ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข...

of 19 /19
Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู ่มือการเข้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน App ( App สําหรับ Windows Phone, iOS และ Android ) าหร ับ NVR Plenty รุ่น 4CH ** เนื ้อหาอ ้างอิงกล้อง Plenty IPJ03, C50 และ C50 Pro** *** เนื ้อหาอ ้างอิงเฉพาะระบบปฎิบัติการ Windows XP, 7 และ Windows 8 ***

Embed Size (px)

Transcript of ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข...

Page 1: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 1   

By Sornchai Sanmeenov 

 

คมอการเขาดกลองและเซต NVR  

ผาน Internet Explorer 

และการดกลองผาน App ( App สาหรบ Windows Phone, iOS และ Android  ) 

 

 

 

 

 

สาหรบ NVR Plenty รน 4CH  

** เนอหาอางองกลอง Plenty IP‐J03, C50 และ C50 Pro** 

*** เนอหาอางองเฉพาะระบบปฎบตการ Windows XP, 7 และ Windows 8 *** 

 

Page 2: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 2   

By Sornchai Sanmeenov 

สารบญ 

1. เกรนนา  3 

2. คนหา IP Address ของ NVR สาหรบ Remote Access ในวง LAN  3 

  2.1 คนหา IP Address ดวย Search Tools  3 

  2.2 คนหา IP Address โดยตรงจากหนาจอ Monitor  6 

  2.3 การ Fix IP หรอเปลยน IP และ Port ของ NVR  7 

3. เรมการ Remote Access เขา NVR ผาน Browser ในวง LAN  8 

4. คาทจาเปนสาหรบ Forward Port เพอ Remote จาก Internet  14 

5. App สาหรบดกลองทเชอมกบ NVR จากมอถอ หรอ Tablet  16 

  5.1 วธเพมกลอง และใชงาน App เบองตน  16 

  5.2 วธแกไข และลบรายชอกลอง  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 3: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 3   

By Sornchai Sanmeenov 

1. เกรนนา นอกจาก NVR จะสามารถดกลองวดโอแบบภาพสด หรอ ดยอนหลงตามชวงเวลา หรอจดการตงคาตาง ๆ ผาน USB Mouse และจอ Monitor 

(  1  )  ทเสยบตรงกบ NVR  ไดแลว ยงมอกชองทางหนงในการ ดกลองวดโอ และ ดวดโอยอนหลง และจดการตงคาตาง ๆ ใน NVR  กคอการด NVR ผาน Browser  ทรองรบเฉพาะ IE ( Internet Explorer )  เทานน โดยการดผาน IE นน สามารถดไดทงจากเครอง Computer PC หรอ Notebook ( 2 ) ทอยในวง LAN Network เดยวกน หรอสามารถ Remote ดจาก Internet ผาน Host DDNS กได ตามรปตวอยาง

 

การ Remote ดกลองและควบคม NVR สามารถทาผาน Computer PC หรอ Notebook เครองไหนกไดทอยภายในวง LAN เดยวกบ NVR 

2. คนหา IP Address ของ NVR สาหรบ Remote Access ในวง LAN 

โดยคา Default ตงตนของ NVR นน จะมาเปนแบบ Obtained  IP หรอเปน DHCP Client  รบ IP Address มาจาก DHCP Server หรอจาก Router Gateway  ทาให IP Address  มเปลยนแปลงตลอดเวลา จงตองมการคนหา IP Address  เพอจะไดสามารถ Remote  เขาไปไดถก หรอเพอจะ Fix IP Address เปนหมายเลขทตองการตอไปครบ โดยมวธการคนหา IP Address ดงน 

2.1 คนหา IP Address ดวย Search Tools  

กรณทเครองม CD‐Rom : สาหรบระบบปฎบตการ Windows เทานนนะครบ เบองตนใหใสแผน CD‐Rom ของ NVR ทมาในกลอง

 

Page 4: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 4   

By Sornchai Sanmeenov 

2.1.1.  เปด My Computer  แลวดบเบลคลก Drive CD  เพอเปดดไฟลในแผน CD‐Rom   จะเหนไฟลและ Folder  ตาง ๆ ใหดบเบลคลกเปด Folder ชอ“ NVR Search Tool “ ดงรป

