ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก...

of 42 /42

Embed Size (px)

Transcript of ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก...

Page 1: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม
Page 2: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ไลทโนเวล ลาดบท 4

ISBN978-616-92763-5-7

สงวนลขสทธหนงสอเลมนตามพระราชบญญต (ฉบบเพมเตม) พ.ศ. ๒๕๕๘หามคดลอกเนอหา ภาพประกอบ รวมทงดดแปลงเปนแถบบนทกเสยง ตลบวดทศน หรอเผยแพรดวยรปแบบและวธการอนใดกอนไดรบอนญาต

เรองราวทปรากฏในหนงสอเลมนเปนเรองแตง ไมมสวนเกยวของกบบคคลเหตการณ หรอสถานททมอยจรงแตอยางใด

your name. Another Side: Earthbound©2016 KANOH Arata ©2016 TOHO CO.,/CoMix Wave Films Inc./KADOKAWA CORPORATION/ East Japan Marketing & Communications, Inc./AMUSE INC./voque ting co., ltd./Lawson HMV Entertainment, Inc.First published in Japan in 2016 by KADOKAWA CORPORATION, Tokyo. Thai translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION, Tokyo.

อาราตะ คาโน เรอง

มาโคโตะ ชนไคเรองตนฉบบ

มาซาโยช ทานากะ ภาพปก

ปาวนแปล

พมพครงแรก มนาคม 2560

Page 3: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

2

1

ความรสกไมสบายตวเมอแสงทสองเขามาทางหนาตางตกตองใบหนา

ทาใหทาจบานะ ทาค นวหนาทงทยงหลบตาอย

สมผสทเกดขนเมอนวหนาทาใหสตสมปชญญะของเขาคอยๆ

ลอยปรมขนเหมอนใกลจะตน การลมตาตนมกใหภาพเหมอนการ

ลอยตวจากกนบงขนสผวนาเสมอ ไดยนเสยงหมไมในสวนสนไหวดง

ผานกระจกหนาตางเขามา ฟงแลวคลายเสยงคลน

เขาเรมรบรถงนาหนกของตวเองทนอนเหยยดยาวอย รสกถง

แรงโนมถวงทแผนหลง ถาเขาลมตาขนทงอยางน วนใหมกจะเรมตน

ขนอกหนงวน

ไมอยากลมตาเลย...

ผานไปพกหนง ตวเขาเรมลอยขนมาปรมๆ อยในอาณาเขต

ทไมมเสนแบงระหวางหลบกบตน สภาพทอยระหวางเปดกบปด

แบบนชางรสกดจรงๆ ขณะทกาลงคดวา อา อยากใหเวลานคงอย

ไปตลอดกาล...มอะไรบางอยางคลายกบกอนมวลทใหความรสก

ไมคอยเปนมงคลนกผดขนในอก พดใหถกตองบอกวาบนอก

ในภาวะกงหลบกงตน สงทชวนใหใจเตนระสาแทรกเขามาใน

สตสมปชญญะ หากจะใหแปลงออกมาเปนคาพดละก

วนนอยในรางไหนเนย!

รางกายสนเทมขนมาโดยอตโนมตจากความเดงดงททาให

ใจเตน พรบตานนเอง ความรสกอดอดรนแรงกเขาจโจมทวราง

เขานกกลวทเนอตวแบบบางเกนเหต

พดอกอยางกคอ เขารสกเหมอนกลามเนอทประกอบขนมา

Page 4: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

3

เปนรางกายตวเองนนไมสามารถหอหมพนผวรางกายไดแนนหนาพอ

ทงยงนมนมไมนาพงพา ความรสกไมมนคงทาใหเขามนงงไปนนเอง

“เหวอ!”

ทาคไมอาจทนกบความรสกอดอดอยางหนกไดอกตอไป

จงสะบดฟกออกและเดงตวพรวดลกขนนง

เขามองไปรอบๆ อยางรวดเรว ทนคอหองแบบญปนขนาด

หกเสอ

เรมคนเคยกบหองนมากขนแลวละนะ

ในหองทปพนดวยเสอทาทาม มโตะเรยนหนงสอกบเกาอ

ตงอย ตอนทเหนครงแรก เขาคดวามนเหมอนหองของโนบตะ

นกประหลาดใจทมหองทวางโตะเรยนไวบนเสอทาทามอยจรงๆ

ทสาคญคอหองนมขาวของเปนจานวนมาก จงไมดจดชดเหมอนหอง

ของโนบตะสกเทาไร มกระจกเงาบานสงวางพงผนง บนคานไม

ทเชอมระหวางเสามเครองแบบนกเรยนหญงแขวนอย รอยจบ

กระโปรงรดไวเรยบกรบ เมอเปดตเกบของตดผนงจะเจอกลองใส

เสอผาอดไวแนนเอยด ซงทาครดวาตองเปลองแรงไมเบาในการยก

ฟกขนไปเกบในนน

หองผหญงนนา

ใบไมบนตนไมนอกหนาตางสนไหว ทาใหแสงตะวนทสอง

เขามาเตนระรกไปดวย เพราะฉะนนสาหรบทาคแลวหองนจงชวนให

นกถงสเขยว ซงไมไดแปลวามแสงสเขยวสาดเขามาหรอก แตให

บรรยากาศของสเขยวตางหาก

หลงกวาดตาไปรอบหองอยพกหนง ทาคเรมพยายามปรบ

ความรสกสมจรงของสภาพโดยรอบกบความรสกไมสมจรงของ

Page 5: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

4

รางกายใหเขากน

“อกแลวเหรอ...”

ทนทททาความเขาใจสถานการณได เหงอกแตกพลกลงมา

จนผมหนามายาวลแนบหนาผาก พอเขาสะบดศรษะดวยความ

ราคาญ ยงทาใหผมยาวๆ ดานหลงไลไปตามหลงคอ กอใหเกด

ความรสกเยบวบ

เขาเลอนฝามอทองไวตรงเหนอตาลงมาจบแขนซาย

สมผสของผวเนอทนมนมจนเกนไปทาใหใจหาย นมขนาดน

จะใชงานในฐานะแขนไดดหรอเปลา พลกจรง สมผสของผว

ลกษณะของกลามเนอทมอย ไมส คณสมบตของรางกายแตกตาง

ไปจากทเขาเคยรจกอยางสนเชง นไมใชรางกายของผชาย

แตเปนรางกายของผหญง

วนนลมตาขนมากอยในรางผหญงอกแลว

เขาสดลมหายใจลกและระบายออกมาชาๆ ยาวเหยยด

เพยงแคนนกทาใหรสกไดทนทวา ‘ความจของปอดตางกบ

ของเขาเองอยางแทจรง’

เบอชะมด...

วนนทงวน เขาตองใชชวตในฐานะนกเรยนหญง ม.ปลาย

ในเมองทไมรจกอกแลวหรอน การตองกลายเปนผหญงทไมรจก

ใชชวตอยทามกลางผคนทไมรจก โดยพยายามไมทาลายความ

สมพนธทไมรจกน มนเครยดไมนอยเลย

ยงไปกวานน

แลวรางนมนกนะ...

ควบคมยากเยนซะจรง

Page 6: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

5

เรมตงแตระยะกาวเดนทตางกนเกนไปจนนาหงดหงด

จดศนยถวงของรางกายกตางกบของตวเขาจรงๆ ทาให

เสยหลกไดงาย ขอเทากเรยวจนแคซวนเซนดหนอยกเหมอนจะแพลง

เอาได

ไมใชแคขานะ โดยรวมแลวรางกายนถอวาผอมบาง

ถาเกดลมแลวเอามอยนเขาหนอย กนาหวงวากระดกแขน

อาจจะหกไดเลยทเดยว

เขาเลยรสกกลวขนมา เพราะไมรวาจะใชแรงเกนกาลงจน

รางพงเมอไร

คดพลางทาคกใชสองมอลบๆ คลาๆ ไปตามรางกายอน

บอบบาง เพราะหากไมไดสมผสเพอยนยนใหแนใจวา ‘ตอนนเขา

ไมไดอยในรางกายตวเองจรงๆ’ เขาคงไมอาจประคองความรสก

ตระหนกรถงความเปนจรงเอาไวได

หลงจากตรวจสอบสภาพรางกายอยพกหนง เขากเคลอนมอ

ทงสองขางไปสบรเวณอก ลงเลเลกนอย กอนใชฝามอกดเนนอก

อวบอมเบาๆ ผานชดนอน

ฝามอสมผสไดถงแรงตานเลกนอย ทรวงอกทมความยดหยน

นอยๆ ถกกดจนเสยรป

งอทกนวกอบกมเนอนนนนเบาๆ

อม

กมพอควร

ไมถงขนสะบม

ไมไดเดงดงดงอะไรแบบนน

พอใชมอประคองขนมาแลวปลอย กไมไดมนาหนกมากจน

Page 7: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

6

รสกวามนรวงลงมา

แต…

โอว นมสาว

กเพยงพอทจะทาใหเชอและพยกหนายอมรบอยางแขงขน

อม

เกนพอแลวละ

สมผสไดขนาดนกนาดใจแลว

ทาคขยาหนาอกดวยสหนาจรงจง

ไมรทาไม พอทาแบบนแลว ชวยใหผอนคลายไดอยาง

ประหลาด

พอคดไดวาสถานการณนาสะพรงในตอนนเปนเหมอนเรอง

ตลก กเกดความรสกเหมอนมคนมาบอกวา ‘ทาตวไปตามสบายเทอ’

ระหวางทขยาหนาอก ในหวกทองคาวา ‘นม หนม นม’

