TALLER DE ORQUESTACIÓN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLER

Click here to load reader

 • date post

  11-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  20

Embed Size (px)

Transcript of TALLER DE ORQUESTACIÓN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLER

 • 1 | CURSODEVERANOUNIVERSIDADPBLICADENAVARRA(2011) TALLER DE ORQUESTACIN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLER

  Introduccin

  TALLER DE ORQUESTACIN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLERUn modelo didctico para cursos de verano

  MARCOS ANDRS VIERGE (coord.)

  Prlogo / Hitzaurrea

  Introduccin

  UM SCHLIMME KINDER

  DER taMboURSGSELL

  ICH GING MIt LUSt

  HaNS UND GREtE

  ERINNERUNG

  NICHt WIEDERSEHEN!

  DaS IRDISCHE LEbEN

  SCHEIDEN UND MEIDEN

  ZU StRaSSbURG aUF

  abLSUNG IM SoMMER

 • 2 | CURSODEVERANOUNIVERSIDADPBLICADENAVARRA(2011) TALLER DE ORQUESTACIN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLER

  Titulo: Taller de Orquestacin de Lieder de Gustav Mahler. Un modelo didctico para cursos de verano Coordinador: Marcos Andrs Vierge

  Primera edicin: 2013

  Diseo: Pretexto Fotografa cubierta: Iaki Zaldua

  de las partituras: los autores

  de la traduccin al espaol de los lieder: Fernando Prez Crceles

  Universidad Pblica de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa

  ISBN: 978-84-695-8121-6

  Coordinacin editorial: Servicio de Publicaciones Universidad Pblica de Navarra Campus de Arrosadia 31006 Pamplona [email protected]

  Prlogo / Hitzaurrea

  Introduccin

  UM SCHLIMME KINDER

  DER taMboURSGSELL

  ICH GING MIt LUSt

  HaNS UND GREtE

  ERINNERUNG

  NICHt WIEDERSEHEN!

  DaS IRDISCHE LEbEN

  SCHEIDEN UND MEIDEN

  ZU StRaSSbURG aUF

  abLSUNG IM SoMMER

 • 3 | CURSODEVERANOUNIVERSIDADPBLICADENAVARRA(2011) TALLER DE ORQUESTACIN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLER

  Durante dos aos consecutivos (2011 y 2012), en el marco de los Cursos de Verano de las Uni-versidades Navarras, la Universidad Pblica de Navarra centr uno de estos cursos en un mbito que, por un lado, implicaba una clara atencin a la Msica y, por el otro, tena un importante com-ponente de desarrollo de nuevas formas educa-tivas. Se organiz as un taller de orquestacin que se prolong durante aproximadamente dos meses y medio y cuyo colofn fue un concierto. Para el curso se exiga una matrcula y segui-miento ordenado por parte de los estudiantes; el concierto final era adems un regalo para todo el pblico en general.

  Este diseo exiga, en primer lugar, establecer un formato de curso semipresencial y, en segundo lugar, contactar y establecer sinergias con otras instituciones. El resultado de ambos cursos no hubiera sido posible sin la colaboracin de la Ctedra de Canto del Conservatorio Superior de Navarra y, de manera muy especial, de la Or-questa Sinfnica de Navarra. El inters de am-bas entidades por colaborar con la universidad es reiterado, y el nuestro por buscar formas de encuentro es permanente. En este caso concreto confluyen adems la originalidad y calidad artsti-ca del programa propuesto, y la circunstancia de que se anan aqu procesos de aprendizaje dife-rentes (composicin-orquestacin, canto y pues-ta en escena). Con estos ingredientes: Msica, educacin, inters y disfrute. el xito no poda estar lejos. Para estudiantes y profesores supo-ne un autentico privilegio poder trabajar con una orquesta profesional; para el pblico final es un verdadero deleite. La universidad cuenta adems con un profesor del rea de Msica dispuesto a

  idear, proponer y liderar una aventura como esta; sin Marcos Andrs tampoco hubiera sido posible.

  Es bien sabido, por otra parte, que los cursos de verano se enmarcan en una propuesta del Go-bierno de Navarra (Consejera de Educacin) que cuenta con diversos apoyos. No podemos dejar de destacar, en particular, el del Ayuntamiento de Pamplona y, para el mbito que aqu nos ocupa, reiterar la enorme generosidad de la Orquesta Sin-fnica de Navarra y la permanente ayuda del Con-servatorio Superior de Msica, con quien la uni-versidad mantiene un convenio de colaboracin desde hace cierto tiempo. Nuestra gratitud hacia todos los implicados est fuera de toda duda.

  El material que aqu se presenta es el resultado final del primer taller de orquestacin enmarcado en el curso de verano Mahler para todos, reali-zado en 2011. Publicarlo nos ha parecido un reto inevitable; son muchos los estudiantes ajenos, y las instituciones similares a las indicadas, que han mostrado inters por ello. Ponerlo a disposi-cin de todos es una gran satisfaccin.

  Tras una introduccin que explica el plantea-miento didctico del curso, se exponen los lieder orquestados en dos formatos: partitura general y partes. En cada partitura general se aade el link que permite acceder a la grabacin del concierto en cada lied orquestado.

  Con ello, la Universidad Pblica de Navarra espe-ra poder contribuir an ms, si cabe, a la difusin del conocimiento, compartir materiales musica-les especializados y mostrar un modelo de traba-jo acorde con los tiempos actuales.

  Elosa Ramrez Vaquero Vicerrectora de Proyeccin Universitaria

  Prlogo

  Prlogo / Hitzaurrea

  Introduccin

  UM SCHLIMME KINDER

  DER taMboURSGSELL

  ICH GING MIt LUSt

  HaNS UND GREtE

  ERINNERUNG

  NICHt WIEDERSEHEN!

  DaS IRDISCHE LEbEN

  SCHEIDEN UND MEIDEN

  ZU StRaSSbURG aUF

  abLSUNG IM SoMMER

 • 4 | CURSODEVERANOUNIVERSIDADPBLICADENAVARRA(2011) TALLER DE ORQUESTACIN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLER

  Bi urtez jarraian (2011 eta 2012), Nafarroako Unibertsitateen Udako Ikastaroetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egin zuen ikastaroetako batean, musikari arreta eskaintzen zitzaion, alde batetik, eta beste alde batetik hezkuntza be-rrikuntzaren garapenak garrantzia handia zeu-kan. Horrela, orkestazio-lantegi bat eratu zen, bi hilabete eta erdi iraun zuena eta amaitzeko kon-tzertu bat eskaini zuena. Ikastaroa egiteko ma-trikulatzea beharrekoa zen, baita ikasleak eskole-tara joatea ere; azken kontzertua publiko osoari egiten zitzaion opari bat zen.

  Diseinu honek eskatzen zuen, lehena, ikasta-roa semipresentziala izatea, eta bigarrena, bes-te hainbat erakunderekin harremanetan jartzea eta sinergiak ezartzea. Bi ikastaroen emaitza ez zen posible izango Nafarroako Goi Mailako Mu-sikako Kantu Katedraren eta, bereziki, Nafa-rroako Orkestra Sinfonikoaren laguntzarik gabe. Bi erakundeen interesa unibertsitatearekin lan-kidetzan aritzeko errepikakorra da, eta gurea topaketa-moduak bilatzeko, iraunkorra. Kasu jakin honetan, gainera, proposatzen den progra-maren originalitatea eta kalitate artistikoa elkar-tzen dira, baita hemen hainbat ikasketa-prozesu (konposizioa-orkestazioa, kantua eta eszenara-tzea) batzen direla ere. Osagarri hauekin: Musika eta hezkuntza, interesa eta gozamena... arrakasta ezin zen izan urruti. Ikasleentzat eta irakasleen-tzat egiazko pribilegio bat da orkestra profesional batekin lan egin ahal izatea; eta publikoarentzat egiazko gozamena da. Uniber tsitateak badauka, gainera, hau bezalako abentura bat asmatu, pro-posatu eta zuzendu nahi izan duen musika arloko irakasle bat; Marcos Andrs egon izan ez balitz, hau dena ez zatekeen posible izango.