 

2.1.2.  หลงจากเขามาใน Folder  ของ NVR  Search  Tool  แลว ตอไปกใหดบเบลคลกทไฟล “  DeviceManagerTool.exe  “  เพอเปดโปรแกรม ดงรป

 

Page 5: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 5   

By Sornchai Sanmeenov 

2.1.3. เปดเขามาในโปรแกรม ครงแรกจะยงเปนหนาวาง ๆ ครบ ไมม List รายชออะไร ให กดปม “ Discovery “ เพอคนหา NVR ดงรป

 

2.1.4. ถา NVR  เชอมตออยในระบบ กจะคนหาเจอและมขอมลของ NVR  เชน SN, Model, IP, Port แสดงในตารางดานบน Device List ดงรป การ Remote กจะใช IP Address และ พอรต มาใชในการดกลองทตอกบ NVR ครบ ( ดวธการ Remote ดกลองจากขอ 2. ) 

 

กรณทเครองไมม CD‐Rom Drive : ผใชสามารถ Download ตวโปรแกรมไดจาก Link ดานลางครบ 

Link : http://www.plentycomputer.com/download/NVR_Search_Tool.rar  

หลงจาก Download มาเรยบรอยแลว ใหแตกคลาย Zip ไฟลดวยโปรแกรม WinRar หรอ 7zip ดงรป กจะไดไฟลตามขอ 1.1.2 ครบ

 

Page 6: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 6   

By Sornchai Sanmeenov 

2.2 คนหา IP Address โดยตรงจากหนาจอ Monitor 

2.2.1.  ใหกดปมเรม หรอ Start  ทเปนไอคอนรป อยมมซายของหนาจอ ตอดวยคลกปม “ เขาใชงาน “ ดงรป  

 

2.2.2. จะขนกรอบเขาใชงาน หรอหนาจอ Login นนเองครบ ตรงน ถาเปนการเขาหนาตงคา NVR ครงแรก หรอครงตอ ๆ ไป ( กรณทยงไมไดมการเปลยนรหสผานของ NVR ) ให กดปม “ เขาใชงาน “ โดยไมตองใสรหสผานครบ

 

Page 7: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 7   

By Sornchai Sanmeenov 

หลงจาก Login  เรยบรอยแลว ตอไปกใหเลอน Mouse  ไปคลกทไอคอน แลวไปทเมนหลก “  ตงคาคณสมบตเครอขาย “  แลวตอดวยเมนยอย “ ตงคาเครอขาย “  ตรงบรรทด IP และ HTTP Port คอหมายเลข IP Address และ Port ของ NVR สาหรบ Remote ครบ  

 

2.3 การ Fix IP หรอเปลยน IP และ Port ของ NVR 

ผใชสามารถ Fix  หรอเปลยน IP  ของ NVR  ไดโดย เอาเครองหมายถกหนา “ Obtain  Auto  “  ออก แลว เซตตงคาเปลยน IP Address  ของ NVR และเปลยน Port สาหรบ Remote ตามตองการ เชนเปลยน HTTP จากเดม Port 80 เปน 8081 เปนตน หรออาจจะไมเปลยนกไดครบ

 

Page 8: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 8   

By Sornchai Sanmeenov 

3. เรมการ Remote Access เขา NVR ผาน Browser ในวง LAN 

3.1. หลงจากททราบ IP Address และ Port ของ NVR แลว ตอไปใหเปด Browser IE     ขนมาแลวพมพ IP Address และตามดวย “ : “ ตอดวย Port ของ NVR ครบ ซงการพมพ URL ของ NVR ม 2 แบบครบ ดงน

ตวอยาง กรณท HTTP Port เปน 80 : เวลาพมพ URL ของ NVR กใหพมพ IP Address ไดเลย แลวกดปม Enter หรอ ปม Go ครบ

ตวอยาง กรณท HTTP Port ไมใช 80 เชน HTTP Port = 8888 เวลาพมพ ตองม “ http:// “ หนา IP Address และมตอทายดวย “ : “ แลว ตามดวย พอรต อกทครบ ดงรปตวอยาง แลวกดปม Enter หรอ ปม Go ครบ

 