เปนจงหวะไปดวยจนชกจะสนกขนมา

นม นม

บบ ปลอย บบ ปลอย

เหวอ—

นม-สาว นม-สาว

เมอนกถงสงทตวเองทา เขากรสกวามนชกจะบาเกนไปแลว

จนอดหวเราะออกมาไมได

หลงจากสนกอยพกหนง เขากปลอยมอ ถาทาอะไรมากไป

กวานคงไมดแน ไมดในทนหมายถงเขาเองนละทจะหยดไมได

จะวายงไงด รสกวาถาเลยเถดไปไกลกวาน จะเจอสวตชทไมควร

กดเขา ใหอารมณเหมอนฉากในหนงตลก ประมาณวาเหตเกด

Page 8: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

7

ในฐานลบทประธานาธบดผเรมสตแตกกาลงจะใชนวชกดปมสแดง

ตองหาม แลวคนรอบขางกออกแรงหามกนอยางเอาเปนเอาตาย

อยางนนละ ถากดปมนนแลว เขาคงไมอาจถอนตวกลบไดอก

อกอยาง ถาความแตกไปถงมตสฮะ ตองเปนเรองแนๆ

ทาครสกผดตงดๆ ขณะกาลงมองไปรอบหอง จๆ กตอง

สะดงเพราะเสยงแจงเตอน

โทรศพทมอถอทอยบนโตะดงขนนนเอง เปนมอถอรนจอภาพ

ขนาดใหญทวางจาหนายเมอหลายปกอน

พอหยบขนมากเหนขอความจากมตสฮะปรากฏอย คงเปน

แอปพลเคชนแสดงขอความตามเวลาทตงไว

กาหนดใหแสดงขอความทกวนเผอตอนทตองสลบรางกบฉน

เหรอเนย ยยนน

เนอหาคอการยากฎตามปกต

มตสฮะ → ถงทาคคง!

ห�ามอาบนา!

ห�ามมองร�างกาย! ห�ามจบ!

ห�ามถ�างขา!

ห�ามแตะตวผ�ชาย!

ผ�หญงกห�ามแตะ!

ยงไปกวานนยงมหวขอใหมเพมมาดวย

จร�งๆ นะ เอาเป�นว�าห�ามทาอะไรกบร�างกายฉนตามใจชอบเดดขาด

อกอย�าง คดว�าคงร�นะ ถ�าเข�าห�องเปลยนเสอผ�าผ�หญงละก ฉนจะหาทาง

แก�แค�นนายให�ได�เลย

นากลวนะเฟย!

Page 9: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

8

ทาคเอามอถอออกหางจากหนาตวเองโดยอตโนมต

ไมใชขอความธรรมดาแลว นมนขมขกนชดๆ

เขาเองกฝากรางกายไวกบเธอเหมอนกน และไมรเลยวา

ระหวางนนจะโดนอะไรบาง

ถกตอกตะปตรงโดยสมบรณ ทาอะไรสมสสมหาไมไดแลวละ

มตสฮะคอเจาของ ‘รางกายน’

ถาใหอธบายคงไมจบ (และทาคเองกอธบายไมไดดวย)

ทาจบานะ ทาค คอนกเรยนชายมธยมปลาย อาศยอยแขวงทหก

เขตชโยดะ จงหวดโตเกยว กบมตสฮะ นกเรยนหญงมธยมปลาย

ทอาศยอยในเมองอโตะโมร อาเภอ Z จงหวดกฟ และปจจบน

ทงสองมความสมพนธแบบเกดการสลบรางกนเปนครงคราว

หรอถาเปลยนวธพดใหเขาใจงายขนอกนด กคอสองคนน

ไดสลบความรสกนกคดกนเปนพกๆ นนเอง

มนคออะไรเหรอ ไมเหนเขาใจเลย สาหรบคนทคดแบบนน

กลองดหนงเรอง นกเรยนแลกเปลยน1 ของผกากบโอบายาช

โนบฮโกะ หรออานนยาย ผมคอเธอ เธอคอผม 2 ของยามานากะ

ฮซาช นาจะทาใหเหนภาพไดทนท

รอบการสลบรางเกดขนแบบสมประมาณสปดาหละสองสาม

ครง โดยมการนอนหลบเปนตวจดชนวน

1 Tenkousei (1982) ภาพยนตรญปนแนวแฟนตาซเกยวกบการสลบ

รางระหวางชายหญง2 Ore ga Aitsu de, Aitsu ga Ore วรรณกรรมเยาวชน ตพมพ

ระหวางป ค.ศ.1979–1980

Page 10: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

9

ตอนเชาทาคลมตาตนขนมาในสภาพทสตสมปชญญะของ

เขาอยในรางของมยามส มตสฮะ ขณะทมตสฮะลมตาตนขนมาใน

สภาพทสตสมปชญญะอยในรางของทาจบานะ ทาค และสภาวะน

จะดาเนนไปจนกระทงผลอยหลบเมอหมดวน พอขนเตยงและเขาส

หวงนทรากจะกลบสสภาพเดมโดยไมทนรตว

ดเหมอนวาหากเปนเพยงการสปหงกตอนกลางวนจะไมเกด

การสลบหรอกลบสรางเดม นเปนสงทเขาเรยนรมาจากตอนทเคย

สปหงกในชนเรยน

ตอนทเกดการสลบรางครงแรก ทาคคดวามนคอ ‘ฝนท

สมจรงจนเกนเหต’ ไดกลายเปนผหญงทไมรจก ใชชวตในททไมรจก

ระหวางนอนหลบ เขาหลงคดวามนคอชวงเวลาระหวางทเขากาลงฝน

อะไรทานองนน...

แตถาเปนอยางนน มนกสมจรงเกนไป

ทวทศนทไมรจกดสดใสเจดจาเหลอเกน เสยงทไดยนกแจมชด

มชวตชวา ประสาทสมผสทชดเจน ตวละครทปรากฏขนกมความ

เปนตวของตวเองสงเกนเหต

ถงขนาดทาใหเขาตองมานงเขยนแผนผงความสมพนธ

ตวละครลงในสมดเลยละ

ในความฝน เขากลายเปนตวละครทชอมยามส มตสฮะ

และใชชวตทงอยางนนตลอดทงวน...ความฝนแบบนนเกดขนอก

หลายครง

ถาเกดขนเพยงแคนนกอาจลงเอยตรงทวา ฝนจนอาการ

นาเปนหวงมาพกหนงแลวสนะ เพอความแนใจ ลองไปหาจตแพทย

ดหนอยไหม ถามนจบเทานไดกดหรอก

Page 11: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

10

เหตทเรมคดวาอาการมนชกจะหนกจนกไมกลบ กคอตอนท

เขาตระหนกขนมาวา เมอใชชวตในความฝนวนหนงแลว ความทรงจา

ของตวเองกพลอยหายวบไปทงวนดวยนส

พอฝนถงตอนทกลายเปนมยามส มตสฮะ ถดจากวนองคาร

จะกลายเปนวนพฤหสฯ

เขาเรมทาพลาดแบบทไมนาเกดขนในททางานพเศษ

เนอหาทเรยนในคาบเรยนหายวบไปจากความทรงจาเหมอน

โดดขามไปทงวน ไมส เขาจาไมไดวาเคยเรยนเนอหานนดวยซา

เหมอนเขาดละครตอนตอทงทไมไดดของสปดาหทแลวนนละ

แตถาเกดขนเพยงแคนน อาจลงเอยทานองวา เดยวลอง

ไปโรงพยาบาลเฉพาะทางดหนอยไหม จรงๆ นะ ถามนจบเทานน

กดหรอก

ในสมดโนตวชาทเขาจาไมไดวาเขาเรยน กลบมลายมอทไม

รจกเขยนไว

ไมส บอกวาเปนลายมอทไมรจกอาจเปนการใชคาผด พดให

ถกคอ ทาคเคยเหนลายมอนในความฝน

นนคอลายมอเดยวกบตวหนงสอทเขยนอยในสมดของมยามส

มตสฮะ

ยยนนนาจะสะกดใจเรองลายมอในจงหวะเดยวกบเราเลย

ละมง...

และสงทเปนตวชชดกคอ ในแอปพลเคชนสาหรบเขยนไดอาร

ในมอถอ มการบนทกเรองราวทเกดขนตลอดหนงวนทความทรงจา

ของเขาหายไปดวยสานวนการเขยนสดลลลา

และตอนทายของไดอารดงกลาวลงชอไววา ‘มตสฮะ’

Page 12: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

11

ตอนเชาเมอทาคลมตาตนขนในหองนอนตวเอง บรเวณแขน

ซายดานในเคยมตวหนงสอวา ‘มตสฮะ’ ตวโตๆ เขยนเอาไวดวย

ปากกาเมจก ขนาดททาใหนกประหลาดใจเลยทเดยววา ทาไม

ไมเขยนวา ‘มาเยอน’ ตอทายใหมนรแลวรรอดไปเลยละ

มาถงขนน ตางฝายจะไมรตวไมไดแลว

สรปคอนไมใชความฝน

มยามส มตสฮะ ทวา ไมใชตวละครในโลกจนตนาการ

ตวเธอและโลกรอบตวเธอคงมอยจรง และมแตสตสมป-

ชญญะของเขาเทานนทเขาไปอยในรางเธอโดยไมรตว ระหวางนน

สตสมปชญญะของมตสฮะกเขามาอยในรางเขาและไดทากจกรรม

ตางๆ

ปฏกรยาแรกของทาคทมตอเรองนกคอ

‘โกหกนา!?’

