nbkufyblf/ bycjybzn shnfcblf ;byjznxbkbr/ [ececfy/ wjnbkkbr ,e lfhf;flf fd;buf vbyvfc &lb?

Bckjv wjnbkuf wfcjc jkbi jhwfkb skbv vewfhhfh &rfybyb &]kjy wbkbi ,bkfy vbyukf, wjnbkkbrkfhyb df ,tueyjo wjy nsrbkbibybyu jklbyb jklb? <e ,bkfy wjnbkkbr ;byjznbybyu bklbpbuf ,jknf ehlb? Ltvfr/ wfcjc jkbi vfwcflblf ,f]pbkfhyb sklbhbi/ ,jiwfkfhuf of`n ,foiblf &nbi ltvfrlbh? Njdjy nskfiuf he[cfn ,thbkufyb &cf wjnbkybyu of`nbyb cfwkf, wjkbiblfy nfiwfhb vjllbq vfyaffn rtknbhb, nehufy rbibybyu of`nlfy rtnbib jwb,fnblf jbkflf de;eluf rtkflbufy veonj;kbryb wjgkfqlb df jbkfybyu nbrkfyb, jkbibuf `hlfv ,thflb?

Snufy jznlfub rfcjc jkbi rfkbvfcb vf]hbaf _ nfybwkb ojkfnlf rtklb? <e jznlf &cf of`n rfkbvfcb yfrhf _ nfybwcbp ojkfnlf rtklb? <e yfhcf ifhbfn oervkfhb ,eney ,fifhbznuf of`n by]jv &nbibyb rshcfnflb?

Ifhbfnbvbp nf]qby &nufy wfcjc jkbiybyu obrvfnbyb bycjybzn ,fkrb ,jiwf lfdhkfhlf ofv neieyufylbh? Ktrby ,eueyuf rtkb, Bckjvybyu fljkfnbyb vsvbykfh ofv/ ,jiwfkfh ofv mjzn xeweh neieyvjwlf? Ifhbfnbvbpybyu ,eylfq fljkfnkb oervblfy ,ji njhnufy [fkwkfhybyu ,jib ;byjznlfy xbwvfq wjklb?

Bckjv oervkfhbyb xtnuf cehb, wsqufy ;fvbznkfhuf ,bh yfpfh cjkbyu! Pekv df nf;jdep ,bkfy sklbhbkufy rbibybyu [jyfljybuf yf wjnbk/ yf ,jiwfkfh nfhfablfy/ ,bh vjllbq rsvfr ,thbkflb? Wjnbkybyu vf]kev dfwn vfo,ec ,skbiblfy otx ,skvfufylf vf]yfdbq wjybwbi ofv

ojcbk ,skvfqlb? Zwby rbibcbybyu/ [ececfy/ jnfcbybyu wjnbkbyb ,tvfkjk .hbibyb rshbi

bycjy of`nbyb nbybvcbp ,twfhjh wbkflb? Wfcjc jkbi neqmecb eyb ljbv ,tpjdnf wbkflb? <e yfhcfybyu nf]cbhb fdkjlkfhbuf ofv snflb? @Jnfvbpyb wfnk wbkufy if[cybyu fdkjlb@/ ltufy fljdfn heoblfub wfhfikfh epjw qbkkfh lfdjv &nflb? Wfcjc jkbiybyu ifhbfn rshcfnufy wfqcb ,bh nehb ;jhbq wbkbybib ,bkfy ,eylfq abrhkfh sif dfwnlf`w ns[nfqlb df of`n zyf sp bpbuf neiflb?

<jwedxb df nfh,bz wbkedxbcb of`nlfy rsp .vufy [jyfljy of`nb ofv vjllbq/ ofv vf]yfdbq ;bofnlfy ,eneykfq bplfy xbwb, rtnflb? Eylfy nfiwfhb ekfhlf wjnbkuf ybc,fnfy ,bh evh fljdfn neqmecb ofv cfwkfyb, wjkflb? Wjnbkyb skbvlfy cfwkf, wjkufy lfdkfnkfh bwnbcjlbq df ofh,bq ;bofnlfy ofh wfyxf welhfnuf &uf ,skvfcby/ ekfhlf reybuf .pkf, jlfv sklbhbi ;byjznb cjlbh &nbkflbrb/ jllbq jlfvkfh of`nb exey jvjykbr/ ojnbh;fvkbr qsw?

Weh]jyb Rfhbvybyu wfcjc ofwblfub brrb jznb ojpbhlf rsgkf, oewewieyjckfh/ wjyeyieyjckfh ofk &njkvfufy vehfrrf, vfcfkfkfhyb jcjykbr ,bkfy ofk wbkufy? Wfcjc jkbi

ofwblfub bckjvbq oerv fljkfn/ tyubkkbr df vtoh-jwb,fn fcjcbuf wehbkufy? Bycjy ,e oervybyu obrvfnkfhb ofwblf nfafrreh df nflf,,eh wbkbib kjpbv? Pthj/ wfcjc jkbilf bycjybzn exey of`n ,jhkbubyb afwfn fwkkb rbibkfhubyf fyukf, tnflb? <byj,fhby/ wfcjc ofwblfub oerv/ evevfy/ ifhbfn oervkfhb pfvjy nfkf,buf vjc &vfc/ ltufykfhyb ,tvfkjk fwkcbp ltcf ,skflb?

Fkkjo �ybyu oervkfhb ofwblf nfafrreh wbkbi bycjyybyu wfk,blf Eylfy wshwbi/ z]yb nfwdj ojcbk ,skbibuf jvbk ,skflb? Nfwdj &cf of`nlfub ,fhxf &puekbrybyu rfkbnblbh? Nfwdjkb rbib ,fhxf nehlfub ;byjznkfhlfy cfwkfybiuf bynbkflb?

���¹��¸��¶��p��´��³��²���±��°���v��®»��º��¼À��¿��¾��½����

89

180? <bhjynfyubpuf skbv rtkufy gfqnlf fufh vjk-vekr wjklbhf`nufy ,skcf/ jnf-jyfuf df wfhbyljikfhuf fljkfn ,bkfy dfcbzn wbkbi cbpkfhuf nfwdjljhkfh pbvvfcblfub ,ehx nfhbwfcblf afhp wbkbylb?

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! <bhjynfyubpuf skbv fkjvfnkfhb ojpbh ,skb,/ jhnblfy rfnnf ,jqkbr/ vjk-lfdkfn wjklbhf`nufy ,skcf/ exlfy ,bhblfy jivfufy ojklf/ ,jqkfhyb hbjz &nb,/ rfv,fmfkkfhyb eyenvfclfy fljkfn ,bkfy jnf-jyfcb df wfhbyljikfhbuf dfcbzn wbkbi afhp wbkbylb?

Ei,e jznuf ,byjfy of`nlfy rsp .vf`nufy bycjy vf]kev ,bh vbwljh vjke-ley`yb jhnlf wjkf`nufy zwbykfhb _ jnf-jyfcb df wfhbylji-ehemkfhbuf dfcbzn wbkb, rtnbib afhp wbkbyufy &lb? <bhjw vthjc ofwblfub jznkfh yjpbk ,skufx/ ei,e jzn vfyce[ ,skufy? Bckjv ifhbfnb nfhfablfy vthjcuf ofwkb rbibkfh df ekfhybyu ntubikb ekeikfhb fybw ,f`y &nbkufx/ vthjc[shkfh vthjclfy spkfhbuf ntubikb wbcvyb jkbiuf ofwkb ,skflb/ [jkjc? Ekfh ofwblf dfcbzn wbkbi ;jbp ,skvfqlb? Xeyrb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

إن الله قد أعطى كـل ذي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنرضي االله ع عن عمرو بن خارجة نسائي رواه الIحق حقه ولا وصية لوارث

Fvh b,y {jhb;f � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � [en,f wbkb,/ Fkkjo ofh ,bh ofwljhuf ofwbyb ,thlb? Vthjc[sh exey dfcbzn qswlbh ltlbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb)

Ltvfr/ vthjc[shuf vthjclfy nfiwfhb wsibvxf zyf ,bhjy yfhcf ,thbkbibyb dfcbzn wbkbi

vevrby &vfc? Vthjc[sh ,skvfufy rbibkfhuf dfcbzn wbkbi vevrby? Ieylf ofv dfcbzn vjk-vekrybyu exlfy ,bhbuf xtrkfyflb%

ه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمـالي رضي االله عن عن سعد ثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة الثلث والثلث ك قلت فالثلث قال لا قلت فالشطر قال لاكله قال

فعتني كفعري ل اللهلعو أتكرا في في امهفعرة تى اللقمتقة حدص لك وفه فقتا أنمهمو ديهمفي أي اسكففون النتي ونبكرآخ بك رضيو اسنIرواه البخاري

Cf]l � hbdjzn wbklbkfh% Vfrrflf ,tnj,kbubvlf Gfqmfv,fh � vtyb qswkf, rtkfhlbkfh? @Vtybyu vjkbv ,jh? Vjkbvybyu ofvvfcbyb cflfwf wbkbikfhbuf dfcbzn wbkfq@/ ltlbv? Qsw ltlbkfh? Eylf zhvbyb/ ltlbv? Qsw ltlbkfh? Eylf exlfy ,bhbyb/ ltlbv? Vfqkb exlfy ,bhbyb? Exlfy ,bhb ofv rsg? Vthjc[shkfhbyuyb jlfvkfhlfy wskkfhb bkf nbkfyflbufy ojklf rfv,fmfk wbkb, wjklbhbibyulfy rshf ,jq ojkfnlf wjklbhbibyu z[iblbh? Ybvfbrb byajw wbkcfyu/ ofnnj f`kbyuyb jmpbuf cjkb, wsqufy ,bh kewvf ofv cty exey cflfwflbh? Ijzl Fkkjo ctyb

lfhllfy [fkjc wbkcf/ cty neafqkb jlfvkfh ajqlfkfycf df ,jiwfkfh/ z]yb rjabhkfh pb`y njgcf ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Wfnjlf � Fkkjo � jnf-jyf df wfhbyljikfhuf dfcbzn wbkbiuf ,e.hlb? Csyu @Ybcj@ cehfcblfub jzn ,bkfy e ,trjh ,sklb? Fkkjo � jnf-jyfuf vf]kev ekeiyb ,tkubkflb? Vjk-ley`lfy ofh ,bh vthjc[shuf ofv sp ekeibyb ,tkubkflb? Ekfh exey dfcbznuf shby wjkvflb? Vthjc jkvfqlbufy wfhbyljikfh exey dfcbzn wbkbi ;jbp ,sklb ltlbkfh? (Bvjv Ljhbvbq hbdjznb)

Fufh jnf-jyf/ frf-erf/ jgf-cbyubk df afhpfylkfh Bckjvlf ,skvfcf vecekvjyybyu vjk-vekrbuf vthjc[sh ,skjkvfqlb? Vthjc nfwcbvjnb gfqnblf fddfk dfcbzn &ufkfhbuf ofwkfhb flj wbkbyb,/ csyuhf wjkufy vekr vthjc[shkfhuf ,skb, ,thbkflb?

�����������������Æ���Å��Ä��Ã�����Â��Á��������������������� 181? Rbv eyb &ibnufyblfy rtqby spufhnbhcf/ eylf eybyu ueyjob spufhnbhf`nufy

rbvcfkfhuf ,skflb? Fk,fnnf/ Fkkjo ^ibnuedxb/ <bkuedxblbh?

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Dfcbzn wbkedxbybyu dfcbznbyb &ibnufylfy csyu spufhnbhbi

`rb dfcbznuf ,bhjy yfhcfyb wsibi `[el eylfy ,bhjy yfhcfyb jkb, nfikfi ueyjolbh! <e ueyjo dfcbznyb spufhnbhufy rbvcfkfh ,sqybuf neiflb! Fkkjo � ofh ,bh yfhcfyb ^ibnuedxb ofv <bkuedxb Pjnlbh!

Ieyuf rshf dfajn &nufy rbib vthjc[shkfhbuf vjk-lfdkfnblfy wfhpbyb snf, wsqbiyb nfqbykfcf/ eybyu ,sqyblfy wfhp cjwbn ,skflb?

90

Dfcbzn wbkedxbybyu dfcbznbyb afwfn ,bh ojkfnlf spufhnbhbiuf he[cfn ,jh%

L������K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��AMR��Q��P��O��N����

182? Rbv dfcbzn wbkedxblfy pshkbr ` ueyjo cjlbh ,skbiblfy wshwb,/ ekfhybyu jhfkfhbyb bckjo &ncf/ eyuf ueyjo qsw? Fk,fnnf/ Fkkjo Rtxbhuedxb/ Vtohb,jylbh?

^q vsvbykfh! Dfcbzn wbkedxb dfcbznblf vjk-vekrbybyu exlfy ,bhblfy jibhb, .,jhbi ` vthjc[shkfhlfy ,bhbyb vthjclfy vfohev wbkbiltr [fnjuf flfib, `[el wfcllfy qsk wsz`nufybyb rshlbyubp? Ieylf dfcbzn wbkedxb ,bkfy vthjc[shkfh jhfcbyb bckjo &nbi

vfwcflblf dfcbznuf nepfnbi rbhbncfyubp/ ,eylf cbp exey ueyjo qswlbh! Pjnfy/ Fkkjo � vfmabhfn lfhujob rtyu/ Vtohb,jy Pjnlbh!

Ei,e jznuf rshf dfcbzn wbkedxb sp dfcbznbyb [fnjkbr ,bkfy ` pekv vfwcflblf wfcllfy rbvuflbh sxfrbib, ifhbfn rshcfnvfkfhbuf [bkja hfdbilf nepufy ,skcf/ `[el ueyjo biuf dfcbzn wbkufy ,skcf/ ,jiwf ,bhjy rbib vthjc[shkfhybyu shnfcbyb bckjo wbkbi df njvjykfhyb spfhj rtkbinbhbi vfwcflblf dfcbznyb spufhnbhcf/ eyuf ueyjo ,skvfqlb? <byj,fhby/ dfcbzn wbkedxb ofv dfcbznyb nepbilf pekv df ubyf-relehfn rf,b yfhcfkfhlfy qbhjw ,skufy ojklf/ &puekbr df fljkfn nfvjqbkkfhbuf cezyb, bi rshbib kjpbv?

Ieybyultr/ ,bl]fn vfhjcbvkfhyb snrfpbi/ vjk-vekryb yjifh]bq shbykfhuf cfhakfi rf,b Bckjv wfqnfhufy veyrfh bikfhuf dfcbzn wbkufy ,skcf/ ,eylfq dfcbzn ,f;fhbkvfqlb? Eyb nepfnb,/ ifhbfn rshcfnufy qscbylf snfkflb?

Vfpreh jznkfh ,jiwf jznkfh rf,b b;nbvjbq of`nlfub ,fhxf brbh-xbrbh vfcfkfkfhyb ofvlf xeweh vfpveykfhyb sp bxbuf jkufy? Ekfhyb of`nuf nfn,bw &nbkvfckbub jwb,fnblf ojpbh jkfv ekrfy vefvvjkfh ubhlj,blf wjkufy? Sifylfq jkfvievek vefvvjkfhyb rshufylf ifhbfn oervkfhbyb zyflf nthfyhjw neieyfvbp? Vbcjk exey ,bh bycjyybyu dfajnblfy csyu vthjc[shkfhb shnfcblf rtkb, xbwf`nufy ;fy;fkkfh/ wfhbylji-ehemkfhybyu fkjwfkfhb epbkb,/ .p rshvfc ,skb, rtnbibltr yj[ei ojkfnkfh Weh]jyb Rfhbv oervkfhbyb of`nuf nfn,bw &nvfckbr jwb,fnblf cjlbh ,skufy? Vbyu facecrb/ [fkwbvbp Bckjv ifhbfnbybyu jkb;fyj, rjyeykfhbyb ,bkvfq/ ekfhybyu fljkfnblfy ,tyfcb, ,skb, snvjwlf? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbv obljznbyb ,fhxfuf/ ie ;evkflfy ,f[nbwfhj [fkwbvbpuf ofv yfcb, &ncby!

Fkkjo � snufy jznkfhlf wfcjc jkbi df dfcbzn ofwblfub oervkfhyb ,f`y &nufx/ weqblfub jznlf Bckjvybyu fcjcbq herykfhblfy ,bhb ,skvbi hspf ofwblf ,f`y wbkflb%

a��`��_���^��]��\��[�������Z����Y��X��W�������V��U��T��S�� 183? ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Cbpkfhlfy bkufhbubkfhuf afhp wbkbyufyb rf,b

cbpkfhuf ofv hspf nenbi afhp wbkbylb? Ijzl nfwdjkb ,skcfyubp!

^q bqvjy rtknbhufy &h df f`kkfh! Cbpkfhlfy bkufhb snufy gfqmfv,fhkfh df ekfhybyu evvfnkfhbuf afhp wbkbyufyb rf,b cbpkfhuf ofv Hfvfpjy jqblf hspf nenbi afhp wbkbylb! Hfvfpjy jqblf hspf nenbyu/ ijzl ieylf nfwdjljhkfh jhfcblfy ;jq jkcfyubp! Hspf b,jlfnb neafqkb ueyjokfhlfy nbqbkcfyubp!

Jznb rfhbvfybyu ^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh lt, ,jikfybib hspfybyu afhpkbubuf &]nb,jh ,thvfq ,tgfhdj wfhf`nufykfhuf wfhfnf @Hspf nenbi ofvvfuf &vfc/ afwfn bqvjy rtknbhufy rbibkfhuf afhp wbkbyufy!@ ltufyltr ,skvjwlf? Hspf nenbiuf wjlbh ,skf nehb, @Hspf nencfv/ jx wjkb,/ ojklfy njqb,/ wbqyfkb, rtnfhrfyvfy@/ ltufy rbvcf ,bkcbyrb/ ,e yblj eyuf &vfc! <e yblj hspf nenbiuf ,tgfhdj ,skufykfh bqvjy rtknbhufy rbibkfh cfablf &vfckbubuf bijhf wbkvjwlf? Pjnfy/ zifi/ yfck wjklbhbi/ skbi rf,b cbafnkfhlf ,fhxf bycjy/ ofnnj ofqdjy ofv veinfhfrlbh? Fvvj bqvjy cbafnb afwfn Fkkjo �yb Nfh,bznreyfylf lt,/ afwfn Veofvvfl �yb nsmhb qskuf ,jikjdxb gfqmfv,fh/ lt, &]nbwjl wbkufy rbibuf [jclbh?

Fkkjo � vsvby ,fylfkfhbuf Hfvfpjy jqblf hspf nenbiyb afhp wbklb? Hspf nenbi

Vflbyfb Veyfddfhflf ob;hfnybyu brrbyxb qbkblf ;bojl afhp wbkbybiblfy cfk bkufhb afhp ,sklb? Hjcekekkjo � hspf afhp wbkbyufyblfy csyu nswwbp qbk snufx dfajn wbklbkfh?

Bckjv evvfnbyb Fkkjo �ybyu qskblfub wbqbyxbkbr df vfifwwfnkfhuf ojpbhkfi/ [ececfy/ ;bojl gfqnblf ,skflbufy jxkbr df nfiyfkbrkfhuf xblfvkb wbkb, nfh,bzkfi/ &yu veobvb nfwdj cbafnbyb wskuf rbhbnbikfhb exey Fkkjo � vecekvjykfhuf hspf cf,jmbyb ,thlb? Hspfljh Fkkjo �ybyu fvhbuf rshf ;fcfl nfkf, wbkflbufy kfppfnkfhyb dfwnbyxf nfhr wbkflb? Reylepb tqbi df bxbilfy/ nehvei shnjmb ,bkfy zwbykbr wbkbilfy nbqbkflb? <e yfhcf vsvbyybyu

91

wfk,buf Fkkjo �ybyu yfpjhfnbyb shyfnflb? @Fkkjo � vtyb rshb, nehb,lb@/ ltufy neqme nfwdjkb hspfljhyb rfvjkjn cfhb tnfrkfqlb? Hspf ,bkfy ofwbwbq nfh,bzkfyufy wfk, &ufcb ueyjokfhlfy ofvbif epjw ,skbiuf ofhfrfn wbkflb?

Bckjvlf veobv djwtfkfh Hfvfpjy ,bkfy ,jmkfyufy? Vbcjk exey/ Fkkjo � Hfvfpjy jqblf Weh]jyb Rfhbvyb yjpbk &nf ,jikfufy? Vecekvjykfhybyu wskb ,fkfyl rtkufy <flh ;fyuub Hfvfpjy jqblf ,skufy? Bckjvybyu meh,fnb ybojz njgb,/ Fhf,bcnjy zhbvjhjkblf ibhr cfknfyfnbybyu pfdjkbuf jkb, rtkufy Vfrrfb Verfhhfvf afnob Hfvfpjy jqblf ,skufy? Wfhfyurb/ Bckjv nfhb[blfub veobv ;fyukfh fqyb Hfvfpjy jqblf ,skb, snufyblfy cf,jw xbwfhbi neuek/ ,euey ,bp vecekvjykfhlfy ;bojl neieyxfcb/ Fkkjo �ybyu qskblfub ofhfrfn heob qswjkb, ,jhvjwlf!

Hfvfpjy _ Hjcekekkjo �ybyu ifojlfnkfhb ,bkfy spufxf jqlbh%

نة عريرأبي ه ناالله ع ضير لمسه وليع لى اللهول الله صسقال قال ر اء همالس ابوأب تحان فتضمر رهل شخإذا داطينيالش لسلتسو منهج ابوأب غلقتوIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � fufh Hfvfpjy jqb rbhcf/ jcvjy

lfhdjpfkfhb jxbkflb/ ;fofyyfv lfhdjpfkfhb &cf `gbkflb df ifqnjykfh pfy;bh,fyl

wbkbyflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Hspf nenbi@ cspb kemfnlf nbqbkbi/ ifhbfn bcnbkjoblf Fkkjo �ybyu fvhbuf bnjfn@ _ الصيام&nufy ojklf/ Eyuf zwbykbr ojcbk wbkbi evblblf [jkbc ybzn ,bkfy wfvfhbq obcj, ,sqbxf ,bh jq vj,fqyblf cf,jolfy we`i ,jnueyuf wflfh tvjw/ bxvjw df ;bycbq zwbykbrlfy nbqbkbi vf]yjcbyb ,bklbhflb?

Hspf nenbi _ ,fkjmfnuf tnufy/ fwkkb/ vewbv/ hspf nenbiuf wjlbh ofh ,bh vecekvjy &h df f`k exey afhp ,skufy Bckjvybyu nshnbyxb heryblbh? Ifhbfn he[cfn wbkufy ojkfnlfy nfiwfhb fvfkb/ vfycf,b `rb zyf ,jiwf ,bh yfhcfyb ,fojyf wbkb,/ byrjh &nufy ojklf wfcllfy hspf nenvfufy rbvcf/ ie,ofcbp/ rjabhlbh? Fufh hspfybyu afhpkbubyb byrjh &ncf/ Weh]jyb Rfhbv

jznb bkf cj,bn ,skufy heryyb byrjh &nufyb exey rjabh ,skflb df nfd,f wbkvfcf/ sklbhbkflb?

Hfvfpjy jqbybyu wfxjylfy ,jikfybibyb jklbylfy otx rbv fqnjkvfqlb? Xeyrb ,e mfq, vfcfkfcblbh? Ltvfr/ bkufhbnlfy afkjy reyb hspf nenbkflb/ lt, &]kjy wbkbi [fnjlbh? Obkjkybyu rshbkufybuf wfhfvfq jklbylfy xbwfhbkufy nfwdbvkfhuf ` rsgxbkbrrf cezyb, hspf nenvfckbr ` nfvjvkfvfckbr `rb jq rshbkufyb ofwblfub bijyxkb vf]kevjnuf cezyvfclfy Hfvfpjy hspfcbyb ,jikfvjw ifhbfnuf pbllbh? Xeyrb Hjcekekkjo � ,e [ececlf weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

يرأبي ه نة عر ناالله ع ضين رع ه لمسه وليع لى اللهص بيقال الن كملـيع يته فإن غبيؤوا لرأفطرته ويؤوا لرومص رواه البخاريI ثلاثينفأكملوا عدة شعبان

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � eyb/ z]yb jqyb rshb, hspf nenbyukfh/ eyb rshb, hspflfy xbwbyukfh? Fufh cbpkfhuf jq ,eken bkf wjgkfycf/ eylf If],jyyb snnbp wbkb, nsklbhbyukfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bvjv F,e Ofybaf/ Bvjv Fovfl df Bvjv Vjkbr kfh @<bh lb`hlf jq rshbybib ,bkfy ,jiwf lb`hlfubkfh ofv spkfhb jqyb rshvfufy ,skcf-lf/ hspf nenbikfhb kjpbv@/ ltqlbkfh? Fvvj Bvjv Ijab]bq � @Ofh ,bh lb`h jqyb spb rshb, hspf nenbib rthfr? Jqyb ,jiwf lb`h fokbybyu rshufyb rbajz &vfc@/ ltufykfh?

Ieyuf rshf/ Hfvfpjy jqb obkjkyb rshbi ,bkfy ,jikfyflb? If],jy jqbybyu obkjkbyb rshbi ,bkfy ybojz njgflb? Hfvfpjy hspfcb njyu jnbiblfy bkufhb cfofhkbr wbkbi ,bkfy ,jikfyflb%

نس عنأنالك بم ناالله ع ضير لمسه وليع لى اللهص بيقال قال الن كةهرور بحوا فإن في السرحستIرواه البخاري Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � cfofhkbr wbkbyukfh! Xeyrb/

cfofhkbr wbkbilf ,fhfrf ,jh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

@Yfojnrb/ cfofhkbr wbkbiuf ofv ,e.hbi rthfr ,skcf@/ ltufy abrh rtkbib vevrby? Of! Ofh rbv ofv eqwelfy wjkb,/ njyu cfofhlf nehb,/ nfjvkfyfdthvfqlb? <eybyu exey bycjyuf bqvjy df b[kjc rthfr? Wjkfdthcf/ fokb rbnj,kfh `nbilfy jklby nsqb, `nbifh df cfofhkbrrf nehbivfc

92

&lb? Hjcekekkjo � sifkfhuf s[if, wjkbilfy jujo &nb,/ weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله رضي االله عن عن عمرو بن العاص مسلم رواه Iأكلة السحر

Fvh b,y fk-}jc � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bpybyu hspfvbp ,bkfy fokb

rbnj,kfhybyu hspfcb jhfcblfub afhw _ cfofhkbryb tqbilbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Wfcllfy tvjw/ bxvjw/ ;bvj]/ vfybqybyu ifodfn ,bkfy xbwbib/ wjy jklbhbi/ ,bhjduf wjy ,thbi/ ofqp df ybajc wjybybyu rtkbib/ ieybyultr/ bycjyuf jpewf ,skb,/ tqbi-bxbilfy ,toj;fn wbkflbufy ljhb-lfhvjykfhyb ybyf jhwfkb njvbh ` veifrkfhuf .,jhbi hspfyb ,epflb? Weddfn ,thvfqlbufy ljhb-lfhvjykfh ybyf jhwfkb .,jhbkcf/ hspf ,epbkvfqlb? Ieybyultr/ hspfljh cehvf wsqbib [ei,sqkfybib/ ofvlf vbcdjr bikfnbib vevrby? <bhjw Bvjv Ijab]bq � hspfljhybyu jmpblfub ,sqyb rtnrfpb, wsqvfckbr exey rfhbo cfyfufykfh? Rsp ` wekjwwf ljhb njvbpbi/ yfafc ,smbkbib lfhlbuf xfkbyufy ,tvjhkfh bikfnflbufy gehrfubxkfh/ ,eheyybyu wjyfib/ nfi[bc exey jkbyufy wjy/ vbkrlfy xbwwfy wjy ` nbi jklbhbi ofv hspfyb ,epvfqlb? Fvvj wjy .nbilfy &onb`n ,skvjw kjpbv? Wfcllfy wecufy jlfvybyu hspfcb ,epbkflb? Wfcllfy ,skvfcf/ hspf ,epbkvfqlb%

من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومـن اسـتقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه عن أبي هريرة ترمذي رواه الIعمدا فليقض

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Rbvuf wecew mjkb, rtkcf/ eyuf hspfcbybyu wfpjcb qsw? Rbv wfclfy wfqn wbkcf/ eylf hspfcbybyu wfpjcbyb nencby ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Eyenufy ojklf ,bhjy yfhcfyb tufy ` bxufy hspfljhybyu hspfcb ofv ,epbkvfqlb%

قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمـه النبي صلى الله عليه وسلم ه عنرضي االله عنعن أبي هريرة قاهسو اللهIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � rbv eyenb,/ nfjv tcf/ bxcf/ hspfcbyb j[bhbufxf tnrfpcby! Xeyrb/ eyb Fkkjo tlbhb,lb/ bxbhb,lb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fvvj hspfyb wfcllfy ,epbi rfnnf ueyjolbh? <eylfq ueyjouf wsk ehufy rbvcf wfnnbw nfd,f wbkb,/ veckbvf xshbyb jpjl wbkbi/ wjlbh ,skvfcf/ jknvbi rey hspf nenbi/ wjlbh ,skvfcf/ jknvbinf vbcrbyyb nsqlbhbi qskb ,bkfy rfaajhjn nskfib kjpbv?

Vf]kevrb/ hspf nenbi fokb rbnj,kfhuf ofv afhp wbkbyufy? Ktrby Fkkjo �ybyu hspf ofwblfub oervbyb zoelkfh ofv/ yfcjhjkfh ofv spufhnbhufy? Zoelkfh qbklf afwfn ,bh rey _ Jiehj/ z]yb Abh]fdy xsrnbhbkufy reylf hspf nenbi afhp/ lt, ,bkflb? Yfcjhjkfh &cf hspfyb &kkbr reyuf wflfh pb`lf wbkflb? Bccbw reykfhlf hspf nenbiybyu jmbhkbubyb hsrfx wbkb,/ eyb ,fojhuf rsxbhbiufy?

Hspfybyu afwfn ,bp vecekvjykfhufubyf &vfc/ ,fkrb ,fifhbzn rfhdjyblf snufy ,fhxf evvfnkfhuf/ Bckjvlfy fddfkub lbykfh fokbuf ofv afhp wbkbyufybyb ,bkbibvbp ,bplfy eybyu ,f]pb wbqbyxbkbr df vfifwwfnkfhbyb wbcvfy ,skcf-lf tyubkkfnflb? Lfhofwbwfn/ wbqbyxbkbr ;fvjfybyu ,f]pb f]pjkfhbuf xtrkfyufy ,skcf/ vfifwwfnkb fvfk ,skb, rshbyflb? Fvvj ,eney ;fvjf vfifwwfnlf ithbr ,skcf/ eybyu wbqbyxbkbub wbcvfy tyubkhjw ne.kflb? Wjkfdthcf/ hspf nenbi Bckjv evvfnbyb snufy evvfnkfhuf ,tdjcbnf ,jmkfqlb? Xeyjyxb/ snufy evvfnkfhuf ofv hspf nenbi afhp ,skufyb Jlfv Гlfy ,jikf, nj ,bpuf wflfh .,jhbkufy cfvjdbq lbykfhybyu vfy,fb/ ytubpb df vfwcflb ,bh &rfybyb rshcfnflb? Ytufrb/ hspf nenbi snufy lbykfhybyu ofv

fcjcbq herykfhblfy ,skufy? Ltvfr/ hspf nenbi snufy gfqmfv,fhkfh df cjkbo rbibkfhuf ofv afhp ,skufybyb ,bkufy vecekvjy rbib Hfvfpjy jqbybyu rtkf`nufyb ,bkfy ijle [ehhfv ,skflb? Hspf nenbi ,bkfy snufy cjkbokfh rfhdjybuf wsibkf`nufyblfy ,f[nb`h ,skflb?

<eylfy nfiwfhb hspf Bckjvlfy ,jiwf otx wfqcb nepev/ otx wfqcb ybpjv/ otx wfqcb lfdkfn fvfklf rshcfnjkvfufy b;nbvjbq ,bhkbr df ntyukbryb bajlf &nflb? <jq ` rfv,fmfk/ vfycf,ljh `rb jllbq bycjy exey ,bh [bk wjblf? Ofvvf ,bh dfwnlf tqbi-bxbiyb ns[nfnflb df ,bh dfwnlf

93

banjh wbkflb? Lfdkfnvfyl ` vfycf,ljh rbibuf/ evevfy otx rbvuf cfofhkbryb dfwnblfy rtxbrnbhbi `rb dfwnblfy jklby banjh wbkbi vevrby &vfc?

Rbib hspf nenfhrfy/ jx df yjxjh/ rfv,fmfk ,bhjlfhbybyu ojkfnbyb ,jiblfy snrfpb, zwbylfy obc &nflb? Xeyrb/ rfv,fmfkkfhybyu lfhlbyb &ibnbi ekfhybyu wbqbyxbkbrkfhbyb fyukf, tnbi

ltufyb &vfc? Xeyjyxb/ ekjdlfub rbib gb`lfybyu vfifwwfnbyb gb`lf .hb,ubyf obc &nufyb rf,b vsvby rbib hspf nenb, jxkbr fpj,byb neieyb, tnflb? <e yfhcf eybyu wfk,blf vtoh-veheddfn/ vjllbq rsvfr rshcfnbi binb`wbyb eqmjnflb? Hbdjzn wbkbybibxf/ >cea Г rsg yfak hspf nenfhrfykfh? @Th [fpbyfkfhb wsk jcnbyubplf ,skf nehb, ofv jx .hfcbpvb$@ ltufykfhblf ek pjn @Nsw .hcfv/ jxkfhyb eyenb, wsqbilfy wshwfvfy@/ lt, ;fdj, wbkufy &rfykfh? F,lekkjo b,y Evfh � ,bhjy tnbv `rb vbcrby ,skvfcf/ banjhkbr wbkvfc &rfykfh?

Vsvbyybyu wfk,blf nfwdj vfvkfrfnbyb wehflbufy &yu veobv jvbkkfhlfy ,bhb/ ie,ofcbp/ hspflbh? Fkkjo � ,bpyb wjhybvbp jx/ nfiyf ojklf wbqyfkb, .hbibvbp exey ` ;fpjkfi

vfwcflblf hspf nenbiuf ,e.hufy &vfc? Ktrby/ of`nlf ieylfq wbqbyxbkbrkfhuf lexjh ,skbi

vevrbyrb/ nfwdj cbafnbuf &uf ,skvfufykfh ,e wbqbyxbkbr df vfifwwfnkfhlfy snjkvfqlb? Nfwdjkb rbib &cf of`nlf sp vedjpfyfnbyb qswjnvfqlb? Hspf nenbiybyu nfwdjuf &hbibilf `hlfv ,thbibyb ,bkbibvbp ,bplfy hspfybyu wbqbyxbkbubyb zyflf tyubkkfnflb?

Ltvfr/ hspf nenbilfy rspkfyufy fcjcbq vfwcfl vf]kev ,bh dfwn jx .hbi &vfc/ ,fkrb wfk,yb nfh,bzkfi/ nfwdjyb ojcbk wbkbilbh? Nfwdjyb wfk,buf shyfnufy rbib spbyb ofvfdfwn ueyjo df veyrfh bikfhlfy nbzlb? Sifylfq nfwdjyb ojcbk wbkufy hspfljhybyu Wb`vfn reyub verjajnbuf ofdfc wbkcf fhpbqlb%

إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي االله عنعن سهل فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون

دأح همنIرواه البخاري Cfok b,y Cf]l � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ;fyyfnlf «Hfq`y» ltqbkflbufy

lfhdjpf ,jh? Eylfy Wb`vfn reyb hspfljhkfhubyf rbhflb? Ekfhlfy ,jiwf otx rbv eylfy rbhvfqlb? @Hspfljhkfh wfyb$@ ltqbkflb? Ieylf shbykfhblfy nehflbkfh? Ekfhlfy ,jiwf otx

rbv eylfy rbhvfqlb? Rbhb, ,skbiufx/ ,thrbnbkflb? Eylfy otx rbv rbhjkvfqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Rsgxbkbr hspflf tvjw-bxvjwlfy nbqbkflb. mbq,fn/ csrbybi/ `kmjy rf,b hfpbk bkkfnkfhlfy nbqbkvfqlb? Ojk,erb/ hspf nenb,/ spbyb mbq,fn/ `kmjy/ csrbybi df ,tajqlf ufg-cspkfhlfy nbqvfclfy .hufy hspfljhkfhuf wjhybybyu jx .hbiblfy otx wfylfq vfyaffn qsw? Xeyjyxb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للـه ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن أبي هريرة هابرشو هامطع عدة في أن ياجحIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv `kmjy cspyb df eyuf fvfk wbkbiyb

wsqvfcf/ tvjw df bxvjwyb nfhr &nbiblf Fkkjouf oj;fn qsw ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fufh ,bhjy ;jobk rbvcf hspfljh ,bkfy ;fy;fkkficf/ @Vty &hnf njyulf Hf,,bvuf yfacbvyb ;bkjdkfqvfy/ ueyjokfhlfy qbhjw ,skfvfy? :fy;fk wbkvfqvfy/ csrbyvfqvfy/ ,toelf ufgkfhyb ufgbhvfqvfy@/ lt, fol ,thlbv/ ltqbib kjpbv?

Bvjv Wehne,bq � @<e wbkvbikfhyb Hfvfpjylfy ,jiwf gfqnlf wbkbi ;jbp/ lt, neieyvfckbr rthfr? Ekfhlfy ofh ljbv xtnkfybi kjpbv? Hfvfpjylf &cf nfvjvfy zwbybuf ,jhvfckbr lfhrjh@/ ltufykfh?

Of`nlf Fkkjo � afhp wbkufy hspfyb yfpfh-gbcfyl wbkvfqlbufy/ Hfvfpjy reykfhblf nfg njhnvfq ofvvfybyu rsp syublf of`cbpkfhxf jdwfnkfyfdthflbufy rbvcfkfh ojpbhlf ,bc`h? Ekfh ,eylfq wbkvbikfhb ,bkfy @^q jlfvkfh! Cbpkfh ,bpyb flfib, vecekvjy lt, .hvfyu! <bpybyu vecekvjy &vfckbubvyb ,bkb, wsqbyu! Vf,jlj skcfr/ ;fyjpf swb, .hvfyu! Vecekvjykfh wf,hbcnjybuf rsvb, ofv .hvfyu!@ ltufy ,skflb? Bvjv Pfof,bq � @Vecekvjykfh shnfcblf ,bhjy rbvcf cf,f,cbp hspf nenvfcf/ e fhjw[sh df pbyjrjhlfy ofv `vjy@/ ltufy ufg rtyu nfhwfkufy df ,eylfq rbvcfyb vecekvjy lt, obcj,kfyvfufy ltufykfh? Ifq[-ek-Bckjv B,y Nfqvbqz � Hfvfpjy jqblf cf,f,cbp hspf nenvfufy df ,eylfq wbkvbiyb ;jbp ltufy rbvcfyb

94

sklbhbyukfh! Fufh ofhjvkbubuf bijycf. hspf nenvfcf/ ;fpjkfyukfh! ltufykfh1? Vfycf,byb/ bibyb ,fojyf wbkb,/ yfvjp swbvfclfy/ hspf nenvfclfy rjabh ojklf skufy ,eylfq rbvcfkfhuf ;fyjpf swbvfckbr/ vecekvjykfh wf,hbcnjybuf lfay wbkvfckbr rthfr! Sifkfhuf fnfkufy “&ocjy”kfhlf binbhjr &nvfckbr/ ekfhuf ,fmbikf, Weh]jy swb,/ Fkkjo �ybyu jznkfhbyb [jhkfvfckbr kjpbv!

Ojpbhuf rtkb, mfhjqb, ,bh hspfljhkfh gfqlj ,skufy? Ekfh yfvjp/ pfrjn rf,b Bckjvybyu fcjcbq/ veobv herykfhbuf fvfk wbkbivfqlb? B,jlfn vfqljyblf ekfhyb rshvfqcbp? <bhjw “hspf nenbiflb”? {si/ ,eylfq “hspfljhkfh”uf cfdj, ,jhvb$ Wb`vfn reyb df]lf wbkbyufy verjajnkfhuf ekfh ofv &hbiflbvb$ :fdj, ierb/ Fkkjo � ofh wfylfq bycjyybyu cfdj, evblblf wbkufy fvfkbyb wfn]bq ex ifhn% bqvjy/ b[kjc ofvlf Rbnj,e Ceyyfnuf vedjabw ,skufy ojklfubyf wf,ek wbkflb df J[bhfn reyb f;h ,thflb? Nf,bbqrb/ ,eylfq “hspfljhkfh”kfhybyu nsnufy “hspf”cb vfpreh brrb ifhnuf vedjabw &vfc? <eylfqkfhybyu “hspf nenbib” ifhbfnybyu ,bh herybuf “fvfk wbkb,”/ ,jiwfkfhbyb nfhr wbkbi/ ekfhuf rjabh ,skbi `[el vfpf[ wbkbi/ lt, ,fojkfyflb? Wjkfdthcf/ Weh]jyb Rfhbv df cfobo Ceyyfnuf fcjckfyufy rsgkf, lfkbkkfh ,tyfvjp rbvcfybyu rjabh &rfybyb rshcfnflb%

�{��������������������������������z ١١: التوبة Fufh nfd,f wbkcfkfh/ yfvjpyb ,fhgj wbkcfkfh/ pfrjnyb ,thcfkfh/ sifylf lbylf

cbpkfhybyu ,bhjlfhkfhbyubplbh! (Nfd,f cehfcb/ 11 _ jzn)

Ltvfr/ Fkkjo � ,e.hufy afhp fvfk/ ltufy &]nbwjl ,bkfy hspf nenvfufy hspfljhkfh cfdj,uf &uf ,skvfqlb? Hjcekekkjo � ofv weqblfub oflbclf hspf exey ,thbkflbufy verjajnyb bqvjy df &]nbwjluf ,jmkfufykfh%

انا واحتسابا غفر له ما تقدم من صام رمضان إيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه رضي االله عن عن أبي هريرة رواه البخاريIمن ذنبه

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv Hfvfpjylf bqvjy df &]nbwjl

,bkfy hspf nencf/ eybyu snufy ueyjokfhb rtxbhbkflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

<f]pbkfh qbklf ,bh vfhnf Hfvfpjy jqblf “vecekvjy” ,skflb? Qbklf ,bh jq nfhjdbo yfvjpkfhbuf wfnyfiflbufykfh ofv ,jh? Ktrby Hfvfpjy jqb neufib ,bkfy ekfhybyu “vecekvjy”kbub ofv neufqlb? Zyf ueyjokfh evvjybuf mfhw ,skb, rtnbiflb? Hfvfpjylf hspf nenb,/ ,bh jq “vecekvjy” ,skb,/ csyu qbkybyu wjkufy gfqnblf ,bkufybyb wbkfdthflbufy/ Hfvfpjylfy ,jiwf gfqnlf Fkkjo �yb nfybvfqlbufy ,eyfwfyub ,f[nbwfhj “hspfljhkfh”ybyu ,trjhlfy jx .hufyb wjkflb/ [jkjc? Ekfh ley`lf nenufy hspfkfhblfy J[bhfnlf yfa jkjkvfqlb? Hfvfpjylfy ,jiwf gfqnlf Fkkjo �yb nfybvfq/ yfac-ofdj df ifqnjyuf wek ,skufykfhybyu jwb,fnb yfwflfh `vjylbh!

@Cjmkbrrf ajqlfcb ,jh@/ ltufy ybzn ,bkfy hspf nenufy rbvcfuf ofv J[bhfnlf cfdj, qsw? @Nfybi-,bkbikfhbv/ jiyf-jmfqybkfhbv/ jbkflfubkfh ofvvfcb hspf nenvjwlf? Vty ofv nenvfcfv ,skvfqlb? Hspf nenvfcfv vfofkkflf banjhkbrrf rbhbilfy ezkb, wjkfvfy@/ ltufy fylbif eyljdblf hspf nenufy rbvcfuf Wb`vfnlf otx wfylfq f;h qsw?

Yfvjp swbvfq hspf nenflbufy `rb afwfn Hfvfpjy jqblfubyf yfvjp swb,/ hspf nenflbufykfhyb ofv Bckjv jkwbikfqlb? Ekfhuf lbyybyu otx ,skvfufylf ,bnnf herybyb/ kjfwfk/ qbklf ,bh jq ,skcf ofv flj wbkbi ,f[nb ve,jhfr ,skcby! Bckjv ifhbfnb lfhdjpfcb njvjy wsqufy wflfvkfhb vecnforfv ,skcby! Pfkjkfnlfy obljzn njvjy wsqufy wflfvkfhb hjcn ,skcby! <bhjw Fkkjo �

vecekvjy rbibuf ,e.hufy afhp fvfkkfhyb nskf wjbv wbkvfc &rfy/ otx rbvybyu bqvjyb ,en ,skvfqlb! Yfvjp/ pfrjn/ hspf rf,b Bckjvybyu fcjcbq herykfhbyb nskf ,f;fhvfufyybyu lbyb verfvvfk ,skvfqlb! Pjnfy/ Bckjv Fkkjo �uf nskbw nfckbv ,skbi df Hjcekekkjo � jkb, rtkufy ifhbfnuf nskf bnjfn wbkbi ,bkfy rjvbk ,skflb? Ei,e ofwbwwfn jklblf ofvvf ,sqby &ubib/ ifhbfn nfkf,kfhbyb nskf-nsrbc ,f;fhbib ifhn!

Bycjyybyu nsmhb qsklfy flfib,/ ifqnjy rsqbuf rbhb, rtnbiblf fcjcfy brrb yfhcf% vjllbq yfhcfkfhuf bynbkbi df ifodjybq bcnfrkfh cf,f, ,skflb? Jlfvpjl tqbi-bxbi df ifodjybq bcnfrkfhbyb wjylbhbi qskblf ueyjokfhuf wsk ehflb? Ktrby Fkkjo �uf ofwbwbq ,fylf ,skbib exey bycjy sp &onbhjckfhbuf wek ,skvfckbub/ yfafwfn ;fcflb/ ,fkrb heob df bcnfrkfhb ofv ifhbfnuf ,sqceyvjmb rthfr? Vfcfkfy/ Bckjv pfrjnyb nfqby &nbi ,bkfy vsvby rbibybyu

1 Ifq[-ek-Bckjv B,y Nfqvbqzybyu «Vf;ve]ek afnfdf» rbnj,blfy

95

wfk,byb ley`uf ,skufy veof,,fnlfy [fkjc wbklb? Ieyuf s[ifi bycjyybyu wjhyb jx ,skcf/ nbkb/ rspb/ wskb/ evevfy ,fhxf f]pjkfhb jxkbryb obc &nflb? Hspf &onbhjckfhyb nbqbilf/ yfacyb ;bkjdkfilf/ ifqnjyyb tyubilf/ spbyb spb ,jiwfhbilf bycjyuf rfnnf `hlfv ,thflb? Ofdjqb-yfacb/ wjhyb df ifodfnbuf wek ,skufy rbvcf wfthlf. yfacbyb ;bkjdkfufy/ bqvjybuf ,sqceylbhufy rbib wfthlf!

Ltvfr/ bycjyybyu vf]yfdbq rfvjkjnuf &hbivjmb exey yfac bcnfrkfhbyb ;bkjdkfilf hspfybyu fofvbznb ,twb`clbh? Xeyrb/ hspf nenbi bycjyyb ifqnjy qskkfhbuf .hbilfy nscflb? Yfac-ofdj df wjhby nfkf,kfhbyb ;bkjdkfiuf `hlfv ,thflb/ [jobi-bcnfrkfhuf wek ,skbilfy cfwkfqlb? Wfk,blf vtoh-ifawfn neqmekfhbyb eqmjnb,/ heobznbyb gjrkfqlb df vs]nflbkkbrrf/ &dblfkbrrf shufnflb? Jirjh df vf[abq ojkfnlf Fkkjo �lfy wshwbiuf jlfnkfynbhflb? ^ocjyrjh/ .vijw at]k/ wfk,b gjr/ vtoh-jwb,fnkb rbibuf fqkfynbhflb? Vfyf ieylfq hspfljhyb Wb`vfn reyb Fkkjo �ybyu Spb verjajnkfqlb%

أبي ه نة عرير ناالله ع ضيره قال الله لمسه وليع لى اللهول الله صسقال قال ر هفإن اميإلا الص له من آدل ابمكل عكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحد

امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما رواه البخاريIا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومهإذ

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjo @Jlfv ,jkfcbybyu ,fhxf fvfkb spb exeylbh? Vfufh hspf Vty exey df Vty e ,bkfy verjajnkfqvfy@/ ltlb? Hspf lspf[lfy

nscedxb wfkwjylbh? Fufh ,bhjynfyubpybyu hspf nenufy reyb ,skcf/ csrbyvfcby df ijdwby-cehjy wbkvfcby? Fufh ,bhjynfcb eyb csrcf `rb ehbicf/ @Vty hspf nenufy rbibvfy@/ ltcby? Veofvvflybyu ;jyb wskblf ,skufy Pjnuf wfcfvrb/ hspfljh jmpbybyu ,sqb Fkkjoybyu yfplblf

veirybyu ,sqblfy ofv [ei,sqhjwlbh? Hspfljh exey ekfh ,bkfy [ehcfyl ,skflbufy brrb [ehcfylkbr ,jh? Banjh wbkufylf [ehcfyl ,skflb? Hf,,buf qskbwwfylf hspf nenufyb cf,f,kb

[ehcfyl ,skflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Veofllbc ekfvjkfh .wjhblf pbrh wbkbyufy hspflfy vfwcfl ofv csplf/ ofv at]klf ueyjokfhlfy nbqbkufy rbibybyu hspfcb &rfybuf bnnbajw wbkufy ojklf @Vfufh hspf Vty exey df Vty e ,bkfy verjajnkfqvfy@/ b,jhfcbuf weqblfub bpjokfhyb ,bklbhufykfh%

1) Hspf b,jlfnb ,jiwf fvfkkfh rf,b pjobhlf rshbyvfqlb? E afwfn wfk,lf ,skflb? Ieybyu exey eylf hb` ,skvfqlb?

2) Vty e ,bkfy verjajnkfqvfy@/ ltufyb @Hspfybyu cfdj,b wfylfq ,skbibyb Vty Spbv

,bkfvfy@/ ltufy vf]yjyb ofv fyukfnflb? Xeyjyxb/ ,jiwf ,f]pb b,jlfnkfhybyu cfdj,b ,fylfkfhuf f`y?

3) Hspfybyu Fkkjo �uf ybc,fn ,thbkbibybyu zyf ,bh cf,f,b ierb/ hspf afwfn Fkkjo �

exey nenbkflb? <jiwf fvfkkfhyb Fkkjo �uf ibhr rtknbhufy ojklf Eylfy spufuf ofv wbkbi vevrby?

Ie shbylf Hfvfpjy jqblf vecekvjykfh jhfcblf/ [ececfy/ ,bpybyu lb`hkfhbvbplf exhfqlbufy fqhbv veyrfh ojkfnkfh ofwblf ns[nfkcfr? <f]pb hspfljhkfh cfofhkbryb dfwnblfy jklbyhjw ns[nfnb,/ banjhyb dfwnblfy nf][bh wbkflb df ,jiwfkfhyb ofv ieyuf vf;,ehkfqlb? <e ,bkfy ijv yfvjpbybyu dfwnb ofv jhwfuf cehbkflb? Otx ,skvfufylf Hfvfpjylf Ceyyfnuf vedjabw bi .hbnbkvfqlb? <eylfq wbkvbikfh @Cfdj,b rsghjw ,skflb@/ lt, bpjokfyflb? Ieylfq qsk nenvfufy rbibkfhyb vfkjvfn ofv wbkbyflb? Ojk,erb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbckfhlf ,jiwfxf qskkfyvf ,thlbkfh%

لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لـأن ل عن النبي صلى الله عليه وسلم قا ه رضي االله عن عن أبي هريرة داود أبو رواهIاليهود والنصارى يؤخرون

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � vjljvbrb jlfvkfh banjhyb

ntpkfnbifhrfy/ Bckjv lbyb mjkb, ,skbilf1 lfdjv &nflb? Xeyrb/ zoel df yfcjhjkfh banjhyb rtxbrnbhbiflb ltlbkfh? (F,e Ljdel hbdjznb? Yjcbhellby Fk,jybq ofcfy/ ltufykfh)

1 Bvjv <e[jhbq df Bvjv Veckbvybyu hbdjznkfhblf Jlfvkfh banjhkbryb ntpkfnbicf/ veljv z[ibkbr ephf ,skflbkfh lt, rtknbhbkufy?

96

Vjkbr b,y Jvbh � vty df Vfchew Jqif �ybyu jklbuf rbhb, @^q vsvbykfh jyfcb! Veofvvfl �ybyu cfoj,fkfhblfy brrb rbib ,jh? <bhb banjhyb df yfvjpyb ntpkfnflb? <jiwfcb banjhyb df yfvjpyb rtxbrnbhflb@/ ltlbr? Jqif � @Banjhyb df yfvjpyb ntpkfnflbufyb wfqcbybcb@/ ltlbkfh? @F,lekkjo b,y Vfc]el@/ ltlbr? Jqif � Hjcekekkjo � ieylfq wbkfhlbkfh/ ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Ltvfr/ nfwdjyb vfwcfl wbkufy hspfljh cfofhkbryb Fkkjo � he[cfn wbkufy dfwnufxf jkb, ,jhbib/ Hf,,bcb he[cfn wbkufy gfqn rbhbib ,bkfy banjhkbryb ,jikfib/ ;jobkkfhybyu vfkjvfnbuf &]nb,jh ,thvfckbub lfhrjh? <fhxf b,jlfnb/ [ececfy/ hspf b,jlfnb Ceyyfnuf vedjabw ,skbibuf ofhfrfn wbkbib rthfr?

Vsvby rbib afhplfy nfiwfhb leify,f-gfqify,f reyb/ Ifddjk jqblfy jknb rey/ Fiehj reyb/ wfvfhbq jqkfhybyu 13/ 14 df 15 _ reykfhb/ Pek-Ob;;f jqbybyu nswwbpbyxb reyb nenbi ceyyfn ,skufy yfak hspfkfhuf ofv binb`wvfyl ,skbib rthfr? Xeyrb/ Hjcekekkjo � yfak hspfybyu cfdj,b yfwflfh ekem &rfybyb weqblfub oflbckfhlf vfhofvfn wbklbkfh%

قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هرضي االله عن عن أبي أمامة نسائي رواه الIوم فإنه لا مثل لهعليك بالصقال

F,e Evjvf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo �ybyu jklkfhbuf rtkb, @^q Hjcekekkjo! Vtyb Fkkjo e ,bkfy ajqlfkfynbhflbufy biuf ,e.hbyu@/ ltlbv? Spbyuuf hspfyb kjpbv nenuby? Xeyrb/ eybyu cfdj,lf ntyuub qsw ltlbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb)

ريدعيد الخأبي س نع ناالله ع ضيقول ري لمسه وليع لى اللهص بيالن تمعقال س ه دعبيل الله با في سموي امص نم رواه البخاريIالله وجهه عن النار سبعين خريفا

F,e Cf]bl fk-{elhbq � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � rbv Fkkjoybyu qskblf ,bh

rey hspf nencf/ Fkkjo eybyu .pbyb lspf[lfy tnvbi qbkuf epjwkfnflb ltufykfhbyb &ibnlbv

ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fufh Fkkjo �ybyu hbpjcb evblblf nenbkufy ,bh reykbr hspf hspfljhybyu .pbyb lspf[lfy tnvbi qbkuf epjwkfncf/ ,bh jq nenbkufy hspfybyu vecekvjy exey yfwfh ekem ,f[n &rfybyb ,bkbi wbqby &vfc?

Snufy [elj;sq j,bl rbibkfhlfy Ofcfy b,y Cjkbo �ybyu ,bh ;jhbzkfhb ,skb,/ eyb ,bh rbibuf cjnlbkfh? Cjnb, jkufy rbib eqbuf jkb, ,jhlb? Rtxf zhbvkfufyblfy csyu ;jhbz shyblfy nehb, @Dfwnb yfvjp!@ ltz ofvvfyb eqmjnf ,jikflb? Ofvvf ijif-gbif @<jvljl dfwnb ,sklbvb$@ ltlb? Ieylf ;jhbz @Ybvf/ cbpkfh afhpkfhlfy ,jiwf yfvjp swbvfqcbpkfhvb$!@ ltz nff;;e,kfylb? Njyu `hbiufx/ Ofcfy b,y Cjkbo �ybyu jklbuf ,jhb,/ @Cbp vtyb afhpkfhlfy ,jiwf yfak b,jlfnkfhuf ,tgfhdj ,skufy jabzncbp wfdvuf cjnb,cbp! Vtyb wfqnfhb, jkbyu@/ lt, nehb, jklb?