2.2. ครงแรกท Remote  เขามา NVR ผาน IE  จะมขอความใหผใช Download ตวโปรแกรม Plugin  ชอ “ dvr_setup.exe  “  ครบโดยใหคลกทบรรทด “  (Downloading  dvr_setup.exe  please  click  hear  !  )”  ดงรป เพอดาวนโหลด Plugin  (  1  )  โดยหลงจากทคลก Download แลว กจะมเหมอน Popup ขนมาให เลอกวา จะ Run หรอ Save หรอยกเลก กใหคลกปม Run ครบ ( 2 ) เพอความสะดวก ดงรป

 

NOTE : ในบางเครองทมโปรแกรมชวย Download กอาจจะมเดงขนมาของโปรแกรม กใหเรมตนดาวนโหลดผานโปรแกรมไดเลยครบ

 

Page 9: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 9   

By Sornchai Sanmeenov 

พอ Download เสรจแลวกกดปม เปด หรอ Open ขนมา

 

2.3. สาหรบการ Download ผาน IE หลงจาก Download เสรจแลว กใหกดปม “ Run “ เพอเรมขนตอนตดตงโปรแกรมครบ

 

2.4. จะขนหนาตางใหม เปนหนาตางชวยตดตง โปรแกรม Plugin ดงรป ใหกดปม Next เพอไปยงขนตอนถดไป

 

Page 10: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 10   

By Sornchai Sanmeenov 

2.5. หนาถดมาเปน หนาใหเลอก Path ทจะตดตงโปรแกรม กใหกดปม Next ไปหนาถดไป แลวกดปม Install เพอตดตงโปรแกรมครบ

      

2.6. รอโปรแกรมตดตงเสรจแลว กดปม Finished ครบ

      

2.7. ตดตง Plugin เสรจแลว ให ทาการ Reload หรอ Refresh หนา Web อกครง แลว กดปม Allow จาก Popup ดานลาง เพอยนยอม

 

Page 11: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 11   

By Sornchai Sanmeenov 

2.8. รอสกคร หนา Web กจะเปลยนเปนหนา Login ของ NVR ดงรป ถาผใชไมได เปลยนรหสผาน กแคเลอกภาษาทตองการ เชน ภาษาไทย ( Default เปนภาษาองกฤษ ) แลว กดปม “ เขาใชงาน “ ครบ แตถามการเปลยนรหส กใหกรอกรหสผานใหถกตองกอน

 

2.9. จะเขามาหนา Web UI ของ NVR ดงรปครบ โดยหนาตาจะเหมอนกบการตงคาผาน Monitor เกอบทกอยางครบ  

 

Page 12: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 12   

By Sornchai Sanmeenov 

หมายเหต : กรณทเขาหนา Web UI ของ NVR แลวไมขนหนาใหเลอกภาษา และมตวอกษรภาษาจน

Computer PC บางเครอง เวลาพมพ IP Address ของกลองใน URL Address Bar แลวเจอวา ขนหนาจอ สดา และไมมกากบอะไรใหทราบ ไมมใหกรอก Username กบ Password และปมเปนภาษาจน ดงรป สาเหตมาจาก IE  เบองตน เปนจาก Browser  ยงไมรบสทธเตมทในการแสดงผลของหนา Web UI ของ NVR ครบ ทาใหดงขอมลมาไดไมหมด

 

วธแกปญหา ใหคลกซายท ไอคอน IE หนงครง ใหเปนแถบส แลวคลกขวา Mouse แลวเลอก “ Run as administrator “ จากเมนลดครบ

 

Page 13: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 13   

By Sornchai Sanmeenov 

2.10.  สาหรบการดกลอง IP  Camera  ทเชอมตออยแตละตวนน ใหทาการคลก Mouse  ปมขวา เพอใหขนเมนลด แลวจากนนกใหเลอกเมน “ Open All “ เพอเรยกดกลองทกตวทเพมไวแลว

 

2.11.  จะมภาพจากกลองทเพมไวแลว แสดงขนมาในหนาตาง Channel  แตละ Channel  เหมอนทแสดงภาพจากจอ Monitor  ครบ สวน Channel ทไมไดมการเพมกลองไวกจะเปนหนาตางจอดา 