อกดาน ขอความแรกทมตสฮะสงมาหาเขาผานทางการบนทก

โนตในมอถอกลบเปนแบบน

โรคจ�ต!!

ไมไดโรคจตเวย! ทาครบพมพตอบทายขอความนนทนท

ถาเขาจงใจแอบสวมรอยใชชวตในฐานะผหญง กสมควรถกเรยกวา

โรคจตหรอก แตเขาฝนมนไมไดนนา ใครจะอยากใหเกดเรองยงยาก

ซบซอนแบบนกบตวเองเลา

เขาพมพแยงกลบไป แต

เล�นเข�ามาใช�ร�างกายฉนตามใจชอบน กต�องเป�นพวกโรคจ�ต

แหงอย�แล�ว!?

หลงการสลบรางครงตอมา เขากลบไดคาตอบหวนๆ แบบน

Page 13: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

12

มาแทน

ใชรางกายตามใจชอบคออะไรเรอะ

ยยนไมรตวเลยรไงวาพดจาลอแหลมแคไหน

มาถงขนน ทาคกพอจะเรมจบเคานสยใจคอของมยามส

มตสฮะ ไดคราวๆ แลว

—ผหญงคนนงเงาเอาเรองแฮะ

เขาพบฟกเกบ ถอดชดนอนปลอยใหรวงลงบนพนเสอทาทาม

การถอดเสอผาทาใหทาครสกผดยงกวาตอนขยาหนาอกเสยอก เขา

หยบเครองแบบทแขวนอยบนคานไมมาสวม ตกใจกบสงนากลวซง

เรยกวากระโปรงทเกาะยดกบรางกายไดดวยตะขอและซปโดยไมตอง

ใชเขมขด การมสวนเวาสวนโคงเปนแบบนเองหรอ ไหนจะเสอเชต

สขาวตวจวนอก เขารสกพศวงจากกนบงของหวใจเลยทเดยวเมอสวม

และตดกระดมไดพอดเปะ

เขามเรองยบยอยทานองนนใหตองประหลาดใจเตมไปหมด

ทาครวบผมขนเปนชอ มดไวดวยหนงยาง ถาเปนมตสฮะ

ตวจรงละก เธออาจผกผมดวยวธทพถพถนมากกวานหรอก แตแคน

ถอวาเตมทสาหรบเขาแลว

พอสวมใสอปกรณตดตวตางๆ เสรจ ไมวาจะชอบหรอไมชอบ

เขากตองปลกใจใหพรอมแลว

วนนทงวนตองทาตวเปนผหญงใหตลอดรอดฝงใหได

ถาไมปลกใจตวเองไวแบบนน คงรสกทอใจขนมาแน

‘เธอคอใคร’

กลววาจะมใครสกคนตหนาจรงจงมาถามอะไรทานองนน

Page 14: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

13

ถาถกถามเขาละก หวใจเขาคงหยดเตนเอาจรงๆ

ผลจากการดปฏกรยาคนรอบขางทผานมา ทาใหเขาเรมเขาใจ

ไดรางๆ แลววา มยามส มตสฮะ พดจาแบบไหน

ถงแมจะพอรอยบาง แตการทาตวแบบนนทงวนกยากอยด

กอนหนานยงไมทนเทยงทาคกหลดเกกซะแลว กลบมาพดแบบผชาย

โดยไมรตว จนทาใหคนทโรงเรยนตกใจไปตามๆ กน เขารสกผดอย

ตลอดนะ แตมนแกไมยอมหายนนา

อาจจาเปนตองปรบจนกนอกนด

“—อะ จรงดวย”

เขาเพงนกไดวามตาราชนยอดอยตรงหนา ซงกคอโนตทมตสฮะ

ทงเอาไวในมอถอ สรปคอโนตนนกเหมอนการพดจรงๆ ของมตสฮะ

นนเอง เขาแคพยายามพดตามใหเปนธรรมชาตกพอแลว

ลองดดกวา

“...จรงๆ เลยนะ เอาเปนวา หามทาอะไรตามใจชอบกบราง

ฉนเดดขาด!”

นกดแลว เขากรสกวามนฟงดเสแสรงชะมด เหมอนพวก

นกแสดงละครเวทมอสมครเลน

“—แลวก คดวาคงรนะ! ถาเขาหองเปลยนเสอผาผหญงละก

ฉนจะหาทางแกแคนนายใหไดเลย!”

เขาพยายามใสอาการขเขาไป แตเสยงของมตสฮะไมไดทาให

รสกขมขวญขนมาเลย

หลงจากลองอานสองสามครง กชกรสกไรสาระ จนกระทง

รสกถงรงสบางอยาง พอเหลอบตาดจงเหนวามดวงตาเลกๆ คหนง

กาลงแอบมองเขามาผานชองวางระหวางบานประตเลอนกรกระดาษ

Page 15: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

14

ทเปดแงมอย ดวงตานนเบกกวาง กะพรบปรบๆ

“เหวอ!”

เขาหลดเสยงรองจรง ๆทไมใชการแสดงออกมา เลนทาแบบน

ในบานสไตลญปนโบราณมดสลว มนกเหมอนโลกสยองขวญแบบ

พนบานของโยโกมโซะ เซช 3 ดๆ นเอง

ยตสฮะผเปนนองสาวนนเอง เธออายคอนขางหางจากมตสฮะ

ยงเปนนกเรยนประถมอยเลย เดกประถมทอยอกฝงของประตเลอน

ทแงมอยนดหนง เบะปาก ขมวดคว เดนตวงอถอยกรดไปดานหลง

เหมอนกง พลางปดประตเลอนลงเงยบๆ ถงแมไมพดอะไรเลย

แตถาจะแปลสหนานนเปนคาพดละก

“เหวอ”

คงเปนสหนาประมาณนนละ

เวลาเรงใหทาคตองออกจากบาน เพราะมนองสาวอยดวยจนถง

ครงทางไปโรงเรยน เขาถงไมหลงทางไปไหน และหลงจากแยกกบ

นองสาวแลวกมถนนสายตรงเพยงเสนเดยว จงไมมปญหาอะไรเลย

เมองเลกๆ ทชออโตะโมรตงอยลอมรอบทะเลสาบอโตะโมร

ซงเปนแองลกกลางหบเขาทมขนาดไมใหญโตนก การทจๆ กม

ทะเลสาบปรากฏขนกลางหบเขาลกแบบนถอเปนววทดแฟนตาซ

ไมเบา เนองจากมเขาสงตวงลอม ทาใหรอบทะเลสาบเปนพนท

ลาดเอยง บานเรอนและถนนหนทางถกสรางขนตามทตาง ๆบนเนน

3 นกเขยนนวนยายสบสวนสอบสวนชอดง ผลงาน คนดะอจยอดนกสบ

ของเขาเปนตนแบบของงานเขยนแนวสบสวนสอบสวนยคตอมา

Page 16: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม
Page 17: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

16

ลาดนนโดยพยายามถมหรอปาดผวดนใหเปนแนวราบ ดงนนถนน

จงมลกษณะเปนวงแหวนวกวนไปมา และมกนาไปสทเดยวกน

เสยเปนสวนใหญ

ทาคมองไปยงทวทศนดานซายมอ

แนวตนไมซงขนอยตามไหลเนนตากวาระดบถนนเรมขาดชวง

จงมองเหนทวทศนไกลออกไปได แสงอาทตยยามเชาฉาบบนผวนา

ของทะเลสาบอโตะโมรทตองแรงลมจนเกดเปนระลอกคลนนอยๆ

เหนเปนประกายระยบระยบเหมอนแกวเจยระไน

ไกลออกไปคอภาพแนวเขาปกคลมดวยหมไมเขยวครม

ระบายเงาผสมผสานสออนแกตรงโนนตรงน

พอไดเหมอมองการแสดงสสนอนซบซอนของหมเขาแลว

ในใจของทาคกเกดอารมณคลายความซาบซงพวยพงขนมา

หรอนอาจเปนความรสกทเรยกวาคดถงบานละมง

ทาคเกดและโตในเขตการปกครองพเศษของโตเกยว หนาซา

ยงอยใจกลางเมองซงมรถไฟสายยามาโนะเตะลอมรอบอกตางหาก

ดงนนทาคจงไมมบานเกดเมองนอนทตางจงหวด และไมเคยทาอะไร

อยางการกลบบานเกดเลย

เพราะฉะนนเขาจงไมคอยเขาใจความรสกคดถงบานเทาไร

และรสกจ กจชอบกล

ทาคหยดเดน ยนจองมองทศนยภาพอยอยางนน ขยาย

ขอบเขตสายตาออกไปใหกวาง พยายามจารกภาพทงหมดไว ใน

จตสานก

แสงสวางเตนระรกสะทอนอยบนผวนา ภเขาแปรเปลยนเปน

สดาเงยบงน สายลมพดจากทวทศนตรงหนาเขามาไลผวกายและ

Page 18: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

17

เสนผมใหพลวไหว

สายลมโชยกลนจางๆ ราวกบวากลนอายของนา ผนดน

และหมไม บรรจอยในแคปซลใสขนาดเลกจนแทบมองไมเหน ถกลม

หอบพดมาแลวดดตวแตกออกเมอกระทบแกมอยางนนละ

ทาคเพงมประสบการณทเมองนเองวาสายลมกมกลนกบ

เขาดวย

เกดลางสงหรณ

วาจากนไป ตวเขาเองจะระลกถงความรสกคะนงหาไปพรอม

กบทวทศนนอยางแนนอน

ทศนยภาพน—

ไมใชวามนคอภาพของสงทเรยกวา ‘บานเกด’ ทพระเจามอบ

ใหแกทาค ผไมเคยมความคดถงการกลบคนสทใดสกแหงหรอกหรอ

ไมเชงวาเขาตระหนกรไดชดเจนเปนคาพด แตทาครสกเชนนน

“มวเหมออะไรแตเชาจะ”