<f]pb reykfh ,jhrb/ eylf hspf nenufy rbib ueyjorjh ,skflb? <e reykfhybyu ,bhb ;evf reyblbh? :evf reybyb [jckf, hspf nenbilfy wfqnfhbkufy%

ها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال رضي االله عنعن جويرية بنت الحارث رواه البخاريI فأفطريالت لا قالق تريدين أن تصومي غدا قالت لا قالأصمت أمس

:edfqhbz ,byn fk-Ojhbc � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ;evf reyb rbhlbkfh? :edfqhbz hspfljh &lbkfh? Ieylf rtxf hspf nenlbyubpvb$ ltlbkfh? @Qsw@/ ltlbkfh? ^hnfuf hspf

nenbiyb bcnfqcbpvb$ ltlbkfh? @Qsw@/ ltlbkfh? Eylfq ,skcf/ hspfyubpyb jxbyu ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولرضي االله عنعن أبي هريرة هدعب أوIه البخاريروا

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �ybyu cbpkfhybyu ,bhjynfyubp ;evf reyb hspf nenvfcby? Vfufh ,bh rey jklby ` ,bh rey rtqby wsib, nencf/ ;jbp ltufykfhbyb &ibnlbv ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

97

:j,bh � Gfqmfv,fh � ;evf reybyb [jckf, hspf nenbilfy wfqnfhlbkfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Brrb ofqbn reykfhb ofv hspf nenbilfy wfqnfhbkufy% Cf]l b,y E,fql � Evfh b,y {fnnj, � ,bkfy bql reyblf ,bhuf ,sklbv? Sifylf @<e Hjcekekkjo � hspf nenbilfy wfqnfhufy brrb reyybyu ,bhblbh? <bhbyxbcb hspfkfhbyubpyb jxflbufy reybyubp? Rtqbyubcb eylf weh,jykbrkfhbyubplfy tqlbufy reylbh/ ltlbkfh? F,lekkjo b,y Evfh � Nfihbw reykfhb of;lf weh,jykbrrf wjlbh ,skvfufy rbiblfy ,jiwfuf hspf nenbi he[cfn wbkbyufy &vfc ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznkfhb)

Ify,f reybyb [jckf, hspf nenbilfy/ ieybyultr/ ofh reyb hspf nenbilfy df snrfhvf hspflfy ofv wfqnfhbkufy? <eylfy nfiwfhb ifr reykfhb ofv hspf nenbi vevrby &vfc%

من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن لا يتقد ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي االله عن عن أبي هريرة موالي ذلك مصفلي هموص ومصل كان يجكون ريIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � otx wfqcbyubp Hfvfpjy jqbuf ,bh ` brrb rey hspf nenb, rtkvfcby? Vfufh rbib hspf nenf`nufy ,skcf/ eylf sif reyb hspf nenfdthcby1 ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Hspf nenbilf bycjy exey rsgkf, ajqlf df obrvfnkfh ,jh? <bh dfwnkfh Bckjvuf mfhfp bkf wfhfufykfh @Hspf nenbi bycjy cfkjvfnkbub exey pfhfh@/ ltufy abrhyb bkufhb cehlb? Wbpbwrb/ ,e abrhyb bkvbq ;bofnlfy bc,jnkfiuf ofv ehbyb, rshbilb? <bhjw otx wfyxf dfwn snvfq nb,,b`n afyb hspf nenbiybyu bycjy cfkjvfnkbub exey ,twb`c vfyaffn rtknbhbibyb bc,jnkflb? Ofnnjrb/ nb,,b`nlf jxkbr ,bkfy lfdjkfi qsyfkbib gfqlj ,sklb? <e qsyfkbi ,f]pb ,bh ceheyrfkb rfcfkkbrkfhyb lfdjkfilf &yu vedfaafwbznkb ecek lt, nfy jkbylb? Hspf nenufy bycjylf jpewfyb ofpv wbkbiuf rtnflbufy weddfnb nfyflf nsgkfyufy nep df nehkb [bk pfofhyb/ [ececfy/ cfyjfn bikf, xbwfhf`nufy pfofhkb vjllfkfh ofvlf nbwbkvfkfhyb ofqlf, xbwfhbiuf cfhakfybib df nfyflf spbuf [jc njpfkfybi ;fhf`yb ,skb, snbib nb,,bq ;bofnlfy fybwkfylb? Nb,,b`nybyu fybwkfibxf bycjyybyu tufy jdwfnb eybyu nfyfcblf sy vtnhlfy pb`lhjw vfcjafyb ,jcb, snflb df ie ;fhf`ylf gfhxfkfyflb/ ofpv ,skflb? Ofpv wbkbilfub fcjcbq dfpbafkfhlfy ,bhb ;bufhuf .rkfyufy? Ieylfq &rfy/ ;bufh 24 cjfn vj,fqyblf nbyvfq &yu jmbh dfpbafkfhlfy ,bhbyb ,f;fhflb? Hspf nenufylf ;bufh dfpbafcb wbcvfy tyubkkfiflb df ,bh jp lfv jkbiuf bvrjy nembkflb? <eylfy nfiwfhb hspf jmbp/ cskfr ,tpkfhb/ [ececfy/ &yu yjpbr f]pjkfhlfy ,bhb ,skvbi jdwfn .nbi yfqb _ wbpbksyufx exey ofv ,bh jp lfv jkbi aehcfnbyb ,thflb? <eqhfr/ .hfr/ sgrf/ sn rf,b veobv f]pjkfh afjkbznb z[ibkfyflb?

Afy ieylfq ,twfhjh yfhcflbh? <euey ,bh yfhcfyb bc,jnkfcf/ &hnfuf frcbyb ofv bc,jnkf, nehfdthflb? @Rtxf ,eylfq ltufy &lbv/ ,euey ,jiwfxf ltqvfyvb$@ ltufy fylbif afylf ,skvfqlb? Ieybyu exey Vtohb,jy Fkkjo � ,bp vsvbykfhyb afy rfiab`nkfhbuf wfhfnb, wsqvfclfy hspfyb afhp wbkbi ,bkfy ,bpkfhuf ,tobcj, by]jv rshcfnlb?

Hspf nenbilf bycjy ;fcflb exey vfpreh vfyaffnkfh ,jh? Ktrby vecekvjy rbib sif vfyaffnkfhyb lt, hspf nenvfqlb? Vsvbyybyu hspf ofwblfub &]nbwjlb nb,,b`nybyu rtxbrrfy ,eyfwfyub &]nbhja df [ekjcfkfhbuf ,jmkfyvfqlb? Ofwbwbq vsvby ,eyfwfyub rfiab`nkfhcbp ofv

Hfvfpjyybyu .rcfr obrvfn df ekrfy vfyaffnkfhuf kbvvj-kbv Fkkjo �ybyu afhp &nufy herykfhblfy ,bhb lt, &]nbwjl wbkfdthflb? Xeyjyxb hspf nenbilfy rspkfyufy fcjcbq vfwcfl _ nfyfybyu cjmkbub &vfc/ ,fkrb wfk,ybyu cjmkbublbh?

Fkkjo � ,bp vecekvjykfhuf Hfvfpjy jqbyb hfovfn wbkb, ,thlb? Hfvfpjy jqblf ueyjokfh rtxbhbkflb/ lfhf;jnkfh pb`lf ,skb,/ wfk,kfh Fkkjo �uf zwbykfiflb? Vbyu facecrb/ frcfhbvbp ,eylfq mfybvfn reykfhyb wflhbuf nskf tnvfqvbp! Hspf nenufy reykfhbvbpybyu hspf nenvfufy reykfhbvbplfy afhwb jx .hbilf ,skflb/ [jkjc! Nfof;;el/ &]nbrja/ yfvjpkfhyb vfc;bllf ;fvjfn ,bkfy swbi rf,b yfhcfkfh rsgxbkbubvbp exey Hfvfpjylf ofv ,tujyf! <f]pbkfhbvbp Hfvfpjy jqbyb mfybvfn ,bkbi shybuf wbvvfnkb dfwnkfhyb yjifh]bq/ of`cbp njvjifkfhyb rshbiuf/ vecbwbq rshcfnedkfhyb/ nehkb nevfy hb`pbq vecj,fwfkfhyb njvjif wbkbiuf cfhakfqvbp! Ufhxb ,e hspfyb ,trjh wbkvfcf-lf f;hbyb ,trjh wbkflb! F,lekkjo b,y Vfc]el � we`i ,jnufy/ evhbv rfvfqufy/ fvvj fvfkbv pb`lf ,skvfufy reyuf yfljvfn wbkufybvltr ,jiwf ,bhjy yfhcfuf yfljvfn wbkvflbv ltufykfh? Ofcfy <fchbq � @<bp lbhofv df lbyjhlfy rshf snf`nufy dfwnbvbpuf ofhbc ,skfqkbr!@ ltufykfh? Evfh b,y F,lekfpbp �

@Rtxf df reylep ctybyu pfhfhbyuf bikfvjwlf? Cty ekfhyb sp ajqlfyuuf bikfnuby!@ ltufykfh?

1 Vbcjk exey ,bh rbib leify,f-gfqify,f reyb yfak hspf nencf df if],jy jqbybybu j[bhub reyb leify,f ` gfqify,f reyuf nsmhb rtkcf/ sifylf ,e reylf hspf nenbib vevrby?

98

Cfdljufh vjk-ley` nsgkfilf otx ,bh aehcfnyb ,jq ,thvfclfy nbhbiflb! Vsvfq lfhjvfl rtknbhbib vevrby ,skufy ofh wfylfq biyb wsklfy ,thvfckbrrf ofhfrfn wbkflb? <bp &cf cfdj, fvfkkfh vfdcevbuf ,tgfhdjvbp! Fkkjo � ,thflbufy f;hkfhuf bynbkvfqvbp! Jxkbryb obc &nvfckbr exey reylepyb e[kf, snrfpfvbp!

<e ,jhflf ,bhjynfcb nfy,bo ,thcf/ @Dfwnyb snrfpzgvbp-lf@/ lt, ;fdj, ,thfvbp! F[bh dfwn snvfq wjkvfqlb-re! E ziby vbcjkb ntp snb,/ bycjyyb ofh kfopflf Wb`vfn cfhb zwbykfnvjwlf! Dfwnbyb ,toelf snrfpufy _ evhbyb cjdehufylbh! Pthj/ dfwn of`n ltvfrlbh!

نعمتان مغبون فيهما كثير من النـاس الـصحة هما قال قال النبي صلى الله عليه وسلمرضي االله عنعن ابن عباس رواه البخاريIوالفراغ

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � rsg jlfvkfh ,jq ,thflbufy brrb yt]vfn ,jh? <e nfycbofnkbr df ,si dfwnlbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fydjb nfjvkfhyb ojpbhkfi vfwcflblf wbvvfnkb dfwnbvbpyb ,jpjhkfhlf/ jbkfkfhbvbp &cf jdwfn nfq`hkfi ,bkfy jdjhf ,skb, ji[jyflf snrfpflb! Hfvfpjylf ,jiwf dfwnlfy rshf rsghjw jdwfn tqbiuf dfwn df gek cfhakfqvbp! Ojk,erb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله رضي االله عنه عن أبي هريرة رواه البخاريIفر يأكل في سبعة أمعاءإن المؤمن يأكل في معى واحد والكاعليه وسلم فقال

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% <bh rbib rsg jdwfn tzhlb? Vecekvjy ,skb,/ jp tqlbufy ,sklb? <e Gfqmfv,fh �uf fqnbklb? Ieylf vsvby rbib ,bnnf bxfrrf tqlb? Rjabh &cf tnnbnf bxfrrf tqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Yfnb;flf Hfvfpjy jqb [fpv wbkbi/ ctvbhbi df nehkb [bk jiwjpjy-bxfr rfcfkkbrkfhbyb jhnnbhbi jqbuf fqkfyflb! Ofllfy pb`l jdwfn tqbibvbp jwb,fnblf nfhjdbo yfvjpkfhblf vfkjkkfyb, nehfvbp! Ojk,erb/ vecekvjy tqbi exey zifvfqlb/ zifi exey tqlb! Cea`y Cfdhbq � @Nfyfyu cjm ,skbibyb bcnfcfyu/ jp tuby/ rsg tvfuby! Rsg tcfyu/ rsg bxfcfy df rsg e[kfqcfy! Jwb,fnlf rsg z[ibkbrlfy wjkfcfy!@ ltufykfh?

Jkfvkfh Nfh,bznreyfylfcbybyu &yu ce.rkb ,fylfcb/ Jlfv Гlfy njhnb, Wb`vfnufxf ,skufy ,fifhbzn cfqqblb/ &yu ekem gfqmfv,fh Veofvvfl � banjh wbkufykfhblf lfcneh[jylf jllbq oehvj ofv njgbkvfufy reykfh ,skufy%

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Ijv yfvjpbyb swbilfy jklby zyub gbiufy [ehvj ,bkfy/ fufh njgbkvfcf/ wehbnbkufy [ehvj ,bkfy/ fufh njgbkvfcf/ ,bh [sgkfv ced ,bkfy banjh wbkfhlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb? Yjcbhellby Fk,jybq cfobo ltufy)

{jyfljybvbpuf jllbq ,bh vtovjy rtkueltr ,skcf/ eyb renb, jkbi exey spufxf nfq`hufhkbr rshfvbp? Rtkufy pfojnb`w ,eney jbkfvbp ,bkfy eybyu fnhjablf gfhdjyf ,skfvbp? Ojk,erb/ ,eylfq vtovjylfy ,bpuf yfhb ,jhcf/ jpubyf ley`dbq vfyaffn rtkbib vevrby/ [jkjc? Fvvj ,bh qbklf ,bh vfhnf rtkflbufy/ fufh veyjcb, renb, jkb,/ veyjcb, nfhplf vtovjy wbkcfr/ ueyjokfhbvbplfy gjrkf, rtnflbufy ve,jhfr Hfvfpjy jqbybyu rtkbibuf tnfhkbxf &onbvjv

,thvfqvbp! ^onbvjvbvbp wjhybvbplfy jivfqlb!

Ve,jhfr Hfvfpjy jqb ntplf rtnflbufy vtovjylbh! Ieylfq &rfy/ eyb ifhbfn rshcfnufy qscbylf xbhjqkb vtovjy wbkfqkbr! <e jqybyu b,jlfn df cfdj, jkbi vfdcevb &rfybyb ,bkfqkbr! <fwbh-xfwbhlfy/ ;jobkjyf at]k-fndjhlfy/ ueyjoybyu ,fhxf nehblfy nbqbkfqkbr! Fkkjo �ybyu pbrhblfy nscedxb ofh wfylfq veyrfh yfhcfyb eqbvbplfy/ [tx ,skvfufylf Hfvfpjy jqblf xbwfhb, nfikfqkbr! Nbkbvbp ljbvj Fkkjo �ybyu pbrhblf ,skcby! Wjhybvbp tvjw-bxvjwlfy nbqbkufybltr nbkbvbp `kmjy/ mbq,fn/ ofwjhfn df ,toelf ufg-cspkfhlfy nbqbkcby! Jxkbryb obc &nufybvbplf j;bpkbubvbpyb/ Fkkjo �uf veonj;kbubvbpyb sqkf,/ ueyjokfhbvbpyb vfmabhfn wbkbibyb nbkf,/ `kmbp Spbuf `kdjhfqkbr! Nfhjdbo yfvjpkfhbyb ;fvjfn ,bkfy flj &nfqkbr! <e jqyb/ fqybwcf/ j[bhub lfofyb neylf b,jlfn ,bkfy ,tljh snrfpfqkbr! <e jqlfub vbyu jqlfy ,tonfh ,skufy ve,jhfr Wflh rtxfyb mfybvfn ,bkb,/ eylf b,jlfn ,bkfy vfimek ,skfqkbr! <e jqlf cf[jdfnyb kjpbv nenb,/ [fqh-&ocjy wbkbiuf/ cflfwjnkfh ,thbiuf &onbvjv ,thfqkbr! Hjcekekkjo � Hfvfpjylf :b,hbk Г lfhc ,thbi exey rtkufykfhblf cf[bqkfhybyu cf[bqcbuf fqkfyfhlbkfh! <bp ofv vecekvjy/ [ececfy/ veonj; ,bhjlfhbvbpuf banjhkbr ,thbiuf ofhbc ,skfqkbr! Xeyrb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

99

نيهالد الجن خد بيز نع ناالله ع ضير ه لمسه وليع لى اللهول الله صسره قال قال رمثل أج ا كان لهائمص فطر نم رواه البخاريIغير أنه لا ينقص من أجر الصائم

Pfql b,y {jkbl fk-:eofybq � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv hspfljhuf banjh

,thcf/ eyuf eybyu f;hbxf cfdj, ,skflb? <eylfy nfiwfhb hspfljhybyu f;hblfy rfvfqvfqlb

ltlbkfh1? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Banjhkbr lfcneh[jyblfub jdwfnkfh cjybyb rsgfqnbhbilfy rshf cjkbo fvfkkfhyb rsgfqnbhfqkbr! Hfvfpjy jqblf ,jpjhuf ,jhbilfy bvrjy wflfh xtnkfyfqkbr! F,lekkjo b,y Evfh � Hjcekekkjo � Hfvfpjy jqbybyu j[bhub sy reykbublf &]nbrja snbhfhlbkfh ltufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) <bp ofv jp ,skcf-lf &]nbrja b,jlfnbyb wjbv wbkbiuf ehbyfqkbr! Afhpfylkfhbvbpyb `ikbublfy hspf nenbiuf xbybwnbhfqkbr! He,fqqb] ,byn Ve]fddbp �

???,jkfkfhbvbpuf hspf nennbhfhlbr? Ekfhuf ;eylfy sqbyxjw wbkb,/ fufh ,bhjynfcb banjh dfwnb ,skueyuf wflfh jdwfnuf qbmkfcf/ eyb ,thfhlbr ltufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) {ececfy/ j[bhub sy reykbrlf b,jlfnkfhuf nbhbiwjw ,skfqkbr! Xeyrb/ Jqif jyfvbp �

Hjcekekkjo � j[bhub sy reykbrlf ,jiwfcblfy rshf b,jlfnuf spufxf ofhfrfn wbkfhlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb) J[bhub sy reykbr rbhufylf Hjcekekkjo � f`kkfhlfy epjwkfifh df rtxfkfhb ,tljh ,skfhlbkfh ofvlf jbkfkfhbyb ofv eqmjnb, jkfhlbkfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Hfvfpjylfy csyu yfak hspfkfhuf ofv &]nb,jh wbkfqkbr! Hfvfpjylf jlfn wbkufy b,jlfnkfhyb rtqby ofv lfdjv &nnbhfqkbr! Spbvbp ijle oehhfv ,skufy bql reyblf tnbvkfhyb/ ,txjhfojk ,bhjlfhkfhbvbpyb eyenvfqkbr! F,lekkjo b,y Evfh � Hjcekekkjo � vecekvjykfhlfy wekuf/ oehuf/ &huf/ f`kuf/ rfnnf df rbxbruf oehvjlfy ,bh cj] `rb fhgflfy ,bh cj] abnh pfrjnbyb afhp wbklbkfh df eyb jlfvkfh yfvjpuf xbwbiblfy jklby1 snfiuf ,e.hlbkfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) F,lekkjo b,y F,,jc � Hjcekekkjo � abnh pfrjnbyb hspfljhuf kfmd/ csrbybilfy gjrkjdxb/ vbcrbykfh exey nfjv rbkb, afhp wbklbkfh? Rbv bql yfvjpblfy jklby snfcf/ sif vfw,ek abnh pfrjnblbh? Rbv yfvjplfy rtqby snfcf/ eylf ieyxfrb cflfwfkfhlfy ,bhblbh ltufykfh? (F,e Ljdel hbdjznb)

c��bdo��n��m���l��k��j����i��h����g�����f��e��pv��u���t��s������r��q��w��x��}���|�����{��z��y~@���A��B��C��DE��F������������G��H����

184? Cfyjwkb reykfhlf afhp wbkbylb? Ieylfq &rfy/ cbpkfhlfy rbv rfcfk ` cfafhlf ,skcf/ eylf cfyjw ,jiwf reykfh obcj,blfy nsklbhbkflb? Eyb wbqbyxbkbr ,bkfy nenflbufy rbibkfh pbvvfcbuf ,bh vbcrbyybyu nfjvb ablzlbh? Rbv b[nb`h ,bkfy z[ibkbr wbkcf/ eylf ,e spb exey z[iblbh? Fufh ,bkcfkfhbyubp hspf nenbikfhbyubp spkfhbyubp exey z[iblbh?

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Cbpkfhuf qbk lfdjvblf &vfc/ ,fkrb cfyjwkb reykfhlfubyf hspf nenbi afhp wbkbylb/ [jkjc? Cbpkfhlfy rbv jxkbr pfhfh rtknbhflbufy rfcfkkbrrf lexjh ,skufy ,skcf/ ` cfafhlf ,skcf/ cjmfqb, rtnufyblfy `rb cfafhlfy wfqnufyblfy csyu Hfvfpjylf nenjkvfufy reykfh obcj,byb ,jiwf reykfh obcj,blfy nsklbhflb? Wfhbkbub/ weddfncbpkbub cf,f,kb hspf nenjkvfufy `rb nepfkvfc rfcfkkbrkfhuf ve,nfkj ,skufy rbibkfh hspf nenjkvfufy ofh ,bh reyb &dfpbuf ,bh vbcrby nszlbufy vbwljhlf ablz ,thflb? ^ylb rbv b[nb`h ,bkfy Fkkjo �lfy f;h evblblf ablz vbwljhyb pb`lf wbkcf `[el ,bh &vfc ,bh ytxnf vbcrbyuf ablz ,thcf/ ,eylfq fvfkb Wb`vfn reyb Hf,,bcbybyu oepehblf spb exey z[iblbh? <bhjw wbqyfkb, ,skcf ofv hspf nenbibyubp cbpkfh exey ablz ,thbibyubp `rb ,jiwf reylf hspf nenb, ,thbibyubplfy z[ibhjwlbh/ fufh hspf nenbiybyu ley`lfub vfyaffnkfhb df Wb`vfnlfub f;hb yfwflfh ,e.r &rfybyb ,bkcfyubp!

Cfoj,fkfhlfy F,lekkjo b,y Vfc]el/ Ve]jp b,y :f,fk/ F,lekkjo b,y Evfh/ F,lekkjo b,y F,,jc/ Cfkfvf b,y fk-Frdf] � ofvlf Ve;jobl/ Fkwfvf df Peohbq kfhlfy hbdjzn wbkbybibxf fddfkb Bckjvlf/ ofh ,bh jqlfy ex rey hspf nenbkufy? Eylfy nfiwfhb [jokfufy hspf nenfh/ [jokfufy nenvfclfy ablz ,thfhlb% Cfkfvf b,y fk-Frdf] � Eyb wbqbyxbkbr ,bkfy nenflbufy rbibkfhuf ,bh vbcrbyybyu nfjvb ablzlbh jznb yjpbk ,skufyblf [jokfufy hspf nenvfclfy ablz ,thb, .hfhlb? Eylfy rtqbyub jzn yjpbk ,skufx ,e yfhcfyb ,trjh wbklb ltlbkfh?

1 Ifq[-ek Bckjv B,y Nfqvbqz � @<e oflbclf hspfljhyb nsqueybxf tlbhbi yfpfhlf nenbkufy@/ ltufykfh? (B[nbzhjnek abwobqz) ١ F,lekkjo b,y Evfh � abnh cflfwfcbyb bql reyblfy ,bh ` brrb rey bkufhb ,thfhlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Hjcekekkjo

� ofvlf cfoj,fkfhybyu ceyyfnkfhbuf [bkja ,skufyb ,jbc ;evoeh ekfvjkfh abnh cflfwfcbybyu wbqvfnbyb xbwfhb,/ gek ,thbilfy wfqnfhufykfh?

100

F,lekkjo b,y Evfh � ???,bh vbcrbyybyu nfjvb ablzlbh jznbyb swb, ,e vfyce[ ,skufy ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Rtqbyhjw cbpkfhlfy rbv ,e jqlf ojpbh ,skcf/ hspf nencby rfkbvfkfhb yjpbk ,skufx hspf nenbi afhp ,sklb?

Fkkjo � ,bp vecekvjykfhuf ,bh qbk &vfc/ ,fkrb ,bh qbklfy cfyjwkb reykfh _ snnbp `rb qbubhvf nswwbp rey hspf nenbiyb afhp wbklb/ [jkjc? Ltvfr/ hspf cfyjwkb reykfhubyf afhp ,skb,/ e qbkybyu ;elf jp wbcvbyb/ sy brrblfy ,bhbyb nfirbk wbkflb/ [jkjc? <e &cf Hfvfpjyb ifhbalfub zyf ,bh tyubkkbrlbh? Pjnfy/ rbib ,bhjy vfifwwfnkb fvfkyb ,f;fhf`nufylf/ ,e fvfkybyu cfyjwkb reykfhlf ybojzcbuf tnbibyb ,bkbib eylfy vfifwwfnyb ,bhjp tyubkkfnflb?

Fufh ,bpuf @<bh j,hskb/ lfdkfnvfyl rbib [jyfljybyubpuf rtkb, cbpuf cfojdfn rshcfnb,/ rsg by]jv-&ocjykfh ,thb, rtnflb? <bhjw epjw nehvfqlb/ ntplf wfqnflb@/ ltqbkcf ybojznlf [ei`h nehfvbp? Aehcfnyb mfybvfn ,bkb,/ bvrjyb ,jhbxf rsghjw yfhcf jkb, wjkbiuf ofhfrfn wbkfvbp? Fvvj cfyjwkb reykfhuf vtovjy ,skb, rtkflbufy/ ueyjokfhbvbplfy gjrkf, rtnflbufy ve,jhfr Hfvfpjy jqbuf ,tgfhdj wfhfqvbp! Fnbuf ,bh jquf rtkflbufy cfdj,kfh jqbuf tnfhkbxf &onbvjv ,thvfqvbp! Fvfkkfhyb rsgfqnbhbiuf jibwvfqvbp!

Fkkjo �ybyu ,fylfkfhbuf ,skufy vtohb,jykbub fkjvfnkfhblfy ,bhb ierb/ jxkbr pb`y tnrfpflbufy `rb rfcfkkbryb jmbhkfinbhflbufy lfhluf ve,nfkj ,skufy ,tvjh Hfvfpjy jqblf nepfkueybuf wflfh hspf nenvfckbub vevrby? <f]pb ekfvjkfh ofh wfylfq rfcfkkbrrf lexjh ,skufy rbib hspf nenvfckbub vevrby/ ltufykfh? <bhjw ;evoeh ekfvjkfh/ ;evkflfy Bvjv F,e Ofybaf � @Rfcfkkbr ltufylf venkfw rfcfkkbr &vfc/ jxkbr pb`y tnrfpflbufy rfcfkkbr yfpfhlf nenbkufy? Jxkbr pb`y tnrfpvfqlbufy rfcfkkbrrf xfkbyufy ,tvjh hspf nenbib kjpbv@ lt,/ hspf nenvfckbr exey ,skufy he[cfnyb jxkbr pfhfh rtknbhflbufy `rb jmbhkfinbhflbufy rfcfkkbrrf wfql wbkufykfh? Xeyjyxb/ nb,,b`n ofv jxkbr ,fhxf rfcfkkbrkfhuf ,bhltr pb`y rtknbhvfckbubyb/ frcbyxf/ fqhbv rfcfkkbrkfhyb afwfn jxkbr ,bkfy lfdjkfi vevrbykbubyb fqnvjwlf?

Ojvbkfljh ` &vbpbrkb f`k ofv ,jkfcbuf pfhfh tnbiblfy wshwcf/ hspf nenvfckbub ;jbp? Vfpreh ojkfnkfh cf,f, hspf nenbkvfcf/ nenbkvfufy reykfh wfyxf ,skcf/ rtqby ieyxf rey hspf nenb,/ obcj,yb ,jiwf reykfhlfy nsklbhbkflb? Ofqp df ybajc ojkfnblfub [jnby-wbpkfh ofv hspf nenvfqlb? Fufh hspf nencfkfh/ hspfkfhb vfw,ek &vfc? Rtqbyhjw ephkfhblfy gjrkfyufx/ ,bh reybuf ,bh rey hspf nenb, ,thbiflb? Yfvjpybyu wfpjcbyb &cf swbivfqlb% Jqif jyfvbp � ,bplf ofv

ie ojkfn ,skfhlb? Hspfybyu wfpjcbyb nenbiuf ,e.hbkfhlbr/ yfvjpybyu wfpjcbyb swbiuf ,e.hbkvfc &lbr ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Hfvfpjy jqblf epjw ;jquf cfafh wbkufy vecjabhuf cfafhlfy wfqnueybuf wflfh hspf nenvfckbrrf bpy ,thbkbib _ Fkkjo �ybyu vtohb,jykbublfy zyf ,bhblbh? Cfafhybyu vbwljhb ofwblf aewfojkfh shnfcblf b[nbkjakfh vfd;el? Bvjv Vjkbr/ Bvjv Fovfl df Bvjv Ijab]bq kfh cfafh vbwljhbyb brrb reykbr qsk/ lt, fqnufykfh? Bvjv F,e Ofybaf � &cf ex reykbr qsk/ lt, ,tkubkfufykfh? Ltvfr/ hspf ofv yfvjp rf,blbh? Z]yb rbib wbikjmbybyu eqkfhb, дарахтлари rshbyvfq rtnueybuf wflfh yfvjpbyb wfch swb`kvfufyb rf,b hspfcbyb ofv

,epjkvfqlb? <eylfy nfiwfhb cfafhybyu ifhbfnuf vedjabw ,skbib ofv wfql wbkbyufy? F,lekkjo b,y F,,jc � Hjcekekkjo � Hfvfpjylf hspf nenb, Vfrrfuf xbwlbkfh? Rflbl ltufy ;jquf tnufykfhblf hspfkfhbyb jxlbkfh? Ieylf jlfvkfh ofv hspfcbyb jxlb? Hfvfpjy jqb neufueyuf wflfh hspf nenvflbkfh ltlbkfh? Fyfc b,y Vjkbr � Hjcekekkjo � ,bkfy ,bhuf cfafh wbkfhlbr? Hspf nenufy hspf nenvfufyyb ` hspf nenvfufy hspf nenufyyb fq,kfvfc &lb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznkfhb)

Aewfojkfhybyu b;vjcbuf rshf vecjabh hspf nenbiuf wjlbhkbub/ bvrjybznbybyu ,jhkbub/ cfafhybyu tyubkkbub df ifhjbnkfhybyu veofq`kbublfy wfn]byfpfh/ hspf nenvfckbub vevrby%

ها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكـان كـثير رضي االله عن عن عائشة رواه البخاريI إن شئت فصم وإن شئت فأفطرالصيام فقال

Jqif � hbdjzn wbklbkfh% Ofvpf b,y Fvh fk-Fckfvbq rsg hspf nenfhlb? Gfqmfv,fh �uf @Cfafhlf hspf nenfqvb$@ ltlb? Ieylf Hjcekekkjo � [jokfcfyu hspf nen/ [jokfcfyu hspf nenvf ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

لميرو الأسمن عة بزمح نعناالله ع ضيره احنج ليل عفر فهام في السيلى الصة عبي قو ول الله أجدسا رقال ي هأن لمسه وليع لى اللهول الله صسفلـا فقال ر ومـصأن ي بأح نمو نسا فحذ بهأخ نالله فم ة منصخر هي ـاحنج

مسلمرواهIعليه

101

Ofvpf b,y Fvh � ^q Hjcekekkjo! Vtybyu cfafhlf ofv hspf nenbiuf weddfnbv tnfhkb? Hspf nencfv vtyuf ueyjo ,skflbvb$ ltlbkfh? Ieylf Hjcekekkjo � ,e Fkkjo nfhfablfy

he[cfnlbh? Ieylfq &rfy/ rbv ,e he[cfnyb jkcf/ z[ib? Rbv hspf nenbiyb z[ib wshcf/ eyuf ofv ueyjo qswbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Cfafhlf hspf nenbi fapfkvb `rb nenvfckbrvb/ ltufy cfdjkuf Bvjv F,e Ofybaf/ Bvjv

Ijab]bq df Bvjv Vjkbr kfh cfafh ifhjbnkfhb rsnfhcf/ hspf nenbi vecjabhuf vfifwwfn nemlbhvfcf/ hspf nenbi fapfk/ ltufykfh? Fvvj Bvjv Fdpf]bq df Bvjv Fovfl kfh Fkkjo � ,thufy he[cfnlfy ajqlfkfyb, hspf nenvfckbr fapfk/ ltufykfh?

Weqblfub hbdjznkfh snf wbqby/ vfifwwfnkb cfafhlf spbyb spb wbqyf, hspf nenbiybyu ceyyfnuf [bkja &rfybyb rshcfnflb%

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل همارضي االله عن الله عن جابر بن عبد رواه البخاريIالسفرليس من البر الصوم في فقالوا صائم فقال ما هذاعليه فقال

:j,bh b,y F,lekkjo � Hjcekekkjo � cfafhlf &lbkfh? Sifylf ,bh nslfyb df eyuf cjz wbkbyb, nehufy ,bh rbibyb rshb, ,e ybvf$ ltlbkfh? Hspfljh &rfy/ ltqbilb? Ieylf cfafhlf

hspf nenbi z[ibkbrlfy &vfc ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

ند الله عبن عابر بجناالله ع ضير امان فـصضمكة في رح إلى مالفت امع جرخ لمسه وليع لى اللهول الله صسا أن رمهفعاء فرم ح منا بقدعد ثم اسالن امميم فصالغ اعلغ كرى بتح ضعإن ب ذلك دعب فقيل له ربش ه ثمإلي اسالن ظرى نتح ه

مسلم رواه I أولئك العصاة أولئك العصاةالناس قد صام فقال:j,bh b,y F,lekkjo � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Vfrrf afno wbkbyufy qbkb

Hfvfpjylf Vfrrf cfhb xbwlbkfh? Rehj]ek Mfvbv ltufy ;jquf tnueyuf wflfh hspf nenlbkfh/ jlfvkfh ofv hspf nenlb? Csyu ,bh rjcf ced cshflbkfh-lf/ jlfvkfh eyb rshfh lfhf;flf rsnfhlbkfh/ rtqby bxlbkfh? Ieylf ek pjnuf @<f]pb jlfvkfh hspf nenlb@/ ltqbklb? Hjcekekkjo � ekfh jcbqlbhkfh/ ekfh jcbqlbhkfh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

ه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلـم رضي االله عن عن أنس امو كابثوا الرعوا فبأفطر ا الذينأمئا ويلوا شمعي لمسه وليع لى اللهص بيوا فقال النالجعوا ونهت موون اليفطرالم بذه

رواه البخاريIبالأجر

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,bkfy cfafhlf ,bhuf &lbr? Cjzcb rsghjmbvbp rbqbvb ,bkfy cjzkfyufy1 rbib &lb? Hspf nenufy rbibkfh otx yfhcf wbkbivflb? Hspf nenvfufy rbibkfh nezkfhyb snkfnbilb/ wfnnbw vtoyfn wbkbilb? Ieylf Gfqmfv,fh �

,euey f;hyb hspf nenvfufykfh jkb, rtnlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ltvfr/ cfafhlf hspf nenbi ` nenvfckbr fapfkkbubyb jklbylfy fqnbi wbqby? Hspf nenbilfy fck vfwcfl nfwdjuf &uf ,skbi &rfy/ ,e vfcfkfyb cfafhybyu spb ofk wbkflb? Cfafhlfub ,f]pb ojkfnlf hspf nenbi fapfk ,skcf/ ,f]pb shbykfhlf hspf nenvfckbr fapfk ,skflb?

Rfcfkkbr ` cfafhlf ,skufyb cf,f,kb hspf nenjkvfufy rbib wfpj hspfkfhbyb wfylfq nfhnb,lf snfqlb$ :fdj, ierb/ wfpj hspfyb gfqlfh-gfq nenbi ifhn wbkbyvfufy ,skcf-lf bvrjyb ,jhbxf ntphjw nenbi vfwcfluf vedjabwlbh? Rsgxbkbr @Rtqby fkjoblf nenbibv wbqby/ z[ibcb ojpbh nenb, jkfdthfq@/ lt, cfafhlf hspfcbyb jxvfqlb? <e hspf ofwblfub neieyxfybyu [fnjkbublbh? Pjnfy/ hspfyb xby wfk,lfy/ b[kjc ,bkfy wf,ek wbkvjw rthfr?

Hfvfpjy jqbybyu cfyjwkb reykfh &rfybyb ,bkbi ,bplfy eybyu vfifwwfnbyb ,bh jp tyubkkfncf/ ,tvjh nepfkufyblfy rtqby/ vecjabh &cf cfafhlfy wfqnufyblfy csyu ,jiwf reykfhlf nenb, ,thbiuf he[cfn &nbkufybyb ,bkbi hspf vfifwwfnbyb zyf ofv tyubkkfnflb?

Fhf, nbkblf @Bnjwf@ cspb jmbh vfifwwfn ,bkfy hspf nenvjw vf]yjcbyb fyukfnflb? Hspf nenufylf vfljhb wehb,/ [jhb, wjkflbufy ojkfnlfub `ib ekem wfhbzkfhuf hspf nenjkvfufy ofh ,bh reyuf ,bnnf vbcrby/ ,txjhf vsvby rbibuf reykbr nfjvbyb/ z]yb cfofhkbr df banjhkbrrf tnfhkb vbwljhlf tuekbr ,thbi &dfpbuf hspf nenvfckbr he[cfn wbkbyflb? Fufh ,bh rbib b[nb`hbq hfdbilf rsghjw z[ibkbr wbkbiyb [jokfcf/ z]yb ,bh vbcrbyuf &vfc/ ,bh wfyxf

1 Wfnnbw bccbwlfy rbyjz

102

veonj;kfhuf nfjv ,thbiyb `rb ablz nfhbwfcblf ,thbkflbufy nfjvkfh nehbyb rsgfqnbhbiyb b[nb`h wbkcf/ ,e fvfkb eybyu ley` df j[bhfnb exey z[iblbh?

Ablzybyu vbwljhb ofwblf aewfojkfh shnfcblf b[nbkjakfh ,jh? Fyfc b,y Vjkbr � rtrcfqb, wjkufykfhblf ,bh `rb brrb qbk hspf nenjkvfufykfh? Ieylf ofh ,bh rey &dfpbuf ,bh vbcrbyuf yjy df usin ablz ,thufykfh df hspf nenvfufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Bvjv F,e Ofybaf � ablzybyu vbwljhbyb ,bh cj] [ehvj `rb zhbv cj]1 ,emljq/ lt, ,tkubkfufykfh? Bvjv

Vjkbr �ybyu yfplkfhblf ablz vbwljhb ,bh vel/ z]yb ,bh ru 330 uh?lbh?

Ieyuf wfhfvfq ,bh jp wbqyfkb, ,skcf-lf/ hspf nenvjw fapfklbh? Vfcfkfy/ fqhbv rtrcfkfh Hfvfpjyybyu lfcnkf,rb reykfhblf @Hspf nencfv vfljhbv wehb, wjkzgnb@/ ltqbikfhb `rb ofkb nenvfclfy nehb, @Nencfv xfhxf, wjkfhvbrfyvfy@/ ltufy uevjyuf ,jhbikfhb vevrby? <bhjw/ hspf nenbi ,bkfy weddfnuf rbhb, rtnufykfh of`nlf rsg exhfqlb? <e hspflfub z[ibkbrkfhybyu ,bnnfcblbh? Hspf nenbilf ,bp ,fylfkfhuf f`y ,skvfufy ,eylfy ,jiwf zyf rsg vfyaffnkfh ,jhrb/ ,e afwfn Fkkjo �ybyu Spbuf vf]kevlbh?

Snufy jznkfhlf ,bp vsvbykfh exey hspf nenbi afhp wbkbyufyb/ hspf cfyjwkb reykfh &rfyb pbrh &nbklb? Weqblfub jznlf sif cfyjwkb reykfh obljzn qskbyb rshcfnb,/ ofwyb ,jnbklfy fqbhb, ,thflbufy Weh]jyb Rfhbv yjpbk ,skufy Hfvfpjy jqb &rfyb ,f`y wbkbyvjwlf%

I��J��K��L���M��N��O��P��Q��R��S���TUV���W��X��Y��Z��[��¥��¤���£��¢����¡��a������b��c��d��e¦��±��°��i���®��¬��«���ª��©��¨��§��º��¹��¸��¶���u��´��³��²��

185? Hfvfpjy _ eylf jlfvkfh exey obljzn ofvlf nsmhb qsk df Aehwjylfy b,jhfn

oe;;fnkfh ,skufy ojklf Weh]jy yjpbk wbkbyufy jqlbh? Ieylfq &rfy/ cbpkfhlfy rbv ,e jqlf ojpbh ,skcf/ hspf nencby! Rbvrb rfcfk `[el cfafhlf ,skcf/ eylf cfyjw ,jiwf reykfh obcj,blfy nsklbhbkflb? Fkkjo cbpkfhuf tyubkkbryb [jokfqlb/ E cbpkfhuf wbqbyxbkbryb [jokfvfqlb? <e cfyjwyb nsklbhbikfhby-ubp df cbpkfhyb obljznuf ,jikfufyb ,jbc Fkkjoyb ekemkfikfhby-ubp exeylbh? Ijzl ierh wbkcfkfhbyubp!

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Cbpkfhuf hspf nenbi afhp wbkbyufy cfyjwkb reykfh _ bycjyyb Ley`. J[bhfn cfjlfnb cfhb ,jikfqlbufy/ yf;jn df obljzn qskbyb rshcfnb,/ of`nybyu ,fhxf ;f,ofkfhblf ofw ,bkfy ,jnbk/ obljzn ,bkfy pfkjkfn/ cfjlfn ,bkfy ifwjdfn/ z[ibkbr ,bkfy `vjykbr jhfcbyb f;hfnb, ,thflbufy Weh]jyb Rfhbv yjpbk ,skufy wfvfhbq qbkybyu nswwbpbyxb jqb ,skvbi Hfvfpjy jqblbh! Hfvfpjy jqblf Fkkjo �ybyu oelelkfhb/ afhpkfhb/ ofkjk df ofhjv rf,b ifhbfn oervkfhbyb bpjokf, jxbw-jqlby ,f`y &nflbufy/ ;fojkfn wjhjymekbrkfhblfy bqvjy yehb cfhb ofwbwfnuf xjhkjdxb hfdify jznkfhlfy b,jhfn Weh]jyb Rfhbv yjpbk &nbkf ,jikfyufy!

Ieylfq &rfy/ cbpkfhlfy rbv Hfvfpjy jqblf cjmkjv/ vecjabh ,skvfufy ojklf ojpbh ,skcf/ `[el eyuf Hfvfpjy jqb rshbyufykbub [f,fhb tncf/ reylepkfhb hspf nencby! Rbv ,tnj,kbub ` vecjabhkbub neafqkb hspf nenjkvfufy ,skcf/ Hfvfpjy jqblf nenjkvfufy reykfh obcj,byb ,jiwf reykfh obcj,blfy nsklbhcby! <e ,bkfy Fkkjo � cbp vsvbykfhuf afwfn tyubkkbr df jcjykbryb bhjlf wbkflb!

�{S����R��Q��P��OT��X��z ٢٨: النساء

Fkkjo cbpkfhlfy tyubkkfnbiyb [jokfqlb? (Ybcj cehfcb/ 28 _ jzn)

Fkkjo � cbpkfhuf ,bhjy wbqbyxbkbr `[el vfifwwfnyb bhjlf wbkufy &vfc! Ie ,jbc rfcfk ojkfnbyubplf ` cfafhlf cbpkfhuf hspf nenvfckbrrf he[cfn wbklb? Jq/ [jo qbubhvf nswwbp/ [jo snnbp rey ,skcby/ rfcfkkbr ` vecjabhkbr cf,f,kb hspf nenjkvfufy reykfh obcj,byb nsklbhbibyubp exey wfpjcbyb nenbiuf ofv ,e.hlb? Hfvfpjy jqblf hspf nenb,/ eyb nfvjvkfiuf vedfaafw &nufyb exey hspf jqbyb neufnb,/ Ifddjk jqbyb rshufylf/ b,jlfnkfhbyubp bynbojcblf/ bql yfvjpbuf ,jhbi df wfqnbilf Fkkjo �yb ekemkf,/ Eyuf nfr,bhkfh fqnbibyubp exey cbpkfhuf vfifwwfnyb [jokfvflb? Wfyb &ylb Fkkjo �ybyu afpke rfhfvbuf ierh wbkcfyubp!

«Hfvfpjy» rfkbvfcbybyu nehkbxf vf]yjkfhb ,skb,/ ,ekfh bxblf reqlbhedxb/ z]yb cjkbo fvfkkfh ,bkfy ueyjokfhyb reqlbhb, qswjnedxb/ ltufy vf]yj &yu vf]wekblbh?

1 <bh zhbv ru

103

Hfvfpjy jqbybyu afpbkfnkfhblfy ,bhb ierb/ ,e jqlf Fkkjo � njvjyblfy ,fifhbznuf rshcfnbkufy ,e.r by]jv _ Weh]jyb Rfhbv1 yjpbk &nbkf ,jikfyufy? Weh]jyb Rfhbv Bckjv

evvfnbybyu f,flbq/ spufhvfc lfcnehb ,skbiblfy nfiwfhb/ ifhbfn oervkfhbyb/ obljzn qskbyb `hbnb, ,thedxb bkjobq rbnj, ofvlbh? Weh]jyb Rfhbvlfub ,fhxf yfhcf ofwlbh? Eylfub ,fhxf jzn obljznlbh? Weh]jyb Rfhbvlf ie,of qsw/ eylfub ofh ,bh yfhcf fybw-hfdifylbh? Eylf ;fojkfn qsw/ frcbyxf/ ,fhxf yfhcf bkvlbh? Weh]jyb Rfhbv _ Fkkjo �ybyu rfkjvb/ vf[kew &vfc!2 Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvyb Heoek-Fvby _ :b,hbk Гybyu djcbnfcblf Veofvvfl �uf dfobq ecke,blf yjpbk &nufybuf uedjokbr ,thfvbp? Cfobo qskkfh jhwfkb rtkufy ,fhxf wbhjfnkfhyb bc,jn wbkfvbp df ekfhlfub vf]yjkfhyb ofw lt, ,bkfvbp? Vfpreh yfhcfkfh Weh]jyb Rfhbv

,jhfcblfub vsvby rbibybyu ve[nfcfh &]nbwjlb ,skb,/ ,ecbp otx rbvybyu bqvjyb ,en ,skvfqlb?

Bckjv evvfnb ei,e lfcnehyb of`nuf nfn,bw &nufy lfdhlf ,eney jkfvuf oervhjy ,skufy? Of`nybyu ofvvf cjofkfhblf bkmjh vbkkfn cbafnblf ieohfn njgufy? Ofw ,bkfy ,jnbkyb fqhbilf afwfn Weh]jyb Rfhbvyb skxjd lt, nfy jkufy gfqnlf Bckjv vbkkfnb ,eney ley`uf vf]hbafn df vflfybzn nfhfnb,/ ,jiwf [fkwkfhyb uevhjokbr df ,f[ncbpkbr bcrfy;fcblfy [fkjc &nufy? Vbyu facecrb/ ojpbhlf rsg jlfvkfh ,f[n-cfjlfn vfy,fb ,skvbi Weh]jyb Rfhbv obljznblfy .p subhb, zifvjwlf!

Ley`lf Weh]jyb Rfhbvlfy spuf jlfvkfhybyu “,f[n-cjflfnb” exey nepbkufy rsgkf, wjyeykfh ,jhrb/ ekfhyb kjpbv nenufy vbkkfnkfh ,jib ,f[ncbpkbr rsxfcblfy xbwjkvfq wjkufy? Weh]jyb Rfhbvlfy spuf fljkfn ,bkfy fljkfncbpkbr jhfcbyb “fqhb, ,thflbufy” ybpjvkfhyb kjpbv nenufy ,f[nbwfhj [fkwkfh Fkkjo �ybyu lfcnehblfy .p subhbib yfnb;fcblf spbyb ofk wbkb, ,skvfc jkfvievek vefvvjkfhuf lexjh &nufy?

Ltvfr/ jkfvlfub bwnbcjlbq df b;nbvjbq wbqbyxbkbrkfhlfy afwfn Weh]jyb Rfhbv

oervkfhbyb of`nuf nfn,bw &nbi ,bkfyubyf wenbkbi vevrby? <eylfy spuf ehbybikfh afwfn cfk,bq yfnb;f ,thbibyb ,eueyub rey zwwjk rshcfnvjwlf?

Fkkjo � vfyf ,e jznlf cbpkfhlfy rbv ,e jqlf ojpbh ,skcf/ hspf nencby ltz vfhofvfn wbkvjwlf? Ei,e rfkbvf ,bkfy hspf Bckjv ifhbfnbybyu fcjcbq herykfhblfy ,bhbuf fqkfylb? ^ylb Hfvfpjy jqblf ojpbh ,skb,/ hspf nenvfufy rbv ,skflb$ <eylfqkfh Fkkjo �ybyu yfplblf nbhbr &vfc/ skbr ,bh rbvcflbh! Pthj/ Hfvfpjy jqblf hspf nenvjw Fkkjo �ybyu ofh ,bh nbhbr rbibuf ,skufy fvhblbh?

Ie shbylf zyf ,bh yfhcfuf &]nb,jhyb wfhfncfr? Fkkjo � jznlf @Hfvfpjy jqblf hspf nenbyukfh@/ ltvfclfy cbpkfhlfy rbv ,e jqlf ojpbh ,skcf/ hspf nencby ltvjwlf? Vf]kevrb/ Weh]jyb Rfhbv _ ,fhxf jkfvkfhybyu Zhfnedxbcb ofv Nfh,bznreyfylfcb ,skvbi Fkkjo �

njvjyblfy ,eney bycjybznuf yjpbk &nbkufy rbnj,lbh? Ieyuf rshf Weh]jyb Rfhbv oervkfhb th .pbybyu ,fhxf wbn]fkfhblf zijdxb rbibkfhyb wfvhfib rthfr? Xeyjyxb/ Th .pblf ieylfq ;jqkfh ofv ,jhrb/ e thlf qbkybyu zhvblf rey/ wjkufy zhvblf ney ,skflb? Ltvfr/ obkjkyb ljbv

repfnbiuf bvrjybznb qsw ,skufy Wen, ljbhfcblf zijdxb vecekvjykfh ofv ,jhkbubyb byj,fnuf jkb, Weh]jyb Rfhbv cbpkfhlfy rbv ,e jqlf ojpbh ,skcf/ hspf nencby ltvjwlf? {si/ eylf ibvjkbq `rb ;fye,bq wen,kfhlf zijdxb vecekvjykfh ybvf wbkflb/ ltufy cfdjk nembkflb? Aewfojkfh @<eylfq skrfkfhlf zijdxb vecekvjykfh spkfhbuf zwby ,skufy lb`hkfh oervblf ,skflb@/ ltufykfh?

Fkkjo � ,e.hufy ,fhxf ifhbfn nfrkbajnkfhb bycjyybyu njwfnbuf vedjabw tyubk yfhcfkfhlbh? Pjnfy Vtohb,jy df Hfovkb Fkkjo � wfqcb ,bh afhp fvfkyb ,e.hufy ,skcf/ eylf rsgkf, he[cfn df tyubkkbrkfhyb wbkufy%

�{¡���������������������¢��z ٧٨: الحج

Fkkjo cbpkfhuf lbylf ,bhjy nfyukbryb wbkvflb! (Of; cehfcb/ 78 _ jzn)

ا ولا متعنتـا ولكـن إن الله لم يبعثني معنتالنبي صلى الله عليه وسلم قال قالرضي االله عنهعن جابر بن عبد الله مسلم رواه Iبعثني معلما ميسرا

1 <bhbyxb rbnj,ybyu 24 df 36 _ cfobafkfhbuf vehj;ffn wbkbi vfwcfluf vedjabwlbh? 2 Vs]nfpbkf rf,b uevhjo njbafkfh Weh]jyb Rfhbvyb Fkkjo �ybyu rfkjvb lt, &vfc/ zhfnbkufy ,bh vf[kew lt, ,bkflb?

104

:j,bh b,y F,lekkjo � hbdjzn wbklbkfh% Fkkjo vtyb wbqby wbkuedxb ofv/ vfifwwfn nemlbhedxb ofv wbkb, .,jhvflb? Ktrby vtyb tyubkkfnedxb vefkkbv wbkb, .,jhlb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Hjcekekkjo � brrb bilfy ,bhbyb b[nb`h wbkcfkfh/ vjljvbrb ueyjo ,skvfcf/ ekfhlfy tyubkbyb nfykf, jklbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Pjnfy/ Vtohb,jy df Hfovkb Fkkjo � otx rbvyb njwfnblfy nfiwfhb yfhcfuf ,e.hufy &vfc%

�{¬��«��ª��©���¨��§®��z ٢٨٦: البقرة

Fkkjo otx rbvybyu pbvvfcbuf njwfnblfy jhnbmbyb .rkfvfqlb! (<fwfhf cehfcb/ 286 _ jzn)

رواه Iإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثـوا معـسرين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رضي االله عنه عن أبي هريرة ريالبخا

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � cbpkfh jcjy &nuedxbkfh wbkb, .,jhbkufycbpkfh! Wbqby wbkuedxbkfh wbkb, .,jhbkvfufycbpkfh ltlbkfh (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

<bhjw Fkkjo � ,e.hufy yfhcfkfhybyu tyubkkbubyb bqvjy df b[kjc ,bkfy `ylfiufyblfubyf obc &nb, ,bkbi vevrby? Vbyu facecrb/ bycjy rsgbyxf ,bkbvcbpkbub `[el rsg ojkfnlf Rbnj, df Ceyyfn qskblfy jmbib jwb,fnblf Fkkjo � tyubk wbkufy yfhcfkfhyb spbuf-spb wbqby wbkb, jkflb%

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحـد إلـا غلبـه وسلم قال النبي صلى الله عليه عن هرضي االله عن عن أبي هريرة رواه البخاريIفسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � lby tyubkkbrlbh? Otx rbv lbyyb

wbqbykfinbhvfqlb/ vfufh lby eyuf mfkf,f wbkflb? Ieylfq &rfy/ fvfkkfhlf shnfxf

,skbyukfh! Verfvvfk wbkbiuf zwbykfibyukfh! Cfdj, ,bkfy [eiyel &nbyukfh! ^hnf. rtx df

neyybyu ,bh wbcvblfy ajqlfkfybyukfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

يسرا ولـا عن عبد االله بن قيس رضي االله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال رواه البخاريIتعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا

F,lekkjo b,y Wfqc � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Ve]jp df F,e Vecjyb Zvfyuf .,jhb,/ tyubkkfnbyukfh/ wbqbykfinbhvfyukfh! {eiyel &nbyukfh/ xsxbnvfyukfh! Bnnbajw ,skbyukfh/ b[nbkja wbkvfyukfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fkkjo � Hfvfpjy jqblf hspf nenbiyb afhp &nbi ,bkfy jlfvkfhuf wbqbyxbkbr df vfifwwfnyb bhjlf &nufy &vfc? Frcbyxf/ hspf nenbi ,bkfy ,fylfuf yfacybyu `vjy [jobikfhblfy [fkjc ,skb,/ bhjlfcbyb ofwbwbq bycjybq afpbkfn df uspfk [ekwkfh bkf verfvvfk nfh,bzkf, jkbib exey ,bh aehcfn/ bvrjybzn zhfnb, ,thufy? Bhjlfkb rbib of`nlfub wbqbyxbkbr df wfhfvf-wfhibkbrkfhyb vfnjyfn ,bkfy tyub, snflb? Yfacbuf wek ,skufy rbvcf &cf of`nlfub &yu rbxbr vfd;kfhuf exhfib ,bkfyjw jllbq bycjybq cbafnkfhlfy ofv ,t[b;jkfn .p subhfdthflb? Eylfq rbvcf wjhybyb nsqlbhbi/ yfacbyb wjylbhbi qskblf ofh wfylfq hfpjkfnlfy wfqnvfqlb?

