Rano vaspitanje za posebne potrebe za decu sa oštećenjem vida · stiftungNETZ nudi rano...

2
Rano vaspitanje za posebne potrebe za decu sa oštećenjem vida Prijava na: www.stiftungnetz.ch/anmeldung stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch Ponude stiftungNETZ su besplatne za roditelje. Zaposleni se obavezuju na poverljivost. stiftungNETZ nudi rano vaspitanje za posebne potrebe za decu sa oštećenjem vida za ceo kanton Argau.

Transcript of Rano vaspitanje za posebne potrebe za decu sa oštećenjem vida · stiftungNETZ nudi rano...

Rano vaspitanje za posebne potrebe za decu

sa oštećenjem vida

Prijava na: www.stiftungnetz.ch/anmeldung

stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 OthmarsingenTelefon 056 444 20 60 • [email protected] • www.stiftungnetz.ch

Ponude stiftungNETZ su besplatne za roditelje.Zaposleni se obavezuju na poverljivost.

stiftungNETZ nudi rano vaspitanje za posebne potrebe za decu sa oštećenjem vida za ceo kanton Argau.

Vi ste kao roditelj nesigurni, jer

• jekodVašegdetetadijagnostikovanooštećenjevida • Vašedetenevididobroiakonosinaočare • Vaše dete se zapravo dobro razvija, ali je prilikom vizuelnih zadataka preopterećeno,lošeihsavladava,brzoodustaje • Vaše dete se prilikom vizuelnih zadataka brzo umara

Vi kao roditelji imate pitanja o vidu Vašeg deteta, jer primećujete da se Vaše odojče

• sa 6 nedelja ne smeje • netražikontaktočima • na prati predmete • nepratilicekojesekrećeilipredmet kojisekreće

ili Vaše dete

• predmeteiknjigeprevišepribližavaočima • slikovnice brzo prelistava i jedva da ih pogleda • imateškoćesanalaženjemtačaka,sečenjempolinijama,nizanjemperli • naginjeglavukadahoćedaneštoboljedapogleda

Šta mi želimo postići? • ojačatipoverenjeroditeljausposobnostideteta • prenetiroditeljimaznanjakakodavizuelnirazvojivizuelnemogućnosti detetaštojemogućeoptimalnijeunapredeipodrže • daroditeljirazumejumogućnostizaposlenjaprilagođenadečijemrazvoju • ojačativaspitnesposobnostiroditelja • povećatisamoefikasnostisamostalnostdeteta • omogućitiintegracijudetetaudruštvo

Naša ponudaMi informišemo, savetujemo i pratimo decu i njihove roditelje i mi smo kontakt u vezi sa pitanjima o razvoju, vaspitanju i obrazovanju deteta.

ObjašnjenjeMi nudimo sveobuhvatno pojašnjenje vizuelnog razvoja i vizuelnog ponašanja putem pedagoško-funkcionalnih pojašnjenja slabovidih. Mi beležimoporedtogaopštestanjerazvojaVašegdetetauigriinaročitouzimamouobzirvizuelnemogućnosti,snaguiživotnusituaciju.

SavetovanjeipraćenjePrilikom pitanja i problema, koji nastaju sa detetom u svakodnevnom životu,zajednotražimorešenja.Mipokazujemokakosevizuelnirazvojioptimalnokorišćenjevizuelnihmogućnostikrozigruusvakodnevnomživotumožeunapreditiipodržati.MiVassavetujemokakosedrugačulamogukoristitikaokompenzatornemogućnosti.Dodatnatežištasuorijentacijaimobilnostkaoipraktičneživotneveštine.Poredtoga,miVaspratimoupromovisanjuspecifičnostioštećenjavidausveukupnomrazvojuVašegdeteta.Miobjašnjavamopotrebuzapomoćnimsredstvimailiodgovarajućimpodešavanjem osvetljenja.

SaradnjaUdogovorusaroditeljimamisarađujemosadrugimstručnjacima.

PrevencijaNajvećirazvojnikoracividadešavajuseutokuprvihmeseciživotadodrugegodinestarosti.Štoseranijedeteprijavi,toseefikasnijemoguzapazitinjegoverazvojnešanse.Mipodržavamoroditeljeustvaranjuživotnihuslovakoji promovišu razvoj.

Naš način radaMiradimosadetetomkodkuće.Terminićenakondogovorenogritmabitiplanirani.

Ponuda je namenjena porodicama sa decom od rođenja do kraja 2. godine vrtića sa oštećenjem vida ili abnormalnim vidom.