ใครบางคนเอาคางมาเกยไหลเขาจากทางดานหลง พอหน

กลบไปกเหนนาโทร ซายากะ ยนอยพรอมผมเปยสองขางกระดกไหว

ขางหลงของเธอคอเทชกาวาระ คตสฮโกะ หนมหวเกรยน

รางกายใหญโต จงจกรยานแมบานตามมาพลางอาปากหาวหวอด

จากผลการสงเกตทผานมาของทาค สองคนนกบมตสฮะ

คอเพอนสมยเดกทสนทสนมกนทงครอบครว ในโรงเรยนสามคนน

ทาอะไรตอมอะไรดวยกนเสมอ ถาหากใหคนรอบขางพดถงละก

คงคลายกบ ‘เพอนรวมกวน’ ละมง

ตอนแรกทาคคดวา ‘ขนอยกบคนทรจกมตสฮะดนานๆ เขา

คงไมดแน’ เลยระมดระวงตวเสยยกใหญ แตเขากรไดในทนทวา

Page 19: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

18

คงไมเปนแบบนนหรอก เมอเปรยบเทยบดแลวสองคนนถอเปนพวก

เรอย ๆสบายๆ จงไมไดสงสยเรองบคลกนสย (ทอยภายในราง) ของ

มตสฮะแตอยางใด โดยเฉพาะซายากะ ตอใหเขาทาตวนาสงสย

ไปบาง เธอจะคอยถามวา ‘ทาอะไรของเธอนะ’ ทาใหรตวและปรบ

ทาทไดทน ซงวากนตามตรงแลวถอวาชวยเขาไดมากทเดยว

ดวยเหตผลดงวา ตอนอยทโรงเรยน ทาคจงตงใจวาจะ

ทาตวตดกบสองคนนเอาไว และในทางพฤตกรรมของมตสฮะเอง

ทาแบบนนกดเปนธรรมชาตกวาดวย ถาตองการใหสมจรงกวาเดม

ควรเรยก ‘ซายะจน’ กบ ‘เทตช’ ดวย แตเขายงรสกตะขดตะขวง

หากจะลดระยะหางจนใกลชดขนาดนน เลยตองใชวธกลบเกลอน

ดวยการเรยก ‘เออ’ หรอ ‘เออ น’ อะไรแบบนแทน

“ผมยงมาอกแลว แถมไมพบกระโปรงอกตางหาก” นาโทร

ซายากะ จบผมทรวบเปนชอเดยวบนศรษะของทาค (หรอพดใหถก

คอของมตสฮะ) เบาๆ “ตนสายอกแลวเหรอ”

“กตนสายดวย แลวนก...สดฝมอแลวคะ”

ทาคทาหนาเหมอนจะรองไห แคคาแรก ความตงใจแนวแน

วาจะพดจาใหสมกบเปนมตสฮะกพงครนซะแลว “สวนกระโปรง

สนกวานคงไมไดแลวละ”

สาหรบทาคแลว เขาไมเขาใจเลยวา กลมคนทเรยกวานกเรยน

หญง ม.ปลายในสงคมตองใชความกลาหาญขนาดไหนกนถงสามารถ

สวมกระโปรงสนจขนาดนนได มองในฐานะคนนอก กระโปรงสนๆ

ของผหญงกนาดใจอยหรอก แตพอตองมาใสเอง ไมมอะไรจะ

นากลวไปกวานแลวละ...

ซายากะเอยงคอพลางพด “เธอเคยบอกเองไมใชเหรอวา

Page 20: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

19

กระโปรงยาวๆ มผลตอความภาคภมใจในฐานะนกเรยนหญง ม.ปลาย

นะ”

“ยยนนพดไวแบบนนเหรอเนย...” ทาคพมพาเบาๆ กบตวเอง

“เดยวไปถงโรงเรยนแลวมดผมใหใหมเอามย”

“เออ ไมเปนไรหรอก” ปฏเสธไปแลวทาคกพมพาตอ “ไมร

วาตวเองจะแกะออกรเปลานะส...”

“แตทรงนกดนะ เหมอนพวกนกดาบในละครยอนยคไง”

เทชกาวาระพดแทรก “อารมณแบบ ชนโงะ ดวลเดอดยสบกระบวน

ทา 4 อะไรแบบนน”

“จะหาวาเปนทรงชมมาเกะ5 เหรอยะ” ซายากะขมวดคว

ใชศอกถองเทชกาวาระ “วาแตมนคออะไรอะ หนงเหรอ”

“โอคาวา ฮาชโซ ไง”

“ใครนะ” ซายากะกบทาคถามพรอมกน กระทงการหนมอง

หนากนยงพรอมเพรยงแบบไดสมมาตรเปะเลย

4 Shingo Nijuuban Shoubu (1961) ภาพยนตรยอนยค กากบโดย

ซาดาสง มตสดะ สรางจากตนฉบบนยายชอเดยวกนของมตสทาโร คาวากจ5 ทรงผมซามไรญปนโบราณ

Page 21: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

20

2

โรงเรยนของมยามส มตสฮะ กวางโดยใชเหต นอกจากพนทจะ

กวางขวางแลว ตวอาคารเรยนยงเลก สงกอสรางอานวยความ

สะดวกกนอย ยงทาใหดกวางไปกนใหญ หนาซาบรเวณรอบๆ ยง

เปนเนนสง ใหความรสกอางวางมากขนไปอก

พอผานประตอาคารเรยนเขาไปกตองตกใจกบชนวางรองเทาท

มจานวนนอยเหลอเกน เพราะยงไงแตละชนปกมเพยงสองหองเรยน

เทานนเอง

เมอเขาไปในหองเรยน นกเรยนราวครงชนกมากนพรอมหนา

แลว ตอนททาคเดนเขาไป กลมสามคนอนประกอบดวยผหญงสอง

คนกบผชายอกหนงซงนงอยบรเวณประตเลอนหนมามองอยชวขณะ

แลวคอยเบนสายตากลบไปซบซบและหวเราะกนคกคก

เขารสกสงหรณไมด ทาคจาชอสามคนนนไมได หากเปดสมด

ดรายชอและแผนผงความสมพนธเพอนรวมชนททาขนเองกคงรหรอก

แตเขาไมมแกใจจะทาแบบนน

ดเหมอนวาสามคนนจะเปนพวกชนชนปอปปลารทน ซงใน

สายตาของทาคแลวไมเหนวาจะเจงตรงไหน ทาใหนกสงสยขนมา

ตงดๆ วาทาไมพวกนนถงทาเหมอนตวเองดเดเสยเตมประดา

จงหวะททาควางกระเปาตรงทนงของมตสฮะ สามคนนน

กเรมพดออกมาลอยๆ ไมเจาะจงวาหนไปหาใคร

“เหนวาเปนคณหนแนะ”

“เอะ—อะไรเหรอ—”

“กปขางบานฉนนะซ เอาแตเรยกยยเดกทบานเกยวของกบ

Page 22: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

21

ศาสนาทไหนไมรวาคณหน คณหน อยนนแหละ—”

—เอ?

—หๆ สมยนยงเรยกคณหนอยอก เชยเชย—

—ทเขานบถอศาลเจาเปนเจาเมองนะ มนแคยคกอนสงคราม

นเนอะ

—ถกพะเนาพะนอจนสาคญตวผดนะส เหนมยละ เลนออก

มาเตนระบาตอหนาผคนบนทสงๆ พรรคนน

—นกวาตวเองเปนดารารไง

—ประมาณวาไอดอลของผสงอายละมง

—ไมเหนจะเขาใจเลย (หวเราะ)