NOTE  : กรณทผใชยงไมไดเพมกลอง IP Camera ใหดวธเพมกลองจาก “ คมอการตดตงและใชงาน NVR  เบองตน “  กอนครบ หรอจะนาเอาวธในคมอของการตดตงและใชงาน NVR เบองตนมาประยกตใชกบการเพมกลองผาน Web UI กไดเชนกน

 

Page 14: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 14   

By Sornchai Sanmeenov 

4. คาทจาเปนสาหรบ Forward Port เพอ Remote จาก Internet NVR  นอกจากดผาน Browser ในวง LAN ไดแลว ยงสามารถ Remote เพอดกลองวดโอจาก Internet ไดเชนกนครบ โดยหลกการเหมอน กบการ Remote ดกลอง IPCamera และ DVR กคอ ดผาน DDNS ทผใชตองสมคร อาจจะเปน Dyndns หรอ No‐IP กได ดงรปตวอยาง 

 

4.1. สาหรบคาของ พอรต ทจาเปนในการ Forware Port เพอ Remote ดจาก Internet นน ผใชสามารถดคาทง IP Address และพอรต ไดโดยคลกทปมไอคอน แลวไปทเมนหลก “ ตงคาคณสมบตเครอขาย “ และเมนยอย “ ตงคาเครอขาย “ โดยมคาหลก ๆ ดงน 

1. หมายเลข IP Address ( แนะนาใหทาการ Fix IP ตามขอ 1.3 เพอไมให IP Address ของ NVR เปลยนบอย ) 2. พอรตอปกรณ แลวบวก 1 กบ 2 ( คา Default จากโรงงานคอ 5050 ) คอ 5050, 5051 และ 5052 ครบ 3. HTTP Port ( คา Default เปน 80 ) สามารถเปลยนได 4. Mobile Port ( สาหรบดผาน App มอถอ ) ใหทาการบวก พอรตอปกรณ ดวย 3 เชน พอรตอปกรณ = 5050 + 3 = 5053 ครบ

 

Page 15: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 15   

By Sornchai Sanmeenov 

4.2. ตวอยางการ Forward Port ใน Router Tenda DH301 ครบ ( IP = 192.168.1.102, Port = 80, 5050, 5051, 5052, 5053 ) 

NOTE : สาหรบการตงคาใน Router ยหออน ๆ กใชหลกการเดยวกนครบ ใหสอบถามวธการ Call Center ของ Router ยหอนน ๆ

 

4.3. หลงจาก Forward Port เสรจแลว และผใชตงคา DDNS เสรจแลว กสามารถ Remote เขา NVR จาก Internet ผาน Host DDNS ไดเหมอนการเขาในวง LAN ครบ โดยพมพ “ http://ชอDDNS ” แลวกดปม “ Allow “ ให Plugin ทางานบน IE ดงรปตวอยางครบ  

NOTE : กรณท Port HTTP ของ NVR ไมใช Port 80 เชน 8081 จาเปนตองม “ http:// “ นาหนา และตอทายดวย “ :8081 “ ตามขอ 2.1 

 

Page 16: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 16   

By Sornchai Sanmeenov 

5. App สาหรบดกลองทเชอมกบ NVR จากมอถอ หรอ Tablet

จรง ๆ แลวการดวดโอภาพสดจากกลองทเชอมตอกบ NVR  นน สามารถทาได 2  ทาง คอ ดผาน App  ของกลอง IP  Camera  โดยตรง ซงผใชอาจจะมดกลองอยแลว ตรงนกอาจจะไมตองเปลยนไปใช App  อน เพราะอาจจะตองมาทาความคนเคยกนใหม สวนอกวธคอ ใช App  สาหรบ NVR ในการดวดโอภาพสด โดยมอย 2 App  คอ “ TMEye และ MEye “ ครบ โดย App ตวนจะมทงเวอรชนสาหรบ Android,  iOS และ Windows Phone ครบ หนาตา App จะประมาณดงรป 

NOTE  : การดวดโอภาพสด ผาน App ของ NVR จะเหมาะสาหรบ NVR  ทเชอมตอกบกลองหลายรนหลายยหอ ทใช App  เดยวกนดไมไดครบ และ App ทง “ TMEye และ Meye “ ยงไมสามารถดวดโอยอนหลง ทบนทกเกบไวใน Harddisk ไมไดนะครบ