Of`nlf fqhbv bkvkb/ oehvfnkb rbibkfhyb ,epew/ vfbifngfhfcn/ nem`yrjh rbvcfkfh jklblf wflhcbp/ [jh ,skb, .hufybyb rshbi vevrby? Sifkfhyb ntribhcfyubp/ wjhyb ` yfacbuf wek ,skufykbub jwb,fnblf [jhkbrybyu ,fhxf nehbuf hjpb ,skb,/ ie rsquf neiufy? Ieybyu exey bycjyyb verfhhfv wbkb, zhfnufy Fkkjo � eyb wjhby df yfac wekkbublfy jpjl ,skbibuf rsvfr ,thflbufy hspfyb vfihe] wbklb? Hspfyb ifhbfn rshcfnufy qscbylf spkfinbhufy vsvby rbib yfacb df wjhybuf wek ,skbilfy jpjl ,skb,/ spblfub bycjybq cbafnkfhyb cfwkf, wjkflb? Fvvj wjhby df yfac ,fylfkfhb pjobhlf z[ib df jcjy zif`nufyuf s[ifcf-lf wekkbr ekfhyb of`nlf ekrfy vfifwwfn df vefvvjkfhuf/ j[bhb ,thr rsxfkfhuf jkb, rbhufy? J[bh-jwb,fn of`n ekfh exey ifhvfylfkbr ,bkfy neufqlb?

Hfvfpjy ,eney ,fifhbznuf rshcfnbkufy ekrfy vfhofvfn _ Wb`vfnuf wflfh spufhvfc lfcneh yjpbk ,skufy jq &rfy/ ,bp vecekvjykfh ,e ve,jhfr jqyb wfylfq snrfpvjwlfvbp$! Weh]jyb Rfhbv yjpbk ,skufy ,e jqlf ,bpybyu of`nbvbp Fkkjo �ybyu rbnj,buf wfyxfkfh vedjabw

105

snvjwlf$! Weh]jyb Rfhbvyb nbkjdfn wbkbiuf/ vf]yjkfhb ofwblf nflf,,eh wbkbiuf ,skufy &]nb,jhbvbp wfyxfkbr$!

Hfvfpjy jqb Bckjv evvfnbuf ieyxfkfh ,e.r by]jv rshcfnbkufy ve,jhfr jqlbh? Ieyxfkfh by]jv rshcfnufy/ wekfqkbr df tyubkkbrkfh ,thb,/ nsmhb qskuf qskkf,/ f,flbq cfjlfn qskbyb rshcfnb, ,thedxb Weh]jyb Rfhbvyb ,bpkfhuf yjpbk &nufy Fkkjo �yb rsg ekemkf,/ Hfvfpjy jqb bynbojcbuf tnufyblf Eyuf nfr,bhkfh fqnb,/ ,tobcj, ierhkfh wbkbibvbp kjpbv? Of`nbvbpyb/ [ececfy/ Hfvfpjy jqbyb Weh]jyb Rfhbvyb yjpbk &nufy Pjnybyu oervbuf vedjabw snrfpbibvbp lfhrjh?

@Rbvrb rfcfk `[el cfafhlf ,skcf/ eylf cfyjw ,jiwf reykfh obcj,blfy nsklbhbkflb@/ ;evkfcb nfrhjhfy rtknbhbklb? Veafccbh ekfvjkfh ,e nfrhjhyb @Hspf nenbi df ablz ,thbi

ofwblfub oerv ,trjh ,skufyb neafqkb rfcfk df vecjabh ofwblfub oerv ofv ,trjh ,skufy/ lt, neieyvfckbr exey@/ lt, bpjokfufykfh?

Bvjv F,e Ofybaf �lfy ,jiwfkfh yfplblf ofh brrb bql reykfhb nfr,bh fqnbi vfihe]lbh? <e dfwnlf nfr,bh fqnbilf ekrfy cfdj,kfh ,jh? F,lekkjo b,y Evfh � ofh brrb bqllf yfvjpujouf tnueykfhbuf wflfh nfr,bh fqnb, ,jhfhlbkfh? (Bvjv <fqofwbq hbdjznb)

À��¿��¾��½���¼��»ÁÆ��Å��Ä��Ã��Â���������������������������� 186? Fufh ,fylfkfhbv Cbplfy Vty ofwbvlf cshfcfkfh/ e ojklf Vty/ fk,fnnf/ ekfhuf

Zwbyvfy? Vtyuf lej wbkcf/ lej wbkuedxbybyu lejcbyb b;j,fn wbkfvfy? Ieylfq &rfy/ Vtyuf wekjw cjkcbykfh df Vtyuf bqvjy rtknbhcbykfh! Ijzl ekfh ieylf nsmhb qskyb njgcfkfh!

^q Veofvvfl �! Fufh ,fylfkfhbv Cbplfy Vty ofwbvlf cshfcfkfh/ ,bkbicbyrb/ Vty ekfhuf mjzn Zwbyvfy! Ekfhybyu ,fhxf ojkfnkfhbyb/ lej. bknb;jkfhbyb Sp bkvbv ,bkfy ,bkfvfy/ &ibnfvfy? Ofh wfylfq rbibybyu lejcbyb b;j,fn wbkfvfy/ fufh lej wbkuedxb bqvjy df b[kjc ,bkfy xby wfk,lfy afwfn Vtyuf lej wbkcf! Ieylfq &rfy/ ,fylfkfhbv lejkfhbybyu b;j,fn ,skbibyb bcnfcfkfh/ Vtyuf df Gfqmfv,fhbv �uf bqvjy rtknbhcbykfh! <eqhewkfhbvyb ,f;fhb,/ wfqnfhufybvlfy wfqnb,/ ifhbfnbvyb vforfv nenb,/ oervkfhbvuf bnjfn &nb,/ Vtyuf b;j,fn wbkcbykfh! Ijzl ieylf ofv ley`/ ofv J[bhfn cfjlfnb ,skvbi obljzn qskbyb njgcfkfh!

Hspfybyu bynbojcblf ierhjyf. nfr,bhkfh ,bkfy ekemkfyf`nufy Fkkjo � ,fylfkfhuf/ [ececfy/ hspfljhkfhuf Spbybyu zwby &rfybyb ,bklbhvjwlf? القريب _ Zwby Fkkjo �ybyu 99nf uspfk bcvkfhblfy ,bhblbh? Fkkjo �ybyu ,e bcvb ,bh nfhfalfy Hfovjy � jcvjykfh ephf Fhi ecnblfy ,eney vfd;eljnybyu/ ie ;evkflfy jlfvpjnybyu ofh ,bh ofhfrfnbyb Sp bkvb ,bkfy zwbylfy ,bkb, nehedxb/ ltufy vf]yjyb ,bklbhcf/ brrbyxb nfhfalfy Sp hfovfnb/ yechfnb df afpkb ,bkfy afwfn vsvby ,fylfkfhbuf [jc zwbykbub vf]yjcbyb ofv fyukfnflb? Vfpreh vf]yjkfhlfy Fkkjo �ybyu Fhi ecnblfub jkbqkbub ,bkfy ,fylfkfhbuf ,skufy zwbykbub jhfcblf wfhfvf-wfhibkbr rtkb, xbwvfqlb? Pjnfy/ Fkkjo � zwby ,skbib ,bkfy Jkbq/ jkbqkbrlf ,skbib ,bkfy Zwbylbh? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

ريعى الأشوسأبي م نعناالله ع ضيا رللناد هلى وا عفنرا إذا أشفكن لمسه وليع لى اللهول الله صسر عا مقال كن هسه وليع لى اللهص بيا فقال النناتوأص تفعتا ارنركبولا لمو مون أصعدلا ت كمفإن فسكملى أنوا ععبار اسا النها أيي

هدالى جعتو هماس كاربت قريب ميعس هإن كمعم ها إنغائبI البخاريرواه

F,e Vecj fk-Fi]fhbq � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bkfy cfafhlf ,bhuf &lbr? Wfxjy ,bh djlbquf xbwcfr nfokbk df nfr,bh fqnfhlbr? Ieylf jdjpkfhbvbp rsnfhbkb, rtnfhlb? Hjcekekkjo � ^q jlfvkfh! Spkfhbyubpyb ,jcbyukfh! Xeyrb cbpkfh rfh ` mjqb, rbvcfuf lej wbkf`nufybyubp qsw! E cbpkfh ,bkfy ,bhuflbh? E ^ibnuedxb/ Zwby/ bcvb ,fhfrjnkb/ ekemkbub jkbqlbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fkkjo � Fufh ,fylfkfhbv Cbplfy Vty ofwbvlf cshfcfkfh ltz jznyb Veofvvfl �uf [bnj, wbkbi ,bkfy ,jikflb? <bhjw ;fdj,yb ,tdjcbnf ,fylfkfhuf wfhfnb, @Vty ekfhuf Zwbyvfy@/ ltlb? Fkkjo � Spbybyu ,fylfkfhbuf yfwflfh zwby &rfybyb ,bklbhbi exey Veofvvfl � jhwfkb @Fqnbyu@ ltqbiyb [jokfvflb? @Lejkfhyb &ibnfvfy@/ ltvflb/ ,fkrb ,bhlfybuf b;j,fn wbkfvfy ltlb?

106

الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة و صلى الله عليه وسلم النبي قال قاله رضي االله عنعن أبي موسى دكمأحI مسلمرواه

F,e Vecj fk-Fi]fhbq � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � rfcfvrb/ cbpkfh Eyuf lej wbkf`nufy Pjn ofh ,bhbyubpuf nezcbybyu ,sqyblfy ofv zwbyhjwlbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

<bpybyu [fkwbvbp ve,nfkj ,skufy/ wjy-wjybuf cbyub, rtnufy ibhr fvfkkfhblfy ,bhb _ Fkkjo �lfy spufuf lej wbkbilbh? Vbyu facecrb/ ojpbhuf rtkb, spbyb vecekvjy cfyfufy/ ofnnj ,jiwfkfhyb flfiufykbrlf fq,kf,/ spb Fkkjo �lfy ,jiwfuf lej wbkflbufykfh [sg rsgfqlb! Fkkjo �ybyu zrrf Spbuf @Hf,,bv!@ lt, bknb;j wbkcf/ b;j,fn wbkfvfy/ lt, df]lf wbkufy/ bycjyuf .hfr njvbhblfy ofv zwby ,skufy Pjnuf ,e yjnjdjy bycjy lt, fnfkvbi vf[kew njmkfhyb ` vjpjhkfhyb/ ` ,ekjwkfhyb/ evevfy rspbuf rshbyufy wfthlfub ofwbh yfhcfkfhyb/ j;bp rbvcfkfhyb ujo djcbnf/ ujo ithbr wbkflb! Nehkb vjpjhkfhuf ,jhb,/ fnhjablf nfdja

wbkb,/ sif wf,h &ufcblfy oj;fnbyb xbwfhbibyb/ lfhlbuf ibaj ,thbiyb/ veirekbyb jcjy wbkbibyb/ bikfhbuf hbdj; ,thbibyb/ afhpfyl fnj wbkbibyb cshf, lej wbkflbufy uevhjokfh xjh fnhjabvbplf nskb, njiufy! Ajqlf ofv/ pfhfh ofv tnrfpjkvfqlbufy yfhcfkfhuf `kdjhb, b[kjc ,bkfy ieylfq lej wbkflbrb/ nff;;e,lf wjkfcbp! Veihbr ojklf lej wbkf`nufyblfub b[kjcyb vfc;bllf lej wbkf`nufyblf njgvfqcbp! @Afkjyxb jnf wskkfcby! Afkjyxb ,edfybyu heob vflfl ,thcby!@ ltufyuf s[ifi bycjyybyu wbkufy ,fhxf fvfkbyb of,fnf wbkb,/ ne,cbp ;fofyyfvuf ,jikfqlbufy ibhr ufgkfh ofh wflfvlf wekjwwf xfkbyflb! Ce,ofyfkkjo!

<eylfq ufgkfhyb rsg vfhnf &ibnufybvbp neafqkb wekjwkfhbvbp ofv shufyb, rtnufy/ &]nb,jh ,thvfqvbp! Ibhr fvfkkfhyb Bckjvlfy lt, ,bkbi vecekvjykfh exey fxbyfhkb ojklbh! <eylfy ofv fxbyfhkbcb/ ,eylfq fvfkkfhybyu ibhr &rfybyb ,bkufykfhbvbp ,e yfhcflfy wfqnfhbi

shybuf/ ley` df cj[nf j,hskfh bkby;blf vev nbikfqvbp! <eylfy ofv lfoifnkbcb/ ibhr fvfkkfhuf wfhib nehufy/ ibhrlfq yf;jcfnlfy gjrkfybiuf/ [fkwyb b,jlfnybyu ,fhxf nehblf `kmbp Fkkjo �uf cbmbybiuf lf]dfn &nufy cjkbo rbibkfhuf leivfykbr wbkfvbp! {jo cspb/ [jo fvfk ,bkfy ekfhuf pb`y tnrfpbi gfqblf ,skfvbp!

Hspf ofwblfub oervkfh ,f`y &nbkufy brrb jzn jhfcblf ,bhlfy lej ofwblfub jznybyu rtkbib banjh gfqnblf/ [ececfy/ Hfvfpjy jqb ybojzkfyb, ,jhf`nufy gfqnlf lejkfhuf fcnjqlbk ,skbi kjpbvkbubyb rshcfnflb? Pthj/ lej wbkuedxbkfh bxblf hspfljhybyu lejcb b;j,fnuf zwbyhjwlbh%

ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتـى يفطـر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه رضي االله عن عن أبي هريرة يام ومالغ قفو ا اللههفعرظلوم ية الموعدادل والع امالإمو لوك ونرصتي لأنعزو بقول الرياء ومالس ابوا أبله حفت

رواه الترمذي Iبعد حينF,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Weqblfub ex rbibybyu lejcb

wfqnfhbkvfqlb% hspfljhybyu banjh wbkueyuf wflfh lejcb* fljkfnkb vecekvjy hfo,fhybyu lejcb* vfpkevybyu lejcb? Fkkjo eybyu lejcbyb ,ekenkfh ephf rsnfhflb df eyuf jcvjy

lfhdjpfkfhb jxbkflb? Hf, � @Ekemkbubvuf wfcfvrb/ ,bh jp rtqbyhjw ,skcf-lf/ ctyuf/ fk,fnnf/ yechfn ,thfvfy@/ ltqlb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb١)

�{�P��O��N��MQ�R��[��Z����Y��X��W��V��U��T���S���z ٦٠: غافر Hf,,byubp @Vtyuf lej wbkbyukfh/ cbpkfhuf b;j,fn wbkfvfy! Vtybyu b,jlfnbvlfy

rb,hkfyf`nufy rbvcfkfh zwbylf [jh ojklf ;fofyyfvuf rbhehkfh!@ ltlb? (Mjabh cehfcb/ 60 _ jzn)

نشيرعن بان بمعاالله الن ضيرنع نهقالع لمسه وليع لى اللهص بية النادالعب واء هعالد Iرواه الترمذي

Ys]vjy b,y <fibh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � lej b,jlfnlbh ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Ltvfr/ Weh]jyb Rfhbv df Oflbcb Ifhba nf],bhb ,bkfy fqnufylf/ lej b,jlfnlbh? Bycjy lej wbkbilf `kmjy/ [b`yfn/ ,bhjdybyu ofwwbyb yjofw tqbi/ pekv rf,b lejybyu qskbyb nscflbufy bkkfnkfhlfy gjr ,skbib ofvlf rsp df wjhbyyb ofhjvlfy nbqbib kjpbv? <eylfy nfiwfhb lejybyu

١ <jiwf ,bh hbdjznlf vecjabhybyu df jnfybyu afhpfylbuf wbkufy lejkfhb vecnf;j, &rfyb pbrh wbkbyufy?

107

b;j,fnb exey nfpfhhe] ,bkfy/ Fkkjo �ybyu uspfk bcvkfhbyb dfcbkf wbkufy ojklf/ gjrbpf wfk,/ xby b[kjc/ .rcfr evbl df ,e.r bijyx ,skbib veobv%

إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ه قال قالعن االله رضي عن أنسله كرهتسلا م طني فإن اللهفأع إن شئتI البخاريرواه

Fyfc � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � fufh Fkkjouf lej wbkcfyubp/ lej wbkbilf wfn]bznkb ,skbyukfh! <bhjynfyubp @Fufh [jokfcfyu/ vtyuf fnj &nuby@/ lt, ofhubp fqnvfcby! Xeyrb Fkkjoyb vf;,ehkjdxb qswlbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fqybwcf/ @Oj;fnyb ,thbiuf afwfn Fkkjo � wjlbh/ ltufy &]nbwjlyb wfk,uf vecnforfv shyfnvjw lfhrjh? Ieybyu exey Fkkjo � jznlf Fufh Vtyuf lej wbkcf ltz b;j,fn wbkbiyb `kmbp Spbuf b,jlfn wbkufy/ Spbuf bknb;j wbkb, cshfufy rbibkfhuf xtrkfvjwlf? Xeyjyxb lejkfhybyu b;j,fn ,skbib ,fylfkfhybyu Fkkjo �ybyu lf]dfnbuf b;j,fn wbkbikfhbuf ,tdjcbnf ,jmkbwlbh?

Lej wbkbilf nfojhfn ,bkfy/ wskyb jxb,/ wb,kfuf .pkfyufy ojklf/ fddfk Fkkjo �uf ofvl/ csyuhf Hjcekekkjo �uf cfkfdjn fqnb,/ evbl df wshwed ,bkfy lej wbkbi vecnfof, obcj,kfyflb? Fkkjo �uf cspcbp bnjfn &nb,/ ofh wfylfq veyrfh bilfy wfqnufy ojklf/ [ececfy/ cjkbo fvfkkfh rf,b lejybyu vecnf;j, ,skbib exey pfheh ,skufy vfpreh jvbkkfh ,bkfy lej wbkufy rbibybyu lejcbyb b;j,fn wbkvfckbrlfy Fkkjo � of` wbkflb%

ان الفارسيلمس نع ناالله ع ضيقال ر لمسه وليع لى اللهص بيالن نع ل هجالر فعيي إذا رحتسي كريم ييح إن الله الترمذي رواه Iإليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين

Cfkvjy Ajhcbq � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjo mjzn Of`kb/ snf Cf[bqlbh? Rbib Eyuf brrb wskbyb rsnfhb, cshfcf/ ekfhyb ,si/ evblcbp ojklf wfqnfhbilfy of` wbkflb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb١)

Lej ifhbfnuf vedjabw ,skvfcf `rb lej wbkedxbybyu nbkb ,bkfy wfk,b ,bh ,skvfcf `[el lej ueyjo ,bkfy ofvjofyu ,skcf/ b;j,fn ,skvfqlb? <eylfq rbibkfhybyu lejcb bgb ,si rfvjylfy jnbkufy sw rf,b epjwwf ,jhvfqlb? Lej vbcjkb yfqpflbh? Yfqpf ofh wfyxf snrbh ,skvfcby/ yfqpf,jp vfojhfnkb ,skvfcf ` vsk;fklfy nscedxb yfhcfkfh ,fhnfhfa wbkbyvfcf/ ybijyuf ntuvfqlb? Wfxjyrb/ yfqpf snrbh/ yfqpf,jp vfojhfnkb/ ofkfk ,thedxb yfhcfkfh ,fhnfhfa

wbkbycf/ ieylf ybijyuf ntuflb? <fylf nfhfablfy lejybyu vecnf;j, ,skbiblfy nscflbufy bkkfnkfh cjlbh ,skvfcf/ Fkkjo b;j,fn wbkbiyb df]lf wbkufy%

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ه رضي االله عن هريرة عن أبي ول قد دعوت وقد دعـوت فلـم أر يـستجيب لـي يق قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال رحم ما لم يستعجل

مسلم رواه Iفيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,fylfuf veljv b;j,fn wbkbyflb

vjljvbrb ueyjo ` wfhbylji-ehemxbkbryb epbi ,bkfy lej wbkufy ,skvfcf/ fufh ijibknbhvfcf ltlbkfh? @Ijibknbhbi ybvf@/ ltqbklb? Lej wbklbv/ lej wbklbv/ vtyuf b;j,fn wbkufybyb otx rshvflbv lt,/ ie gfqnlf evblb epbkflb df lej wbkbiyb nfhr wbkflb

ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Cea`y b,y Ezqyf � Fkkjo � ieylfq Pjnrb/ E vf[kewjnkfhb bxblf &yu hfpbk ,skufy B,kbcybyu veokfn cshf, wbkufy lejcbyb ofv b;j,fn wbkufy? Ieylfq &rfy/ bycjy ofh wfyxf rfnnf ueyjo wbkvfcby/ Fkkjo �ybyu hfovfnblfy yjevbl ,skvfckbub/ vfmabhfn cshf, wbkufy lejcbybyu b;j,fn ,skbibuf evbldjh ,skbib rthfr/ ltufykfh?

رواه I ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالرضي االله عنعن أبي هريرة الترمذي

١ Ei,e oflbcyb Bvjv <fqofwbq/ F,e Ljdel/ B,y Vj;f df Ojrbv ofv hbdjzn wbkb, cfobo ltufykfh? Yjcbhellby Fk,jybq ofv cfobo/ ltufykfh?

108

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Fkkjo �uf lejlfy rshf fapfk yfhcf qswlbh ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

B,y Wjq.ev � @Lej bcnfkvfufy yfhcfyb lfa wbkbilf/ vfwcfl wbkbyufy yfhcfuf &hbibilf &yu rexkbr djcbnflbh? Lej &yu ajqlfkb lfdj ofvlbh? Lejybyu b;j,fn ,skbibyb cf,h ,bkfy renvfclfy lej wbkbiyb nfhr wbkufy rbvcfybyu vbcjkb ehemyb &rrfy/ ced wequfy/ ktrby sif pfojnb`w eyb, xbwvfufyb exey wsk cbknf, nfikf, rtnufy rbibuf s[ifqlb١@/ ltufykfh? Pjnfy/ Fkkjo � lejyb Spb bcnfufy dfwnlf/ bcnfufy rbibcbuf/ bcnfufybxf b;j,fn wbkflb?

<bp ofv rsg lej wbkfvbpe ktrby b;j,fn ,skufybyb ljbv ofv rshfdthvfqvbp? <eyuа cf,f, ,bp Fkkjo �ybyu `kmbp Spbuf b,jlfn wbkvfqvbp! ~[el Eyuf nskf bnjfn wbkvfqvbp! Hjcekekkjo �ybyu ,fhofw gfqmfv,fh &rfykbrkfhbyb ,bkf nehb,/ ceyyfnkfhbuf &hufibi shybuf wfthlfub hfpbk rbvcfkfhuf &hufifvbp! Weh]jyb Rfhbvyb shufyvfqvbp! Shufyufykfhbvbp eyuf fvfk wbkvfqvbp! Fkkjo �ybyu yt]vfnkfhblfy t,/ ierh wbkvfqvbp! Bckjvybyu nsmhb qsk &rfybyb ,bkf nehb,/ wfthlfub reah qskkfhuf [fhbljhkbr wbkfvbp! Ifqnjyybyu leivfykbubyb ,bkf nehb,/ eybyu qskkfhbuf .hfvbp! Fkkjo �ybyu leivfykfhb wjkb,/ lscnkfhb ,bkfy rehfifvbp! Skbrkfhyb rshb, b,hfnkfyvfqvbp! J[bhfnyb wsqb,/ ley`yb j,jl wbkfvbp! Sp fq,kfhbvbp wjkb,/ ,jiwfkfhybyu fq,b ,bkfy jdjhf ,skfvbp! :fyyfnybyu z[ib ;jq &rfybyb ,bkfvbpe eyuf zhfif fvfkbvbp qsw! Lspf[ybyu `vjy ;jq &rfybyb ,bkfvbpe ;fofyyfvuf jkb, ,jhflbufy fvfkkfhyb wbkfvbp! Ie ojklf lejkfhbvbp wfthlfy b;j,fn ,skcby$!

Lejkfhbvbpybyu b;j,fn ,skvf`nufybuf &yu fcjcbq cf,f,kfhlfy zyf ,bhb _ fk-fvhe ,bk-vf]hea dfy-yfo. ]ybk-veyrfh _ z[ibkbrrf ,e.hbi/ `vjykbrfy wfqnfhbi/ z]yb bckjvbq lf]dfnyb nfhr &nufybvbplbh! Fkkjo � fvhe vf]hea/ yfobq veyrfhyb nfhr &nufy zoel-yfcjhjkfhyb Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf wfnnbw rjqb,/ vfhofvfn wbkflb%

�{q��p��o��n��m��lr��w��v��u��t���s��z ٧٩: المائدة Wbkufy veyrfh bikfhlfy ,bh-,bhkfhbyb wfqnfhbivfc &lb! Wbkf`nufy bikfhb yfwfh

`vjy! (Vjblf cehfcb 79 _ jzn)

Vfyf ieybyu rfchbuf ,skcf rthfr/ dfkkjoe f]kfv/ Fkkjo � lejkfhbvbpyb b;j,fn wbkvfzgnb! Ojk,erb/ Hf,,bvbp ofv ^ibnuedxb/ ofv B;j,fn wbkuedxblbh! <eybyu ,jbcb ,bp vecekvjykfh jbkfvbp/ wfhbylji-ehemkfhbvbp/ lscne ,bhjlfhkfhbvbp/ vfofkkf-rsqbvbp/ `y-fnhjabvbplf cjlbh &nbkf`nufy vbyukf, veyrfh/ afcjl bikfhuf ,tgfhdj wfhfibvbplbh! Evvfnb Veofvvfl �ybyu fapfk evvfn lt, nfybkbibuf cf,f, ,skufy ekem ifhfayb nfhr &nufybvbplbh! <eylfy ofv [fnfhkbcb ierb/ rsgxbkbubvbp fvhe vf]hea/ yfobq veyrfh wbkufy rbibuf `hlfv ,thbi/ otx ,skvfufylf ofwwbuf lej wbkbi shybuf/ eyb `vjy rshb, vfpf[ wbkflbufy/ ufgkfhbuf mfib rtkflbufy ,skb, wjkufyblbh! Ojk,erb/ Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عن عن حذيفة بن اليمان ترمذي رواه الIأو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم عن المنكر

Oepfqaf b,y fk-Zvfy � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ;jybv wskblf ,skufy Pjnuf wfcfvrb/ z[ibkbrrf ,e.hfcbpkfh/ `vjykbrlfy wfqnfhfcbpkfh `rb Fkkjo cbpkfhuf Sp yfplblfy fpj, .,jhbibyb ntpkfnflb? Csyu Eyuf lej wbkfcbpkfh/ cbpkfhuf b;j,fn wbkbyvfqlb ltlbkfh١? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Ofh ,bh yfhcf exey z[ib/ wekfq dfwn ,skufybltr lejybyu b;j,fn ,skbib exey ofv spbuf [jc dfwnkfh ,jh? <e dfwnkfhybyu fcjcbqcb njyu cfofhlbh? Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb ,eyuf zwwjk lfkjkfn wbkflb%

١ B,y Wjq.ev �ybyu «fk-:fdf,-ek Rfabq» yjvkb rbnj,kfhblfy? ١ Ie shbylf cehfybyu 119 _ jznb nfacbhbuf wfqnbi ajqlflfy ojkb &vfc?

109

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الـسماء ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي االله عن عن أبي هريرة وني فأسعدي نقول مي ل الآخرقى ثلث الليبي ا حينينالد له ني فأغفرفرغتسي نم هطيألني فأعسي نم له جيبتI رواه

البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Hf,,bvbp � neyybyu j[bhub exlfy ,bhb wjkufyblf ley` jcvjybuf neib,/ @Rbv Vtyuf lej wbkflb/ eyuf b;j,fn wbkfvfy? Rbv Vtylfy cshfqlb/ eyuf ,thfvfy? Rbv Vtylfy vfmabhfn cshfqlb/ eyb vfmabhfn wbkfvfy ltqlb@/ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

افقها رجل مسلم يسأل الله إن في الليل لساعة لا يوقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله رضي االله عنعن جابر رواه البخاريIخيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة

:j,bh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � neylf ,bh cjfn ,jhrb/ vecekvjy rbib Fkkjolfy ley` df j[bhfn biblfy ,bhjy z[ibkbryb cshf,/ sif cjfnuf nsmhb rtkcf/ Fkkjo eyuf sif cshfufybyb ,thflb? <e ofh rtxflf nfrhjhkfyflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Jlfvkfh yfplblf &]nb,jhcbp ,skufy rbibkfhybyu wfk,byb zhfkf, wsqbilfy/ [ececfy/ vfpkevybyu lejcblfy mjzn &onb`n ,skvjw rthfr? Fkkjo � eybyu lejcbyb b;j,fncbp wjklbhvfqlb%

اتق دعوة المظلوم فإنهـا هما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال رضي االله عن عن ابن عباس ابالله حج نيبا وهنيب سليI رواه البخاري

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Ve]jpyb Zvfyuf ;syfnf `nb, vfpkevybyu lejcblfy wshwwby! Xeyrb eybyu lejcb ,bkfy Fkkjoybyu shnfcblf nscbw qswlbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ieybyultr fpjy df bwjvfn jhfcblf wbkbyufy lej ofv spufxflbh? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

رواه I الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمه رضي االله عنعن أنس بن مالك ترمذيال

Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � fpjy df bwjvfn shnfcblf lej wfqnfhbkvfqlb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Vecekvjy rbibybyu vecekvjy ,bhjlfhbuf wbkufy mjqb,jyf lejcb ofv vecnf;j, lejkfh wfnjhbuf rbhflb? <e ofwlf Hjcekekkjo � weqblfubxf vfhofvfn wbklbkfh%

نع اءأمدرالد ناالله ع ضيثني اهردح قول قالتي لمسه وليع لى اللهول الله صسر معس هدي أنيا لأخيه سعد نم مسلمرواه Iبظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل

Evve Lfhlj � hbdjzn wbklbkfh% {s;fqbybv Hjcekekkjo �ybyu rbv ,bhjlfhbuf mjqb,jyf lej wbkcf/ eyuf ,bhbrnbhbkufy afhbinf @Jvby! Ctyuf ofv sifylfq ,skcby@/ ltqlb lt, fqnf`nufykfhbyb &ibnufykfhbyb fqnlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

:evf reybyb ofv mfybvfn ,bkvjw rthfr? Pthj/ Hjcekekkjo �ybyu ifojlfnkfhb ,bkfy ,e reylf mjzn wbvvfnkb ,bh cjfn ,jh%

فيه ساعة لا يوافقها عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال هرضي االله عنعن أبي هريرة رواه البخاريIوأشار بيده يقللهاياه مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إ

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � :evf reybyb pbrh wbkb, eylf ,bh cjfn ,jhrb/ vecekvjy ,fylf yfvjp swbufy ojklf nehb, Fkkjo �lfy ,bhjy yfhcfyb cshf, eyuf vedjabw rtkcf/ eyuf ,thflb ltlbkfh df wskkfhb ,bkfy eybyu jp &rfybyb ,bklbhb, bijhf wbklbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

110

<eylfy nfiwfhb Rbnj, df Ceyyfn fcjcblfub lfkbkkfh cfafhlf/ vecb,fn tnufy dfwnlf/ afhp yfvjpkfhlfy csyu wbkbyufy lejkfhybyu rsghjw b;j,fn ,skbibuf bijhf wbkflb?

Ufg lej ofwblf rtnufyblf ieyb ofv fqnbi rthfrrb/ lejlf ofllfy jibi ofv ifhbfn vfpfvvfn wbkufy fvfklbh? Spbuf kjqbw ,skvfufy `[el rthfrcbp yfhcfkfhyb cshfi lejlf ofllfy jibi vf]yjkfhblfy? Ieyuf rshf rsgxbkbrrf vfkjk rtkflbufy lfhf;flf/ ofh ,bh rbibyb yjvvf-yjv pbrh wbkb,/ nfrhjh-nfrhjh/ epeylfy-epjw lej wbkbikfh lej wbkbi jlj,kfhbuf [bkjalbh? Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqz ,bpyb ,eylfy wfqnfhflb%

�{����������� ��¢��¡��#��$���������%��z ٥٥: الأعراف Hf,,byubpuf nfpfhhe] ,bkfy ofvlf [ea`yf lej wbkbyukfh! E ofllfy jiuedxbkfhyb z[ib

rshvfc! (F]hja cehfcb/ 55 _ jzn)

سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أنه ه رضي االله عن مغفل الله بنعن عبدالج ل اللهس ينب يأيار فإنالن ذ به منوعتة وقول ني لمسه وليع لى اللهول الله صسر تمعة سذه الأمكون في هيس هإن

أبو داودرواهIقوم يعتدون في الطهور والدعاء

F,lekkjo b,y Vemjaafk � smbkkfhbybyu @Fkkjobv! :fyyfnuf rbhcfv/ Ctylfy eybyu syu njvjyblfy jw wfchyb cshfqvfy@/ ltz`nufybyb &ibnlbkfh? Ieylf ^q ,jkfv! Fkkjolfy ;fyyfnyb cshfuby/ lspf[lfy gfyjo nbkfuby! Xeyrb vty Hjcekekkjo �ybyu ,e evvfn bxblfy zwbylf nfojhfn df lejlf ofllfy jiflbufy wfdv ,skflb ltufykfhbyb &ibnufyvfy ltlbkfh? (F,e Ljdel hbdjznb)

<f]pfy wfk,bvbpybyu `kmbp Fkkjo �uf ,jmkfyufyb `rb ,bhjy cjkbo fvfkbvbp `[el lej wbkufy dfwn cf,f, fqhbv lejkfhbvbp b;j,fn ,skflb? <bp &cf ,eyb wbkufy lejqbvbp neafqkb lt,/ eybyu b;j,fn ,skbibuf cf,f, ,skufy jvbkkfhlfy rsp .vfvbp? Jwb,fnlf lejkfhbvbp b;j,fn ,skvfq wjkflb?

{ekjcf wbkufylf rbv oj;fnbyb Hf,,bcblfy nfpfhhe]/ evbl df bijyx bkf/ ifhbfnuf vedjabw lej ,bkfy cshfcf/ Fkkjo � Spbybyu obrvfnb nfwjpj &nufy gfqnlf/ fk,fnnf/ b;j,fn wbkflb? Fkkjo �lfy wshwb,/ Eyuf bknb;j wbkufy vecekvjy ,fylf otx wfxjy .nrfpvfqlb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عن عن أبي سعيدوعد ل لهجعا أن تى ثلاث إمدا إحبه الله طاهحم إلا أعر من هنع رفصا أن يإمة وفي الآخر ا لههخردا أن يإمو هت

رواه احمدI الله أكثرقالوا إذا نكثر قالالسوء مثلها F,e Cf]bl � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � bxblf ueyjo cspkfh ,skvfufy lej ,bkfy

`rb wfhbylji-ehemxbkbryb epvfclfy lej wbkflbufy ,bhjy ,bh vecekvjy qswrb/ vfufh Fkkjo eyuf weqblfub ex yfhcfybyu ,bhbyb ,thflb% eyuf lejcbybyu b;j,fnbyb ntpkfnflb* eyb

J[bhfnuf cfwkf, wszlb* eylfy sifybyu ,fhj,fhbxf `vjykbryb wfqnfhflb ltlbkfh? Cfoj,fkfh eylf lejyb rsgfqnbhfvbp ltqbilb? Hjcekekkjo � Fkkjo b;j,fn wbkbilf rsghjwlbh ltlbkfh? (Bvjv Fovfl hbdjznb)

Jznlfub «شدالر _ heil» cspb fhf, nbkblf obljzn df cjkbo fvfkkfhuf qskkfybi vf]yjcbyb ,bklbhflb? <f]pb veafccbh ekfvjkfh eyb Fkkjo � cezlbufy df mfpf, wbkflbufy yfhcfkfhyb ,bkbi/ lt, bpjokfufykfh? Ltvfr/ Fkkjo �ybyu lf]dfnbuf b;j,fn wbkbi/ Eyuf bqvjy rtknbhbi bycjyyb nsmhb qsk/ ofwbwfn/ fljkfn df ,f[n cfjlfn cfhb ,jikfqlb? <bhjw Fkkjo �lfy spufybyu lf]dfnbuf b;j,fn wbkbi &cf ne,cbp ofkjrfn df f,flbq ifwjdfnuf tnfrkfqlb?

Snufy jznkfhlf hspfuf ljbh ,bh wfnjh oervkfh ,f`y wbkbyufy &lb? Weqblfub jznlf ofv

Fkkjo � zyf hspfuf nffkkewkb ,skufy ,bh ytxf oervkfhyb ,f`y wbkflb%

G����F��E��D��C��B��AHN��M��L��K���J��I��O��U���T���� � � � � � � � � �S��R��Q��P��Y��X��W��VZa��`��_��^��]��� �\��[��b��k��j��i��h���g��f��e��d��c��

111

n��m�� � � �lot��s�� �r��q�� � � �p� �u{��z��y��x��w��v��|>��?��@��~��}�� �C������D��E��F���G��H���I��J��K��

187? Cbpkfhuf hspf rtxfcblf f`kkfhbyubpuf wsibkvjw ofkjk wbkbylb? Ekfh cbpkfhuf kb,jclbh? Cbpkfh ofv ekfhuf kb,jclbhcbp? Fkkjo cbpkfh spkfhbyubpuf [b`yfn

wbkf`nufybyubpyb ,bkb,/ nfd,fkfhbyubpyb wf,ek wbklb df cbpkfhyb fad &nlb? ^ylb ekfh ,bkfy wjdeifdthbyukfh df Fkkjo cbpkfhuf `pufy yfhcfyb nfkf, wbkbyukfh? Cbpkfhuf njyulfy jw bg wjhf bglfy f;hfkueyuf wflfh t,-bxfdthbyukfh? Csyuhf hspfyb rtxufxf nfvjvbuf tnrfpbyukfh? Vfc;blkfhlf &]nbrja snbhufy ojkfnbyubplf ekfh ,bkfy wjdeivfyukfh! <e Fkkjoybyu xtufhfkfhblbh! Ieylfq &rfy/ ekfhuf zwbykfivfyukfh! Fkkjo jlfvkfhuf jznkfhbyb vfyf ieylfq ,f`y wbkflb/ ijzl ekfh nfwdj wbkbicf!

^q hspfljh/ vsvby ,fylfkfh! Cbpkfh exey ce,ouf wflfh f`kkfhbyubp df wsk jcnbyubplfub xshbkfhbyubp ,bkfy ;bycbq zwbykbr wbkbiuf he[cfn wbkbylb! Pthj/ cbpkfh ,bh-,bhbyubpuf ,flfybyubpyb bccbw-cjdewlfy/ ,tujyf rsplfy/ ueyjolfy ,thrbnb, nscflbufy rbqbv rf,blbhcbp! Rbqbvkfhbyubp fq, shbykfhbyubpyb ,thrbnb, nehufyb rf,b f`kkfhbyubp ofv cbpkfhyb ueyjo df ,epewkbrkfhlfy nscb, nehedxb kb,jc vfypbkfnblfkfh! Cbpkfh ofv ekfhybyu fq,kfhbyb zibhb, nehedxb kb,jc shyblfcbp!

He[cfn wbkbybiblfy jklby cf,h wbkjkvfq Hfvfpjy rtxfkfhblf f`kkfhbyubp ,bkfy zwbykbr wbkb,/ spbyubpuf [b`yfn wbkf`nufybyubpyb Fkkjo � ,bklb df nfd,fkfhbyubpyb wf,ek fqkf,/ cbpkfhyb rtxbhlb! Cbpkfhuf vfifwwfn nemlbhufy fddfkub oervyb ,trjh wbkb,/ nfd,fyubpyb wf,ek wbklb! ^ylb Fkkjo � he[cfn &nlb/ f`kkfhbyubp ,bkfy wjdeifdthbyu! <bhjw ;bycbq zwbykbrlfy vfwcfl ifodjybq bcnfrkfhyb wjylbhbiubyf &vfc/ yfck wjklbhbi/ Fkkjo �ybyu bkvb fpfkbqcblf ,bnbkufy afhpfylyb nfkf, wbkbi ofv ,skvjmb rthfr! Pjnfy/ ;bycbq vfqkybyu zhfnbkbib df ybrjoybyu vfihe] ,skbiblfy rsplf nenbkufy obrvfn ofv ielbh!

Jw bg wjhf bglfy/ z]yb ce,ob cjlbw ce,ob rjpb,lfy f;hfkueyuf wflfh t,-bxfdthbyu! Csyu ce,ob cjlbwlfy rtxufxf/ nj we`i ,jnreyuf wflfh tvjw/ bxvjw df ;bycbq zwbykbrlfy nbqbkb,/ hspfyb j[bhbuf tnrfpb, neufnbyu! Fkkjo �uf weh,fn ojcbk wbkbi vfwcflblf vfc;blkfhlf &]nbrja snbhufybyubplf f`kfhbyubp df wsk jcnbyubplfub xshbkfh ,bkfy ;bycbq zwbykbr wbkvfyu!

Hfvfpjy rtxfcblf f`kkfhbyubp ,bkfy zwbykbr wbkbiuf/ ce,ob cjlbwwf wflfh t,-bxbiuf he[cfn ,thbkbib/ &]nbrja snbhufybyubplf ;bvj] wbkbilfy wfqnfhbi/ evevfy/ afhp/ dj;b, df ofhjv rf,b oervkfh Fkkjo �ybyu oelelkfhblbh! Ekfhuf fckj zwbykfif rshvfyu! Fkkjo �

jlfvkfhuf hspfuf ljbh oervkfhyb ,f`y wbkufyb rf,b Spbybyu ofw qsk df f,flbq cfjlfnuf ,jikjdxb bkjobq df vewfllfc jznkfhbyb ofv vfyf ieylfq jxbw-jqlby ,f`y wbkb, ,jhflb! Wfyb &ylb jlfvkfh nfwdj wbkcf!

<fhj � Veofvvfl �ybyu fcoj,kfhblfy ,bh rbib hspfljh ,skcf/ banjhuf rtkb,/ banjh wbkvfq e[kf, wjkcf/ sif rtxflf ofv/ &hnfcb reyb ofv tqbi vevrbyvfc &lb? Wfqc b,y Cbhvfn fk-Fycjhbq hspfljh &lb? Banjh dfwnb rtkufyblf f`kbuf rtkb, eyuf @Jdwfnbyu ,jhvb$@ ltlb? F`kb @Qsw/ ktrby ,jhb, cbpuf ,bhjy yfhcf njgfhvfy@/ ltlb? Reyyb bikf, snrbpufyb ,jbc rspkfhb eqweuf rtnlb? F`kb rtkb, eyb rshufx? @Banjhkbrlfy vfohev ,skb,cbp!@ ltlb? ^hnfcbuf rey zhbvkfufyblf [eiblfy rtnlb? Gfqmfv,fh �uf ,e ojk fqnbklb? Ieylf vfyf ie cbpkfhuf hspf rtxfcblf f`kkfhbyubpuf wsibkvjw ofkjk wbkbylb jznb yjpbk ,sklb? <eylfy cfoj,fkfh [sg [ehcfyl ,skbilb? Csyu cbpkfhuf jw bg wjhf bglfy f;hfkueyuf wflfh t,-bxfdthbyukfh jznb yjpbk ,sklb? Hspf nenbi afhp wbkbyufylf rbibkfh ,eney Hfvfpjy ,sqb f`kkfhuf zwbykfivfc/ spkfhbuf [b`yfn wbkbifhlb? Ieylf Fkkjo � Fkkjo cbpkfh spkfhbyubpuf [b`yfn wbkf`nufybyubpyb ,bkb,/ nfd,fkfhbyubpyb wf,ek wbklb df cbpkfhyb fad &nlb jznbyb yjpbk &nlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Hspf afhp wbkbyufy lfcnkf,rb gfqnlf rbib [eanjy yfvjpbyb swbufyblfy csyu `rb e[kf, wjkb, banjh dfwnbyb snrfpb, .,jhueltr ,skcf/ rtqbyub reyybyu we`ib ,jnueyuf wflfh tvjw/ bxvjw df ;bycbq zwbykbr ofhjv wbkbyufy &lb? Ofkjk wbkbylb/ &ylb ekfh ,bkfy

wjdeifdthbyukfh b,jhfkfhb ,e yfhcfuf jklby he[cfn ,thbkvfufybyb rshcfnflb? Us` hspf ce,olfy &vfc/ eqwe gfqnblfy ,jikfyfhlb? Cfoj,fkfh ujoj banjh gfqnblf eqbuf rtkb,/ tuekbr yfhcf njgbkvfq/ e[kf, wjkfh/ eqmjyufy dfwnlf &cf banjh dfwnb snb, rtnufy ,skfhlb? Ieylf tqbi-bxbiuf he[cfn qswkbub ,jbc snrfhvf hspf nenbiuf vf;,eh ,skbifhlb? Jwb,fnlf &hnfcbuf ;elf jmbh fodjkuf neib,/ wbqyfkbifhlb? <f]pbkfhlf &cf banjhlfy rtqby `rb ,bh jp e[kf, wjkb,/ csyu f`kb ,bkfy wsibkb,/ spbuf [b`yfn wbkufy ojkfnkfh ofv ,skufy? <e oerv rbibkfhuf/ [ececfy/ `i jbkfkfhuf fyxf vfifwwfn nemlbhfhlb?

112

Fkkjo � banjhlfy rtqby e[kf, wjkufy rbibkfhybyu tvjw-bxvjw df ;bycbq bcnfrkfhb ,skbibyb/ jwb,fnlf ,tb[nb`h ie bikfhuf wsk ehb,/ hspf ofwblfub oervyb ,epb,/ spkfhbuf [b`yfn wbkbikfhbyb Sp bkvb fpfkbqcb ,bkfy ,bklb? <e biuf wsk ehufy rbibkfhybyu nfd,fkfhbyb wf,ek wbkb,/ ekfhyb rtxbhlb? <fylfkfhbuf tyubkkbr ,thb,/ njyu cfofhuf wflfh tvjw/ bxvjw df f`kb ,bkfy wjdeivjwwf he[cfn ,thedxb ei,e jznyb yjpbk &nbi ,bkfy ekfhlfy ,e vfifwwfnyb rsnfhlb? Ieylfy csyu tvjw/ bxvjw df ;bycbq zwbykbrlfy nbqbkbi/ z]yb hspf nenbi vellfnb ce,ob cjlbwlfy nj we`i ,jnreyuf wflfh &rfyb wfn]bq oerv ,sklb?

cspblfy ;bvj] df eyuf jkb, ,jhedxb jvbkkfh yfpfhlf nenbkufy? Fhf, nbkblf ,e rfkbvf الرفـث afoi cspkfhyb fqnbi vf]yjcbyb ,bklbhflb? Veafccbh ekfvjkfh @Fkkjo � cfoj,fkfhybyu he[cfn ,thbkbilfy jklby f`kkfhb ,bkfy zwbykbr wbkufykfhbyb wjhfkfi exey ei,e b,jhfyb wskkflb@/ ltufykfh?

Bycjy ,bkfy rbqbv ljbvj ,bh-,bhbuf zwby ,skufyb ,jbc &h-[jnby kb,jcuf rbyjz wbkbylb? Kb,jc bycjyuf wfyxfkfh pfheh/ ljbvbq ,bh &onb`; ,skcf/ &h-[jnby hspmjh vfifwwfnkfhbyb tyubilf/ of`n rfhdjybyb njhnbilf ,bh-,bhbuf ybc,fnfy ieyxfkfh pfhehlbh? Bckjv yfpfhblf &h-[jnby ,bh-,bhbcbp ,eney ,bhkbr ,skjkvfqlb? <flfyuf &yu zwby yfhcf rbqbvlbh? Bycjyybyu rshbybib rbqbvb ,bkfy pbqyfnkb? Rbqbv bycjyyb shf,/ obvjzkf,/ eyuf pbqyfn ,thb,/ fq,-yewcjykfhlfy gfhlfkf, nehflb? Bycjy nehvei shnjmb djcbnfcblf ofhjv bikfhlfy nbqbkflb? Rbqbv ,bkfy ,flfy ,bh-,bhbuf zwby ,skufyb rf,b &h-[jnby ofv ,bh-,bhbuf zwby ,skbib/ jbkflfub vefvvjkfhyb ,bhufkbrlf ofk wbkbikfhb rthfr? F`kkfh nehvei shnjwkfhbybyu fq,-yewcjykfhbyb zibhflbufy kb,jc shyblf ,skbikfhb/ &hrfrkfh ofv rbqbv rf,b f`kkfhbybyu rfvxbkbrkfhbyb ,thrbnb, nehbikfhb kjpbv?

Fkkjo �ybyu oervkfhbyb ,epufy rbvcfkfhyb Weh]jyb Rfhbv spbuf [b`yfn wbkufykfh/ lt, ,fojkflb? Xeyrb ifhbfn oervkfhbyb ,epf`nufykfh Fkkjo �uf [b`yfn wbkbi ,bkfy ,bh dfwnlf spbuf ofv [b`yfn wbkufy ,skflb?

Weh]jyb Rfhbv &h-[jnby shnfcblfub veyjcf,fnkfhyb of` bkf gfhlfkf,/ ;bycbq zwbykbryb yjpbr/ kfnba cehfnlf/ f;b, ,bh b,jhf ,bkfy bajlfkflb? <e yfhcf ,bp vecekvjykfhyb ;bycuf nffkewkb vfcfkfkfhblf jlj, df of` neieyxfkfhbyb qswjnvfckbrrf eylfqlb?

Bckjv &h-[jnbyybyu ,bh-,bhb ,bkfy ifodfnbyb wjylbhbi vfwcflblf ;bvj] wbkbikfhblfy wfqnfhufy &vfc? <fkrb Hjcekekkjo � ,e yfhcfyb cflfwf lt, fqnufykfh%

أبي ذر نعناالله ع ضيرقال قال هبيالن لمسه وليع لى اللهص دكمع أحضفي بقة ودا صندأتي أحول الله أيسا رقالوا ي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان شهوته ويكون له فيها أجر قال

مسلم رواه Iله أجراF,e Pfh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,bhjynfyubpybyu f`kb ,bkfy wjdeibiblf

ofv cflfwf ,jh ltlbkfh? @~ Hjcekekkjo! <bhjynfvbp ifodfnbyb wjylbhcf ofv eyuf ie yfhcflf f;h ,skflbvb$@ ltqbilb? Hjcekekkjo � fufh ofhjvuf wbkcf/ eyuf ie yfhcflf ueyjo ,skfhvblb$ Ieyuf s[ifi ofkjkuf wbkcf/ eyuf f;h ,skflb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

<bhjw Bckjv ;bvj]lfy vehjl afwfn ifodjybq bcnfrkfhyb wjylbhbi ,skbibyb wjhfkfufy? Xeyjyxb &h-[jnby veyjcf,fnkfhb afwfn ifodjybq bcnfrkfh fcjcblf ,skcf/ bycjy of`nb nf]hbakf, ,skvfc lfhf;flf bpblfy xbwb, rtnbib ,euey otx rbvuf cbh &vfc?

nbrja» cspb kemfnlf vf]kev yfhcfuf ,thbkbi/ spbyb ,bh yfhcfuf wfnnbw ,jmkfi[& _ أعتكـاف »

vf]yjcbyb ,bklbhflb? Ei,e at]kybyu snbvkb df snbvcbp rshbybikfhb ,skb,/ snbvcbp rshbybilf z[ib ` `vjy ,skcby/ ,bh yfhcflf cf,jn ,bkfy nehbi/ lfdjvbqkbr/ bw,jk wbkbi

vf]yjkfhbyb bajlfkfqlb? Ifhbfn bcnbkjoblf &cf Fkkjo �uf weh,fn ojcbk wbkbi vfwcflblf ,fhxf ley` bikfhblfy epbkb,/ spbyb b,jlfnuf ,jmkf, vfc;bllf snbhbi &]nbrja/ ltqbkflb? Hfvfpjy jqblf/ [ececfy/ j[bhub sy reykbrlf &]nbrja snbhbi vecekvjy &h df f`k exey ceyyfnlbh? F,lekkjo b,y Evfh/ F,e Oehfqhf/ F,e Cfbl fk-{elhbq df Jqif jyfvbp �kfhlfy wbkbyufy hbdjznkfhuf rshf Gfqmfv,fh � dfajn wbkueykfhbuf wflfh ofh qbkb Hfvfpjylfy j[bhub sy reykbrlf &]nbrja snbhfhlbkfh? Csyu e rbiblfy rtqby f`kkfhb snbhfhlb? Dfajn

wbkufy qbkkfhb j[bhub qbubhvf reylf vfc;bllf &]nbrja snbhufykfh? Hjcekekkjo � ,jvljl yfvjpbyb swb,/ vfc;bllfub &]nbrja snbhflbufy shbyuf rbhfhlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznkfhb)

Ofwbwbq vsvby rbib qbubhvf rey vj,fqyblf hspf nenfh &rfy/ ueyjokfhblfy gjrkfybi yfnb;fcblf spblf Fkkjo �uf wfylfqlbh weh,fn ojcbk wbkflb? Hfvfpjy jqbybyu neuf, ,jhf`nufyb ,e weh,fnyb mfybvfn ,bkb,/ zyf ofv pb`lf &nbiuf eylfqlb? Ieylf zwbykfhblfy/

113

ley` bikfhblfy/ bccbw shyblfy afwfn Fkkjo � exey f;hfkflb? @Wfylfq wbkcfv/ Hf,,bvyb hjpb wbkfhrbyvfy$@ ltufy sq nf]cbhblf Fkkjo � ,bkfy Eybyu eqblf ofvybiby ,skflb? Yfnb;flf wfk,blf cfvbvbqkbr pb`lf ,skflb? Fkkjo � ,bkfy ,fylf shnfcblf spbuf [jc eyc de;eluf rtkflb?

Vbyu facecrb/ &]nbrja b,jlfnb lb`hbvbplf rsgxbkbr exey Hfvfpjy jqblf ofv ,tujyf! J[bhub sy reykbryb mfybvfn ,bkbi shybuf wbvvfnkb dfwnyb pjt wbkb,/ Fkkjo �ybyu eqblf E

,bkfy `kmbp wjkb, b,jlfn wbkbi kfppfnblfy ,t,fohf snfvbp! Hf,,bv! :evkf vsvby wfnjhb [fkwbvbpyb ofv &]nbrja b,jlfnbuf vedfaafw fqkfuby!

Ekfvjkfh &]nbrjayb ,ti vfofk yfvjpuf ;fvjfn nsgkfyflbufy vfc;bluf wfql wbkufykfh? Ieyuf rshf &]nbrja afwfn vfc;bllf snbhbkflb? Fvvj Bvjv F,e Ofybaf � @^hrfr rbiblfy afhwkb skfhjw f`k rbibuf ;fvjfn dj;b, &vfc@/ ltufy oervlfy wb`c wbkb,/ f`k rbibuf eqblf &]nbrja snbhbibuf he[cfn ,thufykfh? ^]nbrja snbhflbufy f`kkfh ofqp df ybajc wjykfhblfy gjr ,skbikfhb kjpbv? Xeyrb Hjcekekkjo � &]nbrja snbhufy gfqnlf ephkb ,skb, wjkufy f`kkfhyb gjrkfyueyuf wflfh vfc;bllfy xbwb, nehbiuf ,e.hufykfh١? Ephkb ojkfnuf lex rtkufy f`kkfh &]nbrjayb ns[nfnflb? Gjrkfyufx/ rtkufy thblfy j[bhbuf wflfh nfvjvkfqlb?

Jznybyu ,tdjcbnf hspfljhkfhuf wfhfnbkufyb ,jbc ;evoeh ekfvjkfh/ ;evkflfy Bvjv Vjkbr/ Bvjv Fovfl/ Bvjv F,e Ofybaf df ifq[-ek-Bckjv B,y Nfqvbqz kfh &]nbrja snbhufy rbib hspf nenbib kjpbv/ ltufykfh? ^]nbrjaybyu &yu rfv vbwljhbyb Bvjv F,e Ofybaf df Bvjv Vjkbr kfh ,bh rtxf df reylep/ lt, ,tkubkfufykfh? Bvjv Ijab]bq � @Hspf nenbi fapfk/ ifhn &vfc@ lt,/ &]nbrjauf vefqzy vellfn nfqby wbkvfufykfh? ^]nbrja snbhvjwxb ,skufy rbib Bvrjy wflfh ;evf swbkflbufy vfc;blyb b[nb`h wbkbib rthfr? Qswcf/ ;evf yfvjpbyb swbi exey vfc;bllfy nfiwfhbuf xbwbiuf nsmhb rtkflb df ,e yfhcf &]nbrja jlj,kfhbuf pbl ,skflb?