สหนาของนาโทร ซายากะ เครยดขนมาทนท ทาคยงคง

ตหนาตาย ฟงตอไปเหมอนฟงรายการวทยผานๆ บทสนทนาเสยงดง

ทไมเจาะจงวาพดถงใครยงดาเนนตอไป

—แลวกนะ ไอนนนะ ททาในเทศกาล

—ออ ไอนนเหรอ

—ทเคยวขาวแลวคายออกมานนไง

—อ

ทาคกดบาของเทชกาวาระทตงทาจะลกพรวดขนมาเอาไว

เขานกขอบคณทอกฝายใหเกยรตผหญงนะ แตหากบคคลทสาม

เขามาปกปองจะทาใหเรองยงเลวรายกวาเดม

ใหตายเถอะ เอาอกแลว

ทาคนกพมพาอยในใจ

กอนหนานไมนานกเคยเกดเหตการณคลายๆ กนมาแลว

เปนพวกไมรจกเขดเลยจรงๆ

Page 23: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

22

แมมบางเรองททาคไมเขาใจ แตดเหมอนทงหมดทพดมา

หมายถงมตสฮะ

มตสฮะเปนหลานสาวของศาลเจาซงมประวตเกาแก ชาวเมอง

สวนใหญในอโตะโมรลวนเปนศาสนกชน คณยายของเธอเปนหวหนา

นกบวช สวนมตสฮะกบยตสฮะทาหนาทมโกะ ถงจะเรยกวามโกะ

กไมไดหมายถงคนททาหนาทขายลกศรปดรงควานอยตามสานกงาน

ศาลเจาชวงปใหม แตเปนบคคลทางศาสนาททาหนาทสาคญอยาง

เตมตวเวลามงานเทศกาล แมศาลเจามยามสในปจจบนจะมสถานะ

เปนเพยงสถานทศกดสทธประจาพนท แตดเหมอนวาในอดตจะเคย

ครอบครองอาณาเขตของวดและศาลเจาในลกษณะคลายกบเปน

ผครองเมอง ซงอทธพลจากสมยนนยงหลงเหลออยจนถงทกวนน ยง

ไปกวานน พอของมตสฮะเองยงเปนนายกเทศมนตรเมองอโตะโมร

คนปจจบนอกดวย

ดวยเหตนเองทาใหมตสฮะเปนคนเดนดงทเดยว และพวกท

ไมชอบใจกเลยมาทาอะไรแบบนนนเอง

—เอาเถอะ ขออภยทตองขดจงหวะตอนกาลงเมาทมอยนะ

ทาคตงสตใหเขาสโหมดพรอมรบ

โชครายทผมไมใชคนทเพกเฉยกบเรองแบบนไดซะดวยส

ทาคออกเดนชาๆ ผหญงสองคนนนหนหลงมาทางนพอด

เขาเคลอนตวเขาไปใกลดานหลง กางแขนออกซายขวาตรงเขาโอบ

รอบคอของทงสองไวทนท

ถาดจากภายนอก คงเหมอนผหญงสามคนกาลงกอดคอกน

อยางสนทสนม แตในความเปนจรงสงททาเหมอนกบการลอกคอ

เลยทเดยว “อะไร...” ผหญงพวกนนทาทาจะพดอะไรออกมาและ

Page 24: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

23

เรมดน แตทาคกดพวกเธอเอาไว ยนหนาเขาไปใกลหของทงสอง

แลวบอก

“กาลงคยเรองนาสนกอยเลยน”

ตาของเขาจองเขมงไมกะพรบไปยงผชายคนทสามทนงอย

เบองหนา พดตอมาชาๆ เพอใหผหญงสองคนทกาลงดนรนใหหลด

จากวงแขนของเขาไดยนดวยอยางชดเจน

“แตไดยนไมคอยถนด พดใหฟงอกทไดมย เอา พวกเธออ

อะไรกน บอกมาด”

พวกผหญงหบปากเงยบ ขณะทผชายกลอกตาไปมา

“เอา พดส”

ทงสามเงยบไป พดแต เออ อา เหมอนจะคราง แตนอกนน

แลวกไมมคาพดทมความหมายหลดออกมาเลย

“ไมมอะไรเหรอ งนถามอกเรองแลวกน แทนทจะบอกวาใคร

คนทวาอะไรนน มาพดแบบระบชอกนดกวานา ลงทไหนชออะไร

พดเกยวกบใครทไหนวายงไงเหรอ”

“เออ...” ฝายชายอาอง

“ผม...ฉนอยากฟงเรองทถกตอง เพราะงนกเลยแคถาม

เทานนเองวาพวกแกมอะไรอยากถามฉนหรอเปลา”

“พวกเราเปลานะ”

“เหรอ ไมไดพดอะไรเหรอ ไมมอะไรทอยากพดกบฉนแนนะ”

ไมมใครตอบ

ทาคพดเสยงตา

“งนกหบปากไปซะตงแตแรกส”

และปลอยมอทงสอง

Page 25: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

24

ตอนกลบมาทโตะตวเอง เขาถงเพงสงเกตวาทงชนเงยบกรบ

และกาลงมองมาทางเขา ทาคจงยกมอขนตบสองครง “เอา

จบแลวๆ” พรบตานนเอง เสยงระบายลมหายใจจงแววมาให ไดยน

จากทางโนนททางนท บรรยากาศผอนคลายลง

ทาคเขาประจาท ทรดตวลงนงเทาคาง ปลายนวประคอง

แกมตวเองไว พลางนกถงเรองของเจาของรางน เรองของมยามส

มตสฮะ

ดเหมอนวาการพดกระทบกระเทยบอยางโจงแจงแบบนจะ

เกดขนเปนประจา และดเหมอนวามยามส มตสฮะ จะแกลงทาเปน

ไมไดยนและเงยบไว

ทาไมเขาถงรเรองนนนะหรอ เพราะการนนทาวารายเปนสง

ทมไวพดถงคนทไมยอมตอบโตนะส แปลวาทผานมามตสฮะไมเคย

ตอบโตอะไรเลย

ไมเขาใจแฮะ

จงใจพดจาเสย ๆหาย ๆใหไดยนแบบน กแคจบตวไวแลวบอก

วา เฮย มาคยกนหนอยส และขกลบไปนดหนอยกจบแลว

ทาคคดแลวอารมณบดขนมา ไมใชไมพอใจทถกสามคนนน

กลนแกลง แตอารมณไมดเพราะมยามส มตสฮะ เลอกทจะทน

ตางหาก

จๆ เขากถกซายากะตเผยะเขาทเขาขวา ดเหมอนวาเขาจะ

เผลอยกขอเทาขวาขนมาวางบนเขาซาย คลายทานงของพระพทธรป

โดยไมรตว

จรงๆ กอยากใหจบไดแลวนะ

Page 26: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

25

ทงทตะกอนขนมวจากความไมสบอารมณยงตกคางอยใน

ความรสก ทาคกมาอยทลานพกบนไดทแทบไมมคนผาน ตรงหวมม

ใกลหองเรยนวางๆ ไมไดใชงานเรยงเปนแถว เหตผลทเขาตองมาทน

กเพราะเปนเวรทาความสะอาดบรเวณนนนเอง นอกจากทาคแลว

กไมมใคร ไมใชวาคนอนโดดเวร แตเพราะโรงเรยนนมนกเรยนนอย

อยแลวตงแตแรก อาคารเรยนกเลก ดงนนจงจดเวรทาความสะอาด

เอาไวเพยงจดละคน

ทาคกวดแกวงไมกวาดไปมาอยางขอไปท

เขามาอยในรางกายทยงใชงานไมคลอง แคนนกอดอดจะ

แยแลว ไมอยากจะมาเจอความสมพนธยงเหยงกบคนรอบตวอก

หรอกนา...

เขากาลงคดแบบนน

ยงยากชะมด

ขณะทยงไมสามารถควบคมรางกายนไดโดยอสระ เขาไม

อยากใหเกดเรองชวนไมสบายใจขนเลย มนจะยงทาใหเครยดขนอก

เปนเทาตว อยางนอยกชวยจดการใหเรยบรอยไปสกเรองเถอะ

ชวงแขนของมตสฮะสนยงไงพกล เขาอดรสกแปลกนดๆ

ไมไดเวลาตองการจะหยบปากกาหรออะไรสกอยาง

เวลาอยากเดนไปยงจดทตงใจเอาไว บางครงเขาไมสามารถ

เดนไปถงไดตามจานวนกาวทประเมนไวดวยสายตา

ความรสก ‘ตดขดเลก ๆนอยๆ’ แบบนมกเลนทเผลอ เพราะ

เปนความแตกตางเพยงนดเดยวเทานน พอชะลาใจหนอย มนกจะ

แลนมาจโจม นาหงดหงดชะมด ถาตางกนมาก ๆคงไมทาใหราคาญใจ

ขนาดน เพราะจตสานกจะตนตวพอสมควร หากมอะไรผดแผกไป

Page 27: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

26

จากเดมมากๆ

เรองทเรยวแรงไมคอยพอนกนาขดใจ

แตประหยดพลงงานดแฮะ

ตอนททาคอยในรางทแทจรงของเขา เขาเคยรสกถงอาการ

ทองวางจนเขาขายหวโซเลยทเดยว แตมตสฮะดเหมอนจะไมเปน

แบบนน

นอกจากนน ดวยความทกลามเนอออนนม ระยะการ

เคลอนไหวของขอตอจงกวางตามไปดวย

และคงเปนเพราะนาหนกตวเบา จงเคลอนไหวไดอยาง

คลองแคลว

ถาขยบรางกายไดจนชน รางนอาจใชงานไดสนกไมเบา

ทาคเรมคดอยางนน ดวยอารมณคลายๆ วา ‘ถาขจกรยาน

ลอเดยวเปนแลวคงสนกดเนอะ’

เขาโยนไมกวาดทง ลองดดนว สองสามครงแรกไมเกดเสยง

แตแลวกเรมมเสยงสากๆ ดงขนมา

เขาขยบรางกายตามจงหวะการดดนว เปาะ เปาะ

ฮมเสยงเบสไลนอยในคอ

จากนนทาคจงลองเตนตามอนโทรเพลงสมธครมนล ของ

ไมเคล แจกสน

เตนตามทวงทา แลวหยดกก

ซอยเทาตามจงหวะถๆ แลวหยด พรอมกนนนกดดนวเปาะ

หมนตว แลวหยด

เปนทาทเขาจามาจากตอน ม.ตน ไมรเหมอนกนวาทาไมการ

เลยนแบบทาเตนของไมเคล แจกสน ถงไดฮตในชมรมบาสเกตบอล

Page 28: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

27

อยชวงหนง ตอนนนพวกเขาเลยนแบบทาเตนจากคลปวดโอตาม

เวบไซตแขงกนอยางไรจดมงหมาย แคใครเตนไดเปนคนแรกถอวา

ชนะ ทาใหอดตเพอนชมรมบาสของทาคลวนเตนกนไดทกคน

รางกายของมตสฮะเบาเกนไปสาหรบทาค ทาเตนเลยไมเปะ

ไมสามารถหยดไดดงใจ

กาวตามจงหวะพลาดจนขอเทาเกอบแพลงอยหลายครง

แตหวเขายดหยนดมาก แมจะไมคอยมแรงกระโดด แต

สามารถแสดงทาทางสออารมณทซบซอนไดชนดทรางกายของทาคเอง

คงทาไมได

เขาเรมเขาใจการเคลอนไหวของรางกายนขนมาทละนด

ทาคทานวมอเปนรปปน ออกทาทางเหมอนเลงเปาหมาย...