  Beste alde batetik, gauza jakina da udako ikas-taroak Nafarroako Gobernuaren (Hezkuntza Kontseilaritzaren) proposamen baten barruan daudela, eta proposamen honek hainbat lagun-tza dituela. Bereziki, Irueko Udalaren lagun-tza nabarmendu behar dugu, eta honi dagokio-nez, berriz azpimarratu behar dugu Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren neurrigabeko eskuza-baltasuna, eta Goi Mailako Musika Eskolaren laguntza etengabea. Unibertsitateak aspaldi-txotik du hitzarmen-lankidetza bat azken ho-nekin. Gure esker ona horientzat guztien tzat, bihotzez.

  Hemen aurkezten den materiala Mahler denentzat 2011ko udako ikastaroaren barruan egin zen orkestazio lehen lantegiaren azken emaitza da. Argitara ematea ezinbestekoa iruditu zaigu; ikasle askok, kanpoko askok eta aipatutakoen antzekoak diren erakunde askok beren interes argia erakutsi dute. Beraz, denen eskura jartzea egiazko poz-iturria da.

  Ikastaroaren planteamendu didaktikoa azaltzen duen sarrera baten ondoren, orkestratutako lie-derrak bi formatutan azaltzen dira: partitura orokorra eta parteak. Partitura orokor bakoitzean bada esteka bat, orkestratutako lied bakoitzaren kontzertura sartzeko aukera ematen duena.

  Honekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoak la-gundu nahi du, oraindik gehiago, ezagutza zabal-tzen, musika eduki espezializatuak elkarbanatu nahi ditu, eta gaurko garaien araberako lan-eredu bat erakutsi nahi du.

  Elosa Ramrez Vaquero Unibertsitate Proiekziorako errektoreordea

  Hitzaurrea

  Prlogo / Hitzaurrea

  Introduccin

  UM SCHLIMME KINDER

  DER taMboURSGSELL

  ICH GING MIt LUSt

  HaNS UND GREtE

  ERINNERUNG

  NICHt WIEDERSEHEN!

  DaS IRDISCHE LEbEN

  SCHEIDEN UND MEIDEN

  ZU StRaSSbURG aUF

  abLSUNG IM SoMMER

 • 5 | CURSODEVERANOUNIVERSIDADPBLICADENAVARRA(2011) TALLER DE ORQUESTACIN DE LIEDER DE GUSTAV MAHLER INTRODUCCIN

  El material que aqu se presenta es el resultado de un taller de orquestacin de lieder realizado para el curso de verano Mahler para todos, or-ganizado por la Universidad Pblica de Navarra (UPNA) y dirigido por Marcos Andrs Vierge 1 du-rante el verano de 2011. Con motivo del primer centenario de la muerte del compositor bohemio, la UPNA organiz este evento para los cursos de verano de las universidades navarras. Aunque el curso se completaba con dos conferencias, una sobre el estilo compositivo de Mahler y otra sobre la presencia de su msica en el cine, la principal actividad fue la instrumentacin de algunos de sus lieder. De manera innovadora, esta universi-dad apost por un curso de enseanza musical especializada, con un formato semipresencial y con una gestin que vinculaba a instituciones di-ferentes: el Conservatorio Superior de Navarra (Ctedra de Canto y Piano) y, de manera muy es-pecial, la Orquesta Sinfnica de Navarra, impres-cindible para la proyeccin de las orquestaciones en los ensayos y el concierto final de curso.

  El ideario del cur