Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

of 17 /17
Krankenpastoral in Deutschland und im Bistum Regensburg Poskytování pastorační péče v nemocnicích v Německu a v diecézi Regensburg Velehrad, Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012 1

Embed Size (px)

description

Krankenpastoral in Deutschland und im Bistum Regensburg Poskytování pastorační péče v nemocnicích v Německu a v diecézi Regensburg. Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012. Zur Situation in Deutschland Situace v Německu. 2065 Krankenhäuser (Stand: 2010) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Page 1: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Krankenpastoral in Deutschlandund im Bistum Regensburg

Poskytování pastorační péče v nemocnicích

v Německu a v diecézi Regensburg

Velehrad, Oktober 2012Velehrad, říjen 2012

1

Page 2: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Zur Situation in DeutschlandSituace v Německu

2065 Krankenhäuser (Stand: 2010)- 435 in katholischer Trägerschaft (Orden, Caritas)-230 in evangelischer Trägerschaft (Diakonie)-Private Träger (nehmen zu)-Kommunale Träger (Landkreise, Bezirke u.a.)

Die Zahl ist innerhalb von 20 Jahren um die Hälfte gesunken! Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten von 14 auf 7 Tage.

2065 nemocnic (stav z roku 2010)• 435 ve správě katolické církve (řeholní řády, charita) • 230 ve správě evangelické církve (diakonie)• soukromé kliniky (vzrůstající trend)• státní nemocnice (krajské, okresní)

Za posledních 20 let klesl jejich počet o polovinu! Průměrný pobyt pacienta se snížil ze 14 na 7 dnů.

2

Page 3: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Zur Situation in DeutschlandSituace v Německu

Kirchliche Krankenhäuser haben noch Priester und Ordensleute in der Krankenpastoral und in der Pflege (Ihre Zahl nimmt ab).

Freie Träger halten Ausschau nach Seelsorge. Sie wollen die Qualität der Patientenversorgung verbessern (Konkurrenzkampf).

Wenn kein kirchliches Personal gefunden wird,werden auch „Seelsorger“ auf dem „freien Markt“ gesucht.

V církevních nemocnicích pečují a působí jako nemocniční kaplani především kněží nebo řeholníci (jejich počet ubývá).

Nemocnice mají snahu zlepšit kvalitu péče o pacienty také po duchovní stránce (konkurenční boj).

Pokud nebude k dispozici dostatek pastoračních pracovníků z jednotlivých církví, budou „pečovatelé o duši“ vyhledávání na „volném trhu“.

3

Page 4: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Mehr über die Lage in Deutschland im Internet:Více o situaci v Německu na internetové stránce:

http://www.kkvd.de/72344.html

4

Page 5: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Über die Lage im Bistum Regensburg:Více o situaci v diecézi Řezno na internetové stránce:

Internet: http://www.seelsorge-pflege.de/unsere-zielgruppen/10-krankenhausseelsorge.html

5

Page 6: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Krankenseelsorge wird praktiziert:Pastorační péče o nemocné je praktikována

prostřednictvím: • durch Besuche in den Wohnungen

• durch Besuche in den Krankenhäusern

• durch eigene Krankenhauseelsorger

• návštěv v domácnostech

• návštěv v nemocnicích

• vlastních nemocničních kaplanů

6

Das biblische Motiv:„Ich war krank und ihr habt mich besucht“ (Mt 25,36)

Biblický motiv: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mě“ (Mt 25,36)

Page 7: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Allgemeine Lage Současná situace

• Personalmangel: mehr als 50 Prozent aller Krankenhausseelsorger sind keine Priester. Der größte Teil sind Laientheologen (Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen)

Personalstand im Bistum Regensburg (Stand 2011)• 13 Diözesanpriester• 12 Ordenspriester• 4 Ordensfrauen• 6 Diakone• 9 Gemeinde- oder Pastoralreferentinnen• 6 Gemeinde- oder Pastoralreferenten

• Otázka personálu: více než 50% všech nemocničních kaplanů nejsou kněží.Většinu tvoří laici (pastorační pracovníci, farní referenti, neplacení pomocníci a pomocnice)

Personální stav v diecézi Řezno(v roce 2011)• 13 diecézních kněží• 12 řeholních kněží• 4 řeholnice• 6 jáhnů• 9 pastoračních pracovnic• 6 pastoračních pracovníků

7

Page 8: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Allgemeine Lage Současná situace

1. Der Seelsorger ist nicht mehr „Einzelgänger“, sondern Mitglied im therapeutischen Team – besonders in Palliativstationen!

2. Der Seelsorger ist nicht nur in Todesnähe gefragt, sondern auch als Trauerbegleiter.

3. Der Seelsorger ist nicht nur für die Patienten tätig, sondern auch für das Krankenhauspersonal

4. Die Nachfrage nach dem Bußsakrament und nach der Krankenkommunion hat erkennbar nachgelassen.

5. Die Krankensalbung – auch häufiger und für mehrere Patienten in einem eigenen Gottesdienst - hat Zukunft.

1. Nemocniční kaplan není samostatná jednotka, nýbrž je členem terapeutického týmu - obzvláště v paliativní péči.

2. Nemocniční kaplan nemá být nablízku jen v blížící se smrti, ale má doprovázet i během truchlení.

3. Nemocniční kaplan nepracuje pouze s pacienty, ale též se věnuje personálu nemocnice.

4. Poptávka po svátosti smíření a svatém přijímání viditelně klesla.

5. Svátost pomazání nemocných – udílena častěji a pro více pacientů při mši sv. – má budoucnost.

8

Page 9: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Allgemeine Lage Současná situace

6. Ökumenische Zusammenarbeit ist selbstverständlich.