จากนนกทาทามนวอลก

แลวหยด

เมอลองเตนกไดทาความเขาใจความสงของจดศนยถวง

รางกายและความยาวของแขนขา ถาคนเคยอกนดกคงไมตองกงวล

วาจะลมกลงแลวละ วนทเขามาอยในรางของมตสฮะ เขานาจะเตน

แทนการบรหารรางกายทกเชามากกวา

เรมรสกวาจตสานกกบระบบประสาทสงการเรมตอกนตด

พอลองเคลอนไหวอยางจรงจง รางนกเพลนด โดยเฉพาะ

ความยดหยนนละ นถาลองเลนโยคะกอาจจะทาทายากจนนาตกใจ

ไดเลยนะเนย

หลงจากเตนๆ หยดๆ อยพกหนง ทาคกระบายลมหายใจยาว

เพอคลายความตงเครยดของรางกาย ทงแขนลงตามสบายขางลาตว

และตอนนนเองทมเสยงฮอฮามาจากบนบนได

Page 29: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

28

พอทาคเงยหนามองกเหนผหญงสามคนกาลงมองมาทางเขา

อาปากหวอเหมอนรองวา “โอโห—” ใชแตปลายนวตบมอแปะๆ

แบบไรเสยง

สาหรบทาค เขาไมรจกหนาพวกเธอ แปลวาคงไมใชเพอน

รวมหอง นกเรยนหองขางๆ รไงนะ หรอวาเปนรนนอง แตนนไมได

หมายความวาไมรจกมกคนกน เพราะดเหมอนวาทกคนในโรงเรยนน

จะรจกหนาคาตากนหมด

“เห—อะไรเนย เทจงเลย”

สามสาวเดนลงบนไดมาพลางพดกบเขา

“คณมยามสนทาอะไรผดคาดจงนะ เลนเอาตกใจเลย”

“มตซงเปนคนแบบนหรอกเหรอเนย”

ทาคตอบเพยงคาถามหลงสด “ไมรส ผหญงคนนเปนคน

แบบไหน ฉนกไมรหรอก”

“เอะ?”

“เปลา ไมมอะไร”

3

วนนน ถาพดถงสงทเกดขนทโรงเรยนกคงมแคนนละ ตอนเยนทาค

กลบมาทบานมยามส ทาอาหารเยนเพราะเปนเวรทากบขาวพอด

มะเขอเทศเรมเหยวแลว เขาเลยเอามาปอกเปลอกตนกบเนอไก

มผดถวลนเตากบผกโขมเปนเครองเคยง ซปผกกาดขาวนาตมกระดก

ซงลวนเปนอาหารทเขาครพกลกจามาจากเชฟของททางานพเศษ

Page 30: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

29

นามาทาเองแบบงายๆ ครอบครวนมกจะมเกษตรกรจากบานใกล

เรอนเคยงเอาผกมาวางไวใหทเฉลยงบานเปนประจา จงมผกพวก

กะหลาปลหรอผกกาดขาวกนไมขาด อาหารเยนมอนยงมเครองเคยง

เสรมอยางฮจก 6ตนจนงวดกบคนประ 7กนกบขาวสวย แมมตสฮะ

จะบอกวา “ไมเขากนเลย—” แตทาคทาเมนหนาตาเฉย

เขาไมอาบนา (ทจรงคออาบไมได) ถอดชดเครองแบบออก

และนาไปแขวนใหเรยบรอย ใชแปรงปดฝนออกจากกระโปรง และยง

มเสอเชตสขาวทเพงซกเสรจ เขากจดแจงรดไวใหเรยบรอย จากนน

จงเปลยนไปใสชดนอน ตงใจจะลบๆ คลาๆ รางกายสกพกเปนการ

สงทายวน แตนกกลวการแกแคนขนมา จงอดกลนไวแลวเขานอน

พอเอนตวลงนอน ไมทนไรกตกสหวงนทรา

ครงตอมาทเกดการ ‘สลบราง’ คอสามวนใหหลงโดยมเสารอาทตย

คนกลาง เขายงไมทนไดดมดากบการนอนอนแสนสบายเทาไรนก

กถกเสยงแอปพลเคชนทตงเตอนไวทาใหตนขนเสยกอน

นนาย! ฉนบอกว�าอย�าทาเร�องทตวฉนไม�น�าจะทาใช�มย!? โดนขอ

เพลงจนราคาญจะตายอย�แล�ว!

ทนททหยบมอถอขนมาด กเหนหนาจอแสดงขอความ

ดงกลาว

ในรายการขอหามมขอความเพมขนมาอกหนงบรรทด

6 สาหรายสนาตาล7 กบขาวชนดหนง ทาจากผกหรอรากผกหนเปนเสนยาว ผดกบนาตาล

และโชยจนงวด มรสหวานเคม

Page 31: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

30

ห�ามไมเคล

ถงจะเปนแคตวหนงสอ ความหมายไมชดเจน แตกลบสอ

ลกไปถงใจ

ทงทเธอเทยวเปลยนความสมพนธของฉนจนมวไปหมดแทๆ

แลวมาพดอะไรเนย อยาไปสนทสนมกบรนพโอคเดระสเฟย ทาค

เขยนเพมลงไปตอทายขอความในแอปพลเคชน จากนนเมอลบคลา

หนาอกเสรจแลว เขาจงเปลยนเสอผาและไปโรงเรยนตามปกต เจอ

ซายากะและเทชกาวาระระหวางทางไปโรงเรยนเหมอนเคย พดคย

เรองทวไปกนพอเปนพธ พอเรมคยกนไมรเรองปบกแสรงทาตวเปน

วยรนความจาเสอมกลบเกลอนเสยดอๆ

นาโทร ซายากะ มองหนาเขาราวกบสงสารแลวถามวา

เปนอะไรหรอเปลา ถาถามวาเปนไรมยละก สถานการณทเกดการ

สลบรางบางครงคราวแบบนจะไมเปนไรเลยไดยงไงละ แตพดไป

กเทานน เขาเลยเลอกตอบอยางคลมเครอวา กนาจะโอเคละมง

ซงอาจจะทาใหอกฝายยงกงวลหนกกวาเดมกได

เขานงเรยนอยางใจลอย จดโนตเหมอนเครองจกรดวยจด

ประสงคเดยวคอ ไมใหโดนมตสฮะดาผานบนทกในมอถอไดนนเอง

ระหวางทนงเหมอมองโนนนไปเรอย สายตากมาหยดตรง

ตารางเรยนทแปะอยบนผนง ซงทาใหทาคชะโงกตวออกไปขางหนา

อยางลมตว

...พละเหรอ

ไมวาจะดอกกครง คาบตอไปกเขยนวาพละศกษาจรงๆ

ทาคแอบคนภายในกระเปาสะพายทแขวนอยกบตะขอขางโตะ

เขาถอกระเปาทมตสฮะเตรยมไวตงแตคนวานมาทงอยางนน จงเพง

Page 32: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

31

เหนวามชดวอรมสาหรบเรยนพละครบทงทอนบนลาง

ถาเขาหองเปลยนเสอผาผหญงละก ฉนจะหาทางแกแคน

นายใหไดเลย

ขอความดงกลาวแวบเขามาในหวทนท

ถาถามวาอยากลองเขาไปในหองเปลยนเสอผาหญงหรอเปลา

คงตองบอกวาแอบอยากอยหนอยๆ ความรสกแบบนนไมเทากบ

ศนยแนนอน แตเอาเปนวาไมอยากเขามากกวาแลวกน ไมตอง

นกไปถงเรองความซอสตยหรอก เขาแคคดวาการตองไปอยในทท

ผหญงจานวนมากถอดๆ ใสๆ เสอผากน ในเชงปฏบตแลวถอเปน

สถานการณทนาสะพรงเกนไปกเทานนละ

อยางไรกด...

