เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines...

of 11 /11
-1- เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines สะดวกสบายกับสายการบินระดับ 5 ดาว หากท่านต ้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนันจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง หากท่านต ้องการจองตัวเครืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทียวบินคอนเฟิร์มกับเจ ้าหน้าทีก่อน กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศ ประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด ้านความปลอดภัย เป็นต ้น เหตุผลต่างๆทีอยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines (TK) ขาไป TK065 BKK - IST 21.45 – 04.10 ขาไป TK378 IST - TBS 06.15 – 09.35 ขากลับ TK383 TBS - IST 17.25 – 19.00 ขากลับ TK064 IST - BKK 20.15 – 09.50

Embed Size (px)

Transcript of เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines...

 • -1-

  เดนิทางโดยสายการบนิ Turkish Airlines สะดวกสบายกบัสายการบนิระดบั 5 ดาว

  หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นั�นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการจองตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู่ เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณ ี

  สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ Turkish Airlines (TK)

  ขาไป TK065 BKK - IST 21.45 – 04.10 ขาไป TK378 IST - TBS 06.15 – 09.35

  ขากลบั TK383 TBS - IST 17.25 – 19.00 ขากลบั TK064 IST - BKK 20.15 – 09.50

 • -2-

  อตัราคา่บรกิาร

  กําหนดวนัเดนิทาง

  ผูใ้หญ ่1 ทา่น พักหอ้งละ 2-3

  ทา่น

  เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี

  พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น

  ไมม่เีตยีงเสรมิ

  พกัหอ้งเดี�ยว

  ::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่:

  16 – 21 เม.ย. 63 37,990 35,990 7,000

  21 – 26 เม.ย. 63 36,990 34,990 7,000

  04 – 09 พ.ค. 63 *วนัฉตัรมงคลและวสิาขบชูา* 38,990 36,990 7,000

  12 – 17 พ.ค. 63 36,990 34,990 7,000

  19 – 24 พ.ค. 63 36,990 34,990 7,000

  31 พ.ค. – 05 ม.ิย. 63

  *วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชนิ*ี 38,990 36,990 7,000

  **ราคาต ั�วกรุป๊โปรโมช ั�น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้*

  พเิศษ...อาหารครบทกุมื�อ พรอ้มลิ�มลองชมิไวนข์องจอรเ์จยี ฟร!ี!!... แกว้ไวนข์องที�ระลกึจากจอรเ์จยี

  วนัที� 1 กรงุเทพฯ

  18.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึ�นเครื�อง 21.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเที�ยวบนิที� TK065 สายการบนิ Turkish Airlines

  บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ

 • -3-

  วนัที� 2

  อสิตนับลู – ทบลิซี ี– วหิารโฮลี�ทรนิติ ี� – เมอืงเกา่ทบลิซิ ี–

  น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสูป้่อมปราการนารคิาลา่ – รปูปั�น Mother of Georgia –

  โรงอาบนํ �าโบราณ – สะพานแหง่สนัตภิาพ

  04.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะพกัเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 06.15 น. ออกเดนิทางสู ่Tbilisi International Airport ประเทศจอรเ์จยี โดยเที�ยวบนิที� TK378 09.35 น. เดนิทางถงึ ทบลิซี ีประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ

  แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่ทบลิซี ี(Tbilisi) ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมนํ่�ามตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ�น กอ่ตั �งขึ�นในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 4 เมอืงแหง่นี�เป็นศนูยก์ลางการทําอตุสาหกรรม และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสัมาตั �งแตใ่นอดตี ในปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุ อกีทั �งยงัเป็นศนูยก์ลางการปกครองและเศรษฐกจิที�สําคญัของจอรเ์จยี

  กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (1) นําทา่นเขา้ชม วหิารโฮลี�ทรนิติ ี� (Holy Trinity Cathedral) วหิารที�สําคญัของครสิตจักรออรท์อดอกซ์

  แหง่จอรเ์จยี สรา้งขึ�นระหวา่งปี ค.ศ.1995 – 2004 เป็นวหิารครสิตอ์อรโ์ธดอกซท์ี�ใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของโลก จดุเดน่ของวหิารจะเหมอืนมหีลังคาซอ้นกนัหลายชั �น