7. Krankenhausträger fragen im Rahmen von Zertifizierungs-maßnahmen nach dem Inhalt der Seelsorge.Qualitätssicherung verlangt nachweisbare „Leistungen“.

8. Eine EDV-Unterstützung ermöglicht und erschwert gleichzeitig die notwendige Dokumentation der seelsorglichen Arbeit.Seelische und geistliche Vorgänge kann man aber nicht einfach messen und nachweisen! Höchstens durch die erkennbare Zufriedenheit des Patienten.

Erfolg ist keiner der Namen Gottes. (Martin Buber)

6. Ekumenická spolupráce je samozřejmostí.

7. V rámci certifikačních opatření jsou otázky souvislosti s obsahem pastorační péče. Zajištění kvality vyžaduje prokazatelné výsledky.

8. Počítačová technika (elektronické zpracování dat) umožňuje a zároveň ztěžuje nezbytnou dokumentaci pastorační práce. Duševní a duchovní procesy se ale nedají nijak snadno měřit nebo prokázat! Nanejvýš skrze viditelnou spokojenost pacientů.

Úspěch není jméno pro Boha. (Martin Buber)

9

Page 10: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Aus- und WeiterbildungVzdělávání a další vzdělání

Voraussetzung für den Dienst in einem Krankenhaus ist die Teilnahme an einem sog. KSA-Kurs (= „klinische Seelsorge-Ausbildung!)Das ist ein „Lernen, nicht in Büchern, sondern in menschlichen Dokumenten“ - (am Krankenbett) mit Begleitung durch Supervision.

-------------------------------------------------------------- Eine Diözesankonferenz pro Jahr – eine

Bundeskonferenz pro Jahr für die Krankenseelsorge-Beauftragten der Diözesen

Drei Regionalkonferenzen (an drei Orten) Drei Fachkonferenzen:

PsychiatrieseelsorgerKinderkrankenhaus-Seelsorge

Palliativ-Seelsorge Eine freiwillige „Lerngruppe Kollegiale

Beratung“

• Předpokladem pro práci v nemocnici je účast na KSA- kurzu (= vzdělání v oblasti klinické pastorační péče). Je to učení, ale ne z knih, nýbrž z reálných situací v nemocnici skrze doprovázení a supervizi.

Diecézní konference pořádaná každoročně – spolková konference pověřených nemocničních kaplanů za diecézi

• Tři regionální konference (na třech místech) • Tři odborné konference:

pastorační péče na psychiatrických odd.pastorační péče na dětských odd. paliativní pastorační péče

• Dobrovolná „vzdělávací skupina kolegiální konzultace“

10

Page 11: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Erfahrungen aus der PraxisAbschließende Hinweise

Zkušenosti z praxeZávěrečné poznámky

Lebenslanges Lernen ist notwendig! Celoživotní vzdělávání je

nezbytností! 11

Page 12: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Typische Verhaltensweisen…Typische Verhaltensweisen… Typické způsoby chování... Typické způsoby chování...

12

Page 13: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Worüber reden? Was mitbringen? O čem mluvit? Co přinést?

1. Teilnehmen und Teilgeben – nicht die allerneuesten Nachrichten.Mehr zuhören als reden!

2. Keine unmöglichen Versprechungen!

3. Keine langen Krankengeschichten.

4. Keine großen Geschenke.

1. Účastnit se a sdílet – nikoli však nejnovější novinkyVíce naslouchat než mluvit!

2. Neslibovat nemožné!3. Žádné dlouhé chorobopisy!4. Žádné velké dary!

13

Page 14: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

„Sie sollten endlich mal etwas für Ihre Seele tun!“

Belehrungen helfen nicht weiter! Poučování nepomůže dále nikomu!

Denn: Protože:

Erfahrung kommt vor der Belehrung! Zkušenost předchází poučování!Da-sein kommt vor dem Tätig-sein! Pouhá přítomnost předchází jakýmkoliv činům!

14

„Vy byste měl konečně udělat něco pro svou duši!“

Page 15: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Die Begegnung mit Kranken ist „Beziehungsarbeit“!

Při setkání s nemocnými je třeba navázat vztah!

Leben ist ein ständiges Beziehungsgeschehen.„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ (Martin Buber)

Beziehungen sind immer manipulativ, bewusst oder unbewusst.

Eine seelsorglich hilfreiche Beziehung gelingt umso besser, je geringer der Grad der Manipulation ist.

Život je o neustálém navazování vztahů.„Celý opravdový život je setkání.“ (Martin Buber)

Vztahy jsou vždy manipulativní, ať už vědomě nebo nevědomě.

Pastorační setkání s nemocným je tím více zdárnější, čím menší je stupeň manipulace.

15

Page 16: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Deshalb: Mehr Zuhören als RedenDeshalb: Mehr Zuhören als Reden Proto: více naslouchat, než mluvitProto: více naslouchat, než mluvit

Höre alles, was der Herr, unser Gott, sagt. (5 Mos 5,27)Vyslechni všechno, co Hospodin, náš Bůh, řekne. (Deut 5,27)16

Page 17: Velehrad , Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012

Von Jesus lernen Učit se od Ježíše

Hinschauen und BerührenPohlédnout a dotknout se

Er schaute sie an.Pohlédl na ni.

Er fragte sie, was sie wollen.(Erst zuhören, dann tun!)

Zeptal se jich, co chtějí. (Nejprve naslouchat, pak konat!)

Er berührte sie mit seiner heilenden Hand.(Gottes Nähe in menschlichen Gebärden!)

Dotkl se jí svou uzdravující rukou. (Boží blízkost v lidském počínání!)

17