จะใหเขาไปถอดเสอผาในหองเปลยนเสอผาชายกคง...ไมไดมง

เปนเรองธรรมดาอยแลว

พอจบคาบเรยน ทาครบสะพายกระเปาออกจากหอง เพราะ

ถานาโทร ซายากะ ชวนใหไปหองเปลยนเสอผาจะยงยากขนมา

เขาเดนไปตามทางเดน มอหอบชดพละ หลงจากพยายาม

หาสถานททไมคอยมคน สดทายเขากมาถงหนาหองเตรยมการเรยน

การสอนวชาสงคมศกษา บรเวณสดทางเดนอาคารเรยนชนสาม

เขารสกไดวาไมมคนอยในหอง ไมนาจะมใครเขามาใกลแถวน

หรออนทจรงกคอเขารสกไดวาไมมใครขนของเขาออกจากหองนเลย

เรยกไดวากลายเปนหองเกบของโดยสมบรณ

ถาใชหองนคงไมมใครวาอะไร แตตอนนประตลอกอยนส

ทาคถอดรองเทาสาหรบใสในอาคารเรยนออกขางหนง และ

ใชมนฟาดลกบดประตเตมแรง เขาไดยนเสยงกลอนหลด พอลอง

Page 33: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

32

หมนลกบดด ประตกเปดออกไดอยางสวยงาม ทาครดวาลกบด

ประตแบบใชวธกดลอกรนเการาคาถกๆ นน เพยงใชของอยาง

รองเทายางกระแทกแรงๆ เขาหนอย กลอนกหลดไดงายดายแลว

นนเปนเรองทเขารมาจากรายการพเศษทางโทรทศนเกยวกบการ

ปองกนอาชญากรรม แตเอาเขาจรงมนเปนเรองทสมควรเอามาเลา

หรอเปลานะ

เขาเปลยนใสชดพละเสรจจงออกมาจากหองเตรยมการเรยน

การสอน ยนมอไปปดประตดานหลงเบา ๆพลางระบายลมหายใจยาว

ทาแบบนเหมอนขโมยเลยแฮะ

คาบเรยนพละเปนการเลนบาสเกตบอล ซงเปนกฬาททาค

ถนด ถงแมจะเลกเลนไปตอน ม.ปลายเพราะสวนสงไมถง แตตอน

ม.ตนเขาถอเปนผเลนทมชอเสยงพอสมควร

พอชตไดตดตอกนสามลก เขากชกสนกขนมา รสกคดถง

และดใจกบสมผสทเกดขนเวลาฝามอแนบตดกบลกบอล

เขาจะสามารถควบคมรางกายของมตสฮะอยางจรงจงได

แคไหนนะ ชกอยากทดลองแลวส

ทาคชตสามคะแนนรวๆ ลองหลอกลอผานไปไดประมาณ

สบครง ทารบาวดดวยจงหวะสดเฉยบ พอยงไดใจกเลยงบอลออม

มาจากดานหลงและชตลงหวง เหมอนนกเลนกลโยนรบบอลคราวละ

หลายลกดวยสองมอ

เสยงบอลลอดผานหวงแววมาจากทางดานหลง ทาคชกาปน

ขน

มนดชะมด

เพราะเคลอนไหวกวดแกวงรางกายแบบสดแรง ทาใหความ

Page 34: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

33

รสกวา ‘อดอดเพราะไมชนกบรางน’ หายไปเกอบหมด เหงอทไหล

โซมกายเหมอนเปนการเปดชองระบายอากาศ รสกดจงเลย

เสยงนกหวดบอกสญญาณจบการแขงขน ทาคใชตนแขนปาด

เหงอบนหนาพลางเดนออกมาจากสนาม นกเรยนชายทอยสนาม

ขางๆ เกอบทกคนพากนหนมามองเขา

เขาเลยหนไปยกนวโปงใหซะเลย

—หม?

ทาไมไมคอยมปฏกรยาตอบรบ

ซายากะวงเขามาหา รองบอก “เดยวเถอะๆ” ดวยสหนา

จรงจง และดงแขนชดพละของเขาเอาไว พดดวยเสยงกระซบ

“เธอน เลนอะไรฮ”

“เอะ?”

“เลนอะไรของเธอ”

“อะไรคอ?”

“...ไมไดใสเหรอ”

“หา?”

“ทกคนมองกนใหญแลว”

พอรสกตวปบ ทาคกแทบหยดหายใจ และดวยความทตว

เขาเองกตกใจเลยแสดงปฏกรยาออกไปเหมอนการตนเปยบ นนคอ

ยกเอาแขนทงสองขนมาปองบรเวณหนาอก บดตวแทบเปนเกลยว

จากนนจงหนขวบกลบไปทางพวกผชายดวยสหนาดดน

ยกกาปนขนเหวยงพลางตวาดลน

“เดยวเถอะ! เจาพวกบา!”

Page 35: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

34

เมอสลบรางครงตอมา สงทปลกทาคขนมาจากหวงนทรากคอเสยง

ตงเตอนจากมอถอเหมอนเชนเคย

เขาเบหนา เออมมอไปทโตะดวยกรยาเหมอนคบคลาน

พอความอถอไดกเหนขอความทคลายกบเปนการตะโกนกระแทก

สายตาทนท

เดยวเถอะ-ะะะ!

ตวหนงสอขนาดใหญยกษ

พอเลอนหนาจอลงไปกเจอขอความตอมา

ร�จกใส�บราหน�อยสยะ! แต�การนงจ�องชดชนในผ�หญงกถอเป�น

พฤตกรรมโรคจ�ตเหมอนกน เพราะงนฉนจะแก�แค�นให�ด!

แลวจะใหทายงไงละเฟย

กอนอนขอขยาอกกอนแลวกน จากนนจงถอดชดนอนทง

อยางสนหวง ทาหนาเบไปขางหนงพลางลองเปดชนลางสดของ

ตลนชกดวยทาทกลาๆ กลวๆ และเจอเสอชนในพบเกบเรยงราย

ไวอยางเปนระเบยบ เขาหยบขนมาตวหนงอยางไมรจะทายงไงด

ตอนนนทาคทาหนาไมชอบใจเอาซะเลย

อนทจรงถาถามวาทาไมถงไมใสเสอชนใน กเพราะเขาไมร

วธใสนนเอง

ยงไปกวานน ลกๆ แลวเขายงมความรสกวาไมอยากรวธใส

ดวย ถาสามารถหยบของแบบนมาสวมใสโดยไมนกตะขดตะขวง

ใจเลย ในฐานะลกผชายถอวาจบเหแลวละ รสกเหมอนกบวาการ

รจกตนเองในเรองพนฐานอยาง ‘เพศสภาพของตนคอผชาย’ กาลง

สนคลอนตงแตฐานรากจนแทบจะเขาสภาวะวกฤต แต...

จะมาใชรางกายคนอนแลวทาใหพวกผชายงเงาดอกดใจโดย

Page 36: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

35

ใชเหต กคงไมสบอารมณเทาไหรสนะ

เขาทาเหมอนตวเองเปนคนนอก ไมคานงถงความจรงทวา

เขาเองกคอหนงในพวกผชายงเงานนละ เอาเปนวาทาคเลอกทจะลอง

สารวจโครงสรางของบราด

เสอชนในของมตสฮะดฉดฉาดผดคาด ตวททาคหยบออก

มาเปนสเขยวมนตสวางสดใส แลวทาไมเขาถงรสกขนลกขนพองกบ

สสนจดจานของมนดวยกไมร ทาไมตองอตสาหใสอะไรแบบนไวใน

ททไมมใครมองเหนดวยนะ ใหความรสกเหมอนถกจอดวยปนทซอน

ไวตรงอกอยางนนละ

ทาคสารวจดเสอชนในตวอนๆ ในลนชก ซงสวนใหญลวน

เปนสลกกวาด มองเพยงแวบเดยวจะไมเหนแบบสขาวธรรมดาเลย

คดวาถาคนหาด ๆกคงเจอ แตเขาคนไมได เกดไปคยหาของทอตสาห

เรยงไวดบดจนกระจยกระจายคงโดนแกแคนแน อกอยางเขาเองไมม

ปญญาจะพบตวทถออยนแลววางไวทเกาใหเรยบรอยไดซะดวยส

ดเหมอนวามตสฮะจะชอบชดชนในสสนสดใสตดกนอยาง

ชดเจน เรองแบบนนถงรไปกไมไดอะไร เอาเปนวารแลวกแลวกน

แมทาคจะตดภาพวาชดชนในทมสสนจะมราคาถก แตตวนทาจาก

วสดทมคณภาพ ตดเยบประณต เอาเขาจรงอาจแพงผดคาดกเปนได

ตรงสวนประคองทรวงอกขนรปอยางมมต ดแลวคงไมอาจ

พบใหเปนสเหลยมหรอเอาเตารดนาบได ซงความจรงดงกลาวทาให

ทาครสกโลงใจขนมา เพราะหากเปนไปไดเขากไมอยากทาอะไรแบบ

นนหรอก

เมอลองใชนวสมผสภายนอกของตวเสอชนใน กพบวามน

แนนแขงเอาการ ขณะทดานในนมฟ ลองกดดถงรวามความหนา

Page 37: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

36

พอสมควร แตคงไมไดมไวสาหรบเสรมขนาดหนาอก แตเปนความ

หนาทจาเปนในการรกษารปทรงอนมเอกลกษณของสวนประคอง

ทรวงอกตางหาก ผานไปพกหนง ระหวางทกด ๆปลอย ๆเพอทดสอบ

ผวสมผสของมน ทาคเรมเขาใจจดมงหมายของโครงสรางดงกลาว

ขนมาแลว แตนมแบบน อยางนอยคงไมชวยรกษาชวตเวลาถกมด

เสยบตรงหวใจไดหรอก

อาว แลวทาไมตองใสอะไรแบบนตดตวดวยละ ไมเขาใจเลย

ไมส เขาใจความหมายอยหรอก แตไมอยากเขาใจใหลกซงตางหาก

มลกไมแขงๆ ประดบรอบตวดานนอกนดหนอย ถงจะไมสะดดตาแต

กใหความรสกหรหรา แลวไหนจะยางยดทมความยดหยนสงแถมยง

ดทนทานนนอก ยงเปนเหตผลใหฟนธงไดวา “นไมใชของลดราคา

ทซอจากหางแถวๆ นนสนะ”

หลงจากเขานงพนจพจารณาอยพกใหญ ทาคสมผสไดถง

บรรยากาศบางอยาง พอหนขวบไปมองกเหนประตเลอนเจาปญหา

แงมอยราวสบเซนตเมตร และเหนหนาของยตสฮะอยอกฟากเชนเคย

แมจะถกเงาประตบดบงจนยากจะอานออก แตเหนชดวาเธอกาลง

เลกควทงสองขาง อารมณโดยรวมบนใบหนาสอถงคาวา ‘นาสงสย’