 

NOTE : App TMEye และ MEye เวอรชน Pro, Cloud และ HD รองรบการด NVR เหมอนกน แตฟงกชน และคณสมบตจะสงกวา   

5.1 วธเพมกลอง และใชงาน App เบองตน

5.1.1. เปดเขา Play Store ( Android ) หรอ App Store ( iOS ) หรอ Windowsphone Store ( Windows Phone ) แลวคนหา App ทเชอง TMEye หรอ MEye ครบ

Android Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TMEye&hl=th  

iOS Link : https://itunes.apple.com/th/app/meye/id329501794?mt=8  

Windows Phone : http://www.windowsphone.com/th‐th/store/app/tmeye/ef6deea4‐4387‐4097‐83b6‐0143d29814bb  

5.1.2. หลงจาก Download และตดตง App แลว กใหเปดเขาไปหนาตงคา คลกปม “ + “ ในหนาแรก ตอดวย คลกปม “ + “ ในหนาตอไป

         

Page 17: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 17   

By Sornchai Sanmeenov 

5.1.3. ในขนตอน “ Device Detail “ จะเปนขนตอนสาหรบการเพมอปกรณ NVR ใน App โดยมรายละเอยดการเพมดงรป

 

สาหรบผใชทตองการดผาน Internet กพมพ Host Name DDNS ทสมครกบผใหบรการ DDNS นอกนนกเหมอนกบการดผาน LAN ครบ

 

5.1.4. จากนน ใหแตะทชอ List ของ NVR จะม List กลองแตละตว ขนมาตามจานวน Channel ทเลอกไว ใหแตะตรงลาดบกลองทตองการด

        

Page 18: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 18   

By Sornchai Sanmeenov 

5.1.5. หลงจากแตะท Channel  ของกลองทตองการด กจะกลบมาหนา Live View หนาแรกครบ และมภาพวดโอจากกลองแสดงในหนาตาง Live View ดงรปครบ และถาผใชตองการ ดกลอง ดกลองตวอน กแคแตะทตวเลขครบ

 

5.1.6. ใหแตะทแผงตวเลข แลวปาดไปดานขวา เพอเลอนหนา ไปหนาท 2 ครบ

 

5.1.7.  ในหนาท สอง จะเปนหนา ทผใช สามารถกดปม ลกศร ขนลง ซายขวา เพอปรบมมกลอง โดยมากจะรองรบการกลองท Pan/Tilt  ไดทกรนทกยหอครบ สวนปมซมเขา ออก และปมปรบโฟกสกจะออกแบบมาสาหรบกลองบางรนทรองรบเทานนครบ

Page 19: ผ่าน Internet Explorer · Page 1 By Sornchai Sanmeenov คู่มือการเข ้าดูกล้องและเซต NVR ผ่าน Internet Explorer และการดูกล้องผ่าน

 

Page 19   

By Sornchai Sanmeenov 

5.2 วธแกไข และลบรายชอกลอง

5.2.1.  การลบรายชอกลองออกจาก App  :  สามารถทาไดโดยคลกท ไอคอน   เพอเขาสหนา Device  List  ครบ จากนน กใหกดปมรป “ ถงขยะ “ แลวแตะทชอ NVR ทตองการลบ แลวกด OK ในหนาตางยนยนการลบอกครงครบ

         

 

5.2.2. การแกไขคาของ NVR  : อาจจะในกรณท ผใชมการเปลยนแปลง Username หรอ Password ของ NVR ทาใหตองเขามา แกไขคาใน List  ใหตรงกบคาปจจบนทสด สามารถทาไดโดยคลกท ไอคอน   เพอเขาสหนา Device  List  ครบ จากนน กใหกดปมรป “ ดนสอ “ แลวแตะทชอ NVR เพอเขาสหนาแกไขคาครบ

             

หมายเหต : วธการใชงาน App TMEye ขางตน สามารถนาไปประยกตกบ App MEye, MEyePro และ MEyeProHD ไดเลยครบ ทงเรองการกรอก Address และหมายเลข Port ครบ

***** ตดตอ Support Plenty เบอร 02‐3123641–6, 086‐3697855 ในกรณทตดปญหาหรอตองการสอบถามขอมลเพมเตมครบ *****