Bckjvlfy ,jiwf nepev df vfckfrkfh bycjyyb bycjy &vfc/ us` tvfqlbufy/ bxvfqlbufy afhbinf nf,bfn wbkb, rshcfnflb? Fqhbv vfwjkf ` ,flbbq fcfhkfhyb swbkcf/ ekfhlfub wfohfvjykfh ofllfy pb`l ve,jkfmf ,bkfy/ us` ekfhlf yfac/ [jobi rf,b neqmekfh qsw/ afhbinf wbkb, rshcfnbkufy? Xfyu-nspjylf bikfqlbufy jlfvyb snf gjrbpf/ ,bhjy ;jqbuf me,jh .wnbhvfqlbufy wbkb, nfcdbhkfyflb?

Bckjv sp oervkfhbyb bycjyybyu nf,bfnbyb/ bcnfr df [jobibyb &clfy xbwfhvfclfy/ ekfhyb nskf obcj,uf jkufy ojklf nf,bfnbuf vedjabw hfdbilf ,f`y wbkflb? :evkflfy vfc;bllf &]nbrja snbhufy rbibybyu ofv &yu fddfkj bycjy &rfybyb/ eylfy ;bycbq vfqk ,fnfvjv qswjkb, rtnvfckbubyb obcj,uf jkufy ojklf oervyb bajlf &nflb? Ieyuf rshf Hfvfpjy jqblf `rb eylfy ,jiwf gfqnlf &]nbrja snbhufy rbib &]nbrja vellfnb neufueyuf wflfh/ [jo rtxfcb/ [jo reylepb ,skcby/ pfhehfnlfy nfiwfhb vfc;bllfy xbwbib/ f`kb ,bkfy zwbykbr wbkbib vevrby &vfc? <jhlb. &]nbrja snbhufy gfqnlf f`kb ,bkfy ;bycbq veyjcf,fnlf ,skcf/ ueyjorjh ,skflb/ &]nbrjab ,epbkflb df wfpj nfhbwfcblf ,jiwflfy &]nbrja snbhflb?

Ie shbylf cfofhkbryb dfwnblfy &hnf ns[nfnf`nufy ` banjhkbryb dfwnblfy rtxbrnbhf`nufy/ ,jiwfkfhyb ofv ieyuf vf;,ehkf`nufy/ ,e wbkvbibyb &onb`nrjhkbr lt, bpjokf`nufykfh wfnnbw flfif`nufybyb zyf ,bh ,jh fqnbi kjpbv? Xeyrb/ ,eybyu pfvbhblf Fkkjo � ofkjk wbkb, ,thufy yfhcflfy ,jiwfkfhyb nscbiltr ueyjo `nflb? Pjnfy/ ofwbwbq &onb`n spbxf &vfc/ Weh]jyb Rfhbv df Ceyyfnb Yf,fdbqzuf wfn]bq hbjz &nbi ,bkfy ,skflb? Wjkfdthcf/ Hjcekekkjo �ybyu rshcfnvfkfhbuf [bkja bi nenufy ,skflb%

ليه وسلم في سفر وهو صـائم فلمـا ه قال كنا مع رسول الله صلى الله ع رضي االله عن عن عبد الله بن أبي أوفى قـال يـا انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال يا فلان قم فاجدح لنا غربت الشمس قال لبعض القوم

فنزل فجدح لهم فشرب النبـي انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال زل فاجدح لنا انرسول الله فلو أمسيت قال واه البخاريرIإذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائمصلى الله عليه وسلم ثم قال

F,lekkjo b,y F,e Fdaj � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bkfy ,bhuf cfafhlf &lbr? E rbib hspfljh &lbkfh? We`i ,jnufyblf ,bh rbibuf ^q afkjyxb! Nehb, ,bpuf bxbvkbr nfq`hkfuby ltlbkfh? E rbib ~ Hjcekekkjo! <bh jp rtxrbhnbhcfyubpvbrby/ ltlb? Hjcekekkjo � neib, ,bpuf bxbvkbr nfq`hkfuby ltlbkfh? E rbib ~ Hjcekekkjo! <bh jp rtxrbhnbhcfyubpvbrby/ ltlb? Hjcekekkjo � neib, ,bpuf bxbvkbr nfq`hkfuby ltlbkfh? E

١ B,y Weljvf �ybyu «fk-Vemybq» yjvkb rbnj,kfhblfy

114

rbib @~ Hjcekekkjo! Ofkb reylep ,jh-re!@ ltlb? Hjcekekkjo � neib, ,bpuf bxbvkbr nfq`hkfuby ltlbkfh? Ieylf neib, ekfhuf bxbvkbr nfq`hkflb? Gfqmfv,fh � bxlbkfh/ csyu Vfihbw njvjyuf bijhf wbkb, fufh rtxfybyu fyfdb njvjylfy rtkufybyb rshcfyubp/ hspfljh jmpbyb jxfdthflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Wjkfdthcf ـلالـى اللي _ rtxfufxf rfkbvfcb hspfljh ,bhjy yfhcf tcby ` tvfcby/ we`i ,jnbib ,bkfy eybyu hspfcb jxbkbibuf bijhf wbkflb?

Fkkjo �ybyu oervkfhb ofw ,bkfy ,jnbk/ ofkjk ,bkfy ofhjv shnfcbyb fqhb, ,thufyb exey ifh]bq bcnbkjolf oelel _ xtufhf lt, .hbnbkflb?

Ofh wfylfq xtufhfybyu bxrb df nfiwb njvjyb ,skflb? Ifhbfn ofhjv wbkufy yfhcfkfh Bckjv xtufhfkfhbybyu nfiwb njvjyblbh? Ekfhybyu zwbybuf ,jhbi us` Bckjv oelelkfhbyb nfiwb njvjyblfy ,epbi ltvfrlbh? Ifhbfn ,e.hufy nfrkbajnkfh ,jhrb/ ekfh Bckjv xtufhfkfhybyu bxrb njvjyb vbcjkblflbh?

Ueyjouf zwby ,jhbi ,bkfy eyuf ve,nfkj ,skbi jhfcblf otx wfyxf vfcjaf qsw? Ieybyu exey ,skcf rthfr Fkkjo � ,bpyb ifhbfn oelelkfhbuf zwby ,jhvfckbrrf xfwbhvjwlf? Zwby ,jhufy jlfvybyu xtufhfyb ,epb, snbib &onbvjklfy epjw &vfc?

Fkkjo � bycjyuf hspf nenbilf ofvvf pfvjylf/ ofh wfylfq ifhjbnlf cjfn `rb ,jiwf ;bojpkfhcbp fybwkfi vevrby ,skufy skxjdyb ,thlb? Jznlfub jw df wjhf bglfy brrb aeceyrjh ojkfn _ njyu jnbiblfy jklbyub wjhjymekbr _ ce,ob rjpb, df eawlf rtyu `qbkufy `hemkbr _ ce,ob cjlbwwf rbyjz wbkbyufy?

Cfok b,y Cf]l � jznybyu cbpkfhuf jw bg wjhf bglfy f;hfkueyuf wflfh t,-bxfdthbyukfh wbcvb yjpbk ,sklb? Njyulfy rfkbvfcbyb yjpbk &nvflb? Ieylf jlfvkfh hspf nenbiyb [jokfcfkfh ekfhybyu ,bhb j`mbuf jw df wjhf bgyb wsqb,/ eyuf bgkfhybyu rshbybib f;hfkueyuf wflfh tzdthfhlb? Csyu Fkkjo njyulfy rfkbvfcbyb yjpbk &nlb? Ieylf ,eylfy afwfn rey df neyyb yfpfhlf nenufybyb ,bkbilb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Jw bg wjhf bglfy f;hfkueyxf ltufy jzn yjpbk ,skufylf cfoj,fkfh jklbkfhbuf jw ,bkfy wjhf bg wsqb,/ cfofhkbr gfqnblf jw bgyb wjhf bglfy f;hfnbi vevrby ,skflbufy dfwnyb renbifh &lb? Ieylf Hjcekekkjo � jw df wjhf bglfy vehjl ybvfkbubyb ,f`y wbklbkfh%

ه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قالرضي االله عنعن عدي بن حاتم رواه البخاريIل وبياض النهارلا بل هو سواد الليثم قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين

Flbq b,y Ojnbv � hbdjzn wbklbkfh% @~ Hjcekekkjo! Jw bg wjhf bglfy ltufyb ybvf$ Ekfh ofwbwfnlfy ofv bgvb$@ ltlbv? Fufh bgkfh lt, sqkfufy ,skcfyu/ cty rfkkfdfhfv &rfycfy! ltlbkfh? Csyu qsw! <fkrb e neyybyu wjhjymekbub df reyybyu `hemkbublbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Rbib fufh njyu jnufy ` jnvfufyb ofwblf brrbkfycf/ Bvjv Fovfl df Bvjv Ijab]q ybyu abrhkfhblf njyu jnufyb fybw ,skvfueyuf wflfh cfofhkbryb lfdjv &nnbhbi vevrby? Bvjv Vjkbr � ,e yfhcfyb rfhbo cfyfufykfh?

لا يغرن أحدكم نداء بلال من سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ه قال رضي االله عن جندب عن سمرة بن طيرتسى يتح اضيذا البلا هور وحالسI مسلمرواه

Cfvehf b,y :eyle, � hbdjzn wbklbkfh% Vty Veofvvfl �ybyu <bkjkybyu fpjyb df ,e jwkbr nj nfhwfkb, rtnueyuf wflfh ,bhjynfyubpyb cfofhkbrlfy fklf, nscb, wsqvfcby

ltufykfhbyb &ibnlbv ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

رمن عد الله ببع نعناالله ع ضيربيا قال قال النمهلمسه وليع لى اللهى صتوا حبراشل فكلوا وذن بليؤإن بلالا ي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم أو قاليؤذن

رواه البخاريIصبحتأF,lekkjo b,y Evfh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � <bkjk neylf fpjy fqnflb? B,y

Evvb Vfrnev fpjy fqnreyuf wflfh `rb eybyu fpjybyb &ibnueybyubpuf wflfh t,-bxbyukfh

115

ltlbkfh? B,y Evvb Vfrnev f]vj rbib ,skb,/ jlfvkfh eyuf njyu jnnbhlbyubp ltvfueykfhbufxf fpjy fqnvfc &lb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ieybyultr/ njyu jnufyb qsw/ ltufy uevjy ,bkfy tqbi-bxbilf lfdjv &nufy/ csyu njyu jnufyb vf]kev ,skufy rbibybyu hspfcb/ njyu jnufyb f;hfkb,/ vf]kev ,skueybuf wflfh tvjw bxvjw df ;bvj] he[cfn wbkbyufyb ,jbc cfobolbh?

Fkkjo � Bckjv ifhbfnb oervkfhbyb jlfvkfhuf neibyfhkb/ hfdify wbkb, ,f`y wbklb? Ifhbfn oervkfhyb ,f`y &nbilfy rspkfufy fcjcbq vfwcfl jlfvkfhybyu nfwdjyb wskuf rbhbnbiblbh? Nfwdj ifhbfn oervkfhbuf fvfk wbkbi/ wfqnfhufy bikfhblfy ,fnfvjv wfqnbi ,bkfy ,skflb?

Fkkjo � snufy jznlf ,f]pb vfrjy ` pfvjyuf [jc fqhbv ofhjvkfhyb ,f`y wbkufx/ weqblfub jznlf otx ,bh pfvjy ` vfrjyuf [jc ,skvfufy ofhjvyb ,f`y wbkflb%

L��M��N��O��P��Q����R��S��T��U��V����W��X��Y���Z��[��\��]�� 188? Vjkkfhbyubpyb shnfyubplf ,jnbk ,bkfy tvfyukfh df jlfvkfhybyu vjkkfhblfy ,bh

wbcvbyb ueyjo bkf tqbikfhbyubp exey cbpkfh eyb ,bkb, nehb, ojrbvkfhuf ,thvfyukfh!

^q vsvbykfh! <bhbyubp ,jiwfyubpybyu vjkbyb `kmjy uedjokbr ,thbi/ `kmjy ufgbhbi/ `kmjy wfcfv bxbi/ [b`yfn/ wfhp jkb, csyu wfhplfy njybi/ cfdljlf fklfi/ pshkbr df nf;jdep ,bkfy njhnb, jkbi/ smbhkfi/ wfhjwxbkbr/ wbvjh `[el cel[shkbr jhwfkb/ evevfy Bckjv he[cfn wbkufy qscbylfy spuf ofh wfylfq qskkfh ,bkfy tvfyukfh! <bhjdybyu ofwwbyb yjofw njhnb, jkbi ofhjv &rfybyb ,bkf nehb,/ ,bhjlfhbyubpybyu vjkbyb spbyubpuf yjofw spkfinbhbi

vfwcflblf ojrbv df wjpbkfhuf gjhf ,thvfyukfh! <e cbpkfh exey ofhjvlbh!

Fkkjo � ei,e jznlf rsgxbkbrybyu yfpfhbuf neivfqlbufy wf,bo ;byjzn _ ojrbvzn dfrbkkfhb ` oerv xbwfhedxb wjpbkfhyb sp njvjybuf jmlfhbi df ,eybyu jwb,fnblf “fljkfn” ,bkfy ,bhjdybyu if[cbq ` b;nbvjbq vekrkfhyb spkfinbhbi ;byjznbyb wjhfkf,/ vsvbykfhyb ,eylfq ueyjolfy epjw ,skbiuf lf]dfn &nvjwlf? Pjnfy/ ,eyfwfyub ;byjzn jhnblf wfylfq `dep rbvcfkfh/ wfyfwfyub hfpbk vfwcflkfh nehufyb rsgxbkbrrf ofh ljbv ofv vf]kev &vfc?

Vfcfkfy/ ,bh rbiblf ,bhjdybyu ofwwb ,jh? Ofwljh eyuf bijyufyb exey vjkbyb otx wfylfq uedjocbp/ oe;;fncbp ,thufy? Vjk &ufcbybyu &ufkbr ofwblfub oe;;fnybyu qswkbublfy ajqlfkfyb, wfhpljh @Ctylfy otx wfylfq wfhpbv qsw! Vtylf ofwwbyu ,jhkbubuf oe;;fnbyu ,jhvb$@ ltqlb? Spbybyu yjofwkbubyb z[ib ,bkcf-lf/ ojrbv ` wjpbybyu oepehblf [ecevfnkfif nehb,/ ufgljykbr ,bkfy vennfofvkbr wbkb,/ @Ofwwbv ,jh/ lt, vtyuf neovfn wbkzgnb! Wfyb oe;;fnb$!@ ltqlb? <bhjdybyu vekrbyb spkfinbhbi vfwcflblf sp ajqlfcbuf oerv xbwfhnbhbi exey wjpb df ojrbvkfhuf gjhf ,thflb?

Jznlfub ـوالكمأم _ vjkkfhbyubpyb rfkbvfcb tvjw-bxvjwlfy nfiwfhb rbqbv-rtxfr/ vfhrf,/ [jdkb-;jq rf,b if[cbq df b;nbvjbq vjk-vekrybyu ,fhxf nehkfhbyb sp bxbuf jkflb? _ تـأكلوا لاtvfyukfh rfkbvfcb tqbi vf]yjcblfy nfiwfhb jkbi df &uf ,skbi vfyjcbyb ofv ,bklbhflb? <bhjdybyu vekrbyb Bckjv ifhbfnb wfqnfhufy ofh wfylfq ecek ,bkfy tqbi _ ifhbfnbvbplf b,jlfnybyu wf,ek ,skbibyb nscflbufy rfnnf ueyjokfhlfy cfyfkflb? Ofwkb ,skvfclfy nehb, pfrjn ` cflfwjnkfh tqbiyb ofv ekfvjkfh ,bhjdybyu vjkbyb spkfinbhbi/ lt, fqnufykfh?

Wjpbybyu oervb ofhjvyb ofkjk wbkjkvfqlb? Wjpb oe;;fnkfhybyu pjobhb/ uedjokfhybyu rshcfnvfcbuf wfhf,/ oerv xbwfhflb? Ueyjoybyu ,fhxfcb `kmjy lfkbkkfhyb rtknbhufy njvjyybyu pbvvfcblf wjkflb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

ها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال رضي االله عن عن أم سلمة إنو رشا با أنمإن ـنفم بـذلك له فأقضي قدص هأن سبض فأحعب لغ منكون أبأن ي كمضعل بفلع مصأتيني الخي ه

ري رواه البخاIقضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها

Evve Cfkfvf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � oe;hfkfhb &ibubybyu jklblf [ecevfnyb &ibnb,/ ekfhuf xbwb,/ vty ofv bycjyvfy? Jklbvuf [fw nfkfiedxbkfh rtkflb? Sifylf ,f]pbyubp ,f]pbkfhlfy rshf ufgljyhjw ,skbib df cspfvjkkbub ,jbc vty eyb hjcnusq

lt, obcj,kf,/ eybyu ajqlfcbuf oerv wbkb, wsqbibv vevrby? Rbvuf ,jiwf ,bh vecekvjyybyu [fwwbyb eybyu ajqlfcbuf oerv wbkb, wsqcfv/ ,bkcbyrb/ e afwfn lspf[lfy ,bh ,skfrlbh? Ieylfq &rfy/ eyb jkcby `rb nfhr wbkcby spbuf ofdjkf ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

116

Fufh ojrbv `[el wjpb [ecevfnxbybyu yjofw &rfybyb rtqbyhjw ,bkb, wjkcf/ oervyb spufhnbhb, ofwyb wfhjh njgnbhbib kjpbv? Fufh wjpb [ecevfnxbybyu yjofw &rfybyb ,bkf nehb, eybyu ajqlfcbuf oerv xbwfhcf/ ,bhjdybyu vekrbyb yjofw tqbiltr rfnnf ueyjolf ithbr ,skflb?

Vecekvjy rbib vecekvjy ,bhjlfhbybyu vjkbyb afwfn ifhbfn he[cfn wbkufy wfhp/ b;fhf ` spfhj nb;jhfn rf,b qskkfh ,bkfy tqbib vevrby [jkjc%

�{g��f��e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[���� �Z��Yh��r��z النساء :٢٩

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Vjkkfhbyubpyb shnfyubplf ,jnbk ,bkfy tvfyukfh! Spfhj hjpbkbr fcjcblfub cfdlj ,bkfy ,skcf/ ,eylfy vecnfcyj! (Ybcj cehfcb/ 29 _ jzn)

Bckjvlfy ,jiwf nepevkfhlf bycjyybyu uedjokbublfy rshf ,bh gfhxf wjmjp &]nb,jhkb cfyfkflb! <fkrbv ekfhlf ,fhxf yfhcf `kmjy df ,jnbkuf wehbkufyb ,jbc ,bh gfhxf wjmjpyb bycjyybyu cspblfy rshf wflhkfifh! Fvvj Bckjv vecekvjy rbibybyu cspbyb ofh wfylfq yfhcflfy ecney wszlb! Vbyu facecrb/ lbybvbpybyu vecekvjyyb cspbuf ,skufy .rcfr bijyxbyb ,bpkfh cebbcnt]vjk wbklbr! Jwb,fnlf vecekvjy rbibybyu cspbuf ,skufy bijyxuf lfhp rtnlb! Ie,ofcbp/ ,eyuf Bckjv &vfc/ vecekvjykfh fq,ljh! Fckblf lbybvbp nfhb[b vecekvjyybyu cspbuf ,skufy &]nb,jhybyu ,tnfrhjh yfveyfkfhbuf ybojznlf ,jqlbh!

Cfoj,fkfh � Fkkjo � ofhjv wbkufy ofh wfylfq qsk ,bkfy njgbkufy yfhcflfy ofpfh wbkb, zifufykfh%

Jbif jyfvbp � hbdjzn wbklbkfh% F,e <frhybyu mekjvb ,skb,/ eyuf [fhj;1 xbwfhfh/ F,e <frh e xbwfhufy [fhj;lfy bcnt]vjk wbkfhlb? <bh rey sif mekjv ,bh yfhcfyb jkb, rtklb? F,e <frh eylfy tlb? Mekjv eyuf @<e ybvf &rfybyb ,bkfcbpvb$@ ltlb? F,e <frh @Ybvf &rfy ,e$@ lt, cshflb? Mekjv ;jobkbznlf ,bh jlfvuf ajk jxufyblbv? Ajk jxbiyb z[ib ,bkvfclbv/ fklflbv? Rtqby vtyuf hs,fhs rtkb, vfyf ieyb ,thlb? Cbp tufy yfhcf ie/ ltlb? Ieylf F,e <frh wskbyb cjkb,/ wjhyblfub ,fhxf yfhcfyb wfqn wbkb, nfikflb? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

<euey jkfv ,bhjdybyu vjkbyb yjofw tqbiltr wf,bo ;byjznybyu nehkb [bk rshbybikfhbuf nsklb? Spufkfhybyu vekrbyb ofhjv qskkfh ,bkfy tqbiybyu vbyukf, nehkfhb gfqlj ,sklb! Pekv df nf;jdep ,bkfy ,bhjdybyu ofwwbyb ,jiwfkfhuf spkfinbhbilf rsvfr ,thflbufy ojrbve wjpbkfh ofvvf `wyb ,jcb, rtnlb! Oerv exey gjhf jkvfqlbufy wjpb df ojrbvkfhyb reylepb xbhjw `wb, ofv njgb, ,skvfqlbufy pfvjylf wjklbr! Gjhf &dfpbuf ofh wfylfq oerv cjnbkflb! <e yfhcf nf,bbqltr/ otx rbvyb f;f,kfynbhvfqlb! Sifylfq pjkbv ojrbv df wjpbkfh ,bkfy nfybixbkbub/ wflbhljyxbkbub ,bkfy af[hkfyflbufykfh de;eluf rtklb! ^yu [fnfhkbcb vecekvjykfhybyu vekrbq df ,jiwf vj;fhjkfhbyb ofk wbkbi wfthlfub bqvjycbp/ lbylfy [f,fhb qsw/ of`nblf vecnfof, wbkvfufy rbvcfkfhuf wjklb! Ekfhlf fljkfn ybvf wbkflb$!

Bkufhb ,eylfqkfhyb wfhjwxb ltqbkfhlb! Ojpbhuf rtkb, ekfhuf nehkb [bk ;fhfyuljh yjvkfh ,thbkufy/ vfjikfh f;hfnbkufy! Cfoyfkfinbhbkufy vforfvfkfhyb ,jiwfhb, nehflbufy ,eyfwfyub ojrbve wjpbkfh lspf[ xsmbybyu ,bh ,skfubyb jkvjwlf! F,e Oehfqhf �

Gfqmfv,fh � oervlf gjhf ,thedxb df gjhf jkedxbyb kf]yfnkflbkfh١ ltufykfh!

Sifylfq “ojrbv” df “wjpbkfh”yb nfq`hkfqlbufy “swed lfhujokfh”bybyu ,jhkbub nff;;e,! Sp afhpfylbyb jlfvkfhybyu vekrbyb yjofw tqbilf ofvnjdjw ,skb, J[bhfnbyb ,jq ,thufy sifylfq gjhf[sh ojrbv df wjpb wbkbi jhpecblf gek cfhakf, ieyuf “swbnflb”ufy jnf-jyfkfh cjy vbyunf! Of! Bycjy Fkkjo �ybyu qskblfy qbhjwkficf/ ieyfylfwf ne,fykfiflb!

Jznybyu vecekvjykfhuf wfhfnbkbib &]nb,jhkb! Xeyjyxb/ ojpbhuf rtkb, spufkfhybyu vekrbyb ofhjv qskkfh ,bkfy spkfinbhbiltr wf,bo bkkfn vecekvjykfh jhfcblf ofv jlfnbq ojkuf fqkfylb! Ojk,erb/ vsvbyybyu vjk-vekrb/ j,hscb/ wjyb wfn]fy ofhjv! Vsvby rbibybyu vekrbuf nf;jdep wbkbi ,bkfy eybyu ;jybuf nf;jdep wbkbi jhfcblf afhw qsw!

كل المسلم على المسلم حرام دمه ومالـه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هرضي االله عن عن أبي هريرة هضعروIمسلم رواه

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,fhxf vecekvjyybyu vecekvjyuf wjyb/ vjkb df j,hscb ofhjvlbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

1 Wekybyu rfc, wbkb, njgufy `rb oj;f njvjyblfy wekuf nfqby &nbkufy yfhcfcb? 2 (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

117

<bhjdybyu vekrbyb pshkbr ,bkfy yjofw tqbi/ ,jnbkyb wskkfi exey gjhf jkbiltr ueyjo fvfk mfqhbbckjvbq ;fvbznlf cjlbh ,skcf/ nff;;e,kb &vfc! Bqvjy/ lby/ Fkkjo �lfy wshwbi rf,b &pue neieyxfkfhlfy qbhjw ,skufy ;fvbznlf ,eylfy ,jiwfxf ,skbibybyu spb wbpbw! Fvvj bqvjyyb lf]dj wbkufy/ [ececfy/ ifhbfnlfy ,bh veyxf [f,fhb ,skufy rbibkfh jhfcblf ,bhjdybyu vjkbyb yjofw tqbi de;eluf rtkcf/ sif [fnfhkblbh! Vsvby rbib vsvby ,bhjlfhbybyu vjkbyb oellb spbybyu vjkbyb cfwkfufybltr cfwkfib kjpbv! Vecekvjykfhybyu vjk-vekrbuf rsp jkfqnbhflbufy/ nf;jdep wbkflbufy eycehkfh bckjvbq ;fvbznuf `nlbh!

Weh]jyb Rfhbv ei,e jznlf ,bhjdybyu vekrbyb yjofw tqbiyb/ ,eylfq ueyjolf gjhf jkb,/ pshfdjy nfhfauf rsvfr ,thf`nufy ojrbve wjpbkfhyb vfkjvfn wbkf`nbh! ^ylb pjkbve veyjabwkfhybyu neovfn df ,sonjykfhb weh,jyb ,skf`nufy vecekvjyybyu ofwkbubyb fybw ,bkf nehb,/ ofwyb wfhjh njgnbhbi shybuf pjkbv ,bkfy ,bhufkbrlf/ [ececfy/ vfpkev nfhfalfy gjhf jkb,/ ieylfy rtqby ofv fljkfncbp oerv xbwfhf`nufy vforfvf fh,j,kfhbybyu Wb`vfn reyub ojkb ybvf rtxfhrby$! :fofyyfvybyu lfoifnkb jkjdb hs,fhscblf nehufylf gjhf[sh wjpb df ojrbvkfhuf rbv `hlfv ,thfhrby$!

Vecekvjy rbib ,jnbk/ `kmjy oe;;fnkfh ,bkfy [ecevfn wbkf`nufy/ vennfofvkbr ,bkfy nfybkufy rbvcfkfhybyu `ybyb jkb, uedjokbr ,thbilfy &onb`n ,skbib rthfr? {ececfy/ vecekvjykfh shnfcblf wjpbkbr wbkf`nufy rbib mfpf, ecnblf oerv xbwfhbilfy &onb`n ,skbib kjpbv%

نن الحارث عنافع ب ناالله ع ضيرقول هي لمسه وليع لى اللهص بيالن تمعقال س ـوهن وياثن نيب كمح نقضيلا ي رواه البخاري Iغضبان

Yfab] b,y fk-Ojhbc � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �ybyu ofrfv brrb rbibybyu jhfcblf mfpf,yjr ojkfnblf oerv wbkvfcby ltufykfhbyb &ibnlbv ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Jlfvkfh shnfcblf vjkbzdbq vj;fhjkfhyb rshf`nufy ojrbv df wjpbkfh Bckjv ifhbfnb fcjcblf bi rshbikfhb/ njvjykfhyb &ibnbilf ofccjc ,skbib/ ,bhjy nfhfaybyu cspfvjkkbubuf fklfyb, wjkvfckbub kjpbv? Pthj/ ojrbv df wjpbkfhybyu vfc]ekbznb yfwflfh jmbh &rfybyb weqblfub oflbc zwwjk bajlf &nflb%

من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين النـاس ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن أبي هريرة فقدر سكينذبحيبغ Iرواه الترمذي

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rbv wjpbkbrrf nfqbykfycf ` jlfvkfh jhfcblf wjpb wbkbycf/ gbxjwcbp csqbkb,lb ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Fkkjo � ,bhjdybyu vjkbyb yj[fw tqbilfy ,fhxfvbpyb ofvbif cfwkfcby!

¡��_���`��¢§��¦��¥��¤��£��¨´��³�����²��±��°��m��®��¬��«������ª��©��s��¶�����¹��¸º»À��¿���¾��½��¼����

189? Cbplfy obkjkkfh ofwblf cshfiflb? E jlfvkfh df of; exey dfwn skxjdkfhblbh/ lt, fqnbyu! Eqkfhuf jhwf nfhfakfhblfy rtkbikfhbyubp z[ibkbr &vfc! <bhjw z[ibkbr nfwdj wbkufy rbibybyu fvfkblbh! Eqkfhuf lfhdjpfkfhblfy rbhbyukfh! Fkkjolfy wshwbyukfh/ ijzl yf;jn njgcfyubp!

^q Veofvvfl �! @Ytuf jq janj, rf,b ljbv ,bh [bk &vfc$ Ybvf exey fddfk jqybyu of;vb rbxbr ,skb,/ csyu rfnnfqb,/ nskbiflb$@ wf,bkblfub cfdjkkfh ,bkfy Cbplfy zyub jqybyu xbwbib/ rfnnfqb,-rbxhfqbib df eybyu fofvbznb ofwblf cshfiflb! Cbp ekfhuf @Jqybyu rfnnfqb, rbxhfqbiblf cbpkfh exey ofv lbybq/ ofv ley`dbq vfyaffnkfh ,jh! Fkkjo � obkjkyb jlfvkfhuf pfrjn ` rfaajhjn vellfnkfhbyb fybwkfikfhb/ Hfvfpjy jqbybyu ,jikfyb, neufibyb/ Wflh rtxfcb/ Fiehj df bql reykfhbyb ,tkubkfikfhb/ wfhp ` b;fhf rf,b vejvfkfkfhyb .hbnbikfhb/ ,tdf ` nfkjw wbkbyufy f`kkfhybyu bllf vellfnkfhb df ephkbr ojkfnkfhbyb obcj,kfikfhb df ieyuf s[ifi ,jiwf yfhcfkfhyb skxf, ,jhbikfhb exey ,tkub/ skxjd wbkb, zhfnufy!

Cfafhlfy wfqnbilf eqkfhbyubpuf lfhdjpfkfhblfy &vfc/ jhwf njvjyblfy rtkfcbp df ,eyb b,jlfn/ z[ibkbr lt, ,bkfcbp! Fckblf ,eybyu b,jlfnuf/ &puekbrrf otx wfylfq fkjwfcb qsw! Fkkjo

118

�ybyu hbpjcbuf jkb, ,jhflbufy/ ;fofyyfvlfy yf;jn njgb,/ ;fyyfnuf rbhbiuf cf,f, ,skflbufy z[ibkbr nfwdj wbkufy rbibybyu fvfkkfhblbh! Ieylfq &rfy/ spbyubpyb Wb`vfnybyu lfoifnkb fpj,kfhblfy wenwfhbyu! Fkkjo �ybyu ,e.hufybyb ,f;fhb,/ wfqnfhufyblfy nbqbkb,/ ,fhxf ojkfnlf nfwdj wbkbyu! Fkkjo � ,fyb Jlfvyb obcj,-rbnj, exey ;fvkfqlbufy Wb`vfn reyblf ijzl yf;jn njgcfyubp!

Rbib vecekvjy ,skufyblfy rtqby rsyukb necfufy ofvvf yfhcfyb wbkfdthbib ` of`kbuf rtkufy yfhcfyb fqnfdthbib vevrby &vfckbubyb fyukfib kjpbv? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf vfhofvfn wbkflb%

�{P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C���������B��AQ��Y�����X��W����V��U��T��S��R����Zz ٣٦: الأحزاب

Fufh Fkkjo df Hjcekb ,bhjy biyb oerv wbkufy ,skcf/ vsvby rbib df vevbyf f`k exey b[nb`h ,skbib vevrby &vfc! Rbv Fkkjo df Hjcekbuf jcbq ,skcf/ eylf jxbwlfy-jxbw flfib,lb! (Fopj, cehfcb/ 36 _ jzn)

Bckjvyb of`n qskb lt, b[nb`h wbkufy rbibybyu ofh ,bh cspb df fvfkb Fkkjo �ybyu f,flbq df spufhvfc lfcnehbuf vedjabw ,skbib ifhn? Ie ,jbc ofh ,bh bilf bckjvbq oervyb ,bkbib/ ifhbfn nfkf,kfhbuf vedjabw bi .hbnbib kjpbv?

Vflbyfb Veyfddfhflf &ylbubyf nfirbk njgufy/ zyubxf of`nlf/ zyubxf wfhfikfh bkf zif`nufy vecekvjy ;fvjf of`nlf lex rtkf`nufy rsgkf, ;ev,jwkfhuf Bckjvybyu ;fdj,byb ,bkubcb rtkfhlb? Ie ,jbc cfoj,fkfh lbybq df ley`dbq bikfhyb ifhbfn oervkfhbuf vedjabw wbkbi vfwcflblf Hjcekekkjo �lfy cshfq ,jikflbkfh? Cfoj,fkfhybyu ,eylfq cfdjkkfhblfy ekfhybyu of`nb ne,lfy spufhufyb zwwjk yfvj`y ,skfh/ fddfkub ;jobkbq eha-jlfnkfhlfy nfvjvbkf .p subhbi bcnfub ;si ehb, nehfhlb? <e &cf zyubxf/ bckjvbq of`n ,jikfufy vecekvjy ;fvbznb of`nlf lexjh ,skf`nufy vefvvjkfhuf sp,bkfhvjykbr ,bkfy &vfc/ Fkkjo �ybyu rshcfnvfcbuf vedjabw ojklf ofk &nbi bcnfublfy df bkvuf ,skufy wbpbwbikfhblfy lfkjkfn ,thflb?

Vecekvjy ;fvjfcbybyu sifylfq cfdjkkfhbuf ;fdj, nfhbwfcblf yjpbk &nbkufy jznkfh Weh]jyb Rfhbvybyu nehkb shbykfhblf nehkbxf rtknbhbkufy%

�{³�������¶�����´��z ٢١٩: البقرة Cbplfy vfcn wbkedxb bxbvkbr df wbvjh ofwblf cshfiflb??? (<fwfhf cehfcb/ 219 _ jzn)

�{C��B��AD��z ١: الأنفال Cbplfy sk;fkfh ofwblf cshfiflb? (Fyajk cehfcb/ 1 _ jzn)

�{Â��Á��ÀÃ��z ٨٥: الإسراء Cbplfy heo ofwblf cshfiflb? (Bchj cehfcb/ 85 _ jzn)

Evevfy/ Weh]jyb Rfhbvlf cfdjk nfhbwfcblf rtkufy sy nshnnf jznybyu cfrrbpnfcb @<fwfhf@ cehfcblf/ wjkufykfhb @Vjblf/ Fyajk/ Bchj/ Rfoa/ Njof@ df @Yfpb]fn@ cehfkfhblf `l wbkbyufy?

Fhf, nbkblf 3 reyufxf ,skufy ifrklfub jqybyu rshbybibyb الهـلال _ obkjk ltqbkflb? Fkkjo � Sp kenab df vfhofvfnb ,bkfy ieylfq zhfnufyrb/ jq ,jiblf rbxbr rshbybilf ,skb,/ csyu nskbib, ljbhf ifrkbuf rtkflb? Csyu zyf rbxhfqb, fck ojkfnbuf wfqnflb? Fkkjo � obkjkyb jlfvkfhuf lbybq df ley`dbq bikfhblf ajqlfkfyflbufy/ rfnnf. rbxbr/ jkbve jvb afhwbuf ,jhflbufy dfwn skxjdb wbkb, zhfnufy%

�{´�����³��²��±��°�����®��¬��«����ª��©��¨��§���Â��z ٥: يونس E we`iyb `hemkbr nfhfnedxb/ jqyb yeh wbkufy df qbkkfh flflb df obcj,yb

,bkbikfhbyubp exey eyb vfypbkkfhuf ,skb, wsqufy Pjnlbh? (>yec cehfcb/ 5 _ jzn)

Ltvfr/ Fkkjo � ,thufy obkjk skxjdb ,fhxf exey jkfvbq skxjd ,skbib lfhrjh? Rtqbyub lfdhkfhlf gfqlj ,skufy bahjy;bq jqkfhbybyu otx wfylfq ifh]bq fcjcb ,skvfufyb ,jbc

119

vecekvjykfh exey skxjd ,skvfckbub kjpbv? Ieybyu exey eylfub ,f]pb jqkfh 28/ ,f]pbcb 29/ ,f]pbcb 30 df zyf ,f]pbcb 31 rey ,skflb? <eylfy nfiwfhb bahjy;bq jqkfhybyu obkjk rf,b ,bhjy fkjvfnb ofv qsw?

Of; dfwnb xtufhfkfyufy/ qbklf afwfn ,bh vfhnf/ vf]kev ,bh reykfhlf ,f;fhbi kjpbv ,skufy b,jlfnlbh? Ieyuf rshf of; fvfkb ajcbl ,skufy rbib wfpjcbyb bcnfufy gfqnlf &vfc/ afwfn rtkuecb qbkb of; vfdcevblf snfib vevrby/ [jkjc? Ieybyu exey dfwn of; b,jlfnb exey snf veobvlbh? Obkjk &cf of; dfwnbyb ,tkubkf, ,thedxb fcjcbq skxjdlbh? Ie ,jbc of; b,jhfcb fkjoblf pbrh wbkbyvjwlf?

Cfdjk jqybyu zhfnbkbib/ eybyu rfqabznb/ obkjkybyu rfnnfkfib,-rbxhfqbib [ececblf ,sklb? <e yfhcfyb ,bkbi bycjyuf rsgfv vfyaffn ,thfdthvfqlb? Ieybyu exey ,e cfdjklfy cbpkfhuf vfyaffn qsw/ ltufyltr Weh]jyb Rfhbv afkfr bkvbuf nffkkewkb ,skufy cfdjkybyu ;fdj,byb obkjkybyu cbafnb ` ifrkblfy eybyu obrvfnb njvjybuf wfhfnlb?

Ei,e jznlfy Bckjvuf lf]dfn wbkedxb rbibkfh/ [ececfy/ ifhbfn ekfvjkfhb spkfhbuf cf,jw xbwfhbikfhb kjpbv? <f]pfy rthfrcbp cfdjkkfh ,thbkufylf ;fdj,yb jlfvkfh exey ajqlfkb njvjyuf qsyfknbhbi lfhrjh? Pjnfy/ ,jiwf vfpveylfub cfdjkybyu lbybq vfdpelfub ;fdj,b bycjyuf rsghjw vfyaffn rtknbhflb?

Weh]jyb Rfhbvybyu yjpbk ,skbiblfy fck vfwcfl ybvf &rfybyb z[ib fyukf, tnvfufy jlfv Fkkjo �ybyu rfkjvblfy afwfn ley`dbq afykfhuf nffkkewkb jznkfhyb bpkfqlb? Byxeyby/ Fkkjo � gfqmfv,fhkfhyb afkfrb`n ` rbv`/ ` nb,,b`n `[el ,jiwf ley`dbq bkvkfhyb hbdj;kfynbhbi exey .,jhufy &vfc? <bhjw Fkkjo � Spbybyu rbnj,blf ofh [bk ley`dbq afykfhuf fkjwfljh yernfkfhuf bijhf wbkb,/ sif afykfhyb shufybiuf nfhmb, wbkb, ,jhflb? Bycjy ley`dbq bkvkfhyb Fkkjo � ,thufy fwk ,bkfy shufyb,/ ,bkb, jkbib vevrby? Pthj/ ley`dbq afykfhyb bckjvbq ley`wfhfi nf]cbhblf shufybikbr Fkkjo �ybyu welhfnb df zujyfkbubyb ,bkbiuf jkb, rtkflb?

Fvvj Fkkjo �ybyu &kxbkfhb bycjybznyb ley` df j[bhfn cfjlfnbuf ,jikfi/ obljzn df ofwbwfn qskbyb rshcfnb, ,thbi exey ;syfnbkufy? Pjnfy/ obljznuf afwfn bqvjy df b[kjc ,bkfy &hbibi vevrby/ [jkjc? Ltvfr/ Weh]jyb Rfhbv obljzn df ofwbwfn vfy,fblbh?

<fhj � ,e jzn ,bp ofwbvbplf yjpbk ,skufy? Fycjhkfh of; wbkb, rtkcfkfh eqkfhbybyu lfhdjpfkfhb njvjyblfy rbhbivfc/ ,fkrb jhwf njvjyblfy rbhbifhlb? Fycjhkfhlfy ,bh rbib rtkb, &ibub njvjyblfy rbhlb? <e ,bkfy fq, wbkufyltr ,sklb? Sifylf eqkfhuf jhwf nfhfakfhblfy rtkbikfhbyubp z[ibkbr &vfc! <bhjw z[ibkbr nfwdj wbkufy rbibybyu fvfkblbh! Eqkfhuf lfhdjpfkfhblfy rbhbyukfh jznb yjpbk ,sklb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fhf,kfh ;jobkbzn lfdhblf of; ` evhf wbkbicf/ wfqnufylfy csyu eqkfhbuf lfhdjpfkfhblfy &vfc/ eqybyu jhwf njvjyblfy rbhbifh ` ltdjhlfy jib, neifhlb? <eylfq jlfnkfhbyb spkfhbxf lby/ &puekbr lt, bpjokfifh df Fkkjo �uf b,jlfn ofv weh,fn ojcbk wbkbi/ lt, ,bkbifhlb?

Weh]jyb Rfhbv ekfhybyu ifhbfnlfy otx wfylfq fcjcuf &uf ,skvfufy ,eylfq jlfnkfhbyb ,trjhuf xbwfhlb? Rbnj, df cfobo Ceyyfnlf fckb ,skvfufy yfhcfuf b,jlfn lt, wfhfiyb wjhfkflb? Z[ibkbr eqkfhybyu jhwf njvjyblfy rtkbilf &vfckbubyb/ ,fkrb &puekbrybyu ytubpb nfwdj &rfybyb ,f`y wbklb? Ofwbwbq z[ibkbr ueyjokfhlfy qbhjw ,skb,/ Rbnj, df Ceyyfn vfihe] &nufy yfhcfkfhyb vforfv nenbi &rfybyb/ Bckjv rshcfnufy cjkbo fvfkkfh rtnbyb epvfckbr kjpbvkbubyb ewnbhlb?

Bycjy cjmkjv fwblflfy .p subhcf/ ie wflfh ne,fykfiflbrb/ eyuf ofnnj sp eqbuf lfhdjpflfy rbhbi kjpbvkbubyb shufnbi ofv rthfr ,skflb! Bycjybznyb Bckjv ,jiwfhvfcf/ fkkf wfthlfub jlfnkfhbyb spbuf lby wbkb,/ ,bl]fnkfh bcrfy;fcblf wjkflb?

Ltvfr/ vecekvjy rbib ofh ,bh biyb lfhdjpfcblfy ,jikfvjmb/ ifhbfn rshcfnufy njvjy ,bkfy `ylfivjmb kjpbv? Bckjvuf pbl ,skufy `rb Rbnj,e Ceyyfnlfy fcjcb ,skvfufy ofh wfylfq jlfnkfhlfy ,ji njhnvjmb rthfr? Xeyjyxb/ Fkkjo df Hjcekb � njvjyblfy vfihe] ,skvfufy ofh wfylfq “b,jlfn” ,bl]fn ,skb,/ eybyu cjob,b snlflbh?

~����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á������������������������ 190? Cbpkfhuf wfhib ehbif`nufy rbvcfkfh ,bkfy Fkkjoybbyu qskblf ;fyu wbkbyukfh df

nf;jdep wbkvfyukfh! Fk,fnnf/ Fkkjo nf;jdeprjhkfhyb `wnbhvfqlb!

^q vsvbykfh! Fkkjo �ybyu lbybyb tnrfpbiuf/ fvfkkfhbyubpyb verfvvfk flj &nbiuf ofvlf of`nyb ifhbfnuf vedjabw snrfpbiuf nsmfyjw ,skf`nufy/ vjk-vekrbyubpuf nf;jdep

120

wbkf`nufy rbvcfkfh ,bkfy Fkkjo �ybyu rfkbvfcbyb jkbq wbkbi/ lbybuf `hlfv ,thbi vfwcflblf ;fyu wbkbyukfh!

<bhjw Bckjvybyu mjz df vfwcflkfhbyb nfybnvfclfy nehb, ehei wbkvfyukfh! <jkfkfhyb/ f`kkfhyb/ wfhbzkfhyb/ wehjkcbp ojklf eheilfy xtnlf nehufykfhyb df nfckbv ,skufykfhyb sklbhvfyukfh! Lfhf[n df &rbypjhkfhyb gfq[jy wbkvfyukfh! <eylfq fvfkkfh pekv df nf;jdep ,skb,/ Fkkjo � ofllfy jiufy nf;jdeprjh rbvcfkfhyb `wnbhvfqlb!

Ob;hfnybyu jknbyxb qbkblf Hjcekekkjo � ,bh vbyu nshn .pnf cfoj,bq ,bkfy evhf wbkbi ybznblf Vfrrfb Verfhhfvf cfhb qsk jklbkfh? Vfrrfb Verfhhfvfuf rbhbilfy fddfk eybyu zwbyblfub Oelfq,bqz١uf neilbkfh? <bhjw veihbrkfh Hjcekekkjo �yb Vfrrfb Verfhhfvfuf rbhbilfy/ evhf wbkbilfy nsclb? Ieylfq ,skcf ofv Hjcekekkjo � evhf wbkbi bkby;blf Oelfq,bqzlf ,bh jq nehlbkfh? Ie gfqn lfdjvblf veihbrkfhybyu cfhljhkfhb rtkb, @<e qbk jhnuf wfqnfcbp! Rtkuecb qbklf rtkcfyubp/ Vfrrfyb cbpkfhuf ex reyuf ,sifnb, ,thfvbp! Eylfy nfiwfhb cbpkfh ,bkfy sy qbk vj,fqyblf ehbivfqvbp@/ lt, Hjcekekkjo �uf ,bnbv nfrkba wbkbilb? Hjcekekkjo � ekfhybyu ,e nfrkbakfhbuf hjpb ,sklbkfh?

Rtkbieduf rshf vecekvjykfh rtkuecb qbklf rtkcfkfh/ veihbrkfh ,thufy df]lfkfhb ecnblfy xbwvfcf/ ekfh ,bkfy ehei ofhjv wbkbyufy jqkfhlf ;fyu wbkbiuf nsmhb rtkfhlb? Vfrrfb Verfhhfvfyb fpfklfy nf,fhher df vewfllfc ;jq ltz wflbhkf, rtkufy cfoj,fkfh veihbrkfh ,bkfy ;fyu wbkbilfy ofhf;kfylbkfh? Ieylf Fkkjo � ei,e jznyb yjpbk &nlb2?

Cfoj,fkfh @Fkkjolfy spuf bkjo qsw@/ ltufy &]nbwjllf cf,jn ,bkfy nehufykfhb exey dfnfyblfy wedbklbkfh? Veofvvfl �uf &hufiufykfhb ,jbc vjk-vekrkfhblfy vfohev ,sklbkfh? Lbylfub vfnjyfnkfhb neafqkb vbckcbp fpj,-ewe,fnkfhuf lexjh ,sklbkfh? F[bqhb Vflbyfb Veyfddfhfuf ob;hfn wbkb,/ sif ;jqlf gfyjo njgb, ;jy cfwkflbkfh? Veihbrkfhybyu ,tobcj, fpj,-ewe,fnkfhbuf qskbwwfy/ dfnfyblfy wedbkufy/ vjk-vekrb nfkjy-nfhj; wbkbyufy/ ,f]pb ,bhjlfhkfhb wfnk wbkbyufy cfoj,fkfhuf Fkkjo � spkfhbyb obvjz wbkb, ;fyu wbkbiuf/ pfhehfn nembkcf/ Bckjvuf wfhib ,skufykfhyb sklbhbiuf bpy ,thlb?

<fifhbznybyu epjw nfhb[b vj,fqyblf if[cbq ` b;nbvjbq mfhfpkfh exey `[el bwnbcjlbq ,jqkbrkfhyb wskuf rbhbnbi/ ley` ,jpjhkfhbyb &ufkkfi/ [jvfi` vfy,f]kfhbyb rsgfqnbhbi rf,b nehkb [bk `dep vfwcflkfh exey ,skufy df ,skf`nufy vbyukf, wbhmby,fhjn eheikfh Bckjvuf `nlbh? Jpjlkbr/ &hrgfhdfhkbr ` nbyxkbrgfhdfhkbr rf,b `kmjy ybwj,kfh jcnblf jkb, ,jhbkf`nufy ,eylfq eheikfhlfy lbybvbp nfvjvfy gjrlbh? Bckjv afwfn Fkkjo �ybyu qskblf/ Eybyu hbpjcb exey ,skufy ;bojlybubyf &]nbhja &nflb df ekemkfqlb? Bckjvbq ;bojl sx jkbi/ ley`dbq cfkjobznuf &hbibi/ spuf .hnkfhyb pf,n &nbi `[el ,eylfy ,jiwf yjifh]bq mfhfpkfh exey &vfc/ afwfn Fkkjo �ybyu hbpjcb exey ,skbib ifhn? Ieybyu exey ,skcf rthfr/ Weh]jyb Rfhbv frcfh shbykfhlf «ehei/ ;bojl» rfkbvfkfhbuf «Fkkjoybyu qskblf» rfkbvfcbyb bkjdf wbkb, rtknbhufy?

Ltvfr/ bckjvbq oelelkfhlfy xtnuf xbwbi `rb ifhbfn wf,bo cfyfufy yfhcfkfhyb wbkbi/ .wjhblf nf]rblkfyufybltr/ leivfy njvjylfub f`kkfh/ uslfrkfh/ rexcbp wfhbzkfh df eheilf wfnyfivfufy wehjkcbpkfhyb sklbhbi/ fcbh ` vehlfkfhybyu f]pjkfhbyb rtcbi/ [ececfy/ vecekvjy fvbhybyu ifhbfn ekfvjkfhb ishjcb ,bkfy wbkufy bnnbajwblfy csyu ceko wbkbyufy njvjyyb sklbhbi nf;jdepybyu rshbybikfhblfy? <eylfq wbkvbikfh Bckjv fy]fyfkfhbuf pbllbh? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في ه رضي االله عنعن بريدة اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا اغزوا بخاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال

مسلمرواه Iتغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا<ehfqlf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bhjy kfirfh ` vf[cec wsibyuf wsvjyljy

nfqby &ncfkfh/ eyuf spb [ececblf Fkkjolfy nfwdj wbkbiuf df ,bhuf ,skufy vecekvjykfhuf z[ibkbr wbkbiuf ,e.hfhlbkfh? Csyu Fkkjoybyu yjvb ,bkfy Fkkjoybyu qskblf ;fyu wbkbyukfh? Fkkjouf rjabh ,skufy rbvcfkfhuf ehei wbkbyukfh? Ehbibyukfh/ sk;fuf [b`yfn wbkvfyukfh/ foluf dfajcbpkbr wbkvfyukfh? Veckf wbkvfyukfh df ,bhjy uslfryb sklbhvfyukfh lthlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

١ Oelfq,bqz _ fnhjab lfhf[npjh ,skufy welewybyu yjvb ,skb,/ eybyu ntdfhfub sif welew yjvb ,bkfy .hbnbkufy? 2 Ei,e jzn yjpbk ,skufyblf vecekvjykfh exey Bckjvuf wfhib ehei wbkf`nufykfh ,bkfyubyf ;fyu wbkbiuf he[cfn ,thbkufy? Rtqbyxfkbr vecekvjykfh cjyb rsgfqufyblfy csyu @Nfd,f@ cehfcbybyu wfnjh jznkfhb/ [ececfy/ 36 _ jznb ,bkfy ibhr fokbybyu ,fhxf njbafcbuf ehei jxbiuf venkfw he[cfn wbkbyufy?

121

Hjcekekkjo � ;fyu jklblfy cfoj,fkfhuf ;bojl jlj,kfhbyb shufnfhlbkfh? F,lekkjo b,y Zpbl � Hjcekekkjo � ;fyulf nfkjy-nfhj;lfy df veckf١lfy wfqnfhlbkfh ltlbkfh? F,lekkjo b,y Evfh � mfpjnkfhybyu ,bhblf sklbhbkufy f`k ;fcflb njgbklb? Ieylf Hjcekekkjo � f`kkfhyb df ,jkfkfhyb sklbhbilfy wfqnfhlbkfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznkfhb) F,e <frh � Zpbl b,y F,e Cea`yyb Ijvuf .,jhf`nb, vtybyu cbpuf yfcbofnbv f`kyb/ uslfryb/ wfhbzyb fckj sklbhvfyu! Vtdfkb lfhf[nyb otxfv rtcvfyu! Wsq ` nezkfhyb afwfn tqbi vfwcflblf csqbyu ltlbkfh? (Bvjv Vjkbr hbdjznb)

Lbybvbp ie wflfh jkbq;fyj,rb/ Bckjvuf ieyxfkfh pb`y rtknbhufy leivfykfhuf ybc,fnfy/ ofnnj ;fyu gfqnblf ofv nf;jdep wbkvfckbrrf/ ifhbfn rshcfnvfkfhblfy xtnuf xbwvfckbrrf ,e.hflb? Weqblfub oflbc ,eyuf zwwjk lfkbklbh%

قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على ه رضي االله عنعن رباح بن ربيع قال وعلى ما كانت هذه لتقاتل فجاء فقال على امرأة قتيل فقالانظر علام اجتمع هؤلاء فبعث رجلا فقال شيء

رواه أبو داودIأة ولا عسيفا قل لخالد لا يقتلن امرالمقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقالHf,jo b,y Hf,b] � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bkfy mfpjnlf ,bhuf &lbr?

Jlfvkfhybyu ,bh yfhcf fnhjablf nsgkfyb, nehbiufybyb rshb, wfhfxb/ fyfdbkfh ybvfuf nsgkfyufy &rfy lt, ,bh rbibyb .,jhlbkfh? Wfqnb, rtkb, @Sklbhbkufy f`k ;fcflb fnhjabuf nsgkfybib,lb@/ ltlb? Wsibyuf {jkbl b,y Dfkbl ,ji &lb? {jkbluf fqnuby/ ,bhjy f`kyb ` vfhlbrjhyb sklbhvfcby ltlbkfh? (F,e Ljdel hbdjznb)

Fufh Bckjvuf wfhib ;fyu wbkf`nufy ` pb`y rtknbhf`nufykfh cfablf f`kkfh ` wfhbzkfh njgbkcf/ ekfhyb otx brrbkfyvfclfy sklbhbkflb? <eyuf Rbnj, df Ceyyfnlfy tnfhkb fcjckfh ,jh?

Reah wsibykfhb wfhbzkfhyb/ f`kkfh df ,jkfkfhyb sklbhufyb wjkb,/ ,eylfq dfoib`yf/ `dep wbkvbikfhbyb ,jiwfkfhuf/ rsgbyxf vecekvjykfhuf .rkfqlb? <eyuf epjw df zwby nfhb[lfy vbyukf, vbcjkkfh rtknbhbi vevrby?

<euey ;fojyybyu nehkb ,ehxfrkfhblf nehkb vfwcflkfh ,bkfy nehkb [bk wbhmby-,fhjn eheikfh ,skvjwlf? <e eheikfhybyu ,f]pbcb vbkkfnxbkbr/ ,f]pbcb dfnfygfhfcnkbr/ ,f]pbcb ,jcwbyxbkbr/ ,f]pbcb ie[hfngfhfcnkbr heoblf df ojrfpj? Ie eheikfh bxblf Fkkjo �ybyu rfkbvfcbyb jkbq wbkbi/ ifhbfn oervkfhbyb nfn,bw &nbi vfwcflblf jkb, ,jhbkf`nufy bckjvbq ;bojlkfh ofv ,jh?