ทาเอาทาคหยดหายใจ ชะงกคาง

เธอกาลงจองเขมงมาทเขา

ชวงเวลาอนเงยบงนผานไปครหนงดวยความตงเครยด ทาค

ไมอาจทนบรรยากาศอดอดไดอกตอไป จงหยบเสอชนในขนมาคาด

ทตาแลวรองวา “แวนตา!” เลนมกสดซะเลย แตพอทาลงไปแลว

กระทงตวเขาเองยงคดวามนแปกสดๆ จนอยากตายใหรแลวรรอด

ตอนนนเอง ยตสฮะเปดประตเลอนเดนเขามาในหอง ตรงเขามาใกล

Page 38: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

37

เขาโดยไมพดไมจา ยกฝามอขนองหนาผากของทาค (ซงกคอของ

มตสฮะ) แลวตเผยะ

“...กไมมไขนนา”

วาแลวยตสฮะกหมนตวหนหลงเดนกลบไป ทาคไดแตถอนใจ

ยาวเหยยดเหมอนจะขบเอาอารมณขนมวออกมา จากนนจงตดสนใจ

เผชญความจรงทอตสาหดดดนหลบหนอยนานเสยท สรปกคอ

การเอาเสอชนในคาดตว ตดตะขอ ยกสายยางยดพาดบาแลวปรบ

ความยาวใชไหมละ เขารหรอกนา

4

นนเปนเรองลาบากไมใชนอย จรงๆ เลยนะ ผหญงทกคนในโลกน

ทายงไงถงสามารถใสอะไรแบบนนไดทกเชา ทแยทสดคอตดตะขอ

กลางหลงไมไดเพราะเออมไมถง ตอใหเออมถงกไมรวาทตดไปแลว

ออกมาเปนยงไง ขอบเสอชนในทงขวาซายจงลอยเควงควางอยาง

เหงาหงอยอยกลางแผนหลง

เขาเปนตะครวทหลงไปสองครง

กวาตะขอจะเกยวกนไดพอด เขาตองลองผดลองถกอยหลาย

ครง ตอนทตะขอเกยวกนลงลอก เลนเอาเขาซาบซงถงขนาดยกมอ

ขนปดหนาเลยดวยซา

ตอนมาถงโรงเรยน ไหลกปวดเมอยไปหมด ซงไมใชเพราะ

ใสเสอชนในหรอก แตเปนเพราะการตอสอนยากเยนแสนเขญกอน

หนานนตางหาก

Page 39: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

38

วนนมเรยนพละอกแลว ทาคฟาดลกบดของหองเตรยมการ

เรยนการสอนวชาสงคมศกษา เขาไปขางใน เปลยนเสอผา ตอนท

ออกมาจากประตเขาใชกาปนทบฝามอตวเองปกๆ ถาไดเลนบาสละก

คงพอจะคลายความเครยดไปไดบาง จนเขาแทบจะเผลอพมพาออก

มาเลยวา อาจารย หนอยากเลนบาสคา

หลงจากวงไปทวสนามบาสอยางไมรจกเหนดเหนอย ทาค

บงเอญหนไปทางสนามฝงทผชายใชอย กเหนวาหนมๆ กวาครงกาลง

หนมาทางเขา และเกอบทกคนตางแสดงสหนา ‘ผดหวง’ มกระทง

คนทยกมอกมหนาผาก หนาตาเครงเครยดเหมอนนกปรชญาทกาลง

กลมหนก สายศรษะไปมา

พรบตาหนง ทาคลมไปสนทวารปลกษณภายนอกของเขา

ตอนนคอมตสฮะ จงเหวยงกาปนขน ตะโกนลน

“พวกแกนนะ นาราคาญจรงๆ เลย!”

“หม จๆ มตสฮะกฮอตในหมหนมๆ ขนกะทนหนเลยนะชวงน”

เทชกาวาระใชตะเกยบปกไกทอดคาราอาเกะพลางพด เวลา

พกกลางวน ณ มมหนงขางสนามหญาทมตนไมปลกไว ทาค เทช-

กาวาระ และซายากะกาลงกนอาหารกลางวนดวยกน ทงสามนงกน

ขาวกลองตรงกองโตะเรยนและเกาอเกาๆทเตรยมนาไปกาจด ตา

มองมนฟตบอลกาลงเลนกนอยในสนาม ดเหมอนการมากนขาวกน

สามคนตรงนตอนพกกลางวนจะเปนกจวตรประจาวนของมตสฮะ ซง

การไมตอตานกจวตรประจาวนแบบนนระหวางอยทนถอเปนนโยบาย

พนฐานของทาคอยแลว

Page 40: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

39

“ชวงนมบางวนทรสกเหมอนเธอเปลยนไปเปนคนละคนเลย”

“เอะ”

ไดฟงซายากะบอกแบบนน ทาใหทาคเผลอสะดงวบหนง

มนกจรงหรอก

เขาเกาหลงหพลางนกยอมรบไดในทนท

ไมวายงไงกเผลอหลดตวตนทแทจรงออกไปอยด พดใหถก

คอ เขาจะแสรงทาไดเฉพาะเวลายาอยางหนกแนนในใจวา ‘ตอนน

ฉนคอมตสฮะ’ เทานน จะมคนทกวาเปลยนเปนคนละคนกชวยไมได

แตถงอยางนนกเถอะ...

การทฉนเขามาอยในรางยยนเลยฮอตในหมหนมๆ มากขนน

มนหมายความวาไง

ทาคลองถามสงทนกสงสยออกไปอยางเนยนๆ

ถาตามทเทชกาวาระบอกกคอ ‘เปดเผย รสกสบายใจด’

‘เขาถงงายขน’ ‘ตบมกไดโดน’ ‘เขาใจงายขนยงไงกไมร’ ‘กวนประสาท

อยรเปลา’ ฯลฯ ดวยเหตผลทานองน ทาใหพวกผชายรสกชอบพอ

ในตวมตสฮะมากขนนนเอง

“อะไรละนน...”

ทาควาแลวทาหนาบง แตรสกเขาใจความหมายทบอกวา

‘เขาใจงายขน’ เพราะขางในคอผชายนนา สาหรบผชายดวยกนกตอง

เขาใจไดส

“กมหลายคนอยากรจกเธอมากกวาน เลยมาชวนคยดวยน”

“หม งนเหรอ” ซายากะเอยวตวไปหาเทชกาวาระ

“แตเหนผดหวงกลบไปนนา จาไมไดเหรอ”

Page 41: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

40

“ออ จะวาไปก...”

ดเหมอนจะมสองสามคนทจๆ กเขามาประชดทโตะเรยน

แลวชวนเขาคยเรองทไมเขาใจ

กะทนหนไปหนอย กเลย…

‘ฮะ? นายเปนใครนะ’

เขาตอบกลบไปตรงๆ อกฝายกถอยกรดกลบไปทนท

พอเลาเรองนใหฟง ซายากะกพมพากลวหวเราะวา “นา

สงสาร...” ซงไมไดแสดงถงความสงสารเลยสกนด ทาคนกขาความ

‘ไมถอสา’ ของซายากะ จงพลอยหวเราะตามไปดวย

หวเราะแลวนงคด

แปลวา มยามส มตสฮะ ‘ตวจรง’ คงตรงขามกบทเทชกาวาระ

พดงนส

เปนคนเกบตว หรออาจจะเรยบรอย ตบมกไมเกง เขาใจยาก

ไมไดเปนคนกวนประสาท ผหญงทไมคอยเปนทนยมในหมผชาย

มยามส มตสฮะ

จะวาไงดละ รสกขดๆ ยงไงไมร

“น” ทาคเอยขน

“โอ—” เทชกาวาระตอบรบ

“ผม ไมส ฉน ปกตฉนเปนคนแบบไหนเหรอ”

“...เธอนนะ”

ซายากะพดบาง “ปกตตวเองเปนคนแบบไหนเนยนะ แคเอา

เรองนมาถามคนอนกนาเปนหวงแลวละ”

“เออ กจรงอยหรอก”

ทาคไมรจะอธบายยงไงด ขณะพยายามขมความรสกอยาก

Page 42: ไลท์โนเวล ลําดับที่LN)your_name...ลอยต วจากก นบ งข นส ผ วน าเสมอ ได ย นเส ยงหม

ต อ น ท 1

41

เกาบรเวณสายเสอชนในตรงบาทกาลงคนยบๆ ซายากะเหนแลวดง

เสอชวงเอวของเขาไว ปากกบอก “เดยวเถอะๆ”

“มานเดยวส มาน...เลย”

“สวนนายหนไปทางโนน แลวหามแอบฟงนะ” ซายากะออก

คาสงเทชกาวาระเหมอนสงสนข แลวพาตวทาคมายงรมไมทหางออก

มาไมไกล

“จรงๆ เลยนะ เธอเปนอะไรไปเนย” ซายากะพด พยายาม

ขมเสยง

“เอะ?”

“มนไมลงลอกนะส”

“หา?”

“ก—เนย โอย!” ซายากะตเผยะทแขนของทาค “ตะขอมนตด

สลบบนลางจนสายมนพลกนะส เหนชดผานเสอเลยละ”

ทาคโบกไมโบกมอไปมา

“เออ จะยงไงกชางมนเถอะนา”

“จะชางมนไดยงไง! เปนอะไรไป ปกตกใสไดเรยบรอยดนนา”

“งนเหรอ...”

“ปกตเธอจะพยายามทาตวเรยบรอยไดมากกวานนนา”

“พยายาม?”

“กพยายามนะส ชางเถอะ หนหลงมาส เดยวแกให”

“ทาผานเสอเหรอ”

“ใชนะส”

ซายากะเดนออมไปดานหลงทาค แสดงฝมอปลดตะขอเสอ

ชนในผานเสอ จดสายทพลกแลวตดตะขอเสยใหม ทาคพดขอบคณ