  นําทา่นชม เมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) ที�มปีระวตัศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ซึ�งทา่นไดพ้บเห็นความ

  สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนที�เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่โดยผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและยโุรป นําทา่น น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสูป้่อมปราการนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ป้อม

 • -4-

  ปราการหนิโบราณขนาดใหญ ่ตั �งอยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึ�นตั �งแตใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 4 เพื�อใชป้กป้องเมอืง ซึ�งในอดตีเป็นป้อมปราการที�ที�มคีวามแข็งแกรง่และตไีดย้ากมาก แลว้นําทา่นชม รปูปั�น Mother of Georgia รปูปั�นผูห้ญงิในชดุพื�นเมอืงจอรเ์จยีขนาดใหญ ่สรา้งจากอลมูเินยีมสงู 20 เมตร ตั �งอยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1958 เพื�อเฉลมิฉลองครบรอบ 1,500 ปีของทบลิซี ีมอืซา้ยถอืชามใสไ่วนแ์สดงถงึไมตรทีี�หยบิยื�นใหม้ติร มอืขวาถอืดาบหยบิยื�นใหแ้กผู่ท้ี�เป็นศตัร ู

  นําทา่นชม โรงอาบนํ �าโบราณ (Sulphur Baths) สถานที�สําหรับแชนํ่�าพรุอ้นที�มสีว่นผสมของแรกํ่ามะถัน ซึ�งเชื�อกนัวา่ในนํ�าพรุอ้นมแีรธ่าตตุา่งๆที�ชว่ยกําจดัของเสยีและทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั�ง ลกัษณะคลา้ยโรงอาบนํ�าเหมอืนกบัการออนเซน็ของชาวญี�ปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํ�าแบบตรุก ีจากนั�นนําทา่นชมความสวยงามของ สะพานแหง่สนัตภิาพ (Bridge of peace) มคีวามยาว 150 เมตร เป็นสะพานขา้มขา้มแมน่า้คลูา่ โครงสรา้งทําจากเหล็กและแกว้ เปรยีบดั�งเป็นสญัลกัษณ์ของความทันสมยัในเมอืงที�อดุมไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์หง่นี�

  คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหาร (2) พักโรงแรม Europe Hotel Tbilisi หรอืในระดับเดยีวกนั 4 ดาว

  วนัที� 3 ทบลิซี ี– ถนน Georgian Military Highway – ป้อมอนันานูร ี– คาซเบกี� –

  น ั�งรถ 4WD ขึ�นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี� – ทบลิซี ี

  เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)

  นําทา่นเดนิทางสูท่างเหนอืของประเทศจอรเ์จยี ไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีที�มชี ื�อวา่ Georgian Military Highway ถนนสายนี�เป็นถนนสายที�สําคญัที�ถกูสรา้งขึ�นในสมยัที�จอรเ์จยีอยูภ่ายใต ้การควบคมุจากสหภาพโซเวยีด เพื�อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสั จากรัสเซยีมายงั

 • -5-

  จอรเ์จยี เสน้ทางนี�นั �นจะถกูโอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาคอเคซสัซึ�งกั �นแบง่ระหวา่งทวปีเอเชยีและยโุรป ซึ�งมีทัศนยีภาพที�สวยงามอลังการเป็นอยา่งยิ�ง ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะชม ป้อมอนันานรู ี(Anauri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่มกํีาแพงลอ้มรอบ ตั �งอยูร่มิฝั�งแมนํ่�าอารักว ีซึ�งเป็นแมนํ่�าสายสําคัญของจอรเ์จยี สรา้งขึ�นในสมยัครสิตศ์ตวรรษที� 16-17 แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่คาซเบกี� (Kazbegi) หรอืเปลี�ยนชื�อเป็น สเตปนัสมนิดา (Stepantsminda) เมอืงที�ตั �งอยูท่างตอนเหนอืของประเทศ มพีรมแดนใกลก้บัประเทศรัสเซยี ตั �งอยูบ่นความสงูจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทําใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปี

  กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (4) นําทา่นเปลี�ยนบรรยากาศ น ั�งรถ 4WD ขึ�นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี� (Gergeti Trinity Church) โบสถแ์หง่นี�สรา้งขึ�นในครสิตศ์ตวรรษที� 14 ดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ ่ตั �งอยูบ่นยอดเขาที�มคีวามสงูกวา่ 2,170 เมตรจากระดบันํ�าทะเล เป็นโบสถช์ื�อดังกลางหบุเขาคอเคซสั ซึ�งเปรยีบดั�งเป็นสญัลักษณ์สําคญัอกีแหง่หนึ�งของจอรเ์จยี จากตัวโบสถต์ั �งอยูอ่ยา่งโดดเดน่และสวยงาม พรอ้มดว้ยทศันยีภาพโดยรอบของเทอืกเขาคอเคซสั จงึทําใหส้ถานที�แหง่นี�เป็นที�นยิมของนักทอ่งเที�ยวมาเยี�ยมเยอืนกนัอยา่งมากมาย (*** หมายเหต ุหากสภาพภมูอิากาศไมเ่อื�ออํานวย หรอืถนนปิดใหบ้รกิารกะทนัหัน ทําใหไ้มส่ามารถขึ�นไปชมโบสถไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ไม่คนืเงนิคา่ทัวร ์ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งในทกุกรณี เนื�องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทั �งหมด ทั �งนี�บรษัิทฯขอปรับเปลี�ยนโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ในเมอืงคาซเบกี�แทน ทั �งนี�เพื�อคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ***)

 • -6-

  ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางกลับทบลิซี ี

  คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหาร (5) พักโรงแรม Europe Hotel Tbilisi หรอืในระดับเดยีวกนั 4 ดาว

  วนัที� 4 ทบลิซี ี– กอร ี– พพิธิภณัฑโ์จเซฟ สตาลนิ – เมอืงถํ �าอพัลสีสคิ – ทบลิซี ี

  เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)

  นําทา่นเดนิทางสู ่กอร ี(Gori) เมอืงนี�เป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีที�ในอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที� 1920 ถงึ 1950 และเป็นผูนํ้าที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์จเซฟ สตาลนิ (Stalin Museum) ซึ�งเป็นสถานที�รวบรวมเรื�องราวและสิ�งของเครื�องใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารที�สตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ จัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตั �งแตเ่กดิจนกระทั�งเสยีชวีติ

  กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (7)

  นําทา่นเดนิทางสู ่อพุลซิเิค (Uplistsikhe) เมอืงถา้เกา่แกข่องจอรเ์จยี สรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที�อยูอ่าศัย สนันษิฐานวา่มกีารตั �งถิ�นฐานในดนิแดนแถบนี�มานานแลว้กวา่ 3,000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยคุโบราณ ชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี�เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม กอ่นจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที�13 กอ่นตอ่มาถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป

  ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางกลับทบลิซี ี

  คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหาร (8) พักโรงแรม Europe Hotel Tbilisi หรอืในระดับเดยีวกนั 4 ดาว

 • -7-

  วนัที� 5 ทบลิซี ี– มทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิเคอเวร ี– ล ิ�มลองชมิไวนข์องจอรเ์จยี –

  ทา่อากาศยาน Tbilisi International Airport – อสิตนับลู

  เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9)

  นําทา่นเดนิทางสู ่มทิสเคตา้ (Mtskheta) เมอืงที�มคีวามเกา่แกแ่ละมปีระวตัศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน เป็นเมอืงที�มโีบราณสถานมากมายหลายแหง่ จงึไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโกในปี ค.ศ.1994 นําทา่นชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอือกีชื�อวา่ อารามแหง่ไมก้างเขน (Monastery of the Cross) อนัศักดิ�สทิธิ�ของศาสนาครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีมก้างเขนขนาดใหญต่ั �งอยูใ่จกลางโถง สรา้งขึ�นในชว่งครสิตศ์วรรษที� 6 ชาวจอรเ์จยีใหค้วามเคารพนับถอืวหิารแหง่นี�เป็นอยา่งมาก ซึ�งกลา่วกนัวา่ นักบญุนโีน่ หรอืแมช่นีโีน่ แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงหนึ�งในประเทศตรุกใีนปัจจบุนั) เป็นผูนํ้าไมก้างเขนนี�เขา้มาและเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครั �งแรก

  นําทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) สรา้งขึ�นราวครสิตศ์ตวรรษที� 11 โบสถ์แหง่นี�ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที�ศักดิ�สทิธิ�ที�สดุของจอรเ์จยี สรา้งขึ�นโดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชื�อ Arsukisdze เป็นโบสถท์ี�มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ และเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที�ทําให ้ชาวจอรเ์จยีเปลี�ยนความเชื�อและหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และทําใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจําชาติของจอรเ์จยีเมื�อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งยคุโบราณที�มขีนาดใหญท่ี�สดุของประเทศ

  กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร (10) พเิศษ...ใหท้า่นไดล้ ิ�มลองชมิไวนข์องจอรเ์จยี นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Tbilisi International Airport เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 17.25 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเที�ยวบนิที� TK383 สายการบนิ Turkish Airlines 19.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะพกัเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 20.15 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� TK064

  บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ

 • -8-

  วนัที� 6 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ

  09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ หมายเหต ุ: รายการทอ่งเที�ยวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

  ในกรณีที�มเีหตุการณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ี�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ

  ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

  ท ั�งนี� บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั

  *ภาพถา่ยเพื�อการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ั�น*

  การเดนิทางในแตล่ะครั �งตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป

  ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ **

  ** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึ�นราคาของภาษนีํ �ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง**

  ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และคนขบัรถทา่นละ 1,800 ตลอดทรปิ กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง หากไมชํ่าระภายในวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข

  ***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงื�อนไขตา่งๆ แลว้จงึวางมดัจํา เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์

  ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง ื�อนไขตา่งๆของบรษิทัท ั�งหมดแลว้***

 • -9-

  อตัราคา่บรกิารนี�รวม

  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชั �นธรุกจิได ้หากตอ้งการนั�งชั �นธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั�วเดี�ยว กรณุาเชค็ราคากบัเจา้หนา้ที�อกีครั �ง

  คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง โรงแรมที�พักตามระบหุรอืในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น

  (หมายเหต ุ: เนื�องจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิ�า โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครื�องปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครื�องปรับอากาศ หากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลี�ยนโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั)

  คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว คา่เขา้ชมสถานที� ตามระบใุนรายการ ไกดท์อ้งถิ�น ชาํนาญการ หัวหนา้ทัวร ์จากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์นําเที�ยว คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

  อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ คา่ภาษีนํ�ามนัที�ทางสายการบนิแจง้เปลี�ยนแปลงกะทันหนั คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ Turkish Airline อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

  สมัภาระลงใตท้อ้งเครื�อง ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 ก.ก.) คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนื�องจากป้องกนัการสญูหายจาก

  มจิฉาชพีที�แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที�พัก และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสําหรับทกุทา่น) คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

  ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,800 ตลอดทรปิ

  เง ื�อนไขในการจองทวัร ์ กรณุาชาํระคา่มดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน สง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport มายงับรษัิทฯ ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง

  เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 50 - 46 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด (ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื

  เทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

  ที�นั�งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม

  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ�นจรงิ

 • -10-

  เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ั�วได ้ เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ

  ขอ้มลูเกี�ยวกบั สายการบนิ Turkish Airline เนื�องจากบตัรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตั�วกรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�น ั�งบนเครื�องบนิ

  ทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเชค็อนิเพื�อออกบตัรโดยสาร และรับหมายเลขที�นั�งตอนไดบ้ตัรโดยสารเทา่นั�น แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ที�เดนิทางดว้ยกนัไดนั้�งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากที�สดุเทา่ที�จะทําได ้