Ley`lf oehvfn df bppfnlf zifiyb bcnfufy ofh wfylfq ;fvbzn ` lfdkfn spbuf wfhib rexkfhuf bvrjybznblf ,jh djcbnfkfh ,bkfy pfh,f ,thbiuf ofvbif ifq nehbiuf bynbkbib nf,bbqlbh? <eybyu exey jklbylfy nfq`hufhkbr rshb,/ welhfnb tnufy rbibkfhyb ofh,bq ;bofnlfy cfafh,fh &nflb? Pthj/ shvjy wjyeyb oerv cehf`nufy ojpbhub lfdhlf sp wfhfikfhbyb ofh njvjykfvf weddfnuf &uf ,skufy nfhfa obvjz wbkf jkflb/ [jkjc?

Bckjv evev,fifhbq lbylbh? Bckjv sp lf]dfnbyb bycjyybyu obljzn njgb,/ ifhbfn ,fqhjmb jcnblf nbyx-jvjy/ ,f[nkb of`n rtxbhbibuf wfhfnufy? Fkkjo � Sp lbybyb jkbq &nbi/ bycjybznuf obljzn yehbyb nfhfnbiltr ,e.r ifhfa exey Bckjv evvfnbyb nfykfufy? Vsvby rbibuf bckjvbq lf]dfnbyb `qbilf ofkfk ,thbiuf/ ifhbfn oervkfhbyb b;hj &nbilf nscwbykbr wbkbiuf otx rbvybyu otx wfxjy otx wfylfq ofwwb ,skbib vevrby &vfc! Obljznuf xfwbhbiltr vewfllfc dfpbafyb snfiuf ,bhjy rex wfhibkbr wbkueltr ,skcf/ eyuf wfwifnwbx pfh,f ,thbiuf Bckjv evvfnbybyu nskf ofwwb ,jh! Fkkjo � vsvby ,fylfkfhbyb Bckjvuf wfhib ,skufykfh ,bkfy ;fyu wbkbiuf ,e.hvjwlf%

�{��������~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m

���������������������������������z ٢٩: التوبة Fkkjouf df Wb`vfn reybuf bqvjy rtknbhvfqlbufy/ Fkkjo df Hfcekb ofhjv wbkufy

yfhcfkfhyb ofhjv cfyfvfqlbufy ofvlf ofw lbyyb lby wbkb, b[nb`h &nvfqlbufy rbnj, ,thbkufykfhlfy b,jhfn rbvcfkfh bkf spkfhbyb gfcn jkufy ojklf wsk ,bkfy ;bpzyb ,thueykfhbuf wflfh ehbibyukfh! (Nfd,f cehfcb/ - jzn)

Wfylfq ecek ,bkfy ,skvfcby/ Bckjvybyu if]ybyb/ spb ` jbkfcb/ ` vecekvjy ,bhjlfhbybyu j,hscbyb `rb if[cbq vekrbyb nf;jdeprjh rbvcflfy obvjz wbkbi/ rthfr ,skcf/ sklbhbi _

١ Sklbhbilfy jklby ` skufyblfy rtqby wekjw/ ,ehey rf,b f]pjkfhyb rtcb,/ vfqb,-vf;heo wbkbi?

122

vecekvjy rbibuf Fkkjo � njvjyblfy .rkfnbkufy vewfllfc ,ehxlbh! Bckjvyb jkbq &nb, of`nuf nfn,bw wbkbi qskblf ;bojl wbkf`nufy ve;joblkfhuf bvrjy wflfh ofh njvjykfvf rsvfr ,thbi/ otx ,skvfufylf ofwkfhbuf lej wbkbi/ vecb,fnkfhbuf ofvlfhl ,skbi/ ijlkbrkfhbuf [ehcfyl ,skbi ofh ,bh vsvbyybyu ifhfakb dfpbafcblbh! <eylf otx wfylfq ie,of ,skbib vevrby &vfc! Pjnfy/ nfwdjybyu &yu veobv wbcvb/ wjkfdthcf/ yfac exey &yu vfifwwfnkbcb _ Fkkjo �ybyu qskblf ;bojl wbkbilbh! Fkkjo �ybyu qskblfub ;bojluf vjkb df ;jyb ,bkfy rfvfh,fcnf ,skufy rbibkfh Hjcekekkjo �ybyu weqblfub ifojlfnkfhbuf rshf &yu fapfk fvfkyb wbkf`nufy bycjybznybyu &yu jkbq nf,fwfcblbh!

ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعـدل ه حدثه قال جاء رجل إلرضي االله عنهريرة عن أبي رواه البخاريI لا أجدهالجهاد قال

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% <bh rbib Hjcekekkjo �uf rtkb, @Vtyb cfdj,b ;bojluf ntyu rtkflbufy fvfkuf qskkfyu@/ ltlb? Hjcekekkjo � ,eylfq fvfkyb njgf jkvfqvfy ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

أبي ذر نع ناالله ع ضيل قال رل أفضمالع أي لمسه وليع لى اللهص بيالن ألتقال س فـي ه ـادجهان باللـه وإيم يرواه البخارIسبيله

F,e Pfh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �lfy wfqcb fvfk fapfk/ lt, cshflbv? Fkkjouf bqvjy rtknbhbi df Eybyu qskblf ;bojl wbkbi ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

ريدعيد الخأبي س نع ناالله ع ضياس رالن ول الله أيسا رقال قيل ي ه لمسه وليع لى اللهول الله صسل فقال رأفض مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس مـن قالوا ثم من قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله

رواه البخاريIشرهF,e Cf]bl fk-{elhbq � hbdjzn wbklbkfh% ~ Hjcekekkjo! Jlfvkfhybyu wfqcbybcb fapfk/

ltqbklb? Hjcekekkjo � vjkb. ;jyb ,bkfy Fkkjoybyu qskblf ;bojl wbkf`nufy vsvby

ltlbkfh? Rtqby rbv/ ltqbklb? Lfhfkfhlfy ,bhblf Fkkjolfy wshwwfy df sp `vjykbublfy

jlfvkfhyb xtnkfufy vsvby ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vbyu facecrb/ Rbnj, df Ceyyfn fcjcblf ,bhkfivfq nfhwjw ojklf wjkufy vecekvjykfh ,euey lbyb neuek/ spb ` jbkfcbyb obvjz wbkbilfy ofv j;bp? Jwb,fnlf zoel-yfcjhjkfh pekvbybyu weh,jybuf fqkfyvjwlf? If]yb njgnfkvjwlf/ vjk-vekrb nfkjy-nfhj; wbkbyvjwlf?

Wbpbw! Zoel-yfcjhjkfhybyu bckjvbq .hnkfhyb ofh njvjykfvf wfhfv wbkb,/ vecekvjykfhybyu ,jqkbrkfhbyb nfkfi vfwcflblf jkb, ,jhf`nufy ,jcwbyxbkbr ofhfrfnkfhb ofwblf otx rbv kjv-vbv ltvfqlb! <bh ytxf sy qbkkfh vj,fqyblf zoelkfh vecekvjykfhuf rey ,thvfq thkfhbyb ,jcb, jkufy/ otx rbvybyu bib qsw! Cbo.ybqkfh vecekvjy ,jkfkfhyb/ f`kkfhyb dfoib`yf sklbhzgnb/ ,eney ,jikb wbikjwkfhyb qsw wbkb,/ nbyx fojkbyb wbhmby wbkvjwlf/ ,bhjd xehw &nvfqlb! Reah vfyaffnbuf [bpvfn wbkflbufy yjvb ;fhfyuljh ley`lfub nehkb-nevfy cb`cbq-ofh,bq/ vflfybq nfirbkjn `[el bycjy oewewkfhbyb obvjz wbkbi lf]djcblfub vefccfcfkfhybyu ,bhjynfcb ,eylfq cbo.ybq [ehe;kfh ofwblf jmbp jxbiyb bcnfvfqlb!

Fvvj ,bhjy ;jqlf ,bhjy vecekvjy lbybyb/ yjvecbyb/ jbkfcbyb/ vjkbyb obvjz wbkbi exey wskbuf wehjk jkcf/ eybyu .pbuf wjhf ljm xjgkfvfufy otx rbv wjkvfqlb! Xjh fnhjayb Bckjvybyu nbyxkbrgfhdfh lby &rfyb ofwblf df]p fqnflbufy veyjabwkfh ,jcb, rtnflb! <bhlfy kemfnlf «wsgjhedxb/ ;fyufhb» rf,b mfhb, fnfvfkfh gfqlj ,skb,/ lbyblf vecnforfv nehufy ofh ,bh vecekvjy yjvbuf wsib, fqnbkflb! Vecekvjykfhyb wfvf`nufy/ bcnfufybxf [shkf`nufy/ uslfrkfhyb sklbhf`nufy/ vfc;blkfhyb dfqhjy wbkf`nufy wjy[sh pjkbvkfh nbyxkbrgfhdfhe spbyb/ jbkfcbyb/ .hnbyb/ bqvjybyb/ lbybyb obvjz wbkf`nufykfh wsgjhedxb ,skcf! <e wfylfq vfynbw$! ~ fkofpfh!

<eylfy ofv wbpbmb/ ve;joblkfhuf vfkjvfn njibyb jnbilf Bckjvyb lf]dj wbkufykfh ofv xtnlf wjkvfqlb! <e dfwnlf &yu rfnnf [bpvfnyb Bckjvyb afwfn nbyxkbr vf]yjcblf nfkwby wbkflbufy/ ifhbfnlfub ;bojl heobyb eyenufy/ ;jyb ibhby/ mf.hcbp “ekfvjkfh” wbkflb! Evvfnyb e[kfnf`nufy ,eylfq wsqvb;jp “ifhbfn gtidjkfh”b Fkkjo �ybyu ie vfpveylfub jznkfhblfy [f,fhljhvbrby$!

123

<bpkfh Bckjvyb jkbq wbkbi exey Fkkjo �ybyu qskblf ;fyu wbkflbufy/ otx ,skvfufylf ve;joblkfhuf rsvfr ,thflbufy ,skfqkbr! Fnhjabvbplfub ,bhjlfhkfhbvbpyb leivfyuf wfhib nehf jkflbufy ;fceh ,skbiuf lf]dfn wbkfqkbr! {ececfy/ afhpfylkfhbvbpyb kjfwfk spbyb obvjz wbkf jkflbufy wbkb, nfh,bzkfiuf &onbvjv ,thfqkbr! Otx ,skvfufylf ve;jobl ,bhjlfhkfhbvbp ofwwbuf lej wbkb,/ Hf,,bvbplfy ekfhuf yechfn df vflfl cshfqkbr! <eylfy spuf ojkfnlf ,skufy vecekvjyybyu ojkbuf djq! Reah fokbybyu dfoib`yf ofhfrfnkfhb/ `dep wbkvbikfhbuf ceren cfwkfufyb wjkb,/ wskbuf wehjk jkb,/ Fkkjo �ybyu qskblf ;fyu wbkf`nufy/ ;jybyb/ of`nbyb Bckjvybyu obvjzcbuf ,fmbikfufy ve;jobl vecekvjyuf [jo nbkb/ [jo fvfkb ,bkfy pb`y tnrbpf`nufy rbvcfkfhlf bqvjylfy fcjhfn ofv ,skvfqlb!

لمسه وليع لى اللهول الله صسة قال قال رريرأبي ه نلعع اتم هفسث به ندحي لمو زغي لمو اتم نم ة منبعى ش رواه البخاريIنفاق

F,e Oehfqhf hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � mfpjn wbkvfufy/ otx ,skvfufylf bxblf ybzn wbkvfufy ojklf skufy rbvcf veyjabwkbrybyu ,bh nehblf skb,lb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv

hbdjznb)

Fkkjo � ei,e jznlf vsvby rbibyb rjabhkfh oe;ev wbkufylf ;fyu wbkb, ;bojl wbkbiuf ,e.hlb? Weqblfub jznlf &cf rjabhkfhybyu oe;ev wbkbi-wbkvfckbublfy wfn]byfpfh/ reah fokbuf wfhib ;bojl wbkbiuf ,e.hvjwlf%

G��F��E��D��C��B��AHL��K��J���� � � �I��MU���� �T��S����R��Q��P��O��N��V��Y��X��WZ�\����������[��^��]���

191? Ekfhyb wfthlf njgcfyubp/ sklbhbyubp df cbpkfhyb xbwfhufy ;jqlfy ekfhyb ofv

xbwfhbyubp! Abnyf wfnklfy `vjyhjwlbh! Ekfh ,bkfy Vfc;blek Ofhjv jklblf cbpkfh ,bkfy e thlf ehbivfueykfhbufxf ehbivfyubp! Fufh cbpkfh ,bkfy ehbicfkfh/ eylf ekfhyb sklbhbyubp! Rjabhkfhybyu ;fpjcb ieylfqlbh!

^q vsvbykfh! Fkkjo �ybyu lbybuf [ehe; wbkufy/ vecekvjyuf wfhib ,skufykfhyb wfxjy df wfthlf njgcfyubp/ sklbhbyu! Cbpkfhyb xbwfhufy ;jqlfy ekfhyb ofv wedb, xbwfhbyu! Veihbrkfh ofwwf vjytkbr wbkb,/ cbpkfhyb b,jlfnlfy nscb,/ ifhbfn oervkfhbyb ,f;fhbiuf qsk ,thvf`nbh! Ekfhybyu ,e ;byjznkfhb cbpkfhybyu Vfc;blek Ofhjv ntdfhfublf ;fyu wbkbibyubplfy rfnnfhjwlbh! Pjnfy/ jlfvkfhyb ofw qsklfy jplbhbi abnyf ,skb,/ eybyu ueyjob bycjyyb wfnk wbkbilfy jmbhhjwlbh!

Fkkjo �ybyu leivfykfhb ,bkfy Vfc;blek Ofhjv jklblf df eybyu ntdfhfublf ;fyu wbkvfyu! <jhlb. ;fyuyb ,bhbyxb ,skb, ekfh ,jikfcf/ afwfn ieylfubyf ehei wbkbyu! Vfc;blek Ofhjvltr ekem df vewfllfc ;jqybyu oehvfnbyb gbcfyl wbkvfq ehei ,jikfufy ,eylfq `depkfhyb sklbhbyu! B,hjobv Гlfy njhnb, Wb`vfnuf wflfh ,fhxf nbhbr ;jypjnuf jvjyujo ,skufy Vfc;blek Ofhjv ntdfhfubybyu vewfllfckbubuf nf;jdep wbkufy rjabhkfhybyu ;fpjcb ieylfq ,skeh!

<fhxf lfdhlfub lbycbp pjkbvkfh jlfvkfhyb spb [jokfufy qskuf &]nbwjl wbkbilfy nscb, rtkufyb rf,b Vfrrf veihbrkfhb ofv vsvbykfhyb &]nbwjl &hrbykbublfy vfohev wbkb,/ Fkkjo � .,jhufy lbylfy wfqnfhvjwxb ,skbilb? <eney jkfvuf hfovfn wbkb, .,jhbkufy Hjcekekkjo �ltr bycjyyb cfoj,fkfh ,bkfy ,bhuf Vfrrfb Verfhhfvflfy wedmby wbkbilb? Hjcekekkjo �uf vforfv &hufiufy ,f]pb vecekvjykfh sklbhbklb? Ltzhkb ,fhxf cfoj,fkfh vjk-vekrkfhblfy vfohev ,sklbkfh?

Fkkjo � ieylfq wf,bo df vfi]ev biuf wsk ehufy/ jlfvkfhyb Fkkjo �ybyu lbyblfy nscbiyb vfwcfl wbkufy/ shybuf wf,bo bcnfrkfhbyb pekv/ vfrh df `kmjy ,bkfy cbyulbhvjwxb ,skufy ofh wfylfq pshfdjy rbvcf `[el nepevuf rfhib ;fyu wbkbiuf ,e.hlb? Jlfvkfhyb Bckjvlfy nscufy/ lbyyb afwfn Fkkjo �uf [jkbc wbkufykfhb exey spkfhbyb wedmby wbkb,/ vjk-vekrkfhbyb nfkjy-nfhj; wbkufy rbvcfkfhyb wfthlf exhfnbkcf `rb sklbhbiuf bvrjy njgbkcf/ sklbhbiuf he[cfn wbklb? Wedmby wbkufy ;jqlfy ekfhybyu spbyb ofv wedb, .,jhbiuf afhvjy ,thlb?

Hjcekekkjo � Fkkjo �ybyu ei,e afhvjybyb ,f;fhlbkfh? Ob;hfnybyu 8 _ qbkb Vfrrfb Verfhhfvf afno wbkbylb? <e reyb ibhr cfknfyfnb wekf,/ nfdobl oervhjykbub shyfnbklb? Ie reylfy Bckjvyb wf,ek wbkvfufy/ Hjcekekkjo �ybyu ,fhofw gfqmfv,fh

124

&rfykbubuf bwhjh ,skvfufy veihbrkfhyb yfafwfn Vfrrfb Verfhhfvf/ ,fkrb Fhf,bcnjy zhbvjhjkblfy xbwfhb, .,jhbklb?

Ibhr/ reah/ Rbnj,e Ceyyfn qskblfy flfinbhbi/ ifhbfn herykfhbyb ,f;fhbiuf qsk ,thvfckbr/ Bckjv lf]dfnbyb `qbiuf nscwbykbr wbkbi/ vecekvjyyb .hnblf nbyx wsqvfclfy fpbzn ,thbi/ vekrbuf nf;jdep wbkbi/ wshwbnbi ` rex bikfnbi jhwfkb jlfvkfhyb obljznlfy nscbi/ reahyb pbqyfnkb wbkb, rshcfnflbufy ofhfrfnkfhyb wbkbi abnyf vf]yjkfhblfy? <f]pb ekfvjkfh jlfvkfhyb Bckjvlfy ibhr ` reahuf wfqnfhbiuf wfhfnbkufy ofh wfylfq ofhfrfn abnyf/ ltufykfh? Zyf ,jiwf jkbvkfh vjk-lfdkfnuf/ vfycf, ` cfknfyfnuf &hbibi exey wbkbyufy ofhfrfnkfhyb ofv abnyf/ ltqlbkfh? Weqblfub hbdjzn ,e abrhyb weddfnkfqlb%

Cf]bl b,y :e,fqh � hbdjzn wbklbkfh% F,lekkjo b,y Evfh jklbvbpuf xbwlb? <bhjy z[ib ufg fqnb, ,thflb lt, evbl wbklbr? <bh rbib ,bplfy ijibkb, @^q F,e F,lehfovjy! Abnyf gfqnblf ;fyu wbkbi ofwblf ufgbhb, ,thbyu! Fkkjo ekfh ,bkfy abnyf qsw ,skueyuf wflfh ehbibyukfh ltvjwlf@/ ltlb? Ieylf @Abnyf ybvf &rfybyb ,bkfcfyvb/ skueh$! Veofvvfl � cfknfyfnuf jibwb, ehbiufybyubpltr &vfc/ vbihbrkfh ,bkfy ehbifhlbkfh? Ekfhybyu lbybuf rbhbi abnyf &lb@/ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bycjyyb bycjy wbkb, rshcfnflbufy yfhcf _ lbylbh? Bycjylf bqvjy/ &]nbwjl ,skvfcf/ qbhnwbx ofqdjylfy ofv ,fnnfh ,bh vf[kewwf fqkfyflb? Xeyrb ofqdjylf `depkbrybyu zyub-zyub nehkfhbyb b[nbhj &nflbufy fwk qsw? Bqvjycbp rbvcf &cf fwkb `hlfvblf qbhnwbxkfh ofv wbkjkvfqlbufy `depkbrkfhyb sqkf, njgflb? Ieybyu exey lby bycjy of`nb exey ofdjlfy ofv pfheh ,skufy yfhcflbh?

Bycjyybyu sp jyubuf cbyulbhufy/ ley` df J[bhfnb exey cfjlfn lt, ,bkufy &]nbwjlbuf vecb,fn tnrfpbi &yu wf,bo ;byjznlbh? {ececfy/ vecekvjyyb b,jlfnlfy nscbilfy rshf rfnnf ;byjzn qsw! Pjnfy/ bycjy df ;by njbafcb afwfn Fkkjo �ybyu Spbuf b,jlfn wbkbi exey zhfnbkufy?

Ltvfr/ bycjyyb lbyblfy nscbiuf ,skufy ofhfrfn eyb sklbhb, .,jhbilfy rshf jmbhhjw df `vjyhjwlbh? Xeyjyxb ,bh bycjyyb sklbhbi vfwnek df eybyu jbkfcb ` zwbykfhbuf wbkbyufy ;byjzn ,skcf/ lbylfy nscbi/ ofwbwfnuf vjytkbr wbkbi ,eney bycjybznuf wbkbyufy ;byjznlbh? Ieyuf rshf/ Bckjvuf wfhib ,skufy ofhfrfnkfhlf [jo vjkb/ [jo ;jyb/ [jo ,bkbvb/ [jo abrhb ,bkfy binbhjr &nf`nufykfh wjnbkkbrlfy rshf velobi ;byjznuf wsk ehf`nbhkfh?

Ltvfr/ vecekvjyuf ,bhjy b,jlfnyb wbkbiuf [fkfk ,thufy `[el ,bhjy heryyb ,f;fhbiuf vjytkbr wbkufy rbvcf/ [jo nfy jkcby/ [jo nfy jkvfcby/ lbyuf ybc,fnfy ehei &]kjy wbkb,lb? Bckjvuf ybc,fnfy ehei &]kjy wbkufy rbvcfuf wfylfq qsk ,bkfy ,skvfcby/ ifhbfn oelelkfhblfy xtnuf xbwvfufy ojklf veyjcb, ;fdj, wfqnfhbi ofh ,bh vecekvjyybyu ,ehxblbh? Fkkjo �ybyu lbybuf [ehe; wbkflbufy/ ofwbwbq bckjvbq lf]dfnuf nsmfyjw ,skflbufy ofh wfylfq `dep rexkfhlfy Th .pbyb njpfkfi/ vecfaaj obljznybyu jlfvkfhuf nskfkbubxf tnb, ,jhbib/ ofwybyu hs`,uf xbwbib exey ;bojl wbkbi ofh ,bh vsvbyybyu ifhfakb dfpbafcblbh?

Veafccbh ekfvjkfh ei,e jznybyu vfyce[ ,skufyb ` ,skvfufyb ofwblf b[nbkja wbkufykfh? Wfnjlf/ Bvjv Vjkbr df Bvjv Ijab]bq kfh ,ji ,bh njbaf veafccbh ekfvjkfh ekfh ,bkfy Vfc;blek Ofhjv jklblf ehbivfyubp jznbyb vfyce[ ,skufy/ ltqlbkfh? Njdec/ Ve;jobl df Bvjv F,e Ofybaf kfh ,ji brrbyxb njbaf ekfvjkfh vfyce[ ,skufy &vfc/ ltqlbkfh? Jznybyu pjobhb ofvlf weqblfub oflbc brrbyxb njbaf ekfvjkfhybyu abrhbyb weddfnkfqlb%

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحـل صلى الله عليه وسلم قال قال النبي هرضي االله عن عن أبي شريح سال رلقت صخرت دة فإن أحرجا شبه ضدعلا يا وما دبه فكسم الآخر أن يواليبالله و منؤرئ يلام لى اللهول الله ص

عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتهـا لغ الشبليس وا بالأمتهمركح مواليائبالغ اهدIرواه البخاري

F,e Iehfqo � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Vfrrfyb jlfvkfh &vfc/ Fkkjo nf,fhher ;jq wbklb? Fkkjouf df J[bhfn reybuf bqvjy rtknbhufy rbibuf eylf wjy nsrbib/ ,bhjy lfhf[nyb .kbib vevrby &vfc? Ieylfq &rfy/ ,bhjynfcb Hjcekekkjo �ybyu eylf ;fyu wbkufykfhbyb he[cfnkbubuf oe;;fn wbkcf/ eylf Fkkjo Sp gfqmfv,fhbuf bpy ,thufy/ cbpkfhuf he[cfn wbkvfufy/ ltyukfh? Vtyuf reylepblfy ,bh cjfn ;fyu wbkbiuf he[cfn wbklb? ^ylb eybyu nf,fhherkbub rtxfub nf,fhherkbubuf s[ifi ,euey wfqnlb? <jhkfh qswkfhuf tnrfpcby ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

125

Ieyuf rshf rjabh Vfc;blek Ofhjvuf rbhb, jkcf df eylfy ,bhjy ;byjzn cjlbh ,skvfcf/ sklbhbkvfqlb? Fvvj smhb/ wjnbk rf,b ;byjznxbkfh Vfc;blek Ofhjvuf rbhb, jkcf ofv jkb, xbwbkflb df ekfhuf ifhbfn oervb b;hj wbkbyflb?

Ei,e jzn @Rfnnf pfhfhyb lfa wbkbi exey rbxbr pfhfhuf wsk ehbi ;jbp@/ ltufy vfioeh ecek wjblfcbuf lfkbk ,skflb?

>wjhblf Fkkjo �ybyu lbybuf wfhib ,skufy rjabhkfh ,bkfy ehei wbkbi ofh ,bh vsvbyybyu dfpbafcb &rfyb ofwblf fqnbklb? Ie shbylf «fokec-ceyfn dfk-;fvjfn» &]nbwjlblfub ,bhjlfhkfhybyu bckjvbq ;bojl ofwblfub neieyxfkfhbyb jqlbykfinbhbi vfwcflblf cfoj,fkfh df snufy cjkbo rbibkfh abrhblf bckjvbq lt, &]nbhja wbkbyufy ;bojlybyu ifhn df nfkf,kfhb ofwblf wbcwfxf ns[nfkbiyb vf]wek njglbr? Xeyrb/ ojpbhlf vecekvjy ;fvjfkfh/ ,bh wfyxf obp, df ueheokfh njvjyblfy ;bojlybyu ,eueyub reylfub oervb ofwblf nehkb [bk veyjpfhfkb abrhkfh fqnbkufy? Xeyjyxb Bckjv fvfkkfhybyu afhpkbubyb fqnb,ubyf wsqvfq ekfhyb wfylfq nfhnb,lf ,f;fhbi qskkfhbyb ofv shufnufy? Vfcfkfy/ yfvjpybyu afhpkbubyb fqnb,/ eyb wfylfq nfhnb,lf flj wbkbiyb ofv ,f`y wbkufy? Otx rbv spbxf ,bhjy hfrffn wsib, jkbib `rb jkb, nfikfib lehecn ,skvfufyb `rb nfyf exey jdwfn pfheh ,skbibuf wfhfvfq bcnfufy yfhcfyb bcnfufy gfqnlf tqbi vevrby ,skvfufyb rf,b ;bojlyb ofv ofvvf sp ,bkufybxf jkb, ,jhbib nsmhb &vfc? Pjnfy/ ,bp Fkkjo �uf ,bp [jokfufyltr &vfc/ Hfovjy � [jokfufyltr b,jlfn wbkbibvbp kjpbv?

BCKJVLFUB :BOJL NEIEYXFCB

Vf]kevrb/ jlfvkfhuf Bckjvyb tnrfpbilf lby exey ,fhxfcb pfheh ,skufy vfioeh ex qsk% bkv/ lf]dfn df ;bojl qskb ,jh%

1) Bkv qskb? <e qsk veyjpfhf wbkedxbuf ifhbfn vfy,fkfhblfy lfkbk df oe;;fnkfhyb rtknbhbi jhwfkb ,skflb? <e ifh]bq bkvkfhyb xeweh ,bkufy/ bkv vfqljyblf sp shybuf &uf ,skufy ifhbfn ekfvjkfhb dfpbafcblbh? Rbnj,e Ceyyfn ofvlf Hjcekekkjo �uf df cfoj,fkfhuf z[ibkbr ,bkfy &hufiufy cjkbo rbibkfh vfyof;b bkvybyu fcjcblbh?

2) Lf]dfn qskb? Jlfvkfhuf Bckjvybyu vjobznb df vfyaffnkfhb/ eybyu fcjckfhb/ Fkkjo �ybyu ,tobcj, yt]vfn df vs];bpfkfhb ofwblf cspkf, ,thbi ofvlf ,jiwf lbykfhybyu ,jnbkkbubyb ,bklbhbi rf,b ecekkfh jhwfkb lbyyb tnrfpbkflb? <e bkvbq cfdbzcb/ ley`dbq ojkfnb/ `ib df ;bycblfy wfn]byfpfh/ ofh ,bh vecekvjyybyu ,ehxblbh? Fkkjo �ybyu yfplblfub vfw,ek lby afwfn Bckjv &rfybyb jirjhf fqnbi/ zoelbqz/ yfchjybqz/ vf;ecbqz rf,b lbykfhybyu ,jnbkkbubyb aji wbkbi ofvlf Hjcekekkjo � df cfoj,fkfhybyu qskbubyf yf;jn qskb &rfybyb ewnbhbi lf]dfnybyu fcjcblbh?

3) :bojl wbkbi jhwfkb tnrfpbi qskb? <e Fkkjo �ybyu obljznbyb tnrfpbiuf wfhib ,skufy rjabhkfh ,bkfy Eybyu qskblf ;fyu wbkb,/ ;jyb df vjkbyb Hfovjy �ybyu qskbuf nbrbi jhwfkb ,skflb? <e jwbk/ ,jkbm ofh ,bh vecekvjy rbibybyu dfpbafcblbh?

Bckjvyb tnrfpbiybyu vfpreh ex nehb exey &yu jp vbwljhkfh ,jhrb/ eyuf ofh ,bh vsvby rbib &uf ,skvjmb kjpbv? Vfcfkfy/ Bckjv df bqvjyybyu herykfhbyb/ ifhbfnlfub afhjbpkfhyb ,bkbi

bkvybyu &yu jp vbwljhblbh? <e bkvkfhyb shufybi ofh ,bh vecekvjy exey afhp fqylbh? Evevbq nfhplf Bckjvuf xfwbhbi/ fvh-vf]hea df yfobq-veyrfh lf]dfn ecekblfub &yu jp vbwljh ,skb,/ ,e vecekvjykfhuf afhp rbajzlbh? Vecekvjykfh .hnbuf cewbkb, rbhufy mfybvkfhyb lfa wbkbi/ vecekvjy hfo,fh ;bojluf xfwbhufylf b;j,fn wbkbi ;bojl ecekblfub &yu jp vbwljh ,skb,/ ,e wjlbh ,skufy ofh ,bh vsvbyuf afhplbh? Rbv cfyf, snbkufy lf]dfn nehkfhbybyu &yu jp vbwljhbyb spblf pb`lf wbkbiyb b[nb`h wbkcf/ nfocbyuf/ rfvfqnbhcf/ rjqbkbiuf kjqbwlbh?

Fkkjo � ofh rbvybyu wfk,buf ofh yfhcfybyu veof,,fnbyb cjkflb? <bh rbibyb bkvuf veof,,fnkb wbkcf/ e spbyb swbi df swbnbiuf/ bkvbq bikfhuf ,fmbikfqlb? <bh rbibuf lf]dfn wbkbi veof,,fnbyb cjkcf/ eyuf th .pb ,sqkf, jlfvkfhyb Bckjvuf lf]dfn wbkbilfy rshf ce.vkb fvfk ,skvfqlb? <bh rbibuf Fkkjo �ybyu qskblf ;bojl wbkbi veof,,fnb ,thbkufy ,skcf/ ,e ley`lf zif,/ yt]vfnkfhlfy kfppfnkfybilfy rshf Fkkjo �ybyu leivfykfhb ,bkfy ;fyu wbkb,/ ifoblkbrrf &hbibi eybyu jhpecbuf fqkfyflb? Fkkjo � rbvuf wfqcb fvfkybyu veof,,fnbyb cjkufy ,skbiblfy wfn]byfpfh/ ofh ,bh vsvby spufkfhyb vfkjvfn wbkvfq tnrfpbiybyu vfpreh ex nehblfy spbuf jkbi afhp ,skufy ekeiuf &uf ,skvjmb rthfr?

<bh rbibybyu ofv bkvlf/ ofv lf]dfnlf/ ofv ;bojllf tner ,skbib wbqby? <eylfq afpk gfqmfv,fhkfhuf df rfvlfy-rfv jlfvuf ,thbkflb? <e afpkyb wskuf rbhbnbi veirek ,skufyb ,jbc lbybvbp vsvbykfhuf ekfhlfy &yu jp vbwljhkfhbyb wskuf rbhbnbiuf ,e.hufy? Ieybyu exey ,f]pbkfh bkvlf tner/ fvvj lf]dfn ` ;bojl vfqljyblf jhwflf? <bh rbib lf]dfn wbkbilf

126

vjobh/ bkv ` ;bojl wbkbilf eyxfkbr &vfc? <bh rbib Fkkjo �ybyu qskblf ;bojl wbkbiuf mfqhfnkb/ ljd.hfr/ bkv ` lf]dfn wbkbilf cecn?

<eueyub vecekvjykfhybyu vecb,fnb ierb/ ekfh b,jlfnybyu ,bh nehbuf &onbvjv ,thb, ,jiwfcbyb ,t&]nb,jh wszlb? Rsgkf, jkbvkfhyb rshfcbp/ bkvlfy ,jiwf yfhcfuf gfhdj wbkvfqlb? :bojl ` lf]dfn bikfhblf binbhjrb qsw? <jiwfkfhyb bkvcbpkbub neafqkb rfvcbnflb? Bckjvybyu .rcfkbibyb afwfn bkvlf lt, ,bkflb? Lf]dfnuf ,thbkufy rbibkfhyb exhfnfcbp/ bkvcbp/ ofnnj fqhbv pfhehbq bkvkfhyb ofv ,bkvfqlb/ Fkkjo �ybyu qskblf vjk df ;jy ,bkfy ,skflbufy ;bojluf &]nb,jhcbp? <jiwfkfhyb lf]dfnuf ,tgfhdjkbrlf fq,kfqlb? Lbyyb afwfn rsxfvf-rsxf lf]dfn wbkb, .hbi/ lt, neieyflb? Ve;joblyb rshfcbp/ eyuf ;fyu ,skcf/ ,fc? Bkv df lf]dfn bikfhb eyuf wbpbw &vfc? <jiwfkfhyb wshwjwkbrlf vfkjvfn wbkflb? :bojl wbkbilfy ,jiwf ofh wfylfq ofhfrfnkfhyb wjhfkfqlb? Ekfvjkfhuf oehvfnb qsw?

<eylfq rbibkfh B,y Wjqqbv � nf],bhb ,bkfy fqnufylf spbyb b,jlfnybyu ,bh nehbuf xtrkf,/ veobv df pfheh ,skbibuf wfhfvfq ,jiwfkfhblfy ,toj;fn wbkufy rbibkfhlbh? Fckblf vsvby rbib ofv bkvlf/ ofv lf]dfn bikfhblf/ ofv ;bojl vfqljyblf ,fwflhbojk binbhjr &nbib rthfr? Jkbv bkvb ,bkfy lf]dfnxb df ve;joblyb heokfynbhbib/ lf]dfnxb lf]dfnb bkf jkbv df ve;jobluf nfhfaljh df ve[kbckfhyb rsgfqnbhbib/ ve;jobl ;bojlb ,bkfy jkbv df lf]dfnxbyb obvjz wbkbib kjpbv? Bkv/ lf]dfn df ;bojl _ lbyybyu ,bh-,bhblfy f;hfkvfc ,skfrkfhblbh? Jkbv ofv/ lf]dfnxb ofv/ ve;jobl ofv ,e.r bi ecnblf nehufy/ ,bh-,bhbuf veonj; rbibkfhlbh? Jkbvkfh jlfvkfhuf lby nf]kbvbyb ,thflbufy gfqmfv,fhkfhybyu vthjc[shkfhblbh? Lf]dfnxbkfh jlfvkfhuf &puekbryb jkb, rtkflbufy/ Fkkjo �ybyu veof,,fnbuf cfpjdjh ,skufy wfk, &kxbkfhblbh? Ve;joblkfh Bckjv obvjzxbkfhb/ Fkkjo �ybyu kfirfhkfhblbh? Evvfn jkbvkfhuf ofv/ lf]dfnxbkfhuf ofv/ ve;joblkfhuf ofv veonj;?

Vsvbykfhybyu vfidfhfnb df hjpbkbub ,bkfy cfqkfyufy dfkbq.k fvh _ bi,jibybyu afhvjybuf rshf Bckjvbq lf]dfn tnrfpbkufyblf ,ji njhnufy df ekfh ,bkfy ;fyu wbkvfckbr ofwblf ,bnbv nepbkvfufy rjabhkfhuf wfhib Bckjvyb jkbq &nbi vfwcflblf ehei ofhfrfnkfhyb jkb, ,jhbi ifh]bq bcnbkjolf/ ;bojl lt, fnfkflb? Bckjvbq ;bojl vjk/ ;jy/ csp df abrh ,bkfy jkb, ,jhbkflb? Ekfvjkfh ;bojl wbkbi exey weqblfub tnnb cbafnyb ifhn wbkufykfh% vecekvjykbr/ ,fkjmfn/ jwbkkbr/ oehkbr/ &hrfrkbr/ cjmkbr df vjllbq bvrjybzn? B,y Fnbqz/ B,y Weljvf/ Bvjv Yfdfdbq df ifq[ ek-Bckjv B,y Nfqvbqz rf,b ekfvjkfh @Fufh rjabhkfh bckjvbq .hnuf ,jcnbhb, rbhvfufy ` ekfhybyu ,bhbyb wfvfk wbkvfufy `rb [fkbaf ;bojluf &]kjy wbkb, xfwbhvfufy ,skcf `[el vecekvjykfh reah fokb wfhibcbuf cfa njhnb, nehvfufy/ ehei ojpbh ,skb,/ eylf ,bhjy dfpbaf njgibhbkvfufy ,skcf/ ;bojl wbkbi afhpb rbajzlbh@/ ltufykfh? <eylfy nfiwfhb ekfvjkfh ;bojl wbkbiybyu weqblfub ifhn df nfhnb,kfhbyb wfql wbkufykfh%

1) Vecekvjykfhybyu e.iufy ;fvjf ojkfnlf ,skbib df leivfy oe;evbyb wfqnfhbiuf ofvlf ;fyujdfh ofhfrfnkfhyb jkb, ,jhbiuf ofh njvjykfvf wjlbh ,skbib? Frc ojklf/ Hjcekekkjo � df cfoj,fkfh Vfrrf veobnblf wjlbh ,skvfufykfhb exey dj;b, ,skvfufyb rf,b reah ,bkfy ;fyu wbkbiuf weddfn df ofh njvjykfvf bvrjybzn ,skvfcf/ vecekvjykfhuf ;bojl wbkbi dj;b, ,skvfqlb? Pjnfy/ lby ;fvjfn ,bkfy/ ;fvjfn bvjv ,bkfy/ bvjv &cf bnjfn ,bkfy wjbv ,skflb? <jhlb. ;bojluf wjlbh ,skvfq nehb, ekfvjkfh vfckfofnbuf wekjw nenvfclfy ;fyujdfh ofhfrfnkfh ,jikf, .,jhbkcf/ eylf ;bojllfy renbkufy fck vfwcfl Fkkjo �ybyu lbybyb jkbq wbkbi hs`,uf xbwvfclfy/ vecekvjykfh exey snf yjoei ojkfnkfh gfqlj ,skb,/ rfnnf nfkjafnkfh tnflb? Ieybyu exey ,skcf rthfr/ Ifq[ ek-Bckjv B,y Nfqvbqz � @Wfqcb ,bh vsvby rexcbp/ pfba/ ;bojl wbkbiuf welhfnb qsw ;jq ` lfdhlf zif`nufy ,skcf/ cf,h wbkbi

df rtxbhbvkb ,skbi ofwblfub jznkfhuf fvfk wbkcby? Leivfyybyu pfhfhbyb lfa wbkbiuf welhfnb tnflbufy/ ;fyu wbkbiuf bvrjyb ,jh pfvjy ` vfrjylf zif`nufy vsvbykfh rjabhkfh spbyb gfcn nenb, ;bpz ,thvfueyuf wflfh ;fyu wbkbib kjpbvkbub ofwblfub jznkfhuf fvfk wbkcby@/ ltufykfh? <e ;bojlyb byrjh &nbi &vfc/ ,fkrb vecekvjykfh ;bojluf wjlbh ,skvfufy rexcbp ojkfnlf fcjcbq rexyb Fkkjo �ybyu qskblfub ;bojluf `hlfv ,thflbufy/ ve;joblkfhyb wskkf,-wedddfnkfqlbufy evvfnyb nfh,bzkfiuf wfhfnbikfhb kjpbvkbub rtkb, xbwflb?

2) :bojl wbkf`nufy ;fvjf jhnblf ofh nfhfakfvf rsvfr ,thf jkflbufy/ obvjz wbkf jkflbufy nbpbvybyu vfd;elkbub*

3) Vecekvjykfh ;bojl exey pfheh ,skufy cfhakfhyb wjgkfqlbufy cfkjobznuf &uf ,skbib*

4) :bojlbq ofhfrfnkfhuf cjmkjv fwblfcb/ bkvb/ fvfkb df nfwdjcb ,bkfy vfioeh ,skufy jkbv rbibybyu tnfrxbkbr wbkbib*

5) Fvbhybyu wsiby cfablfub ifhbfn bkvblf gtiwflfv ,skufy rbibkfh ,bkfy ofh ,bh ofhfrfnyb Rbnj, df Ceyyfn fcjcblf ht;fkfinbhbib*

127

6) Ve;joblkfh jhfcblf ybpjuf cf,f, ,skflbufy ojkfnkfhybyu jklbyb jkbib?

Weqblfub ojkfnkfhuf venkfwj qsk wsqb, ,skvfqlb%

1) Vecekvjy [fkbafcbybbyu bpyb/ ekfvjkfhybyu he[cfnb ` vfckf[fnbcbp vefqzy ,bh ;fvjf/ [ececfy/ ,bh wfyxf bkvcbp rbibkfhybyu ;bojlyb &]kjy wbkbib? Bvjv Nfojdbq � @:bojl z[ibvb/ `vjyvb/ dfkbq.k fvh _ hfo,fh ,bkfy Wb`vfnuf wflfh lfdjv &nbib rthfr/ ltqlbkfh?

2) Weh]jyb Rfhbv df Cfobo ceyyfn/ [ececfy/ Hjcekekkjo � df cfoj,fkfhybyu cbqhfnb rf,b cjofkfhlf xeweh bkvuf &uf ,skvfufy rbibybyu bckjvbq-;bojlbq ofhfrfnkfhuf tnfrxbkbr wbkbib*

3) :fvjfybyu ;bojl wbkbiuf ,bh `rb ,bh wfyxf ;bofnlfy nfq`h ,skvfclfy nehb, ;bojlybyu &]kjy wbkbybib*

4) Ve;joblkfh fvbhbybyu sp,bkfhvjykbr ,bkfy bi nenbib ` fvbhkbr dfpbafcbyb cebbcnt]vjk wbkbib `rb wsk jcnblfubkfhyb njwfnblfy nfiwfhb yfhcfuf ,e.hbib `[el ekfhuf ifawfncbp veyjcf,fnlf ,skbib?

�c��b��a�������`��_e��d�����

192? Fufh nbqbkbicf/ eylf Fkkjo/ fk,fnnf/ Rtxbhuedxb/ Hfovkb Pjnlbh?

^q vsvbykfh! Bckjvuf wfhib ,skufy/ vecekvjykfhyb wfnk &nufy/ Vfc;blek Ofhjvltr ekem df vewfllfc ;jqlf ;fyu wbkufy rbvcfkfh `dep nem`ykfhblfy nbqbkcf/ ibhr df reah qskkfhblfy vecfaaj Bckjv qskbuf sncf/ cbpkfhuf wfhib ;fyu wbkbiyb ns[nfncf/ eylf cbpkfh ofv ekfhyb sklbhbilfy ns[nfyu! Pjnfy/ Fkkjo � xby .hfrlfy nfd,f wbkb,/ obljzn qskbuf snufy ofh wfylfq ,fylfybyu ofh wfylfq ueyjobyb/ fk,fnnf/ rtxbhflb! <e ofkb ofvvfcb &vfc! <jnbk qskkfhlf of`n rtxbhufyblfy geifqvjy ,skb,/ obljzn qskbyb b[nb`h wbkufy ,fylfkfhbyb Fkkjo � Sp hfovfnb ,bkfy ofv cbqkfh!

Ei,e jznb rfhbvf Fkkjo �ybyu ,fylfkfhuf yfwflfh vtohb,jy &rfybyb rshcfnflb? Bycjy epjw qbkkfh ibhr df reah qskkfhblf Bckjvuf fifllbq leivfy ,skb, of`n rtxbhflb? Lbyuf wfhib eheikfhlf ofv wfnyfib,/ vecekvjykfhyb sklbhflb? Ofnnj Vfc;blek Ofhjvltr vewfllfc ;jqlf vsvbykfhyb wfnk wbkb, evhuepfhjykbr wbkflb?

Fkkjo � yfcb, &ncf/ ,bh rey rtkb, nenufy qskbybyu [fnjkbubyb neibyb, tnflb? Ieylf wfnnbw yfljvfn ,bkfy Fkkjo �uf nfd,f wbkcf/ reah df ibhr qskkfhlfy wfqncf/ bqvjy rtknbhb,/ vsvbykfh cfabuf wsibkcf/ Fkkjo � eybyu snufy ,fhxf ueyjokfhbyb rtxbhflb? <eylfy nfiwfhb Sp hfovfnb df vfmabhfnb ,bkfy ofv ,ehrfqlb? Pjnfy/ Fkkjo � ofwbwbq nfd,f wbkufy ,fylfkfhybyu ueyjokfhbyb Rtxbhuedxb df ekfhuf ofv hfovfn yfpfhb ,bkfy ,jwuedxb Hfovkb Pjnlbh?

�{��¤��������������������������������z ٣٨: الأنفال Rjabh ,skufy rbvcfkfhuf fqnbyu! Fufh nbqbkbicf/ ekfhuf snufy yfhcfkfhb

rtxbhbkflb? (Fyajk cehfcb/ 38 _ jzn)

<e ieyxfrb ufg &vfc/ ,fkrb Fkkjo �ybyu df]lfcb &rfybyb Bckjv spbybyu epjw df zwby nfhb[b vj,fqyblf rsg vfhjnf,f bc,jnkfufy? Vfrrfb Verfhhfvf afnoblfy jklby Bckjv mfybvkfhb cfablf ,skufy F,e Cea`y/ Brhbvf b,y F,e :fok/ Ys]vjy b,y Vewfhhby � rf,b rsgkf, cfoj,fkfh Fkkjo �ybyu sif vfmabhfnb df hfovfnbuf cfpjdjh ,sklbkfh? <e Bckjvybyu of`nlfub nbhbr rshbybikfhblfy ,bhb &lb?

<eylfq jkbq;fyj,kbr df ,fmhbrtyukbr Bckjvlfy ,jiwf otx wfqcb nepevlf ,skufy &vfc df ,skvfqlb ofv? Fkkjo �ybyu vfyof;blfy spuf vfyof;lf zif`nufy ;fvbznkfhlf sif ;fvbznuf wfhib ;byjzn wbkb,/ wskuf neiufy jlfv evhbyb [jhkbr ,bkfy neufnflb? Eyuf vfhofvfn rshcfnbi e `wlf nehcby/ jllbq oewewkfhblfy ofv vfohev wbkbyflb? <eyuf of`nlfy vbyukf, vbcjkkfh rtknbhbi vevrby?

m���l������k����j��i��h��g��fno��v����������u�����t��������s��r����q��p����

193? Ekfh ,bkfy abnyf qsw ,skueyxf df lby Fkkjouf [jc ,skueyuf wflfh ehbibyukfh! Fufh nbqbkbicf/ eylf pjkbvkfhlfy spufuf leivfykbr qswlbh!

128

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Bckjvbq lf]dfnybyu `qbkbibuf nscwbykbr wbkflbufy rexkfhybyu ,fhxfcbyb ,fhnfhfa &nbyu! Lbybq oervkfhyb b;hj wbkbybibuf wfhibkbr wbkflbufy rbvcfkfhyb qsw wbkbyu! Ibhr/ reah vfhfpbyb ,fnfvjv qsw wbkb,/ Bckjv ifhbfnb ojrbvbznbyb shyfnbyu! Lbyyb nskfkbubxf afwfn Fkkjo �uf [jkbc wbkb,/ Eylfy spuf b,jlfn wbkbyflbufy ofh wfylfq cj[nf bkjokfhyb th .pblfy sxbhb, nfikfyu! Vfpreh ojkfnkfh de;eluf rtkvfueyuf wflfh Fkkjo �ybyu leivfykfhb ,bkfy ;fyu wbkbilf lfdjv &nbyu! Reah fokbybyu ijy-ifdrfnb cbylbhbkvfueyuf wflfh veihbrkfh ,bkfy ehbibyu! Fvvj ibhr/ reah df vecekvjykfhuf jpjh ,thbilfy Bckjvuf rbhb, ` ;bpz nskf, nbqbkbicf/ bqvjy fokbuf wfhib ;fyu wbkbiyb ,fc wbkbicf/ eylf cbpkfh ofv ekfhyb sklbhbilfy ns[nfyu! Pthj/ Fkkjo �lfy spuf bkjo qsw/ lt, &]nbwjl wbkbilfy ,ji njhnufy/ abnyf wbkb, cbpkfhuf jpjh ,thbilfy/ cbpkfh ,bkfy ;fyu wbkbilfy nbqbkvfufy/ ibhr ` reah fvfkkfhblf lfdjv &nufy pjkbv rbvcfkfhlfy spufuf leivfykbr qsw!

Th .pblfy abnyfybyu ofh wfylfq nehb qswjnbkbib rthfr? Bycjy spb b[nb`h &nufy lbyuf ,tvfkjk &]nbwjl wbkbi &hrbykbubuf &uf ,skbib kjpbv? Lby ,enrek Fkkjo �uf [jc ,skbib lfhrjh? Fkkjo � vfyf ie ojkfn de;eluf rtkvfueyuf wflfh jlfvkfhyb sp ojkbuf wsqvfq abnyf wbkb,/ lbyljh ,skufyb exey nehkb [bk fpj,kfh ,thb, `rb sp .hnblf nbyxbnvfq wedmby wbkb, Bckjvlfy nscf`nufy rbvcfkfh ,bkfy ;fyu wbkbilf lfdjv &nbiuf ,e.hflb? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

رمن عاب نعهنع الله ضيقالر لمسه وليع لى اللهول الله صسأن ر وا أن لا إلهدهشى يتح اسأن أقاتل الن تأمر محأن مو إلا إلا الله مالهوأمو ماءهي دموا منمصع لوا ذلككاة فإذا فعوا الزتؤيلاة ووا الصقيميول الله وسا رد

رواه البخاريIبحق الإسلام وحسابهم على الله

F,lekkjo b,y Evfh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � jlfvkfh ,bkfy Fkkjolfy spuf bkjo qswkbubuf df Veofvvfl Fkkjoybyu &kxbcb &rfybuf uedjokbr ,thueykfhbuf/ yfvjpyb ,fhgj wbkueykfhbuf df pfrjnyb ,thueykfhbuf wflfh ehbivjwwf ,e.hbklbv? Fufh ieyb wbkcfkfh/ wjykfhb df vjkkfhbyb vtylfy cfwkf, wjkflbkfh? Vfufh Bckjv ofwwb wjkflb? Obcj,-rbnj,kfhb Fkkjouf ofdjkf ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ltvfr/ Fkkjo �ybyu lbyb jkbq ,skvfc &rfy `rb vsvbykfhuf nfpqbw snrfpedxb rbvcfkfh vfd;el ,skfhrfy reah fokb ,bkfy ;fyu wbkbiuf/ sklbhbiuf/ th .pblfy sxbhb, nfikfiuf vecekvjykfhybyu nskf ofwkfhb ,jh? Pjnfy/ Afwfn Bckjv ofvvf yfhcflfy mjkb, ,skbi/ spuf lby cjob,kfhb ;bpz nskf,/ Bckjv obvjzcb jcnblf zifikfhb rthfr?

<bhjw Fkkjo �ybyu lbyblfy nscf`nufy Bckjv mfybvkfhb sp [fnjkfhbyb neieyb, tnb,/ reah df pekvlfy djp rtxcf/ otx rbv ekfhuf nf;jdep wbkvfqlb? Pjnfy/ nf;jdep ,bkfy afwfn pjkbvkfhuf ;fdj, wfqnfhbkflb? Hjcekekkjo �ybyu fcoj,kfhb ieylfq qsk nenufykfh%

Yjab] � hbdjzn wbklbkfh% B,y Pe,fqh abnyfcb gfqnblf brrb rbib B,y Evfhybyu jklbuf rtkb,/ @Jlfvkfh ,bkufybyb wbkb, `nb,lb! Cbp Evfhybyu smkb/ Gfqmfv,fh �ybyu lscnkfhb ,skcfyubp! Cbpyb ekfhuf wfhib ;bojluf xbwbilfy ybvf nscvjwlf$!@ ltqbilb? Ieylf @Fkkjo ,bhjlfhbvybyu wjybyb vtyuf ofhjv wbkufyb vtyb nscvjwlf@/ ltlbkfh? Fyfdbkfh @Fkkjo ekfh ,bkfy abnyf qsw ,skueyuf wflfh ehbibyukfh/ ltvfufyvb$!@ ltqbilb? B,y Evfh � @<bpkfh abnyf wjkvfueyuf df lby Fkkjouf [jc ,skueyuf wflfh ;fyu wbklbr! Cbpkfh &cf abnyf de;eluf rtkueyxf df lby Fkkjolfy spufuf ,skueyuf wflfh ehbivjwyb [jokfqcbp!@ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

� � �w�����y���� � � � �x����|��{��z���}?��@��A��B��C����D��E��F��~��H���I��J��K��L��M��N��O��P��

194? Ofhjv jq ofhjv jq vewj,fkfcbuflbh? Oehvfnkfh ;fpjcb wfcjclbh! Rbv cbpkfhuf nf;jdep wbkcf/ sifylf eyuf cbpkfhuf nf;jdep wbkufy yfhcf vbwljhbxf nf;jdep wbkbyukfh! Fkkjolfy wshwbyukfh! <bkbyukfhrb/ Fkkjo nfwdj wbkuedxbkfh ,bkfy ,bhuflbh!

^q bqvjy rtknbhufy rbibkfh! Rjabh df veihbrkfh Ifohek Ofhjv oehvfnbuf nf;jdep wbkcf/ cbpkfh ,bkfy ehei ofhjv wbkbyufy jqkfhlf ;fyu wbkb, wjybyubpyb nsrcf/ cbpkfh ofv

ekfhybyu nf]pbhbyb ,thbi exey ,e jqlf ;fyu wbkcfyubp ueyjorjh ,skvfqcbp! Cbpkfhuf wfhib ehei jxufykfh ,bkfy ehei ofhjv wbkbyufy jqlf ,skcf ofv ehbibyu! Pjnfy/ ofhjv wbkbyufy jq vewj,bkbuf ofhjv wbkbyufy jqlbh! Nf;jdepuf nf;jdep ,bkfy/ oehvfncbpkbrrf oehvfncbpkbr

129

,bkfy ;fdj, wbkbi fqyb fljkfnlbh! Oehvfnkfh exey wfcjc jkbyu! Rjabh ` veihbrlf ofwwbyubpyb wsqvfyu!

Rbv cbpkfhuf nf;jdep wbkb, pekv wbkufy ,ekcf/ eylfy sx jkbilf ofllfy jib, rtnvfyu! Wfcjcbyubp pekv wbkufy rbvcfybyu nf;jdepb vbwljhbxf ,skcby! Eylfy jib, rtnvfyu! <jnbk fokb ,bkfy ,skufy ;fyukfhlf/ cbpkfhuf nf;jdep wbkufykfhlfy sx jkbilf/ evevfy ,fhxf ojkfnlf Fkkjo �lfy wshwbyu! <bkbyurb/ nfwdj wbkbi Fkkjo �ybyu vf]bqznbuf jkb, ,jhflb! Pjnfy/ Fkkjo � Sp yechfnb/ obljznb df vfmabhfnb bkf Hfovjy �uf nskf bnjfn wbkedxb/ Eyuf jcbq ,skbilfy wshwflbufy/ ifhbfn ,e.hufy yfhcfkfhyb ,f;fhb,/ wfqnfhufyblfy nbqbkb,/ lbyyb Fkkjo �uf [jc wbkufy nfwdjljhkfh ,bkfy ,bhuflbh!

Fkkjo � <fqnek Ofhjv df eybyu ntdfhfubyb ley`lfub &yu [jnbh;fv/ nbyxkbr df jvjykbr vfrjyb wbkufyb rf,b Veofhhfv/ Hf;f,/ Pek-wf]lf df Pek-ob;;f jqkfhbyb nbyxkbr df jvjykbr pfvjyb wbkb, ,thlb? Vfpreh jqkfhlf ehei wbkbi/ wjy nsrbi ofhjv ,skb,/ ,e oervuf ;jobkbzn lfdhblf ofv hbjz wbkbyfhlb? <jiwf gfqnlf fhpbvfc cf,f,kfh ,bkfy wbhmby,fhjn ;fyukfh jkb, ,jhufy veihbrkfh ehei ofhjv wbkbyufy jqkfh rtkufylf/ ofh wfylfq eheiyb ns[nfnfhlb? Jnfcb ` ,bhjy zwbybybyu wjnbkbyb exhfncf ofv ntuvfcblb?

<bhjw Hjcekekkjo � cfoj,fkfh ,bkfy ehei ofhjv wbkbyufy Pek-wf]lf jqblf evhf wbkbi exey Vfrrfb Verfhhfvfuf rtkufykfhblf qskkfhbyb nscb,/ ;fyu wbkvjwxb ,skbilb? Vfc;blek Ofhjv oehvfnbyb fpfklfy cfwkf, rtkufy cfoj,fkfh ,e jqlf ;fyu wbkbilfy ofhf;kfylbkfh? Ieylf Fkkjo � ei,e jznyb yjpbk &nlb?

Hjcekekkjo � ei,e jznyb fvfklf rshcfnlbkfh? Veihbrkfh Hjcekekkjo �yb <fqnek Ofhjvlfy Pek-wf]lf jqblf nscb, vfmhehkfylb? Hjcekekkjo � rtqbyub qbkb evhf wbkbi exey fqyb Pek-wf]lf jqblf Vfrrfb Verfhhfvfuf rbhbi ,bkfy veihbrkfhlfy sx jklbkfh? Ie nfhbwf @Veihbrkfh cbpkfhyb Vfrrfb Verfhhfvfuf rbhbilfy ofhjv wbkbyufy Pek-wf]lf jqblf nscufy ,skcf/ cbpkfh ofv/ fk,fnnf/ rtkuecb qbkb Pek-wf]lf jqblf rbhfcbp!@ ltufy vfpveylfub [bnj, sp bc,jnbyb njglb?

Ifohek Ofhjv oehvfnb/ Vfc;blek Ofhjv oehvfnb/ bohjv oehvfnb rf,b nfowbhkfi/ ,toehvfn wbkbi/ j`wjcnb wbkbi vfy wbkbyufy ofh ,bh yfhcfuf «oehvfn» ltqbkflb? Ekfh exey ifhbfn rshcfnufy nfhnb,lf wfcjc jkbyflb? Ofhjv wbkbyufy jqkfhybyu nfhnb, df wjblfkfhbuf hbjz &nvfufy/ oehvfnkfhbyb ,epufy/ vewfllfckbubuf nf;jdep wbkufy/ vecekvjykfhybyu wjybyb nsrrfy rbvcfkfh sp-spblfy Ifohek Ofhjv ,thufy bvnb`pkfhlfy vfohev ,skflb? Ehei ofhjv wbkbyufy jqkfhlf ehei jxufykfhuf wfhib ;fyu wbkb,/ ekfhyb sklbhbkflb? Ehei wbkbi ofhjv ,skufy ;jqybyu vewfllfcbkbubuf nf;jdep wbkufy rbvcfkfhuf ifhbfnlf ,tkubkfyufy ;fpj wskkfyflb? Rbv Ifohek Ofhjv oehvfnbyb hbjz &nvfclfy wjy nsrcf/ eybyu ofv oehvfnbyb ie jqlf sif cehfnlf nsrb, wfcjc jkbyflb? Ieybyultr/ ,bhjdybyu vjkb ` ;jybuf jpjh tnrfpufy rbvcflfy ofv sx jkbyflb? Ltvfr/ vecekvjy rbib oehvfnkfhybyu ,bhjynfcbyb sx jkbilfy spuf vfwcfl ,bkfy ,bhbyxb ,skb, ,epbib vevrby &vfc?

<bhjdlfy pekv rshufy bycjy ofvbif sx jkbi binb`wblf ,skflb? Fkkjo � ,fylfybyu nf,bfnblfub wfcjc jkbiuf ,skufy binb`wyb ,bkufyb ,jbc ofh ,bh rbibuf nf;jdep wbkbyufy vbwljhxf nf;jdep ,bkfy ;fdj, ,thbi oewewbyb ,thlb? Vbcjk exey ,bh rbib ,bhjdyb jlfvkfh bxblf rfknfrkfufy ,skcf/ sx jkbilf eyb ofv jlfvkfh bxbuf jkb, xbwb, rfknfrkfyflb? Rbv ,bhjduf ;fhjofn tnrfpcf/ spbuf ofv tnrfpufy ;fhjofn vbwljhbxf ;fhjofn tnrfpbkflb?

Vecekvjykfhyb nehkb [bk cey]bq nscbwkfh ,bkfy of; b,jlfnblfy nscf`nufy rbvcfkfh/ ieylfq vfi]ev ;byjznuf ithbr ,skf`nufykfh ofv &ibnb, wsqcby! Fkkjo � oehvfnkfh exey wfcjc ,jh/ ltvjwlf!

:f,h-;faj xtrrfy fkfvlbqlf ofh wfylfq bycjy wfcjc jkbi exey bvrjy njgcf/ ;fpjyb ,bh ytxf ,fhj,fh jibhb, ,thbiyb [jokfqlb? Fkkjo � bycjyybyu sif nf,bfnblfy djwba ,skufyb ,jbc sx jkbilf ofllfy jivfckbrrf ,e.hvjwlf?

Fkkjo � Ifohek Ofhjv oehvfnbyb nsrvfckbrrf/ spufkfhuf nf;jdep wbkvfckbrrf/ nf;jdeprjhlfy sx jkbilf ofllfy jivfckbrrf ,skufy fvhyb nfwdjuf ,jmkfvjwlf df nfwdjljhkfhyb Spb ,bkfy ,bh cfalf pbrh wbkvjwlf? Pjnfy/ nfwdj ieylfq &pue afpbkfnrb/ eybyu cjob,b Hfovjy �ybyu hfovfnb/ yechfnb df vfmabhfnbuf veifhhfa ,skflb? Fkkjo � ,bkfy ,bhuf ,skufy rbib ley` df j[bhfn cfjlfnbuf &hbiflb? Of`nb ,f[nkb/ cthvfpvey snflb? Nfwdjcb qsw rbvcf wehbufy lfhf[n rf,b vf]yjcbp of`n rtxbhflb?

Rjabhlfy wfcjc jkbyflb? Vj,jlj vsvby rbib nf;jdep wbkufy ,skcf/ eyb rtxbhb, .,jhbi fapfk? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbvybyu ,jiwf ,bh shyblf vfhofvfn wbkflb%

130

�{����������¡§��¦��¥��¤���£��¢��¨��®��¬��«����ª���©��z ٤٠: الشورى ~vjykbrybyu ;fpjcb sifyuf s[ifi `vjykbrlbh? ^ylb rbv rtxbhcf df shnfyb bckjo &ncf/

eybyu f;hb Fkkjoybyu pbvvfcbuflbh? Fk,fnnf/ E pjkbvkfhyb `wnbhvfc! (Iehj cehfcb/ 40 _ jzn)

Hjcekekkjo �ybyu cfoj,fkfhuf ,thufy nfh,bzkfhb ofv ieyuf lfkjkfn wbkflb%

أد الأمانة إلى مـن ائتمنـك ولـا تخـن مـن عليه وسلم قال قال النبي صلى الله رضي الله عنهعن أبي هريرة كانخIترمذي رواه ال

F,e Oehfqhf hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ctyuf bijyufy rbibuf jvjyfnyb snfuby! Ctyuf [b`yfn wbkufy rbvcfuf cty ofv [b`yfn wbkvfuby! ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb? Yjcbhellby Fk,jybq cfobo ltufy)

Fkkjo � snufy jznkfhlf ,flfy ,bkfy ;bojl wbkbiuf ,e.hlb? Weqblf &cf ,tdjcbnf ;bojlybyu f;hfkvfc wbcvb _ vjk ,bkfy ;bojl wbkbiuf ,e.hflb%

�Q��R���S��T��UV������W��X��Y����Z[���\¡��^����_��`����a���� 195? Fkkjoybyu qskblf byajw wbkbyukfh df spkfhbyubpyb ofkjrfnuf nfikfvfyukfh!

^ocjy wbkbyukfh! Fk,fnnf/ Fkkjo veocbykfhyb z[ib rshflb?

^q vsvbykfh! Vjkkfhbyubpyb Fkkjo �ybyu qskblfub ;bojluf/ leivfy ,bkfy ,skflbufy ;fyu ofhf;fnkfhbuf/ evevfy/ Hfovjy �uf weh,fn ojcbk wbkbiuf cf,f, ,skflbufy ifh]bq fvfkkfhuf byajw wbkbyu! Lfdkfnbyubpyb lbybyubpyb vecnforfvkfi/ ofwyb obvjz &nbi exey cfhakfyu! Byajw wbkbiuf ,f[bkkbr wbkb,/ ,toelf yfhcfkfhuf cfhakf,/ spbyubpyb ofkjrfnuf lexjh &nvfyu! Xeyrb Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbiyb nfhr wbkbi cbpkfhybyu pfbakfiedbyubpuf/ leivfybyubpybyu rexfqbibuf/ j[bh-jwb,fnlf cbpkfhyb ofkjr wbkbikfhbuf jkb, ,jhflb!

Fkkjo �ybyu vfmabhfnb df hfovfnblfy yjevbl ,skvfyu! <fhxf fvfkkfhlf &ocjyyb/ z[ibkbryb kjpbv nenbyu! Fkkjo �uf b,jlfn wbkbilf ofvlf ,fylfkfh ,bkfy ,skufy vejvfkfkfhlf z[ibkbr qskblfy ,jhbyu! {ekwbyubp df fvfkbyubpyb z[ibkfyu! Pjnfy/ Fkkjo �

,fhxf fvfkkfhbyb Fkkjo �ybyu hbpjcbuf vedjabw wbkflbufy veocby rbibkfhyb z[ib rshflb!

Weh]jyb Rfhbv wfqcb shbylf ;jy ,bkfy ;bojl wbkbiuf ,e.hufy ,skcf/ sif thlf byajwwf _ rfc, wbkb, njgbkufy vjk-ley`lfy Fkkjo �ybyu qskblf cfha wbkbiuf ofv ,e.hflb? Byajw _ Fkkjo � ,thufy vjkyb Spb hjpb ,skflbufy shbykfhuf cfha wbkbilbh?

Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbi of; ` evhf xbwbvkfhb/ pfrjn/ rfaajhjn/ jbkf yfafwfcb rf,b Fkkjo � ,e.hufy byajwybyu ,fhxf nehkfhbyb sp bxbuf jkflb? Fvvj ei,e jznlfub byajwlfy rsghjw ;bojl ofhf;fnkfhb yfpfhlf nenbkufy? Xeyjyxb Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbi ;bojl exey heo rf,b veobvlbh? Pjnfy/ wjlbh ,skufy rbibuf vjk ,bkfy ;bojl wbkbi ,flfy ,bkfy ;bojl wbkbi rf,b afhplbh? Bckjvbq ;bojl vjkyb Fkkjo �ybyu qskblf byajw wbkbybibuf ,tdjcbnf ,jmkbwlbh? Xeyrb vjk-vekryb Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbi vecekvjykfh ifdrfnbybyu rexfqbib df reah fokbybyu pfbakfiedbuf jkb, ,jhflb?

F,e Bvhjy Fckfv b,y Zpbl � hbdjzn wbklbkfh% Hev ifohblf mfpjnlf &lbr? <bpuf Hevkbrkfhlfy rfnnf cfalf wsibyyb xbwfhbilb? Vecekvjykfhlfy ofv ekfhuf sifyxf ` eylfy rsghjw rsiby xbwlb? Vbch fokbuf Ew,f b,y Jvbh/ fycjhkfh ;fvjfnbuf Aepjkf b,y E,fql wsvjyljy &lb? Vecekvjykfhlfy ,bh rbib Hevkbrkfh cfabuf oe;ev wbkb,/ ekfhyb `hb, rbhlb? Jlfvkfh wbxwbhb, .,jhlb df @Ce,ofyfkkjo! Spbyb ofkjrfnuf nfikfqlb-z!@ ltqbilb? Ieylf F,e Fq.e, fk-Fycjhbq � nehb, @^q jlfvkfh! Cbpkfh ,e jznyb ei,e bpjo ,bkfy bpjokfzgcbpkfh! Ojk,erb/ ,e jzn ,bp fycjhkfh ;fvjfcb ofwblf yjpbk ,skufy? Fkkjo Bckjvuf mfkf,f ,thb,/ eyuf `hlfv ,thedxbkfh rsgfqufyblf ,f]pbvbp ,f]pbkfhuf Hjcekekkjo �uf ,bklbhvfclfy @Vjkbvbp neuf, wjklb? Fkkjo Bckjvuf mfkf,f ,thlb? Eyuf `hlfv ,thedxbkfh ofv rsgfqb, wjklb? ^ylb nbhbrxbkbrkfhbvbpyb .hufpb,/ qswjnufybvbpyb nbrkf, jkcfr@/ ltlb? Ieylf Fkkjo ,bpyb fqnufy ufgbvbplfy wfqnfhb, Gfqmfv,fhb �uf Fkkjoybyu qskblf byajw wbkbyukfh df spkfhbyubpyb ofkjrfnuf nfikfvfyukfh jznbyb yjpbk &nlb? Ofkjrfn

nbhbrxbkbryb .hufpb, ley`yb rsgfqnbhbi df mfpjnlfy wjkbi &rfyb vf]kev ,sklb@/ ltlbkfh?

131

F,e Fq.e, � Fkkjoybyu qskblf ;bojlkfhlf cfafh wbkb, .hlbkfh/ ofnnjrb Hev thkfhblf lfay wbkbylbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Cfoj,fkfh spkfhbyb Bckjv exey nbrrfy/ Fkkjo �ybyu qskblf vbckcbp fpj,-ewe,fnkfhuf qskbwwfy/ ;faj rshufy/ fvvj ,bhjy vfhnf jhnuf xtrbyvfufy pjnkfh &lb! Ekfh Bckjvyb `qbi

shybuf nbyxubyf eqblf snbhbiyb ofkjrfn lt, neieyfhlbkfh! Ekfhybyu ofifvfnkb/ bxb nskf ueyjo bvjhfnkfhb/ jib,-njib, `nufy ,jqkbrkfhb qsw &lb! Ekfh rtxfcb. reylepb lby mfvblf &lbkfh! Ieylfq ,skcf ofv j[bhfnkfhblfy [fdjnbhlf &lbkfh! Ei,e jzn sifylfq pjnkfh ofwblf yjpbk ,skufy ,skcf/ ,bpybyu ojkbvbp ybvf rtxfhrby$! <bp vjk-ley`/ ,jkf-xfwf mfvblfvbp! Bckjvbq ofhfrfnkfhuf ,tgfhdjvbp! Fkkjo �ybyu qskblfub ;bojlyb eyenufyvbp! Vf]cbznkfh evvjybuf isymbufyvbp! <bpybyu jwb,fnbvbp ybvf ,skflb$!

Bycjy ley`cbyb rsgbyxf ueyjo/ vf]cbzn bikfhuf/ ofifvfnkb bvjhfnkfh cjkbiuf/ lf,lf,fkb nsqkfh wbkbiuf cfhakfqlb? Jbkfcb ` afhpfylkfhbybyu ,epew bcnfrkfhb exey [fh;kfqlb? <e dfwnlf rspbuf ley`cb rshbyvfqlb? Fvvj Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbi shyb rtkufylf ifqnjy pelkbr ,bkfy oepehbuf rtkb, dfcdfcf wbkf ,jikfqlb? Us` ,eney ,bcjnblfy fqhbkf`nufylfq/ ,bhyb vbyu wbkb, rshcfnflb? Fkkjo �ybyu weqblfub jznkfhbyb eyenflb%

�{��������~��}��|��{��z��y��x�����w��v��u��t��s��r�������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � ���������� ��!��"��#��z

٣٥ – ٣٤: التوبةNbkkj df reveiyb nsgkf`nufy ofvlf eyb Fkkjoybyu qskblf byajw wbkvf`nufy

rbvcfkfhuf fkfvkb fpj, ,bkfy “,fijhfn” ,thbyu! Nbkkj. reveikfh ;fofyyfv jkjdblf xsm wbkbyb,/ e ,bkfy gtijyfkfhb/ `y,jikfhb/ ,tkkfhb lfpvjkkfyufy reylf @<e spkfhbyubp exey mfvkfufy yfhcflbh! Mfvkfufy yfhcfkfhbyubp vfpfcbyb njnbyu!@ ltqbkeh! (Nfd,f cehfcb/ 34 df 35 _ jznkfh)

Sif gfqnlf rfvlfy-rfv jlfvkfh/ fybwhjmb &ocjy df nfwdj cbafnbyb spblf ve;fccfv &nufy xby vsvbykfh ifqnjyybyu dfcdfcfkfhbuf lfa ,thf jkflb? Ltvfr/ vsvby rbib Fkkjo �lfy cshfufylf/ ley`yb wfk,buf &vfc/ wskbuf ,thbibyb/ ,thufy vjk-lfdkfnyb Eybyu hjpbkbub qskblf byajw wbkbiuf nfdabw ,thbibyb ofv cshfib snf veobvlbh? Pthj/ of`nlf Bckjvyb lf]dj wbkufykfh jhfcblf ,bhfv ,flfdkfn rbvcfkfh ,jhrb/ ekfhybyu ley`cb Bckjvlfy ,skfr ofvvf yfhcfuf [bpvfn wbkflb? Fnhjab jx df veonj;kfhuf nskcf ofv Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkjkvfqlbufy ,eylfqkfh Wb`vfn reyb ifhbfnuf vedjabw cfhakfyvfufy vjk-lfdkfnybyu ofh ,bh nbqbyb exey ;fdj, ,thbibyb/ vjk-ley` Fkkjo �ybyu qskbuf cfhakfyvfcf/ ,fhb ,bh vf]cbznuf cjdehbkbibyb eyenufy rshbyflb! Ekfhybyu &hnfyub ojkfnbyb weqblfub jzn zwwjk bajlf &nflb%

�{���� � ���������������������������������������������������������������������

������������ ��!��"���#��$��z ١٨٠: آل عمران Fkkjo ekfhuf Sp afpkblfy ,thufy yfhcfkfhuf ,f[bkkbr wbkf`nufy rbvcfkfh ,eyb

spkfhbuf z[ibkbr lt, ofhubp obcj,kfvfcby! Zwbylf Wb`vfn reyb ,f[bkkbr wbkufy yfhcfkfhb ,sqbykfhbuf shfkflb! Jcvjykfhe Th vthjcb Fkkjouf [jclbh? Fkkjo cbpkfh wbkf`nufy yfhcfkfhlfy {f,fhljhlbh? (Jkb-Bvhjy cehfcb/ 180 _ jzn)

Fkkjo �ybyu qskblf byajw wbkbiybyu fofvbznbyb vecekvjykfhlfy rshf Bckjv leivfykfhb xewehhjw fyukfufy! Lbybvbp mfybvkfhb vecekvjykfhyb Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbilfy nscbi exey Bckjvlf ofhjv ,skufy wbvvfn,foj wjmjpkfh/ lfhjvfl rtknbhflbufy jvjyfnkfh rf,b nehkb xjhfkfhyb sqkf, njglb! Jwb,fnlf zoel-yfcjhjkfh nepjmbuf bkbyufy vecekvjykfh cfhvjzkfhbyb Bckjvuf mfhfp ,bkfy wfhfqlbufy lb`hkfhlf mfybvkfhbybyu ;fvmfhvfkfhblf cfwkfqlbufy ,sklb! <e yfhcf rjabhuf vecekvjyybyu vjkbyb nskf yfpjhfn wbkbi/ ajqlfkfybi/ &yu fxbyfhkbcb/ rthfr ,skcf/ bcnfufy gfqnlf vepkfnb, wsqbi bvrjybyb ,thlb! Vecekvjy spbybyu vekrbyb rjabhybyu bpyb ,bkfy bikfnflbufy ojkfnuf neib, wjklb! <eylfq ojkfnlf bckjvbq ;bojlkfhuf `hlfv ,thbi wfthlfy ,skflb$!

Reah fcjcbuf wehbkufy lfdkfnkfh &cf ,f]pfy jirjhf/ ,f]pfy nehkb ybwj,kfh jcnblf Bckjvuf wfhib rfnnf-rfnnf cfhvjzkfhyb f;hfnvjwlf! Bckjvuf wfhib cfhakfi vfwcflblf vf,kfm qbmbi exey zoel-yfcjhjkfh nehkb [bk nfl,bhkfh snrfpvjwlf! Lbybvbpvuf wfhib ,eney ,jikb vjkbz nfirbkjnkfh/ .pkf, ;fvmfhvfkfh bi jkb, ,jhvjwlf! Vbyukf, cfyjfn rjh[jyfkfhb/ nb;jhbq

132

nfirbkjnkfh Bckjvyb wekfnbi exey th rehhfcbybyu nehkb ,ehxfrkfhblf/ &yu fkfv wbkflbufyb bckjvbq .hnkfhlf vecekvjykfh rsvfub df binbhjrblf ajkbzn jkb, ,jhvjwlf! Vecekvjykfhybyu vjk-ley`cb zoel-yfcjhjkfh wskblf/ Bckjv wjkb,/ vecekvjykfhuf wfhib ,skufy [ehe;kfhyb vjkbzkfinbhvjwlf!

<bp vecekvjykfh ofkbzv mfakfn eqwecblfvbp! Vjklf pfrjnlfy ,skfr ofw ,jhkbubyb eyenlbr! <bp fokec-ceyyfn &vfc/ fokel-ley` dfk ;fvjfn ,skb, rtnlbr! Vjk-ley`uf he;e] wsqbibvbp/ [ececfy/ Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbiyb nfhr &nufybvbp ,jbc ojpbhub Bckjv evvfnb nfhb[lf vbckb rshbkvfufy [jhkbrrf lexjh ,sklb! Lbylfy rshf ley`yb jhnbw rshbibvbp neafqkb vecekvjykfh mfybvkfhbuf ofh njvjykfvf wfhfv ,skb, wjklb! Bckjvbq ;fvbzn bxblf veonj;kfh/ rfv,fmfkkfh/ wfhpljhkfh rsgfqb, rtnlb! Bckjvbq ofhfrfnkfhyb vjkbzdbq weddfnkfiuf ,tgfhdj wfhfufybvbp jwb,fnblf lbybvbp jwcf, wjklb! Ojk,erb/ Bckjv nfhb[b/ [ececfy/ Hjcekekkjo �ybyu nfh,bzkfhbyb rshufy cfoj,fkfh lfdhb Fkkjo �ybyu qskblf byajw wbkbiybyu ,tnfrhjh yfveyfkfhbuf ybojznlf ,jqlbh?

منفق كمثل رجلين عليهما جبتان مثل البخيل وال ه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي االله عن عن أبي هريرة سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا

رواه البخاريIإلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع يريد أن ينفق شيئا وأما البخيل فلاF,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,f[bk ,bkfy byajw wbkuedxbybyu

vbcjkb rsrhfublfy svhjdbuf wflfh ntvbhlfy ;e,,f rbqufy brrb rbib vbcjkbuf s[ifilbh? Byajw wbkuedxb byajw wbkufy cfhb ;e,,fcb rtyufqb, ,flfybuf kjqbwkfiflb/ ofnnjrb

shybyb qswjnb,/ bpbyb rtnrfpflb? Fvvj [fcbc ,bhjy yfhcfyb byajw wbkbiyb bcnfufy cfhb ofh ,bh ofkwf sif shbybyb cbwflb? E rtyufqnbhbiuf ehbyflb/ rtyufqnbhjkvfqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عنعن أبي هريرة ط مأع ما اللهمهدلفاأحسكا تمط مأع مالله رقول الآخيلفا وفقا خنIالبخاري رواه

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,fylfkfh njyu jnnbhflbufy ,bhjy rey qsw/ vfufh eylf brrb afhbinf neib,/ brrjdblfy ,bhb @Fkkjobv! Byajw wbkedxbuf shybyb nsklbhflbufy yfhcf ,thuby@/ ltqlb? <jiwfcb @Fkkjobv! {fcbcuf nfkjafn ,thuby@/ ltqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fckblf bycjy vjkyb Fkkjo �ybrb/ lt, &]nbwjl wbkbib df Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf ,f`y wbkufy ojkfn rtkueyuf wflfh ntphjw byajw wbkbiuf ofhfrfn wbkbi kjpbv%

ننعارثة ببحهو ناالله ع ضيرقال قاله بيالن لمسه وليع لى اللهل صجشي الرمان يمز كمليأتي عي هقوا فإندصت رواه البخاريIها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بهابصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت ب

Ojhbcf b,y Dfo, � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � cflfwf wbkbyukfh! Xeyrb

cbpkfhuf ieylfq dfwn rtkflbrb/ rbib cflfwjnbyb jkflbufy jlfvyb njgjkvfq rsnfhb, .hflb? ^onb`;vfyl rbib @Fufh rtxf jkb, rtkufybyulf jkfhlbv? ^ylb ,euey vtylf eyuf &onb`; qsw@/ ltqlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Fkkjo � ,thufy vjkyb Eybyu hjpbkbub qskblf ifhbfn rshcfnufy shbykfhuf byajw wbkcfr/ ,e fvfkbvbp [jkbc ,skcf/ Wb`vfn reyb/ fk,fnnf/ f;hkfyfvbp? Qswcf/ Fkkjo � ,bpybyu byajw wbkbibvbpuf fckj veonj; &vfc? Pjnfy Fkkjo � ofvbif <toj;fn Pjnlbh%

�{º��¹��¸��¶�����´��³���²��±��°»Á��À��¿��¾���½��¼��Â��Å��Ä��Ã��

Æ������������������������� ��!���"��z ٣٨: محمد Vfyf cbpkfh Fkkjoybyu qskblf byajw wbkbikfhbyubp exey xfwbhbkvjwlfcbpkfh!

Bxbyubplf ,f[bkkbr wbkf`nufy rbvcfkfh ,jh! Rbv ,f[bkkbr wbkcf/ afwfn spbuf ,f[bkkbr wbkflb? Fkkjo <toj;fnlbh! Cbpkfh veonj;lbhcbpkfh! Fufh ,ji njhncfyubp/ shybyubpuf cbpkfhlfy ,jiwf wfdvyb fkbinbhflb? Csyu ekfh cbpkfh rf,b ,f[bk ,skvfqlbkfh! (Veofvvfl � cehfcb/ _ jzn)

133

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هرضي االله عن عن جابر بن عبد اللهحفإن الش حقوا الشاتومهارمحلوا محتاسو ماءهفكوا دملى أن سع ملهمح لكمكان قب نم لكأه I مسلمرواه

:j,bh b,y F,lekkjo � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � pekvlfy &onb`n ,skbyu! Xeyrb pekv Wb`vfn reyb pekvfnkfhlbh? Pbwyfkbrlfy ofv &onb`n ,skbyu! Xeyrb cbplfy jklbyubkfhyb pbwyfkbr ofkjr &nufy? Ekfhyb ,bh-,bhbybyu wjykfhbyb nsrbiuf df ofhjvkfhbyb ofkjk wbkbiuf jkb, ,jhufy ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Fkkjo � ,fhxfvbpyb ley`uf wek ,skbilfy cfwkf,/ njgufy vjk-lfdkfnbvbplfy Hfovjy �ybyu qskbuf ,thb` byajw wbkbiuf nfdabw ,thcby!

Oepfqaf/ F,lekkjo b,y F,,jc � rf,b cfoj,fkfh ofvlf Ofcfy <fchbq/ Cf]bl b,y :e,fqh/ Brhbvf/ Ve;jobl/ Wfnjlf df Pfoojr rf,b cfkfa ekfvjkfhb ofkjrfnyb ;bojlyb/ Fkkjo �ybyu qskbuf byajw wbkbiyb nfhr wbkbi/ ley`uf vfimek ,skb, bckjvbq ofhfrfnlfy wjkbi/ lt, nfacbh wbkufykfh? Ieybyultr/ ofkjrfnyb ueyjoyb wbkb, nfd,f wbkvfckbr/ Fkkjo �ybyu hfovfnb df vfmabhfnblfy yjevbl ,skb, ueyjokfhuf verrfcblfy rtnbi/ Fkkjo � ,e.hufy afhpkfhyb nfhr wbkbi/ fvh vf]hea/ yfobq veyrfhyb nfhr wbkbi/ jxbw-jqlby rshbyb, nehufy [fda-[fnfhuf nfl,bhcbp sqkfvfq-ytnvfq spbyb ehbi/ wskblfy rtkvfufy yfhcfuf nbhfybi/ afhpfylkfh nfh,bzcbuf ,tgfhdj wfhfi/ f`kkfhyb yfpjhfncbp sp ojkbuf nfikf, wsqbi/ lbyb df ley`cb exey [fnfhkb ,skufy yfhcfkfhuf ve,nfkj ,skbi/ lt, nfacbh wbkufykfh ofv ,jh? Evevfy/ ofkjrfn Fkkjo �ybyu qskblfub ;bojlyb `rb Bckjvybyu hfdyfwb exey byajw wbkbiyb nfhr &nbi rf,b vf]yfdbq `[el spbyb snuf/ ceduf nfikfi ` ofkjrfnbuf jkb, ,jhflbufy yfhcfkfhyb bcnt]vjk wbkbi rf,b obccbq ,skbib vevrby? Ei,e jzn ofh brrb nehlfub ofkjrfnyb sp bxbuf jkvjwlf? Ltvfr/ lbybq wfqmecb ,skvfufy/ vjke ;jybyb Bckjvlfy fpbp rshufy/ Fkkjo �ybyu qskblfub ofhfrfnlfy spbyb xtnuf jkufykfhyb/ brrbkfyvfclfy/ ofkjrfn ;fhblf wekf, `nufykfh/ lt, ,bkbibvbp rthfr!

<eylfy nfiwfhb rbibybu `kmbp spb leivfyuf ofvkf wbkb,/ jwb,fnlf vecekvjykfhuf ,bhjy vfyaffn rtknbhvfq skb, rtnbibyb ofv ekfvjkfh spbyb ofkjrfnuf nfikfi/ ltufykfh df bycjy ;jybyb [fnfhuf wszlbufy yfhcfkfh١lfy xtnkfybib kjpbvkbubuf ei,e jznyb oe;;fn wbkufykfh? <f]pb ekfvjkfh ;bojllf jhnuf xtrbybiuf/ ifhjbn nfwjpj &ncf/ jirjhf lf]dfnyb ns[nfnb, nehbiuf/ ieybyultr/ rjabhkfh ,bkfy ceko wbkbiybyu vevrbykbubuf ei,e jznyb oe;;fn wbkufykfh?

@Yfojnrb bycjy spbyb ofkjrfnuf nfikfcf$@ ltufy cfdjk nembkflb? Eylf Bckjv ifhbfnb nehb, wfthlfub reah qskkfhuf/ ,jnbk vfarehfkfhuf [fhbljh ,skf`nufykfhyb rbv lt, fnfi rthfr$! Cfobo &]nbwjlkb/ fvfk df nfwdjlf cbyfkufy ekfvjkfh nehufylf/ mbhn ;jobk/ ibhre reah ,jnwjmbuf ,jnufy rbvcfkfhyb gtidj nenufykfhyb rbv ltqbi vevrby$! Fkkjo �ybyu jxbw jznkfhb/ Hjcekekkjo �ybyu ceyyfnkfhb nehufylf ,bl]fn fvfkkfhuf ;jyabljkbr wbkf`nufykfh spbyb ofkjrfnuf ekjwnbhf`nufykfh &vfcvb$! Vecekvjykfh ,bkfy rehfif`nufykfh ofkjrfn ;fhb cfhb wekf`nufykfh &vfcvb$!

Of`nlf fqhbv veyjabwnf,bfn rbvcfkfh exhfqlb? Ekfh spbyb Bckjvuf ablj wbkufy/ vfkjvfnxbybyu vfkjvfnblfy/ rjabhybyu pekve vfrhblfy wshwvfclfy wskblfy rtkufybxf lbybq ofhfrfnkfhlf binbhjr &nf`nufy Fkkjo �ybyu ce.vkb ,fylfkfhbyb @Spbyb ofkjrfnuf ehf`nufykfh@/ lt, ,bkflb? Fkkjo �ybyu qskblf ;jy,jpkbr wbkf`nufykfhuf bcntopj ,bkfy yjljy lt, wfhfqlb! Ojk,erb/ eylfq “ljyj”kfh Bckjv exey ,skufy ofhfrfnkfhlfy xtnlf nehbib jwb,fnblf spbyb f,flbq ofkjrfnuf lexjh &nufy! Wfk,b ybajwwf nskf/ vjk-lfdkfnb ,bkfy fklfyufy sifylfq “ljyj”kfhyb rshufylf/ ekfhybyu dfcdfcfkfhbuf fklfyb, wjkvfckbubvbp kjpbv! Fkkjo �lfy ,bpyb sifylfq rbvcfkfhlfy epjw wbkbibyb cshfibvbp rthfr!

Fvh-vf]hea yfobq-veyrfh wbkbi/ ajqlfkbr bkvyb shufnbi/ vecekvjykfhybyu &onb`;kfhbyb snfi/ veirbkkfhbyb tyubkkfnbi/ ,tvjhkfhbyb qswkfi/ ;fyjpfkfhblf binbhjw &nbi ofv &ocjyybyu evevbq vf]yjkfhblfy? <f]pb ekfvjkfh &ocjyyb brrb nehuf% Fkkjo �uf ,skufy &ocjy df jlfvkfhuf ,skufy &ocjyuf ,skufykfh? Fkkjo �uf &ocjy wbkbi _ Hjcekekkjo � fqnufykfhbltr Eyb rshb, nehufyltr b,jlfn wbkbilbh? Bycjy eyuf ,jiwfkfh wfylfq vejvfkf wbkbibyb [jokfcf/ spufkfhuf sif vejvfkfyb wbkbib _ ,fylfkfhuf &ocjy wbkbilbh? Vfpreh &ocjybyyu brrb nehbyb spblf ve;fccfv &nufy rbibkfhyb jkfvkfh Nfh,bznreyfylfcb

١ Rfifylfkbr/ ofnnjrb lbycbp ibajrjh df nf,b,kfh &]nbhjabuf rshf bycjy cfkjvfnkbubuf nfokbrf cjkedxb vjllf ,skufyb ,jbc

ifhbfnbvbp ekfvjkfhb nfvfrb vfocekjnkfhbybyu ofhjvkbubuf rtknbhufy lfkbkkfh bxblfy ei,e jzn ofv ;jq jkufy? Vjkyb lby ` ley`uf ajqlfcb qsw yfhcfkfhuf cfhakfi fkjoblf zyf ,bh ueyjolbh? Ieybyu exey/ rfifylfkbrybyu “ofkjk”kbubuf ifhbfnlfy lfkbk bpkf, zyf wsibvxf ueyjouf ,jnvfckbr rthfr?

134

z[ib rshb, lscn nenflb? Ieyuf rshf @Vtyb Fkkjo � z[ib rshcby@/ ltufy rbib spblf &ocjy cbafnkfhbyb ve;fccfv &nbib kjpbv?

Fi]fhbqz rf,b flfiufy njbafkfh Fkkjo �ybyu veof,,fnbyb f;h-cfdj, ,thbi ,bkfy bpjokfqlb? Ekfhybyu lf]djcbuf rshf veof,,fn brrb venfyjcb, njvjylfy ,skflb? Fvvj ,bp fokec-ceyyfn dfk-;fvjfn &]nbwjlblfub rbibkfh Fkkjo � Spb [jokfufy ,fylfcbuf veof,,fn wszlb/ lt, &]nbwjl wbkfvbp? Pthj/ Hjcekekkjo �ybyu Eoel njmbuf wfhfnf fqnufy cspkfhb `rb bycjyybyu ekjd rf,b yfhcfkfhyb z[ib rshbib fi]fhbqz njbafcbybyu lf]djkfhyb ,trjhuf xbwfhflb١?

Weh]jyb Rfhbv ,bh veyxf bkufhb hspf ofwblfub oervkfhyb `hbnlb? Shnflf Ifohek Ofhjv ` Vfc;blek Ofhjvuf fkjwfljh ,skufyb exey ehei ofwblfub jznkfh pbrhb snlb? Xeyrb Hjcekekkjo � ,bh vbyu nshn .p cfoj,bq ofvhjokbublf evhf wbkbi exey qsk jkufykfhblf veihbrkfh Vfrrfb Verfhhfvf zwbyblfub Oelfq,bqz ltufy ;jqlf qskkfhbyb nscufyblb? Rtkbieduf rshf rtkuecb qbklf Vfrrfb Verfhhfvfuf qsk jkufykfhblf veihbrkfh rtkbiedyb ,epb, ;fyu wbkueltr ,skcf/ cfoj,fkfh ehbi wbkbilfy ofhf;kfyufylf/ ;fyu ofwblfub jznkfh yjpbk ,skufyblb? Wjkfdthcf/ hspf df of; jqkfhb ,bhby-rtnby rtkflb?

^ylb weqblfub jznlfy ,jikf, Bckjvybyu fcjcbq herykfhblfy ,bhb _ of; ofwblfub oervkfh ,f`ybuf wfqnb,/ of; df evhfyb Fkkjo � exey rjvbk cehfnlf flj &nbiuf ,e.hvjwlf%

¥��¤��£��¢¦¬��«��� � �ª��©��¨��§���®n��´����³��²���±��°��t��¶��¿��¾��½��¼��»��º���� � � � �¹��¸�����Ä��Ã��Â���Á��À���Æ��Å���������������������������������������������������������������������������

������������� ��¡��¢£��¤���¥���¦��§��¨���©��ª��«¬��­��®��¯��°��±��²��³����� 196? Of; df evhfyb Fkkjo exey j[bhbuf tnrfpbyukfh! Fufh wfvfk wbkbycfyubp/ eylf

weh,jykbrrf fnfkufy ;jykbwlfy yfcb, ,skufy yfhcfyb csqbyu! Weh,jykbrrf fnfkufy ;jykbw sp ;jqbuf tnb, ,jhvfueyxf ,jikfhbyubpyb wbhvfyukfh! Bxbyubplfy rbv rfcfk ,skcf `rb eyuf ,jiblfy jpjh tncf/ eylf eyuf hspf nenbi ` cflfwf ,thbi `rb weh,jykbrlfy b,jhfn ablz kjpbv? ^ylb fufh ojnbh;fv ,skcfyubp/ sifylf rbv of;ufxf evhflfy ajqlfkfycf/ eylf weh,jykbrrf fnfkufy ;jykbwlfy yfcb, ,skufybyb csqcby! Rbv njgjkvfcf/ eylf of; gfqnblf ex rey df wfqnufykfhbyubplf tnnb rey hspf nenbib kjpbv? <e nskf sy reylbh? Ei,e oerv jbkfcb Vfc;blek Ofhjvlf snhjw ,skvfufy rbib exeylbh! Fkkjolfy nfwdj wbkbyukfh! <bkbyukfhrb/ Fkkjo fpj,b wfnnbw Pjnlbh!

^q vsvby ,fylfkfhbv! Of; df evhfyb heryb/ dj;b, df ceyyfnkfhb ,bkfy [jkbc Fkkjo � exey/ Eybyu fvhbuf bnjfn &nufy ojklf/ `kmbp Spbybyu hjpbkbubyb bcnf,/ verfvvfk cehfnlf flj &nbyu! <jhlb. qsklfy flficfyubp ` leivfy wfvfk wbkcf/ ` wfhjwxb qskbyubpyb nscb,/ jwb,fnblf of; ` evhfyubpyb nfvjvbuf tnrfpbiuf bvrjy wbkjkvfcfyubp `[el rfcfkkbr `rb eylfy ,jiwf Fkkjo �ybyu eqbuf ,jhbiuf vjytkbr wbkflbufy jvbkkfhuf qskbwcfyubp/ eylf nezvb/ vjkvb/ weqvb/ &xrbvb/ njgufy weh,jykbubyubpyb csqbyu! Ieylfy csyuubyf &ohjvbyubplfy xbwbibyubp vevrby! <bhjw weh,jykbr csqbi he[cfn wbkbyufy shby _ Ofhfvb Ifhba `rb wfvfk shybuf tnb, ,jhueyuf wflfh cjxkfhbyubpyb wbhlbhb, `rb wbcwfhnbhb, &ohjvlfy xbwvfyu! Fufh rfcfk ,skb,/ wbqbv rbqbiuf nsmhb rtkcf ` cjxyb jklbhbiuf vf;,eh &nflbufy lfhluf exhfcfyubp/ ` ,jibyubpufuf zhf xbwb, `[el ;fhjofn tnb,/ cjx jklbhbilfy spuf xjhf njgbkvfcf/ eylf cjxyb jklbhb,/ weqblfub ablz nehkfhblfy ,bhbyb nfykfyu! ~ ex rey hspf nenbyu! ~ ex cj] nfjvyb jknbnf vbcrbyuf cflfwf wbkb, ,thbyu! ~rb ,bhjy ;jykbwyb weh,jykbr wbkbyu!

Wfxjyrb/ wfvfklfy wenekb,/ [fda-[fnfhlfy ojnbh;fv ,skcfyubp/ rfcfkbyubplfy ibaj njgcfyubp/ evevfy/ of;lfy wfqnfhflbufy ,fhxf nscbwkfhlfy [fkjc ,skcfyubp/ sifylf rbv of;uf wflfh evhf ,bkfy Fkkjo �uf weh,fnyb vfwcfl wbkcf/ njgufy weh,jykbubyb csqcby! Fufh weh,jykbr wbkflbufy ;jydjhyb njgjkvfcfyubp `rb weh,jykbr wbkbiuf vjkbzdbq ;bofnlfy weh,byubp tnvfcf/ eylf weh,jykbr shybuf of;lf ex rey/ wfqnufylfy csyu tnnb rey/ ;fvb sy rey hspf nenbyu! <e nskf sy reylbh! <e sy reykbr hspf weh,jykbr shybyb ,jcflb/ weh,jykbr cfdj,byb ,thflb! Of;ybyu «nfvfnne]» nehb `[el weh,jykbr ` hspf nenbi ofwblfub oervkfh Vfc;blek Ofhjv ntdfhfublf zifqlbufykfh exey &vfc!

١ Ei,e jznyb shufybilf cehfybyu 57 df 177 _ jznkfhbuf wfqnbi ajqlflfy ojkb &vfc?

135

Fkkjo �ybyu fvhbuf nskf bnjfn wbkb,/ wfqnfhufyblfy ,fnfvjv wfqnb, Hfovjy �lfy nfwdj wbkbyu! <bkbyurb/ Fkkjo �ybyu ifhbfnbuf [bkja bi nenb,/ oelelkfhbyb ,epb,/ wfqnfhufykfhbuf he;e] wszlbufykfhuf Fkkjo �ybyu fpj,b wfnnbwlbh!

Fkkjo � vsvby ,fylfkfhbyb of; df evhf b,jlfnbyb rjvbk cehfnlf `kmbp Spbybyu hbpjcbyb nbkfufy ojklf rfvjkbuf tnrfpbiuf ,e.hvjwlf? Fddfkj/ of; _ Vfc;blek Ofhjv/ Vbyj/ Fhfajn df Veplfkbaf rf,b vf]kev vfrjylf/ vf]kev dfwn _ Pek-Ob;;f jqbybyu 8 _ 13 reykfhblf/ vf]kev b,jlfn _ nfdja/ cf]qb/ dewea/ vf,bn df ;fvfhjn rf,b vefqzy fvfkkfhyb/ vbqwjnlfy vf[cec kb,jc _ &ohjv ,jmkf,/ spbuf [jc nfhnb,lf ,f;fhbilbh? Weqblfub ,ti yfhcf of;ybyu heryb obcj,kfyflb% ^ohjv ,jmkfi/ Fhfajnlf nehbi/ nfdja/ Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbi df cjxyb wbhlbhbi ` jklbhbi? «Of;» cspb kemfnlf wfcl vf]yjcbyb ,bklbhb,/ jbkfcbybyu oj;fnblfy nfiwfhb cfafh ofhf;fnkfhbyb wjgkfqlbufy vf,kfmf &uf/ cjmkjv df ojnbh;fv ,skufy oeh vecekvjy rbib ofvlf cfafhlf ofvhjokbr wbkflbufy vfohfvb ,jh veckbvf f`kuf of`nblf ,bh vfhnf afhp ,skflb? Of;ybyu wfxjy df wfqcb jzn ,bkfy afhp ,skufyb ofwblf b[nbkjakfh ,jh? Ei,e jzn ,bkfy afhp ,skufy/ ltufy abrhkfh ofv vfd;el/ Ktrby frcfh nfhb[xb ekfvjkfh abrhbuf rshf of; ob;hfnybyu nswwbpbyxb ` sybyxb qbkblf/ weqblfub jzn ,bkfy afhp ,skufy%

�{��������¥��¤��£��¢����¡����¦��z ٩٧: آل عمران Qskuf wjlbh ,skufy jlfvkfh pbvvfcbuf <fqnyb Fkkjo exey of; wbkbi afhp ,sklb? (Jkb-

Bvhjy cehfcb/ 97 _ jzn) Hjcekekkjo � F,e <frh �yb 9 _ qbklf of; ,jikbmb wbkb, .,jhufykfhb ,e abrhyb

weddfnkfqlb? Evevfy jkufylf of; Weh]jyb Rfhbvybyu wfnjh jznkfhb/ weqblfub `rb F,lekkjo b,y Evfh �lfy hbdjzn wbkbyufy vfioeh oflbc ofvlf ekfvjkfh b;vjcb bkf afhplbh?

الناس قد فرض اللـه علـيكم أيها قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ه رضي االله عن عن أبي هريرة رواه مسلمIالحج فحجوا

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bpuf [en,f wbkf nehb, @^q jlfvkfh! Fkkjo cbpkfhuf of;yb afhp wbklb? Ieylfq &rfy/ of; wbkbyukfh!@ ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Of; afhp b,jlfn ,skbibuf wfhfvfclfy/ vfohfvb ,skvfufy f`kuf afhp &vfc? Ie ,jbc f`k rbib vfohfvcbp cfafhuf xbwbib/ ieybyultr/ “vfohfv” ,skbib exey dfwnbyxf ybrjokfyb, of;uf ,jhbib vevrby &vfc! Vfohfvb qsw f`k vfohfvb ,jh f`k ,bkfy ,bhuf cfafhuf xbwbib ofv vevrby &vfc! <bh f`kybyu vfohfvb ,jiwf f`kuf/ shnflf zwby wfhbyljikbr ,skvfcf/ vfohfv ,skjkvfqlb!

Of; _ vecekvjykfhuf Fkkjo � nfhfablfy ,thbkufy ekrfy ,bh yt]vfn ofvlf b,jlfn heoblf qbklf ,bh ,jh snflbufy vecekvjykfh fy;evfyblbh? Ley`ybyu nehkb skrfkfhblfy rtkufy/ ofh [bk nbkkfhlf cspkfiflbufy/ hfyub/ rshbybib [bkvf-[bk vecekvjykfh ,bh dfwnlf Vfrrfb Verfhhfvfuf nsgkfyflb? <e nsgkfybi zyub-zyub nfybikfh jhnnbhbiuf/ spfhj veof,,fnkfieduf fcjc ,skflb? Vecekvjykfh spfhj zyub-zyub lbybq/ bwnbcjlbq/ b;nbvjbq/ cb`cbq fkjwfkfhyb shyfnflb/ Vf]kevjn fkvfiedb/ zyub hbinfkfhybyu ,jmkfybib rf,b Bckjv vfyaffnkfhbuf [bpvfn wbkflbufy hj,bnfkfhuf nfvfk njib wsqbkflb? Fkkjo � Weh]jyb Rfhbv vfhofvfn wbkflb%

�{����������z ٢٨: الحج� �

Ekfh exey ,skflbufy lbybq df ley`dbq vfyaffnkfhuf ijobl ,skbikfhb exey??? (Of; cehfcb/ 27 _ jzn)

Bckjv jklblf nehufy ljkpfh, vfcfkfkfh/ vefvvjkfh veojrfvf &nbkflb/ ofhfrfnkfh vedjabwkfinbhbkflb? Rsgkf, vecekvjykfh nb;jhfn wbkb,/ rfnnf cfhvjzkfhyb wskuf rbhbnflb? Veobvb/ of; vfdcevblfub nsgkfybi vecekvjykfhybyu ,bh evvfn &rfybyb zwwjk rshcfnb, ,thflb?

Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhb of;ybyu yfwflfh ekem fvfk &rfybuf lfkjkfn wbkflb%

136

لا لكن أفضل الجهاد ها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال رضي االله عن عن عائشة ورربم جحIرواه البخاري

Jqif � hbdjzn wbklbkfh% ~ Hjcekekkjo! :bojlyb fvfkkfhybyu fapfkb &rfybyb ,bklbr? :bojl wbkcfr ,skvfqlbvb/ ltlbv? Qsw! :bojlybyu fapfkb nfwdj ,bkfy wbkbyufy of;lbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

جهاد الكبير والصغير والضعيف والمـرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه عن أبي هريرة رواه النسائيIالحج والعمرة

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � rfnnf. rbxbr ofvlf pfba df f`kybyu ;bojlb _ of; df evhflbh ltlbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb)

Hjcekekkjo � of`nkfhblf afwfn ,bh vfhnf of; afhp ,skufyblfy csyu of; wbkufykfh df e Bckjv nfhb[blf « الوداعحجة _ Dbljkfied of;b» yjvb ,bkfy vfioehlbh?

:jobkbzn lfdhblf veihbrkfh B,hjobv Гlfy wjkufy of;ybyu fcjckfhbyb spufhnbhb, .,jhufyblb? Hjcekekkjo � cfoj,fkfhuf of; herykfhbyb shufnfhrfykfh/ of;yb B,hjobv

Гybyu fcjckfhbuf wfqnfhlbkfh? B,jlfnkfhyb wfylfq nfhnb,lf wjbv &nbiyb shufybilf Ceyyfnuf vehj;ffn wbkbi &yu nsmhb qsk &rfybuf bijhf wbklbkfh1?

Evhf cspb kemfnlf pb`hfn vfyjcbyb ,bklbhflb? Nshn yfhcf evhf herykfhblfy obcj,kfyflb% ^ohjv* nfdja* Cfaj-Vfhdf ntgfkbrkfhb jhfcblf cf]qb wbkbi* cjxyb wbhlbhbi ` jklbhbi? Evhfybyu oervbyb fybwkfilf ekfvjkfh b[nbkja wbkufykfh? Cfoj,fkfhlfy Fkbq b,y F,e Njkb,/ F,lekkjo b,y Evfh/ F,lekkjo b,y F,,jc �/ nj,b]bykfh Ofcfy <fchbq/ B,y Cbhby/ F]nj/ Njdec/ Cf]bl b,y :e,fqh/ Ve;jobl ofvlf Bvjv Fovfl df Bvjv Ijab]bq kfh evhfyb of; rf,b afhp/ ltufykfh? Jznlfub of; df evhf rfkbvfkfhbybyu ,bh-,bhbuf ,jmkfyb, rtkufybyb abrhkfhbuf lfkbk wbkb, rshcfnufykfh? :j,bh/ F,lekkjo b,y Vfc]el � ofvlf Bvjv F,e Ofybaf df Bvjv Vjkbr kfh Jkb-Bvhjy cehfcbybyu 97 _ jznbuf cezyb, evhfyb ceyyfn/ ltufykfh?

Hjcekekkjo � of`nkfhblf nshn ,jh evhf wbkufykfh? Wfnjlf � hbdjzn wbklbkfh% Fyfc � @Hjcekekkjo � nshn vfhnf evhf wbkufykfh? Of;kfhb ,bkfy ,skufyblfy ,skfr ,fhxfcb Pek-Wf]lf jqblf ,skufy? Ob;hfnybyu jknbyxb qbkb Oelfq,bqz evhfcb Pek-Wf]lflf ,sklb? Rtkfcb qbkub evhf ofv Pek-Wf]lflf ,sklb? Cfrrbpbyxb qbkb Oeyfqy sk;fkfhbyb ,skufykfhblfub :b]hjyf evhfcb ofv Pek-Wf]lflf ,sklb? Sybyxb qbkb of;kfhb ,bkfy ,skufy evhfkfhb nshnbyxbcb &lb ltlbkfh? Ytxxb ,jh of; wbkufykfh/ ltlbv? <bh vfhnf/ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Evhfybyu afpbkfnkfhb ofwblf ufgbhufylf weqblfub oflbckfhyb &cuf jkvjw kjpbv%

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالرضي االله عنعن أبي هريرة رواه البخاريIالمبرور ليس له جزاء إلا الجنة

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bh evhf rtqbyub evhfufxf ofh brrbcb jhfcblfub ueyjokfhuf rfaajhfnlbh? Nfwdj ,bkfy wbkbyufy of; exey ;fyyfnlfy ,skfr verjajn qswlbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

عن راب ج ض راالله ي ع نال قال ق هر االلهولس ى االلهل صل عهيو لسالحم جاج الوعمارف وااللهد د عاهأ فمجابوهـ و لأسوه وحسنه الألباني رواه البزارIماهطعأف

:j,bh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � oj;bkfh df evhf wbkedxbkfh Fkkjoybyu &kxbkfhblbh/ Fkkjo ekfhyb xfwbhlb/ ekfh Eyuf b;j,fn wbkbilb? Eylfy cshficf/ ekfhuf ,thflb ltlbkfh? (Bvjv <fppjh hbdjznb? Yjcbhellby Fk,jybq ei,e oflbcyb ofcfy/ ltufykfh)

Of; df evhfybyu evevbq heryb _ &ohjv ,skb,/ eybyu spbuf [jc oervkfhb ,jh? Vfcfkfy/ &ohjvlfub rbibuf ,ji rbqbv rbqbi/ nbhyjw jkbi/ ephcbp cjx jklbhbib/ nbrbkufy kb,jckfhyb rbqbi/ ;bvj]/ [ei,sqkfybi/ pt,-pbqyfn/ ,flfcnbhkbr djcbnfkfhblfy ajqlfkfybi

1 Cehfybyu 158 _ jznblf Bvjv Veckbv :j,bh �lfy hbdjzn wbkufy oflbcuf wfqnf vehj;ffn wbkbyu

137

vevrby &vfc? F`kkfhuf [jc &ohjv rbqbvb qsw? F`kkfhuf zknbhjwcbp/ rspuf nfikfyvfqlbufy jllbq rbqbv &ohjvkbrrf rbajz? ^ohjvyb .dbi/ fkbinbhbi vevrby? Evhfuf &ohjv ,jmkfufylf/ » /kf,,fqrf evhjnfy», of;uf &ohjv ,jmkfufylf _ لبيك عمرة» كيا لبجح _ kf,,fqrf of;;fy»/ lt, fqnbkflb?

<bhjdybyu yjvblfy of; ` evhf wbkufylf/ sif jlfvybyu yjvbyb wsib, wsqbkflb/ [jkjc? Ieubyf Ceyyfn ,bkfy cj,bn? <jiwf cspkfhyb wsibi ` &ohjv ,jmkfilfy jklby meck wbkbi dj;b,/ lt, ,bkbi `rb &ohjv wbqufylfy csyu yfvjp swbi ifhn/ lt, ,bkbi [fnjlbh? B,y Nfqvbqz � @^ohjv ,jmkfufylfy csyu [jc yfvjp qsw1@/ ltufykfh? ^ohjv rbqufylfy csyu brrb hfrffn yfvjp swbi vecnfof, fvfk/ [jkjc?

^ohjvyb [jokfufy ;jqlfy ,jmkfiuf he[cfn ,skcf-lf/ Hjcekekkjo � nf]qby &nufy vbqwjnlfy ,jmkfvjw fapfklbh? Hjcekekkjo � evvfnuf ,tkubkf, ,thufy ;jqlfy &ohjv ,jmkfufykfh? Cfoj,fkfh ofvlf nj,b]bykfh ieylfq wbkufykfh? Ofnnjrb/ Evfh b,y {fnnj, �

<fchf ifohblfy &ohjv ,jmkfufyb exey Bvhjy b,y Oecfqy �uf nfy,bo ,thufykfh? Bvjv

Vjkbr � vbqwjnlfy jklby &ohjv ,jmkfiyb rfhbo cfyfufykfh?

Veafccbh ekfvjkfh اـوأتم _ j[bhbuf tnrfpbyukfh rfkbvfcbuf of; df evhfyb Rbnj,e Ceyyfnuf vedjabw flj &nbi/ &ohjvyb ,epflbufy fvfkkfhuf zwby ,jhvfckbr/ of; cfafhb ofhf;fnkfhbuf cfhakfyflbufy vf,kfmybyu ofkjk qsk ,bkfy njgbkufy ,skbib rf,b vf]yjkfhb ,thufykfh? Cea`y Cfdhbq � ,e rfkbvfyb @Cfafhuf nb;jhfn/ rfc,-oeyfh ` ,jiwf vfwcflkfh ,bkfy &vfc/ afwfn b,jlfn vfwcflblf cfafh wbkbi@/ ltufykfh? الله _ Fkkjo exey rfkbvfcb ,e abrhyb weddfnkfqlb? <f]pb ekfvjkfh of;-evhf cfafhblf nb;jhfn wbkvfckbr/ lt, ofv vf]yj ,thufy? <bhjw of; ` evhf cfafhblf nb;jhfn wbkbilfy wfqnfhflbufy cfobo lfkbk qswkbub ,jbc ,e abrhyb rsgxbkbr vf]wek njgvfufy?

Evevfy jkufylf/ of; Fhfajn njmblf nehbi ,bkfy/ evhf nfdjalfy csyuub cf]qb df cjxyb wbhlbhbi ` wbcwfhnbhbi ,bkfy j[bhbuf tnflb? {ekjcf wbkufylf/ ,fhxf b,jlfnkfh wfnjhb of;-evhf ofv vf]kev dfwnlf/ vf]kev ;jqkfhlf Hjcekekkjo � rshcfnufy nfhnb,lf [jkbc Fkkjo �ybyu hbpjcb exey wjbv wbkbycfubyf/ rfvjkbuf tnflb? <jhlb. ,jiwf dfwnlf/ ,jiwf shbylf `rb Veofvvfl � rshcfnufy nfhnb,lfy spufxf qscbylf snfkcf/ vfw,ek ,skvfqlb?

Ei,e jznybyu vfpveybuf rshf ephcbp/ nbwbkbyxyb ,fojyfcblf of; b,jlfnbybyu ,f]pb fvfkkfhbyb if[cfy spb ,f;fhvfclfy ,jiwfyb dfwbk wbkbi lehecn &vfckbub vf]kev ,skflb? Pjnfy/ ,eylfq wbkvbi pfvbhblf ifhbfn oervkfhbuf tyubk wfhfi bkkfnb `nflb? Cfdlf ,byn Pfvf]f � nji jnbilf ,bhjdyb dfrbk wbkbiuf bpy cshfufykfhblf Hjcekekkjo � he[cfn ,thvfufykfh/ ,fkrb Veplfkbaflfy &hnfhjw xbwb,/ jlfvkfh nsgkfybiblfy jklby jnbiuf ,e.hufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

:jobkbqzn lfdhblf ofv veihbrkfh of;-evhf wbkfhlb? <bhjw ekfh of;-evhflfy Fkkjo �uf weh,fn ojcbk wbkbiyb &vfc/ ,enkfhuf zwby ,skbiyb/ ,jiwf [fkwkfhuf spbyb rshcfnbiyb/ ,jpjhkfhbyb j,jl wbkb,/ cfdljkfhbyb hbdj;kfynbhbiyb/ oj;fnkfhbyb snfiyb vfwcfl wbkbifhlb? Ieybyu exey Weh]jyb Rfhbv of; ` evhf wbkbilf ieohfn ` j,hsyb rspkfvfclfy/ hb`cbp/ &k-.hn jmpblf «oj;b frf» ` «oj;b fz» ,skbi bkby;blf &vfc/ Hfovjy �ybyu hjpbkbubyb njgbi vfwcflblf ,skbib kjpbvkbubuf fkjoblf ehme ,thb,/ Fkkjo exey ltvjwlf? <bhjy fvfklf hb` `[el cev]fybyu ,sqb njgbkvfufy/ [jkbckbr yfveyfcb ,skufy pjn of; wbkufykfhblf%

تخريج السيوطيIةعملا سا وهي فاءي لا رةج حمهالل ه صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الل رضي الله عنه عن أنس

تحقيق الألباني وFyfc � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjobv! Of;bvyb hb`cbp/ cev]fcbp of;

wbkmfqcty ltlbkfh? (Bvjv Ce.nbq nf[hb; wbkufy? Yjcbhellby Fk,jybq cfobo ltufy)

Pjnfy/ jlfvkfh bxblf gek cfhakf,/ pf[vfn xtrb,/ vfifwwfn ,bkfy of;uf ,jhb,/ cfdj, jkvfclfy rtkf`nufykfh ofv ,jhkbub otx rbvuf cbh &vfc? {ececfy/ [jpbhub pfvjylf Bckjvybyu yfvjp/ pfrjn rf,b fcjcbq herykfhbyb snfvfclfy/ nehkb nevfy veyrfh bikfhuf he;e] wsqufy/ ,epewkbr df vf]cbzn vfqljyblf ieohfn wjpjyufy b,jlfncbp rbvcfkfh jhfcblf of;-evhfuf ,jhbi

eha ,skufy? Ojk,erb/ Fkkjo � yfvjp/ pfrjn rf,b fcjcbq herykfhyb wjbv wbkvfqlbufy/ ieybyultr/ ifhbfn ofhjv wbkufy qskkfh ,bkfy gek njgb, ,jhufykfhybyu “of;”byb ofv/ “evhf”cbyb ofv wf,ek wbkvfqlb!

1 «Vf;ve]k-Afnfdf» rbnj,kfhblfy

138

<f]pfy of; ` evhf cfafhbuf jnkfyufy rbib leivfy wfvfk wbkufyb/ wfhjwxb qskyb nscufyb ` rfcfkkbr `[el ie rf,b ,jiwf cf,f,kfhuf rshf b,jlfnbyb nfvjvkfilfy nscbkb, wjkbib vevrby? B,jlfnlfy nscedxb cf,f,kfhybyu ,fhnfhfa &nbkbibuf evbl wjkvfufylf/ &ohjvlfy xbwbiyb [jokfcf/ nez ` vjkybyu tnnblfy ,bhbvb/ wsq ` &xrbvb/ iekfh bxblfy weh,b tnufybyb weh,jykbr wbkbib kjpbv? F,lekkjo b,y Evfh Hjcekekkjo � ,bkfy evhfuf xbwlbr? Ieylf Wehfqi rjabhkfhb {jyfb Wf],flfy nsclb? Hjcekekkjo � weh,jykbr wbklbkfh df cjxkfhbyb wbhlbkfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

wfvfk wbkbyvjw» rfkbvfcbuf bpjo ,thbilf ekfvjkfh b[nbkja wbkufy? F,lekkjo b,y _ الإحصار»F,,jc/ F,lekkjo b,y Evfh/ Fyfc b,y Vjkbr � ofvlf Bvjv Fovfl/ Bvjv Ijab]bq df Bvjv Vjkbr kfh ei,e rfkbvfyb afwfn leivfy ` wfhjwxb njvjyblfy nscbkbi/ lt, bpjokf,/ jznybyu yjpbk ,skbi cf,f,byb abrhkfhbuf lfkbk wbkufy? Fvvj Ve;jobl/ Wfnjlf/ Fnj df vfpof,,jibvbp Bvjv F,e Ofybaf kfh yfplblf ,e csp leivfy ` wfhjwxbybyu nscbib/ jmbh rfcfkkbr neafqkb qskuf xbwjkvfckbr/ qsklfy flfibi/ cfafh exey f;hfnbkufy vf,kfmybyu qswjkbib/ ekjdybyu skb, ` ,epbkb, wjkbib/ f`k rbib exey vfohfvbybyu dfajn &nbibltr of; ` evhfyb rfvjkbuf tnrfpbilfy nscflbufy ofh wfylfq yfhcfyb bajlfkjdxb evevbq vf]yjlflbh? Ei,e abrh kemfnieyjc ekfvjkfh njvjyblfy ofv wekkf,-weddfnkfyufy? B,y Wenfq,f �

@Rbibyb of; b,jlfnblfy nscflbufy ofh wfylfq yfhcfyb «bocjh» ltqbkflb@/ ltufykfh? :fdofhbq � @Rbibybyu ,bhjy oj;fn neafqkb of;lfy wjkbib ofv «bocjh»lbh@/ ltufykfh? Bvjv Nf,fhbq � ofv ,e cspyb qsklfy nscflbufy ofh wfylfq cf,f,/ ltufykfh?

Hjcekekkjo � Oelfq,bqzlf weh,jykbrkfhbyb csqb,/ &ohjvlfy xbwwfykfh? Ieyuf fcjcfy Bvjv Vjkbr � leivfy of;lfy nscufy rbib ofwblf @Weh,jykbr wbkb,/ cjxbyb jklbhb,/ &ohjvlfy xbwflb? Bkufhb of; wbkufy ,skcf/ eyuf wfpj qsw@/ ltufykfh? Bvjv Ijab]bq � @Leivfy qskyb nsccf/ sif shbylf &ohjvlfy xbwflb df eyuf wfpj dj;b, ,skvfqlb/ ltqlbkfh? Bvjv F,e Ofybaf � @Hjcekekkjo � df cfoj,fkfh Oelfq,bqz qbkb nscbkufy evhfybyu wfpjcbyb snfufykfh? Afhpvb/ yfakvb/ ofh wfylfq b,jlfnyb/ ;evkflfy j[bhbuf tnvfufy of; ` evhfybyu wfpjcb ,jh@ lt,/ abrhkfhbuf ie jznyb oe;;fn wbkflbkfh?

Vfrrfb Verfhhfvflf ljbvbq zifqlbufy jlfv ,tnj,kbub ,jbc of; wbkbilfy nscbkcf/ weh,jykbr wbkb, &ohjvlfy xbwjkvfqlb? <tvjhkfh exey vjckfyufy pfv,bkkfhlf ,skcf ofv of; b,jlfnb shbykfhbuf jkb, ,jhbkflb df b,jlfnbyb j[bhbuf tnrfpbiuf `hlfv ,thbkflb?

Fkkjo � weh,jykbr sp shyb _ Vfrrfb Verfhhfvfuf tnb, ,jhueyuf `rb Pek-Ob;;fybyu sybyxb reyb ,skueyuf wflfh cjxyb wbhlbhbi ` wbcwfhnbhbilfy wfqnfhlb? Cjxyb jklbhbilfy &ohjvlfy xbwbi yfpfhlf nenbkufy? <f]pb veafccbh ekfvjkfh حلـهم rfkbvfcbuf pfvjy vf]yjcbyb ,thb,/ csqbi reybuf tnueyuf wflfh/ lt, nfkwby wbkufy? Fkbq b,y F,e Njkb,/ F,lekkjo b,y Vfc]el df F,lekkjo b,y F,,jc �kfh/ ieybyultr/ Ve;jobl df Bvjv F,e Ofybaf kfh shby cspblfy Ofhfvb Ifhba yfpfhlf nenbkufy/ ltqlbkfh? F,lekkjo b,y Evfh/ ofvlf Bvjv Vjkbr df Bvjv Ijab]bq kfh shby cspblfy wfvfk wbkbyufy ;jq yfpfhlf nenbkufy/ ltqlbkfh? Weh,jykbrrf fnfkufy ;jykbw sp ;jqbuf tnb, ,jhvfueyxf ;evkfcblfy Pek-Ob;;f jqbybyu sybyxb reyb yfpfhlf nenbkufy/ ltufy abrhkfh ofv ,jh?

<f]pfy of; wbkedxbuf ,bhjy lfhl tnbib/ fybwhjmb/ ,bn neibib ` ,jibuf zhf xbwb,/ cjxbyb jklbhbiuf vf;,eh ,skbib vevrby? Ieylf jklbhbilfy spuf xjhf njgbkvfcf/ cjxbyb jklbhb, &ohjvlfy xbwflb df weqblfub nehnb,lf ablz ,thflb% ~ ex rey hspf nenflb ` ehalf jlfvkfh tqlbufy jdwfn nehkfhblfy ex cj] vbwljhblfub tuekbryb jknbnf vbcrbyuf/ ofh ,bhbuf zhbv cj]lfy ekfiflb? ~rb ,bh wsqyb csqb, spb tvfclfy/ ,txjhfojk rbibkfhuf nfhwfnflb?

رجن عب بكع نة ع ناالله ع ضير هي فقال هجلى وع اثرنتل يالقمو لمسه وليع لى اللهص بيإلى الن ملتـا قال حم أطعم ستة مساكين لكل مـسكين صم ثلاثة أيام أو قلت لا قال كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة

كأسر لقاحام وطع اع منص فةنصامع لكم يهة واصخ في لتزفنIرواه البخاري Rf], b,y E;hf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �uf j,jhbklbv? <jibvlfub ,bnkfh

.pbvuf nsrbkb, nehufyblb? Ieylf Hjcekekkjo � ctyb wbqbyxbkbr ie ojkfnuf tnrfpufybyb ,bkvf,vfy? <bh wsq njgf jkfcfyvb ltlbkfh Qsw/ ltlbv? Ex rey hspf nen `rb

jknbnf vbcrbyuf nfjv ,th? Ofh ,bh vbcrbyuf zhbv cj] nfjv ,skcby! Rtqby ,jibyuyb wbhlbh ltlbkfh? Rf], b,y E;hf � @<e jzn vty ofwbvlf yjpbk ,skcf-lf/ e cbpkfhuf ofv

nffkkewkblbh@/ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ablz ,thedxb ablz nehkfhbyb nfykfilf b[nb`hkb ,skcf-lf/ ;jykbw csqbi ,ekfh bxblf fapfkblbh? Bvjv F,e Ofybaf � ablz nehblfy vbcrbykfhuf nfjv ,thbiyb b[nb`h &nufy rbib

139

bcnfufy ;jqlfub vecekvjy vbcrbykfhuf ,thbib vevrby/ ltqlbkfh? Bvjv Ijab]bq � &cf vbcrbykfh Vfrrfb Verfhhfvfkbr ,skbib kjpbv/ ltqlbkfh?

<f]pbkfh of; wbkedxblf &ohjvyb ,epflbufy fvfkyb rshcf/ lfhojk @Cbpuf wjy xbwfhbi

kjpbv!@ ltqlb? <e [fnjlbh? <bhbyxblfy Fkkjo � ex yfhcf% hspf nenbi/ cflfwf ,thbi df wjy xbwfhbilfy ,bhb nfykfi bvrjybznbyb ,thufy? <eylfq [fnjybyu pfvbhblf Fkkjo � ,thufy nfykfi oewewbyb xtrkfi/ ifhbfn oervbyb zibhbiltr ueyjo `nflb?

كنس cspb b,jlfn vf]yjkfhbyb ,bklbhflbufy b,jhf ,skb,/ Fkkjo �uf weh,fn ojcbk wbkbilf fcjcbq jvbkkfhlfy ,bhb ,skufyb ,jbc weh,jykbr wbkbyflbufy ;jykbw ofv @yecer@ rfkbvfcb ,bkfy bajlf &nbkvjwlf?

<bh rbib Ifddjk jqblf evhf pb`hfnbuf ,jhlb? Nfdja/ cf]qb/ cjx jklbhbi ,bkfy evhfyb neufkkf,/ csyu of; wbkbi vfwcflblf Vfrrfb Verfhhfvflf wjklb? Evhfyb verfvvfk flj &nufyblfy csyu &ohjvlfub rbibuf ;jbp ,skvfufy yfhcfkfhlfy ajqlfkfybiyb [jokflb? Csyu Pek-Ob;;fybyu cfrrbpbyxb reyb vbqwjnuf ,jhvfclfy &ohjvyb Vfrrfb Verfhhfvfybyu spblfy zyubnnfy ,jmkf,/ of; b,jlfnbyb ,jikflb? Of;ybyu vfpreh rshbybibyb «nfvfnne]» ltqbkflb? Of;ybyu nfvfnne] nehbyb ,f;fhf`nufy rbiblf weqblfub ifhnkfh njgbkbib kjpbv% of; jqkfhblf evhfuf &ohjv ,jmkf,/ fddfk evhf wbkbib* evhflfy ajhbm ,skufx/ sif qbkybyu spblf ,jiwf &ohjv ,jmkf, of; wbkbib* ofh brrbcbyb ,bh cfafhlf wbkbikbr* of;uf vbqwjnuf xbwvfclfy Vfrrfb Verfhhfvfybyu spblfy &ohjv ,jmkfib* Vfc;blek Ofhjv fokblfy ,skvfckbub/ of; ofv/ evhf ofv ,bh rbibybyu yjvblfy ,skbib/

:jobkbzn gfqnblf fhf,kfh of; df evhfyb ,bh vfhnflf flj wbkbi ;jbp &vfc/ lt, ,bkfhlb? Hjcekekkjo � ,eylfq ;jobkjyf &]nbwjlyb ,trjh wbkb,/ weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

نفيان تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمرضي االله عنعن عبد الله بن مسعود رواه Iالفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة

الترمذيF,lekkjo b,y Vfc]el � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � of; df evhf jhfcbyb ,bh-

,bhbuf &hufinbhbyukfh? Xeyrb ekfhybyu ofh brrbcb ,jcwjy ntvbh/ nbkkj df reveiybyu wjnbivfcbyb rtnrbpufyb rf,b rfv,fmfkkbr df ueyjoyb rtnrbpflb? Nfwdj ,bkfy wbkbyufy of;1uf ;fyyfnlfy ,skfr cfdj, qswlbh ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Rbv leivfyybyu wfvfkblfy wenekb, ` lfhllfy ajhbm ,skb,/ of; jqkfhblf evhf wbkcf/ of; vfhjcbvkfhb ,jikfyueyuf wflfh &ohjvlfy xbwb,/ [ei,eq `rb jbkfcb rf,b &ohjvlfy nfiwfhb ojklf oepeh wbkbi ve,jo ,skufy yfhcfkfhlfy ajqlfkfyvjwxb ,skcf/ eylf of;uf wflfh ajqlfkfybiuf bpy ,thufyb df ,bh dfwnlf brrb b,jlfnyb flj wbkbiuf vezccfh &nufyb exey Fkkjo � ierhjyf nfhbwfcblf wjlbh ,skufy ;jybdjhyb weh,jykbr wbkflb?

Brhbvf � hbdjzn wbklbkfh% B,y F,,jc �lfy of;lf ajqlfkfybi ofwblf cshfklb? Ieylf @Veoj;bhkfh/ fycjhkfh df Gfqmfv,fh �ybyu f`kkfhb Of;;fnek Dblj]lf nfk,bz fqnbilb/ ,bp ofv nfk,bz fqnb, xbwlbr? Vfrrfuf rtkufybvbplf Hjcekekkjo � weh,jykbr fnf, wsqufy

rbiblfy ,jiwfkfh of;uf fqnufy nfk,bzyubpyb evhfuf fqkfynbhcby ltlbkfh? Csyu {jyfb Rf],fyb nfdja wbklbr/ Cfaj-Vfhdfyb cf]qb wbklbr/ f`kkfhbvbp ,bkfy wsibklbr/ rbqbvkfhbvbpyb rbqlbr? Rbv weh,jykbr fnfufy ,skcf/ weh,jykbr sp shybuf tnb, ,jhvfueyxf &ohjvlfy xbwvfqlb ltlbkfh? Rtqby Nfhdbz2 jwijvbb ,bpyb of;uf nfk,bz fqnbibvbpuf ,e.hlbkfh? B,jlfnkfhlfy ,sifufybvbplf/ {jyfb Rf],fyb nfdja wbklbr/ Cfaj-Vfhdfyb cf]qb wbklbr? Ieylfq wbkb, ,bpuf weh,jykbr dj;b, ,skufy ojklf of;bvbp nfvjv ,sklb? Fkkjo � fqnufybltr% Weh,jykbrrf fnfkufy ;jykbwlfy yfcb, ,skufyyb csqcby! Rbv njgjkvfcf/ eylf of; gfqnblf ex rey df ifohbyubpuf wfqnufykfhbyubplf tnnb rey hspf nenbib kjpbv? Wsq weh,jykbrrf tnflb? <bh qbklf brrb b,jlfn _ of; ,bkfy evhf jhfcbyb ;fvkflbkfh? Xeyrb eyb Fkkjo � Sp rbnj,blf yjpbk &nufy/ Gfqmfv,fhb � ofv ;jhbq &nufy df Vfrrf fokblfy spuf ,fhxf jlfvkfhuf he[cfn wbkufy? Fkkjo ei,e oerv jbkfcb Vfc;blek Ofhjvlf snhjw ,skvfufy rbib exeylbh ltlb? Fkkjo � rbnj,blf pbrh &nufy of; jqkfhb _ Ifddjk/ Pek-

1 «Vf,heh» rfkbvfcbyb of;yb Fkkjo �uf jcbq ,skvfufy ojklf flj wbkbi/ of;lf df eylfy csyu Fkkjo �uf jcbq

,skvfckbr/ ltqbkufy? Ofcfy <fchbq � @Of;lfy csyu ley` bikfhblfy rshf j[bhfn bikfhbuf rsghjw &onbvjv ,thflbufy ,skb, wfqnbi@/ ltufykfh? 2 Pek-Ob;;f jqbybyu 8 _ reyb Nfhdbz reyb/ lt, .hbnbkflb?

140

Wf]lf df Pek-Ob;;flbh? Ei,e jqkfhlf ajqlfkfyufy rbibuf wjy xbwfhbi ` hspf nenbi kjpbv ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bvjv F,e Ofybaf � @Vfrrfb Verfhhfvflf zijdxb of; df evhf b,jlfnkfhb exey fkjoblf &ohjv ,jmkfi vfifwwfn nemlbhvfufyb ,jbc of;ybyu nfvfnne] ` wbhjy nehbyb ,f;fhjkvfqlb? <jhlb. of;;b nfvfnne] wbkcf/ wsq csqb,/ spb tvfclfy nfhwfnb, .,jhflb@/ ltqlbkfh?

Of;ybyu nfvfnne] nehbuf &ohjv ,jmkfufy rbibuf weh,jykbr csqbi dj;b,lbh? Weh,jykbrrf csqbkflbufy ;jykbwybyu &yu rfnnfcb df fapfkb nez/ shnfcb vjk/ rbxbub wsq ` &xrblbh? Csqbkflbufy nez ,ti qbkkbr/ cbubh brrb qbkkbr/ &xrb ,bh qbkkbr/ rsq jknb jqkbr ,skbib ifhn wbkbyflb?

رواه I العـج والـثج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال هرضي الله عن عن أبي بكر الصديق ترمذيال

F,e <frh � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh �lfy @Wfylfq of; fapfk@/ lt, cshfklb? Jdjpyb rsnfhb, nfk,bz fqnbkufy df rsg wfh,jykbr wbkbi ,bkfy rsg wjy jwbpbkufy of; fapfkblbh lt, ;fdj, wbklbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Bvjv F,e Ofybaf �ybyu yfplkfhblf wfvfk wbkbyufy/ qsklf wjkufy rbib weh,jykbr wbkflbufy ;jykbwyb `rb wbqvfnbyb Vfrrfb Verfhhfvfuf .,jhflb? Fvvj ;evoeh aewfojkfh abrhbuf rshf weh,jykbr wfvfk wbkbyufy shbylf csqbkflb?

Vfrrfb Verfhhfvflf vedfwwfn zifqlbufy rbib of;ybyu nfvfnne] nehbyb wbkcf/ weh,jykbr wbkflb? Bahjl nehbyb wbkufy jlfvuf weh,jykbr kjpbv &vfc?

Weh,jykbrrf nez ` vjk csqbkcf/ ,bnnf nez ` cbubhuf tnnb rbibuf wflfh ithbr ,skbib vevrby? Hjcekekkjo � f`kkfhb yjvblfy cbubhyb weh,jykbr wbkufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) :j,bh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bkfy ,bhuf of;uf nfr,bh fqnb, xbwlbr? Hjcekekkjo � weh,jykbrlf ,bpyb nez df cbubhlf/ z]yb ,bplfy ofh tnnb rbib weh,jykbr wbkbyflbufy nez ` vjklf ithbr ,skbiuf ,e.hlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Weh,jykbryb csqb, ` csqlbhb, rfv,fmfkkfhuf ekfibkflb? Ieybyu exey ojpbhlf oj;bkfhybyu wbkufy weh,jykbr usinkfhb vepkfnbkufy ojklf rfv,fmfk vecekvjy lfdkfnkfhuf ;syfnbkb,/ vbyukf, ,txjhfojk vecekvjykfh lfcneh[jybuf njhnbw wbkbyflb? Weh,jykbr wbkufy rbib ,bh rbcvbyb spb tqbib ofv vevrby? Fvvj/ weh,jykbryb wbkufy ;jqblf nfikf, rtnbi [fnj df ceyyfnuf [bkjalbh?

Weh,jykbr wbkbyflbufy ;jykbwyb ` gekbyb njgjkvfufy oj;bkfh ,flfkbuf of; reykfhblf ex rey/ of;lfy csyu ` eqbuf wfqnufyblf tnnb rey/ ;fvb ,skb, sy rey hspf nenbib kjpbv? Lfcnkf,rb ex reykbr hspf evhfuf &ohjv ,jmkfufy rey ,bkfy Nfihbw reykfhb jhfkbmblf ,skcf/ z[ib? Frcfh ekfvjkfh abrhbuf rshf hspfyb Pek-Ob;;fybyu tnnbyxb/ cfrrbpbyxb df nswwbpbyxb reykfhb nenufyb fapfk? B,jlfnkfhuf yfijn ,bkfy nehbi/ pbrh df lejkfhuf mfqhfn wbkbi vfwcflblf Fhfajn reyb hspf nenvfufyb vf]wek? Nfihbw reykfhb vecekvjykfhybyu ,fqhfvb ,skufyb ,jbc hspf nenvfckbr fapfklbh? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf ,eyuf bijhf wbklbkfh%

ذلية الهشيبن نع ناالله ع ضير ه لمسه وليع لى اللهول الله صسب قال قال رـرشأكـل و امريق أيشالت امأيI رواه مسلم

Ye,fqif fk-Oepfkbq � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Nfihbw reykfhb _ t,-bxbi

reykfhblbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Fvvj Jqif/ F,lekkjo b,y Evfh/ F,lekkjo b,y Pe,fqh � rf,b cfoj,fkfh ofvlf Bvjv Vjkbr/ Bvjv Fovfl df Fdpj]bq rf,b ekfvjkfh weh,jykr wbkjkvfufy rbibuf Pek-Ob;;fybyu 10/ 11/ 12 _ reykfhb/ z]yb ofqbn reykfhb ofv hspf nenbiuf he[cfn wbkufykfh? F,lekkjo b,y Evfh � Weh,jykbr njgjkvfufy rbiblfy ,jiwfuf Nfihbw reykfhb hspf nenbiuf he[cfn ,thbkvfufy ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Jqif jyfvbp � Nfihbw reykfhb Vbyjlf hspf nenufykfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Weh,jykbr wbkjkvfufy rbib sy reykbr hspfyb bvrjy wflfh ntphjw nenbib fapfk ,skcf-lf/ jhfkfnb, ` gfqlfh-gfq nenbilf b[nb`hkb?

Fkkjo � wfqnufykfhbyubplf lt, fybw-hfdify ,f`y &nufybuf fcjcfy Bvjv Vjkbr � rf,b ekfvjkfh wjkufy tnnb reykbr hspfyb of;lfy equf wfqnufylfy csyu nenbibuf xfwbhufykfh df .hnbuf wfqnvfclfy nehb, hspf nenbiyb rfhbo cfyfufykfh? Bvjv Fovfl � rf,b ,jiwf

141

ekfvjkfh ـتمعجر _ wfqnufykfhbyubplf rfkbvfcblfy of; fvfkkfhbybyu neufib yfpfhlf nenbkufy lt,/ of; fvfkkfhb neufyblfy csyu Vfrrfb Verfhhfvflf `rb qsklf nenbiuf ofv he[cfn wbkufykfh?

<e of;ybyu nfvfnne] nehb `rb weh,jykbr wbkbi ` hspf nenbi ofwblfub oerv Vfrrfb Verfhhfvf fokblfy ,jiwfuf [jclbh? Vfrrfb Verfhhfvflf zijdxb rbib nfvfnne] wbkjkvfqlb df eyuf reh,jykbr ofv dj;b, &vfc? Bvjv Ijab]bq � ,e ofhablfy oerv/ z]yb weh,jykbr df hspf nenbi vfwcfl wbkbyufy/ ltufykfh?

Veafccbh ekfvjkfh jbkfcb Vfc;blek Ofhjvlf snhjw ,skvfufy rbib _ أهله حاضرى المـسجد الحـرام ;evkfcbyb nehkbxf bpjokfufykfh? Bvjv Ijab]bq � Vfrrfb Verfhhfvflfy yfvjp wfch swbkvfqlbufy vfcjaflf zifqlbufy rbibkfh/ ltufykfh? Bvjv Vjkbr � Vfrrfb Verfhhfvf ifohb fojkbcb/ ltufykfh? Bvjv F,e Ofybaf � Vfrrfb Verfhhfvflfy Vbqwjnufxf ,skufy vfcjaflf zifqlbufy rbibkfh/ ltufykfh?

Of; wbkedxb jklby weh,jykbr wbkb,/ rtqby cjxbyb jklbhbib fapfk? Vbcdfh �

Hjcekekkjo � cjx jklbhbilfy jklby weh,jykbr wbklbkfh df fcoj,kfhbyb ofv ieyuf ,e.hlbkfh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb) Weh,jykbr wbkbilfy jklby cjxbyb jklbhufy rbibuf otx wfylfq ofhf; qswkbub ceyyfn ,bkfy cj,bnlbh? Cjxyb wbhlbhbib df syu njvjylfy ,jikfib ceyyfnlbh%

رمن عد الله ببع نع ناالله ع ضيقال ر لمسه وليع لى اللهول الله صسا أن رمه لقـينحالم ـمحار ـمقـالوا الله رواه البخاريI والمقصرينالوا والمقصرين يا رسول الله قالق اللهم ارحم المحلقين والمقصرين يا رسول الله قال

F,lekkjo b,y Evfh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fkkjobv! Cjxbyb

wbhlbhufykfhyb hfovfnbyuf jkuby١ ltlbkfh? Wbcwfhnbhufykfhyb ofv fqnbyu ` Hjcekekkjo/ ltqbilb? Hjcekekkjo � brrbyxb ,jh ofv Fkkjobv! Cjxbyb wbhlbhufykfhyb hfovfnbyuf jkuby ltlbkfh? Zyf wbcwfhnbhufykfhyb ofv fqnbyu ` Hjcekekkjo/ ltqbilb? Exbyxbcblf wbcwfhnbhufykfhyb ofv ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Cjxyb wbcwfhnbhbilf ,jiybyu fqhbv ;jqkfhyb wbcwfhnbhb,/ wjkufy ;jqkfhyb wjklbhbi [fnjlbh?

Of;-evhf wbkedxb f`kkfh cjxkfhbyb wbcvfy Bvjv Ijab]q df Bvjv Fovfl kfh nf],bhb ,bkfy fqnufylf/ ,fhvjw exb vbwljhbxf wbhwflb%

ليس على النساء حلق إنما على النـساء م قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ماهرضي االله عن عباس عن ابن قصيرالتI رواه أبو داود

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � f`kkfhuf cjxyb wbhlbhbi qsw? F`kkfhuf cjxyb wbcwfhnbhbi kjpbv ltlbkfh? (F,e Ljdel hbdjznb)

:evoeh ekfvjkfh ,flfylfub ,jiwf nerkfhyb cjxuf wb`c wbkb,/ &ohjvlfub rbibyb cjx df nbhyjw jkbilfy wfqnfhufykfh? <f]pb ekfvjkfh vsqkjd/ wsknbw ` rbylbr jcnb nerkfhyb `rb nbhyjwkfhyb jkbiuf he[cfn wbkflb? Ekfhybyu abhrbuf rshf jznlf afwfn cjx pbrh &nbkufy?

Weh]jyb Rfhbv of;uf fkjwfljh ,f]pb oervkfhyb ,f`y &nufyblfy csyu vsvbykfhyb Fkkjo �lfy wshwbiuf/ Eybyu fpj,b wfnnbw &rfybyb ,bkbiuf xfwbhvjwlf? Xeyjyxb fpj,ybyu wfnnbwkbub fpj, ,thedxbybyu ,e.r welhfnb df ifdrfnblfy lfkjkfn ,thflb? Pjnfy/ Fkkjo �lfy wshwbi Eybyu fpj,buf jkb, ,jhflbufy ueyjokfhlfy qbhjw ,skbiuf jkb, rtkflb? Nfwdj bycjyyb jlfvkfhxf of`n rtxbhbiuf eylfqlb? Nfwdjcbp rbvcf ofhjvkfhyb wbkbiuf spblf ;eh]fn njgflb/ dj;b,jnkfhyb nfhr &nflb? Spbybyu of`nblfy nfiwfhb ,jiwfkfhybrbyb ofv ,fh,jl wbkflb?

Fkkjo �lfy wshwb, of`n rtxbhf`nufy rbib ley`lf otx rbv df otx yfhcflfy wshwvfq zifqlb? Fvvj Fkkjo �lfy wshwvfclfy zif`nufy rbvcf ofh rbv df ofh yfhcflfy/ ofnnj rskfyrfcblfy ofv wshwb, zifqlb? Of`nyb ntribhbyu! Fkkjo �lfy ofwbwbq nfwdj wbkufy rbibkfh ofh wfylfq pjkbvybyu jklblf ofv dbwjh df cfkj,fn ,bkfy nehflb? Otx rbv eyuf nfolbl cjkjkvfqlb? Fkkjo �lfy wshwvfq zif`nufykfh spb rf,b j;bp bycjykfhlfy wshwb,/ [jh ,skb, zifqlb? Fkkjo �lfy wshwvfclfy lfdh cehf`nufykfh reylepblf ofv cjzcblfy wshwb,/ fhpbvfc yfhcfkfhlfy dfobvfuf neib, zifqlb? Ltvfr/ Fkkjo �lfy nfwdj wbkbi bycjyuf

١ F,e Oehfqhf �lfy wbkbyufy ,jiwf hbdjznlf ueyjokfhbyb rtxbhuby lt, rtknbhbkufy? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

142

ekrfy ojnbh;fvkbryb ,thflb? Nfwdj yfnb;fcblf &hbibkufy ojnbh;fvkbryb ,jiwf qsk ,bkfy njgb, ,skvfqlb?

Fqhbvkfh gek cfhakf,/ Vfrrfb Verfhhfvfltr vewfllfc ;jqkfhuf ,jhflb? <bhjw sifylfq ekem ;jqkfhlf ofv ofdjcbuf `[el oe;;fncbp yfhcfkfhuf &hufibiyb wsqvfqlb? <jiwf b,jlfnkfh wfnjhb of;yb ofv Rbnj,e Ceyyfnuf vedjabw hfdbilf snfilfy ,ji njhnflb? Sifylfqkfhyb rshufylf @Fkkjo �lfy wshwbyukfh!@ ltufy [bnj,yb zyf ofv nthfyhjw neieybkflb?

A����B���CD�����F��E���G���H��������J��I�����L��K������������P��O��N����M��Q�������������U��T��S��R������������������W��V�����������X]��\��[��Z��Y��^b��a��`���_����

197? Of; vf]kev jqkfhlbh? Rbv ie jqkfhlf spbuf of; wbkbiyb afhp wbkcf/ eylf ie jqkfhlf ;bvj]/ vf]cbzn/ ;fy;fykrfikbr qswlbh! Wfyfwfyub z[ibkbr wbkcfyubp/ Fkkjo eyb ,bkflb! Jpewf jkbyukfh! Fk,fnnf/ jpewfkfhybyu z[ibcb _ nfwdjlbh! Ieylfq &rfy/ Vtylfy nfwdj wbkbyukfh/ &q fwk &ufkfhb!

^q vsvbykfh! Of; b,jlfnb dfwnb _ vf]kev jqkfhlbh! Bxbyubplfy rbv &ohjv ,jmkf,/ nfk,bz fqnb,/ spbuf of;yb kjpbv &ncf/ f`kkfhbuf zwbykfivfcby! Ueyjokfhybyu ,fhxf nehblfy qbhjw ,skcby! :fy;fk/ [ecevfn wbkvfcby! <eylfq bikfh of;yb ,epflb! Of; gfqnblf ` eylfy csyu ifhbfnuf vedjabw ojklf/ b[kjc ,bkfy wfyfwfyub z[ibkbryb wbkcfyubp/ Fkkjo � ,bkflb df Wb`vfn reyb ekrfy f;h-cfdj,kfh ,bkfy nfwlbhkfqlb!

Of;uf qskuf xbwbilfy jklby wfk,byubp df ;bcvbyubpuf rthfrkb ,skufy jpewfkfhyb/ cfafh &onb`;kfhbyb ojpbhkf, jkbyu! <bkbyurbv/ jpewfkfhybyu &yu z[ibcb _ Fkkjo � ofvbif nfwdj wbkbilbh! Ieylfq &rfy/ nfwdjyb jkbi `lbyubplfy xbwvfcby!

^q fwk/ afov-afhjcfn &ufkfhb! Ifhbfnbvyb of`nbyubpuf nfn,bw &nbi/ ,eqhewkfhbvyb nskf-nsrbc ,f;fhbi/ wfqnfhufykfhbvlfy ,fnfvjv nbqbkbi ,bkfy Vtylfy wshwbyu/ nfwdj wbkbyu!

Fkkjo � b,jlfn oervkfhbyb ,f`y wbkbilf lfdjv &nfhrfy/ of; wbkbi exey vf]kev jqkfh kjpbvkbubyb ewnbhvjwlf? Evhf b,jlfnblfy afhwkb skfhjw of;uf jnkfyufy rbib qbkybyu bcnfufy gfqnblf &vfc/ afwfn of; jqkfhblf cfafhuf xbwbib kjpbvkbubyb ,bklbhvjwlf? Jznlf of;yb evhflfy fkjoblf pbrh &nbkbib qbkybyu bcnfkufy dfwnblf evhfuf &ohjv ,jmkfi

;jbpkbubyb/ of;uf &cf afwfn vf]kev dfwn _ of; jqkfhblf &ohjv ,jmkfi vevrbykbubyb rshcfnflb? Ltvfr/ of; dfwnb vf]kev jqkfhlbh? Ei,e jqkfh ofwblf ekfvjkfh brrb [bk abrhuf ,skbyufy? F,lekkjo b,y Vfc]el � ofvlf Fnj/ Ve;jobl/ Peohbq df Bvjv Vjkbr kfh of; jqkfhyb Ifddjk/ Pek-Wf]lf df Pek-Ob;;f/ ltufykfh? F,lekkjo b,y F,,jc/ F,lekkjo b,y Evfh � ofvlf Bvjv Nf,fhbq/ Cellbq/ If],bq/ Bvjv F,e Ofybaf/ Bvjv Ijab]bq df Bvjv

Fovfl kfh Ifddjk/ Pek-Wf]lf df Pek-Ob;;f jqbybyu ,bhbyxb sy reykbublbh/ ltufykfh?

Vfpreh jqkfhlf of;uf ybzn wbkb,/ wfcl ,bkfy/ &ohjv ,jmkf,/ nfk,bz1 fqnb,/ qskuf jnkfycf/ z]yb of; wbkbiyb spbuf kjpbv wbkcf/ eyuf of; reykfhblf weqblfub of; jlj,kfhbuf wfn]fy hbjz wbkbib ifhn%

1) :bvj]/ ifodjybq ofhfrfnkfh ` rshgf cbhkfhbuf ljbh ufg-cspkfh wbkbi/ of`cbp ufgkfhyb ufgbhbi/ evevfy bycjyybyu ifodjybq obhckfhbyb wspmfnflbufy yfhcfkfh ofwblf ceo,fn wshbi vevrby &vfc? F,lekkjo b,y F,,jc � ofvlf Cf]bl b,y :e,fqh/ Wfnjlf/ Brhbvf/ Ve;jobl/ Peohbq df Bvjv Vjkbr kfh « فـثالر _ hjafc» rfkbvfcbuf ;bvj] vf]yjcbyb ,thufykfh? F,lekkjo b,y Evfh � ofvlf Fnj df Njdec kfh ,e rfkbvfuf rbibybyu f`kb ,bkfy biwbq vfdpelf gfhlfcbp ufgbhbib/ ltufykfh? Ekfvjkfh &ohjvlfub rbib dewealfy jklby f`kb ,bkfy wsibkcf/ of;b ,epbkflb? Weh,jykbr wbkb,/ rtkuecb qbkb ,jiwfnlfy of; wbkflb/ ltufykfh?

2) Of; wbkedxb of; gfqnblf jd wbkbi/ cjx jklbhbi rf,b of;yb ,epedxb fvfkkfhyb wbkbib/ ,bhjdyb kfwf, ,bkfy fnfib/ csrbybib/ ofwjhfnkfib/ mbq,fn wbkbib/ ,enkfhuf fnf, csqbib/ evevfy/ rfnnf ,skcby/ rbxbr ,skcby/ Fkkjo �uf jcbq ,skbiybyu ,fhxf nehblfy qbhjw ,skbib lfhrjh?

3) Fkkjo �ybyu eqbuf ueyjokfhb fad &nbkbibyb evbl wbkb, rtkufy oj;bkfh of;

gfqnblf ;fy;fk/ csrbybi/ ofwjhfn/ njhnbiedltr hfpbk bkkfnkfhlfy epjw ,skbikfhb kjpbv? Xeyjyxb njhnbied bycjyyb ;fy;fkuf df of;yb ,epflbufy yjoei ojkfnkfhuf jkb, rtkbib vevrby? وقــس rfkbvfcbuf ekfvjkfh ,e.hbkufy yfhcfkfhyb nfhr wbkbi df wfqnfhbkufy فueyjokfhlfy wfqnvfckbr ,bkfy Fkkjo �uf ,skufy bnjfnlfy xbwbi vf]yjcbyb ,thufykfh?

1 Bvjv F,e Ofybaf � nfk,bzyb ifhn wbkufykfh? Bvjv Ijab]bq �ybyu yfplkfhblf nfk,bz of;ybyu herykfhblfy &vfc?

143

<f]pb ekfvjkfh ei,e jznuf fcjckfyb,/ of; yfak ,skcf ofv ,jikfufylfy csyu afhpuf fqkfyflb df eyb nfvjvkfi kjpbv ,skflb/ ltufykfh?

Vfpreh yjvf]wek [ekwkfhlfy ,jiwf dfwnlf ofv nbqbkbi rthfr? ^ohjvlf &cf nfvjvfy zwbybuf ,jhvfckbr lfhrjh? <fkrb ,toelf/ of`cbp ufgkfh df ajqlfcbp njhnbiedkfh shybuf Rbnj,e Ceyyfnlf djhbl ,skufy pbrh-lejkfhyb/ cflfwf/ yfvjp/ nfdja rf,b yfak b,jlfnkfhyb bvrjy wflfh rsgfqnbhbib kjpbv? Ieylfubyf of;lfy rsplf nenbkufy vfwcfl _ ueyjokfhlfy gjr ,skbiuf &hbiflb%

ج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجـع من ح قال النبي صلى الله عليه وسلم ه قال رضي االله عن عن أبي هريرة هأم هتلدم ووكيIرواه البخاري

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � ,e Eqyb ueyjo wbkvfclfy/ ;bvj] df eyuf fkjwfljh ofhfrfnkfhyb wbkvfclfy of; wbkcf/ eqbuf jyfcb newwfy reyltr ueyjocbp wfqnflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bycjy wfthlf/ wfylfq ,bh z[ib fvfkyb wbkvfcby/ Fkkjo � eyb rshb,/ ,bkb, nehflb? Vsvby rbibybyu b[kjc df Rbnj,e Ceyyfnuf vedjabw ,skufy ofh ,bh cspb df ofhfrfnbuf Wb`vfn reyb/ fk,fnnf/ verjajn ,thflb? Fvvj ,e yjnjdjy bycjy rsgbyxf Fkkjo �ybyu rshb,/ ,bkb, nehbibyb jlfvkfhybyu rshb,/ ,bkb, nehbibuf fkbinbhflb? Fckblf wbkbyf`nufy ofh ,bh z[ibkbryb Fkkjo �ybyu ,bkb, nehbib vsvby exey wedjyx df ifhfauf rbajz?

{ellb ,bpybyu lfdhbvbplf rsgxbkbr of;uf vf]yfdbq jpewfcbp afwfn ;fcfl jpewfcbyb jkb, rtkufyb rf,b ,f]pbkfh of;uf vjllbq nfq`hufhkbrcbp rtklb%

F,lekkjo b,y F,,jc � hbdjzn wbklbkfh% Zvfy fokb of; wbkfh/ @<bp Fkkjouf nfdfrrfk wbkuedxbkfhvbp@ lt,/ nf]vbyjnkfhbyb jkvfcblb? Vfrrfuf rtkbiufylf/ jlfvkfhlfy cshfifhlb? Ieylf Fkkjo jpewf jkbyukfh/ jpewfkfhybyu z[ibcb nfwdjlbh jznbyb yjpbk &nlb? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

<fkrbv ekfhybyu Fkkjo �uf ,skufy bqvjyb/ nfdfrrekb rexkb ,skufyb ,jbc ieylfq ltufylbhkfh? Ktrby Fkkjo � cfafhuf ofh njvjykfvf nf`hufhkbr rshvfclfy xbwbi [fnj &rfykbubuf bijhf wbkb,/ of;uf jnkfyf`ufy oj;bkfhuf spb ,bkfy ,bhuf cfafhybyu ofv vjllbq/ ofv vf]yfdbq jpewfcbyb jkbiuf ,e.hlb? Pjnfy/ @Fkkjoybyu <fqnbyb of; wbkfvbpe Fkkjo ,bpyb nfikf, wszlbvb@/ ltufy neieyxfybyu pfvbhblf Fkkjo �uf vbyyfn wbkbi bkkfnb `nflb?

<bpybyu lfdhbvbplf ,eybyu frcb exhfqlb? Rsgxbkbr oj;bkfh cfafhuf gek/ tvjw-bxvjr rf,b ;fcfl jpewfkfhyb [s, df rsg jkflb? Fvvj jpewfkfhb bxblf wfk, exey &yu veobv df pfheh ,skufy nfwdj/ [eie]/ b[kjc rf,b J[bhfn jpewfcbyb jkbi ofwblf sqkfvfqlb? Of; cfafhbuf b,jlfn lt, &vfc/ cf`ofn lt, ojpbhkbr rshflb? Ie ,jbc b,jlfnkfhb vfpveycbp snflb? Of; reykfhblf mbq,fn/ csrbybi/ `kmjy rf,b ueyjokfhyb wbkfdthflb? Of;lfy wfqnufylf/ b,jlfn nf]cbhb rshbyvfqlb?

Jpewfkfh bxblf bycjyuf ley` df j[bhfnlf vfyaffn rtknbhflbufyb _ nfwdjlbh? Jpewf [fknfcbuf nfwdjyb vecnforfv ;jqkfufy rbib [fnfhkb cfafhuf vecnforfv obvjz df tnfhkb nfq`hufhkbr ,bkfy cfafh wbkufy rbibuf s[ifqlb? Cfafh [fknfcbuf nfwdjyb vecnforfv ;jqkfvfufy `rb nfvjvfy jkvfufy vecjabh [fda-[fnfhuf nskf qskuf ojpbhkbr rshvfclfy otx dfwjcbp xbwwfy/ jwb,fnlf vfypbkuf tnb, ,jhjkvfclfy qsklf ofkjrfnuf .p nenufy jlfvuf s[ifqlb?

Bycjy ley`lf jllbq cf`ofnuf xbwcf/ jklbylfy cfafh &onb`;kfhbyb ojpbhkfiuf rbhbiflb? Cfafhlf rthfr ,skbib nf[vby wbkbyufy ofh wfylfq yfhcf .r [fknfcbuf ;jqkfyflb? <jhflbufy ;jqlfub ojkfnyb shufybiuf/ sif thlfub nfybi-,bkbikfhyb cehbinbhbiuf rbhbiflb! Fvvj f,flbq cfjlfnuf &hbibilf veobv ,bkufy j[bhfn cfafhbuf b,jlfn/ cjkbo fvfkkfh rf,b &onb`;kfhbyb ojpbhkfiuf ,tgfhdj! Ojk,erb/ ley`dbq jpewfkfh yfac nfkf,kfhb exey [bpvfn wbkcf/ e[hjdbq jpewfkfh bycjyyb f,flbq cfjlfnuf tnfrkfqlb!

Ojpbhlf fqhbv oj;bkfhuf of;uf ,jhufylf fokb [fqh rbibkfh `rb [fqhbz nfirbkjnkfh veheddfnblfy nfvf wbkb,/ ekfhuf wbqyfkufyblfy/ qsk vfifwwfnkfhblfy ,shnnbhb, ibrjzn wbkb, `hlfv cshfi jlfn necbuf fqkfyufy? Ojk,erb/ ,bhjduf jmbhbyb jhnb,/ ,jwbylb ,skbi njv vf]yjlfub of; neieyxfcbuf cjz cjkflb? Fcjcbqcb ,eylfq wbkvbikfh Fkkjo �ybyu @Jpewf jkbyukfh!@ ltufy afhvjybuf [bkjalbh?

Ieybyultr ,jiwf cfafhuf xbwbilf ofv sif ;jqlfub wflbhljy ,bhjlfhkfhuf cezyb, nfq`hufhkbrcbp xbwbi ofv ekfvjkfh njvjyblfy wjhfkfyflb? Pthj/ vecekvjy rbib of`nlf bvrjy wflfh ,jiwfkfhuf .r ,skvfckbrrf ofhfrfn wbkbib lfhrjh?

144

Tvjw-bxvjw rf,b ;fcfl jpewfcb wfnjhblf wfk, jpewfcb ,skvbi nfwdj _ ofh ,bh ofhfrfnyb Fkkjo � rshb,/ ,bkb, nehb,lb/ ltufy nfcfddehyb wfk,buf vecnforfv shyfnb,/ csyu of;uf qsk jkufy oj;bkfh of; cfafhblfy vedfaafwbzn ,bkfy wfqnflb? Xeyjyxb nfwdj bycjyuf vf]yfdbq pfdw ,f[iblf &nflb/ rfvjkjn cfhb tnfrkfqlb?

@Jpewfkfhybyu &yu z[ibcb nfwdjlbh!@ ltqbi ,bkfy Fkkjo � @^q vsvbykfh! Ley` ojdkbcb ljbvbq wsybv &vfc! Jklbyubplf j[bhfn cfafhb nehb,lb! J[bhfnlf cbpuf fcwfnflbufy/ bi

,thflbufy jpewf afwfn nfwdjlbh! Sif cfafhuf xbwbilfy jklby pfheh df veobv ,skufy nfwdj jpewfcbyb rsghjw jkbyu!@ ltufyltr ,skflb?

Of; cfafhblf ueyjokfhlfy nbqbkbi ofv spbuf zhfif wbqby? Fkkjo � of;lf/ evevfy of`nlf ueyjokfhlfy qbhjw ,skbilf bycjyuf rfnnf `hlfv ,thflbufy yfhcf _ nfwdj &rfybyb shufnb,/ nfwdj wbkbiuf ,skufy fvhbyb fwk &ufkfhbuf wfhfnlb? Pjnfy/ nfwdjybyu bycjyuf ,thflbufy ekrfy vfyaffnkfhbyb afwfn fwkyb bikfnb, ,bkbi vevrby? Fwkcbp rbvcfkfh nfwdj wbkbi jhwfkb ojcbk ,skflbufy ajqlfkfhyb ,bkbilfy j;bplbh? Fkkjo �lfy wshwvfufy rbvcfyb ,tvfkjk fwkcbp ltcf ,skflb? Xeyrb/ ,eylfq rbvcf ofh ,bh yfhcfyb rshb,/ &ibnb,/ ,bkb, nehflbufy Pjnlfy wshwvfckbub ,bkfy spb rf,b j;bp df yjnjdjy bycjylfy wshwb, zifqlb?

j��i� �h��g�� �f� �e��d��ck��r� �q� �p��o�� �n� �m��l��t�����su7��~��}���|��{��z��y��x������w��v�����

198? Cbpkfhuf Hf,,byubplfy afpk nbkfikfhbyubplf otx wfylfq ueyjo qswlbh! Fhfajnlfy wfqnb, neiufybyubplf Vfi]fhek Ofhjv ntdfhfublf Fkkjoyb `luf jkbyukfh! Cbpkfhyb obljzn wbkufyb rf,b Eyb `luf jkbyukfh! Ojk,erb/ cbpkfh eylfy jklby fybw flfiedxbkfhlfy &lbyubp!

^q vsvby ,fylfkfhbv! Cbpkfhuf of; gfqnblf b,jlfnkfhuf [fkfk ,thvfcf/ cfdlj-cjnbw wbkb,/ Hf,,byubplfy ofkjk hbpw nbkfibyubplf otx wfylfq ueyjo qsw!

Fhfajnlfy Veplfkbafuf neicfyubp/ cbpkfhyb nsmhb qskuf qskkf,/ Bckjv yt]vfnb ,bkfy veifhhfa fqkfufyb exey Vfi]fhek Ofhjv jklblf nbk/ wfk, df f]pjkfh ,bkfy Fkkjo �yb `luf jkbyu! Xeyjyxb cbpkfh Weh]jyb Rfhbv yjpbk ,skbiblfy jklby pfkjkfnlf &lbyubp! Veofvvfl � gfqmfv,fh ,skb, ,jhbiblfy jklby ofwlfy/ nsmhb qsklfy epjwlf &lbyubp! Bckjvlfy bkufhb wfn]fy flfiufykfhlfy &lbyubp! Fkkjo � obljzn wbkvfufyblf/ ofw qskyb fckj njgjkvfc &lbyubp! Ieylfq &rfy/ Fkkjo �yb `luf jkbibyubp cbpkfhyb obljzn wbkufybuf vjc ,skcby!

Snufy jznlf of;lf ueyjoybyu ,fhxf nehblfy wfqnfhbkb,/ nfwdjybyu jpewfkfh bxblf &yu z[ibcb &rfybyb pbrh &nbkufyb fcoj,kfhyb rsgbyxf ;fy;fk/ `kmjy df ybpjuf cf,f, ,skufyb ,jbc of;lf jklb-cjnnb wbkbilfy ofhf;kfynbhlb? {ei,sqkfybi/ nbrbkufy kb,jckfhyb rbqbi/ f`kb ,bkfy zwbykbr wbkbi rf,b ve,jo yfhcfkfh of; gfqnblf vevrby ,skvfufybltr nb;jhfn ofv vevrby &vfc/ ltufy squf ,jhlbkfh%

F,lekkjo b,y F,,jc � Erjp/ Vf;fyyf df Pek-Vf;jp ;jobkbzn lfdhblf veihbrkfhybyu ,jpjhkfhb &lb? Vecekvjykfh of; vfdcevblf nb;jhfn wbkbiyb ueyjo cfyfilb? Ieylf of; vfdcevblf cbpkfhuf Hf,,byubplfy afpk nbkfikfhbyubplf otx wfylfq ueyjo qswlbh jznb yjpbk ,sklb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

F,e Evjvf fn-Nfqvbq � hbdjzn wbklbkfh% Of; cfafhblf rbhf wbkflbufy rbib &lbv? Jlfvkfh @Ctyb of;byu wf,ek &vfc@/ lthlb? Ieylf B,y Evfhuf exhf, @^q F,e F,lehfovjy! Vty of; cfafhblf rbhf wbkflbufy rbib &lbv? Jlfvkfh vtyuf of;byu wf,ek &vfc/ ltvjwlfkfh@/ ltlbv? B,y Evfh @^ohjv rbqb,/ nfk,bz fqnb,/ {jyfyb nfdja wbkb,/ Fhfajnlf nehb,/ njikfhyb jnvfqcbpvb@/ ltlbkfh? Fk,fnnf/ ieylfq wbkfvfy/ ltlbv? Of;byubp lehecn! Xeyrb ,bh rbib Gfqmfv,fh �ybyu jklbuf rtkb,/ vtylfy cshfufy yfhcfuf s[ifibyb cshflb? Hjcekekkjo � eyuf ;fdj, wbkvflbkfh/ ofnnjrb jznb yjpbk ,sklb? Csyu sif cshfufy jlfvuf ,bhjdyb ;syfnb,/ eyuf ei,e jznyb swb, ,thlbkfh df of;byu lehecn ltlbkfh? (F,e Ljdel hbdjznb)

Fkkjo � Rf],fb Vefppfvfyb of; wbkbi exey rtkufy vsvby ,fylfkfhbuf of; fvfkkfhbyb sp dfwnblf ,f;fhbiuf [fkfk ,thvfcf/ b,jlfnkfhlfy ,sifufy gfqnlf jklb-cjnlb `rb rbhf wbkbi `[el b;fhf ,thbi jhwfkb Hfovjy �lfy afpke-rfhfvblfy evbl wbkb,/ ofkjk hbpw bcnfikbr ueyjo &vfckbubyb ,f`y wbkvjwlf?

Fckblf Fkkjo �uf zwby ,skbi mfvblf ,skufy oj;bkfh of; b,jlfnkfhb flj &nbkflbufy reykfhlf ley`uf vfimek ,skbilfy spbyb bvrjy wflfh nbqvjwkfhb vf]wek? Ktrby b,jlfnlfy ,si gfqnlf ofkjk hbpw nfkf, wbkb,/ nb;jhfn wbkbi ve,jolbh? Xeyjyxb ofkjk rfc, wbkbi `rb

145

ofkjk yfhcfkfh ,bkfy hjcn cspkf, jklb-cjnnb wbkbi ofv b,jlfnlbh? Weh]jyb Rfhbvybyu ,bh ytxf ;jqkfhblf h��gh��gh��gh��g _ afpk nbkfikfhbyubp ;evkfcbyb rtknbhbkufy? <fhxfcblfy ofkjk nb;jhfn/ rfc, wbkbi yfpfhlf nenbkufy? <bhjw nb;jhfn b,jlfnkfhyb snfiuf [fkfk ,thvfqlbufy rskfvlf ,skbib/ jklb-cjnnbyb b,jlfnlfy pfheh shbyuf wsqvfckbr/ cfdlj gfqnblf `kmjy ufgbhvfckbr/ ofkjk-ofhjvuf wfnnbw &]nb,jh wbkvjw kjpbv? Wfxjy df wfthlf ,skvfcby/ rfc, wbkbi ` nb;jhfn jhwfkb ,bhjy ajqlfuf &hbibiyb vtoyfnbv cfvfhfcb/ lt, &vfc/ Fkkjo � ,thufy afpk-vfhofvfn/ lt, &]nbwjl wbkvjw lfhrjh?

Pek-Ob;;f jqbybyu nswwbpbyxb reyb rey xbwufyblfy nj we`i ,jnueybuf wflfh Fhfajnlf nehbi «dewea» lt, .hbnbkflb df e of;ybyu fcjcbq heryb obcj,kfyflb?

ننعمحد الربن عب رمعول الله قال يسفقال ر جالح نع ألوهفس اسن اهفأت لمسه وليع لى اللهول الله صسر تهدلى شص لمسه وليع اللههجح مت ع فقدملة جلي ر منل طلوع الفجفة قبرلة علي كرأد نفة فمرع جالح Iالنسائيرواه

F,lehfovjy b,y Z]vfh � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � ,bkfy Fhfajnlf ,bhuf ,sklbv? Jklbkfhbuf jlfvkfh rtkb,/ of; ofwblf cshfilb? Ieylf Hjcekekkjo � of; _ Fhfajnlf nehbilbh? Rbv :fv] rtxfcblf njyu jnbiblfy jklby Fhfajn rtxfcbuf ekuehcf/ of;b rjvbk ,skflb ltlbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb)

<e dfwnlf oj;bkfh pbrh/ lej/ nbkjdfn/ bcnbmajh rf,b b,jlfnkfh ,bkfy vfimek ,skbikfhb kjpbv? Pjnfy/ Fhfajn reyb Hjcekekkjo �ybyu ifojlfnkfhb ,bkfy spufxf reylbh%

له فيه عبدا ما من يوم أكثر من أن يعتق الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة رضي االله عنها قالت إن رواه مسلمIمن النار من يوم عرفة

Jqif � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fhfajn reyblfy rshf Fkkjo eylf ,fylfyb

lspf[lfy rsghjw jpjl wbkflbufy ,jiwf rey qswlbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb) Fhfajn reyb wbkbyufy lej. bknb;jkfh ofv spufxflbh%

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي االله عنهعن طلحة بن عبيد الله الكرواه مI شريك لهه وحده لاله إلا اللقلت أنا والنبيون من قبلي لا إ

Nfkof b,y E,fqlekkjo � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � lejkfhybyu fapfkb Fhfajn reylfub lejlbh? Vty df vtylfy jklbyub gfqmfv,fhkfh fqnufy yfhcfybyu fapfkb _ ntyuub

qsw/ zrrf Fkkjolfy spuf bkjo qsw rfkbvfcblbh ltlbkfh? (Bvjv Vjkbr hbdjznb1)

Of; wbkvfufy rbibuf Fhfajn reyb hspf nenbi ceyyfn fvfk ,skb,/ eyuf ekrfy f;hkfh df]lf wbkbyufy? <e ofwlf Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر يه وسلم قال أن النبي صلى الله علرضي االله عنهعن أبي قتادة هدعة التي بنالسو لهة التي قبنالسI الترمذيرواه

F,e Wfnjlf � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � Fhfajn reyb hspf nenbi ,bkfy vty Fkkjolfy eylfy jklbyub df eylfy rtqbyub qbklfub rbxbr ueyjokfh1yb rfaajhjn wbkbibyb

evbl wbkfvfy ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

Fvvj of; wbkf`nufy rbib b,jlfnkfhuf yfijn df mfqhfn wbkbib exey Fhfajnlf hspf nenvfufyb vf]wek? Hjcekekkjo � of; wbkufykfhblf Fhfajnlf hspf nenvfufykfh?

Ekfvjkfh « فـاترع _ Fhfajn» rfkbvfcbuf ,bh ytxf [bk bpjo ,thufykfh? Jlfvkfh ie thlf ueyjokfhbyb nfy jkb,/ Fkkjo �lfy vfmabhfn fqkfibyb cshfufykfhb ,jbc &]nbhja cspbybyu ytubpblfy jkbyufy/ ltufy bpjo ,ekfh bxblf &yu vf]wekblbh?

Dewea reyb Fhfajnlf nehb,/ pfdjklfy jklby Fhfajnlfy xbwb, rtnufy rbibybyu of;b wf,ek ,skvfckbubuf b;vj] wbkbyufy? Fhfajnuf pfdjkufxf tnb, ,jhufy df we`i ,jnbiblfy jklby Fhfajnlfy xbwb, rtnufy rbibyb Fnj/ Cea`y Cfdhbq/ Bvjv Ijab]bq df Bvjv Fovfl

;fhbvf nfhbwfcblf wjy xbwfhcf/ of;b lehecn? Fufh wbkufy bibybyu [fnjkbubyb ,bkb,/ we`i

1 Ei,e oflbc vehcfk ,skcf-lf/ Ifq[ Yjcbhellby Fk,jybq @ofcfy@/ ltufykfh?

1 Fokec-ceyyfn dfk-;fvjfn &]nbwjlbuf rshf rfnnf ueyjokfhyb rfnnbw nfd,flfy csyu Fkkjo � [jokfcf/ fad wbkflb? Rtkuecblf ueyjokfhlfy cfwkfikbub rtqbyub qbklfub ueyjokfhlfy rfaajhjn wbkbi vf]yjcblf?

146

,jnueyuf wflfh jhnbuf wfqncf/ weh,jykbr kjpbv &vfc/ ltufykfh? Bvjv F,e Ofybaf � weh,jykbr cjwbn ,skvfqlb/ ltufykfh? Bvjv Vjkbr � of;b lehecn &vfc? Rtkfcb qbkb wfqnflfy of; wbkflb/ ltufykfh?

Dfwea reyb fqhbv oj;bkfhlfy Fhfajnlf weqblfub [fnjkfh cjlbh ,skflb% Hjcekekkjo �

nehufy njmlf nehbi rthfr/ lt, sif vfwcfllf :f,fk-eh-Hjovfnuf fnfqkf, ,jhbi* eybyu njikfhb ` neghjwkfhbyb nf,fhher cfyfi* wb,kfuf jhwf wbkufy ojklf sif njwwf wfhf, lej wbkbi* Fhfajn reybybyu rflh-wbvvfnbyb ,bkvfq/ lejkfhuf ,tgfhdj ojkfnlf dfwnyb snrfpbi* we`i ,jnbiblfy jklby Fhfajnlfy xbwb, rtnbi* Vbyjlfy Fhfajnuf rtkbilf/ Fhfajnlfy Veplfkbafuf rtnbilf jdjpyb xbwfhb, nfk,bz fqnvfckbr* Fhfajn oelelblf &rfybuf fvby ,skvfclfy/ ,tgfhdj ,skb,/ Fhfajn oelelblfy nfiwfhblf nehbi? Of;;b vf,hehyb vfwcfl wbkufy oj;bkfh vfpreh [fnjkfhuf qsk wsqbilfy &onb`n ,skbib ujzn veobvlbh?

Pek-Ob;;fybyu nswwbpbyxb reyb we`i ,jnufyblfy csyu Fhfajnlfy ijv yfvjpbyb swbvfclfy Veplfkbafuf qsk jkbyflb df e thlf [eanjy dfwnblf ijv df [eanjyyb ,bh fpjy df brrb bwjvfn ,bkfy ofh brrb yfvjpyb ,bhuf ;fvkf, swbkflb? Bvjv Fdpj]bq/ Bvjv F,e Ofybaf df Bvjv F,e >cea rf,b Reafkbr ekfvjkfh Dewea reyub ijv df [eanjyyb Veplfkbaflf swbi ifhn/ ltufykfh? Bvjv Vjkbr � afwfn ephkb rbibuf we`i ,jnb,/ ifafw rtnufyblfy csyu Veplfkbaflfy ,jiwf ;jqlf swbiuf he[cfn wbkufykfh? Yfvjpkfhyb swb, ,skufx/ ,jvljluf wflfh s[kf, lfv jkbyflb?

هذه عرفة وهذا هو لم بعرفة فقال وقف رسول الله صلى الله عليه وس عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قالقفوا مفة كلهرعو قفوالمأفاض ى ثمأت ثم سمالش تبغر ا حينعما جى فلمأت حبقال أصه وليع قففو حذا قزه حقز

قفوالم وهو عمجكل و قفوا مهأفاض ثمI الترمذيرواه

Fkbq b,y F,e Njkb, � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Fhfajnlf nehb,/ ,e Fhfajnlbh? Vfyf ie nehflbufy ;jqlbh? Fhfajnybyu ,fhxfcb nehflbufy ;jqlbh ltlbkfh? Rtqby we`i ,jnufylf neib, rtnlbkfh? Csyu :fv]uf rtklbkfh? Njyu jnufylf/ Wepfouf rtkb,/ eyb ecnblf nehlbkfh df ,e Wepfo1? <e nehflbufy ;jq? :fv]2ybyu ,fhxfcb nehflbufy ;jqlbh ltlbkfh? Rtqby Vbyjuf neib, rtnlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

:j,bh b,y F,lekkjo �lfy Hjcekekkjo �ybyu of;kfhb ofwblf cshfkufyblf vfhofvfn wbklbkfh% ???Fhfajnlf we`i ,jnueyuf wflfh nehlbkfh? Ifafw ,bh jp rtnlb? Ecjvfyb vbyufinbhb, neilbkfh??? Veplfkbafuf rtkb,/ e thlf ,bnnf fpjy df brrb bwjvfn ,bkfy ijv df [eanjyyb swblbkfh? Brrb yfvjp jhfcblf ,bhjy yfhcf swbvflbkfh? Csyu njyu jnueyuf wflfh `nb, lfv jklbkfh? Ce,o rbhufylf ,jvljlyb fpjy df bwjvfn ,bkfy swblbkfh? Rtqby Wjcdfyb vbyb,/ Vfi]fhek Ofhjvuf rtkb,/ wb,kfuf .pkfyb,/ Eyuf lej wbklbkfh/ nfr,bh fqnlbkfh/ nfokbk fqnlbkfh/ :elf ofv `hbib, rtnueyuf wflfh ieylfq ojkfnlf lfdjv &nlbkfh? Csyu we`i xbwbiblfy jklby Vbyjuf neib, rtnlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

Fhfajnlfy neib,/ Veplfkbaflf neyfi b,jlfnlbh? Ekfvjkfh Veplfkbaflf neyfiybyu hery/ dj;b, ` ceyyfnkbub ofwblf b[bkja wbkufykfh? Bvjv Ijab]bq � @Neyfi dj;b,? Nfhr wbkufy ueyjorjh? Of;b lehecn/ wjy xbwfhbib kjpbv@/ ltufykfh? Fkwjvf/ If],bq df Ofcfy <fchbq rf,b nj,b]bykfh Veplfkbaflf neyfiyb of;ybyu heryb/ nfhr wbkufyybyu of;b lehecn ,skvfqlb/ ltufykfh? :evoeh ekfvjkfh Veplfkbaflf neyfi of;ybyu heryb/ ltufy ufgkfh vecnforfv fcjcuf &uf &vfc/ ltqlbkfh? Bvjv Yfdfdbq � @Vfi]fhek Ofhjvlfy Veplfkbaflfub vfioeh «Wepfo» njmb yfpfhlf nenbkufy@/ ltqlbkfh? :evoeh veafccbh ekfvjkfh Vfi]fhek Ofhjvlfy Veplfkbafybyu ,fhxf ;jqb yfpfhlf nenbkufy/ ltufykfh?

س الطائيرضن مة بورع نع هناالله ع ضيقالر لتي أقبول الله إنسا ري ع فقلتمبج لمسه وليع لى اللهص بيالن تيأت من صلى هذه ممن جبلي طيئ لم أدع حبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسل

قفو قدا ونعلاة ملاالصفة ليربع ل ذلكقب فثهى تقضو هجح مت ا فقدارهن أو I نسائيالرواه Ehdf b,y Vepfhhbc � hbdjzn wbklbkfh% :fv]lf Gfqmfv,fh �ybyu jklkfhbuf rtkb, @~

Hjcekekkjo! @Vty Njq njmkfhblfy rtklbv! Vty eylf nehvfufy ,bhjy flbhkbryb wjklbhvflbv? Vtybyu of;bv lehecnvb@/ ltlbv? Ieylf Hjcekekkjo � rbv ,e ,jvljl yfvjpbyb ,bp

1 Veplfkbaflfub rbxbr ,bh njmybyu yjvb? Ojpbhlf ,e njm rsxbhb, nfikfyufy df shybyuf «Vfi]hek Ofhjv» yjvkb vfc;bl wehbkufy? 2 Veplfkbafybyu yjvkfhblfy ,bhb

147

,bkfy ,bhuf swbufy ,skcf/ ,eylfy jklby rtxfcbvb/ reylepbvb/ Fhfajnlf nehufy ,skcf/ of;b

wjvbk ,skflb/ &ohjvlfy xbwb,/ rbhkfhbyb rtnrfpflb ltlbkfh? (Bvjv Yfcjbq hbdjznb)

Ce,o rbhufylf ,jvljlyb fddfkub dfwnblf swb,/ njyu z[ibkf, `hbiueyufxf Veplfkbaflf Fkkjo �yb `luf jkb,/ nfr,bh fqnb, nehbkflb? <f]pb veafccbh ekfvjkfh Vfi]fhek Ofhjv ntdfhfublf Fkkjoyb `luf jkbyukfh ;evkfcblfy ijv/ [eanjy df ,jvljl yfpfhlf nenbkufy/ ltqlbkfh? Xeyjyxb yfvjplf wbhjfn/ nfr,bh/ nfc,bo/ wb`v/ here] df ce;el rf,b b,jlfnkfh ;fvkfyufy?

Veplfkbaflf fqhbv oj;bkfhlfy cjlbh ,skflbufy [fnjkfhyb ofv cfyf, snbklbrb/ of; wbkedxb ekfhlfy xtnkfybib kjpbv% Veplfkbafuf neibilf jcjqbinf ofhfrfn wbkvfclfy ijibkbi1* ijv df [eanjyyb Veplfkbafuf tnvfclfy nehb, swbi* Veplfkbaflf neyyb ,tljh ` b,jlfn ,bkfy snrfpbi* Veplfkbaflf ,bh jp ,skcf ofv nehvfclfy neib, rtnbi* Veplfkbaflfy we`i xbwwfyblfy csyu rtnbi* Vbyjuf rtnbilf qsklf nfk,bz fqnbiuf ,tgfhdj ,skb,/ rthfrcbp ufgkfhyb ufgbhb, rtnbi%

F,lekkjo b,y F,,jc � Ecjvf Fhfajnlfy Veplfkbafufxf Gfqmfv,fh � ,bkfy vbyufib, rtklb/ csyu Afpk Veplfkbafy Vbyjufxf vbyufilb? Brrjdkfhb ofv @Gfqmfv,fh �

<bhbyxb njiyb jnueykfhbuf wflfh ns[nfvfq nfk,bz fqnb, nehlbkfh@/ ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Ei,e jznlfy cfoj,fkfhybyu Bckjvyb wf,ek wbkufylfy rtqby ;jobkbqzn lfdhblf wbkufy jlfnkfhuf wfqnf wsk ehbilfy &onb`n ,skflbufy snf ofccjc rbibkfhuf fqkfyufyb zwwjk rshbyb, nehb,lb? Xeyjyxb cfoj,fkfh obljzn yt]vfnbyb mjzn wflhkfifh/ ,enkfhuf b,jlfn wbkb,/ ofh [bk [ehjajnkfhyb lby wbkb, jkufy jklbyub of`nkfhb jklblf Bckjv ,t,foj yt]vfn &rfybyb wfk,lfy obc wbkbifhlb? :jobkbznlfy Bckjvuf snufy rbibuf us` zyubnlfy ,eneykfq ,jiwf ,bh bycjy ,skb, nembkufy lt, wfhfifhlb? Obljznuf veifhhfa ,skufykfhb exey Fkkjo �uf ierhjyf wbkbiyb/ Eyb `luf jkbiyb ;jqbuf wsqbifhlb? Ekfhybyu Fkkjo �yb `luf jkbikfhb fvfklf rshbyfhlb? Obljzn fkjvfnb cbafnblf .pkfhblfy bqvjy yehb `mbkb, nehfhlb? Bckjvuf obljznkfyufykfhb exey ierhjyf nfhbwfcblf Bckjvybyu hbdj;b qskblf ;blle ;fol wbkfhlbkfh? Ie ,jbc Fkkjo � ofv ekfhyb eyenvflb? Wb`vfnuf wflfh Bckjv nfhb[b cfobafkfhblf yjvkfhb jknby ofhakfh ,bkfy ,bnbklb?

Fvvj ,bp ,eueyub vecekvjykfh obljzn yehblfy epjw/ bqvjy yt]vfnblfy ,tyfcb, rbvcfkfhyb rshufylf ofv spbvbplfub Bckjv yt]vfnbybyu wflhbuf tnvfqvbp! Fkkjo �yb ,jibvbpuf vecb,fn neiufylfubyf `luf jkfvbp! Fkkjo �ybyu afhvjykfhbyb eyenfvbp! Ojk,erb/ vsvby rbib pfkjkfnlf snrfpufy reykfhbyb `luf jkufylf `rb obljznlfy ,tyfcb, ojklf of`n rtxbhf`nufykfhyb rshufylf spblfub obljzn yt]vfnbybyu wflhbuf tnvjmb kjpbv! Obljznuf qskkfufyb/ ifhbfn oervkfhbyb ,f`y wbkb, ,thufyb/ ley` df j[bhfn cfjlfnbuf ,jikfufyb exey Fkkjo �yb ofvfdfwn `luf jkb,/ Eyuf ,tobcj, ierh fqnb, .hbib lfhrjh? Fkkjo �yb `luf jkbi yfwflfh ekem fvfk &rfyb Hjcekekkjo �ybyu weqblfub oflbckfhblfy vf]kev ,skvjwlf%

لمسه وليع لى اللهص بيقال قال الن هناالله ع ضياء ردرأبي الد نعم دا عنكاهأزو الكممر أعيبخ ئكمبألا أن ليككم ماقهنوا أعربضفت كمودا علقوأن ت من لكم ريخرق والوب وفاق الذهإن من لكم ريخو اتكمجرا في دفعهأرو

اقكمنوا أعربضيلى قالوالىقالوا بعالله ت ذكر I الترمذيرواه F,el-Lfhlj � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � fvfkkfhbyubpybyu z[ibcbyb/ ^ufyubp

yfplblf cfh[bkbyb/ lfhf;jnkfhbyubpyb rsnfhflbufyb ofvlf nbkkj df reveiyb byajw wbkbilfy rshf cbpkfhuf z[ibhjw ,skufy/ leivfybyubpuf hs,fhs ,skb,/ ,sqbykfhbuf ehbibyubp df ,sqbykfhbyubpuf ehbikfhblfy ofv ,tonfh fvfkyb fqnfqvb ltlbkfh? @Of/ fqnbyu@/ ltqbilb? Hjcekekkjo � Fkkjo �yb `luf jkbi ltlbkfh? (Bvjv Nthvbpbq hbdjznb)

لمسه وليع لى اللهول الله صسقال قال ر هناالله ع ضية رريرأبي ه نال ع قبون سدفرول الله مسا رون يدفرا الممقالوا و رواه مسلمI الذاكرون الله كثيرا والذاكراتقال

1 Hjcekekkjo � Veplfkbaflfy neibilf syu wskkfhb rsnfhb,/ @^q jlfvkfh! Jcelfkbr ,bkfy/ jcelfkbr ,bkfy!@ lt, nehufykfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

148

F,e Oehfqhf � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � Veafhhblkfh spb, rtnlb ltlbkfh? @~ Hjcekekkjo/ Veafhhblkfh ybvfcb$@ ltqbilb? Fkkjoyb rsg `luf jkedxb rbib df f`kkfh _ veafhhblkfhlbh ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

A��B��C���D��E��F��G��HIJ��K��L��M������N����� 199? Csyu jlfvkfh neiufy ;jqlfy nbibyukfh! Fkkjouf bcnbmajh fqnbyukfh!

Lfhofwbwfn/ Fkkjo Rtxbhuedxb/ Hfovkblbh!

^q vsvbykfh! Rtqby jlfvkfh dewealf wfthlf nehufy ,skcf/ cbpkfh ofv dewealf sif thlf nehbyu! Dewealfy csyu Fhfajnlfy neibilf ofvvf jlfvkfh neif`nufy ;jqlfy neibyu! Fhfajnlfy Veplfkbafuf neicf/ cbpkfh ofv Fhfajnlfy Veplfkbafuf neibyu! Spbyubpyb ,jiwfkfhlfy jhnbw rshvfyu! Of;lf/ evevfy ,jiwf dfwnkfhlf wbkufy ueyjokfhbyubp exey vfmabhfn nbkf,/ Fkkjo �uf bcnbmajh fqnbyu! Pjnfy/ Fkkjo vfmabhfn lfhujob rtyu/ xby wfk,lfy nfd,f wbkufy ofh wfylfq ueyjorjhyb fad &nflbufy Rtxbhbvkb/ Wb`vfn reyb vsvby ,fylfkfhbuf bkjobq vtoh rshcfnflbufy Hfovkb Pjnlbh!

Jqif � hbdjzn wbklbkfh% Wehfqi df eybyu lbybuf &]nbwjl wbkufykfh Veplfkbaflf nehfhlb? Ekfhyb @Oevc@ ltqbifhlb? Wjkufy fhf,kfh Fhfajnlf nehbifhlb? Bckjv rtkufyblf/ Fkkjo Gfqmfv,fhb �yb Fhfajnuf rtkb,/ csyu sif thlf nehbiuf/ rtqby sif thlfy neibiuf ,e.hlb? Fkkjo �ybyu Csyu jlfvkfh neiufy ;jqlfy nbibyukfh cspb vfpveyb ielbh ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Bckjvlfy jklby Wehfqi veihbrkfhb Rf],fb Vefppfvfybyu fokb ,skbiufyb ,jbc spkfhbyb ,jiwfkfhlfy jkbq cfyf,/ Fhfajnlf dewea wbkbilfy jh wbkfhlb? Spbyb jkbqyfcf, wf,bkf cfyf,/ ,jiwfkfhlfy f;hfkb, Veplfkbaflf fkjoblf nehfhlb? <jiwfkfh wfnjhb B,hjobv Гuf &hufib,/ Fhfajnlf dfwea wbkbiuf rb,h-ofdjcb qsk ,thvfhlb? Jlfvkfh Fhfajnlfy neicf/ ekfh Veplfkbaflfy nehifhlb? Rb,h df vfyvfykbr veihbrkfhyb ,jiwfkfh ,bkfy/ ofnnj ,bh ;jqlf b,jlfn wbkbilfy ofv nsclb?

Fkkj � ei,e jznlf ,fhxf jlfvkfh of; dfwnblf rbqbvlf/ rshbybilf/ ,bh [bk ,skufyb rf,b heobq njvjylfy ofv ntyu &rfybyb ,bklbhb,/ ,jiwfkfh wfnjhb Fhfajnlf dewea wbkbiuf ,e.hlb?

Bckjv otx rbvyb yfcf,b ,bkfy ekemkfvfqlb? Bckjv ,bh nf,fwfybyu fckpjlfkbub ,bkfy brrbyxb ,bh nf,fwflfy fapfk lt, ,bkvfqlb? Ifhbfnbvbp ,fhxf vsvbyyb nfhjwybyu nbikfhb rf,b ,bh-,bhb ,bkfy ntyu evvfn/ lt, wfhfqlb?

Bycjy Rbnj,e Ceyyfn vfyof;blfy ,ehbkb,/ yjvb ofh [bk ifqnjy qskkfhbuf rbhfhrfy/ spbyb ,jiwfkfhlfy jhnbw rshflbufy ,skflb? {ececfy/ nem`y rsxfcbuf rbhufy rbvcfkfh jllbq jlfvkfh wfnjhb ,skbilfy rb,h wbkflb? Ofh ,bh ofhfrfnblf spufxf ,skbiyb bcnfqlb/ ufhxb bcnfub ueyjo ,skcf ofv? Jwb,fnlf ifhbfnlf fcjcb ,skvfufy nehkb nevfy [ehjajnkfhyb nswb,/ spbyb ,jiwfkfhlfy .wjhb rshcfnflb? Fckblf ,jiwfkfhlfy afhwkb skfhjw Bckjvlf bycjy spufkfhlfy afwfn nfwdjcb ,bkfy .wjhb ,skbib vevrby/ [jkjc%

�{u��t��s��r����qv��{��z��y���x��w��z ١٣: الحجرات Fkkjoybyu yfplblf oehvfnkbhjmbyubp _ nfwdjljhhjmbyubplbh! Fk,fnnf/ Fkkjo

<bkuedxb/ {f,fhljhlbh! (Oe;ehjn cehfcb/ 13 _ jzn)

Of; vecekvjykfhybyu b;nbvjbq ntyukbubyb rshcfnb, ,thflbufy b,jlfnkfhlfy? Ofvvf ,bh [bk kb,jclf/ ,bh ;jqlf Zujyf bkjouf/ zujyf vfwcfl ,bkfy bknb;j wbkflb? Of; b,jlfnbyb flj wbkbilf otx rbv spbyb ,jiwflfy jhnbw wshbib/ .wjhb cfyfib vevrby &vfc? Pthj/ of; bycjylfub nfrf,,ehkbrrf jbl ,fhxf hfpbk pekwkfhyb bklbpb ,bkfy wehbnb, nfikfqlbufy b,jlfn ,skvjmb kjpbv? Qswcf/ Fkkjo �ybyu vfmabhfnb `mbkb, nehufy ,eylfq cjfnlf spbyb ,jiwfkfhlfy jhnbw rshufy rbvcf of;lfy rsplf nenbkufy ekrfy vfyaffnkfhlfy vfohev ,skflb?

:evoeh ekfvjkfh واأفيـض _ neibyukfh rfkbvfcbyb Fhfajnlfy neibi/ lt, bpjokfufykfh? <e bpjoyb weddfnkfqlbufy ,bh wfyxf hbdjznkfh ,jh? Fvvj Bvjv Nf,fhbq Veplfkbaflfy nenbi/ lt, nf]dbk wbkufykfh? Ieybyultr/ veafccbh ekfvjkfh jznlfub jlfvkfh cspblfy B,hjobv Г yfpfhlf nenbkufy/ ltqlbkfh? Xeyjyxb Weh]jyb Rfhbv Fkkjo �ybyu oervkfhbyb spblf nskf ufdlfkfynbhufyb exey B,hjobv Гyb ,bh evvfn lt, fnfufy%

�{��`���_��^��]��\��[��Z��Y��XW����V��Uz ١٢٠: النحل

149

B,hjobv Fkkjouf nskf ,sqceyedxb/ ofwgfhdfh evvfn &lb? Veihbrkfhlfy ,skvfufy! (Yfok cehfcb/ 120 _ jzn)

Ofwbwbq vsvby rbib b[kjc ,bkfy ,bh b,jlfnyb wbkufylf/ yewcjykfhb fad &nbkbibyb evbl wbkb,/ Fkkjo �uf bcnbmajh fqnbi ,bkfy zreykfvjmb rthfr? Bcnbmajh ieyxfrb nbk ,bkfy fqnb, wsqvfclfy/ ,fkrb xby wfk,lfy cjlbh ,skufy ofh ,bh ueyjouf yfljvfn wbkufy ojklf/ vfmabhfn wbkbybibuf evbl wbkb, fqnvjw kjpbv? Hjcekekkjo � weqblfub oflbclf vfhofvfn wbklbkfh%

سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا النبي صلى الله عليه وسلمعن رضي االله عنه أوس بنعن شدادلك بنعمتك علي أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء

تإلا أن وبالذن فرغلا ي هلي فإن بي فاغفربذن وء لكأبل أن قالومه قبوي من اتا فما بهوقنار مهالن ا منقاله نمو رواه البخاريIن الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنةيمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها م

Iflljl b,y Fdc � hbdjzn wbklbkfh% Gfqmfv,fh � bcnbmajhkfhybyu cfqqblb @Fkkjobv! Cty Hf,,bvcfy! Ctylfy spuf bkjo qsw! Vtyb zhfnlbyu/ vty ,fylfyuvfy? Vty Cty .rkfufy fol df df]lfyuuf wskbvlfy rtkufybxf nehb,vfy? Vtyuf ,thufy yt]vfnkfhbyuyb &]nbhja &nfvfy? Ctyuf wbkufy ueyjokfhbvyb ofv nfy jkfvfy? Ieyuf ueyjokfhbvyb rtxbhubyrb/ ueyjokfhyb afwfn Cty rtxbhfcfy@/ ltqbikbubylbh? Rbv ieyb reylepb eyuf bijyb, fqnb,/ sif reyb rtx rbhbiblfy jklby dfajn wbkcf/ e ;fyyfn fokblfy ,skflb? Rbv ieyb rtxwehey eyuf bijyb, fqnb,/ njyu jniblfy bkufhb dfajn wbkcf/ e ;fyyfn fokblfy ,skflb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

Vsvby ,bhjlfhkfh shnfkfhblf ,skb, snufy gfcn-,fkfyl ufgkfhyb/ of; dfwnblf eyenbikfhb lfhrjh? Xeyjyxb Fkkjo � ueyjorjh ,fylfkfhbuf ;fpj ,thbiuf wjlbh ,skb, nehb, rtxbhb,ubyf wsqvfclfy ueyjokfhlfy nbqbkufy ,fylfkfhbuf Sp hfovfnbyb .,jhflb?

O��P��Q��R��S��T��U��V��W��XY��Z��[��\����]���^��_����¤��£��¢��¡��d¨��§���¦��¥��

200? B,jlfnkfhbyubpyb snf, ,skufybyubplf Fkkjoyb jnfkfhbyubpyb &ckfufyltr `rb eylfy wfnnbwhjw `luf jkbyukfh! Jlfvkfh bxblf @^q Hf,,bvbp! <bpuf ie ley`lf ,thuby@/ ltqlbufyb ,jh? Dfojkfyrb/ j[bhfnlf eyuf otx wfylfq ekei qswlbh!

^q vsvbykfh! B,jlfnkfhbyubpyb gj`ybuf tnrfpufylf/ jnf-,j,jkfhbyubpyb pbrh &nbi shybuf cbpkfhyb ofv/ jnf-,j,jkfhbyubpyb ofv yt]vfnkfhb ,bkfy ,ehrfufy/ z[ibkbrkfhuf vedfaafw &nufy Fkkjo �yb [s, df rsg pbrh &nbyu! Fkkjo �yb pbrh &nbibyubp f;ljlkfhbyubpyb `luf jkbilfy rshf rsghjw ,skvjmb kjpbv!

Jlfvkfh bxblf lehle mfvb ley` ,skufykfh ,jh! Ekfh @Fkkjobv! <bpuf verjajnkfhyb/ nbkfrkfhbvbpyb ie ley`lf ,thfwjk!@ ltqlb! Ekfhuf j[bhfnlf otx dfwj qsw! Sifkfhlfy ,skb, wjkvfyu!

:jobkbzn lfdhblf veihbrkfh shnfcblf rtyu nfhwfkufy ;jobkjyf ,bh jlfn ,jh &lb? E ofv ,skcf/ of; neufufyblfy csyu Vbyjuf nskfyb,/ jnf-,j,jkfhb wbkb, snufy bikfh ofwblf ufgbhb, vfwnfyb,/ yfcf,kfhbybyu jkbqkbubyb vflo &nflbufy it]hkfh swb,/ af[hkfybifhlb? Ei,e df ,eylfy jklbyub jznkfh vsvby rbibuf b,jlfnkfh bynbojcblf bcnbmajh fqnbiuf/ Fkkjo �lfy wfk,blfub &pue nbkfrkfhbyb cshfi aehcfnbyb ,toelf snrfpvfckbrrf xfwbhvjwlf? Wjkfdrhcf/ ,e jzn ,bh nfhfalfy ;jobkbzn gfqnblfub ;jobkjyf jlfnkfhyb `hbnb,/ Fkkjo �yb `luf jkbi kjpbvkbubyb &ckfncf/ brrbyxb nfhfalfy ,eylfq jlfnkfhyb vfpfvvfn wbkbiyb ofv fyukfnflb? Pthj/ bycjy b,jlfnbyb flj &nb, ,skufyblf/ sif b,jlfnuf vedfaafw &nufy/ sif b,jlfnyb flj &nbiuf rex-welhfn/ mfqhfn ,thufy Fkkjo �yb `luf jkbiyb eyenvfckbub kjpbv?

Jlfvkfh brrb njbaf ,skflb? <bh njbaf jlfvybyu abrhb-pbrhb gek njgbi? Ley`uf ofvbif ofhbc? Skxjdb ofv ley`? Lby ,bkfy bib qsw? Lby ley`cbuf aeneh tnrfpvfcf/ b,jlfn wbkflb? B,jlfn neafqkb ley`cbuf fylfr pfhfh tnueltr ,skcf/ lbyyb nfikf, rtnflb? {ececfy/ Bckjv

mfybvkfhb vecekvjykfhuf pekv-nfpqbw snrfpbiyb ,jikfcf/ b,jlfn vfqljyblfy mjqb, ,skflb? <jqkbr jhnnbhbi qskblf ofh wfylfq vfifwwfnyb/ [jhkbryb rsnfhbiuf nfq`h? Fvvj lby qskblf pbhfgxfyb ofv rsnfhjkvfqlb?

150

<eylfq rbvcfybyu jhpe-nbkfrkfhb ofv afwfn ie ajybq ley`uf ,jmkbw? ^yu ekem cjfnlf/ &yu ekem vfwjvlf jkfvkfh Gfhdfhlbujhbuf bknb;j wbkufylf ofv cshfqlbufy yfhcfcb afwfn ley`? Ybvf ,skcf ofv ie of`nlf rshcf? J[bhfn ofwblf sqkfvfqlb? <eylfqkfhybyu ley`cb j,jl/ j[bhfnb [fhj,? Ekfhuf Wb`vfnlf Fkkjo �ybyu hfovfnblfy otx wfylfq yfcb,f qsw%

�{�������������������������������������������������������� ����������������������������������������

z ٢٠: الشورى Rbv J[bhfn cfdj,byb bcnfcf/ eyuf cfdj,byb pb`lf wbkb, ,thfvbp? Rbv ley` vfnjcbyb

[jokfcf/ eylfy ,thfvbp! <bhjw eyuf J[bhfnlf otx wfylfq yfcb,f qsw! (Iehj cehfcb/ 20 _ jzn)

Bycjybyu afwfn ley`yb cshf,/ j[bhfnyb cshfvfckbub eybyu Wb`vfnuf ,skufy bqvjybybyu yewcjyblfy lfkjkfn ,thflb? Pjnfy/ bycjybyu Fkkjo �lfy cshfqlbufy fcjcbq nbkfrkfhb f,flbq of`nuf nffkkewkb ,skbib rthfr? Wjkfdthcf/ jhpe nbkfrkfhybyu afwfn ley`uf xfrkfybib bycjyybyu vf]yfy wfiijwkbublfy lfkjkfn ,thflb?

¹��¸��¶��l��´��³��²��±���°��r��®��¬��«��ª��©��� 201? Bxkfhblf @Hf,,bvbp! <bpuf z[ibkbryb ley`lf ofv/ J[bhfnlf ofv ,thuby df ,bpyb

lspf[ fpj,blfy cfwkfuby@/ ltqlbufykfhb ofv ,jh!

Jlfvkfhybyu ofvvfcb ofv afwfn ley`yb nbkfvfqlb! Ekfhybyu bxblf j[bhfnyb ofv

sqkfqlbufy/ lspf[lfy gfyjo nbkfqlbufy vsvby ,fylfkfh ofv ,jh! Ekfh lejkfhblf @Fkkjobv! <bpuf ley`lf z[ibkbrkfhyb ,thuby! Ie wfnjhb J[bhfnlf ofv hfovfnbyuyb lfhbm nenvfuby! <bpyb lspf[ybyu fkfvkb fpj,kfhblfy fchfuby! Lspf[uf jkb, ,jhflbufy ueyjo bikfhlfy epjw wbkuby!@ ltqlbkfh!

Jlfvkfhybyu brrbyxb njbafcb fddfkubcblfy rshf abrh vfqljyb rtyuhjw? Ekfh Fkkjo �lfy nbkfrkfhbyb cshf`nufyblf ley`dbq &onb`;kfhb wfnjhblf e[hjdbq &onb`;kfhbyb ofv

cshfiyb eyenvfqlb?

Bycjy of`nlf vjllbq &onb`;kfhlfy f;hfkjkvfqlb? Ie ,jbc ley` &onb`;kfhbyb cshfi vfkjvfn wbkbyufy &vfc? Vfcfkfy ofkjk hbpw zifi exey bycjyuf ofvbif rthfr? Ktrby ley` &onb`;kfhbyb cshfi wfnjhblf j[bhfn z[ibkbrkfhbyb ofv &clfy xbwfhvfckbr veobv? Lspf[ fpj,blfy fchfiyb nbkfikbr Fkkjo �lfy cshf, wbkbyflbufy lejkfhlf vfhrfpbq shbyyb &ufkkfib kjpbv?

Ekfvjkfh ,fylfuf ley`lf ,thbkflbufy z[ibkbrrf bqvjy/ b[kjc/ wfyjfn/ cjkbof f`k/ yjp-yt]vfn/ ofkjk/ gjrbpf hbpw/ jabzn/ ajqlfkbr bkv/ cjkbo afhpfyl/ cjkbo fvfkkfh/ cfkjvfnkbr rf,b nehkb [bk bpjokfhyb ,thufykfh? Evevfy jkufylf/ jznlf bycjyuf ,thbkflbufy ifhbfn skxjdblfub ,fhxf z[ibkbrkfh yfpfhlf nenbkufy? ةنـسح _ z[ibkbr cspbybyu nfybwcbp ojkfnlf rtkbib evev vf]yjyb nfwjpj &nflb?

<fylfuf J[bhfnlf ,thbkflbufy z[ibkbr nsmhbcblf ofv Fkkjo �ybyu vfmabhfnb/ ;fyyfn/ wf,h fpj,b df ;fofyyfvlfy cfkjvfn wjkbi/ Fkkjo �ybyu hjpbkbubuf veifhhfa ,skbi/ Hfovjy �ybyu ;fvjkbyb rshbi rf,b bpjokfh fqnbkufy?

Wfylfq ,skufylf ofv ,e ;jvt lejlbh? Hjcekekkjo � ,e lejyb rsg ,jh swbhlbkfh? Fyfc b,y Vjkbr � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo �ybyu rsg lejkfhb @Fkkjobv! Hf,,bvbp! <bpuf z[ibkbryb ley`lf ofv/ J[bhfnlf ofv ,thuby df ,bpyb lspf[ fpj,blfy cfwkfuby!@ ,skfhlb ltlbkfh? (Bvjv <e[jhbq hbdjznb)

ه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال أن رسول الل رضي االله عنه عن أنس لمسه وليع لى اللهول الله صسر له اهإي ألهست ء أويو بشعدت تل كنأقول الل ه تكن معاقبي به قال نعم تا كنم مه

لمسه وليع لى اللهول الله صسا فقال رينلي في الد لهجة فعفي الآخر طيقهان الله لا تحبس أو أفلا قلـت هطيعتسلا ت مفي اللهة ونسا حينا في الدآتن ذابا عقنة ونسة حار الآخرالنI مسلم رواه

Fyfc � hbdjzn wbklbkfh% Hjcekekkjo � vecekvjykfhlfy ,bh rbibyb ,tnj,kbublf qswkf, rtklbkfh? E xs;fuf s[if, ,tojk ,skb,/ wjkufyblb? Hjcekekkjo � eyuf ,bhjy yfhcf

151

lt, lej wbklbyuvb ltlbkfh? @Of? Fkkjobv! J[bhfnlf vtyuf fpj, ,thvfcfyu/ eylf ley`lf vtyuf fpj,byb dfwnkbhjw ,thfdthuby lthblbv@/ ltlb? Sifylf Hjcekekkjo � Nfd,f! Eyuf njwfn wbkjkvfqcfy `rb rexbyu tnvfqlb! Fkkjobv! Hf,,bvbp! <bpuf z[ibkbryb ley`lf ofv/ J[bhfnlf ofv ,thuby df ,bpyb lspf[ fpj,blfy cfwkfuby ltvflbyuvb ltlbkfh? (Bvjv Veckbv hbdjznb)

¾��½��¼��»��º¿Ã��Â��Á��À����� 202? Sifkfhuf wbkufy yfhcfkfhblfy ekei ,jh! Fkkjo obcj,-rbnj,b ntp Pjnlbh!

Afwfn ley`yb &vfc/ J[bhfn mfvbyb ofv wbkufy sifylfq ,fylfkfhbv wbkufy b,jlfnkfhb exey Wb`vfnlf ekrfy f;h-cfdj,kfhuf &uf ,skflb! Fkkjo � ,fhxfyb fvfkbuf wfhf, obcj,-rbnj, wbkflb! Xeyjyxb Fkkjo � obcj,-rbnj,yb rtxbrnbhb, ` eyenb, wszlbufy Pjn &vfc!

Lejkfhblf brrb ley` z[ibkbubyb cshfufy/ of`nbyb Bckjvuf vedjabw snrfpufy vsvbykfh wbkufy &pue fvfkkfhb exey J[bhfnlf f;h-cfdj, jkflb? {ellb of`nbyb ifhbfnlfy xtnlf zif, snrfpufykfh wbkufy ueyjokfhbuf ;fpj jkufyb rf,b? Pjnfy/ Fkkjo � ,bh reylf ,fhxf bycjyuf/ ;fvbrb vf[kewjnkfhuf hbpw ,thbiuf wjlbh ,skufybltr ,fhxfyb ,bh reylf cfhobcj, wbkbiuf wjlbhlbh? <bh jlfvyb [bcj,-rbnj, wbkbib ,bkfy ,jiwfkfhybyu obcj,-rbnj,b nf][bh ,skvfqlb? <bh jlfvyb ,bkfy vfimek ,skb,/ ,jiwfyb eyenvfqlb? <bh jlfvyb obcj,-rbnj, wbkf`nufylf ,jiwfkfh wenekb, rtnjkvfqlb%

�{��p���o���n��mz ٤٧: الأنبياء <bp obcj,-rbnj, wbkuedxbkbrlf rbajz wbkehvbp! (Fy,b` cehfcb/ 47 _ jzn)

Bycjy ,e wbcwf of`nlf ofv ,f]pfy Fkkjo �ybyu obcj,-rbnj,lf ntp &rfybuf uedjo ,skflb? Fqhbv rbvcfkfh of`nlf Bckjvuf nbi wfqhf, zifqlb? Vfc;blkfhyb ,thrbnb,/ vecekvjykfhuf pekv wbkb, lfdh cehflb? <bhjdkfhyb nfkf, vfji jkb, ,jkf-xfwf ,jwflb? Ofwbwbq vsvbykfhyb cjnb, rey rshflb? <jiwfkfhuf b,hfn ,skbib exey Fkkjo � rsgbyxf ,eylfq of`n rtxbhufy ,fl,f[nkfhuf ie of`nybyu spblf ofv ;fpjcbyb rshcfnflb? Otx wfyxf snvfq &ufkkf, nehufy vfycf,kfhblfy wedbkflb? Skb,-nbhbkb, [bpvfn wbkufy nepevkfhybyu spb ,bh pevlf ;byjznxbuf fqkfynbhflb? <bhjdkfhyb nfkf,/ ofhjvlfy tlbhufy ,jkf-xfwfcblfy otx wfylfq z[ibkbr rshvfq/ rsxfkfhlf [jhe pjh ,skb,/ nbkfyb, zifqlb? Bycjy of`nuf z[ibkf, yfpfh cjkcf/ epjw df zwby nfhb[lf ,eyfwfyub vbcjkkfh ,bc`h? Wfyb &ylb ,eylfq rbvcfkfhybyu ;fpjcb ie ,bkfy neufcf! Ofkb ekfhuf jklbylf Wb`vfnybyu fkfvkb fpj,kfhb veynfpbh!

Fkkjo �ybyu obcj,-rbnj,lf ybojznlf ntp &rfybyb ,bkbi ,bh nfhfalfy vsvby rbibyb ueyjokfhuf wsk ehbilfy jujo &nb,/ cthufr &nflb? Brrbyxb nfhfalfy &cf Fkkjo � Bckjvuf nbi wfqhf`nufy rjabhe veyjabwkfh ,bkfy ntp reylf obcj,-rbnj, wbkbib vsvbyuf rfnnf nfcfkkb ,thflb/ Bckjvuf [bpvfn wbkbilf bklfv ,jhflb?

AF��E��D��C��B��GS���� �R��Q���P��O��N���� �M��L��K���J��I��H��TV��U��W��Y��X���

^��]���\��[��Z�� 203? Cfyjwkb reykfhlf Fkkjoyb `luf jkbyukfh! Rbv brrb reylf ijibkcf/ eyuf ueyjo

qswlbh? Rbv jhnlf wjkcf/ eyuf ofv ueyjo qswlbh! <e nfwdj wbkufykfh exeylbh? Fkkjolfy wshwbyukfh! <bkbyurb/ cbpkfh/ fk,fnnf/ Eybyu oepehbufubyf ;fvkfyehcbpkfh!

^q vsvby ,fylfkfhbv! Cfyjwkb reykfh _ Nfihbw reykfhb Pek-Ob;;fybyu sy ,bhbyxb/ sy brrbyxb df sy exbyxb reykfhb nji jnbilf/ weh,jykbr wbkbilf df afhp yfvjpkfhblfy csyu nfr,bh fqnb, Fkkjo �yb pbrh &nbyu! Rbv sy ,bhbyxb ` sy brrbyxb reykfhb we`i ,jnbiblfy jklby of;byb neufnb, Vbyjlfy neib, rtncf/ eyuf ueyjo ,skvfqlb? Rbv sy exbyxb reyuf wflfh wjkcf/ eyuf ofv ueyjo qsw! Ofh brrbcbybyu ofv ueyjob rtxbhbkflb! Ueyjoybyu vfmabhfn &nbkbib/ b,jlfnybyu wf,ek ,skbib afwfn nfwdj wbkufy rbibkfh exeylbh! Ieylfq &rfy/ afhpkfhyb ,f;fhbi/ ofhjvkfhlfy nbqbkbi ,bkfy Fkkjo �lfy nfwdj wbkbyu! <bkbyurbv/ zwbylf ,fhxfyubp obcj,-rbnj, wbkbyb,/ ;fpj ` verjajn jkbi exey Eybyu oepehbuf ;fvkfyfcbp!

Cfyjwkb reykfh _ Nfihbw reykfhblbh? Pek-Ob;;fybyu sy ,bhbyxb/ sy brrbyxb df sy exbyxb reykfhb ,skb,/ ei,e reykfh vj,fqyblf oj;bkfh njvjyblfy Vbyjlf weh,jykbr df ifqnjyuf nji jnbi fvfkkfhb ,f;fhbkflb? <bh rbib b,jlfnkfhyb fddfkub brrb reylf ,f;fhb,/

152

Vbyjlfy ;syf, rtncf/ eyuf otx wfylfq ueyjo qsw? Weh,jykbr ` nji jnbi fvfkkfhbyb brrb rey bxblf flj &njkvfq exbyxb reyuf rtxbrnbhufy ,skcf/ eyuf ofv otx wfylfq ueyjo qsw? Xeyjyxb ,e reykfhlfub fvfkkfhybyu wfqcb reylf ,f;fhbkbib &vfc/ ,f;fhbi gfqnblf wfk,lfub nfwdj &]nb,jhkblbh! Wjkfdthcf/ Fkkjo � fvfkkfhyb lex rtkufylfy wf,ek wbkvfqlb%

�{��������������������z ٢٧: المائدة Fkkjo afwfn nfwdjljhkfhlfy wf,ek wbkflb? (Vjblf cehfcb/ 27 _ jzn)

Ltvfr/ Vbyjlfy rtnbi ` e thlf wjkbilfy wfn]bq yfpfh/ ueyjoybyu qswkbub/ vfmabhfn wbkbybib afwfn Fkkjo �lfy nfwdj wbkufy rbibkfhuf [jclbh? F,ek Jkbz � @Wjkufy of`nblf Fkkjo �lfy wshwcf/ nfwdj wbkcf/ ueyjokfhb rtxbhbkflb@/ ltufykfh?

Fkkjo � bycjyyb zhfnb,/ Th .pbuf [fkbaf wbkfh &rfy/ eyb sp ojkbuf nfikf, wsqvflb? <fkrb eyuf of`n qskbyb rshcfnb, ,thflbufy gfqmfv,fhkfhyb .,jhlb/ rbnj,kfhyb yjpbk &nlb? <fhxf gfqmfv,fhkfh nfdobl _ b,jlfnyb Fkkjo �ybyu `kmbp Spbuf wbkbiuf xfwbhlb? Veofvvfl �yb csyuub gfqmfv,fh wbkb, .,jhbi ,bkfy Fkkjo � lbyyb rfvjkbuf tnrfplb? Rsg yfhcfkfh wfnjhb/ Fkkjo � bycjyuf zwbylf ,e ajybq of`n neufibyb/ Spb ,bkufy reylf Jlfv Гlfy nfhwfkufy ,eney bycjybznyb obcj,-rbnj, exey oepehbuf ;fvkfibyb df fvfkkfhbuf wfhf, verjajn ` ;fpj ,thbibyb ,bklbhlb? Gfqmfv,fhuf &hufiufy/ Bckjvyb of`nuf nfn,bw &nb,/ ,jiwfkfhyb ofv ie &pue qskuf lf]dfn wbkufy rbibkfhuf jkbq verjajn _ ;fyyfn df Hfovjy �ybyu ;fvjkbyb rshbi df]lf wbkbylb? Gfqmfv,fhkfhuf &hufibilfy ,ji njhnufy/ Bckjvlfy ,jiwf qskkfhyb lby nenufy rbvcfkfhuf jkbq ;fpj _ ;fofyyfv df]lf wbkbylb?

J[bhfn reyub ;fvkfybiyb ,bkbi bycjy of`nbuf spufxf vfpvey rbhbnflb? Fkkjo � ,bh rey bycjybznyb Sp oepehbuf ;fvkfqlb/ ltufy &]nbwjluf &uf bycjy spbuf df ,jiwfkfhuf vfyaffn rtknbhflb? Vfoifhlfub ;fvkfybiyb ,bkbi ,f[nblfy vfohev rbvcfkfh of`nb ofqdjykfh vbcjkb vfpveycbp/ spb wjkb,/ spufkfhuf ofv jafn rtknbhbi ,bkfy snflb? Fkkjo � <bkedxbhjwkbh!

Àëëîù �íèíã ôàçëó èíîÿòè èëà «Òàôñèð óë Ôóð=îí» êèòîáèíèíã èêêèí÷è =èñìè ûç íèùîÿñèãà åòäè.

Áàð÷à èëìíèíã ýãàñè Àëëîù �íèíã Ûçèäèð. Óíãàãèíà ñóÿíàìèç âà Óíèíã ùóçóðèãàãèíà =àéòàæàêìèç. Àëëîùèì! Óøáó êèòîáíè áàð÷à ìóñóëìîí âà ìóñëèìàãà ìàíôààòëè =èëèøèíãíè ñûðàéìèç!

«NFACBH ek AEHWJY» RBNJ<BYBYU BRRBYXB WBCVBLF AJQLFKFYBKUFY VFY<FKFHYBYU FQHBVKFHB%

1) :fvb]ek <fzfy ab Nfacbhbk Weh]fy? Bvjv Veofvvfl b,y :fhbh fn-Nj,fhbq*

2) Nfacbh-ek Weh]fy-bk Fpbqv? F,ek Ablf Bcvfbk b,y Rfcbh*

3) Afno-ek Wjlbbh? Veofvvfl b,y Fkbq b,y Veofvvfl fi-Ifdrfybq*

4) Nfacbh-ek Wjcbvbq fk-vecfvvf Vfofcby-en-Nf]dbk? Veofvvfl :fvjkellby fk-Wjcbvbq*

5) Nfqcbh-ek Rfhbv-bh-Hjovfy ab Nfacbhb Rfkfv-bk-Vfyyfy? F,lehhjovfy b,y Yjcbh fc-Cf]lbq*

6) Vffybq fk-Weh]fy-bk Rfhbv? F,e :f]afh fy-Yfoofc*

7) Fqcfh-en-Nfafcbqh? F,e <frh :j,bh fk-:fpjbhbq*

8) Fk-:fvb] kb Forfv-bk Weh]fy?

9) Vf]fkbv-en Nfypbqk? F,e Veofvvfl Oecfqy b,y Vfc]el fk-<fmfdbq

10) Pfl-ek Vfcbqh ab bkv-bn-Nfacbh? B,y :fdpbq ofvlf ,jiwf vfy,fkfh?

153

� V E Y L F H B : F

Csp ,jib????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 142 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 143 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 144 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 145 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 146 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 147 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 148 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 149 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 150 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 151 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 152 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 153 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 154 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 155 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 156 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 157 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 158 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 159 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 160 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 161 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 162 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 163 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 164 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 165 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 166 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

154

«<fwfhf» cehfcb 167 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 168 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 169 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 170 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 171 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 172 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 173 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 174 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 175 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 176 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 177 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 178 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 179 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 180 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 181 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 182 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 183 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 184 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 185 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 186 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 187 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 188 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 189 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 190 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 191 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 192 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 193 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 194 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 195 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 196 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 197 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 198 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 199 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 200 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 201 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 202 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000

«<fwfhf» cehfcb 203 _ jzn???????????????????????????????????????????????????????????????????000