  กรณีที�ทา่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมงัสวริัต ิโปรดแจง้และระบมุาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรื�องแจง้ใหท้างสายการบนิทราบลว่งหนา้ เพื�อจัดเตรยีมอาหารใหแ้กท่า่น กรณีที�ทา่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเพื�อชาํระเมนูใหม ่หรอือาจจะไมไ่ด ้รับเมนูพเิศษเลย เนื�องจากสายการบนิไมไ่ดเ้ตรยีมสํารองไว ้หรอือาจเตรยีมไมท่ัน

  สําหรบัที�น ั�ง LONG LEG หรอืที�นั�งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ หากตอ้งการรเีควสมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (โปรดสอบถามอกีครั �ง) และตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที�มคีณุสมบตัติามที�สายการบนิกําหนดเทา่นั�น เชน่ สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดใ้นกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ อายไุมเ่กนิ 65 ปี / เด็กตอ้งอายเุกนิ 18 ปี ที�นั�ง Long Leg ตอ้งสํารองลว่งหนา้กอ่น 48 ชม.กอ่นบนิ หรอืทา่นสามารถไปแจง้กบัเจา้หนา้ที�สายการบนิตอนเวลาที�เชค็อนิ และการใหท้ี�นั�งขึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที�สายการบนิเทา่นั�นและที�นั�งวา่งของเที�ยวบนินั�น

  ขอ้ควรทราบกอ่นเดนิทางไปทอ่งเที�ยวจอรเ์จยี ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพัก 3 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบาย

  ทางบรษัิทแนะนําใหท้า่นจองหอ้งพัก แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมกีารจอง 3 ทา่น และรเีควสเป็น 3 เตยีง ทางบรษัิทตอ้งขออภยัหากไมส่ามารถจัดหาใหท้า่นได ้

  โรงแรมในแตล่ะแหง่ มกีารวางแผนผังหอ้งพกัแตกตา่งกนั จงึทําใหห้อ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไมต่ดิกนั หรอือยูค่นละชั �นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง

  (Twin/Double) และหอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) เนื�องจากประเทศจอรเ์จยีอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิ�า โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครื�องปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่ง

  ฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครื�องปรับอากาศ ซึ�งจะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน กรณีที�มงีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ทําใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืง

  จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม โรงแรมในจอรเ์จยีบางแหง่ (โดยเฉพาะในยา่นเมอืงเกา่) มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ หอ้งอาจจะมขีนาดเล็ก

  กะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบนํ�า หรอือาจจะไมม่ลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

  อาหารสําหรับทวัรเ์กอืบทกุมื�อจะเป็นอาหารทอ้งถิ�น ดังนั�นอาจจะไมถ่กูปากสําหรับคนไทยที�ทานอาหารรสจัดจา้น แตห่ัวหนา้ทัวรจ์ะเตรยีมนํ�าพรกินํ�าจิ�มไปบรกิารทา่น

  หมายเหต ุ ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

  ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ�นตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เกดิขึ�นจากเหตจํุาเป็น

  สดุวสิยั และอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การประทว้ง การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การยกเลกิเที�ยวบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อบุตัเิหตหุรอืไดร้ับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทา่นเอง และเหตสุดุวสิยัอื�นๆที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้

  ตั�วเครื�องบนิเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตั�วกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 • -11-

  ในกรณีที�สายการบนิประกาศปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ

  กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้เนื�องจากเหตสุดุวสิยัตา่งๆ หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น

  เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี

  กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนอืจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู เชน่ หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทตู (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์ หากไมผ่า่นการอนุมตัจิากสายการบนิ และถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น

  กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี� เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเชค็อนิไมท่ัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนื คา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น

  ลกูคา้ที�จอยแลนด ์(ไมใ่ชต้ั�วเครื�องบนิ) ทา่นตอ้งจองเครื�องบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีงกบัคณะทวัร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลังคณะทัวร ์ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปพบกบัคณะทัวรใ์นสถานที�ที�คณะทัวรกํ์าลังออนทวัรอ์ยูด่ว้ยตนเอง และกอ่นการจองทัวรห์รอืจองตั�วเครื�องบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกบัทางบรษัิทอกีครั �ง หากทา่นจองทัวรห์รอืตั�วเครื�องบนิผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ�นและไมค่นืคา่ทวัรใ์หแ้กท่า่น

  เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด